Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009"

Transkript

1 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2009

2 Försäkringsrörelsen

3 Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal % Premieinkomst, milj. 371,6 335,4 10,8 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, milj. 1) 317,2 276,8 14,6 ArPL-lönesumma, milj , ,3 8,9 FöPL-arbetsinkomst, milj. 232,2 230,8 0,6 Antal ArPL-försäkringar ,6 Antal ArPL-arbetsförhållanden ,1 Antal FöPL-försäkringar ,3 Antal pensionstagare ,9 Pensionsmedel 2), milj , ,1 13,1 Överföring till kundåterbäring, milj. 3,9 3,0 31,8 % av ArPL-lönesumman 3) 0,3 0,2 1) Utbetalda ersättningar i resultaträkningen utan kostnader för handläggning av ersättningar och verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan. 2) Ansvarsskuld + värderingsskillnader. 3) Inklusive andel av koassurans

4 Placeringar

5 Vi tänker framåt Placeringsfördelning (gängse värden) M % M % M % Lånefordringar 1) 45,8 2,5 23,8 1,4 16,2 0,9 Masskuldebrevslån 1) 2) 897,9 48,3 830,6 50,6 722,2 38,8 inklusive räntefonder 385,7 235,6 237,9 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 1) 2) 65,2 3,5 130,4 7,9 130,7 7,0 inklusive räntefonder Aktier och andelar 476,6 25,6 301,8 18,4 700,9 37,6 Fastighetsplaceringar 3) 372,3 20,1 355,1 21,6 293,5 15,8 inklusive fastighetsfonder 45,5 45,9 6,9 Placeringar sammanlagt 1 857,7 100, ,6 100, ,5 100,0 Masskuldebrevsportföljens modifierade duration 4,0 1) Inklusive upplupna räntor. 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument. 3) Inklusive andelar i sådana placeringsfonder och placeringar i med dem jämförbara fondföretag, som placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar.

6 Nettointäkter av placeringsverksamheten (gängse värden) Nettointäkter från plac. verks., gängse värden 1) M 2009 Sysselsatt kapital 2) M 2009 Avkastn. -% på sysselsatt kapital 2009 Avkastn. -% på sysselsatt kapital 2008 Vi tänker framåt Avkastn. -% på sysselsatt kapital 2007 Lånefordringar 0,9 33,6 2,7 2,0 4,6 Masskuldebrevslån 3) 65,4 825,1 7,9-0,3 1,0 varav räntefonder 28,6 262,1 10,9-1,0 0,0 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3) 2,4 156,3 1,5 4,6 4,3 varav räntefonder Aktier och andelar 96,5 300,7 32,1-46,9 11,8 Fastighetsplaceringar 4) 18,2 352,7 5,2 7,4 12,8 varav placeringsfonder och fondföretag -1,7 45,4-3,8 1,8 4,0 Placeringar sammanlagt 183, ,4 11,0-15,4 7,4 Intäkter, kostnader och driftskostnader som ej upptagits för olika placeringsslag -2,4-0,1-0,1-0,1 Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden 181,0 10,8-15,5 7,3 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden = Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/kostnader och försäljning/intäkter. 2) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde i början av rapporteringsperioden + per månad tidsavvägda kassaflöden. 3) Inklusive intäkter av räntefonder. 4) Inklusive intäkter av placeringsfonder och fondföretag som statistikförs under fastighetsplaceringar.

7 Vi tänker framåt Placeringar och placeringsavkastning grupperade enligt risk Marknadsvärde M Faktisk riskställning M Faktisk riskställning % Avkastning på investerat kapital, % Volatilitet % Ränteplaceringar 1 008, ,8 54,3 6,7 Lånefordringar 45,8 45,8 2,5 2,7 Masskuldebrevslån 897,9 897,9 48,3 7,9 3,0 4,0 Övriga penningmarknadsinstrument 65,2 65,2 3,5 1,5 Aktieplaceringar 450,6 450,6 24,3 32,1 Noterade aktier 417,7 417,7 22,5 45,3 30,3 Private equity-placeringar 11,3 11,3 0,6-21,7 Onoterade aktier 21,6 21,6 1,2 7,8 Fastigheter 372,3 372,3 20,0 5,2 Direkta fastighetsplaceringar 326,7 326,7 17,6 5,7 Fastighetsplaceringsfonder 45,5 45,5 2,5-3,8 Övriga placeringar 26,0 26,0 1,4 1,0 Hedgefonder 26,0 26,0 1,4 1,0 9,9 Sammanlagt 1 857, ,7 100,0 10,8 7,4 Modifierad duration

8 Resultat och solvens

9 Vi tänker framåt Resultat % Uppkomst av resultatet, milj. Resultat av försäkringsrörelsen -3,0-2,8 Resultat av placeringsverksamheten, gängse värden 89,4-292,5 + Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt gängse värden 181,6-297,0 - Ansvarsskuldens krav på avkastning -92,2 4,5 Resultat av omkostnadsrörelsen 2,4 2,5 Totalresultat 88,8-292,9 Totala driftskostnader 1), milj. 18,6 17,0 9,3 Driftskostnader som täcks med premiens omkostnadsandelar, milj. 14,6 13,6 7,3 i % av premiens omkostnadsandelar 85,9 84,6 Antalet anställda i medeltal ) Exklusive lagstadgade avgifter.

10 Vi tänker framåt Resultat av omkostnadsrörelsen M M Omkostnadsdelar i försäkringspremien 16,0 15,2 Premieandelar för täckande av driftskostnader som orsakas av ersättningsbeslut 0,6 0,6 Övriga intäkter 0,4 0,3 Omkostnadsinkomst totalt 17,0 16,1 Driftskostnader enligt funktion 1) -14,6-13,6 Övriga kostnader 0,0 0,0 Driftskostnader totalt -14,6-13,6 Resultat av omkostnadsrörelsen 2,4 2,5 Driftskostnader i % av omkostnadsinkomsten totalt 85,9 % 84,6 % 1) Exklusive driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter

11 Vi tänker framåt Solvens % Ansvarsskuld, milj , ,1 10,3 Verksamhetskapital, milj. 1) 333,5 240,0 39,0 % av ansvarsskulden 2) 21,3 16,7 i förhållande till solvensgränsen 3,0 2,7 Solvensgräns (% av ansvarsskulden) 2) 7,1 6,1 Utjämningsbelopp, milj. 114,2 118,1-3,3 1) Inkluderar även den del av fördelningsansvaret som jämställs med verksamhetskapital (2009: 65,3 m, 2008: 60,1 m ) 2) Relationstalet uträknat som % av ansvarsskulden i solvensberäkningarna.

12 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Verksamhetskapital Övre gräns Solvensgräns Vi tänker framåt Solvensutveckling

13 Resultat- och balansräkning enligt gängse värden

14 Vi tänker framåt Resultaträkning enligt gängse värden Försäkringsrörelseverksamheterörelsen Placerings- Omkostnads- Sammanlagt Milj. Premieinkomst 354,6 17,0 371,6 Nettointäkter av placeringsverksamheten 185,1 185,1 (enligt gängse värden) Utbetalda ersättningar -317,2-317,2 Förändring i ansvarsskuld 1) -38,4-92,2-130,6 Totala driftskostnader -2,0-3,5-14,6-20,1 Resultat enligt gängse värden -3,0 89,4 2,4 88,8 1) Före överföringar till utjämningsbeloppet samt det fördelade och ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret

15 Balansräkning enligt gängse värden Vi tänker framåt Aktiva Passiva Milj. Milj. Lånefordringar 45,8 Eget kapital 19,6 Masskuldebrevslån 897,9 Avskrivningsdifferens 1,9 Övriga finansmarknadsinstrument 65,2 Värderingsdifferenser 161,9 Aktier och andelar 476,6 Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar 86,9 Fastighetsplaceringar 372,3 Övriga poster i verksamhetskapitalet -2,0 Placeringar totalt 1 857,7 Del av fördelningsansvaret, som jämställs med verksamhetskapital 65,3 Verksamhetskapital 333,5 Utjämningsbelopp 114,2 Fordringar 40,9 Solvenskapital 447,8 Fördelat tilläggsförsäkringsansvar 6,5 Övriga tillgångar 33,3 Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar -12,2 Faktisk ansvarskuld 1) 1 461,4 Övriga skulder 2) 28,4 Aktiva sammanlagt 1 931,9 Passiva sammanlagt 1 931,9 1) Ansvarsskulden exklusive tilläggsförsäkringsansvar och utjämningsbelopp. 2) Innehåller från verksamhetskapitalet avdragna övriga poster och förslaget till vinstutdelning om sammanlagt 2,7 milj..

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2010 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 2010 2009 % Premieinkomst, milj. 380,4 371,6 2,4 Utbetalda pensioner och övriga

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2011 Försäkringsrörelsen Försäkringsrörelsen nyckeltal 2011 2010 % Premieinkomst, milj. 423,6 380,4 11,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, milj.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt år 2012 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen nyckeltal 2012 2011 % Premieinkomst, milj. 458,2 423,6 8,2 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-6/2011 1-6/2010 2010 Premieinkomst, milj. 207,4 187,5 380,4 ArPL-lönesumma, milj.

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2017 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG Avkastning 8,0% Bäst avkastade aktieplaceringarna 14,9 % Solvensnivå 131,6 % Premieinkomst 520,9 milj. Kundåterbäringar 8,6 milj. Placeringarna

Läs mer

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

BOKSLUTSÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUTSÖVERSIKT 2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning -1,5 % Bäst avkastade fastighetsplaceringarna 5,7 % Solvensnivå 126,2 % Premieinkomst 540,5 milj. Kundåterbäringar

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

DELÅRSRESULTAT 1 6/2016. Veritas Pensionsförsäkring

DELÅRSRESULTAT 1 6/2016. Veritas Pensionsförsäkring DELÅRSRESULTAT 1 6/2016 Veritas Pensionsförsäkring 1 SAMMANDRAG ÖVER HALVÅRSRAPPORTEN Avkastning 0,9% Bäst avkastade ränteplaceringarna 2,4 % Solvensgrad 26,8 % ArPL-lönesumma 1 677,0 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 6/2017. Veritas Pensionsförsäkring

DELÅRSRAPPORT 1 6/2017. Veritas Pensionsförsäkring DELÅRSRAPPORT 1 6/2017 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG AV RESULTATET Avkastning 4,2% Bäst avkastade aktieplaceringarna 8,3 % Solvensnivå 130,9 % ArPL-lönesumma 1 692 milj. FöPL-arbetsinkomst 241

Läs mer

DELÅRSRESULTAT 1-6/2018. Veritas Pensionsförsäkring

DELÅRSRESULTAT 1-6/2018. Veritas Pensionsförsäkring DELÅRSRESULTAT 1-6/2018 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER HALVÅRSRAPPORTEN Avkastning 0,3% Bäst avkastade kapital placeringarna 8,1 % Nominell årlig avkastning sedan 1997 6,0 % Premieinkomst 267,2

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

BOKSLUT Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

BOKSLUT Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo BOKSLUT 2017 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Proforma-siffrorna är Pensions-Fennias och LokalTapiola Pensionsbolags sammanräknade siffror. ELOS ÅR 2017 Elo uppnådde sitt bästa resultat

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI

ILMARINEN JANUARI JUNI ILMARINEN JANUARI JUNI 2017 28.7.2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna var 3,8 % under början av året Kundanskaffningen var framgågsrik Wauhdittamo tar fram nya idéer till kundtjänster Partiell

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1. 30.9.2018 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Proforma-siffrorna är Pensions-Fennias och LokalTapiola Pensionsbolags sammanräknade siffror. POSITIV AVKASTNING GENOM FRAMGÅNGSRIK

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Delårsrapport

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo. Delårsrapport Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 Stark början av året för Elo 1.1 30.6.2015 Totalintäkterna av placeringsverksamheten var 4,9 %. Placeringarnas marknadsvärde

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital

3A. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar och skulder. Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital Utredning om det överlåtande bolagets tillgångar, skulder och eget kapital samt om de omständigheter som påverkar värderingen av dessa, om den inverkan som fusionen planeras få på det övertagande bolagets

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Pensions-Fennias delårsrapport

Pensions-Fennias delårsrapport 1(6) Pensions-Fennias delårsrapport 1.1 30.6.2012 Intäkterna av placeringsverksamheten var 3,6 procent Solvensen är på betryggande nivå; solvensnivån var 18,6 procent av ansvarsskulden och verksamhetskapitalet

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2018

ILMARINEN JANUARI JUNI 2018 ILMARINEN JANUARI JUNI 2018 Delårsrapport 1.1 30.6.2018 Jämförelsetalen för år 2017 i rapporten är siffrorna innan Etera fusionerades med Ilmarinen. 1 ILMARINENS FÖRSTA HALVÅR Placeringsintäkterna vände

Läs mer

BOKSLUT Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

BOKSLUT Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo BOKSLUT 2018 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo ELOS ÅR 2018 Året var framgångsrikt vad gäller kundöverföringarna och överföringarna utökade ArPL-premieinkomsten med nästan 36 miljoner euro.

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER Delårsrapport

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER Delårsrapport ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2018 Delårsrapport 1.1 30.9.2018 AKTUELLT I ILMARINEN Vi bygger Ilmarinen till att bli ett allt mer kundorienterat, effektivt och lockande arbetspensionsbolag Hantering av risken

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / 2014 Presskonferens 25.4.2014 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2014 Placeringsintäkterna i januari-mars 1,3 % Avkastningen

Läs mer

Varmas bokslut Varmas bokslut 2016

Varmas bokslut Varmas bokslut 2016 Varmas bokslut 2016 15.2.2017 2016 var ett balanserat och starkt år Solvenskapital, 10,2 md Placeringarnas marknadsvärde, 42,9 md Placeringarnas avkastning 4,7 % Finländares arbetspensionsskydd 870 000

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q1 / 2013 Presskonferens 23.4.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I BÖRJAN AV 2013 Placeringsintäkterna i januari-mars var 2,0 procent Bäst

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut

Varmas bokslut Bokslut Varmas bokslut 2018 15.2.2019 Ett bra år för Varmas försäkringsverksamhet Pensionstjänsternas kvalitet Effektivitet Premieinkomst Handläggningstid för pensionsansökningar Av omkostnadsdelen använde vi

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2017 1 Starkt resultat tack vare ekonomisk återhämtning Solvenskapital, 11,2 md Placeringarnas marknadsvärde, 45,0 md Avkastning på placeringarna 4,7 % 2 Avkastningen på placeringarna

Läs mer

ILMARINEN ÅR Bokslut

ILMARINEN ÅR Bokslut ILMARINEN ÅR 2018 Bokslut 15.2.2019 Fusionen mellan Ilmarinen och Etera inverkar på jämförbarheten mellan siffrorna för olika år. I materialet har enbart Ilmarinens siffror använts som jämförelsesiffror,

Läs mer

Delårsrapport Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo

Delårsrapport Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Delårsrapport 1.1 30.6.2016 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo Stark årsstart för Elo 1.1 30.6.2016 Totalavkastningen på placeringsverksamheten i januari juni var 1,0 procent. Avkastningen

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

7,2% 4,7. 131,2% Solvensen ILMARINEN ÅR 2017 NYCKELTAL. md euro. mn euro. Starkt placeringsresultat. stärktes. tack vare god aktieavkastning

7,2% 4,7. 131,2% Solvensen ILMARINEN ÅR 2017 NYCKELTAL. md euro. mn euro. Starkt placeringsresultat. stärktes. tack vare god aktieavkastning ILMARINENS ÅR 2017 ILMARINENS ÅR 2017 Vi förberedde fusionen med Etera, vilken genomfördes 1.1.2018 Pensionsreformen verkställdes smidigt Kundanskaffningen var utmärkt, arbetsmiljöledningstjänsterna intresserar

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.6.2016 15.8.2016 1 Spridningen av placeringsportföljen dämpade riskerna Solvenskapital, Placeringarnas marknadsvärde, Placeringarnas avkastning 9,1 md 41,2 md -0,3 % 2 God avkastning

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (10) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2018 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2017, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -186 (1 051) miljoner euro. Placeringarna avkastade 1,7

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2018 PLACERINGSINTÄKTER 1,1 %, INTEGRATIONEN FORTLÖPTE SOM PLANERAT UTVECKLINGEN I JANUARI JUNI I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari juni en avkastning

Läs mer

BOKSLUT 2014: PRELIMINÄRA UPPGIFTER. Presskonferens Verkställande direktör Harri Sailas

BOKSLUT 2014: PRELIMINÄRA UPPGIFTER. Presskonferens Verkställande direktör Harri Sailas BOKSLUT 2014: PRELIMINÄRA UPPGIFTER Presskonferens 30.1.2015 Verkställande direktör Harri Sailas 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2019 PLACERINGSINTÄKTERNA 4,6 %, ENLIGT BOLAGETS UPPDATERADE STRATEGI ÄR MÅLET ATT VARA DEN MEST TILLTALANDE SAMARBETS- PARTNERN I ARBETSLIVET UTVECKLINGEN I JANUARI MARS

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 3/101/2009 Till pensionskassor Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 77 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

DELÅRSÖVERSIKT

DELÅRSÖVERSIKT DELÅRSÖVERSIKT 1.1 31.3.2017 AKTUELLT I ILMARINEN Kundanskaffningen växte kraftigt i början av året Köerna inom pensionshandläggningen har åtgärdats, klart flera beslut än för ett år sedan Pensionsreformen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1 31.3.2016 26.4.2016 Varmas starka solvens skyddade mot fluktuationerna på marknaden 9,1 md Solvenskapital, 41,1 md Placeringarnas marknadsvärde, -1,4 % Placeringarnas avkastning, % 860

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

De stora förändringarnas år Reijo Vanne 16. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal Jaakko Aho, Eeva Puuperä 17

De stora förändringarnas år Reijo Vanne 16. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal Jaakko Aho, Eeva Puuperä 17 bilaga De stora förändringarnas år Reijo Vanne 16 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal Jaakko Aho, Eeva Puuperä 17 Solvenslagstiftningen ändrades Vesa Hänninen 18 Arbetspensionsförsäkringsbolagens bokslutssiffror

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Varmas delårsrapport :

Varmas delårsrapport : 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2017: Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2016, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 051 (-733) miljoner euro. Placeringarna avkastade 4,7

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2017 Varmas mål läget 9/2017 Solvenskapital, 11,4 md Premieinkomst, 3,7 md Pensionstjänsternas kvalitet 38,5 dagar Vi handlägger pensionsärendena cirka 5 dagar snabbare än

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 1.1 30.9.2016 Varma uppvisade ett starkt positivt placeringsresultat 1 Varma uppvisade ett starkt positivt placeringsresultat Bra resultat enligt centrala indikatorer Solvenskapital, Placeringarnas

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2016

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2016 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 2 1.1 RESULTAT 2 1.2 FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET 2 1.3 PLACERINGSVERKSAMHET 3 1.4 HÄNDELSER

Läs mer

Varma's bokslut Varma's bokslut 2017

Varma's bokslut Varma's bokslut 2017 Varma's bokslut 2017 1 16.2.2018 Varma's bokslut 2017 Varmas strategi och mål Strategiska teman Ett Varma för kunden Mod att pröva Uppmuntrar entreprenörskap Ansvarsfulla Varma Värden Med glädje och passion

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Varmas delårsrapport Delårsrapport

Varmas delårsrapport Delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 Dämpat resultat efter ett svårt kvartal riskbufferten alltjämt stark 1,1 Placeringarnas avkastning, % 40,4 md Placeringarnas marknadsvärde, 9,5 md Solvenskapital, 860

Läs mer

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2018 Värdet på Varmas placeringar rekordhögt, avkastningen 1,7 % under årets första hälft Solvenskapital, Placeringarnas marknadsvärde, Avkastning på placeringarna 11,4 md

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2013. Arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2013. Arbetspension Bilaga Arbetspension 1:2013 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror Ett utmärkt avkastningsår i utmanande förhållanden

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 30.6.2017 FORTSATT GOD STÄMNING PÅ AKTIEMARKNADEN, STARK BÖRJAN PÅ ÅRET FÖR ILMARINEN UTVECKLINGEN I JANUARI JUNI I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari juni

Läs mer

Arbetspensionsplaceringarna en av få ljusglimtar i ekonomin 18. För några få procentenheter mer 19. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år

Arbetspensionsplaceringarna en av få ljusglimtar i ekonomin 18. För några få procentenheter mer 19. Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år b i l a g a Arbetspensionsplaceringarna en av få ljusglimtar i ekonomin 18 För några få procentenheter mer 19 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal år 2009 22 Ansvaret betonas i arbetspensionssystemets

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension Bilaga arbetspension 1:2014 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 20 13 Tack vare god avkastning översteg arbetspensionsplaceringarnas

Läs mer

Varmas delårsrapport April 2019 Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport April 2019 Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1-31.3.2019 1 Stark inledning på året för Varma placeringarna avkastade 5,1 procent Avkastning på placeringar 5,1 % Placeringarnas marknadsvärde, 45,8 md Solvenskapital, 10,6 md

Läs mer

bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas s arbetspension bilaga s s s. 20

bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas s arbetspension bilaga s s s. 20 arbetspension 1 2011 bilaga Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA s. 14 15 Ekonomin, aktiekurserna och konsumentpriserna på väg upp Sju magra och sju feta

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport Elos delårsrapport 1.1 31.3.2019 1.1. 31.3.2019 1.1. 31.3.2018 1.1. 31.12.2018 Premieinkomst, mn euro 956,3 893,6 3 639,8 Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt verkligt värde, mn euro 1 160,4-88,7-331,9

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

bilaga bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas arbetspension s. 14 Ett år av kriser och krishantering i världsekonomin

bilaga bokslutssiffror Arbetspensionsanstalternas arbetspension s. 14 Ett år av kriser och krishantering i världsekonomin bilaga arbetspension 1 2012 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA s. 14 Ett år av kriser och krishantering i världsekonomin s. 15 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS KOMPLETTERANDE FÖRE- SKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSBOLAGSLAG

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS KOMPLETTERANDE FÖRE- SKRIFTER OCH ANVISNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV FÖRSÄKRINGSBOLAGSLAG FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 1/101/2009 Till inhemska försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingssammanslutningar, filialer för försäkringsbolag

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bilaga 1

RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Nr 203 623 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner Överföringar

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

190 md. 200 md. 14 md. 21 md. -27 md. Arbetspensionsanstalternas. bokslutsuppgifter. Penningflödet inom arbetspensionssystemet 1: 2018 ARBETSPENSION

190 md. 200 md. 14 md. 21 md. -27 md. Arbetspensionsanstalternas. bokslutsuppgifter. Penningflödet inom arbetspensionssystemet 1: 2018 ARBETSPENSION ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 1: 2018 Arbetspensionsanstalternas 2017 bokslutsuppgifter Statens andelar 3,6 md Arbets lös hetsförsäkringsfondens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2017 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2016, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 262 (234) miljoner euro. Placeringarna avkastade 6,2 (3,1)

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl 4038 Nr 1413 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Understödsavgifter för lagstadgade pensioner Understödsavgifter för övriga pensioner Medlemsavgifter för övriga pensioner

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer