Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006"

Transkript

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar nya placeringar Placeringsintäkternas utveckling Bilaga 1 Sammandrag av försäkringsbolagens fastighetsbestånd...10 Bilaga 2 bostadsbestånd

3 Allmänt Aktierna dominerade återigen kraftigt inom placeringarna år Även om börskurserna föll i i början av sommaren var aktiemarknadens utveckling under hela året synnerligen positiv. De stegrade aktiekurserna ledde till att placeringarnas tyngdpunkt allt mera försköts i riktning mot aktier. Avkastningen från räntemarknaden var anspråkslös medan däremot avkastningen av fastighetsplaceringar speciellt hos pensionsbolagen var exceptionellt god. Uppgifterna om försäkringsbolagens placeringar till gängse värde baserar sig på bolagens bokslut och uppgifterna om placeringar i utlandet på de placeringsrapporter som bolagen gör upp varje kvartal. Uppgifterna om nya placeringar bygger också på kvartalsrapporterna. Dessutom har bolagen blivit tillfrågade om fastighetsplaceringar som gjorts under året och om fastigheternas antal. Uppgifterna om avkastningen på placeringarna har tagits ur boksluten. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR TILL GÄNGSE VÄRDEN MRD.EUR Finansmarknadsinstrument Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Lån Övriga placeringar

4 placeringar sammanlagda placeringar till gängse värde uppgick till 108 miljarder euro. Placeringarna ökade med inemot 6 procent. Av placeringsbeståndet utgjordes 45 procent av finansmarknadsinstrument, 42 procent av aktier och 9 procent av fastigheter (inklusive lån till egna fastighetsbolag). Lånen utgjorde knappt 3 procent. De övriga placeringarna stod för ca en procent. Finansmarknadsplaceringarna uppgick till totalt 49 miljarder euro. Största delen, ca 44 miljarder euro, utgjordes av masskuldebrevslån, varav 89 procent var utländska. Finansmarknadsplaceringarna minskade med nästan 9 procent, knappt 5 miljarder euro från året innan. Masskuldebreven noterade en minskning inom såväl den utländska som den inhemska sektorn. Värdet av aktierna och andelarna översteg sammanlagt 45 miljarder euro, en ökning med inemot 30 procent jämfört med året innan. Deras andel av samtliga placeringar var den största någonsin, hela 42 procent mot 34 procent året innan. Bokslutsuppgifterna skiljer inte ut direkta aktieplaceringar från fondandelar, men av placeringsrapporterna framgår att fondandelarna redan uppgår till inemot 22 miljarder euro. Inom fondplaceringarna var ökningen över 40 procent. Av de direkta aktieplaceringarna kanaliserades ännu över hälften till objekt i hemlandet medan däremot två tredjedelar av fondplaceringarna var utländska. Fastighetsplaceringarna uppgick till drygt 10 miljarder euro. Även om beloppet något ökade låg deras andel av placeringarna på oförändrade 9 procent. Placeringarna i fastighetsfonder uppgick i slutet av år 2006 till 630 miljoner euro. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR TILL GÄNGSE VÄRDEN TOTALT 107,8 MRD.EUR Lån 2,8% Fastighetsplaceringar Övriga placeringar 1,2% 9,0% 45,2% Finansmarknadsinstrument 41,9% Aktier och andelar 3

5 placeringsbestånd (till gängse värden) Pensionsbolagen Livbolagen Skadebolagen Sammanlagt mrd.eur % mrd.eur % mrd.eur % mrd.eur % Finansmarknadsinstrument 28,4 40,8 14,3 50,6 6,0 60,0 48,7 45,2 Aktier och andelar 30,8 44,3 11,6 41,0 2,8 27,6 45,1 41,9 Fastighetsplaceringar 7,0 10,1 1,9 6,7 0,8 7,8 9,7 9,0 Lån 2,6 3,8 0,1 0,4 0,3 2,7 3,0 2,8 Övriga 0,7 1,0 0,4 1,3 0,2 1,9 1,3 1,2 Sammanlagt 69,5 100,0 28,3 100,0 10,0 100,0 107,8 100,0 - varav plac. i Finland 35,2 49,1 38,3 39,1 Lånebeståndet ökade något, med 3 procent, till 3 miljarder euro. Av samtliga placeringar har 61 procent gjorts utomlands, vilket är en lika stor andel som året innan. Däremot inträffade inom de utländska placeringarna samma förändring som inom hela beståndet, dvs. fondandelarnas och aktiernas andelar ökade klart. Av de utländska placeringarna utgjordes 39 miljarder euro av masskuldebrev, 14 miljarder av fondandelar och 11 miljarder euro av aktier. De övriga placeringarna, främst placerings- och företagsbevis, uppgick till knappt 2 miljarder euro. En annan tydlig förändring av en ökad andel placeringar utanför euroområdet; en ökning med ett par procentenheter per år har noterats allt sedan år 2004, nu överskred andelen redan 20-procentsgränsen. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR GEOGRAFISK FÖRDELNING Övriga områden 20,5% 39,1% Finland 40,5% Euroområdet i övrigt 4

6 nya placeringar 2006 Under de senaste åren har bolagens nya placeringar allt mera kanaliserats till utländska objekt. Av de nya placeringarna år 2006 gick 77 procent till utlandet. De inhemska nettoplaceringarna minskar alltjämt, en ökning förekom endast klart bland fonder och i mindre utsträckning bland lån. De största nettoplaceringarna gjordes i fondandelar, för totalt 4,5 miljarder euro. Masskuldebrevsplaceringarna uppvisade ett negativt nettobelopp på 2,7 miljarder euro. Dessa placeringar har minskat speciellt hos livbolagen. Av de nya masskuldebrevslånen placerades över 90 procent i utländska papper. Ett sätt för bolagen att få en bättre avkastning på ränteplaceringarna var att placera i penninginstituts och andra företags masskuldebrevslån utanför euroområdet; på dessa marknader var avkastningen något bättre än inom euroområdet. Nya placeringar i aktier företogs till ett belopp av 16,6 miljarder euro och aktier realiserades till ett värde av 16,8 miljarder euro. En förskjutning mot utländska objekt skedde alltjämt för aktieplaceringarnas del. Nettoplaceringarna i finländska aktier minskade med 720 miljoner euro, medan nettoplaceringarna i utländska aktier ökade med 510 miljoner euro. Av de nya aktieplaceringarna gällde 70 procent utländska aktier. Fondplaceringarna var den kategori som ökade mest. Nya fondandelar anskaffades till ett värde av 11,1 miljarder euro. Nettoplaceringarna uppgick till 4,5 miljarder euro, vilket är det största beloppet sedan år 2000, då vinster från realisering av aktier i stor utsträckning placerades i masskuldebrev. Av nettoökningen var störta delen hänförbar till utländska fonder, men också de inhemska fonderna uppvisade en nettoökning med ca en miljard euro. placeringar år 2006, mrd. EUR Försälj- Nya ningar Netto Finansmarknadsinstrument 29,3 31,7-2,3 Aktier och andelar 16,6 16,8-0,2 Placeringsfonder 11,1 6,7 4,5 Fastighetsplaceringar 1,2 0,8 0,4 Skudebrevsfordringar 1,0 0,9 0,1 Sammanlagt 59,3 56,9 2,4 Bolagen har tydligt ändrat sin linje i fråga om fastighetsplaceringar. Utöver direkt fastighetsägande satsade bolagen allt mera på fastighetsfonder, i vilka bolagen år 2006 placerade till ett värde av 520 miljoner euro. Övriga nya fastighetsplaceringar gjordes för 670 miljoner euro, dvs. ännu klart mera än fondplaceringar. Värdet av de realiserade fastigheterna var 820 miljoner euro. Fastighetsplaceringarna gällde med ett par undantag objekt i Finland, fastighetsfonderna är visserligen i huvudsak utländska. 5

7 FC sänder varje år ut en enkät till bolagens fastighetsenheter med en förfrågan om nya placeringar i fastigheter, direkta placeringar eller via fastighetsbolag ägda fastigheter. Fördelningen nedan och de nya fastighetsplaceringarnas belopp baserar sig på denna enkät. Placeringarna år 2006 har huvudsakligen gällt fastighetsfonder. De direkta placeringarna gjordes främst i affärs- och kontorsfastigheter, till ett sammanlagt värde av 385 miljoner euro. Placeringarna i bostäder uppgick till 74 miljoner euro och i industrifastigheter till 139 miljoner euro. I slutet av år 2006 ägde bolagen bostäder, vilket är bostäder färre än år De av bolagen ägda bostädernas genomsnittliga storlek var 62 m2. Affärsoch industrilokalerna i bolagens ägo hade i slutet av fjolåret en volym på inemot 20 miljoner m3. Nya fastighetsplaceringar fördelade på placeringsobjekt åren Objekt milj.eur % milj.eur % milj.eur % milj.eur % Markområden 18,0 3,8 11,1 1,6 6,8 0,8 70,4 5,9 Bostadsfastigheter 67,7 14,3 84,6 12,2 74,9 8,8 73,5 6,2 Affärsfastigheter 328,4 69,4 422,4 61,0 496,2 58,2 384,5 32,4 Industrifastigheter 59,2 12,5 111,9 16,1 96,8 11,4 139,1 11,7 Fastighetsfonder ,0 9,1 178,0 20,9 520,4 43,8 Sammanlagt 473,3 100,0 693,0 100,0 852,7 100,0 1187,9 100,0 FÖRSÄKRINGSBOLAGENS NYA FASTIGHETSPLACERINGAR MILJ.EUR Affärsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Fastighetsfonder MILJ.EUR

