Försäkringsbolagen i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 3 Antalet bolag samt händelser under året... 4 Tabell: Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 6 Livförsäkring Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsföreningarna Bilagor

3 Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006 Den globala ekonomin växte alltjämt kraftigt Liksom tidigare var utvecklingen snabbast på de växande marknaderna. Tillväxten i USA och inom euroområdet tog fart, då däremot Japan, trots positiva förväntningar, uppvisade en svag tillväxt. Centralbankerna i USA och Europa höjde räntorna markant, i Kina försökte man motverka den kraftiga ekonomiska ökningens olägenheter med myndighetsåtgärder. I Finland överträffade den ekonomiska tillväxten förväntningarna: bruttonationalprodukten ökade med 5,5 procent. En del av ökningen förklaras av den arbetskonflikt som inträffade under jämförelseåret 2005 och som gav ett negativt utslag i tillväxtsiffrorna, men också utan denna effekt skulle tillväxten 2006 ha varit kraftigare än inom euroområdet i genomsnitt. Exporten och hushållens bostadsinvesteringar var viktiga motorer bakom den ekonomiska utvecklingen i Finland Sysselsättningen utvecklades fortsatt positivt och antalet sysselsatta var ett par procent högre än året innan. Sysselsättningsgraden steg till 68,9 procent. Den förbättrade sysselsättningen ökade hushållens tilltro till en ljusare framtid. Trots att räntorna gick upp tog finländarna bostadslån i en jämnt ökande takt. Hushållens disponibla inkomster ökade reellt endast något, vilket innebar att skuldsättningsgraden nådde upp till nästan etthundra procent. Konsumentpriserna utvecklades alltjämt tämligen måttligt, ökningen var 1,6 procent. Även om prisökningen i Finland accelererade är den fortfarande lägre än inom EU-området i genomsnitt. Exporten ökade exceptionellt kraftigt medan däremot importen ökade mindre än året innan. Även om importpriserna steg mera än exportpriserna förbättrades bytesbalansen ytterligare. Överskottet i bytesbalansen uppgick i fjol till inemot 10 miljarder euro. 1

4 För finansmarknaden var fjolåret ytterligare ett år av stark uppgång. Trots svackan under sommaren steg börskurserna i Finland med inemot en tredjedel och också inom euroområdet med 15 procent. Den bästa avkastningen erhölls från de mest riskbetonade placeringarna och likaså fastighetsplaceringarna gav en bra avkastning. Däremot blev avkastningen på ränteplaceringar låg. Den ekonomiska utvecklingen 2006 FÖRSÖRJNINGSBALANS 2006 förändring i till marknadspris volym pris Mrd.EUR % % Summa utbud 231,5 5,5 2,5 Bruttonationalprodukt 167,9 5,5 1,3 Import 63,6 5,4 5,9 Summa efterfrågan 231,5 5,5 2,3 Export 74,5 10,7 2,4 Investeringar 32,3 5,1 3,2 Konsumtion 121,2 2,3 2,0 Förändring i lager 3,5 ÖVRIGA MÅTT 2006 % Förändring i konsumentprisindex 1,6 Förändring i inkomstnivån 3,0 Sysselsättningsgrad 68,9 Euribor 3 mån 3,1 2

5 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling För de finländska försäkringsbolagen var året 2006 som en helhet ett bra, om än ett något oenhetligt år. Försäkringsbolagens totala premieinkomst ökade med 5 procent till 15,1 miljarder euro. Arbetspensionsbolagen stod för den största ökningen, närapå 9 procent. I skadeförsäkringen var den totala premieinkomstökningen drygt 4 procent, för direktförsäkringens del 3 procent. Livförsäkringen blev en mindre besvikelse, premieinkomsten var över 4 procent mindre än år Rörelsevinsten och totalresultaten låg dock alltjämt på en tillfredsställande nivå och solvensen förstärktes avsevärt, speciellt bland arbetspensionsbolagen Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom två tredjedelar av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 82 procent. Om man ytterligare räknar in de två följande största bolagen som inte hör till någon gruppering blir resultatet en premieinkomst på över 92 procent för de sex största aktörerna PREMIEINKOMSTENS FÖRDELNING 2006 TOTALT 15,1 MRD.EUR Frivillig skadeförsäkring 0,9% Återförsäkring av skadeförsäkring Lagstadgad skadeförsäkring 8,9% 11,9% Övrig liv- och 2,2% pensionsförsäkring Livförsäkring med fondanknytning 10,6% 7,5% 58,0% Lagstadgad pensionsförsäkring Livförsäkring med fast beräkningsränta 3

6 Numera bedriver alla stora försäkringsbolagsgrupper ett nära banksamarbete, i flera fall kan man redan tala om finanskoncerner. Försäkrings- och bankprodukter säljs över gemensamma distributionskanaler. Hösten 2006 ledde försäkringsbolagens och bankernas allt närmare samarbete också till bildandet av en gemensam intressebevakningsorganisation, Finansbranschens Centralförbund. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 2006 hade 45 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 24 var skade- och återförsäkringsbolag, 14 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Vid utgången av 2006 var 20 utländska bolag på plats i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 2006 inlämnats till Försäkringsinspektionen av 501 bolag/representationskontor, av vilka 385 gällde skadeförsäkring, 91 livförsäkring och 25 båda kategorierna. Aktia Sparbank Abp köpte Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Affären godkändes av myndigheterna Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola fusionerades med OP-Livförsäkringsaktiebolaget. Antalet försäkringsmäklare var i stort set oförändrat. I slutet av december 2006 upptog Försäkringsinspektionens mäklarregister 67 mäklarföretag och 244 enskilda mäklare. Den mäklade andelen av premieinkomsten har visat en lätt fallande trend; enligt uppskattningar utgör den ca 10 procent av den sammanlagda premieinkomsten. 4

7 PREMIEINKOMSTEN* I FINLAND 2006, MILJ. EUR SKADE- FÖRÄNDRING PROCENT Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring ,7 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring ,4 - kapitaliseringsavtal ,3 - annan livförsäkring ,3 - grupplivförsäkring för arbetstagare 39-11,0 - annan grupplivförsäkring 79 5,3 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 398 4,6 - annan individuell pensionsförsäkring ,7 - fondanknuten gruppensionsförsäkring 33 53,1 - annan gruppensionsförsäkring ,7 - återförsäkring 5 Livförsäkring sammanlagt ,1 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 666 3,9 96,3 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 221 8,0 79,4 - landfordon 513 4,9 74,0 - fartyg, luftfartyg, transport 113 0,3 69,1 - brand och annan skada på egendom 654-0,9 80,0 - motorfordonsansvar 683 4,5 85,3 - ansvar 160-0,1 71,8 - kredit och borgen 26-0,4-11,0 - rättsskydd 47 6,6 78,6 - annan direktförsäkring 53-0,8 106,9 Direkt skadeförsäkring ,0 83,2 - inhemsk återförsäkring 71 88,7 57,0 - utländsk återförsäkring 60 11,7 38,5 Skadeförsäkring sammanlagt ,2 81,9 SAMMANLAGT ,9 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 5

8 Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkringen ökade med 4,2 procent till 3,3 miljarder euro. Nästan alla grupper av försäkringsklasser uppvisade en jämn ökning, av de stora grenarna minskade endast brandförsäkringen med knappt en procent sedan året innan. Skadeförsäkringsbolagens skadekostnadsprocent (ersättningskostnader/premieintäkter) sjönk med en procentenhet till 81,9 procent. Driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) försämrades till 19,7 procent. Det sammanlagda måttet, totalkostnadsprocenten, förbättrades något till 101,6 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 78,1 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 97,8 procent. SKADEFÖRSÄKRINGENS KOSTNADSPROCENTER % % ,6 92,4 106,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87, , ,6 81,4 82,9 81, ,2 20,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 0 Bolagens rörelsevinst minskade något till 503 miljoner euro. Den främsta förklaringen till nedgången var det faktum att bolagens driftskostnader ökade. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, uppgick till 439 miljoner euro, vilket är en tredjedel mindre än Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna fråndras ersättningskostnaderna och driftskostnaderna) förbättrades något, från minus 58 miljoner euro till minus 52 miljoner euro. 6

9 Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital låg på samma nivå som året innan, 3,8 miljarder euro. Det egna kapitalet och värderingsdifferenserna minskade, däremot ökade utjämningsbeloppet. I och med att premieintäkterna ökade och solvenskapitalet inte ökade sjönk bolagens risktäckningskapacitet till 132 procent, vilket alltjämt är en hög nivå. SOLVENSKAPITALETS UTVECKLING I SKADEBOLAGEN MRD.EUR *488% *454% *361% *295% *190% *137% *132% *134% *131% *130% UTJÄMNINGSBELOPP * SOLVENSPROCENT = SOLVENSKAPITAL / PREMIEINTÄKTER VÄRDERINGSDIFFERENSER OCH ÖVRIGA POSTER EGET KAPITAL OCH KAPITALLÅN I den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ökade premieinkomsten med 4 procent till 666 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten sjönk alltjämt och var nu 96,3 procent. Antalet olycksfall i arbetet uppskattas ha ökat något. Enligt statistik från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund betalades ersättning för ca arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 2005; motsvarande uppskattning för 2006 är Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 221 miljoner euro. Ökningen från fjolåret var 8 procent. Antalet bilar ökade 2006 med drygt 3 procent. Inom såväl trafikförsäkringen som klassen landfordon ökade premieinkomsten kraftigt. Inom trafikförsäkringen uppgick premieinkomsten till knappt 683 miljoner euro, en ökning med drygt 4 procent. I den frivilliga klassen landfordon steg premieinkomsten till 513 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Inom trafikförsäkringen förbättrades skadekostnadsprocenten med nästan 10 procentenheter, till 85,3 procent, medan den däremot något försämrades i klassen landfordon, nu till 74,0 procent. 7

10 Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, en ökning med 3 procent. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade klart. Enligt polisens uppgifter omkom 330 personer i olyckorna. Antalet skadade uppgick till drygt 8 500, likaså en klar minskning. Antalet bilskador ökade däremot markant. Anmälningarna var , en ökning med inemot 10 procent. TRAFIK- OCH BILFÖRSÄKRING tusen TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGEN ANMÄLDA SKADOR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA BILSKADOR tusen TRAFIKSKADOR Försäkringarna för brand och annan skada på egendom noterade en premieinkomst på 654 miljoner euro, vilket är något mindre än året innan. Denna klass, som omfattar egendomsförsäkring för såväl företag som privatpersoner, uppvisade en skadekvot på 80,0 procent. Brandförsäkringarna kräver därtill mycket personresurser och de belastas sålunda av större driftskostnader än andra grenar. Totalkostnadsprocenten kom därför att stiga till 106 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring ökade med 43 procent till 131 miljoner euro, varav 60 miljoner kom från utländsk och 71 miljoner från inhemsk återförsäkring. 8

11 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 3 procent och uppgick till 3,1 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. If gick tillbaka till 27,6 procent medan Pohjola-bolagen ökade till 26,3 procent. Tapiola fortsatte att öka, till 18,6 procent. Mest avancerade Fennia, vars marknadsandel låg på 10,4 procent. Lokalförsäkringsgruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade något till 8,6 procent. De fem största bolagsgrupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent av skadeförsäkringen. SKADEFÖRSÄKRINGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING, PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR Övriga * Lokalförsäkringsgruppen 8,6% 8,6% 27,6% If Försäkring Fennia 10,4% 18,6% 26,3% Tapiola-bolagen *Av vilka över 1%: Pohjantähti 2,4% Veritas Skadeförsäkring 2,1% Turva 1,9% Pohjola-bolagen 9

12 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring minskade med över 4 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden uppgick till 3,1 miljarder euro. Nedgången berodde på att det 2006 inte förekom sådana betydande ansvarsöverföringar som Utan ansvarsöverföringarnas inverkan skulle premieinkomsten ha ökat med ett par procent. Inom fondförsäkringar noterades en fortsatt stark premieinkomstökning, då däremot premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta alltjämt minskade. Detta innebar en historisk vändning: för första gången var premieinkomsten från fondförsäkringar större än premieinkomsten från försäkringarna med beräkningsränta. Tack vare fondförsäkringarnas popularitet ökade också försäkringsbesparingarna klart, med 7 procent till 29,2 miljarder euro. Livförsäkringsersättningarna ökade med över 28 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick 795 miljoner till återköp, miljoner till återbetalningar av sparsummor och 824 miljoner till utbetalning av andra ersättningar. Den över 50-procentiga ökningen av återbetalningarna av sparsummor förklaras av en förändring i sparandet Det året upphörde nämligen de tidsbundna skattefria depositionskontona, och en betydande del av tillgångarna på dessa konton kanaliserades över till sparförsäkringsprodukter, som vid den tiden var tämligen nya. Dessa sparprodukter såldes i stor mängd med en placeringshorisont på just 10 år. Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var fortsatt livlig. Totalt tecknades nästan nya individuella pensionsförsäkringar, vilket motsvarar en ökning med 14 procent sedan året innan. Trots detta minskade premieinkomsten med 10 procent, dvs. de nya försäkringarna tecknas till allt mindre belopp, en trend som konstaterades också året innan. INDIVIDUELL LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING MRD.EUR 3,0 PREMIEINKOMST FRÅN INHEMSK FÖRSÄKRING , DEFLATERAD MED LEVNADSKOSTNADSINDEX, 2006=100 MRD.EUR 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING INDIVIDUELL PENSIONSFÖRSÄKRING 0,5 0,5 0, ,0 10

13 År 2006 ökade den individuella livförsäkringens premieinkomst med 5 procent till 2,0 miljarder euro. En orsak till ökningen var att premieinkomsten från fondanknutna sparlivförsäkringar ökade med över 20 procent. Av premieinkomsten i livförsäkring kommer redan inemot 60 procent från fondanknutna försäkringar. Premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskade med 15 procent till 850 miljoner euro. I fråga om premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring skedde en återgång till det normala. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 2006 för totalt 19 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på ca 200 miljoner euro. Fördenskull minskade premieinkomsten i denna klass med över 40 procent till totalt 245 miljoner euro, varav 13 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen uppgick till 79 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 39 miljoner euro. Premieinkomsten från kapitaliseringsavtal, en försäkringsform som påminner om tidsbundna depositioner, ökade klart och uppgick till 78 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 6,7 procent, totalt 1,8 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 3 procent till 199 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelsevinst ökade med 23 procent till 1,2 miljarder euro. För kundåterbäringar användes över 60 procent av detta belopp, 719 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelseresultatet också inkluderar förändringar i värderingsdifferenser, var 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar en minskning med 24 procent. Livförsäkringsbolagens solvens låg oförändrad på 19 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 19 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. De överlopps tillgångarna fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade något, till 4,9 miljarder euro. Marknadsandelarna i livförsäkring kan granskas på två olika sätt: antingen med hjälp av premieinkomsten eller mätt enligt försäkringsbesparingarna. Premieinkomsten visar inkomstflödet från nya och gamla avtal under året. Försäkringsbesparingarna är bolagets skuld till försäkringstagarna och den finns upptagen i bolagets balansräkning. Premieinkomsten som mått gynnar unga och snabbt växande livförsäkringsbolag. Om försäkringsbesparingarna används som mått gynnas däremot bolag som varit verksamma länge. 11

14 Andelsbanksgruppen tappade ett par procentenheter i marknadsandel, men låg alltjämt etta med 28,3 procent. Nordea Livförsäkring var näst störst med 27.9 procent. På tredje plats kom Sampo-gruppen med 22,3 procent. De följande platserna intogs av Tapiola-bolagen med 6,5 procent med Skandia nära inpå, 6,2 procent. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR OP-gruppen Suomi 3,0% Liv-Alandia 0,1% Handelsbanken Liv 0,3% Fennia Liv 2,3% Veritas Liv 3,1% Skandia 6,2% 6,5% 28,3% 20,3% 27,9% Nordea Tapiola-bolagen Kaleva 2,0% Sampo Liv 12

15 Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomsten för de bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring ökade med inemot 9 procent och uppgick till 8,7 miljarder euro. Premieinkomstens utveckling följer tämligen exakt tillväxten i lönesumman och mängden utfört arbete. I pensioner utbetalades 7,7 miljarder euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Den egentliga försäkringsrörelsen gick något på minus, men resultatet av placeringsverksamheten, räknat enligt tillgångarnas gängse värde, gav ett överskott på 2,5 miljarder, dvs. ett alltjämt mycket stabilt överskott. Arbetspensionsbolagens avkastning till gängse värde var i fjol 8,6 procent, vilket alltjämt ligger över den genomsnittliga avkastningen under de fem senaste åren. Placeringarna växte beräknat enligt tillgångarnas gängse värde med 9 procent till närapå 70 miljarder euro. Verksamhetskapitalet ökade med 16 procent till 17,1 miljarder euro och bolagens totala solvensnivå steg från 129 procent till 131 procent. I Finland verkar sju arbetspensionsbolag. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var måttliga. Den största marknadsandelen har Varma med 34,1 procent, något mindre än året innan. Därnäst kom Ilmarinen, vars marknadsandel på nytt nådde över 30-procentsstrecket, exakt 30,3 procent. Pensions- Tapiola minskade med nästan en procentenhet till 13,6 procent, Pensions-Fennia ökade något till 10,2 procent. De tre minsta bolagen var Etera med 8,3 procent, Verdandi Pension med 3,3 procent och Pensions-Alandia med 0,3 procent, samtliga oförändrade marknadsandelar. ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 8,7 MRD.EUR Veritas Pension 3,3% Etera Pensions-Alandia 0,3% Pensions-Fennia 10,2% 8,3% 34,1% Varma Pensions-Tapiola 13,6% 30,3% Ilmarinen 13

16 Försäkringsbolagens placeringar Den kraftigt positiva tillväxten i ekonomin höll i sig också 2006, visserligen inte lika markant som året innan. Speciellt den gynnsamma aktiekursutvecklingen ledde till att värdena på försäkringsbolagens totala placeringar ökade med 6 procent. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 108 miljarder euro. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR TILL GÄNGSE VÄRDEN TOTALT 107,8 MRD.EUR Lån 2,8% Fastighetsplaceringar Övriga placeringar 1,2% 9,0% 45,2% Finansmarknadsinstrument 41,9% Aktier och andelar Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen, inemot 70 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till drygt 28 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 10 miljarder euro. Aktiernas kraftiga värdestegring ledde till en större tyngd för aktier i placeringarnas sammansättning. Värdet av aktieplaceringarna ökade med inemot 30 procent sedan året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Av samtliga placeringar svarade aktierna och andelarna nu för 42 procent mot 34 procent året innan. Aktieplaceringarnas andel ökade mest i pensionsförsäkringsbolagen; ökningen var 33 procent. I livförsäkringsbolagen var ökningen 23 procent och i skadeförsäkringsbolagen 18 procent. I finansmarknadsinstrument, som bl.a. omfattar masskuldebrevslån och depositionsbevis, hade bolagen år 2006 placeringar till ett sammanlagt värde av 49 miljarder euro. Andelen av placeringarna utgjorde 45 procent, vilket var 9 procent mindre än året innan. 14

17 Fastigheternas andel av placeringarna låg på oförändrade 9 procent även om fastighetsplaceringarnas värde ökade något, till 9,7 miljarder euro. Pensions- och livbolagen ökade sina fastighetsplaceringar, i skadebolagen minskade de. Lånebeståndet låg på oförändrade 3 miljarder euro. Den relativa andelen av placeringsbeståndet minskat dock; denna andel låg nu på 2,8 procent. De utländska placeringarnas andel av samtliga placeringar var likaså oförändrat, 61 procent av placeringarna ligger i utländska objekt. Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid visat en lätt fallande trend. År 2006 var 96 försäkringsföreningar verksamma i Finland, vilket är en färre än året innan. Föreningarna har ett omfattande servicenät; antalet betjäningsställen var ca 230. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 158 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 6 procent. De största försäkringsklasserna mätt enligt premieinkomsten är brand och annan skada på egendom samt landfordon (bilförsäkring). I klassen brand och annan skada på egendom ökade premieinkomsten med 4 procent (bland försäkringsbolagen en minskning med 1 procent) och i klassen landfordon med 9 procent (bland försäkringsbolagen 5 procent). Den sammanlagda marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var 5 procent. Föreningarna har inte koncession för lagstadgade försäkringar. I praktiken kanaliserar största delen av föreningarna de lagstadgade skadeförsäkringarna till Lokalförsäkring. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 65 procent. Den sammanlagda rörelsevinsten var 23 miljoner euro, vilket utgör 14 procent av omsättningen. I jämförelse med siffrorna för hela branschen var försäkringsföreningarnas skadekvot betydligt lägre. Siffrorna är dock inte direkt jämförbara med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. 15

18 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS PREMIEINKOMST ENLIGT GRUPPER AV FÖRSÄKRINGSKLASSER 2006 (1000 EUR) Marknads- Premie- Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor- Annan Inhemsk Utländsk andel inkomsten olycksf.- olycksf.- Land- luftfartyg, annan skada fordons- Kredit och Rätts- direkt- åter- åter- % totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkring 26, Skade-Pohjola 22, Skade-Tapiola 19, Fennia 9, Lokalförsäkring 4, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Veritas Skadeförsäkring 2, Turva 1, Europeiska 1, Alandia 0, Ålands 0, Redarnas 0, Andelsbankernas 0, IngoNord 0, Garantia 0, Spruce Vakuutus 0, Pankavara 0, Valion 0, Palonvara 0, Bothnia International 0, Återförsäkrings-Patria 0, ST International 0, Alma 0, Bolagen sammanlagt , Bolagen sammanlagt , Förändring, % 4,6 3,9 8,0 4,6 8,6-0,9 4,5 0,0-0,4 6,4-0,9 100,8 11,7 Försäkringföreningarna 4, Sammanlagt , Sammanlagt , Förändring, % 4,7 3,9 8,0 4,9 8,6-0,3 4,5 0,4-0,4 6,7-0,8 88,7 11,7

19 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS NYCKELTAL 2006 Driftskost- Totalkost- Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om EUR % % % 1000 EUR sättningen If Skadeförsäkring ,1 17,8 96, ,0 Skade-Pohjola ,2 19,0 103, ,3 Skade-Tapiola ,3 22,3 109, ,5 Fennia ,4 20,5 106, ,1 Lokalförsäkring ,3 16,8 101, ,6 A-Vakuutus ,9 17,0 88, ,1 Pohjantähti ,8 24,6 97, ,8 Veritas Skadeförsäkring ,5 19,3 104, ,9 Turva ,7 20,0 98, ,7 Europeiska ,5 26,1 91, ,8 Alandia ,8 11,7 78, ,8 Ålands ,1 14,4 83, ,4 Andelsbankernas ,4 38,1 50, ,8 Redarnas ,4 12,9 106, ,1 Garantia ,8 49,9 45, ,2 IngoNord ,4 42,9 80, ,8 Spruce Vakuutus ,7 56,5 339, ,9 Valion ,1 30,0 172, ,8 Pankavara ,8 30,4 167, ,7 Palonvara ,5 11,5 82, ,9 Återförsäkrings-Patria ,5 Bothnia International ,8 ST International ,0 Alma ,0 Bolagen sammanlagt ,9 19,1 101, ,7 Försäkringföreningarna ,9 29,2 92, ,6 Totalt ,0 19,5 101, ,7

20 Bilaga 3 Finansbranschens Centralförbund SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN, RESULTATRÄKNING 2006 (1000 EUR) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- Ersättnings- garanti- Drifts- i utjämnings- av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring A-Vakuutus Pohjantähti Veritas Skadeförsäkring Turva Europeiska Ålands Alandia Andelsbankernas Redarnas Garantia IngoNord Valion Pankavara Palonvara Spruce Vakuutus Bothnia International Återförsäkrings-Patria ST International Alma Sammanlagt

21 Bilaga 4 Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 2006 (1000 EUR) AKTIVA PASSIVA Reserve- Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Kapital- Ansvars- Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring Andelsbankernas A-Vakuutus Veritas Skadeförsäkring Turva Pohjantähti Ålands Garantia Redarnas Alandia Bothnia International Återförsäkrings-Patria Europeiska Pankavara ST International Valion IngoNord Spruce Vakuutus Alma Palonvara Bolagen sammanlagt

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 7/2008 23.9.2008 1 (38)

Finansinspektionens nyhetsbrev 7/2008 23.9.2008 1 (38) Finansinspektionens nyhetsbrev 7/2008 23.9.2008 1 (38) Innehållsförteckning Finanskrisen får indirekta effekter också på bankerna i Finland Gott läge för de finländska bankerna. De direkta effekterna av

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Pohjola i korthet...1 Styrelseordförandens översikt...15 Verkställande direktörens översikt...16 Nyckeltal...18 Viktiga händelser 2011...29 Strategi...32

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. Får publiceras 12.9.2006 kl 900. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) Får publiceras 12.9.2006 kl 900 Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2007 1) EKONOMISK ÖVERSIKT ) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013

Pohjola Bank Abp:s årsrapport 2013 :s årsrapport 2013 Innehållsförteckningen År 2013 Verkställande direktörens översikt 6 Strategi 7 Syfte och mål 8 Konkurrensfördelar 11 Verkställandet av strategin 2013 12 Omvärlden 14 Finansbranschens

Läs mer

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor.

MYCKET GOTT RESULTAT Under första året som vinstutdelande kunde SPP redovisa ett mycket gott resultat på 2 217 miljoner kronor. ÅRSREDOVISNING Året i korthet Innehåll SPP BLEV VINSTUTDELANDE SPP ombildades den 1 januari till ett vinstutdelande livbolag. Vid ombildningen fördelades överskott ut till alla försäkringstagare som hade

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000.

Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Självporträtt. Folksams Årsredovisning 2000. Egentligen är varenda årsredovisning ett självporträtt. Företagen gör en djupdykning i sina egna siffror, historieskrivningar och framtidsplaner och sätter

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1)

EKONOMISK ÖVERSIKT. September 2004. Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) Bilaga 1 Till Regeringens proposition till Riksdagen om statsbudgeten för 2005 1) EKONOMISK ÖVERSIKT September 2004 1) Regeringen har inte behandlat bilagan. Den är avsedd som bakgrundsmaterial till budgetpropositionen.

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE B 9/2008 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2007 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2008 ISSN 1237-4342 (tryckt) ISSN 1796-9808 (webbpublikation) EDITA PRIMA OY, HELSINGFORS 2008 INNEHÅLL Sivu Europeiska

Läs mer

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2006 Helsingfors 2007 B 10/2007 rd RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE 2006 * TILL RIKSDAGEN HELSINGFORS 2007 ISSN 1237-4342 (tryct) ISSN 1796-9808 (webbpublikation)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer