RELATIONSTAL OCH ANALYSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RELATIONSTAL OCH ANALYSER"

Transkript

1 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst, Utbetalda pensioner och övriga ersättningar, 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden, Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % Omsättning, Driftskostnader totalt, Driftskostnader totalt % av omsättningen Driftskostnader som täckts med omkostnadsrörelsens resultat % av ArPL-löne- och FöPL-arbetsinkomssumman Totalresultat, Ansvarsskuld, Verksamhetskapital, % av ansvarsskulden 2) i relation till solvensgränsen Utjämningsansvar, Pensionstillgångar, 3) Överföring till kundåterbäringar (%) från ArPL-lönesumman ArPL-lönesumma, FöPL-löneseumma, ArPL-försäkringar 4) ArPL-försäkrade FöPL-försäkringstagare Pensionstagare 1) Utbetalda ersättningar i resultaträkningen utan kostnader för handläggning av ersättningar och verksamheten för upprätthållande av arbetsförmågan 2) Relationstalet beräknas i procent av den ansvarsskuld som används vid beräkning av solvensgränsen. 3) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser. 4) Försäkringar hos arbetsgivare som ingått försäkringsavtal VVV/Bilagor

2 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 2a Noter till bokslutet Resultatanalys (arbetspensionsförsäkringsbolag) år Resultatets uppkomst Försäkringsrörelseresultat Placeringsverksamhetens resultat, gängse värden + Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden - Ansvarsskuldens avkastningskrav Omkostnadsrörelsens resultat Totalresultat Disponering av resultatet Förändring av solvens Förändring av utjämningsansvar Förändring av verksamhetskapital Förändring av ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Förändring av värderingsdifferenser Förändring av upplupna bokslutsdispositioner Räkenskapsperiodens vinst Överföring till kundåterbäringar Komplettering till fördelat tilläggsförsäkringsansvar Sammanlagt VVV/Bilagor

3 Försäkringsanstalt: Bilaga 1/sidan 3 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: SOLVENS (arbetspensionsförsäkringsbolagen och SPK) Verksamhetskapitalet och dess gränser (i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning av solvensgränsen) år Solvensgräns Verksamhetskapitalets maximibelopp Verksamhetskapital 1) 2) 1) Den målsatta zonens övre gräns för tiden före år ) SPK har inget minimibelopp för verksamhetskapitalet VVV/Bilagor

4 Försäkringsanstalt: Bilaga 1/sidan 4 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Placeringsallokering (gängse värden) (arbetspensionsförsäkringsbolag, SPK och LPA) Lånefordringar 1) 1), 2) Masskuldebrevslån *inklusive räntefonder Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner *inklusive räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *inklusive placeringsfonder och fondföretag Övriga placerigar Placeringar sammanlagt 1), 2), 3) år % Masskuldebrevsportföljens modifierade duration 1) Inklusive upplupna räntor. 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument 3) Inklusive depositioner som ingår i placeringarna i balansräkningen 4) Inklusive andelar i sådana placeringsfonder och placeringar i med dem jämförbara fondföretag, som placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar VVV/Bilagor

5 Försäkringsanstalt: Bilaga 1/sidan 5 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten (arbetspensionsförsäkringsbolagen, SPK och LPA) år å Direkta nettointäkter Lånefordringar Masskuldebrevslån Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut Värdeförändringar i bokföringen 1 Aktier och andelar Masskuldebrevslån Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen Förändring av värderingsdifferenser 2) Aktier och andelar Masskuldebrevslån Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden Ränteöverföring till ansvarsskulden Placeringsverksamhetens bokföringsmässiga resultat Placeringsverksamhetens resultat, gängse värden Derivatens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten 1) Försäljningsvinster och förluster samt övriga värdeändringar i bokföringen. 2) Värdeändringar utanför balansräkningen VVV/Bilagor

6 Försäkringsanstalt: Bilaga 1/sidan 6 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital å (arbetspensionsförsäkringsbolagen, SPK och LPA) Lånefordringar Masskuldebrevslån 3) *varav räntefonder Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3) *varav räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *varav placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt Intäkter, kostnader och driftskostnader som inte upptagits för placeringsslag Placeringsverksamhetens resultat, gängse värden Nettointäkter från pla- Sysselsatt Avkastn. - % cer.v., gängse värden 1) kapital 2) för sysselsatt kapital år år år 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden = Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/kostnader och försäljning/intäkter. 2) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde i början av rapporteringsperioden + per dag/månad tidsavvägda kassaflöden. 3) Inklusive intäkter av räntefonder som statistikförs under ifrågavarande placeringar 4) Inklusive intäkter av placeringsfonder och fondföretag som statistikförs under fastighetsplaceringar VVV/Bilagor

7 Försäkringsanstalt: Bilaga 1/sidan 7 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Omkostnadsrörelsens resultat (arbetspensionsförsäkringsbolag) år Försäkringspremiens omkostnadsandelar Avgiftsandelar som används för täckande av driftskostnader som orsakas av ersättningsbeslut Övriga intäkter Omkostnadsinkomst sammanlagt Driftskostnader enligt funktion 1) Övriga utgifter Driftskostnaden resultat Omkostnadsrörelsens resultat Driftskostnader i % av omkostnadsinkomst sammanlagt 1) Exklusive driftskostnader för placeringsverksamheten och verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan samt lagstadgade avgifter VVV/Bilagor

8 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: BILAGA 2 / sidan 1a Uppgifter för delårsrapport RELATIONSTAL OCH ANALYSER (arbetspensionsförsäkringsbolag, SPK och LPA) Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag) å Premieinkomst, Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden, Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital, % å Ansvarsskuld, Verksamhetskapital, % av ansvarssskulden 1) i relation till solvensgränsen Pensionstillgångar, 2) ArPL-lönesumma, 3) FöPL-arbetsinkomst, 3) 1) Relationstalet har beräknats i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning av solvensgränsen. 2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser. 3) Uppskattning av de försäkrade personernas lönesumma och arbetsinkomst för hela året VVV/Bilagor

9 Försäkringsanstalt: BILAGA 2 / sidan 2 FO-nummer: Uppgifter för Kontaktperson: delårsrapport Telefonnummer: E-post: SOLVENS (arbetspensionsförsäkringsbolagen och SPK) Verksamhetskapitalet (i procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkning av solvensgränsen) Solvensgräns Verksamhetskapitalets maximibelopp 1) Verksamhetskapital 30.6.å % 1) SPK har inget minimibelopp för verksamhetskapitalet VVV/Bilagor

10 Försäkringsanstalt: BILAGA 2 / sidan 3 FO-nummer: Uppgifter för Kontaktperson: delårsrapport Telefonnummer: E-post: Placeringsallokering (gängse värden) (arbetspensionsförsäkringsbolagen, SPK och LPA) Lånefordringar 1) 1), 2) Masskuldebrevslån *inklusive räntefonder 1), 2), 3) Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner *inklusive räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *inklusive placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt 30.6.å % Masskuldebrevsportföljens modifierade duration D mod = D/(1+r) 1) Inklusive upplupna räntor. 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument 3) Inklusive depositioner som ingår i placeringarna i balansräkningen 4) Inklusive andelar i sådana placeringsfonder och placeringar i med dem jämförbara fondföretag, som placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar VVV/Bilagor

11 Försäkringsanstalt: BILAGA 2 / sidan 4 FO-nummer: Uppgifter Kontaktperson: för delårsrapport Telefonnummer: E-post: Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital å (arbetspensionsförsäkringsbolagen, SPK och LPA) Nettointäkter från plac. Sysselsatt Avkastn. - % verks., gängse värden 1) kapital 2) på sysselsatt kapital å å å Lånefordringar Masskuldebrevslån 3) * varav räntefonder Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3) * varav räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *varav placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt Intäkter, kostnader och driftskostnader som inte upptagits för olika placeringsslag Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten, gängse värden = Förändringen av marknadsvärdet mellan början och slutet av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/kostnader och försäljning/intäkter. 2) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde i början av rapporteringsperioden + per dag/månad tidsavvägda kassaflöden. 3) Inklusive intäkter av räntefonder 4) Inklusive intäkter av placeringsfonder och fondföretag som statistikförs under fastighetsplaceringar VVV/Bilagor

12 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: RELATIONSTAL OCH ANALYSER Bilaga 3/ sidan 1a Noter till bokslutet Sammandrag av nyckeltal som skall tillställas Försäkringsinspektionen (Skadeförsäkringsbolag och försäkringsföreningar) år Premieinkomst (före återförsäkrares andel), Skadeprocent (%) Ersättningskostnader utan beräkningsräntekostnad (+/-), Skadeprocent utan beräkningsräntekostnad (%) Driftkostnadsprocent (%) Totalkostnadsprocent (%) Totalkostnadsprocent utan beräkningsräntekostnad (%) Rörelsevinst (+) eller förlust (-), Förändring i värderingsdifferenser utanför balansen, fonden för verkligt värde och uppskrivningsfond (+/-), Totalresultat (+/-), Räntekostnader och övriga finansiella kostnader (+), Beräkningsräntekostnad (+), Avkastning på totalkapitalet utan fondförsäkring (enligt gängse värden), % Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden på sysselsatt kapital (+/-), % Verksamhetskapital, Utjämningsbelopp, Solvenskapital, Solvenskapitalet i procent av ansvarsskulden Premieintäkter för 12 månader (efter återförsäkrares andel), Solvensförhållande i procent Medelantal anställda under räkenskapsperioden VVV/Bilagor

13 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag av nyckeltal som skall tillställas Försäkringsinspektionen (Livförsäkringsbolag) Bilaga 3/sidan 1b Noter till bokslutet år Premieinkomst (före återförsäkrares andel), Driftkostnader före förändring aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar (+), Kostnader för handläggning av ersättningar (+), Belastningsinkomst, Omkostnadsprocent av belastningsinkomsten, % Omkostnadsprocent av balansomslutningen, % Rörelsevinst (+) eller förlust (-), Förändring i värderingsdifferenser utanför balansen, fonden för verkligt värde och uppskrivningsfond (+/-). Totalresultat (+/-), Räntekostnader och övriga finansiella kostnader (+), Beräkningsräntekostnad (+), Avkastning på totalkapitalet utan fondförsäkring (enligt gängse värden) (+/-), % Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden på sysselsatt kapital (+/-), % Verksamhetskapital, Utjämningsbelopp, Solvenskapital, Solvensnivå i procent av ansvarsskulden Medelantal anställda under räkenskapsperioden VVV/Bilagor

14 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 3/ sidan 2a Noter till bokslutet Resultatanalys för skadeförsäkringsbolag Premieintäkter (+/-) Ersättningskostnader (-/+) Driftkostnader (-) Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader (+/-) Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet (+/-) år Intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten samt uppskrivningar och korrigeringar av dessa (+/-) Övriga intäkter och kostnader (+ /-) Andel av intresseföretagens vinst (+) eller förlust (-) Rörelsevinst (+) eller förlust (-) Förändring i utjämningsbeloppet (-/+) Vinst (+) eller förlust (-) före extraordinära poster Extraordinära intäkter (+) Extraordinära kostnader (-) Vinst (+) eller förlust (-) före bokslutsdispositioner och skatter Bokslutsdispositioner Inkomstskatt och övriga direkta skatter (-/+) Minoritetsandelar (-) Räkenskapsperiodens vinst (+) eller förlust (-) VVV/Bilagor

15 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 3/ sidan 2b Noter till bokslutet Resultatanalys för livförsäkringsbolag Premieinkomst Intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten samt uppskrivningar och korrigeringar av dessa (+/-) Utbetalda ersättningar (-) Förändring i ansvarsskulden före extra förmåner (kundförm.) och förändring i utjämningsbeloppet (-/+) Driftkostnader (-) Övriga försäkringstekniska intäkter och kostnader (+/-) Försäkringstekniskt resultat före extra förmåner (kundförm.) och förändring i utjämningsbeloppet (+/-) 0 Övriga intäkter och kostnader (+ /-) Andel av intresseföretagens vinst (+) eller förlust (-) Rörelsevinst (+) eller förlust (-) 0 år Förändring i utjämningsbeloppet (-/+) Extra förmåner (kundförmåner) (-) Vinst (+) eller förlust (-) före extraordinära poster 0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader (-) Vinst (+) eller förlust (-) före bokslutsdispositioner och skatter 0 Bokslutsdispositioner Inkomstskatt och övriga direkta skatter (-/+) Minoritetsandelar (-) Räkenskapsperiodens vinst (+) eller förlust (-) VVV/Bilagor

16 Försäkringsanstalt: Bilaga 3/ sidan 3 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Placeringsfördelning (gängse värden) (Skadeförsäkringsbolag, försäkringsföreningar och livförsäkringsbolag) år % Lånefordringar 1) 1), 2) Masskuldebrevslån *inklusive räntefonder 1), 2), 3) Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner *inklusive räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *inklusive placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt 0 Masskuldebrevsportföljens modifierade duration (D mod = D/1+r) 1) Inklusive upplupna räntor 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument 3) Inklusive depositioner som ingår i placeringarna i balansräkningen 4) Inklusive andelar i sådana placeringsfonder och placeringar i med dem jämförbara fondföretag, som placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar VVV/Bilagor

17 Försäkringsanstalt: Bilaga 3/ sidan 4 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten (skadeförsäkringsbolag, försäkringsföreningar och livförsäkringsbolag) Direkta nettointäkter Lånefordringar Masskuldebrevslån Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner Aktier och andelar Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Icke hänförda intäkter, kostnader och driftkostnader Värdeförändringar i bokföringen 1) Aktier och andelar Masskuldebrevslån Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten i bokföringen år Förändring i värderingsdifferenser 2) Aktier och andelar Masskuldebrevslån Fastighetsplaceringar Övriga placeringar Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden Derivatens andel av nettointäkterna av placeringsverksamheten 1) Försäljningsvinster och förluster samt övriga värdeförändringar i bokföringen 2) Värdeförändringar utanför balansräkningen VVV/Bilagor

18 Försäkringsanstalt: Bilaga 3/ sidan 5 FO-nummer: Kontaktperson: Noter till bokslutet Telefonnummer: E-post: Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital å (skadeförsäkringsbolag, försäkringsföreningar och livförsäkringsbolag) Låndfordringar Masskuldebrevslån 3) *varav räntefonder Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner 3) *varav räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *varav placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt Icke hänförda intäkter, kostnader och driftkostnader Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden Nettointäkter från plac. Sysselsatt Avkastn. - % verks., gängse värden1) kapital 2) på sysselsatt kapital år år år 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden = Förändringen i marknadsvärdet räknat enligt rapportperiodens början och slut - periodens kassaflöden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/kostnader och försäljning/intäkter. 2) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde vid rapportperiodens början + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden. 3) Inklusive intäkter av räntefonder som statistikförs under ifrågavarande placeringar 4) Inklusive intäkter av placeringsfonder och fondföretag som statistikförs under fastighetsplaceringar VVV/Bilagor

19 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: BILAGA 4 / sida 1a Uppgifter för delårsrapport RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag av relationstal (Skadeförsäkringsbolag) å Premieinkomst (före återförsäkrares andel), Ersättningskostnader, Driftkostnader, Premieintäkter, Beräkningsräntekostnader, Totalkostnadsprocent (%) Totalkostnadsprocent utan beräkningsräntekostnad (%) Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden på sysselsatt kapital, % 30.6.å Verksamhetskapital, Utjämningsbelopp, Premieintäkter för 12 månader, Solvenskapital, Solvensförhållande i procent VVV/Bilagor

20 Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-postadress: BILAGA 4 / sida 1b Uppgifter för delårsrapport RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag av relationstal (Livförsäkringsbolag) å Premieinkomst (före återförsäkrares andel), Belastningsinkomst, Driftkostnader före förändring i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar, Kostnader för ersättningshandläggning, Balansomslutning, Omkostnadsprocent av belastningsinkomsten, % Omkostnadsprocent av balansomslutningen, % Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden på sysselsatt kapital, % 30.6.å Verksamhetskapital, Utjämningsbelopp, Solvenskapital, Försäkringsteknisk ansvarsskuld (efter återförsäkrares andel), Ansvarsskuld för fondförsäkringar (efter återförsäkrares andel), Solvensnivå i procent av ansvarsskulden, % VVV/Bilagor

21 Försäkringsanstalt: Bilaga 4 / sida 2 FO-nummer: Kontaktperson: Uppgifter för Telefonnummer: delårsrapport E-postadress: Placeringsallokering (gängse värden) (Skadeförsäkringsbolag och livförsäkringsbolag) Lånefordringar 1) 1), 2) Masskuldebrevslån *inklusive räntefonder Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner *inklusive räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) *inklusive placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt 1), 2), 3) 30.6.å % Masskuldebrevsportföljens modiferade duration (D mod = D/(1+r) 1) Inklusive upplupna räntor 2) Av räntefonderna ingår långa räntefonder i masskuldebrevslån och korta räntefonder i övriga finansmarknadsinstrument 3) Inklusive depositioner som ingår i placeringarna i balansräkningen 4) Inklusive andelar i sådana placeringsfonder och placeringar i med dem jämförbara fondföretag, som placerar i fastigheter och fastighetssammanslutningar VVV/Bilagor

22 Försäkringsanstalt: Bilaga 4 / sida 3 FO-nummer: Kontaktperson: Uppgifter för Telefonnummer: delårsrapport E-postadress: Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital å (Skadeförsäkringsbolag och livförsäkringsbolag) Nettointäkter Sysselsatt Avkastning av placeringar, kapital 2) på sysselsatt gängse värden 1) kapital, % å å å Lånefordringar Masskuldebrevslån 3) *varav räntefonder Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner *varav räntefonder Aktier och andelar Fastighetsplaceringar 4) * varav placeringsfonder och fondföretag Övriga placeringar Placeringar sammanlagt Icke hänförda intäkter, kostnader och driftkostnader Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden 1) Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt gängse värden = Förändringen i marknadsvärdet räknat enligt rapportperiodens början och slut - periodens kassaflöden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/kostnader och försäljning/intäkter. 2) Sysselsatt kapital = Marknadsvärde vid rapportperiodens början + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden. 3) Inklusive intäkter av räntefonder 4) Inklusive intäkter av placeringsfonder och fondföretag som statistikförs under fastighetsplaceringar VVV/Bilagor

23 UTREDNING AV PÅLITLIGHETEN OCH LÄMPLIGHETEN HOS LEDNINGEN VID FÖRSÄKRINGSBOLAG/ FÖRSÄKRINGSHOLDINGSAMMANSLUTNING 1 Anmälarens namn, bonings- och hemort samt kontaktinformation 2 Försäkringsbolagets/Försäkringsholdingsammanslutningens namn 3 Anmälarens position i företaget samt tillträdelsedatum 4 Utredning om att anmälaren råder över sig själv och sin egendom Bilaga: intyg över självförsörjning (bilaga 1) Bilaga: utdrag ur registret över förmynderskapsärenden (bilaga 2) Bilaga: utdrag ur registret över skuldsanering (bilaga 3) Bilaga: utdrag ur registret över näringsförbud (bilaga 4) 5 Meritförteckning (bilaga 5) 6 Försäkran om god frejd (bilaga 6) 7 Har en utländsk myndighet som ansvarar för tillsyn över försäkringsverksamheten bedömt anmälarens pålitlighet och lämplighet (fit & proper)? Nej. Ja. Bedömningen har utförts av, tid och resultat: 8 Enligt dessa föreskrifter och anvisningar 4.1A.3 punkt 5 eller 4.1C.3 punkt 5 en utredning om styrelsens sammansättning Jag försäkrar att uppgifterna i denna utredning är korrekta. Ort och tid Underskrift (namnförtydligande)

24 SKRIFTLIG FÖRSÄKRAN OM GOD FREJD 1. Anmälande försäkringsbolag/försäkringsholdingsammanslutning 2. Anmälarens identitet Fullständigt namn Födelsedatum och -ort 3. Försäkran 3.1 Jag försäkrar att jag inte dömts till böter*, villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff eller samhällstjänst ej dömd dömd; utredning i punkt Jag försäkrar att jag inte mottagit varning från tillsatt kontrollorgan ej varnad varnad, utredning i punkt Utredning av förseelse eller brott som lett till i punkt 3.1 och/eller punkt 3.2 nämnd påföljd Jag ger mitt tillstånd till att ovan i punkt 3.1 och 3.3 nämnda känsliga uppgifter enligt personuppgiftslagen (brottslig gärning, straff eller någon annan påföljd för ett brott) behandlas i Försäkringsinspektionen. Ja Datum och underskrift 4. Försäkringsbolagets/Försäkringsholdingsammanslutningens anmälan Vi meddelar att vi inte har kännedom om uppgifter som avviker från personens försäkran ovan. Datum och underskrift * till böter (gäller inte ordningsbot eller bot till följd av ringa trafikförseelser), villkorligt fängelsestraff eller samhällstjänst under den sista fem åren, till ovillkorligt fängelsestraff under den sista tio åren

25 RAPPORTER

26 Rapport 1 tabell 1 Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer FO-nummer i form xxxxxxx-x, 9 tecken Verksamhetskapitalberäkning Paragrafhänvisningarna inom parentes avser ifrågavarande punkt i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). Tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden specificeras mer ingående i enlighet med tabell 2. Fastigheter och fastighetsaktier specific 1. Betalt aktiekapital, garantikapital och grundfond (2 punkt 1) samt centralförvaltningens konto + 2. Hälften av det obetalda aktiekapitalet eller summan av grundfond och garantikapital, då minst 25 % av aktiekapitalet eller av summan av grundfond och garantikapital betalts (2 punkt 2) + 3. Fonderna av bundet och fritt eget kapital (2 punkt 3) + 4. Räkenskapsperiodens vinst och vinst från tidigare räkenskapsperioder (2 punkt 4) + 5. De frivilliga reserveringar som avses i 5 kapitlets 12 och 15 samt den ackumulerade avskrivningsdifferens som upptagits i balansräkningen (2 punkt 5) + 6. Skillnaden mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden i balansräkningen om den är positiv (= summan i kolumn 3 i tabell 2) (2 punkt 6) + 7. Kapitallån (2 7 punkt) + 8. I ömsesidigt skadeförsäkringsbolag eller försäkringsförening tilläggsavgift som kan uttaxeras (2 punkt 8 ) + 9. Beloppet av livförsäkringsbolags anskaffningsutgifter för försäkringar, till den del det inte avdragits från premieansvaret (zillmering) eller aktiverats i balansräkningens aktiva (2 punkt 9) Övriga poster - Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar (lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 7 kap. 16 ) + - Övriga poster specificerade i bilaga (2 10 punkt) Räkenskapsperiodens förlust och förlust från tidigare räkenskapsperioder (5 punkt 1) 12. Skillnaden mellan bokföringsvärden och tillgångarnas gängse värden i balansräkningen om den är positiv (summan i kolumn 4 i tabell 2) (5 punkt 2) 13. Den del av bolagets/föreningens fria egna kapital som föreslagits att bli utdelad som vinst (5 punkt 3) 14. Den andel av anskaffningsutgifterna för försäkringar som inte upptagits som kostnad i resultaträkningen till den del som den överstiger det belopp som bolagets kostnadsbelastningsgrunder tillåter (5 punkt 4) 15. Den andel av anskaffningsutgifterna för immateriella tillgångar som inte upptagits som kostnad i resultaträkningen (5 punkt 5) 16. Skillnaden mellan det odiskonterade ersättningsansvaret och det diskonterade ersättningsansvaret för andra ansvar är pensionsansvar samt för skadeförsäkringsklasserna 1 och 2 (5 punkt 6) EUR 17. Med skulder jämförbara poster som inte upptagits i balansräkningen och i fråga om vilka prestationsskyldigheten skall anses sannolik (5 punkt 7) 18. Panter och inteckningar som ställts för främmande förbindelser (5 punkt 8) 19. Eventuell maximal förlust som orsakas bolaget/föreningen av derivatavtal (5 punkt 9) 20. Poster enligt 11 kap. 5 punkt Övriga poster som skall avdras från verksamhetskapitalet 22. = Verksamhetskapital enligt 11 kap. 1 lagen om försäkringsbolag eller 10 a kap. 1 lagen om försäkringsföreningar eller 7 kap. 16 lagen om arbetspensionsbolag eller 6 kap. 30 lagen om utländska försäkringsbolag = 0 Ovan framställda verksamhetskapitalberäkning inklusive bilagor är uppgjord enligt gällande anvisningar och föreskrifter. Den ger riktiga och tillräckliga uppgifter om försäkringsanstaltens ekonomiska ställning. Ort och datum Verkställande direktör VVV/Rapporter

27 Rapport 1 tabell 2 Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer Tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden Tillgångspost Gängse Bokförings- Positiv Positiv värde värde differens differens EUR = = 2-1 Placeringar Placeringar i fastigheter Upptagna som placeringstillgångar Upptagna som anläggningstillgångar Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i företag inom samma koncern Finansmarknadsinstrument och lånefordringar hos företag inom samma koncern Aktier och andelar i ägarintresseföretag Finansmarknadsinstrument och lånefordringar hos ägarintresseföretag Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Andelar i gemensamma placeringar Fordringar och inteckningslån Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Depåfordringar inom återförsäkring Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar Fordringar Resultatregleringar (exkl. aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar) Värderingsdifferensen i icke-skyddande derivatavtal Övriga tillgångar SAMMANLAGT VVV/Rapporter

28 1 (3) IFYLLNADSANVISNING Rapport 1, tabell 3 Innehållet i tabellens huvudgrupper 1. Utrymmen som uthyrts till utomstående eller till egen personal. 2. Fastigheter som är under byggnad, som förvärvats eller sålts under räkenskapsperioden, skogsägor samt aktier i fastighetsplaceringsbolag. Med fastighetsplaceringsbolag avses bolag vars huvudsakliga syfte är att äga och förvalta fastigheter, dock inte vanliga fastighetsbolag. 3. Fastigheter som är i egen eller i bolagsgruppens användning. Som hyresintäkter antecknas av andra bolag erhållna hyror som upptagits i resultaträkningen. Fastigheternas gängse värde, bokföringsvärde och driftskostnader kan vid behov antecknas som relativ andel (m 2 ) av fastigheternas värde. Om fastigheten på grundval av användningsändamål inte kan hänföras till en huvudgrupp eller en fastighetstyp, skall uppgifterna för ifrågavarande fastighet på ett ändamålsenligt sätt fördelas i tabellen i riktiga huvudgrupper och fastighetstyper. Innehållet i kolumnerna: A) Gångbart brutto gängse värde vid utgången av föregående rapporteringsår för fastigheter som försäkringsbolaget fortfarande äger i samma proportion vid rapporteringsårets bokslutstidpunkt. Med gångbart brutto gängse värde avses en värderingsmans uppfattning om en fastighets skuldfria marknadsvärde. B) Gångbart bruttovärde för fastigheter som definierats ovan i rapporteringsårets bokslut C) Försäkringsbolagets andel av fastighetsbolagets skulder vid rapporteringsårets bokslutstidpunkt D) Netto gängse värde vid rapporteringsårets bokslutstidpunkt. Summan av gångbara nettovärden skall vara densamma som det sammanlagda beloppet gängse värden för fastighetsposterna bland placerings- och anläggningstillgångarna i verksamhetskapitalberäkningen. Eventuella skillnader (tex. på grund av bokföring av aktier i fastighetsplaceringsbolag) skall redogöras på separat blankett.

29 2 (3) E) Bokföringsvärde vid rapporteringsårets bokslutstidpunkt. Det sammanlagda beloppet bokföringsvärden skall vara detsamma som det sammanlagda beloppet bokföringsvärden för fastighetsposterna bland placerings- och anläggningstillgångarna i verksamhetskapitalberäkningen. Eventuella skillnader (t.ex. på grund av bokföring av aktier i fastighetsplaceringsbolag) skall redogöras på separat blankett. F) Med värderingsdifferenser avses differensen mellan gångbara värden och bokföringsvärden. G) Bruttohyresintäkter under rapporteringsåret. Med bruttohyresintäkter avses hyresintäkter med avdrag för kreditförluster. Kalkylhyror och ränteintäkter räknas inte som intäkter. H) Driftskostnader för rapporteringsåret inkluderar driftskostnaderna i resultaträkningen med fastighetsskatt. Till driftskostnaderna räknas inte kapitalvederlag, ränteutgifter, avskrivningar eller värdeförändringar. Hyresintäkter och bolagsvederlag beräknas i företagsgruppens egna fastighetsbolag på gruppnivå (andelsägarens intäkter/driftskostnader + ägarandel*bolagets intäkter/driftskostnader). Bolagsvederlag och kapitalvederlag beaktas inte som intäkter eller som kostnader. I) Med nettointäkter avses bruttointäkter minskade med bolagsvederlag. J) Med erhållet räntestöd avses av staten, för statens räntestödsbostäder, erhållet räntestöd under rapporteringsåret K) Med avkastningsprocent på gängse värde avses nettohyresintäkter under rapporteringsåret i förhållande till gängse bruttovärde vid rapporteringsårets bokslutstidpunkt L) Gängse värde per kvadratmeter (mk/m 2 ) erhålles genom att relatera gängse bruttovärde till antalet kvadratmetrar som kan hyras ut. M) Total areal i m 2 som kan uthyras under rapporteringsåret N) Med tom lägenhetsareal avses arealen enligt den tidigare definitionen uträknad som månatligt medeltal under rapporteringsåret O) Den procentuella andelen tom lägenhetsareal erhålles genom att relatera den tomma lägenhetsarealen till den totala areal som kan uthyras. I separata bilagor skall uppges Gruppen övriga fastigheter specificerade enligt fastighet

30 3 (3) Fastigheter med en avkastning som under rapporteringsåret varit väsentligt lägre än i genomsnitt eller på motsvarande sätt med ett värde som väsenligt överstigti den genomsnittliga prisnivån på marknaden. Orsaken till att respektive fastighet tillhör denna kategori skall anges separat. Placeringens värde separat för varje fastighetsinvesteringsbolag. Om ett fastighetsinvesteringsbolag inte noteras offentligt, skall dessutom uppges principerna för hur aktierna har värderats. För hyresgarantier som ställts av försäkringsbolaget skall redogöras i detalj. Med beviljad hyresgaranti avses en av försäkringsbolaget avgiven förbindelse för att en viss hyresnivå skall förverkligas, ej ett normalt hyresavtal. För hyresgarantier som ställts till försäkringsbolaget specificeras det totala belopp som respektive part har garanterat. Om den erhållna hyresgarantin har en betryggande säkerhet, skall säkerheten uppges separat. Med erhållna hyresgarantier avses av utomstående part given förbindelse för förverkligande av en viss hyresnivå, ej ett normalt hyresavtal. Övriga speciella omständigheter som skall beaktas För Arava-fastigheter skall separat uppges om netto gängse värde avser värde enligt ministeriets cirkulär eller värde enligt överlåtelsevederlag i enlighet med lagen om bostadsproduktion. Om värdet uppskattats enligt de principer som finns i cirkuläret skall även differensen, med hänsyn till ovan avsedda överlåtelsevederlag, uppges. I fråga om kraftverk skall, förutom de till kraftverket tillhörande fasta tillgångarna, även rätten till utnyttjande av vattenkraft beaktas. Försäkringsbolagen skall utveckla sin fastighetsrapportering så att bolagen i framtiden har färdighet att dessutom rapportera enligt geografisk lokalisering av fastighet.

31 Rapport 1 tabell 3 Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer SPECIFIKATION AV FASTIGHETER OCH FASTIGHETSAKTIER I ANLÄGGNINGS- OCH I PLACERINGSTILLGÅNGAR (med fastigheter avses i denna tabell såväl fastigheter som fastighetsaktier) A) B) C) D) E) F) G) H) I) J) K) L) M) N) O) FASTIGHETSTYP Gängse Gängse Försäkrings- Gängse Boksluts- Värderings- Brutto- Drifts- Netto- Erhållet Avkastning% Gängse Sammanlagd Tom Tom bruttovärde bruttovärde anstaltens nettovärde värde skillnader hyres- kostnader hyres- räntestöd på gängse värde lägenhets- lägenhets- lägenhetsår N-1 år N skuldandel intäkter intäkter värde areal areal areal EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % EUR/m2 m 2 m 3 % (0) (1) (2) (1)-(2) (3) [(1)-(2)] - (3) (4) (5) (4) - (5) (6) [(4)-(5)]/(1) (1)/(7) (7) (8) (8)/(7) 1. LOKALITETER SOM HYRTS UT TILL UTOMSTÅENDE SAMT PERSONALEN Bostadsfastigheter -Aravafastigheter -Övriga bostadsfastigheter Affärs- och kontorsfastigheter Industrifastigheter Hotell Tomter utan byggnader Kraftverk Övriga fastigheter 1.SAMMANLAGT 2. FASTIGHETER SOM ÄR UNDER BYGGNAD OCH SOM SKAFFATS UNDER ÅRET, SKOGSÄGOR SAMT AKTIER I FASTIGHETSPLACERINGSBOLAG Bostadsfastigheter -Aravafastigheter -Andra bostadsfastigheter Affärs- och kontorsfastigheter Industrifastigheter Hotell Tomter utan byggnader Skogsmark Övriga fastigheter Aktier i fastighetsplaceringsbolag 2. SAMMANLAGT 1. OCH 2. SAMMANLAGT 3. FASTIGHETER SOM ÄR I EGEN ELLER I BOLAGSGRUPPENS ANVÄNDNING Bostadsfastigheter -Aravafastigheter -Andra bostadsfastigheter Affärs- och kontorsfastigheter Industrifastigheter Hotell Tomter utan byggnader Skogsägor Andra fastigheter 3. SAMMANLAGT 1., 2. OCH 3. SAMMANLAGT Placeringstillgångarnas andel Anläggningstillgångarnas andel VVV/Rapporter