8 De nya lånen uppgick till miljoner euro, vilket är något mer än år Amorteringarna utgjorde 915 miljoner euro, dvs. lånebeståndet ökade med ca 100 miljoner euro. Medelräntan på nya lån låg på 4,7 procent. Placeringsintäkternas utveckling 2006 Året 2006 var i likhet med det föregående ett år av klart positiv avkastning. Intäkterna av placeringarna var 14 procent högre än år Av intäkterna på 11 miljarder euro stod försäljningsvinsterna för den största delen, inemot 5 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 11 procent. Relativt sett ökade emellertid kategorin övriga intäkter, med hela 57 procent. Dividendintäkterna ökade med 29 procent till över en miljard euro. Däremot var ökningen i ränteintäkterna endast obetydlig, även om beloppet i euro, över 2 miljarder, var betydande. Kostnadernas ökning med 29 procent tillsammans med värdeminskningarna ledde till att nettoavkastningen av placeringarna enligt resultaträkningen ökade med endast 5 procent. Då därtill förändringen i värderingsdifferenser blev klart mindre än året innan blev nettointäkterna av placeringarna till gängse värde över 20 procent lägre än år Beloppet var dock så pass stort som nästan 8 miljarder euro, vilket i förhållande till det investerade kapitalet utgjorde 7,8 procent. % NETTOAVKASTNING AV PLACERINGAR TILL GÄNGSE VÄRDEN % AV BUNDET KAPITAL * % Skadebolag Pensionsbolag Livbolag * % av placeringar till gängse värden i pensionsbolag före år 2002 och i andra bolag före år

9 I pensionsförsäkringsbolagen uppgick intäkterna av placeringarna till 7,5 miljarder euro, en ökning med 29 procent och främst en följd av ökade försäljningsvinster och övriga intäkter. Kostnaderna ökade med 31 och nettointäkterna enligt resultaträkningen uppgick till 4,5 miljarder euro, en siffra som motsvarar låg 28 procent högre än året innan. Nettointäkterna till gängse värde var däremot 13 procent lägre än år 2005, men uppgick dock till 5,6 miljarder euro, vilket motsvarar en god 8,6 procents avkastning. Inom livförsäkringsbolagen var nettointäkterna av placeringarna 11 procent mindre än året innan, främst en följd av att försäljningsvinsterna minskade. Kostnaderna ökade med 23 procent, vilket ledde till att nettointäkterna enligt resultaträkningen var över 20 procent lägre än år Också i livbolagen låg nettoplaceringsintäkterna till gängse värde på en tillfredsställande nivå, totalt 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar en avkastning på 6,7 procent. Inom skadeförsäkringsbolagen var nettointäkterna av placeringsverksamheten i stort sett oförändrade, ca 800 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med endast ett par procent. Kostnaderna ökade med 28 procent till 250 miljoner euro, varför nettointäkterna enligt resultaträkningen uppvisade en minskning med 6 procent. Därtill minskade värderingsdifferenserna, varför nettointäkterna till gängse värde stannade på 480 miljoner euro, vilket motsvarar en avkastning på 4,8 procent. 8

10 Specificering av nettointäkterna från placeringsverksamheten 2006, milj.eur Pension Liv Skade Sammanlagt Förändring Intäkter av placeringsverksamheten % Intäkter av placeringar i koncernföretag ,4 Intäkter av plac. i ägarintresseföretag ,5 Intäkter av fastighetsplaceringar ,4 Intäkter av övriga placeringar ,1 Sammanlagt ,1 Dividendintäkter sammanlagt ,3 Ränteintäkter sammanlagt ,2 Övriga intäkter sammanlagt ,9 Sammanlagt ,1 Återförda nedskrivningar ,7 Försäljningsvinster ,1 Sammanlagt ,4 Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplac ,6 Kostnader för övr. placeringar ,8 Räntekostnader och övriga kostnader för främmande kapital ,9 Sammanlagt ,2 Nedskrivningar ,3 Planenliga avskrivningar på byggnader ,9 Sammanlagt ,0 Försäljningsförluster ,5 Sammanlagt ,8 Nettointäkter före uppskrivningar och korrigeringar ,0 Uppskrivning av placeringar ,6 Korrigering av uppskrivning av placeringar ,7 Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt resultaträkningen ,7 Fondförsäkringarnas andel av intäkterna -826 Förändring i värderingsdifferenser Nettointäkter av placeringsverksamheten till gängse värden ,5 Bundet kapital Nettoavkastning av placeringar % av bundet kapital 8,6 6,7 4,8 7,8 11,0 9

11 Bilaga 1 SAMMANDRAG AV FÖRSÄKRINGSBOLAGENS FASTIGHETSBESTÅND BOSTADSLÄGENHETER: Pensions- Liv- Skade- Alla Förändring bolagen bolagen bolagen bolag från år sammanlagt 2005 Av staten bostadsbelånade bostadslägenheter (ARAVA) - sammanlagd lägenhetsyta 1000 m lägenheter (264) - varav anläggningstillgångar Bostadslägenheter med räntestöd - sammanlagd lägenhetsyta 1000 m (9) - lägenheter (144) - varav anläggningstillgångar Övriga bostadslägenheter - sammanlagd lägenhetsyta 1000 m (76) - lägenheter (1 017) - varav anläggningstillgångar LÄGENHETER SAMMANLAGT (1 425) sammanlagd lägenhetsyta 1000 m (75) ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER: - byggnadsvolym 1000 m (1 013) - varav anläggningstillgångar

12 Bilaga 2 FÖRSÄKRINGSBOLAGENS BOSTADSBESTÅND ARAVA- Bost. m. statl. Övrigt År bestånd räntestöd bostadsbestånd Sammanlagt FÖRSÄKRINGSBOLAGENS BOSTADSBESTÅND ANTALET BOSTÄDER ÅREN Övrigt bostadsbestånd Bostäder med räntestöd ARAVA-bestånd

13 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Telefon Fax

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

TALLETUSSUOJARAHASTO

TALLETUSSUOJARAHASTO TALLETUSSUOJARAHASTO INSÄTTNINGSGARANTIFONDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Fondens syfte... 1 2 Fondens medlemmar... 1 3 Verksamhetsmiljö... 2 4 Verksamhetens prioriterade områden... 2 5 Ersättningsfall...

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa.

SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE. Läs hur du får dina tillgångar att växa. SÅ HÄR LYCKAS DU MED FONDSPARANDE Läs hur du får dina tillgångar att växa. Vad är fondplacering? Att placera i fonder är enkelt och bekvämt. Du väljer själv vilket sätt du vill spara på. Är du intresserad

Läs mer

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G

S B A B Å R S R E D O V I S N I N G SBAB ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL SBAB under 1999 VD har ordet Förvaltningsberättelse Utlåning Upplåning Organisation Resultat Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SBABs kapitaltäckning Redovisningsprinciper

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Leni Björklund, Ordförande för ESO

Leni Björklund, Ordförande för ESO Förord Den djupa ekonomiska krisen under 1990-talet sved hårt, men den gav oss samtidigt värdefulla lärdomar inför framtiden. Flera rapporter har skrivits om krisens förlopp och dess orsaker. Inom välfärdsområdet

Läs mer

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r

www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m v ä r d e p a p p e r www.porssisaatio.fi Va d m a n b ö r v e t a o m Innehållsförteckning VÄRDEPAPPERSMARKNADENS UTVECKLING... 4 Börsverksamhetens historia... 4 Värdepappersmarknadens betydelse ökar... 4 Marknaden internationaliseras...

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 2013 kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN 213 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Avsnitt 1 Sektorns investeringar...5 Kommunernas investeringar...6 Landstingens investeringar...7 Självfinansieringsgrad...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige

Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige Lönsamhet på bolånemarknaden i Danmark och Sverige STUDIE PÅ UPPDRAG AV VILLAÄGARNA RAPPORT FRÅN POUSETTE EKONOMIANALYS NOVEMBER 2013 Sammanfattning och slutsatser Är bankernas vinster på den svenska bolånemarknaden

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Banker i Sverige. Februari 2013

Banker i Sverige. Februari 2013 Banker i Sverige Februari 2013 Banker i Sverige är en översiktlig beskrivning av den svenska bank- och finansmarknaden. Den innehåller bland annat information och statistik om bankernas inlåning och utlåning,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Risk och Framtidstro

Risk och Framtidstro Risk och Framtidstro en rapport om 70 och 80 talisters agerande på bolåne aktie och fondmarknaden under finanskrisen Mika Burman Götz Privatekonom Nordnet Telefon: 08 506 332 18 Mobil: 076 765 44 88 E

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ)

Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Utdelning av och handel med aktierna i HQ.SE FONDER AB (publ) Innehållsförteckning Bakgrund och motiv... 1 HQ.SE Fonder i sammandrag... 2 Villkor och anvisningar... 3 Nya Marknaden... 4 Skattefrågor i

Läs mer

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer