LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år Placeringsfördelning (gängse värden)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)"

Transkript

1 Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och analyser Placeringsfördelning (gängse värden) Placeringsverksamhetens avkastning Regler för uträkningen av nyckeltalen och redovisningsprinciperna för nyckeltalen Styrelsens förslag till disposition av vinst

2 Veritas Livförsäkring Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas (nedan Veritas Livförsäkring) är Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas (Veritas Pensionsförsäkrings) dotterbolag. Moderbolaget äger 87,27 % av bolaget. Veritas har haft verksamhet inom livförsäkringsbranschen sedan år 1921 och i sin nuvarande form har bolaget fungerat sedan år År 2005 var alltså bolagets tolfte verksamhetsår. Ledning Som bolagets styrelseordförande fungerade verkställande direktör Jan-Erik Stenman och som viceordförande viceverkställande direktör Thor Sourander. Bolagets styrelse bestod under året också av viceverkställande direktör Margolit Söderholm och fi losofi e magister, SGF Leo Wistbacka. Diplomekonom Torbjörn Jakas fungerade som styrelsemedlem till och med Bolagets verkställande direktör fi losofi e doktor, SGF Matti Ruohonen fungerade som suppleant i styrelsen. Livförsäkringsbranschen Flodvågen, tsunamin, som inträffade på annandag jul år 2004 vid ön Sumatra dödade 178 fi nländare i Thailand. Livförsäkringsersättningarna blev blygsamma. Det här påvisar klara brister i nivån på fi nländarnas livförsäkringsskydd. För att höja nivån krävs aktiv insats av försäkringsbolagen. År 2005 var ur livförsäkringsverksamheten synpunkt ett rätt normalt år. Inom lagstiftningen gjordes inga väsentliga förändringar. Avdrag för försäkringspremier för individuella pensionsförsäkringar tecknade av privatpersoner gjordes för sista gången från förvärvsinkomsterna. Från början av år 2006 övergick man till avdrag från kapitalinkomsterna. Försäljningen av dessa försäkringar återhämtade sig något från året innan. Försäljningen av gruppensionsförsäkringar tecknade av företag tilltog inte som väntat. Den kraftiga ökningen i premieinkomsten härrör sig från att några stora pensionsstiftelser upplöstes och att ansvaret överfördes till försäkringsbolag. Populariteten hos försäkringar för tryggande av återbetalning på lån, det vill säga de så kalllade låneförsäkringarna, fortsatte att öka. År 2005 var fortsättningsvis de stora förändringarnas år på livförsäkringsmarknaden. Organiseringen av arbetstagarnas grupplivförsäkring förnyades att motsvara de krav den förnyade konkurrenslagstiftningen förutsätter. Suomi-bolaget upphörde med försäljningen av nya försäkringar och Livförsäkringsaktiebolaget Pohjola övergick i OP-gruppens ägo och bolagets verksamhet förenas med verksamheten i andelsbankernas livförsäkringsbolag. Samtidigt upphörde det samarbete, som Pohjola haft i ett antal år med sparbankerna, så som också andelsbankernas samarbete med lokalförsäkringsföreningarna och Fennia. De här händelserna har stor betydelse på konkurrenssituationen på marknaden. Placeringsmarknadernas utveckling var god för tredje året i följd och livförsäkringsbolagen gjorde goda resultat. Ökningen i premieinkomsten var 10,3 %. Premieinkomsten för kapitaliseringsavtal sjönk med 32,5 % och premieinkomsten för sparlivförsäkringar ökade med 7,5 %. Däremot minskade premieinkomsten för individuell pensionsförsäkring med 2,9 %. Gruppensionsförsäkringarnas premieinkomst ökade med 99,4 % uttryckligen till följd av upplösningen av stiftelser. Hela branschens premieinkomst var 3,2 (2,9) miljarder euro, av vilket 1,9 miljarder euro var räntebundna försäkringar och 1,3 miljarder euro fondanknutna försäkringar. Talen angivna inom parentes gäller för år Aktiekursutvecklingen var gynnsam under året och Helsingfors Fondbörs portföljindex hade en tillväxt om 30,14 %. STOXX600-indexet som beskriver de europeiska aktiemarknaderna ökade med 23,51 %. I USA höjde centralbanken sin styrränta åtta gånger under året och vid årsskiftet var den 4,25 %. Europeiska centralbanken höjde styrräntan en gång, och räntan var i slutet av året 2,25 %. De långa räntorna fortsatte sin nedgång och företagslånens marginaler minskade ytterligare. Betydande var också att oljepriset fortsatte att stiga kraftigt.

