Försäkringsbolagen i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006"

Transkript

1 Försäkringsbolagen i Finland FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 3 Antalet bolag samt händelser under året... 4 Tabell: Premieinkomsten i Finland Skadeförsäkring... 6 Livförsäkring Lagstadgad pensionsförsäkring Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsföreningarna Bilagor

3 Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006 Den globala ekonomin växte alltjämt kraftigt Liksom tidigare var utvecklingen snabbast på de växande marknaderna. Tillväxten i USA och inom euroområdet tog fart, då däremot Japan, trots positiva förväntningar, uppvisade en svag tillväxt. Centralbankerna i USA och Europa höjde räntorna markant, i Kina försökte man motverka den kraftiga ekonomiska ökningens olägenheter med myndighetsåtgärder. I Finland överträffade den ekonomiska tillväxten förväntningarna: bruttonationalprodukten ökade med 5,5 procent. En del av ökningen förklaras av den arbetskonflikt som inträffade under jämförelseåret 2005 och som gav ett negativt utslag i tillväxtsiffrorna, men också utan denna effekt skulle tillväxten 2006 ha varit kraftigare än inom euroområdet i genomsnitt. Exporten och hushållens bostadsinvesteringar var viktiga motorer bakom den ekonomiska utvecklingen i Finland Sysselsättningen utvecklades fortsatt positivt och antalet sysselsatta var ett par procent högre än året innan. Sysselsättningsgraden steg till 68,9 procent. Den förbättrade sysselsättningen ökade hushållens tilltro till en ljusare framtid. Trots att räntorna gick upp tog finländarna bostadslån i en jämnt ökande takt. Hushållens disponibla inkomster ökade reellt endast något, vilket innebar att skuldsättningsgraden nådde upp till nästan etthundra procent. Konsumentpriserna utvecklades alltjämt tämligen måttligt, ökningen var 1,6 procent. Även om prisökningen i Finland accelererade är den fortfarande lägre än inom EU-området i genomsnitt. Exporten ökade exceptionellt kraftigt medan däremot importen ökade mindre än året innan. Även om importpriserna steg mera än exportpriserna förbättrades bytesbalansen ytterligare. Överskottet i bytesbalansen uppgick i fjol till inemot 10 miljarder euro. 1

4 För finansmarknaden var fjolåret ytterligare ett år av stark uppgång. Trots svackan under sommaren steg börskurserna i Finland med inemot en tredjedel och också inom euroområdet med 15 procent. Den bästa avkastningen erhölls från de mest riskbetonade placeringarna och likaså fastighetsplaceringarna gav en bra avkastning. Däremot blev avkastningen på ränteplaceringar låg. Den ekonomiska utvecklingen 2006 FÖRSÖRJNINGSBALANS 2006 förändring i till marknadspris volym pris Mrd.EUR % % Summa utbud 231,5 5,5 2,5 Bruttonationalprodukt 167,9 5,5 1,3 Import 63,6 5,4 5,9 Summa efterfrågan 231,5 5,5 2,3 Export 74,5 10,7 2,4 Investeringar 32,3 5,1 3,2 Konsumtion 121,2 2,3 2,0 Förändring i lager 3,5 ÖVRIGA MÅTT 2006 % Förändring i konsumentprisindex 1,6 Förändring i inkomstnivån 3,0 Sysselsättningsgrad 68,9 Euribor 3 mån 3,1 2

5 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling För de finländska försäkringsbolagen var året 2006 som en helhet ett bra, om än ett något oenhetligt år. Försäkringsbolagens totala premieinkomst ökade med 5 procent till 15,1 miljarder euro. Arbetspensionsbolagen stod för den största ökningen, närapå 9 procent. I skadeförsäkringen var den totala premieinkomstökningen drygt 4 procent, för direktförsäkringens del 3 procent. Livförsäkringen blev en mindre besvikelse, premieinkomsten var över 4 procent mindre än år Rörelsevinsten och totalresultaten låg dock alltjämt på en tillfredsställande nivå och solvensen förstärktes avsevärt, speciellt bland arbetspensionsbolagen Typiskt för den finländska marknaden är att de lagstadgade försäkringarna står för en stor andel av branschens totala premieinkomst. I fjol kom två tredjedelar av premieinkomsten från lagstadgade försäkringar, dvs. lagstadgad pensionsförsäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring och trafikförsäkring. Ett annat typiskt drag är att försäkringsmarknaden i Finland är mycket koncentrerad. Av den totala premieinkomsten svarade de fyra största bolagsgrupperingarna för nästan 82 procent. Om man ytterligare räknar in de två följande största bolagen som inte hör till någon gruppering blir resultatet en premieinkomst på över 92 procent för de sex största aktörerna PREMIEINKOMSTENS FÖRDELNING 2006 TOTALT 15,1 MRD.EUR Frivillig skadeförsäkring 0,9% Återförsäkring av skadeförsäkring Lagstadgad skadeförsäkring 8,9% 11,9% Övrig liv- och 2,2% pensionsförsäkring Livförsäkring med fondanknytning 10,6% 7,5% 58,0% Lagstadgad pensionsförsäkring Livförsäkring med fast beräkningsränta 3

6 Numera bedriver alla stora försäkringsbolagsgrupper ett nära banksamarbete, i flera fall kan man redan tala om finanskoncerner. Försäkrings- och bankprodukter säljs över gemensamma distributionskanaler. Hösten 2006 ledde försäkringsbolagens och bankernas allt närmare samarbete också till bildandet av en gemensam intressebevakningsorganisation, Finansbranschens Centralförbund. Antalet bolag samt händelser under året Vid utgången av 2006 hade 45 inhemska bolag koncession i Finland, av vilka 24 var skade- och återförsäkringsbolag, 14 livförsäkringsbolag och 7 pensionsförsäkringsbolag. Vid utgången av 2006 var 20 utländska bolag på plats i Finland. Det föreligger inga säkra uppgifter om hur stor andel av vår försäkringsmarknad som de utländska bolagen innehar, men den uppskattas vara mindre än fyra procent. Anmälan om fritt tillhandahållande av försäkringstjänster hade vid utgången av 2006 inlämnats till Försäkringsinspektionen av 501 bolag/representationskontor, av vilka 385 gällde skadeförsäkring, 91 livförsäkring och 25 båda kategorierna. Aktia Sparbank Abp köpte Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Affären godkändes av myndigheterna Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola fusionerades med OP-Livförsäkringsaktiebolaget. Antalet försäkringsmäklare var i stort set oförändrat. I slutet av december 2006 upptog Försäkringsinspektionens mäklarregister 67 mäklarföretag och 244 enskilda mäklare. Den mäklade andelen av premieinkomsten har visat en lätt fallande trend; enligt uppskattningar utgör den ca 10 procent av den sammanlagda premieinkomsten. 4

7 PREMIEINKOMSTEN* I FINLAND 2006, MILJ. EUR SKADE- FÖRÄNDRING PROCENT Pensionsförsäkring % % 1) - lagstadgad pensionsförsäkring ,7 Livförsäkring - fondanknuten livförsäkring ,4 - kapitaliseringsavtal ,3 - annan livförsäkring ,3 - grupplivförsäkring för arbetstagare 39-11,0 - annan grupplivförsäkring 79 5,3 - fondanknuten individuell pensionsförsäkring 398 4,6 - annan individuell pensionsförsäkring ,7 - fondanknuten gruppensionsförsäkring 33 53,1 - annan gruppensionsförsäkring ,7 - återförsäkring 5 Livförsäkring sammanlagt ,1 Skadeförsäkring - lagstadgad olycksfallsförsäkring 666 3,9 96,3 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 221 8,0 79,4 - landfordon 513 4,9 74,0 - fartyg, luftfartyg, transport 113 0,3 69,1 - brand och annan skada på egendom 654-0,9 80,0 - motorfordonsansvar 683 4,5 85,3 - ansvar 160-0,1 71,8 - kredit och borgen 26-0,4-11,0 - rättsskydd 47 6,6 78,6 - annan direktförsäkring 53-0,8 106,9 Direkt skadeförsäkring ,0 83,2 - inhemsk återförsäkring 71 88,7 57,0 - utländsk återförsäkring 60 11,7 38,5 Skadeförsäkring sammanlagt ,2 81,9 SAMMANLAGT ,9 * inkl. inhemska bolag och föreningar samt de utländska bolag vilkas uppgifter tillställts Centralförbundet 1) ersättningskostnader / premieintäkter, inhemska bolag 5

8 Skadeförsäkring Premieinkomsten i skadeförsäkringen ökade med 4,2 procent till 3,3 miljarder euro. Nästan alla grupper av försäkringsklasser uppvisade en jämn ökning, av de stora grenarna minskade endast brandförsäkringen med knappt en procent sedan året innan. Skadeförsäkringsbolagens skadekostnadsprocent (ersättningskostnader/premieintäkter) sjönk med en procentenhet till 81,9 procent. Driftskostnadsprocenten (driftskostnader/premieintäkter) försämrades till 19,7 procent. Det sammanlagda måttet, totalkostnadsprocenten, förbättrades något till 101,6 procent. Skadekostnadsprocenten utan beräkningsräntekostnad var 78,1 procent, motsvarande totalkostnadsprocent 97,8 procent. SKADEFÖRSÄKRINGENS KOSTNADSPROCENTER % % ,6 92,4 106,9 86,4 110,4 109,5 110,4 111,2 88,6 85,8 88,2 87, , ,6 81,4 82,9 81, ,2 20,4 21,8 23,6 22,2 23,9 21,5 20,6 19,1 19, Totalkostnadsprocent Skadekostnadsprocent Driftskostnadsprocent 0 Bolagens rörelsevinst minskade något till 503 miljoner euro. Den främsta förklaringen till nedgången var det faktum att bolagens driftskostnader ökade. Totalresultatet, som utöver rörelsevinsten också omfattar förändringar i värderingsdifferenser, uppgick till 439 miljoner euro, vilket är en tredjedel mindre än Det försäkringstekniska bidraget före förändringar i utjämningsbeloppet (från premieintäkterna fråndras ersättningskostnaderna och driftskostnaderna) förbättrades något, från minus 58 miljoner euro till minus 52 miljoner euro. 6

9 Skadeförsäkringsbolagens solvenskapital låg på samma nivå som året innan, 3,8 miljarder euro. Det egna kapitalet och värderingsdifferenserna minskade, däremot ökade utjämningsbeloppet. I och med att premieintäkterna ökade och solvenskapitalet inte ökade sjönk bolagens risktäckningskapacitet till 132 procent, vilket alltjämt är en hög nivå. SOLVENSKAPITALETS UTVECKLING I SKADEBOLAGEN MRD.EUR *488% *454% *361% *295% *190% *137% *132% *134% *131% *130% UTJÄMNINGSBELOPP * SOLVENSPROCENT = SOLVENSKAPITAL / PREMIEINTÄKTER VÄRDERINGSDIFFERENSER OCH ÖVRIGA POSTER EGET KAPITAL OCH KAPITALLÅN I den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ökade premieinkomsten med 4 procent till 666 miljoner euro. Skadekostnadsprocenten sjönk alltjämt och var nu 96,3 procent. Antalet olycksfall i arbetet uppskattas ha ökat något. Enligt statistik från Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund betalades ersättning för ca arbetsolycksfall och yrkessjukdomar 2005; motsvarande uppskattning för 2006 är Premieinkomsten i övrig olycksfalls- och sjukförsäkring steg till 221 miljoner euro. Ökningen från fjolåret var 8 procent. Antalet bilar ökade 2006 med drygt 3 procent. Inom såväl trafikförsäkringen som klassen landfordon ökade premieinkomsten kraftigt. Inom trafikförsäkringen uppgick premieinkomsten till knappt 683 miljoner euro, en ökning med drygt 4 procent. I den frivilliga klassen landfordon steg premieinkomsten till 513 miljoner euro, en ökning med 5 procent. Inom trafikförsäkringen förbättrades skadekostnadsprocenten med nästan 10 procentenheter, till 85,3 procent, medan den däremot något försämrades i klassen landfordon, nu till 74,0 procent. 7

10 Försäkringsbolagen mottog anmälningar om trafikskador, en ökning med 3 procent. Trafikolyckorna med dödlig utgång minskade klart. Enligt polisens uppgifter omkom 330 personer i olyckorna. Antalet skadade uppgick till drygt 8 500, likaså en klar minskning. Antalet bilskador ökade däremot markant. Anmälningarna var , en ökning med inemot 10 procent. TRAFIK- OCH BILFÖRSÄKRING tusen TILL FÖRSÄKRINGSBOLAGEN ANMÄLDA SKADOR UNDER DE SENASTE 12 MÅNADERNA BILSKADOR tusen TRAFIKSKADOR Försäkringarna för brand och annan skada på egendom noterade en premieinkomst på 654 miljoner euro, vilket är något mindre än året innan. Denna klass, som omfattar egendomsförsäkring för såväl företag som privatpersoner, uppvisade en skadekvot på 80,0 procent. Brandförsäkringarna kräver därtill mycket personresurser och de belastas sålunda av större driftskostnader än andra grenar. Totalkostnadsprocenten kom därför att stiga till 106 procent. Premieinkomsten i mottagen återförsäkring ökade med 43 procent till 131 miljoner euro, varav 60 miljoner kom från utländsk och 71 miljoner från inhemsk återförsäkring. 8

11 Skadeförsäkringsbolagens premieinkomst i direktförsäkring ökade med 3 procent och uppgick till 3,1 miljarder euro. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var små. If gick tillbaka till 27,6 procent medan Pohjola-bolagen ökade till 26,3 procent. Tapiola fortsatte att öka, till 18,6 procent. Mest avancerade Fennia, vars marknadsandel låg på 10,4 procent. Lokalförsäkringsgruppen, som förutom bolaget Lokalförsäkring också inkluderar de lokala försäkringsföreningarna, ökade något till 8,6 procent. De fem största bolagsgrupperna har en sammanlagd marknadsandel på över 91 procent av skadeförsäkringen. SKADEFÖRSÄKRINGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING, PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR Övriga * Lokalförsäkringsgruppen 8,6% 8,6% 27,6% If Försäkring Fennia 10,4% 18,6% 26,3% Tapiola-bolagen *Av vilka över 1%: Pohjantähti 2,4% Veritas Skadeförsäkring 2,1% Turva 1,9% Pohjola-bolagen 9

12 Livförsäkring Premieinkomsten i livförsäkring minskade med över 4 procent. Premieinkomsten på hemmamarknaden uppgick till 3,1 miljarder euro. Nedgången berodde på att det 2006 inte förekom sådana betydande ansvarsöverföringar som Utan ansvarsöverföringarnas inverkan skulle premieinkomsten ha ökat med ett par procent. Inom fondförsäkringar noterades en fortsatt stark premieinkomstökning, då däremot premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta alltjämt minskade. Detta innebar en historisk vändning: för första gången var premieinkomsten från fondförsäkringar större än premieinkomsten från försäkringarna med beräkningsränta. Tack vare fondförsäkringarnas popularitet ökade också försäkringsbesparingarna klart, med 7 procent till 29,2 miljarder euro. Livförsäkringsersättningarna ökade med över 28 procent till 2,9 miljarder euro. Av ersättningarna gick 795 miljoner till återköp, miljoner till återbetalningar av sparsummor och 824 miljoner till utbetalning av andra ersättningar. Den över 50-procentiga ökningen av återbetalningarna av sparsummor förklaras av en förändring i sparandet Det året upphörde nämligen de tidsbundna skattefria depositionskontona, och en betydande del av tillgångarna på dessa konton kanaliserades över till sparförsäkringsprodukter, som vid den tiden var tämligen nya. Dessa sparprodukter såldes i stor mängd med en placeringshorisont på just 10 år. Försäljningen av individuella pensionsförsäkringar var fortsatt livlig. Totalt tecknades nästan nya individuella pensionsförsäkringar, vilket motsvarar en ökning med 14 procent sedan året innan. Trots detta minskade premieinkomsten med 10 procent, dvs. de nya försäkringarna tecknas till allt mindre belopp, en trend som konstaterades också året innan. INDIVIDUELL LIV- OCH PENSIONSFÖRSÄKRING MRD.EUR 3,0 PREMIEINKOMST FRÅN INHEMSK FÖRSÄKRING , DEFLATERAD MED LEVNADSKOSTNADSINDEX, 2006=100 MRD.EUR 3,0 2,5 2,5 2,0 1,5 1,0 2,0 1,5 1,0 INDIVIDUELL LIVFÖRSÄKRING INDIVIDUELL PENSIONSFÖRSÄKRING 0,5 0,5 0, ,0 10

13 År 2006 ökade den individuella livförsäkringens premieinkomst med 5 procent till 2,0 miljarder euro. En orsak till ökningen var att premieinkomsten från fondanknutna sparlivförsäkringar ökade med över 20 procent. Av premieinkomsten i livförsäkring kommer redan inemot 60 procent från fondanknutna försäkringar. Premieinkomsten från försäkringar med beräkningsränta minskade med 15 procent till 850 miljoner euro. I fråga om premieinkomsten i frivillig gruppensionsförsäkring skedde en återgång till det normala. Överföringar av pensionsansvaret i pensionsstiftelser till pensionsbolag, något som leder till exceptionella ökningar av premieinkomsten, gjordes år 2006 för totalt 19 miljoner euro mot ett totalbelopp året innan på ca 200 miljoner euro. Fördenskull minskade premieinkomsten i denna klass med över 40 procent till totalt 245 miljoner euro, varav 13 miljoner euro från fondanknutna gruppensionsförsäkringar. Premieinkomsten från den frivilliga grupplivförsäkringen uppgick till 79 miljoner euro. Grupplivförsäkringen för arbetstagare, en försäkringsform som arbetsmarknadsparterna kommit överens om, uppvisade en premieinkomst på 39 miljoner euro. Premieinkomsten från kapitaliseringsavtal, en försäkringsform som påminner om tidsbundna depositioner, ökade klart och uppgick till 78 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens placeringar gav, beräknat enligt gängse värde, en avkastning på 6,7 procent, totalt 1,8 miljarder euro. Driftskostnaderna ökade med 3 procent till 199 miljoner euro. Livförsäkringsbolagens rörelsevinst ökade med 23 procent till 1,2 miljarder euro. För kundåterbäringar användes över 60 procent av detta belopp, 719 miljoner euro. Totalresultatet, som utöver rörelseresultatet också inkluderar förändringar i värderingsdifferenser, var 1,4 miljarder euro, vilket motsvarar en minskning med 24 procent. Livförsäkringsbolagens solvens låg oförändrad på 19 procent. Solvenssiffran betyder att de finländska livförsäkringsbolagen har en 19 procent högre solvens än vad de framtida utbetalningarna till kunderna kräver. De överlopps tillgångarna fungerar som buffertar över år då placeringarna ger dålig avkastning. Det sammanlagda solvenskapitalet ökade något, till 4,9 miljarder euro. Marknadsandelarna i livförsäkring kan granskas på två olika sätt: antingen med hjälp av premieinkomsten eller mätt enligt försäkringsbesparingarna. Premieinkomsten visar inkomstflödet från nya och gamla avtal under året. Försäkringsbesparingarna är bolagets skuld till försäkringstagarna och den finns upptagen i bolagets balansräkning. Premieinkomsten som mått gynnar unga och snabbt växande livförsäkringsbolag. Om försäkringsbesparingarna används som mått gynnas däremot bolag som varit verksamma länge. 11

14 Andelsbanksgruppen tappade ett par procentenheter i marknadsandel, men låg alltjämt etta med 28,3 procent. Nordea Livförsäkring var näst störst med 27.9 procent. På tredje plats kom Sampo-gruppen med 22,3 procent. De följande platserna intogs av Tapiola-bolagen med 6,5 procent med Skandia nära inpå, 6,2 procent. LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 INHEMSK DIREKTFÖRSÄKRING PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 3,1 MRD.EUR OP-gruppen Suomi 3,0% Liv-Alandia 0,1% Handelsbanken Liv 0,3% Fennia Liv 2,3% Veritas Liv 3,1% Skandia 6,2% 6,5% 28,3% 20,3% 27,9% Nordea Tapiola-bolagen Kaleva 2,0% Sampo Liv 12

15 Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomsten för de bolag som bedriver lagstadgad arbetspensionsförsäkring ökade med inemot 9 procent och uppgick till 8,7 miljarder euro. Premieinkomstens utveckling följer tämligen exakt tillväxten i lönesumman och mängden utfört arbete. I pensioner utbetalades 7,7 miljarder euro, vilket är 7 procent mera än året innan. Den egentliga försäkringsrörelsen gick något på minus, men resultatet av placeringsverksamheten, räknat enligt tillgångarnas gängse värde, gav ett överskott på 2,5 miljarder, dvs. ett alltjämt mycket stabilt överskott. Arbetspensionsbolagens avkastning till gängse värde var i fjol 8,6 procent, vilket alltjämt ligger över den genomsnittliga avkastningen under de fem senaste åren. Placeringarna växte beräknat enligt tillgångarnas gängse värde med 9 procent till närapå 70 miljarder euro. Verksamhetskapitalet ökade med 16 procent till 17,1 miljarder euro och bolagens totala solvensnivå steg från 129 procent till 131 procent. I Finland verkar sju arbetspensionsbolag. Förändringarna i bolagens marknadsandelar var måttliga. Den största marknadsandelen har Varma med 34,1 procent, något mindre än året innan. Därnäst kom Ilmarinen, vars marknadsandel på nytt nådde över 30-procentsstrecket, exakt 30,3 procent. Pensions- Tapiola minskade med nästan en procentenhet till 13,6 procent, Pensions-Fennia ökade något till 10,2 procent. De tre minsta bolagen var Etera med 8,3 procent, Verdandi Pension med 3,3 procent och Pensions-Alandia med 0,3 procent, samtliga oförändrade marknadsandelar. ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRINGSBOLAGENS MARKNADSANDELAR 2006 PREMIEINKOMSTEN SAMMANLAGT 8,7 MRD.EUR Veritas Pension 3,3% Etera Pensions-Alandia 0,3% Pensions-Fennia 10,2% 8,3% 34,1% Varma Pensions-Tapiola 13,6% 30,3% Ilmarinen 13

16 Försäkringsbolagens placeringar Den kraftigt positiva tillväxten i ekonomin höll i sig också 2006, visserligen inte lika markant som året innan. Speciellt den gynnsamma aktiekursutvecklingen ledde till att värdena på försäkringsbolagens totala placeringar ökade med 6 procent. Räknat på gängse värden uppgick placeringsbeståndet till 108 miljarder euro. FÖRSÄKRINGSBOLAGENS PLACERINGAR TILL GÄNGSE VÄRDEN TOTALT 107,8 MRD.EUR Lån 2,8% Fastighetsplaceringar Övriga placeringar 1,2% 9,0% 45,2% Finansmarknadsinstrument 41,9% Aktier och andelar Mest placeringar hade arbetspensionsbolagen, inemot 70 miljarder euro. Livförsäkringsbolagens placeringar uppgick till drygt 28 miljarder euro och skadeförsäkringsbolagens till 10 miljarder euro. Aktiernas kraftiga värdestegring ledde till en större tyngd för aktier i placeringarnas sammansättning. Värdet av aktieplaceringarna ökade med inemot 30 procent sedan året innan och uppgick till 45 miljarder euro. Av samtliga placeringar svarade aktierna och andelarna nu för 42 procent mot 34 procent året innan. Aktieplaceringarnas andel ökade mest i pensionsförsäkringsbolagen; ökningen var 33 procent. I livförsäkringsbolagen var ökningen 23 procent och i skadeförsäkringsbolagen 18 procent. I finansmarknadsinstrument, som bl.a. omfattar masskuldebrevslån och depositionsbevis, hade bolagen år 2006 placeringar till ett sammanlagt värde av 49 miljarder euro. Andelen av placeringarna utgjorde 45 procent, vilket var 9 procent mindre än året innan. 14

17 Fastigheternas andel av placeringarna låg på oförändrade 9 procent även om fastighetsplaceringarnas värde ökade något, till 9,7 miljarder euro. Pensions- och livbolagen ökade sina fastighetsplaceringar, i skadebolagen minskade de. Lånebeståndet låg på oförändrade 3 miljarder euro. Den relativa andelen av placeringsbeståndet minskat dock; denna andel låg nu på 2,8 procent. De utländska placeringarnas andel av samtliga placeringar var likaså oförändrat, 61 procent av placeringarna ligger i utländska objekt. Försäkringsföreningarna Antalet försäkringsföreningar har redan i flera års tid visat en lätt fallande trend. År 2006 var 96 försäkringsföreningar verksamma i Finland, vilket är en färre än året innan. Föreningarna har ett omfattande servicenät; antalet betjäningsställen var ca 230. Försäkringsföreningarnas sammanlagda premieinkomst i direktförsäkring var 158 miljoner euro, vilket innebär en ökning med 6 procent. De största försäkringsklasserna mätt enligt premieinkomsten är brand och annan skada på egendom samt landfordon (bilförsäkring). I klassen brand och annan skada på egendom ökade premieinkomsten med 4 procent (bland försäkringsbolagen en minskning med 1 procent) och i klassen landfordon med 9 procent (bland försäkringsbolagen 5 procent). Den sammanlagda marknadsandelen av den totala direktförsäkringen var 5 procent. Föreningarna har inte koncession för lagstadgade försäkringar. I praktiken kanaliserar största delen av föreningarna de lagstadgade skadeförsäkringarna till Lokalförsäkring. Försäkringsföreningarnas skadekvot låg på 65 procent. Den sammanlagda rörelsevinsten var 23 miljoner euro, vilket utgör 14 procent av omsättningen. I jämförelse med siffrorna för hela branschen var försäkringsföreningarnas skadekvot betydligt lägre. Siffrorna är dock inte direkt jämförbara med försäkringsbolagens, eftersom föreningarnas försäkringsbestånd väsentligt avviker från beståndsstrukturen i de flesta bolagen. 15

18 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 1 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS PREMIEINKOMST ENLIGT GRUPPER AV FÖRSÄKRINGSKLASSER 2006 (1000 EUR) Marknads- Premie- Lagst. Annan Fartyg, Brand och Motor- Annan Inhemsk Utländsk andel inkomsten olycksf.- olycksf.- Land- luftfartyg, annan skada fordons- Kredit och Rätts- direkt- åter- åter- % totalt försäkring och sjukf. fordon transport på egendom ansvar Ansvar borgen skydd försäkring försäkring försäkring If Skadeförsäkring 26, Skade-Pohjola 22, Skade-Tapiola 19, Fennia 9, Lokalförsäkring 4, A-Vakuutus 2, Pohjantähti 2, Veritas Skadeförsäkring 2, Turva 1, Europeiska 1, Alandia 0, Ålands 0, Redarnas 0, Andelsbankernas 0, IngoNord 0, Garantia 0, Spruce Vakuutus 0, Pankavara 0, Valion 0, Palonvara 0, Bothnia International 0, Återförsäkrings-Patria 0, ST International 0, Alma 0, Bolagen sammanlagt , Bolagen sammanlagt , Förändring, % 4,6 3,9 8,0 4,6 8,6-0,9 4,5 0,0-0,4 6,4-0,9 100,8 11,7 Försäkringföreningarna 4, Sammanlagt , Sammanlagt , Förändring, % 4,7 3,9 8,0 4,9 8,6-0,3 4,5 0,4-0,4 6,7-0,8 88,7 11,7

19 Finansbranschens Centralförbund Bilaga 2 SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGENS NYCKELTAL 2006 Driftskost- Totalkost- Rörelsevinst i Omsättning Skadeprocent nadsprocent nadsprocent Rörelsevinst % av om EUR % % % 1000 EUR sättningen If Skadeförsäkring ,1 17,8 96, ,0 Skade-Pohjola ,2 19,0 103, ,3 Skade-Tapiola ,3 22,3 109, ,5 Fennia ,4 20,5 106, ,1 Lokalförsäkring ,3 16,8 101, ,6 A-Vakuutus ,9 17,0 88, ,1 Pohjantähti ,8 24,6 97, ,8 Veritas Skadeförsäkring ,5 19,3 104, ,9 Turva ,7 20,0 98, ,7 Europeiska ,5 26,1 91, ,8 Alandia ,8 11,7 78, ,8 Ålands ,1 14,4 83, ,4 Andelsbankernas ,4 38,1 50, ,8 Redarnas ,4 12,9 106, ,1 Garantia ,8 49,9 45, ,2 IngoNord ,4 42,9 80, ,8 Spruce Vakuutus ,7 56,5 339, ,9 Valion ,1 30,0 172, ,8 Pankavara ,8 30,4 167, ,7 Palonvara ,5 11,5 82, ,9 Återförsäkrings-Patria ,5 Bothnia International ,8 ST International ,0 Alma ,0 Bolagen sammanlagt ,9 19,1 101, ,7 Försäkringföreningarna ,9 29,2 92, ,6 Totalt ,0 19,5 101, ,7

20 Bilaga 3 Finansbranschens Centralförbund SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGEN, RESULTATRÄKNING 2006 (1000 EUR) Förändring i Förändring Nettointäkter Övriga Förändring i Räkenskaps- Premie- Ersättnings- garanti- Drifts- i utjämnings- av placerings- intäkter och Direkta avskrivningsdiff. periodens intäkter kostnader avgiftsposten kostnader beloppet verksamheten kostnader skatter och reserveringar vinst/förlust If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring A-Vakuutus Pohjantähti Veritas Skadeförsäkring Turva Europeiska Ålands Alandia Andelsbankernas Redarnas Garantia IngoNord Valion Pankavara Palonvara Spruce Vakuutus Bothnia International Återförsäkrings-Patria ST International Alma Sammanlagt

21 Bilaga 4 Finansbranschens Centralförbund Skadeförsäkringsbolagens balansuppgifter 2006 (1000 EUR) AKTIVA PASSIVA Reserve- Immateriella Placeringar Fordringar Övriga Resultat- Aktiva Eget ringar Kapital- Ansvars- Skulder Förskott, Passiva tillgångar tillgångar regleringar sammanlagt kapital sammanlagt lån skuld sammanlagt res.reg. sammanlagt If Skadeförsäkring Skade-Pohjola Skade-Tapiola Fennia Lokalförsäkring Andelsbankernas A-Vakuutus Veritas Skadeförsäkring Turva Pohjantähti Ålands Garantia Redarnas Alandia Bothnia International Återförsäkrings-Patria Europeiska Pankavara ST International Valion IngoNord Spruce Vakuutus Alma Palonvara Bolagen sammanlagt

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagen 2008

Försäkringsbolagen 2008 1 (7) Utgivare Finansinspektionen Redaktör Juhani Peltola Tel. 010 8315538 juhani.peltola@fiva.fi Titel Försäkringsbolagen 2008 Innehåll Text och tabeller Referat Resultaträkning, balansräkning och deras

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 PRESSMEDDELANDE 8/2007 13.12.2007 1 (5) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS SOLVENS 30.9.2007 Försäkringsbolagens solvens ökade under perioden januari september. Efter september kan bolagens solvens uppskattas ha försvagats

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007

FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 PRESSMEDDELANDE 5/2007 7.9.2007 1 (8) FÖRSÄKRINGSBOLAGENS, PENSIONSSTIFTELSERNAS OCH PENSIONSKASSORNAS SOLVENS 30.6.2007 Försäkringsanstalternas solvens ökade under perioden januari juni. Aktiemarknadens

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven.

Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alandia Försäkring grundades 1938 av framgångsrika åländska redare vars stora flottor och modiga manskap seglade på världshaven. Alltsedan dess har sjöfartens behov vägle4 vår utveckling, och vi har vuxit

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 FOLKSAM BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Mycket stora framgångar för Folksam på pensionsmarknaden. Satsningen på höstens pensionsval var lyckad för Folksam och gav 11 miljarder kr att förvalta Årets resultat påverkades

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning

#1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Skriv ditt kodnummer här (inget namn!) KA Löpande #1 #2 #3 #4 IB Kunder Personal Lån, ränta Hyra Inköp Avskrivning Investering Finansiering RR Årets kassaflöde Intäkter Kostnader BR Årets resultat Anläggningstillgångar

Läs mer

Ny försäkringslagstiftning i Finland

Ny försäkringslagstiftning i Finland Ny försäkringslagstiftning i Finland NFT 2/1997 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och sekreterare för Försäkringsföreningen i Finland Leif Rehnström I slutet

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen bilaga Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2007 Hur har arbetspensionspengarna placerats i klasser? Reijo Vanne 12 Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen 14 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 1(5) Delårsrapport januari september 2014 Fortsatt stark premietillväxt och kundnöjdhet Folksam med dotterbolag fortsätter att utvecklas starkt, trots låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97-1:a kvartalet 1997 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 2/97 - :a kvartalet 997 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2014 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar

TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar TRYGGHET I FÖRETAGET Kombinerad företagsförsäkring Fastighetsförsäkring Tilläggsförsäkringar www.alands.se Åland en företagstät region Idag är Åland den region i Finland där entreprenörsandan är starkast

Läs mer

Startandet av unit linked-verksamhet

Startandet av unit linked-verksamhet NFT 4/1994 Startandet av unit linked-verksamhet av ekon.mag. och dipl.ing Jaakko Kuosmanen,konsultchef vid företaget Tietotehdas I och med EES-avtalet blev försäljning av unit linkedförsäkringar möjlig

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring

Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring Om skälighetsprincipen i finsk livförsäkring NFT 3/1998 av ekon. lic. Tom Strandström, överinsp., social- och hälsovårdsministeriet i Finland Skälighetsprincipen och kontinuitetsprincipen är normativa

Läs mer

Betalningsbalans och utlandsställning

Betalningsbalans och utlandsställning Nationalräkenskaper 2014 Betalningsbalans och utlandsställning Portföljinvesteringarna i utlandet ökade under andra kvartalet 2014 Korrigering Siffrorna i offentliggörandet har korrigerats 1892014 De korrigerade

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL INHEMSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR OCH REPRESENTATIONER FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅN TREDJE LAND OCH PENSIONSANSTALTER SOM GRUNDATS GENOM LAG

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer

Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Maiden Life Försäkrings AB Försäkringstekniska riktlinjer Översikt Dessa riktlinjer utgör basen för beräkningen, styrningen och kontrollen av de tekniska reserverna. Uppdateringar av dessa riktlinjer ska

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. för. SalusAnsvar Personförsäkring AB SALLiSANSVAR sida 1 (6) Försäkringstekniska riktlinjer för SalusAnsvar Personförsäkring AB Beslutade av styrelsen den 24 september 2014 Gäller från den 30 september 2014 Innehåll 1. Försäkringstekniska

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96-1:a halvåret 1996 Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/96 - :a halvåret 996 INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar Livförsäkringsbolagen Skadeförsäkringsbolagen 3 B. Livförsäkringsbolagens kollektiva konsolidering

Läs mer

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand

Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Stockholm 2001-02-26 PRESSINFORMATION Länsförsäkringar lägger bud på Svenska Brand Styrelsen för Länsförsäkringar Wasa Försäkringsaktiebolag (publ) ( Länsförsäkringar ) har beslutat att lämna ett offentligt

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 1(5) Bokslutskommuniké 2014 Folksam växer med allt nöjdare kunder Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag.

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2002:3

INFLATIONSRAPPORT 2002:3 LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGEN I samband med den kraftiga nedgången på världens börser de senaste åren, har livförsäkringsbolagen och deras allt mindre värda aktietillgångar hamnat i fokus. Frågor har rests om

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 19 november 2014 Helsingfors Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.473.030 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,3 % Arbetslöshet 8,2 % Bostadsbyggande

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012

REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 MODERBOLAGETS BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 8 2.2 MODERBOLAGETS

Läs mer

MARKNADSSTATISTIK 2007

MARKNADSSTATISTIK 2007 Stockholm 2008-07-16 CIRKULÄR Nr 11/2008 MARKNADSSTATISTIK 2007 Liksom tidigare år har vi sammanställt de premieuppgifter om varu-, ansvars- och kaskoaffären som föreningens medlemsbolag samt SÅAF rapporterat

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011

Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Nationalräkenskaper 2011 Finansräkenskaper 2011, 2:a kvartalet Hushållens finansiella nettotillgångar fortsatte att minska under andra kvartalet 2011 Hushållens finansiella nettotillgångar minskade under

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring

Fakta inför flytt av pensionsförsäkring BILAGA 2 Datum: Bolagslogotyp Fakta inför flytt av pensionsförsäkring - Information om en ny försäkring Här finns information om den nya försäkring som du funderar på att flytta till. Du får motsvarande

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 27 maj 2015 Tórshavn Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.479.000 Förväntad BNP-utveckling + 0,9 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet (mars 2015) 10,3 % Bostadsbyggande

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2011

Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar Dnr 6/101/2011 Utfärdade 21.3.2011 Gäller från 1.4.2011 FINANSINSPEKTIONEN Telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) Stadsfullmäktige Kj/4 17.6.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 11/2015 1 (10) 4 Helsingfors stads bokslut för år 2014 HEL 2015-003253 T 02 06 01 00 Beslutsförslag beslutar i enlighet med stadsstyrelsens förslag: - godkänna stadens

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Livförsäkringsmatematik II

Livförsäkringsmatematik II Livförsäkringsmatematik II Hantering av överskott Föreläsningar Resultaträkningen Liksom alla andra företag redovisar livförsäkringsbolaget årets verksamhet i en resultaträkning. Resultaträkningens har

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkringstekniska riktlinjer Riktlinjenummer: 3.1 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT Försäkringstekniska riktlinjer Beslutade av styrelsen den 12 december 2014 Tillämpas från den 13 december 2014 Beredningsansvarig: Chefaktuarien 1.

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k

Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 1a halvåret 1999 k Försäkringsförbundets Kvartalsstatistik Nr 3/99 a halvåret 999 k INNEHÅLL A. Försäkringsbolagens placeringar R: anger att uppgifterna redovisas för rullande 2-månader Livförsäkringsbolagen 2 Skadeförsäkringsbolagen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer