Finansräkenskaper 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansräkenskaper 2012"

Transkript

1 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella tillgångarna ökade med bara 2,5 miljarder euro under året. Då skulderna ökade med 6,4 miljarder till 132,6 miljarder euro, krympte hushållens finansiella nettotillgångar till 87,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansräkenskaper. Hushållens finansiella förmögenhet , miljarder euro Från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton I slutet av år 212 utgjordes mer än 8 miljarder av hushållens finansiella tillgångar, dvs. 36 procent, av insättningar. Även om totalbeloppet av insättningarna i praktiken var oförändrat under året, skedde en klar övergång från tidsbundna insättningar till överförbara inlåningskonton. I slutet av år 212 bestod hushållens finansiella tillgångar av försäkringsfordringar på 46 miljarder, icke noterade aktier och andelar på 39 miljarder, börsaktier på 24 miljarder och fondandelar på 14 miljarder. Hushållens nettoplaceringar både i börsaktier och i placeringsfonder ökade något från året innan. Helsingfors Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.

2 Skuldsättningsgraden steg Hushållens låneskulder uppgick till 123,4 miljarder euro i slutet av år 212. Låneskulderna ökade under år 212 med totalt 6,1 miljarder euro och som en följd av detta steg hushållens skuldsättningsgrad med 2,5 procentenheter till 118,2 procent. Hushållens skuldsättningsgrad beräknas genom att hushållens låneskulder i slutet av året sätts i relation till den sammanlagda disponibla inkomsten under hela året. 2

3 Innehåll 1. Hushållens finansiella tillgångar ökade något men skuldsättningen fortsatte år Den offentliga sektorns förmögenhetsställning förbättrades Emissionen av börsaktier återhämtade sig Inhemska placeringsfonder ökade De utländska placeringarna i Finland är ökande Den privata sektorns skuld...6 Tabeller Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.eur...8 Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj. EUR...8 Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR...8 Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj. EUR...9 Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR...9 Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.eur...1 Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR...1 Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.eur...11 Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.eur...12 Figurer Figur 1. Förändring av hushållens finansiella tillgångar, miljarder euro...4 Figur 2. Förändringar av noterade aktier som företagen emitterad, miljarder euro...5 Figur 3. Den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten...6 Figurbilagor Figurbilaga 1. Hushållens finansiella förmögenhet, miljarder euro...13 Figurbilaga 2. Förändring av hushållens finansiella tillgångar...13 Figurbilaga 3. Hushållens placeringar i insättningar, börsaktier och fonder, miljarder euro...14 Figurbilaga 4. Förändringar av noterade aktier som företagen emitterad, miljarder euro...14 Figurbilaga 5. Hushållens skuldsättningsgrad...15 Figurbilaga 6. Den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten

4 1. Hushållens finansiella tillgångar ökade något men skuldsättningen fortsatte år 212 Hushållens finansiella tillgångar, som minskat år 211 på grund av kapitalförluster, ökade med 2,5 miljarder euro år 212. I och med att aktiekurserna steg erhöll hushållen kapitalvinster på sammanlagt 1,2 miljarder euro. Hushållen skaffade emellertid ytterligare finansiella tillgångar för bara,6 miljarder euro netto. Eftersom ökningen av finansiella tillgångar var mindre än kredittagningen, krympte hushållens finansiella nettotillgångar. Figur 1. Förändring av hushållens finansiella tillgångar, miljarder euro Insättningarna har normalt varit hushållens viktigaste placeringsobjekt. År 212 var särskilt de överförbara inlåningskontona populära bland hushållen. Samtidigt drogs tillgångar kraftigt tillbaka från tidsbundna insättningskonton. Placeringarna i fondandelar, som minskat kraftigt året innan, blev nu åter klart positiva. Också hushållens nettoplaceringar i börsaktier ökade från året innan. I slutet av år 212 hade hushållen finansiella tillgångar på totalt 22 miljarder euro. Av dem var 8 miljarder insättningar, 46 miljarder försäkringsfordringar, 39 miljarder icke noterade aktier och andelar, 24 miljarder börsaktier och 14 miljarder fondandelar. Dessutom hade hushållen andra finansiella tillgångar på 17 miljarder euro. Hushållens bostadsaktier statistikförs inte som hushållens finansiella tillgångar i finansräkenskaperna. Ökningen av hushållens skulder fortsatte. Hushållens låneskulder ökade under året med drygt 6 miljarder euro och uppgick i slutet av året till 123 miljarder euro. Skuldsättningsgraden, dvs. låneskulderna i förhållande till den disponibla inkomsten, steg till 118,2 procent från föregående års 115,7 procent. Eftersom hushållens skulder ökade mer än deras finansiella tillgångar, minskade hushållens finansiella nettotillgångar med något under 4 miljarder till 88 miljarder euro. 1.1 Den offentliga sektorns förmögenhetsställning förbättrades Den offentliga sektorns förmögenhetsställning förbättrades år 212. I slutet av året uppgick den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar till 17 miljarder euro, vilket är 4 miljarder euro mer än året innan. Förbättringen av förmögenhetsställningen förklaras i huvudsak av ökningen av de finansiella tillgångarna hos arbetspensionsanstalterna, som hör till socialskyddsfonderna. Samtidigt som statsförvaltningens finansiella nettotillgångar krympte med 8 miljarder euro och lokalförvaltningens med över 2 miljarder euro, förbättrades socialskyddsfondernas ställning med något under 15 miljarder. 4

5 Även om statsförvaltningens finansiella tillgångar ökade, i huvudsak i och med ökningen av långfristiga lånefordringar, fortsatte den försvagning av förmögenhetsställningen som började år 28. Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar minskade under år 212 från -34 miljarder euro till -42 miljarder euro. Minskningen berodde huvudsakligen på ökningen av masskuldebrevsstocken. Statsförvaltningens bruttoskuld till marknadspris ökade enligt finansräkenskaperna med 11 miljarder euro under året. Arbetspensionsanstalternas finansiella nettotillgångar ökade under år 212 från 133 miljarder euro till 147 miljarder euro. Ökningen förklaras i huvudsak av uppgången i marknadsvärdet för arbetspensionsanstalternas börsaktier och fondandelar, som följde efter återhämtningen av aktierkurserna. År 212 uppgick arbetspensionsanstalternas kapitalvinster till totalt 9 miljarder euro, medan nettoinvesteringarna var något under 4 miljarder euro. År 212 placerade arbetspensionsanstalterna sina tillgångar främst i fondandelar och icke-noterade aktier Emissionen av börsaktier återhämtade sig År 212 var företagen intresserade av att ta upp finansiering i form av eget kapital på aktiemarknaden. De börsnoterade företagen emitterade nya aktier för 2 miljarder euro, medan emissionerna året innan uppgick till något under en miljard. Föregående gång var emissionerna på samma nivå år 27. Liksom året innan var återköpen av egna aktier obetydliga. Från år 23 till år 28 amorterade företagen sin aktieskuld genom att köpa tillbaka egna aktier i större omfattning än vad de emitterade aktier. Figur 2. Förändringar av noterade aktier som företagen emitterad, miljarder euro Företagens skuldfinansiering ökade under år 212. Samtidigt flyttades tyngdpunkten vid ny låntagning från låneskulder till skuldpapper. Med skuldfinansiering avses summan av låneskulder och finansiering i form av skuldebrev. Företagens låneskulder ökade måttligt från 169 miljarder till 172 miljarder euro. Däremot emitterade företagen skuldpapper på 9 miljarder euro netto Inhemska placeringsfonder ökade De inhemska placeringsfonderna som minskat året innan ökade med totalt 21 miljarder euro år 212. Av ökningen var något under 14 miljarder placeringsportföljernas kapitalvinster och 7 miljarder nettoplaceringar. Till placeringsfonderna flödade pengar särskilt från utlandet samt från försäkringsanstalter och hushåll. Också i penningmarknadsfonderna tecknades fler fondandelar än vad andelar inlöstes. 5

6 1.4. De utländska placeringarna i Finland är ökande Finländarna var något mer intresserade av utländska masskuldebrevslån och fondandelar än året innan. Fler placeringar gjordes i utländska noterade aktier jämfört med året innan, men finländarnas intresse var inte lika stort som åren Finländarnas nettoplaceringar i utländska masskuldebrevslån, aktier och fonder uppgick till totalt 16 miljarder euro år 212, medan de året innan uppgick till drygt 8 miljarder euro. Även om placeringarna visar en ökning, var det totala beloppet av placeringarna emellertid mindre än hälften av 21 års nivå. Inhemska enheters pengar flödade in i utländska insättningar och lån i betydligt mindre omfattning än år 211. Flödet minskade från 49 miljarder året innan till något under 9 miljarder euro. En stor del av nedgången förklaras av att ökningen av centralbankens utländska insättningar har avtagit och inlåningsbankernas utländska insättningar har minskat. Lån till utlandet beviljades liksom under de föregående åren främst av inlåningsbankerna. De utländska investerarna ökade sina innehav i finländska börsaktier efter en paus på flera år. Sammantaget såldes börsaktier i fjol till utländska investerare för något under en miljard euro netto. Värdet av det utländska börsinnehavet var i slutet av året 51 miljarder euro. Andelen utländskt ägande av värdet av inhemska börsaktier var dock 43 procent, liksom året innan. De utländska investerarnas intresse för finländska masskuldebrevslån och fondandelar har varit i stigande under de senaste åren och trenden fortsatte också år 212. Jämfört med år 28 har värdet av det utländska ägandet fördubblats både när det gäller finländska masskuldebrevslån och fondandelar Den privata sektorns skuld Den privata sektorns skuld ökade i fjol med 18 miljarder euro, vilket är 6 miljarder mer än år 211. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten steg med 5,6 procentenheter till 185,1 procent. Indikatorn överskrider dock fortfarande det gränsvärde som Europeiska kommissionen slagit fast, dvs. 16 procent. Senast underskreds gränsvärdet år 27. Figur 3. Den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten Europeiska kommissionen har startat en uppföljning av makroekonomiska obalanser (Macroeconomic Imbalance Procedure), som grundar sig på elva indikatorer. En av de indikatorer som följs upp är den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten. I den privata sektorns skuld ingår 6

7 företagens, hushållens och hushållens icke-vinstsyftande organisationers låneskulder och skulder i form av skuldpapper. 7

8 Tabellbilagor Tabellbilaga 1. Hushållens finansiella tillgångar, milj.eur Instrument År AF Finansobjekt totalt AF21 Sedlar och mynt AF22 Överförbar inlåning AF29 Övrig inlåning AF33 Penningmarknadsinstrument och masskuldebrevslån AF34 Finansiella derivat AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF513 Andra ägarandelar AF52 Fondandelar AF6 Försäkringstekniska reserver AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Tabellbilaga 2. Hushållens finansiella skulder, milj. EUR Instrument År Skulder totalt Lån Övriga skulder Tabellbilaga 3. Hushållens nettoanskaffning av finansiella tillgångar, milj. EUR Instrument År AF Finansobjekt totalt AF21 Sedlar och mynt AF22 Överförbar inlåning AF29 Övrig inlåning AF331 Penningmarknadsinstrument AF332 Masskuldebrevslån AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF513 Andra ägarandelar AF52 Fondandelar AF6 Försäkringstekniska reserver AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

9 Tabellbilaga 4. Hushållens nettoanskaffning av skulder, milj. EUR Instrument År Skulder totalt Lån Övriga skulder Tabellbilaga 5. Finansiella tillgångar för icke-finansiella företag, milj. EUR Instrument År AF Finansobjekt totalt AF2 Sedlar, mynt och inlåning AF331 Penningmarknadsinstrument AF332 Masskuldebrevslån AF34 Finansiella derivat AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF513 Andra ägarandelar AF52 Fondandelar AF6 Försäkringstekniska reserver AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter

10 Tabellbilaga 6. Finansiella skulder för icke-finansiella företag, milj.eur Instrument År AF Finansobjekt totalt AF331 Penningmarknadsinstrument AF332 Masskuldebrevslån AF34 Finansiella derivat AF4 Lån AF511 Noterade aktier AF512 Icke noterade aktier AF513 Andra ägarandelar AF7 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter Finansiella nettotillgångar Tabellbilaga 7. Finansiella nettotillgångar per sektor, milj. EUR Sektor År S111 Icke-finansiella företag S112 Bostadssamfund S121 Centralbanken S1221 Depositionsbanker S1222 Penningmarknadsfonder S1223 Övriga monetära finansinstitut som förmedlar finansiering S123 Övriga finansinstitut S124 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet S125 Försäkringsföretag och pensionsfonder S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S13141 Arbetspensionsanstalter S13149 Övrig socialföräkring S14 Hushåll S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer S2 Utlandet

11 Tabellbilaga 8. Netto finansiella transaktioner per sektor, milj.eur Sektor/År S11 Icke-finansiella företag och bostadssamfund S121 Centralbanken S122 Andra monetära finansinstitut S123 Övriga finansinstitut S124 Institut för finansierings- och försäkringsverksamhet S125 Försäkringsföretag och pensionsfonder S13 Offentlig sektor S14 Hushåll S2 Utlandet Nettoanskaffning av skulder Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Financiella transaktioner netto

12 Tabellbilaga 9. Statistisk skillnad per sektor, milj.eur Sektor/Instrument År S11 Icke-finansiella företag och bostadssamfund Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S12 Finansiella företag och försäkringsföretag Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S13 Offentlig sektor Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S14 Hushåll Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad S2 Utlandet Financiella transaktioner netto Nettoanskaffning av finansiella tillgångar Statistisk skillnad

13 Figurbilagor Figurbilaga 1. Hushållens finansiella förmögenhet, miljarder euro Figurbilaga 2. Förändring av hushållens finansiella tillgångar 13

14 Figurbilaga 3. Hushållens placeringar i insättningar, börsaktier och fonder, miljarder euro Figurbilaga 4. Förändringar av noterade aktier som företagen emitterad, miljarder euro 14

15 Figurbilaga 5. Hushållens skuldsättningsgrad Figurbilaga 6. Den privata sektorns skuld i förhållande till bruttonationalprodukten 15

16 Nationalräkenskaper 213 Förfrågningar Martti Pykäri Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen Informationstjänst, Statistikcentralen tel Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy tel ISSN = Finlands officiella statistik ISSN (pdf)

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Finansräkenskaper 2014

Finansräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 215 Finansräkenskaper 214 Kapitalvinsterna stod för ökningen av hushållens förmögenhet år 214 Hushållens finansiella uppgick till 262 miljarder euro och övriga till 42 miljarder euro

Läs mer

Finansräkenskaper 2016

Finansräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 216 Hushållens förmögenhet steg till 575 miljarder euro år 216 Hushållens finansiella uppgick till 293 miljarder euro och övriga till 436 miljarder euro i slutet

Läs mer

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013

Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2013, 3:e kvartalet Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar under tredje kvartalet 2013 Hushållens finansiella tillgångar ökade under tredje

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012

Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Nationalräkenskaper 2013 Finansräkenskaper 2012, 3:e kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad steg ytterligare under tredje kvartalet år 2012 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 118,8 procent under

Läs mer

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014

Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Nationalräkenskaper 2014 Finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Hushållens skuldsättningsgrad 119,5 procent under andra kvartalet 2014 Hushållens skuldsättningsgrad steg till 119,5 procent under andra kvartalet

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Offentliga sektorns finansräkenskaper

Offentliga sektorns finansräkenskaper Offentlig ekonomi 2014 Offentliga sektorns finansräkenskaper 2014, 2:a kvartalet Socialskyddsfondernas tillgångar översteg 170 miljarder euro under andra kvartalet 2014 Arbetspensionsanstalternas och övriga

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet, varuimporten pekade nedåt Korrigering 7.1.2015. De korrigerade punkterna

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2012

Skatter och avgifter av skattenatur 2012 Offentlig ekonomi 2013 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Skattekvoten uppgick till 43,6 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012

Offentliga sektorns underskott och skuld 2012 Offentlig ekonomi 203 Offentliga sektorns underskott och skuld 202 De reviderade uppgifterna om den offentliga sektorns underskott och skuld för år 202 har kommit ut Enligt Statistikcentralens reviderade

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under januari-mars Den offentliga sektorns

Läs mer

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet Finansiering och försäkring 2013 Finansiell verksamhet Kreditkort 2012 Kreditkortsförsäljningen steg och kreditkortsförlusterna minskade år 2012 Värdet av försäljningen med inhemska kreditkort i Finland

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 3:e kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av september 2014 Det

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga sektorns

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med 33 miljoner euro under juli-september Korrigering. Titeln

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns överskott minskade med miljarder euro under april-juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2017 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 4:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under oktober-december Den offentliga

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 2:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 93 miljarder euro i slutet av juni 2014 Det totala

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2016 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2016, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott minskade med miljarder euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2014 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2014, 1:a kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade något under januari mars Den offentliga sektorns konsoliderade

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Finlands nettoställning mot utlandet minskade år 2013 Till minskningen av Finlands nettoställning mot utlandet år 2013 bidrog mest ökningen

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2013, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med miljarder euro under juli sebtember Den offentliga sektorns

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med procent år 2014 Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2017

Offentliga sektorns underskott och skuld 2017 Offentlig ekonomi 2018 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 0,7 procent och skuld 61,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, :e kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av september 201 Beståndet

Läs mer

Kreditbeståndet 2013, 4:e kvartalet

Kreditbeståndet 2013, 4:e kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 201, 4:e kvartalet Övriga finansinstituts kreditbestånd Övriga finansiella företags utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av december 201 Beståndet

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 2:a kvartalet Övriga finansinstituts utlåningsbestånd 7 miljarder euro i slutet av juni 201 Beståndet av

Läs mer

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet

Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Finansiering och försäkring 2014 Kreditbeståndet 2014, 1:a kvartalet Övriga finansiella företag, försäkringsföretag och offentlig sektor Kreditbeståndet 92 miljarder euro i slutet av mars 2014 Det totala

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2015 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2015, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns underskott ökade med 155 miljoner euro under juli-september Den offentliga

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016

Offentliga sektorns underskott och skuld 2016 Offentlig ekonomi 2017 Offentliga sektorns underskott och skuld Den offentliga sektorns underskott 1,8 procent och skuld 63,1 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år Enligt de reviderade

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014

Offentliga sektorns underskott och skuld 2014 Offentlig ekonomi 205 Offentliga sektorns underskott och skuld 204 Den offentliga sektorns underskott 3,3 procent och skuld 59,3 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 204 Enligt de reviderade

Läs mer

Sektorräkenskaper, kvartalsvis

Sektorräkenskaper, kvartalsvis Nationalräkenskaper 2013 Sektorräkenskaper, kvartalsvis 2012, 3:e kvartalet Företagens vinstkvot minskade under tredje kvartalet Under tredje kvartalet 2012 var de centrala indikatorerna inom hushålls-

Läs mer

Finansiell verksamhet 2013

Finansiell verksamhet 2013 Finansiering och försäkring 201 Finansiell verksamhet 201 Övriga finansinstituts kreditbestånd, 1:a kvartalet Utlåningsbeståndet nästan 7 miljarder euro i slutet av mars 201 Beståndet av den utlåning som

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2016 Betalningsbalans och utlandsställning 2016, 3:e kvartalet och oktober Bytesbalansen i balans under tredje kvartalet, ett nettoinflöde av kapital till Finland Bytesbalansen var

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2013

Skatter och avgifter av skattenatur 2013 Offentlig ekonomi 2014 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 3,9 procent år. Utfallet uppgick till totalt 88,2

Läs mer

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015

Offentliga sektorns underskott och skuld 2015 Offentlig ekonomi 206 Offentliga sektorns underskott och skuld 205 Den offentliga sektorns underskott 2,8 procent och skuld 63,6 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 205 Enligt de reviderade

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2011

Skatter och avgifter av skattenatur 2011 Offentlig ekonomi 2012 Skatter och avgifter av skattenatur Skattekvoten 43,4 procent år Skattekvoten uppgick till 43,4 procent år. Skattekvoten beskriver skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifterna

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 2016 Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Skatteutfallet ökade med 2,2 procent år 2015 Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,2 procent år 2015. Utfallet

Läs mer

Skatter och avgifter av skattenatur 2015

Skatter och avgifter av skattenatur 2015 Offentlig ekonomi 216 Skatter och avgifter av skattenatur Skatteutfallet ökade med 2,4 procent år Utfallet av skatter och obligatoriska socialskyddsavgifter ökade med 2,4 procent år. Utfallet uppgick till

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2012 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2012, 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagades under april juni Den offentliga sektorns

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2017 Betalningsbalans och utlandsställning 2016, 4:e kvartalet och 2017, januari Bytesbalansen visade ett underskott under fjärde kvartalet, underskottet år 2016 ökade från året innan

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2018 Betalningsbalans och utlandsställning 2018, 3:a kvartalet, oktober Bytesbalansen visade ett underskott under tredje kvartalet, nettoställningen mot utlandet förstärktes Bytesbalansen

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2017 Betalningsbalans och utlandsställning 2017, 1:a kvartalet Bytesbalansen visade ett överskott under första kvartalet, exportvärdet ökade betydligt Bytesbalansen visade ett överskott

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Miljö och naturresurser 2014 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2012 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter ökade något år 2012 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom den

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning 2014

Betalningsbalans och utlandsställning 2014 Nationalräkenskaper 2015 Betalningsbalans och utlandsställning 2014 Underskottet i bytesbalansen minskade Exporten alltjämt svag Bytesbalansen visade fortfarande ett underskott år 2014 trots överskottet

Läs mer

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2011

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2011 Miljö och naturresurser 2013 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2011 Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter minskade något år 2011 Enligt Statistikcentralen uppgick miljövårdsutgifterna inom

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål

Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål Offentlig ekonomi 2013 Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål De offentliga utgifternas förhållande till bruttonationalprodukten sjönk år (översikten har lagts till 20.3.2013) År var den offentliga

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser 2011 Offentlig ekonomi 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser Kommunernas ekonomiska situation försvagades år Enligt de prognosuppgifter som Statistikcentralen samlat in sjönk det sammanlagda

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2019 Kreditinstitutens bokslut 2019, 1:a kvartalet Rörelsevinsten för bankerna i Finland var 1,3 miljarder euro under första kvartalet år 2019 Finansnettot för kreditinstitut

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januari mars jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under januarimars jämfört med året innan Under första kvartalet år 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2019 Utrikeshandel med varor och tjänster 2018, Importen tjänster ökade mer än exporten tjänster Importen tjänster ökade med 15 procent under sista 2018 jämfört med motsvarande kvartal

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare

Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Finansiering och försäkring 2016 Värdepappersföretag 2016, 1:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst sjönk ytterligare Under första kvartalet år 2016 var värdepappersföretagens rörelsevinst 20

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Placeringsfond/månadsrapport

Placeringsfond/månadsrapport W03 Grundläggande uppgifter om placeringarna Andel risk- Värde av fondens tal, värde, % % 05 10 15 Radnr Knr 03 5 Placeringsfondens värde 12 6 Antal fondandelsägare 14 8 Värdepapper och penningmarknadsinstrument

Läs mer

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018

Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018 Finansiering och försäkring 2018 Värdepappersföretag 2018, 4:e kvartalet Värdepappersföretagens provisionsintäkter och rörelsevinst minskade under fjärde kvartalet 2018 Under fjärde kvartalet år 2018 var

Läs mer

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan

Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under april juni jämfört med året innan Finansiering och försäkring 2015 Värdepappersföretag 2015, 2:a kvartalet Värdepappersföretagens rörelsevinst ökade under apriljuni jämfört med året innan Under andra kvartalet 2015 var värdepappersföretagens

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 2:a kvartalet Den officiella sektorns finansiella ställning förbättrades Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Nationalräkenskaper 2014

Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2014 Bruttonationalprodukten minskade med 0,1 procent i fjol Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med

Läs mer

Nationalräkenskaper 2010

Nationalräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2010 Bruttonationalprodukten ökade med 3,6 procent i fjol, hushållens inkomster med 1,9 procent Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter

Läs mer

Miljöskatter 2014, efter näringsgren

Miljöskatter 2014, efter näringsgren Miljö och naturresurser 2016 Miljöskatter, efter näringsgren Miljöskatterna ökade med 1,3 procent år De totala miljöskatterna uppgick till 6,0 miljarder euro år, vilket var en ökning med 1,3 procent från

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2017 Kreditinstitutens bokslut 2017, 1:a kvartalet Finansnettot och rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under första kvartalet år 2017 Finansnettot för kreditinstitut

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över

Struktur- och bokslutsstatistik över Företag 2015 Struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014 Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014 Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder

Läs mer

Nationalräkenskaper 2013

Nationalräkenskaper 2013 Nationalräkenskaper 2014 Nationalräkenskaper 2013 Bruttonationalprodukten minskade med 1,2 procent i fjol Korrigerad 30.9.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött. Enligt Statistikcentralens

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2011 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2011, 3:e kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades under juli september Den offentliga sektorns

Läs mer

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis Offentlig ekonomi 2010 Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2010 2:a kvartalet Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något Den offentliga sektorns inkomster ökade

Läs mer

Befolkningens utbildningsstruktur 2013

Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Utbildning 2014 Befolkningens utbildningsstruktur 2013 Unga kvinnor högt utbildade, den mest välutbildade befolkningen bor i Nyland Före utgången av år 2013 hade 3 164 095 personer avlagt examen inom gymnasieutbildning,

Läs mer

Massmediemarknaden visade en liten ökning hushållen konsumerar nu beställningsvideotjänster

Massmediemarknaden visade en liten ökning hushållen konsumerar nu beställningsvideotjänster Kultur och massmedier 2018 Massmedier 2017 Massmediemarknaden Massmediemarknaden visade en liten ökning hushållen konsumerar nu beställningsvideotjänster Värdet av massmediemarknaden uppgick till omkring

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 213 Energiskaffning och -förbrukning 213, 2:a kvartalet Med träbränslen producerades mer energi än tidigare Korrigerad 23.9.213. Den korrigerade siffran är markerad med rött, var tidigare 33,3.

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2014, 2:a kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 7 procent under januari-juni Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var den totala energiförbrukningen

Läs mer

Företagstjänster 2015

Företagstjänster 2015 Tjänster 2016 Företagstjänster 2015 Ökningen av programmeringstjänster bidrog till ett lyft för datatekniska tjänster år 2015 Enligt Statistikcentralens statistik över företagstjänster ökade de datatekniska

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje 2016 Exporten av tjänster minskade ytterligare under tredje 2016 och stannade på en

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2013

Energiskaffning och -förbrukning 2013 Energi 2014 Energiskaffning och -förbrukning 2013 Totalförbrukningen av energi på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2013

Utländska dotterbolag i Finland 2013 Företag 2014 Utländska dotterbolag i Finland 2013 Svenska bolag sysselsatte i synnerhet inom servicebranscherna Omkring 71 000 personer arbetade i svenska bolag år 2013, de flesta inom servicebranscherna.

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi 203 Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis 203, :a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 8,8 miljarder euro under januari-mars 203 Under januari-mars 203

Läs mer

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning

Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Befolkning 2013 Sysselsättning 2011 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Två av tre mammor till barn under tre år har sysselsättning Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik uppgick det

Läs mer

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011

Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Rättsväsende 2011 Skuldsaneringar 2011, 4:e kvartalet Antalet skuldsaneringar för privatpersoner visade en ökning under januari december 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter lämnades 3 623 ansökningar

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Placering efter utbildning 2010

Placering efter utbildning 2010 Utbildning 2012 Placering efter utbildning 2010 Största delen av de nyutexaminerade sysselsattes bättre år 2010 än året innan Enligt Statistikcentralen hade största delen av de nyutexaminerade lättare

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster minskade under andra 2016 Exporten av tjänster fortsatte att minska under andra 2016 och stannade på en nivå som

Läs mer

Nationalräkenskaper 2015

Nationalräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 2016 Nationalräkenskaper 2015 Bruttonationalprodukten ökade med 0,2 procent i fjol Enligt Statistikcentralens reviderade preliminära uppgifter ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013

Antalet studerande i yrkesutbildning 313 600 år 2013 Utbildning 2014 Yrkesutbildning 2013 Antalet studerande i 313 600 år 2013 Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i som leder till examen till totalt 313 600 under kalenderåret

Läs mer

Regionalräkenskaper 2011

Regionalräkenskaper 2011 Nationalräkenskaper 2013 Regionalräkenskaper 2011 Östra Finlands bruttonationalprodukt per invånare ökade mest av storområdena När man ser till storområdesnivå ökade bruttonationalproduktens volym per

Läs mer

Industrins miljöskyddsutgifter 2009

Industrins miljöskyddsutgifter 2009 Miljö och naturresurser 2011 Industrins miljöskyddsutgifter Gruvindustrin investerade mest i miljöskydd år Industrins investeringar i miljöskydd uppgick till 227 miljoner euro år och var nästan på samma

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Reparationsbyggande 2012

Reparationsbyggande 2012 Byggande 2013 Reparationsbyggande Bostadssamfundens renoveringsbyggande År ökade värdet av bostadsaktiebolagens reparationer med 5 procent jämfört med året innan Bostadsaktiebolagen och de aravafinansierade

Läs mer