3 Veritas Livförsäkring Det goda placeringsåret ökade kännbart på livförsäkringsbolagens solvens. Solvensen börjar uppnå den nivå, som bolagen hade före börskraschen år Förhållandet mellan den låga räntenivån och beräkningsräntan har hållit bolagen försiktiga vad gäller kundgottgörelser. De kundgottgörelser livförsäkringsbolagen gav höll sig i stort sett på samma nivå som året innan och totalavkastningen på försäkringsbesparingarna var ungefär 4,5 %, vilket var beräkningsräntan ända till Försäkringsverksamheten Veritas Livförsäkring förvärvade Aktia Livförsäkring Ab av Aktia Sparbank Abp Livförsäkringsbolagens verksamheter förenades under våren och verksamhetssynergierna genomfördes. Försäkringsförsäljningen via Aktia Sparbanks kontor lyckades bra och den växte påtagligt jämfört med år I samband med förvärvet avstod Veritas-gruppen från sin affärsverksamhet inom kapital- och fondförvaltning samt sin bankirfi rmaverksamhet, vilka övergick i Aktia Sparbanks regi. Aktia Livförsäkring fusionerades med Veritas Livförsäkring Med denna åtgärd realiseras också de administrativa synergierna. Det aktiva försäljningssamarbetet med Aktia Sparbank, de lokala andelsbankerna, Ålandsbanken och några sparbanker fortsatte och utvecklades genom att man grundade en speciell enhet för att stöda bankförsäljningen. Premieinkomst Uppgifterna nedan gällande premieinkomst, ersättningskostnader och ansvarsskuld är på koncernnivå. Som jämförelsetal har räknats pro formasiffror för år Bolagets premieinkomst för direktförsäkring ökade med 8,5 % och hela branschens premieinkomst ökade med 10,3 %. Den kraftigaste tillväxten skedde för fondanknutna produkter, vilkas andel av premieinkomsten fortsättningsvis är liten. Premieinkomsten var 96,0 (87,6) miljoner euro och marknadsandelen 3,0 % (3,1 %). Riskförsäkringarnas premieinkomst var 17,2 (16,6) miljoner euro och marknadsandelen 8,9 % (8,6 %). Den individuella pensionsförsäkringens premieinkomst sjönk med 5,0 % och var 30,4 (31,9) miljoner euro. Marknadsandelen i det här försäkringsslaget sjönk och var 4,0 % (4,1 %). Spar- och placeringsförsäkringarnas premieinkomst var 41,7 (29,3) miljoner euro. Den frivilliga gruppensionsförsäkringens premieinkomst minskade kraftigt då kunderna hade möjlighet att använda premier inbetalda för åldrarna 63 till 65 år för att täcka annat försäkringsskydd. Av alla spar-, placerings- och pensionsförsäkringar var 12,8 % fondanknutna. Av den totala premieinkomsten uppgick försäkringar beviljade i koassurans med Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia på Åland till 4,1 (3,8) miljoner euro. I försäkringspremier ökade de fondanknutna försäkringarnas andel tydligt. I fondanknutna försäkringar betalades premier till ett belopp av 26,3 (15,1) miljoner euro. PREMIEINKOMST Veritas Livförsäkring M Diverse Gruppensionsförsäkring Individuell pensionsförsäkring Grupplivförsäkring Livförsäkring Placeringsförsäkring

4 Veritas Livförsäkring Ersättningskostnader Totalbeloppet av utbetalda ersättningar sjönk jämfört med föregående år. Ersättningarna uppgick till 52,2 (53,7) miljoner euro. Det att ersättningskostnaderna minskade beror huvudsakligen på att sparsummorna i försäkringar som upphör har minskat med 16,7 % till 16,9 (20,3) miljoner euro. En del av de här sparsummorna för tidsbundna försäkringar har betalats in till bolaget som nya försäkringspremier, vilket framgår av premieinkomsten. I sig inverkar inte dessa belopp på bolagets resultat eller solvens. Ersättningar utbetalda för dödsfall exklusive arbetstagarnas grupplivförsäkring var 7,9 (8,8) miljoner euro. I dessa ingår 0,4 miljoner euro i tsunamiersättningar. Ersättningar utbetalda för sjukkostnader uppgick till 5,7 (5,9) miljoner euro. Ansvarsskuld Koncernens försäkringstekniska ansvarsskuld på eget ansvar ökade med 13,7 % och var 698,6 (614,1) miljoner euro. Av det här var ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar 128,0 miljoner euro. För försäkringar beviljade före är ansvarsskulden uträknad enligt en beräkningsränta om 4,5 %. För försäkringar beviljade har beräkningsräntan 3,5 % använts och för försäkringar beviljade efter har beräkningsräntan 2,5 % använts. Undantag från den här regeln är gruppensionsförsäkringar, för vilka beräkningsräntan är 3,5 % för alla försäkringar, V+Plus placeringsförsäkringar för vilka man använt beräkningsräntan 2,5 % och Senior pensionsförsäkringar, för vilka beräkningsräntan 4,05 % har använts. För individuella pensionsförsäkringar beviljade före är beräkningsräntan 2,5 %. Hela det räntebundna försäkringsbeståndets genomsnittliga beräkningsränta är 3,61 %. Placeringsverksamheten Bruttointäkterna för placeringsverksamheten i moderbolagets resultaträkning ökade till 47,9 miljoner euro från föregående års 38,9 miljoner euro. Orsaken till det här var bland annat 11,2 (5,0) miljoner euro i försäljningsvinster och större återförda nedskrivningar i placeringsportföljen 3,8 (2,8) miljoner euro. Kostnaderna för placeringsverksamheten ökade till 13,1 miljoner euro jämfört med 12,7 miljoner euro år Placeringsverksamhetens nettointäkter inklusive uppskrivningar var 44,2 (27,7) miljoner euro. Bolaget fortsatte aktivt att placera i aktier och marknaderna hade en kraftigt positiv utveckling under året. Det här ökade också aktieportföljens avkastning till 28,9 %. På grund av den allmänna låga räntenivån gjordes nya ränteplaceringar återhållsamt. Särskilt andelen statsobligationer i masskuldebrevsportföljen var fortsättningsvis liten. Masskuldebrevsportföljens avkastning var 3,0 %. Fastigheternas andel av portföljen höll sig på över 20 % och avkastningen var 10,1 %. Som helhet var avkastningen på bolagets placeringsverksamhet 9,1 % beräknat med gängse värden. Efter beräkningsräntan och gottgörelserna som betalades till kunderna ökade bolagets solvens klart. PLACERINGAR (gängse värde) Veritas Livförsäkring Fastigheter Aktier och andelar Övriga finansmarknadsinstrument Masskuldebrev Lånefordringar M

5 Veritas Livförsäkring NETTOINTÄKTER AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Veritas Livförsäkring M Riskhantering Riskhanteringen i Veritas Livförsäkring baserar sig på en riskhanteringsplan som årligen uppgörs av styrelsen. I planen fastställs målen för riskkontroll för olika funktioner samt gränserna för risktagning, ansvarsområden, nyckeltal och tillsynsprinciper. Riskhanteringsplanen omfattar bolagets hela verksamhet. De huvudsakliga principerna för placeringsverksamheten slås fast i styrelsens årliga placeringsplan. Placeringsplanen innehåller bland annat gränser för placeringarnas allokering och riskkoncentrationer. Bolaget har tillsammans med moderbolaget en placeringsriskchef, vars uppgift är att följa upp och rapportera om riskerna i anslutning till placeringsverksamheten. Organisationens struktur är sådan att placeringsriskchefen är oberoende av placeringsfunktionen, som bereder och fattar placeringsbeslut. Den interna revisorns främsta uppgift är att bidra till att trygga att bolagets riskhanterings-, kontroll- och förvaltningsprocesser är effektiva och fungerar i enlighet med uppställda mål och fastställda verksamhetsmodeller. Ramarna för den interna revisionen fastslås av styrelsen i form av en årlig plan för intern revision. Den interna revisorn rapporterar regelbundet till styrelsen. Under 2005 låg den interna revisionens tyngdpunkt på bland annat granskning av ersättningsprocessen och genomgång av placeringsverksamhetens arbetsprocesser och rapportering. Riskhanteringen presenteras närmare i bokslutets not om riskhantering. Driftskostnader och organisationen Driftskostnaderna i resultaträkningen var 12,3 (12,2) miljoner euro. Den personal som svarar för de administrativa funktionerna är huvudsakligen anställd av Veritas Pensionsförsäkring. De kostnader, som erlagts till Veritas Pensionsförsäkring för administrativa tjänster, redovisas i Veritas Livförsäkrings driftskostnader som om personalen hade varit direkt anställd av Veritas Livförsäkring. Till Veritas Livförsäkrings ledning har under räkenskapsperioden i löner och arvoden erlagts ( ) euro. Till hela personalen har i löner och arvoden erlagts 6,0 (5,8) miljoner euro. Under året var i Veritas Livförsäkrings tjänst i genomsnitt 152 (158) personer.

6 Veritas Livförsäkring OMKOSTNADSPROCENT Veritas Livförsäkring % Resultat och solvens Räkenskapsperiodens resultat uppvisar en vinst om ,45 euro. Resultatet försvagades av en reservering om cirka 7,2 miljoner euro, med vilken diskontoräntan för ansvarsskulden för individuella pensionsförsäkringar sänktes från 4,5 % till 4,05 %. Bolagets solvens förstärktes. I och med den goda solvensgraden erbjöd bolaget gäldenärerna för kapitallånet möjlighet att återfå kapitallånet i förtid. En del av gäldenärerna godtog erbjudandet och kapitallånet minskade från 13,3 miljoner euro till 4,2 miljoner euro. Verksamhetskapitalet var i slutet av året 102,4 miljoner euro och dess minimibelopp 30,8 miljoner euro. Följaktligen var verksamhetskapitalet 3,3 gånger minimibeloppet. Solvenskapitalet utgjorde 18,1 % av ansvarsskulden, då det föregående år var 17,4 %. SOLVENSNIVÅ (i förhållande till ansvarsskulden) Veritas Livförsäkring % Koncernbokslutet Koncernbokslutet omfattar 15 av bolaget helägda inhemska bostads- och fastighetsaktiebolag och det delägda dotterbolaget Vaasan Liiketalo Oy. Därtill konsolideras Kiinteistö Oy Luna samt Kiinteistö Oy Turun Antintalo som intressebolag i koncernen. Resultaträkningen för Aktia Livförsäkring Ab, som fusionerades med Veritas Livförsäkring, har konsoliderats i koncernbokslutet. Som en följd av fusionen mellan Veritas Livförsäkring och Veritas Återförsäkring år 2003 blev Hiisi Group Ab samt dess två dotterbolag Hiisi Kapitalförvaltning Ab och Hiisi PKL Ab (tidigare Hiisi Bankirfi rma Ab) dotterbolag till Veritas Livförsäkring. Dessutom blev det av Veritas Livförsäkring och Hiisi Group Ab samägda Hiisi RH Ab (tidigare Veritas Fondbolag Ab) dotterbolag till Veritas Livförsäkring. De här bolagen har dock inte konsoli-

7 Veritas Livförsäkring derats som dotterbolag i koncernbokslutet för Veritas Livförsäkring av den anledningen att koncernförhållandet kommer att bli kortvarigt. Hiisi PKL Ab, Hiisi RH Ab och Hiisi Kapitalförvaltning Ab är i frivillig likvidation, medan moderbolaget Hiisi Group Ab avses försättas i likvidation under år Under räkenskapsåret såldes ett delägt fastighetsbolag från koncernen och ett helägt fastighetsbolag köptes. Under år 2005 har i medeltal 154 (159) personer varit anställda i koncernen. Till ledningen har i arvoden och löner utbetalats ( ) euro. Till hela personalen har i löner och arvoden erlagts 6,1 (5,9) miljoner euro. Koncernens resultat för räkenskapsperioden visade en vinst om 2,3 (0,7) miljoner euro. Framtidsutsikter Konkurrensen på placeringsmarknaderna och de förändrade skattebestämmelserna har inverkat på att försäkringsbolagens intresse för riskförsäkring har ökat markant. Samma inverkan har behovet att åtminstone delvis överfl ytta kostnadsansvaret för sjukkostnader från samhället till företagen och privatpersonerna. Sjukkostnaderna utgör en allt större del av kommunernas utgifter. Det att utbudet och efterfrågan på riskförsäkringar har piggnat till är ett sunt drag i den fi nländska försäkringsverksamheten. På det här sättet förbereder man sig också för tillväxten av den åldrande befolkningens vårdkostnader, vilket man i Finland tillsvidare gjort i mycket liten grad. Å anda sidan behövs frivilligt pensionssparande, med vilket man garderar sig för ökad livslängd och längre tid i arbetslivet. Infl ationen och räntenivån har hållits på låg nivå. En del av bolagets räntebundna försäkringsbestånd har fortsättningsvis beräkningsräntan 4,5 %, trots att det här beståndets andel klart har minskat i bokslutet år Det här utgör fortsättningsvis en stor utmaning för bolagets placeringsverksamhet. Det är en stor utmaning att också i framtiden kunna kombinera säkerställandet av en tillräcklig solvens och den relativt höga avkastningen som ges kunderna. Den snäva avkastningsmarginalen ställer också krav på bolagets kostnadseffektivitet och riskrörelsens resultat. Veritas Livförsäkring har ett omfattande banksamarbete. Tillsammans med bankerna har bolaget möjlighet att kostnadseffektivt utveckla och sälja produkter som lämpar sig för kundernas behov. Försäljningen som sker via bankerna kommer att vara en viktig faktor i ökningen av bolagets premieinkomst.