32 Rapport 1 tabell 4 1(2) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). EUR 1. Relationstal för egen andel (10 1 mom.) Egen andel av ersättningskostnaden Ersättningskostnad före avdrag av återförsäk-rarnas andel #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa ,0 % Relationstal, dock minst 50 % 100,0 % 2. Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (10 2 mom.) 100,0 % 3. Premiebaserad uträkning (8 ) Premieinkomst Premieintäkt #ARVO! #ARVO! Förs.klass 11 Förs.klass 12 Förs.klass 13 Övriga förs.klasser Sammanlagt Premieinkomst / intäkt 0 0 Höjd inkomst / intäkt % 150 % 150 % 100 % Varav högst EUR 0 18 % andel som överstiger EUR 0 16 % Resultat 0 Premiebaserat minimibelopp 0 100,0 % 4. Ersättningsbaserad uträkning (9 ) Ersättningskostnader: Förs.klass 11 Förs.klass 12 Förs.klass 13 Övriga förs.klasser Sammanlagt #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 Försäkringarna huvudsakl. #ARVO! 0 kredit, storm, hagel, frost #ARVO! 0 (9 2 mom.) #ARVO! 0 Medeltal antal år = 0 Höjt medeltal % 150 % 150 % 100 % Varav högst EUR 0 26 % andel som överstiger EUR 0 23 % Resultat 0 Ersättningsbaserat minimibelopp 0 100,0 % 5. Det större av det premiebaserade och ersättningsbaserade minimibeloppet (7 1 mom.) 0

33 Rapport 1 tabell 4 2(2) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). 6. Jämförelse med minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital (11 ) Minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 och 11 Egen andel av ersättningsansvaret i relation till motsvarande siffra föregående år (11 ) Ersättningsansvar utan utjämningsbelopp Utjämningsbelopp Garantiavgiftspost Sammanlagt #ARVO! 0 #ARVO! 0 I relation till föregående år 0 % I relation till föregående år, dock högst 100 % 0 % Minimibelopp, som erhålls genom att med relationstalet multiplicera minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 ja Det större av minimibeloppen 5 och 6 (11 ) 0 8. Minimigarantibeloppet (19 2 mom.) 9. Verksamhetskapitalets minimibelopp är det större av minimibeloppen 7 och 8 0 (7 2 mom.) 10. Verksamhetskapital 11. Garantibelopp (19 ) en tredjedel av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 7-11 (19 1 mom.) 0 dock minst minimigarantibeloppet (19 2 mom.) Verksamhetskapital som motsvarar garantibeloppet (22 ) + verksamhetskapital 0 - obetalt aktiekapital eller summan av grundfonden och garantikapitalet som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 2) - uttaxerbar tilläggsavgift som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 8) - övriga poster som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 10) 0 Ort och datum Underskrift av bolagets aktuarie

34 Rapport 1 tabell 5 1(3) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). EUR 1. Livförsäkringsklasser 1 och 2 med undantag av 1 c (13 ) Premieansvar och ersättningsansvar för löpande pensioner koefficient Positiva risksummor koefficient Minimibelopp egen andel bruttorörelse 0 0 relationstal 100,0 % 100,0 % Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (17 ) 100,0 % 100,0 % dödsfall (< 3 år) 4 % 0,10 % 0 dödsfall (3-5 år) 4 % 0,15 % 0 övriga 4 % 0,30 % 0 2. Livförsäkringsklass 3 (14 ) Försäkringsbolaget bär inte placeringsrisken ( mom.) egen andel bruttorörelse relationstal 100,0 % 100,0 % Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (17 ) 100,0 % 100,0 % Fondanknuten försäkring ( mom.) 0 1 % 0 0,30 % 0 Administrationskostnader Fondanknuten försäkring (14 5 mom.) 25 % 0 3. Livförsäkringsklass 6 (15 ) Kapitaliseringsavtal, inte fondanknutet egen andel bruttorörelse relationstal 100,0 % Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (17 ) 100,0 % Kapitaliseringsavtal, inte fondanknutet 0 4 % 0 Kapitaliseringsavtal, fondanknutet egen andel bruttorörelse relationstal 100,0 % Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (17 ) 100,0 % Kapitaliseringsavtal, fondanknutet 0 1 % 0 Administrationskostnader Kapitaliseringsavtal, fondanknutet (14 5 mom.) 25 % 0

35 Rapport 1 tabell 5 2(3) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). 4. Livförsäkringsklass 1 c, skadeförsäkringsklasser 1 och 2 samt återförsäkring (16 ) a) Relationstal för egen andel (10 1 mom.) Egen andel av ersättningskostnaden Livförs. 1 c Skadeförs. 1, 2 Livåterförs. Sammanlagt #ARVO! 0 #ARVO! 0 #ARVO! 0 Summa Ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel Livförs. 1 c Skadeförs. 1, 2 Livåterförs. Sammanlagt #ARVO! 0 #ARVO! 0 #ARVO! 0 Summa Relationstal 100,0 % Relationstal, dock minst 50 % 100,0 % b) Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (10 2 mom.) 100,0 % c) Premiebaserad uträkning (8 ) Livförs. 1 c Skadeförs. 1, 2 Livåterförs. Sammanlagt Premieinkomst #ARVO! 0 Premieintäkt #ARVO! 0 Den större av dessa 0 Varav högst EUR 0 18 % andel som överstiger EUR 0 16 % Resultat 0 Premiebaserat minimibelopp 0 100,0 % d) Ersättningsbaserad uträkning (9 ) Ersättningskostnader Livförs. 1 c Skadeförs. 1, 2 Livåterförs. Sammanlagt #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa Antal år 0 Medeltal 0 Varav högst EUR 0 26 % andel som överstiger EUR 0 23 % Resultat 0 Ersättningsbaserat minimibelopp % e) Det större av det premiebaserade och ersättningsbaserade minimibeloppet (7 1 mom.) 0

36 Rapport 1 tabell 5 3(3) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). f) Jämförelse med minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital (11 ) Minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 och 11 Sammanlagt Egen andel av ersättningsansvaret i relation till motsvarande siffra föregående år (11 ) Ersättningsansvar jämte utjämningsbelopp Livförs. 1 c Skadeförs. 1, 2 Livåterförs. Sammanlagt #ARVO! 0 #ARVO! 0 I relation till föregående år 0 % I relation till föregående år, dock högst 100 % 0 % Minimibelopp, som erhålls genom att med relationstalet multiplicera minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 ja 11 0 g) Det större av minimibeloppen e och f (11 ) Summan av minimibeloppen Minimigarantibeloppet (20 2 mom.) Verksamhetskapitalets minimibelopp är det större av minimibeloppen 5 och 6 (12 1 och 2 mom.) Verksamhetskapital 9. Garantibelopp (20 ) en tredjedel av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt (20 1 mom.) dock minst minimigarantibeloppet (20 2 mom.) Verksamhetskapital som motsvarar garantibeloppet (22 ) + verksamhetskapital 0 - obetalt aktiekapital eller summan av grundfonden och garantikapitalet som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 2) - anskaffningsutgifter för försäkringar som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 9) - övriga poster som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 10) Ort och datum Underskrift av bolagets aktuarie

37 Rapport 1 tabell 6 1(2) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV STOR FÖRSÄKRINGSFÖRENINGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i l försäkringsbolagslag (521/2008), såvida inte annat anges. EUR 1. Relationstal för egen andel (10 1 mom.) Egen andel av ersättningskostnaden Ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa ,0 % Relationstal, dock minst 50 % 100,0 % 2. Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (10 2 mom.) 100,0 % 3. Premiebaserad uträkning (8 ) Premieinkomst Premieintäkt #ARVO! #ARVO! Förs.klass 11 Förs.klass 12 Förs.klass 13 Övriga förs.klasser Sammanlagt Premieinkomst / intäkt 0 0 Höjd inkomst / intäkt % 150 % 150 % 100 % Varav högst EUR 0 18 % den andel som överstiger EUR 0 16 % Resultat 0 Premiebaserat minimibelopp 0 100,0 % 4. Ersättningsbaserad uträkning (9 ) Ersättningskostnader: Förs.klass 11 Förs.klass 12 Förs.klass 13 Övriga förs.klasser Sammanlagt #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 Försäkringarna huvudsakl. #ARVO! 0 kredit, storm, hagel, frost #ARVO! 0 (7 7 mom.) #ARVO! 0 Medeltal antal år = 0 Höjt medeltal % 150 % 150 % 100 % Varav högst EUR 0 26 % andel som överstiger EUR 0 23 % Resultat 0 Ersättningsbaserat minimibelopp 0 100,0 % 5. Det större av det premiebaserade och ersättningsbaserade minimibeloppet (7 1 mom.) 0

38 Rapport 1 tabell 6 2(2) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV STOR FÖRSÄKRINGSFÖRENINGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i l försäkringsbolagslag (521/2008), såvida inte annat anges. 6. Jämförelse med minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital (11 ) Minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 och 11 Egen andel av ersättningsansvaret i relation till motsvarande siffra föregående år (11 ) Ersättningsansvar utan utjämningsbelopp Utjämningsbelopp Sammanlagt #ARVO! 0 #ARVO! 0 I relation till föregående år 0 % I relation till föregående år, dock högst 100 % 0 % Minimibelopp, som erhålls genom att med relationstalet multiplicera minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 ja Det större av minimibeloppen 5 och 6 (11 ) 0 8. Minimigarantibeloppet (LoFF 10a kap. 3 2 mom.) 9. Verksamhetskapitalets minimibelopp är det större av minimibeloppen 7 och 8 0 (LoFF 10a kap. 2 2 mom.) 10. Verksamhetskapital 11. Garantibelopp (LoFF 10a kap. 3 ) en tredjedel av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 7-11 (LoFF 10a kap. 3 1 mom.) 0 dock minst minimigarantibeloppet (LoFF 10a kap. 3 2 mom.) Verksamhetskapital som motsvarar garantibeloppet (LoFF 10a kap. 1 2 mom.) + verksamhetskapital 0 - obetalt aktiekapital eller summan av grundfonden och garantikapitalet som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 2) - uttaxerbar tilläggsavgift som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 8) - övriga poster som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 10) Minimibelopp för eget kapital (LoFF 10a kap. 4 ) hälften av garantikapitalet Eget kapital (LoFF 10a kap. 4 ) + eget kapital + kapitallån 0 Ort och datum Underskrift av föreningens verkställande direktör

39 Rapport 1 tabell 7 1(1) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV LITEN FÖRSÄKRINGSFÖRENINGS VERKSAMHETSKAPITAL OCH EGET KAPITAL Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 10a kap. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), såvida inte annat anges. EUR 1. Medeltalet av premieinkomsterna för de tre närmast föregående räkenskapsperioderna (2a 1 mom.) Premieinkomst Verksamhetskapitalets minimibelopp (2a 1 mom.) + minst EUR utökat med 24 % av medeltalet av premieinkomsterna Verksamhetskapital 4. Minimibelopp för eget kapital (LoFF 10a kap. 4 ) hälften av verksamhetskapitalets minimibelopp Eget kapital (LoFF 10a kap. 4 ) Ort och datum Underskrift av föreningens verkställande direktör

40 Rapport 1 tabell 8 1(2) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV VERKSAMHETSKAPITAL FÖR FILIAL SOM BEDRIVER SKADEFÖRSÄKRING SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). EUR 1. Relationstal för egen andel (10 1mom.) Egen andel av ersättningskostnaden Ersättningskostnad före avdrag av återförsäkrarnas andel #ARVO! #ARVO! #ARVO! Summa ,0 % Relationstal, dock minst 50 % 100,0 % 2. Relationstal enligt Försäkringsinspektionens krav (10 2 mom.) 100,0 % 3. Premiebaserad uträkning (8 ) Premieinkomst Premieintäkt #ARVO! #ARVO! Förs.klass 11 Förs.klass 12 Förs.klass 13 Övriga förs.klasser Sammanlagt Premieinkomst / intäkt 0 0 Höjd inkomst / intäkt % 150 % 150 % 100 % Varav högst EUR 0 18 % andel som överstiger EUR 0 16 % Resultat 0 Premiebaserat minimibelopp 0 100,0 % 4. Ersättningsbaserad uträkning (9 ) Ersättningskostnader: Förs.klass 11 Förs.klass 12 Förs.klass 13 Övriga förs.klasser Sammanlagt #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 0 #ARVO! 0 Försäkringarna huvudsakl. #ARVO! 0 kredit, storm, hagel, frost #ARVO! 0 (7 7 mom.) #ARVO! 0 Medeltal antal år = 0 Höjt medeltal % 150 % 150 % 100 % Varav högst EUR 0 26 % andel som överstiger EUR 0 23 % Resultat 0 Ersättningsbaserat minimibelopp 0 100,0 % 5. Det större av det premiebaserade och ersättningsbaserade minimibeloppet (7 1 mom.) 0

41 Rapport 1 tabell 8 2(2) Försäkringsanstalt Datum Kontaktperson och telefonnummer MINIMIBELOPPET AV VERKSAMHETSKAPITAL FÖR FILIAL SOM BEDRIVER SKADEFÖRSÄKRING SAMT UTRÄKNING AV GARANTIBELOPPET Paragrafhänvisningarna avser ifrågavarande punkter i 11 kap. i försäkringsbolagslag (521/2008). 6. Jämförelse med minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital (11 ) Minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 och 11 Egen andel av ersättningsansvaret i relation till motsvarande siffra föregående år (11 ) Ersättningsansvar utan utjämningsbelopp Utjämningsbelopp Sammanlagt #ARVO! 0 #ARVO! 0 I relation till föregående år 0 % I relation till föregående år, dock högst 100 % 0 % Minimibelopp, som erhålls genom att med relationstalet multiplicera minimibeloppet för föregående års verksamhetskapital enligt 7 1 ja Det större av minimibeloppen 5 och 6 (11 ) 0 8. Minimigarantibelopp (19 2 mom.) 9. Verksamhetskapitalets minimibelopp är det större av minimibeloppen 7 och 8 0 (7 2 mom.) 10. Verksamhetskapital 11. Garantibelopp (19 ) en tredjedel av verksamhetskapitalets minimibelopp enligt 7-11 (19 1 mom.) 0 dock minst minimigarantibeloppet (19 2 mom.) Verksamhetskapital som motsvarar garantibeloppet (11 ) + verksamhetskapital 0 - obetalt aktiekapital eller summan av grundfonden och garantikapitalet som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 2) - uttaxerbar tilläggsavgift som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 8) - övriga poster som hänförs till verksamhetskapitalet (2 punkt 10) 0 Ort och datum Underskrift av representationens aktuarie

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2004 Nr 416 421 INNEHÅLL Nr Sidan 416 Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag... 1209 417 Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden)

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Placeringsfördelning (gängse värden) Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning Balansräkning Noter till balansräkningen Nyckeltal och

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2014 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 1414 1415 INNEHÅLL Nr Sidan 1414 Statsrådets förordning om ändring av 5 förordningen om grunderna för beviljande av statsunderstöd

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (6) Senaste ändringen 31.12.2015 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Dnr 11/002/2002

Dnr 11/002/2002 FÖRESKRIFT 30.12.2002 Dnr 11/002/2002 Till begravnings- och avgångsbidragskassor underställda lagen om försäkringskassor Fullmaktstadgande: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 74 c, 77, 83, 83 f, 96,

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 1.1.2016 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Pensionsförsäkrings halvårsrapport Anvisning 1 (5) Senaste ändring (31.12.2013) VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Genom VO-rapporteringen insamlas halvårsuppgifter om täckning för ansvarsskuld och riskkoncentrationer i tillgångar som

Läs mer

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen

VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Nyckeltal som beskriver den ekonomiska utvecklingen Veritas Skadeförsäkring Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Balansräkning Resultaträkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Utkast 1 (152) 10.11.2010 Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Innehåll VA Resultat- och balansräkningar... 2 VB Tabeller för noter till

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR

FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR Vakuutusvalvonta FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL INHEMSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR OCH REPRESENTATIONER FÖR FÖRSÄKRINGSBOLAG FRÅN TREDJE LAND OCH PENSIONSANSTALTER SOM GRUNDATS GENOM LAG

Läs mer

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE

NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE 1 (6) NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH NYCKELTAL PER AKTIE I noter till bokslutet skall redovisas nyckeltal för kreditinstitutets ekonomiska utveckling och nyckeltal per aktie för de fem senaste

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

om ändring av lagen om pensionsstiftelser

om ändring av lagen om pensionsstiftelser RSv 205/1998 rd - RP 234/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om pensionsstiftelser och lagen om rörsäkringskassor Till riksdagen har överlämnats

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2011

Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Föreskrifter och anvisningar 2/2011 Försäkringsmarknadssammanslutningars inlämning av tillsynshandlingar Dnr 6/101/2011 Utfärdade 21.3.2011 Gäller från 1.4.2011 FINANSINSPEKTIONEN Telefon 010 831 51 fax

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Anvisning 1 (10) Senaste ändringen 1.1.2016 VJ Analys av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens försäkringar enligt lag om

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT tills vidare 1 (7) Till kreditinstituten Till kreditinstitutens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I KREDITINSTITUT Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten lagen om finansinspektionen

Läs mer

18.1.2007 Dnr 11/002/2006

18.1.2007 Dnr 11/002/2006 FÖRESKRIFT/ANVISNING 18.1.2007 Dnr 11/002/2006 Till inhemska försäkringsbolag, försäkringsföreningar, representationer för försäkringsbolag från tredje land och arbetspensionsanstalter Bemyndigande att

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSKASSOR FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 3/101/2009 Till pensionskassor Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om försäkringskassor (1164/1992) 77 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2015 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

om ändring av lagen om försäkringsbolag

om ändring av lagen om försäkringsbolag RSv 203/1998 rd - RP 226/1998 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsbolag Till riksdagen har överlämnats regeringens proposition nr 226/1998

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA SLUTREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG tills vidare 1 (7) Till värdepappersföretagen Till värdepappersföretagens holdingsammanslutningar FÖRESKRIFT OM KONCERNBOKSLUT I VÄRDEPAPPERSFÖRETAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 4 2 punkten

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning I DEL: ALLMÄNNA PRINCIPER, BOLAGSBILDNING, AKTIER OCH GARANTIANDELAR... 1 1 ETT FÖRSÄKRINGSFÖRETAGS ANKNYTANDE VERKSAMHET... 1 1.1 VERKSAMHETSPLAN GÄLLANDE ANKNYTANDE VERKSAMHET...

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 2/2012

Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Föreskrifter och anvisningar 2/2012 Säkring av ansvarsskulden, behandling i bokföringen och bokslutet Dnr FIVA 10/01.00/2011 Utfärdade 23.2.2012 Gäller från 31.12.2011 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831

Läs mer

Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar

Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar Förkortningar som används av författningar i föreskrifter och anvisningar Försäkringsbolagslag (521/2008) FBL Lag om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) APFBL Lag om försäkringsföreningar (1250/1987)

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2014 231/2014 Finansministeriets förordning om uppställningsformen för den resultaträkning och balansräkning som ingår i fondbolags, placeringsfonders

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer