Försäkringsbolagen i Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 3 Antalet bolag samt händelser under året... 4 Tabell: Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 6 Livförsäkring Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsföreningarna Bilagor

3 Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006 Den globala ekonomin växte alltjämt kraftigt Liksom tidigare var utvecklingen snabbast på de växande marknaderna. Tillväxten i USA och inom euroområdet tog fart, då däremot Japan, trots positiva förväntningar, uppvisade en svag tillväxt. Centralbankerna i USA och Europa höjde räntorna markant, i Kina försökte man motverka den kraftiga ekonomiska ökningens olägenheter med myndighetsåtgärder. I Finland överträffade den ekonomiska tillväxten förväntningarna: bruttonationalprodukten ökade med 5,5 procent. En del av ökningen förklaras av den arbetskonflikt som inträffade under jämförelseåret 2005 och som gav ett negativt utslag i tillväxtsiffrorna, men också utan denna effekt skulle tillväxten 2006 ha varit kraftigare än inom euroområdet i genomsnitt. Exporten och hushållens bostadsinvesteringar var viktiga motorer bakom den ekonomiska utvecklingen i Finland Sysselsättningen utvecklades fortsatt positivt och antalet sysselsatta var ett par procent högre än året innan. Sysselsättningsgraden steg till 68,9 procent. Den förbättrade sysselsättningen ökade hushållens tilltro till en ljusare framtid. Trots att räntorna gick upp tog finländarna bostadslån i en jämnt ökande takt. Hushållens disponibla inkomster ökade reellt endast något, vilket innebar att skuldsättningsgraden nådde upp till nästan etthundra procent. Konsumentpriserna utvecklades alltjämt tämligen måttligt, ökningen var 1,6 procent. Även om prisökningen i Finland accelererade är den fortfarande lägre än inom EU-området i genomsnitt. Exporten ökade exceptionellt kraftigt medan däremot importen ökade mindre än året innan. Även om importpriserna steg mera än exportpriserna förbättrades bytesbalansen ytterligare. Överskottet i bytesbalansen uppgick i fjol till inemot 10 miljarder euro. 1

4 För finansmarknaden var fjolåret ytterligare ett år av stark uppgång. Trots svackan under sommaren steg börskurserna i Finland med inemot en tredjedel och också inom euroområdet med 15 procent. Den bästa avkastningen erhölls från de mest riskbetonade placeringarna och likaså fastighetsplaceringarna gav en bra avkastning. Däremot blev avkastningen på ränteplaceringar låg. Den ekonomiska utvecklingen 2006 FÖRSÖRJNINGSBALANS 2006 förändring i till marknadspris volym pris Mrd.EUR % % Summa utbud 231,5 5,5 2,5 Bruttonationalprodukt 167,9 5,5 1,3 Import 63,6 5,4 5,9 Summa efterfrågan 231,5 5,5 2,3 Export 74,5 10,7 2,4 Investeringar 32,3 5,1 3,2 Konsumtion 121,2 2,3 2,0 Förändring i lager 3,5 ÖVRIGA MÅTT 2006 % Förändring i konsumentprisindex 1,6 Förändring i inkomstnivån 3,0 Sysselsättningsgrad 68,9 Euribor 3 mån 3,1 2

5 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling För de finländska försäkringsbolagen var året 2006 som en helhet ett bra, om än ett något oenhetligt år. Försäkringsbolagens totala premieinkomst ökade med 5 procent till 15,1 miljarder euro. Arbetspensionsbolagen stod för den största ökningen, närapå 9 procent. I skadeförsäkringen var den totala premieinkomstökningen drygt 4 procent, för direktförsäkringens del 3 procent. Livförsäkringen blev en mindre besvikelse, premieinkomsten var över 4 procent mindre än år Rörelsevinsten och totalresultaten låg dock alltjämt på en tillfredsställande nivå och solvensen förstärktes avsevärt, speciellt bland arbetspensionsbolagen Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom två tredjedelar av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 82 procent. Om man ytterligare räknar in de två följande största bolagen som inte hör till någon gruppering blir resultatet en premieinkomst på över 92 procent för de sex största aktörerna PREMIEINKOMSTENS FÖRDELNING 2006 TOTALT 15,1 MRD.EUR Frivillig skadeförsäkring 0,9% Återförsäkring av skadeförsäkring Lagstadgad skadeförsäkring 8,9% 11,9% Övrig liv- och 2,2% pensionsförsäkring Livförsäkring med fondanknytning 10,6% 7,5% 58,0% Lagstadgad pensionsförsäkring Livförsäkring med fast beräkningsränta 3

6 Numera bedriver alla stora försäkringsbolagsgrupper ett nära banksamarbete, i flera fall kan man redan tala om finanskoncerner. Försäkrings- och bankprodukter säljs över gemensamma distributionskanaler. Hösten 2006 ledde försäkringsbolagens och bankernas allt närmare samarbete också till bildandet av en gemensam intressebevakningsorganisation, Finansbranschens Centralförbund. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 2006 hade 45 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 24 var skade- och återförsäkringsbolag, 14 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Vid utgången av 2006 var 20 utländska bolag på plats i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 2006 inlämnats till Försäkringsinspektionen av 501 bolag/representationskontor, av vilka 385 gällde skadeförsäkring, 91 livförsäkring och 25 båda kategorierna. Aktia Sparbank Abp köpte Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Affären godkändes av myndigheterna Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola fusionerades med OP-Livförsäkringsaktiebolaget. Antalet försäkringsmäklare var i stort set oförändrat. I slutet av december 2006 upptog Försäkringsinspektionens mäklarregister 67 mäklarföretag och 244 enskilda mäklare. Den mäklade andelen av premieinkomsten har visat en lätt fallande trend; enligt uppskattningar utgör den ca 10 procent av den sammanlagda premieinkomsten. 4

7 PREMIEINKOMSTEN* I FINLAND 2006, MILJ. EUR SKADE- FÖRÄNDRING PROCENT Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring ,7 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring ,4 - kapitaliseringsavtal ,3 - annan livförsäkring ,3 - grupplivförsäkring för arbetstagare 39-11,0 - annan grupplivförsäkring 79 5,3 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 398 4,6 - annan individuell pensionsförsäkring ,7 - fondanknuten gruppensionsförsäkring 33 53,1 - annan gruppensionsförsäkring ,7 - återförsäkring 5 Livförsäkring sammanlagt ,1 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 666 3,9 96,3 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 221 8,0 79,4 - landfordon 513 4,9 74,0 - fartyg, luftfartyg, transport 113 0,3 69,1 - brand och annan skada på egendom 654-0,9 80,0 - motorfordonsansvar 683 4,5 85,3 - ansvar 160-0,1 71,8 - kredit och borgen 26-0,4-11,0 - rättsskydd 47 6,6 78,6 - annan direktförsäkring 53-0,8 106,9 Direkt skadeförsäkring ,0 83,2 - inhemsk återförsäkring 71 88,7 57,0 - utländsk återförsäkring 60 11,7 38,5 Skadeförsäkring sammanlagt ,2 81,9 SAMMANLAGT ,9 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 5

8 Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkringen ökade med 4,2 procent till 3,3 miljarder euro. Nästan alla grupper av försäkringsklasser uppvisade en jämn ökning, av de stora grenarna minskade endast brandförsäkringen med knappt en procent sedan året innan. Skadeförsäkringsbolagens skadekostnadsprocent (ersättningskostnader/premieintäkter) sjönk med en procentenhet till 81,9 procent. Driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) försämrades till 19,7 procent. Det sammanlagda måttet, totalkostnadsprocenten, förbättrades något till 101,6 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 78,1 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 97,8 procent. SKADEFÖRSÄKRINGENS KOSTNADSPROCENTER % % ,6 92,4 106,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87, , ,6 81,4 82,9 81, ,2 20,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 0 Bolagens rörelsevinst minskade något till 503 miljoner euro. Den främsta förklaringen till nedgången var det faktum att bolagens driftskostnader ökade. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, uppgick till 439 miljoner euro, vilket är en tredjedel mindre än Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna fråndras ersättningskostnaderna och driftskostnaderna) förbättrades något, från minus 58 miljoner euro till minus 52 miljoner euro. 6

9 Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital låg på samma nivå som året innan, 3,8 miljarder euro. Det egna kapitalet och värderingsdifferenserna minskade, däremot ökade utjämningsbeloppet. I och med att premieintäkterna ökade och solvenskapitalet inte ökade sjönk bolagens risktäckningskapacitet till 132 procent, vilket alltjämt är en hög nivå. SOLVENSKAPITALETS UTVECKLING I SKADEBOLAGEN MRD.EUR *488% *454% *361% *295% *190% *137% *132% *134% *131% *130% UTJÄMNINGSBELOPP * SOLVENSPROCENT = SOLVENSKAPITAL / PREMIEINTÄKTER VÄRDERINGSDIFFERENSER OCH ÖVRIGA POSTER EGET KAPITAL OCH KAPITALLÅN I den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ökade premieinkomsten med 4 procent till 666 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten sjönk alltjämt och var nu 96,3 procent. Antalet olycksfall i arbetet uppskattas ha ökat något. Enligt statistik från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund betalades ersättning för ca arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 2005; motsvarande uppskattning för 2006 är Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 221 miljoner euro. Ökningen från fjolåret var 8 procent. Antalet bilar ökade 2006 med drygt 3 procent. Inom såväl trafikförsäkringen som klassen landfordon ökade premieinkomsten kraftigt. Inom trafikförsäkringen uppgick premieinkomsten till knappt 683 miljoner euro, en ökning med drygt 4 procent. I den frivilliga klassen landfordon steg premieinkomsten till 513 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Inom trafikförsäkringen förbättrades skadekostnadsprocenten med nästan 10 procentenheter, till 85,3 procent, medan den däremot något försämrades i klassen landfordon, nu till 74,0 procent. 7

10 Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, en ökning med 3 procent. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade klart. Enligt polisens uppgifter omkom 330 personer i olyckorna. Antalet skadade uppgick till drygt 8 500, likaså en klar minskning. Antalet bilskador ökade däremot markant. Anmälningarna var , en ökning med inemot 10 procent. TRAFIK- OCH BILFÖRSÄKRING tusen TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGEN ANMÄLDA SKADOR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA BILSKADOR tusen TRAFIKSKADOR Försäkringarna för brand och annan skada på egendom noterade en premieinkomst på 654 miljoner euro, vilket är något mindre än året innan. Denna klass, som omfattar egendomsförsäkring för såväl företag som privatpersoner, uppvisade en skadekvot på 80,0 procent. Brandförsäkringarna kräver därtill mycket personresurser och de belastas sålunda av större driftskostnader än andra grenar. Totalkostnadsprocenten kom därför att stiga till 106 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring ökade med 43 procent till 131 miljoner euro, varav 60 miljoner kom från utländsk och 71 miljoner från inhemsk återförsäkring. 8

11 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 3 procent och uppgick till 3,1 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. If gick tillbaka till 27,6 procent medan Pohjola-bolagen ökade till 26,3 procent. Tapiola fortsatte att öka, till 18,6 procent. Mest avancerade Fennia, vars marknadsandel låg på 10,4 procent. Lokalförsäkringsgruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade något till 8,6 procent. De fem största bolagsgrupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent av skadeförsäkringen. SKADEFÖRSÄKRINGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING, PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR Övriga * Lokalförsäkringsgruppen 8,6% 8,6% 27,6% If Försäkring Fennia 10,4% 18,6% 26,3% Tapiola-bolagen *Av vilka över 1%: Pohjantähti 2,4% Veritas Skadeförsäkring 2,1% Turva 1,9% Pohjola-bolagen 9

12 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring minskade med över 4 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden uppgick till 3,1 miljarder euro. Nedgången berodde på att det 2006 inte förekom sådana betydande ansvarsöverföringar som Utan ansvarsöverföringarnas inverkan skulle premieinkomsten ha ökat med ett par procent. Inom fondförsäkringar noterades en fortsatt stark premieinkomstökning, då däremot premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta alltjämt minskade. Detta innebar en historisk vändning: för första gången var premieinkomsten från fondförsäkringar större än premieinkomsten från försäkringarna med beräkningsränta. Tack vare fondförsäkringarnas popularitet ökade också försäkringsbesparingarna klart, med 7 procent till 29,2 miljarder euro. Livförsäkringsersättningarna ökade med över 28 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick 795 miljoner till återköp, miljoner till återbetalningar av sparsummor och 824 miljoner till utbetalning av andra ersättningar. Den över 50-procentiga ökningen av återbetalningarna av sparsummor förklaras av en förändring i sparandet Det året upphörde nämligen de tidsbundna skattefria depositionskontona, och en betydande del av tillgångarna på dessa konton kanaliserades över till sparförsäkringsprodukter, som vid den tiden var tämligen nya. Dessa sparprodukter såldes i stor mängd med en placeringshorisont på just 10 år. Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var fortsatt livlig. Totalt tecknades nästan nya individuella pensionsförsäkringar, vilket motsvarar en ökning med 14 procent sedan året innan. Trots detta minskade premieinkomsten med 10 procent, dvs. de nya försäkringarna tecknas till allt mindre belopp, en trend som konstaterades också året innan. INDIVIDUELL LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING MRD.EUR 3,0 PREMIEINKOMST FRÅN INHEMSK FÖRSÄKRING , DEFLATERAD MED LEVNADSKOSTNADSINDEX, 2006=100 MRD.EUR 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING INDIVIDUELL PENSIONSFÖRSÄKRING 0,5 0,5 0, ,0 10

13 År 2006 ökade den individuella livförsäkringens premieinkomst med 5 procent till 2,0 miljarder euro. En orsak till ökningen var att premieinkomsten från fondanknutna sparlivförsäkringar ökade med över 20 procent. Av premieinkomsten i livförsäkring kommer redan inemot 60 procent från fondanknutna försäkringar. Premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskade med 15 procent till 850 miljoner euro. I fråga om premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring skedde en återgång till det normala. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 2006 för totalt 19 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på ca 200 miljoner euro. Fördenskull minskade premieinkomsten i denna klass med över 40 procent till totalt 245 miljoner euro, varav 13 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen uppgick till 79 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 39 miljoner euro. Premieinkomsten från kapitaliseringsavtal, en försäkringsform som påminner om tidsbundna depositioner, ökade klart och uppgick till 78 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 6,7 procent, totalt 1,8 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 3 procent till 199 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelsevinst ökade med 23 procent till 1,2 miljarder euro. För kundåterbäringar användes över 60 procent av detta belopp, 719 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelseresultatet också inkluderar förändringar i värderingsdifferenser, var 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar en minskning med 24 procent. Livförsäkringsbolagens solvens låg oförändrad på 19 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 19 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. De överlopps tillgångarna fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade något, till 4,9 miljarder euro. Marknadsandelarna i livförsäkring kan granskas på två olika sätt: antingen med hjälp av premieinkomsten eller mätt enligt försäkringsbesparingarna. Premieinkomsten visar inkomstflödet från nya och gamla avtal under året. Försäkringsbesparingarna är bolagets skuld till försäkringstagarna och den finns upptagen i bolagets balansräkning. Premieinkomsten som mått gynnar unga och snabbt växande livförsäkringsbolag. Om försäkringsbesparingarna används som mått gynnas däremot bolag som varit verksamma länge. 11

14 Andelsbanksgruppen tappade ett par procentenheter i marknadsandel, men låg alltjämt etta med 28,3 procent. Nordea Livförsäkring var näst störst med 27.9 procent. På tredje plats kom Sampo-gruppen med 22,3 procent. De följande platserna intogs av Tapiola-bolagen med 6,5 procent med Skandia nära inpå, 6,2 procent. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR OP-gruppen Suomi 3,0% Liv-Alandia 0,1% Handelsbanken Liv 0,3% Fennia Liv 2,3% Veritas Liv 3,1% Skandia 6,2% 6,5% 28,3% 20,3% 27,9% Nordea Tapiola-bolagen Kaleva 2,0% Sampo Liv 12

15 Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomsten för de bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring ökade med inemot 9 procent och uppgick till 8,7 miljarder euro. Premieinkomstens utveckling följer tämligen exakt tillväxten i lönesumman och mängden utfört arbete. I pensioner utbetalades 7,7 miljarder euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Den egentliga försäkringsrörelsen gick något på minus, men resultatet av placeringsverksamheten, räknat enligt tillgångarnas gängse värde, gav ett överskott på 2,5 miljarder, dvs. ett alltjämt mycket stabilt överskott. Arbetspensionsbolagens avkastning till gängse värde var i fjol 8,6 procent, vilket alltjämt ligger över den genomsnittliga avkastningen under de fem senaste åren. Placeringarna växte beräknat enligt tillgångarnas gängse värde med 9 procent till närapå 70 miljarder euro. Verksamhetskapitalet ökade med 16 procent till 17,1 miljarder euro och bolagens totala solvensnivå steg från 129 procent till 131 procent. I Finland verkar sju arbetspensionsbolag. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var måttliga. Den största marknadsandelen har Varma med 34,1 procent, något mindre än året innan. Därnäst kom Ilmarinen, vars marknadsandel på nytt nådde över 30-procentsstrecket, exakt 30,3 procent. Pensions- Tapiola minskade med nästan en procentenhet till 13,6 procent, Pensions-Fennia ökade något till 10,2 procent. De tre minsta bolagen var Etera med 8,3 procent, Verdandi Pension med 3,3 procent och Pensions-Alandia med 0,3 procent, samtliga oförändrade marknadsandelar. ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 8,7 MRD.EUR Veritas Pension 3,3% Etera Pensions-Alandia 0,3% Pensions-Fennia 10,2% 8,3% 34,1% Varma Pensions-Tapiola 13,6% 30,3% Ilmarinen 13

16 Försäkringsbolagens placeringar Den kraftigt positiva tillväxten i ekonomin höll i sig också 2006, visserligen inte lika markant som året innan. Speciellt den gynnsamma aktiekursutvecklingen ledde till att värdena på försäkringsbolagens totala placeringar ökade med 6 procent. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 108 miljarder euro. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR TILL GÄNGSE VÄRDEN TOTALT 107,8 MRD.EUR Lån 2,8% Fastighetsplaceringar Övriga placeringar 1,2% 9,0% 45,2% Finansmarknadsinstrument 41,9% Aktier och andelar Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen, inemot 70 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till drygt 28 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 10 miljarder euro. Aktiernas kraftiga värdestegring ledde till en större tyngd för aktier i placeringarnas sammansättning. Värdet av aktieplaceringarna ökade med inemot 30 procent sedan året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Av samtliga placeringar svarade aktierna och andelarna nu för 42 procent mot 34 procent året innan. Aktieplaceringarnas andel ökade mest i pensionsförsäkringsbolagen; ökningen var 33 procent. I livförsäkringsbolagen var ökningen 23 procent och i skadeförsäkringsbolagen 18 procent. I finansmarknadsinstrument, som bl.a. omfattar masskuldebrevslån och depositionsbevis, hade bolagen år 2006 placeringar till ett sammanlagt värde av 49 miljarder euro. Andelen av placeringarna utgjorde 45 procent, vilket var 9 procent mindre än året innan. 14

17 Fastigheternas andel av placeringarna låg på oförändrade 9 procent även om fastighetsplaceringarnas värde ökade något, till 9,7 miljarder euro. Pensions- och livbolagen ökade sina fastighetsplaceringar, i skadebolagen minskade de. Lånebeståndet låg på oförändrade 3 miljarder euro. Den relativa andelen av placeringsbeståndet minskat dock; denna andel låg nu på 2,8 procent. De utländska placeringarnas andel av samtliga placeringar var likaså oförändrat, 61 procent av placeringarna ligger i utländska objekt. Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid visat en lätt fallande trend. År 2006 var 96 försäkringsföreningar verksamma i Finland, vilket är en färre än året innan. Föreningarna har ett omfattande servicenät; antalet betjäningsställen var ca 230. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 158 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 6 procent. De största försäkringsklasserna mätt enligt premieinkomsten är brand och annan skada på egendom samt landfordon (bilförsäkring). I klassen brand och annan skada på egendom ökade premieinkomsten med 4 procent (bland försäkringsbolagen en minskning med 1 procent) och i klassen landfordon med 9 procent (bland försäkringsbolagen 5 procent). Den sammanlagda marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var 5 procent. Föreningarna har inte koncession för lagstadgade försäkringar. I praktiken kanaliserar största delen av föreningarna de lagstadgade skadeförsäkringarna till Lokalförsäkring. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 65 procent. Den sammanlagda rörelsevinsten var 23 miljoner euro, vilket utgör 14 procent av omsättningen. I jämförelse med siffrorna för hela branschen var försäkringsföreningarnas skadekvot betydligt lägre. Siffrorna är dock inte direkt jämförbara med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. 15

18 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS PREMIEINKOMST ENLIGT GRUPPER AV FÖRSÄKRINGSKLASSER 2006 (1000 EUR) Marknads- Premie- Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor- Annan Inhemsk Utländsk andel inkomsten olycksf.- olycksf.- Land- luftfartyg, annan skada fordons- Kredit och Rätts- direkt- åter- åter- % totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkring 26, Skade-Pohjola 22, Skade-Tapiola 19, Fennia 9, Lokalförsäkring 4, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Veritas Skadeförsäkring 2, Turva 1, Europeiska 1, Alandia 0, Ålands 0, Redarnas 0, Andelsbankernas 0, IngoNord 0, Garantia 0, Spruce Vakuutus 0, Pankavara 0, Valion 0, Palonvara 0, Bothnia International 0, Återförsäkrings-Patria 0, ST International 0, Alma 0, Bolagen sammanlagt , Bolagen sammanlagt , Förändring, % 4,6 3,9 8,0 4,6 8,6-0,9 4,5 0,0-0,4 6,4-0,9 100,8 11,7 Försäkringföreningarna 4, Sammanlagt , Sammanlagt , Förändring, % 4,7 3,9 8,0 4,9 8,6-0,3 4,5 0,4-0,4 6,7-0,8 88,7 11,7

19 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS NYCKELTAL 2006 Driftskost- Totalkost- Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om EUR % % % 1000 EUR sättningen If Skadeförsäkring ,1 17,8 96, ,0 Skade-Pohjola ,2 19,0 103, ,3 Skade-Tapiola ,3 22,3 109, ,5 Fennia ,4 20,5 106, ,1 Lokalförsäkring ,3 16,8 101, ,6 A-Vakuutus ,9 17,0 88, ,1 Pohjantähti ,8 24,6 97, ,8 Veritas Skadeförsäkring ,5 19,3 104, ,9 Turva ,7 20,0 98, ,7 Europeiska ,5 26,1 91, ,8 Alandia ,8 11,7 78, ,8 Ålands ,1 14,4 83, ,4 Andelsbankernas ,4 38,1 50, ,8 Redarnas ,4 12,9 106, ,1 Garantia ,8 49,9 45, ,2 IngoNord ,4 42,9 80, ,8 Spruce Vakuutus ,7 56,5 339, ,9 Valion ,1 30,0 172, ,8 Pankavara ,8 30,4 167, ,7 Palonvara ,5 11,5 82, ,9 Återförsäkrings-Patria ,5 Bothnia International ,8 ST International ,0 Alma ,0 Bolagen sammanlagt ,9 19,1 101, ,7 Försäkringföreningarna ,9 29,2 92, ,6 Totalt ,0 19,5 101, ,7

20 Bilaga 3 Finansbranschens Centralförbund SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN, RESULTATRÄKNING 2006 (1000 EUR) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- Ersättnings- garanti- Drifts- i utjämnings- av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring A-Vakuutus Pohjantähti Veritas Skadeförsäkring Turva Europeiska Ålands Alandia Andelsbankernas Redarnas Garantia IngoNord Valion Pankavara Palonvara Spruce Vakuutus Bothnia International Återförsäkrings-Patria ST International Alma Sammanlagt

21 Bilaga 4 Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 2006 (1000 EUR) AKTIVA PASSIVA Reserve- Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Kapital- Ansvars- Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring Andelsbankernas A-Vakuutus Veritas Skadeförsäkring Turva Pohjantähti Ålands Garantia Redarnas Alandia Bothnia International Återförsäkrings-Patria Europeiska Pankavara ST International Valion IngoNord Spruce Vakuutus Alma Palonvara Bolagen sammanlagt

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag.

Enligt Försäkringsinspektionens uppgifter uppfyller alla försäkringsanstalter de krav på verksamhetskapitalet som förutsätts enligt lag. PRESSMEDDELANDE 4/2008 5.6.2008 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2008 Försäkringsbolagens solvens sjönk under årets första kvartal. Den viktigaste orsaken till försämringen av solvensen var den exceptionellt

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Försäkringsbolagen 2010

Försäkringsbolagen 2010 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Merja Stenberg Tel. 010 831 5537 merja.stenberg@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2010 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 PRESSMEDDELANDE 2/2008 13.3.2008 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2007 Utvecklingen av försäkringsanstalternas relativa solvens var oenhetlig mellan

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 PRESSMEDDELANDE 5/2007 7.9.2007 1 (8) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 Försäkringsanstalternas solvens ökade under perioden januari juni. Aktiemarknadens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 4/2007 1 (6) 8.6.2007 FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 31.3.2007 Försäkringsbolagens solvens utvecklades gynnsamt under årets första kvartal. Skadeförsäkringsbolagens sammanräknade verksamhetskapital

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS PRESSMEDDELANDE 1/2007 7.3.2007 1 (7) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PEN- SIONSKASSORNAS SOLVENS 31.12.2006 Försäkringsanstalternas solvens utvecklades gynnsamt under året. De beslut om

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik olycksfallsförsäkring 22 211, statistik 19.11.212 Sidan 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2011

Försäkringar i Sverige 2011 Försäkringar i Sverige 211 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

Svensk försäkring i siffror

Svensk försäkring i siffror Svensk försäkring i siffror 2008 Preliminära uppgifter för verksamhetsåret 2008 FÖRSÄKRINGSFÖRETAGEN I SVERIGE 2008 försäkringsbranschens struktur, antal företag Riksbolag Fondförsäkringsbolag (liv) Övriga

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 214 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Finansräkenskaper 2015

Finansräkenskaper 2015 Nationalräkenskaper 216 Finansräkenskaper 215 Hushållens nettoförmögenhet steg till 56 miljarder euro år 215 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 281 miljarder euro och övriga tillgångar till

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Frekvens VD: Solvens VM: Försäkringsbolags statistikuppgifter VP: Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag)

Läs mer

Finansräkenskaper 2012

Finansräkenskaper 2012 Nationalräkenskaper 213 Finansräkenskaper 212 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade år 212 Hushållens finansiella tillgångar uppgick till 22,2 miljarder euro i slutet av år 212. De finansiella

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING PUBLIKATION 1(22) 16.10.2006 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Försäkringsinspektionen publicerar en årlig statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring. Uppgifterna

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld

Folksam. Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Folksam Människor ska känna sig trygga i en hållbar värld Anders Sundström Koncernchef Daniel Eriksson Produktdirektör Stockholm, 17 april 2012 Vad vill jag säga idag? Regleringarna är värdelösa Sverige

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Ny försäkringslagstiftning i Finland Ny försäkringslagstiftning i Finland NFT 2/1997 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och sekreterare för Försäkringsföreningen i Finland Leif Rehnström I slutet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning Veritas Pensionsförsäkring Bokslut PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till resultaträkningen Noter

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 april 2015 355/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en verksamhetsplan för försäkringsbolag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars

Läs mer