8 RESULTATRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Moderbolag Koncern Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premieinkomst Återförsäkrares andel Intäkter av placeringsverksamheten Uppskrivningar av placeringar Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Återförsäkrares andel Förändring av ersättningsansvaret Fusionens inverkan på ersättningsansvaret Återförsäkrares andel Fusionens inverkan på återförsäkrarnas andel Ersättningskostnader totalt Förändring av premieansvaret Förändring av premieansvaret Fusionens inverkan på premiesansvaret Återförsäkrares andel Fusionens inverkan på återförsäkrarnas andel Driftskostnader Kostnader för placeringsverksamheten Rättelse av uppskrivningar av placeringar -4 0 Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Extraordinära poster Fusionsförlust Nedskrivning av koncerngoodwill Andel av intresseföretagens resultat Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden och tidigare räkenskapsperioder Latent skatt Resultat av den egentliga verksamheten efter skatt Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningsdifferens Minoritetsandel av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens resultat

9 BALANSRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Aktiva Moderbolag Koncern Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Lånefordringar hos företag inom samma koncern Aktier och andelar i intresseföretag Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Placeringar totalt Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Vid återförsäkringsverksamhet Övriga fordringar Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Kassa och bank Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Aktiva sammanlagt

10 BALANSRÄKNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Passiva Moderbolag Koncern Eget kapital Aktiekapital Överkursfond Övriga fonder Räkenskapsperiodens resultat Minoritetsandel Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens 0 0 Kapitallån Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Återförsäkrares andel Ersättningsansvar Återförsäkrares andel Försäkringsteknisk ansvarsskuld totalt Ansvarsskuld för fondförsäkringar Försäkringsteknisk ansvarsskuld Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Av återförsäkringsverksamhet Övriga skulder Latent skatteskuld Resultatregleringar Passiva sammanlagt

11 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Placeringar Moderbolag Koncern 2005 Återstående Bokförings- Gängse Återstående Bokförings- Gängse anskaffnings- värde värde anskaffnings- värde värde utgift utgift Gängse värde och värderingsdifferenser för placeringar Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastigheter i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern Aktier och andelar Lånefordringar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Inteckningslånefordringar Övriga lånefordringar I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår: skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter eller som en minskning av dessa Avkastning på indexbundna lån 0 0 I bokföringsvärdet ingår Inkomstförda uppskrivningar Övriga uppskrivningar Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

12 Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Moderbolag Koncern Förändringar i det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Överkursfond Överkursfond Nyemission Övrigt eget kapital Säkerhetsfond Från vinstmedlen Till aktieägarna Styrelsens dispositionsmedel Från vinstmedlen För diverse ändamål Vinstmedel Till säkerhetsfonden Till aktieägarna Till styrelsens dispositionsfond Räkenskapsperiodens resultat Övrigt eget kapital sammanlagt Eget kapital sammanlagt Utdelningsbara medel Fritt eget kapital sammanlagt Frivilliga reserveringar och avskrivningsdifferens i fritt eget kapital Totalt utdelningsbara medel Noter angående solvens Verksamhetskapital Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning Frivillig ackumulerad avskrivningsdifferens och reserver 0 0 Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen Kapitallån Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Övriga poster Verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 11 kap. 4 FBL För skaderika år i ansvarsskulden inkluderat utjämningsbelopp Verksamhetskapital och utjämningsbelopp i proportion till den försäkringstekniska ansvarsskulden för egen räkning, minskad med utjämningsbelopp och 75% av ansvarsskulden för fondförsäkringar (%) - år % - år % - år % - år % - år %

13 NYCKELTAL OCH ANALYSER (beloppen i miljoner ) Livförsäkringsaktiebolaget Veritas ALLMÄNNA NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Omsättning 125,6 107,0 102,3 87,8 91,9 förändring i % 17,4 % 4,7 % 16,5 % -4,4 % 3,3 % Rörelsevinst 7,7 2,6 4,3 2,3 4,9 i % av omsättningen 6,2 % 2,4 % 4,2 % 2,6 % 5,3 % Totalresultat 29,6 23,7 17,5-15,8-14,3 Avkastning på det sysselsatta kapitalet (enligt gängse värden) 9,1 % 8,4 % 8,2 % 0,5 % 0,3 % Avkastning på totalkapitalet i procent utan fondförsäkring (enligt gängse värden) 8,6 % 7,6 % 7,1 % 0,3 % 0,4 % Det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden NYCKELTAL FÖR LIVFÖRSÄKRINGENS EKONOMISKA UTVECKLING Premieinkomst före återförsäkrares andel och kreditförluster 81,4 79,3 72,4 68,7 71,6 förändring i % 2,6 % 9,6 % 5,3 % -4,1 % 6,8 % Omkostnadsprocent av belastningsinkomsten 126,6 % 129,6 % 130,7 % 126,2 % 121,1 % Omkostnadsprocent av balansomslutningen 2,3 % 2,5 % 2,7 % 2,8 % 3,0 % Verksamhetskapital 102,4 85,9 64,2 43,3 47,1 Utjämningsbelopp 5,6 5,6 5,9 6,0 8,7 Solvenskapital 108,0 91,5 70,1 49,3 55,8 Solvensnivå i procent av ansvarsskulden 18,1 % 17,4 % 14,4 % 10,8 % 13,3 %

14 NYCKELTAL OCH ANALYSER (beloppen i miljoner ) Livförsäkringsaktiebolaget Veritas RESULTATANALYS Premieinkomst (före rabatt) 82,1 78,2 71,2 67,5 70,0 Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten samt uppskrivningar och korrigeringar av dem och värdeförändringar 44,2 27,7 29,9 19,1 20,3 Utbetalda ersättningar -44,8-48,1-51,1-36,6-31,7 Förändring i ansvarskulden före extra förmåner (kundförmåner) och förändring i utjämningsbeloppet -61,4-43,1-33,5-36,3-43,0 Driftskostnader -12,3-12,2-12,2-11,4-10,7 Försäkringstekniskt resultat före extra förmåner (kundförmåner) och förändring i utjämningsbeloppet 7,7 2,6 4,3 2,3 4,9 Övriga intäkter och kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rörelsevinst 7,7 2,6 4,3 2,3 4,9 Förändring i utjämningsbeloppet 0,0 0,3 1,3 2,7 0,1 Extra förmåner (kundförmåner) -2,5-2,0-1,6-3,8-4,9 Vinst före extraordinära poster, reserveringar och skatter 5,3 0,9 4,0 1,2 0,1 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraordinära kostnader -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Vinst före bokslutsdispositioner och skatter 4,8 0,9 4,0 1,2 0,1 Bokslutsdispositioner 0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 Inkomstskatter -1,1-0,5-1,2-0,4-0,1 Räkenskapsperiodens vinst 3,6 0,7 3,1 0,8 0,3

15 NYCKELTAL OCH ANALYSER (beloppen i miljoner ) Veritas Livförsäkring SPECIFIKATION AV NETTOINTÄKTERNA AV PLACERINGSVERKSAMHETEN Direkt avkastning 23,7 23,1 Lån 0,2 0,2 Masskuldebrev 14,1 13,9 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 0,5 0,4 Aktier och andelar 2,9 3,5 Fastighetsplaceringar 7,6 7,0 Intäkter och kostnader som inte hänför sig till placeringsslagen samt driftskostnader -1,7-1,8 Värdeförändringar i bokföringen 1) 10,0 2,7 Aktier och andelar 7,7 2,2 Masskuldebrev 1,8 0,8 Fastigheter 0,5-0,3 Placeringsverksamhetens nettointäkter i bokföringen 33,7 25,9 Förändringar i värderingsskillnaderna 2) 21,9 21,1 Aktier och andelar 22,1 8,7 Masskuldebrev -6,2 7,3 Fastigheter 5,9 4,9 Övriga 0,1 0,2 Placeringsverksamhetens intäkter enligt gängse värden 55,6 47,0 Derivatens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten -2,2-0,7 1) Försäljningsvinster och -förluster samt övriga värdeförändringar i bokföringen. 2) Värdeförändringar utanför balansräkningen

16 PLACERINGSFÖRDELNING (GÄNGSE VÄRDEN) Livförsäkringsaktiebolaget Veritas milj. euro % milj. euro % milj. euro % milj. euro % milj. euro % Lånefordringar 1) 4,6 0,7 % 5,3 0,9 % 7,6 1,4 % 1,7 0,3 % 2,0 0,4 % Masskuldebrev 1) 2) 340,4 51,0 % 326,9 52,8 % 318,2 57,4 % 275,0 55,0 % 243,4 52,4 % *inklusive räntefonder 17,2 21,1 15,8 9,3 2,0 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 1) 2) 26,3 3,9 % 40,6 6,6 % 17,9 3,2 % 64,1 12,8 % 28,4 6,1 % *inklusive räntefonder 3,1 14,6 11,6 2,0 2,0 Aktier och andelar 150,1 22,5 % 103,9 16,8 % 94,4 17,0 % 76,0 15,2 % 102,3 22,0 % Fastighetsplaceringar 145,6 21,8 % 142,0 23,0 % 116,5 21,0 % 83,2 16,6 % 88,4 19,0 % Placeringar sammanlagt 666,9 100 % 618,6 100 % 554,6 100 % 500,0 100 % 464,6 100 % Masskuldebrevsportföljens modifierade duration (D mod = D/ 1+r) 4,2 1) Inklusive upplupna räntor 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument

17 PLACERINGSVERKSAMHETENS AVKASTNING Livförsäkringsaktiebolaget Veritas Nettointäkter av placeringarna, gängse värden 1) Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Sysselsatt kapital 2) milj. euro milj. euro ) 4) 4) Lånefordringar 0,2 4,9 4,7 % 4,6 % 3,9 % 4,9 % 5,9 % Masskuldebrevslån 3) 10,1 335,5 3,0 % 8,0 % 7,5 % 7,2 % 5,5 % *varav räntefonder 0,7 17,0 3,9 % 8,5 % 1,4 % 2,9 % 0,1 % Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3) 0,5 27,3 2,0 % 1,9 % 2,0 % 1,6 % 3,8 % *varav räntefonder 0,1 6,0 1,6 % 1,7 % 0,2 % 0,3 % Aktier och andelar 32,4 111,8 28,9 % 12,5 % 15,4 % -27,1 % -16,9 % Fastighetsplaceringar 14,0 138,5 10,1 % 9,5 % 7,8 % 10,2 % 6,1 % Placeringar sammanlagt 57,2 618,0 9,3 % 8,7 % 8,2 % 0,5 % 0,3 % Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader -1,0 618,0-0,2 % -0,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden 56,3 618,0 9,1 % 8,4 % 8,2 % 0,5 % 0,3 % 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden = Förändringen i marknadsvärdet räknat enligt rapportperiodens början och slut - periodens kassaflöden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/kostnader och försäljning/intäkter. 2) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde vid rapporteringsperiodens början + månatligen tidsavvägda kassaflöden. 3) Inklusive intäkter av räntefonder som statistikförs under ifrågavarande placeringar 4) Avkastningen åren är beräknad på basen av medeltalet av placeringarnas gängse värde vid årets början och årets slut.

18 REGLER FÖR UTRÄKNINGEN AV NYCKELTALEN OCH REDOVISNINGSPRINCIPERNA FÖR NYCKELTALEN Livförsäkringsaktiebolaget Veritas ALLMÄNNA NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN 1.1 Omsättning + premieinkomst före avdrag av återförsäkrarnas andel + nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen + övriga intäkter 1.2 Rörelsevinst eller -förlust och totalresultat Resultatanalys för livförsäkringsbolag Premieinkomst Intäkter och kostnader av placeringsverksamheten samt uppskrivningar, korrigeringar av dem och värdeförändringar Utbetalda ersättningar Förändring i ansvarskulden före extra förmåner (kundförmåner) och förändring i utjämningsbeloppet Driftskostnader Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader Försäkringstekniskt resultat före extra förmåner (kundförmåner) och förändring i utjämningsbeloppet Övriga intäkter och kostnader Rörelsevinst eller -förlust Förändring i utjämningsbeloppet Extra förmåner (kundförmåner) Vinst före extraordinära poster, reserveringar och skatter Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Vinst före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Inkomstskatter och övriga direkta skatter Räkenskapsperiodens vinst eller förlust Totalresultat + rörelsevinst/ -förlust +/- förändring i värderingsdifferensen utanför balansen 1.3 A Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital (gängse värde) Nettointäkterna av placeringsverksamheten till gängse värde i relation till sysselsatt kapital beräknas per placeringsslag och för det sammanräknade beloppet av placeringar med beaktande av kassaflöden som tidsavvägts per dag eller månad. Periodens avkastning beräknas med en s.k. anpassad Dietz-formel (tids- och penningavvägd formel) på så sätt, att det sysselsatta kapitalet beräknas genom att man till marknadsvärdet i början av perioden lägger periodens kassaflöden avvägda med den proportionella andel av hela perioden som kvarstår vid transaktionsdagen eller från transaktionsmånadens mitt till periodens slut. 1.5 Avkastning på totalkapitalet i procent utan fondförsäkring (till gängse värde) +/- rörelsevinst och rörelseförlust + räntekostnader och övriga finansiella kostnader + beräkningsräntekostnad +/- i uppskrivningsfonden bokförd uppskrivning/ återföring +/- förändring i placeringarnas värderingsdifferenser x balansomslutning - ansvarsskuld för fondförsäkringar +/- placeringarnas värderingsdifferenser Nyckeltalets divisor beräknas som ett medeltal av värdena enligt räkenskapsperiodens och den föregående räkenskapsperiodens balansräkning. 1.6 Det genomsnittliga antalet anställda under räkenskapsperioden Nyckeltalet räknas ut som ett medeltal av antalet anställda i slutet av varje kalendermånad. I antalet beaktas eventuellt deltidsarbete för de anställda. Till personalen räknas de personer till vilka under räkenskapsperioden betalas lön.

19 REGLER FÖR UTRÄKNINGEN AV NYCKELTALEN OCH REDOVISNINGSPRINCIPERNA FÖR NYCKELTALEN Livförsäkringsaktiebolaget Veritas NYCKELTAL FÖR LIVFÖRSÄKRINGENS EKONOMISKA UTVECKLING 2.1 Premieinkomst Premieinkomst före avdrag av återförsäkrarnas andel. 2.2 Omkostnadsprocent av belastningsinkomsten + driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar + kostnader för ersättningshandläggning x 100 belastningsinkomst Belastningsinkomsten är enligt beräkningsgrunderna en post som är avsedd att täcka omkostnaderna. Driftskostnaderna innehåller inte återförsäkrarnas provisioner. I belastningsintäkterna ingår alla belastningsposter. Omkostnadsprocent av balansomslutningen + driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar + kostnader för ersättningshandläggning x 100 balansomslutning Med balansomslutningen avses den ingående balansens balansomslutning. 2.3 Verksamhetskapital i den valuta som använts i bokslutet + eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning + ackumulerade bokslutsdispositioner +/- placeringarnas värderingsdifferens +/- latent skatteskuld + kapitallån (med Försäkringsinspektionens samtycke) - immateriella tillgångar +/- andra i förordningen bestämda poster 2.4 Utjämningsbelopp 2.5 Solvenskapital i den valuta som används i bokslutet + verksamhetskapital + utjämningsbelopp 2.6 Solvensnivå i procent av ansvarsskulden solvenskapital x 100 försäkringsteknisk ansvarsskuld - utjämningsbelopp - 75 % av ansvarsskulden för fondförsäkringar Den försäkringstekniska ansvarsskulden uträknas efter avdrag av återförsäkrarnas andel.

20 Veritas Livförsäkring Styrelsens förslag till disposition av vinst Koncernens utdelningsbara fria egna kapital uppgick till ,98 ( ,33) euro inklusive vinsten för räkenskapsperioden. Moderbolagets fria egna kapital var ,30 euro. Styrelsen föreslår att av moderbolagets överskott om ,45 euro utdelas 5,00 euro dividend per aktie, sammanlagt ,00 euro. Styrelsen föreslår dessutom att inga nya medel överförs till styrelsens disposition och att den resterande delen av resultatet, dvs ,45 euro, överfl yttas till säkerhetsfonden. Om styrelsens förslag godkänns är bolagets aktiekapital och fria egna fonder följande: Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital Säkerhetsfond Styrelsens dispositionsmedel Sammanlagt ,40 euro ,70 euro ,67 euro ,63 euro ,40 euro Åbo den 22 mars 2006 Jan-Erik Stenman ordförande Thor Sourander viceordförande Leo Wistbacka Margolit Söderholm Matti Ruohonen verkställande direktör

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning

PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsverksamhetens avkastning Veritas Pensionsförsäkring Bokslut PENSIONSFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till resultaträkningen Noter

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut, offi ciellt VERITAS LIVFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2. Resultaträkning, moderbolag... VERITAS LIVFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut, offi ciellt LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004... 2 Resultaträkning, moderbolag............... 8 Balansräkning...............................

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Innehåll Verkställande direktörens översikt Styrelsens verksamhetsberättelse Bokslut Resultaträkning Balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut

Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. 2006 Bokslut Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2006 Bokslut Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper Noter

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Koncernredovisning Repetition

Koncernredovisning Repetition Koncernredovisning Repetition Fördjupad finansiell redovisning Handelshögskolan vid Åbo Akademi BokfL 6:7.1 : Koncerninterna poster och minoritetsandelar I koncernbokslutet skall koncernens resultat och

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011

Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Aktia DELÅRSRAPPORT 1-3/2011 Jussi Laitinen 9.5.2011 1-3/2011 i korthet Rörelseresultatet var 18,8 (17,5) miljoner euro. Resultat per aktie steg till (EPS) 0,20 (0,18) euro. Rörelseintäkterna uppgick till

Läs mer

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Utkast 1 (152) 10.11.2010 Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Innehåll VA Resultat- och balansräkningar... 2 VB Tabeller för noter till

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv

2012 Verksamhetsberättelse och bokslut. Fennia liv 2012 Verksamhetsberättelse och bokslut Fennia liv Innehåll Verkställande direktörens översikt 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Bokslut 6 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Moderbolagets finansieringsanalys

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia

BOKSLUT 2009. Försäkringsaktiebolaget. Liv-Alandia BOKSLUT 2009 Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 3 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 6 2.1 RESULTATRÄKNING 6 2.2 BALANSRÄKNING 7 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Fennia. Verksamhetsberättelse och bokslut 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia

Fennia. Verksamhetsberättelse och bokslut 2011. Fennia. Fennia. Fennia. FenniaF. Fennia Fennia FenniaF Fennia ia Fennia Fennia Verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Fennia Fennia Fennias verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Fennia Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Styrelsens

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2010

Försäkringsbolagen i Finland 2010 Försäkringsbolagen i Finland 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer