Finansräkenskaper 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansräkenskaper 2015"

Transkript

1 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till 426 miljarder euro i slutet av år 215. Under året ökade de finansiella tillgångarna med 13 miljarder euro. Övriga tillgångar, dvs. reala tillgångar, ökade med 4 miljarder euro. Av övriga tillgångar är byggnader och mark de mest betydande. Också hushållens skulder ökade. Ökningen var 5 miljarder euro och nivån steg till 147 miljarder euro. Hushållens nettoförmögenhet som utgörs av finansiella tillgångar och skulder samt övriga tillgångar steg därmed till 56 miljarder euro. Ökningen från året innan var 16 miljarder euro. Största delen av detta utgjordes av kapitalvinster på finansiella tillgångar. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaperna. Hushållens finansiella tillgångar och skulder, övriga tillgångar samt nettotillgångar 2 215, miljarder euro Hushållens placeringar i finansiella tillgångar på en låg nivå Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Hushållens nettoplaceringar i finansiella tillgångar ökade något år 215. Redan under några års tid har nivån legat under nivån i början av århundradet. Hushållens nettoplaceringar i noterade aktier minskade med omkring en halv miljard euro. Nettoplaceringarna i fondandelar ökade lika mycket. Insättningarna ökade med något under en miljard euro. När det gäller insättningar fortsatte övergången från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton liksom under tidigare år. Även om också skuldsättningen ökade år 215, bidrog aktiekursernas gynnsamma utveckling och ökningen av övriga tillgångar till att hushållens totala förmögenhet ökade också år 215. Hushållens finansiella förmögenhet genererade kapitalvinster för 1 miljarder euro år 215. Kapitalvinsterna uppstod särskilt av noterade aktier. Hushållens största enskilda placeringsinstrument är fortfarande insättningar. Trots låga räntor uppgick hushållens finansiella tillgångar i insättningar till 8 miljarder euro i slutet av år 215. Detta motsvarar 28 procent av hushållens totala finansiella tillgångar. Det totala värdet av hushållens innehav av noterade aktier och fondandelar uppgick till 52 miljarder euro i slutet av år 215. Skuldsättningsgraden ökar Hushållens låneskulder uppgick till nästan 138 miljarder euro i slutet av år 215. Låneskulderna ökade under år 215 med totalt 5 miljarder euro. Detta gjorde att hushållens skuldsättningsgrad steg med 3,1 procentenheter till 124,6 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året. 2

3 Innehåll 1. Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar år Den offentliga sektorns förmögenhetsställning förbättrades Företag minskade sin skuldfinansiering Inhemska placeringsfonder fortsatte att öka Utlandet drog tillbaka sina insättningar i Finland Utvecklingen av den privata sektorns skuld var måttlig...5 Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR...7 Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj. EUR...7 Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR...7 Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj. EUR...8 Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR...8 Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR...8 Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR...9 Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR...1 Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR...11 Tabellbilaga 1. Tillgångar uppdelade per sektor i 215, md. EUR...12 Figurer Figur 1. Förändring av hushållens finansiella tillgångar, miljarder euro...4 Figur 2. Den privata sektorns icke-konsoliderade skuld i förhållande till bruttonationalprodukten...6 Figurbilagor Figurbilaga 1. Hushållens finansiella förmögenhet...13 Figurbilaga 2. Förändring av hushållens finansiella tillgångar...13 Figurbilaga 3. Hushållens placeringar i insättningar, börsaktier och fonder...14 Figurbilaga 4. Hushållens skuldsättningsgrad...14 Figurbilaga 5. Den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten

4 1. Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar år 213 Hushållens finansiella tillgångar ökade med 15 miljarder euro år 213. I och med att aktiekurserna steg erhöll hushållen kapitalvinster på sammanlagt 12 miljarder euro. Dessutom var hushållens nettoplaceringar i finansiella tillgångar 3 miljarder euro. Eftersom ökningen av finansiella tillgångar var större än kredittagningen, ökade hushållens finansiella nettotillgångar. Figur 1. Förändring av hushållens finansiella tillgångar, miljarder euro 213 föredrog hushållen att placera i överförbara inlåningskonton och andelar i placeringsfonder. Däremot drog hushållen tillbaka sina tillgångar från tidsbundna insättningskonton. Övergången från tidsbundna insättningskonton till överförbara inlåningskonton har fortsatt sedan början av år 212. I slutet av år 213 hade hushållen finansiella tillgångar på totalt 252 miljarder euro. Av dem var 8 miljarder insättningar, 58 miljarder icke noterade aktier och andelar, 47 miljarder försäkrings- och pensionsfordringar, 3 miljarder börsaktier och 17 miljarder fondandelar. Hushållen hade andra finansiella tillgångar på 19 miljarder euro. Hushållens bostadsaktier statistikförs inte som hushållens finansiella tillgångar i finansräkenskaperna. Hushållens skulder fortsatte att öka, men betydligt långsammare än tidigare år. Hushållens låneskulder ökade under året med drygt 3 miljarder euro och uppgick i slutet av året till 127 miljarder euro. Skuldsättningsgraden, dvs. låneskulderna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg med,9 procentenheter till 118,1 procent. Eftersom hushållens finansiella tillgångar ökade mer än skulderna, ökade hushållens finansiella nettotillgångar till 116 miljarder euro i slutet av året. 1.1 Den offentliga sektorns förmögenhetsställning förbättrades Den offentliga sektorns förmögenhetsställning förbättrades år 213. I slutet av året uppgick den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar till 11 miljarder euro, vilket är 8 miljarder euro mer än året innan. Förbättringen av förmögenhetsställningen förklaras av ökningen av de finansiella tillgångarna med 11 miljarder hos arbetspensionsanstalterna, som hör till socialskyddsfonderna. Samtidigt krympte statens finansiella nettotillgångar med,6 miljarder och lokalförvaltningens med mer än en miljard euro. Försvagningen av statens förmögenhetsställning som började år 28 fortsatte, men var nu långsammare än tidigare år. Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade under år 213 med,6 miljarder euro till -48 miljarder euro. Ännu under år 212 minskade de finansiella nettotillgångarna med 8 4

5 miljarder.den viktigaste orsaken till minskningen av de finansiella nettotillgångarna var ökningen av masskuldebrevsstocken. Statsförvaltningens bruttoskuld till marknadspris ökade enligt finansräkenskaperna med 2 miljarder euro under året. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar ökade under år 213 från 147 miljarder euro till 157 miljarder euro. Ökningen av arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar förklaras delvis av aktiekursernas gynnsamma utveckling. I och med att marknadsvärdet på noterade aktier och fondandelar steg uppgick arbetspensionsanstalternas kapitalvinster till 5 miljarder euro. På motsvarande sätt var nettoinvesteringarna 6 miljarder euro. 213 placerade arbetspensionsanstalterna sina tillgångar främst i långfristiga skuldpapper och fondandelar Företag minskade sin skuldfinansiering Företagens skuldfinansiering minskade under år 213. Föregående gång detta inträffade var år 29. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev. Företagens låneskulder minskade under året från 168 miljarder euro till 163 miljarder euro. Minskningen av lånen ersattes delvis av finansiering i form av skuldebrev eftersom företagen emitterade skuldpapper på 3 miljarder euro netto. 213 var företagen i någon mån intresserade av att ta upp finansiering i form av eget kapital på aktiemarknaden. De börsnoterade företagen emitterade nya aktier för något under en miljard euro. Emissionerna minskade dock jämfört med året innan. Återköpen av egna aktier har varit obetydliga fr.o.m. år 29. Från år 23 till år 28 amorterade företagen sin aktieskuld genom att köpa tillbaka egna aktier i större omfattning än vad de emitterade aktier Inhemska placeringsfonder fortsatte att öka De inhemska placeringsfonderna ökade med totalt 8 miljarder euro år 213. Omkring hälften av tillväxten förklaras av nettoplaceringar. Den andra hälften utgörs av placeringsfondernas kapitalvinster. Finansiella företag och försäkringsföretag placerade flitigast i placeringsfonder under året. Också hushållens, den offentliga sektorns och företagens nettoplaceringar i placeringsfonder var positiva Utlandet drog tillbaka sina insättningar i Finland De utländska nettoplaceringarna i Finland var 14 miljarder euro negativa. Detta förklaras till stor del av att utlandet drog tillbaka sina pengar ur insättningar i finländska banker. Om man inte beaktar insättningarna var de utländska nettoplaceringarna i Finland 1 miljarder euro. Utländska investerare ökade i fjol sina innehav av finländska värdepapper och noterade aktier. Värdet av det utländska börsinnehavet var 72 miljarder euro i slutet av året. Det utländska innehavet av värdet på inhemska börsaktier vände samtidigt uppåt efter att ha minskat under flera år och uppgick till 47 procent i slutet av året. Utländska masskuldebrevslån och noterade aktier intresserade finländarna år 213. Finländska enheters innehav av utländska noterade aktier uppgick i slutet av året till 55 miljarder euro och av inhemska noterade aktier till 8 miljarder euro. Däremot investerade finländarna klart mindre än tidigare år i utländska placeringsfonder. Det skedde en betydande förändring när det gäller finländarnas insättningar i utlandet i och med att centralbanken drog tillbaka 49 miljarder euro i insättningar i utlandet. Centralbankens insättningar i utlandet var sålunda åter på nästan samma nivå som föregick den branta stegringen i slutet av år 211. Lån till utlandet beviljades liksom under de föregående åren främst av inlåningsbankerna Utvecklingen av den privata sektorns skuld var måttlig Den privata sektorns skuld ökade i fjol med 2 miljarder euro. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten sjönk samtidigt med,9 procentenheter till 169,9 procent. I den privata sektorns 5

6 skuld ingår företagens, hushållens och hushållens icke-vinstsyftande organisationers låneskulder och skulder i form av skuldpapper. Figur 2. Den privata sektorns icke-konsoliderade skuld i förhållande till bruttonationalprodukten 6

7 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj. EUR Instrument AF Finansobjekt totalt AF21 Sedlar och mynt AF22 Överförbar inlåning AF29 Övrig inlåning AF3 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF519 Andra ägarandelar AF52 Fondandelar AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier AF7 Finansiella derivat och anställningsoption AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj. EUR Instrument Skulder totalt Lån Övriga skulder Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR Instrument AF Finansobjekt totalt AF21 Sedlar och mynt AF22 Överförbar inlåning AF29 Övrig inlåning AF31 Penningmarknadsinstrument AF32 Masskuldebrevslån AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF519 Andra ägarandelar AF52 Fondandelar AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier AF7 Finansiella derivat och anställningsoption 7

8 Instrument AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj. EUR Instrument Skulder totalt Lån Övriga skulder Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR Instrument AF Finansobjekt totalt AF2 Sedlar, mynt och inlåning AF31 Penningmarknadsinstrument AF32 Masskuldebrevslån AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF519 Andra ägarandelar AF52 Fondandelar AF6 Försäkring, pension och standardiserade garantier AF7 Finansiella derivat och anställningsoption AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-financiella företag, milj. EUR Instrument AF Finansobjekt totalt AF31 Penningmarknadsinstrument AF32 Masskuldebrevslån AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF519 Andra ägarandelar AF7 Finansiella derivat och anställningsoption AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Finansiella nettotillgångar

9 Tabellbilaga 7. Financiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR Sektor S111 Icke-finansiella företag utom bostadssamfund S112 Bostadssamfund S121 Centralbanken S1221 Inlåningsbanker S1222+S1223 Övriga kreditinstitut och övriga monetära finansinstitut S123 Penningmarknadsfonder S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag S128 Försäkringsföretag S129 Pensionsinstitut S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S13141 Arbetspensionsanstalter S13149 Övriga socialskyddsfonder S14 Hushåll S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer S2 Utlandet

10 Tabellbilaga 8. Netto financiella transaktioner per sektor, milj. EUR Sektor/ S11 Icke-finansiella företag S121+S122+S123 Monetära finansinstitut S124 Kollektiva fondföretag, utom penningmarknadsfonder S125+S126+S127 Övriga finansinstitut, financiella serviceföretag och koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag S13 Offentlig sektor S14 Hushåll S2 Utlandet Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto

11 Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj. EUR Sektor/Instrument S11 Icke-finansiella företag Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S14 Hushåll Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S2 Utlandet Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad

12 Tabellbilaga 1. Tillgångar uppdelade per sektor i 215, md. EUR Sektor S1 Totala ekonomin S11 Icke-finansiella företag S12 Finansiella företag och försäkringsföretag S13 Offentlig sektor S14 Hushåll S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Tillgångar Bostäder, Övriga byggnader och anläggningar Maskiner, inventarier och vapensystem Övriga anläggningstillgångar Lagerstockar och värdeföremål Mark Finansiella tillgångar Skulder Nettotillgångar

13 Figurbilagor Figurbilaga 1. Hushållens finansiella förmögenhet Figurbilaga 2. Förändring av hushållens finansiella tillgångar 13

14 Figurbilaga 3. Hushållens placeringar i insättningar, börsaktier och fonder Figurbilaga 4. Hushållens skuldsättningsgrad 14

15 Figurbilaga 5. Den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten 15

16 Nationalräkenskaper 216 Förfrågningar Henna Laasonen Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2013, 3:e kvartalet Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Hushållens finansiella tillgångar ökade under tredje

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 119,5 procent under andra kvartalet

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Nationalräkenskaper 2013 Finansräkenskaper 2012, 3:e kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Offentliga sektorns finansräkenskaper Offentlig ekonomi 2014 Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014 Arbetspensionsanstalternas och övriga

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet, varuimporten pekade nedåt Korrigering 7.1.2015. De korrigerade punkterna

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2017 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns överskott minskade med miljarder euro under april-juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2012

Skatter och avgifter av skattenatur 2012 Offentlig ekonomi 2013 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med procent år 2014 Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012 Offentlig ekonomi 203 Offentliga sektorns underskott och skuld 202 De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 202 har kommit ut Enligt Statistikcentralens reviderade

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016 Offentlig ekonomi 2017 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 1,8 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med 155 miljoner euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2016 Betalningsbalans och utlandsställning 2016, 3:e kvartalet och oktober Bytesbalansen i balans under tredje kvartalet, ett nettoinflöde av kapital till Finland Bytesbalansen var

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under januari-mars Den offentliga sektorns

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014 Offentlig ekonomi 205 Offentliga sektorns underskott och skuld 204 Den offentliga sektorns underskott 3,3 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 204 Enligt de reviderade

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014 Det totala

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015 Offentlig ekonomi 206 Offentliga sektorns underskott och skuld 205 Den offentliga sektorns underskott 2,8 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 205 Enligt de reviderade

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga sektorns

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2011

Skatter och avgifter av skattenatur 2011 Offentlig ekonomi 2012 Skatter och avgifter av skattenatur Skattekvoten 43,4 procent år Skattekvoten uppgick till 43,4 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 2:a kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av juni 201 Beståndet av

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2017 Betalningsbalans och utlandsställning 2016, 4:e kvartalet och 2017, januari Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, underskottet år 2016 ökade från året innan

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under juli sebtember Den offentliga sektorns

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet Utlåningsbeståndet nästan 7 miljarder euro i slutet av mars 201 Beståndet av den utlåning som

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 2016 Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2015 Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,2 procent år 2015. Utfallet

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari mars Den offentliga sektorns konsoliderade

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 216 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade med 2,4 procent år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,4 procent år. Utfallet uppgick till

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014 Det totala

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2017 Betalningsbalans och utlandsställning 2017, 1:a kvartalet Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, exportvärdet ökade betydligt Bytesbalansen visade ett överskott

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2012 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades under april juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2013

Skatter och avgifter av skattenatur 2013 Offentlig ekonomi 2014 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år. Utfallet uppgick till totalt 88,2

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Finansiering och försäkring 2016 Värdepappersföretag 2016, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Under första kvartalet år 2016 var värdepappersföretagens rörelsevinst 20

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januarimars jämfört med året innan Under första kvartalet år 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 2:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under apriljuni jämfört med året innan Under andra kvartalet 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Nationalräkenskaper 2010

Nationalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2010 Bruttonationalprodukten ökade med 3,6 procent i fjol, hushållens inkomster med 1,9 procent Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades under juli september Den offentliga sektorns

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent i fjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 2:a kvartalet Den officiella sektorns finansiella ställning förbättrades Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Placeringsfond/månadsrapport

Placeringsfond/månadsrapport W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2010 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2010 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2015, 4:e kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Regionalräkenskaper 2010

Regionalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2012 Regionalräkenskaper 2010 Ojämn ekonomisk tillväxt i landskapen under de senaste åren De regionala ekonomierna har utvecklats i en mycket ojämn takt under de senaste åren. Under

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, januari Inflationen i januari - procent Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari - procent I december

Läs mer

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013 Utbildning 2014 Yrkesutbildning 2013 Antalet studerande i 313 600 år 2013 Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i som leder till examen till totalt 313 600 under kalenderåret

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 203 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 203, :a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 8,8 miljarder euro under januari-mars 203 Under januari-mars 203

Läs mer

Nationalräkenskaper 2015

Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2015 Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent i fjol Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 6.9.2014 L 267/9 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 3 juni 2014 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga förvaltningens finanser (ECB/2014/21) (2014/647/EU)

Läs mer

Placering efter utbildning 2010

Placering efter utbildning 2010 Utbildning 2012 Placering efter utbildning 2010 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Reparationsbyggande 2012

Reparationsbyggande 2012 Byggande 2013 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande År ökade värdet av bostadsaktiebolagens reparationer med 5 procent jämfört med året innan Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade

Läs mer

Möte för rapportörer

Möte för rapportörer Möte för rapportörer 22.11.2012 Beredning av förordningar och riktlinjer För närvarande utvärderas ECB:s nya krav inklusive kostnader av användarna Information om vilka de nya kraven är kommer att ges

Läs mer

Företagstjänster 2015

Företagstjänster 2015 Tjänster 2016 Företagstjänster 2015 Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för datatekniska tjänster år 2015 Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade de datatekniska

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2015 Konsumentprisindex 2015, augusti Inflationen alltjämt - procent i augusti Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var fortfarande - procent

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje 2016 Exporten av tjänster minskade ytterligare under tredje 2016 och stannade på en

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster minskade under andra 2016 Exporten av tjänster fortsatte att minska under andra 2016 och stannade på en nivå som

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Nationalräkenskaper 2013

Nationalräkenskaper 2013 Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2013 Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol Korrigerad 30.9.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Nationalräkenskaper, kvartalsvis

Nationalräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2017 Nationalräkenskaper, kvartalsvis 2017, 2:a kvartalet Bruttonationalprodukten ökade med 0,4 procent från föregående kvartal Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 6 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 5, :e kvartalet Ökningen av kommunernas lånestock avtog ytterligare år 5 År 5 uppgick den sammanräknade lånestocken för kommunerna

Läs mer

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch

Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro år Socialoch Offentlig ekonomi 2016 Kommunekonomi 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård 17,9 miljarder euro år 2015 Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård var 17,9 miljarder euro

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen

Läs mer

Förhandsuppgifter om befolkningen

Förhandsuppgifter om befolkningen Befolkning 2013 Förhandsuppgifter om befolkningen 2012, december Rekordstor invandring år 2012 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter år 2012, var antalet invandringar 30 420 och av dem var 22

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014, preliminära uppgifter Spelindustrin var en tillväxtbransch år 2014 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den sammanräknade

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 213 Energiskaffning och -förbrukning 213, 2:a kvartalet Med träbränslen producerades mer energi än tidigare Korrigerad 23.9.213. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Läs mer

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012

Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter. Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012 Befolkning 2014 Sysselsättning 2013 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning, preliminära uppgifter Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år Enligt de preliminära uppgifterna

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Rättsväsende 2013 Skuldsaneringar 2012, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en svag ökning under januari december 2012 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 764 ansökningar

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer