Varmas delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmas delårsrapport"

Transkript

1 Varmas delårsrapport Jämförelsetalen inom parentes avser läget , om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader -0,3 (4,3) procent och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 41,2 (41,9) miljarder euro. Solvenskapitalet var starkt, (10 956) miljoner euro; 28,3 (35,3) procent av ansvarsskulden och 2,0 (2,1) gånger högre än solvensgränsen. Det ekonomiska läget: Halva året har gått fortsatt nervositet på marknaden Under den första hälften av ekonomiåret 2016 präglades marknaden av kraftig volatilitet och den politiska osäkerheten ökade i synnerhet i euroområdet. Prognosinstituten sänkte sina förväntningar på tillväxt i den globala ekonomin. I Finland blev de ekonomiska observatörerna och prognosmakarna positivt överraskade av den spirande tillväxten under årets första kvartal. I USA kastar den politiska osäkerheten och den svaga utvecklingen på arbetsmarknaden en skugga över den långvariga stabila ekonomiska tillväxten. Konsumenterna har alltjämt ett starkt förtroende för ekonomin och även företagens förväntningar stärktes under årets andra kvartal. I Kina dämpas tillväxten av ekonomiska strukturomvandlingar, vilket ökar riskerna i den globala ekonomin. Ryssland har tagit sig upp ur den djupaste svackan i ekonomin tack vare att oljepriset stigit och rubelkursen främjar den externa ekonomiska återhämtningen. I Europa fortsatte den måttfulla ekonomiska återhämtningen. Arbetslösheten är fortsatt hög i euroområdet och ungdomsarbetslösheten ett långvarigt problem i synnerhet i de länder som drabbas hårdast av finanskrisen. Inflationen har trots återhämtningen inte kommit i gång och ligger långt från Europeiska centralbankens mål på 2 procent. Kapitalmarknaderna har varit i gungning, dels på grund av centralbankernas åtgärder och deras trovärdighet och effekt på längre sikt, dels på grund av den ökade politiska osäkerheten som i Europa särskilt hänfört sig till förväntningar och risker i anslutning till Brexit-folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap. Marknaderna reagerade kraftigt på omröstningsresultatet men kursnivåerna återhämtade sig redan inom en vecka efter omröstningen. Konsumenterna har alltjämt ett starkt förtroende för ekonomin och även företagens förväntningar stärktes under årets andra kvartal 1

2 Finlands ekonomi vände uppåt under årets första kvartal, då totalproduktionen enligt uppskattning ökade med 1,6 procent från samma tidpunkt föregående år. Tillväxten främjades av att den inhemska efterfrågan stärktes. Försämringen av situationen på arbetsmarknaden har stannat upp och trendindikatorn för arbetslöshet har sjunkit något. Den låga räntenivån främjar den inhemska konsumtionen och den fortsatta tillväxten i euroområdet främjar som väntat den finländska ekonomins återhämtning. Arbetspensionssystemet Arbetsmarknadsorganisationernas konkurrenskraftsavtal i februari medför ändringar i finansieringen av arbetspensionerna och förvaltningen av pensionsbolagen, då en del av den privata sektorns arbetspensionsavgifter som betalats av arbetsgivarna börjar betalas av löntagarna själva och då andelen styrelseledamöter som utses av de centrala löntagarorganisationerna höjs. De överenskomna ändringarna förutsätter ännu ändringar i lagstiftningen. Arbetspensionsbolagen har avtalat om att försäkringsavgiftens omkostnadsdel, som fastställs i de gemensamma beräkningsgrunderna, sänks med cirka 7 procent från början av Pensionsreformen, som träder i kraft i början av 2017, förändrar såväl pensionslagstiftningen som pensionsförmånerna och finansieringen av dem. Varma är förberedd inför de kommande ändringarna och står till tjänst med uppdaterad information, pensionsräknare och rådgivning. Tillsammans med kundföretagen arbetar Varma för att förlänga tiden i arbetet. Varmas verkningsfulla tjänster inom rehabilitering och arbetsmiljöledning siktar mot ett längre arbetsliv genom att främja de anställdas arbetsförmåga och välbefinnande. När tiden i arbetet förlängs blir det lättare att hantera framtidens pensionsutgifter, som kommer att öka i och med att befolkningen åldras. Varmas ekonomiska utveckling Totalresultatet till verkligt värde för sex månader var -733 (700) miljoner euro. Den klart viktigaste delfaktorn i totalresultatet är placeringsverksamhetens resultat, -704 (680) miljoner euro. Nettointäkterna av placeringsverksamheten, -143 (1 731) miljoner euro, understeg under årets första hälft den ränta som gottskrivs ansvarsskulden, 561 (1 052) miljoner euro. Försäkringsrörelsens resultat uppskattades till -46 (3) miljoner euro och omkostnadsresultatet var 17 (17) miljoner euro. Varmas solvens var svagare än i början av året. Solvenskapitalet, som är en riskbuffert i placeringsverksamheten, uppgick i slutet av juni till (10 956) miljoner euro, dvs. till 28,3 (35,3) procent i förhållande till ansvarsskulden. Ansvarsskulden, som användes i beräkningen av solvensgränsen, var (31 032) miljoner euro. Solvenskapitalet låg på en tryggande nivå i förhållande till solvensgränsen, 2,0 (2,1) gånger högre. Värdet på placeringarna uppgick till 124,8 (132,5) procent av ansvarsskulden. När tiden i arbetet förlängs blir det lättare att hantera framtidens pensionsutgifter, som kommer att öka i och med att befolkningen åldras. Bilagan redogör för Varmas balans- och resultaträkning till verkliga värden, solvensen och dess utveckling, placeringsbeloppen och placeringsstocken till verkliga värden grupperade efter risk, totalresultatet per kvartal och nyckeltalen för halvåret enligt Finansinspektionens bestämmelser. Försäkringsverksamheten Antalet pensionstagare i Varma uppgick i slutet av juni till ( vid årets början). De utbetalda ersättningarna under januari juni uppgick till (2 331) miljoner euro. Sammanlagt nya pensionsbeslut fattades under årets första hälft, vilket är 4 procent fler än ett år tidigare. Pensionsansökningarna handläggs nu betydligt snabbare än tidigare och handläggningstiderna är kortare än genomsnittet i branschen. Handläggningstiderna förlängdes tillfälligt när Varma utvecklade och införde ett nytt system för handläggningen av pensionsansökningar. I slutet av juni var ( ) arbetstagare och företagare försäkrade i Varma. ArPL-lönesumman för de försäkrade i Varma uppskattas år 2016 uppgå till 18,7 (18,4) miljarder euro. Premieinkomsten uppskattas år 2016 öka något i jämförelse med år I fråga om antalet invalidpensionsansökningar har inga väsentliga ändringar skett hittills i år. Den genomsnittliga åldern för invalidpensionering har emellertid stigit något. Varma bedriver ett allt aktivare långsiktigt samarbete med sina kundföretag och deras företagshälsovård för att hjälpa dem att minska pensionskostnaderna och förlänga tiden i arbetet. Detta återspeglas bland annat i en fortsatt ökning inom den yrkesinriktade rehabiliteringen. Placeringsverksamheten Varmas placeringsresultat för årets första hälft låg något under nollstrecket på grund av den svaga prisutvecklingen på aktiemarknaden i början av året. Ränteplaceringarna, fastigheterna och kapitalfonderna har däremot gett god avkastning och spridit aktieplaceringsrisken i Varmas placeringsportfölj. Placeringarna avkastade -0,3 (4,3) procent och uppvisade i slutet av juni ett värde på (41 899) miljoner euro. Under årets andra kvartal återhämtade sig kapitalmarknaden från den kraftiga svackan i början av året, vilken berodde på oron över den ekonomiska tillväxten i Kina och det sjunkande marknadspriset på olja. Marknaderna stabiliserades i och med Europeiska centralbankens meddelande i mars om att banken utvidgar sina penningpolitiska stimulansåtgärder och särskilt i och med att den 2

3 amerikanska centralbankens eventuella räntehöjningar sköts fram till slutet av året. I och med att den amerikanska dollarn försvagades återställdes också oljepriset till en högre nivå under årets andra kvartal. Medan det övriga marknadssentimentet förbättrades började kapitalmarknaden tyngas av en oro över EU-folkomröstningen i Storbritannien i slutet av juni. När omröstningsresultatet klarnat rasade de europeiska aktiemarknaderna och det brittiska pundet och euron försvagades avsevärt mot den amerikanska dollarn. Den osäkerhet som följde av Storbritanniens kommande utträde ur EU torde dämpa förväntningarna på ekonomisk tillväxt, inte bara i Storbritannien utan även i det övriga Europa. Tillväxten i den globala ekonomin har varit måttfullt positiv, men riskerna i anslutning till fortsatt tillväxt har tenderat att öka. Sysselsättningsläget i USA har stadigt förbättrats, medan inflationen har förblivit låg i både USA och Europa. Förväntningarna på den globala ekonomin dämpas av en oro över hur presidentvalet i USA kommer att påverka världshandeln och av de fortsatta geopolitiska spänningarna i Europas närområden. De västerländska industriländernas positiva förväntningar på ekonomisk tillväxt i kombination med de låga förväntningarna på ränteplaceringarnas avkastning sporrar alltjämt till att allokera till internationellt spridda aktieplaceringar. Inga betydande ändringar har gjorts i allokeringen av Varmas placeringar mellan olika tillgångskategorier under årets andra kvartal. Avkastning på investeringar Den bästa avkastningen kom från Varmas onoterade aktieplaceringar, 13,5 (6,4) procent, och kapitalplaceringar, 4,0 (6,6) procent, som inte påverkades av svackan på aktiemarknaden i början av året. Även ränteplaceringarna och fastigheterna gav god avkastning. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var i slutet av juni 4,8 procent och avkastningen under tio år 4,6 procent. Den motsvarande reella avkastningen var 3,6 respektive 2,9 procent. Avkastningen på ränteplaceringar var god med tanke på de låga marknadsräntorna, 2,2 (0,3) procent. Europeiska centralbankens omfattande program för köp av skuldebrev och de negativa centralbanksräntorna har tryckt ned statslåneräntorna till rekordlåga nivåer. Även räntorna på företagslån har sjunkit under årets andra kvartal i och med den lättare marknadsprissättningen av kreditrisken. Tillväxten i den globala ekonomin har varit måttfullt positiv, men riskerna i anslutning till fortsatt tillväxt har tenderat att öka. Aktiemarknaden uppvisade en kraftig nedgång i början av året, men kurserna steg något under våren tack vare det stabiliserade oljepriset och förväntningarna på centralbankernas fortsatt stimulerande penningpolitik. Resultatet av Brexit-omröstningen i juni ledde till ett nytt ras på aktiemarknaden, som dock återhämtade sig redan i juli. Raset på aktiemarknaden resulterade i en negativ avkastning på aktieplaceringarna, -3,1 (8,3) procent. I likhet med de övriga aktiemarknaderna gav även de finländska aktierna en negativ avkastning under årets första hälft, -8,0 (13,6) procent. Fastighetsplaceringarna gav en stabil avkastning på 2,6 (3,4) procent. Osäkerheten på den brittiska fastighetsmarknaden efter Brexit-omröstningen har börjat lätta och effekterna torde förbli måttfulla. Till följd av osäkerheten har placerarnas intresse för fastigheter delvis kanaliserats till marknaderna i Kontinentaleuropa och euroområdet. Också gruppen övriga placeringar påverkades av det instabila läget på placeringsmarknaden och avkastade under årets första hälft -0,8 (4,0) procent. Avkastningen på placeringar i hedgefonder reagerade negativt på det försämrade marknadsläget och ledde till en ökning av riskpremierna. Hedgefondernas avkastning var -0,6 (4,0) procent. Den försvagade dollarn bidrog i viss mån till den försämrade avkastningen under årets första hälft. Varma har placeringar i dollar särskilt bland aktieplaceringarna och placeringarna i hedgefonder samt företagsobligationerna. I praktiken har Varma satsat på att gardera sig mot huvuddelen av valutakursrisken. Valutaresultatet ingår i placeringsavkastningen inom de olika tillgångsklasserna. Marknadsrisken för placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktiernas andel av marknadsrisken för placeringar är klart störst. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till (1 529) miljoner euro. Driftskostnader och personal Varmas totala driftskostnader under årets första hälft uppgick till 73 (72) miljoner euro. Av driftskostnaderna utgjorde personalkostnaderna 34 (34) procent, IT-kostnaderna 30 (30) procent, de lagstadgade avgifterna 8 (9) procent och övriga kostnader 28 (27) procent. För driftskostnaderna använde Varma 75 (75) procent av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i försäkringsavgifterna. Omkostnadsöverskottet under rapporteringsperioden var 17 (17) miljoner euro. I slutet av juni hade moderbolaget 538 (552) anställda. Vid denna tidpunkt arbetade 56 (56) procent av personalen inom pensions- och kundrelationsfunktionerna, 13 (13) procent inom placeringsfunktionen och 31 (31) procent inom övriga funktioner. Bolagets förvaltning Varmas förvaltningsråd valde presidium på sitt sammanträde den 19 maj Kari Jordan fortsätter som ordförande för förvaltningsrådet, och Martti Alakoski och Satu Wrede fortsätter som vice ordförande. 3

4 I maj offentliggjorde Varma en klimatpolicy för bolagets placeringar. På Varmas webbplats finns en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrsystem samt en utredning över löner och arvoden. Dessa utredningar grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar till den del den är tilllämplig på arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Varma har offentliggjort ledningsgruppsdirektörernas innehav i offentligt noterade bolag på sin webbplats. Ansvar I maj offentliggjorde Varma en klimatpolicy för bolagets placeringar, som omfattar bolagets alla tillgångsklasser och anger hur Varma i sin placeringsverksamhet ska motarbeta klimatförändringen. Målet på lång sikt är att utveckla portföljen så att Varmas placeringar svarar mot målet på en uppvärmning på högst 2 grader enligt klimatkonferensen i Paris. På kortare sikt är ambitionen att före 2020 minska koldioxidavtrycket med 25 procent inom noterade aktieplaceringar, 15 procent inom noterade företagslåneplaceringar och 15 procent inom fastighetsplaceringar. I samband med kartläggningen av de klimatpolitiska målen uträknades koldioxidavtrycket för Varmas placeringar för 39 procent av bolagets portfölj. Koldioxidavtrycket för Varmas placeringar är mindre än jämförelseindexet. I juni började Varma utnyttja solenergi i syfte att minska koldioxidavtrycket för fastighetsplaceringarna. I maj anslöt sig Varma till initiativet Montréal Pledge och har därmed förbundit sig att årligen mäta och rapportera koldioxidavtrycket för sina noterade aktieplaceringar. Dessutom har Varma undertecknat CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), som samlar information av företag om deras växthusgasutsläpp och annat som gäller klimatförändringen. I april uppdaterade Varma sina etiska riktlinjer för affärsverksamheten (Code of Conduct). Varma iakttar principerna om god försäkringssed. Riskhantering Varmas riskposition förändrades inte under rapportperioden. De väsentliga riskerna för Varma hänför sig till placeringsverksamheten och datasystemen. Ekonomiskt sett är placeringsriskerna mest betydande. Inom pensionsförsäkringsverksamheten hänför sig riskerna till handläggningen av pensioner och försäkringar samt funktionssäkerheten i fråga om de gemensamma systemen för branschen. Styrelsen har fastställt en riskhanteringsplan som gäller bolagets alla risker. Noterna till det årliga bokslutet innehåller en närmare beskrivning av försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa och övriga risker med hanteringsmetoder samt vissa kvantitativa uppgifter. Varmas styrelse bestämmer i sin placeringsplan bland annat de allmänna betryggande målsättningarna för placeringar, målen för placeringarnas spridning och likviditet samt principerna för valutarörelsen. Vid beräkningen av solvensen och täckningen av ansvarsskulden beaktas placeringsriskerna enligt deras faktiska natur. Spridningen av placeringsportföljen bygger på en allokering som beaktar tillgångsklassernas avkastningskorrelationer. Utsikter inför framtiden Tillväxten fortsätter i den globala ekonomin, men i långsammare takt än under de år som följde direkt på finanskrisen. De centrala industriländerna fortsätter bedriva en stimulerande penningpolitik, och i euroområdet är de nominella räntorna exceptionellt låga. Konkurrenskraftsavtalet i Finland och de förväntade lönehöjningarna i konkurrentländerna främjar kostnadskonkurrenskraften under de närmaste åren, vilket i sin tur främjar en måttfull tillväxt inom den finländska exporten. Ökat välstånd och ökad välfärd förutsätter att Finland stärker företagsverksamhet med högre produktivitet och mervärde och att arbetets lönsamhet förbättras. I den finländska näringsstrukturen pågår en långvarig förändringsprocess som kommer att påverka vår ekonomiska utveckling. De förmånsbaserade lagstadgade arbetspensionerna är väl tryggade också i osäkra tider. Varma satsar på en stark solvens och hantering av placeringsriskerna. Helsingfors den 15 augusti 2016 Risto Murto verkställande direktör Denna delårsrapport anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över personer inom den privata sektorn. År 2015 uppgick Varmas premieinkomst till 4,6 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,2 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,2 miljarder euro i slutet av juni MER INFORMATION: Pekka Pajamo, ekonomidirektör, tfn eller Katri Viippola, direktör, HR, kommunikation och samhällsansvar, tfn eller BILAGA: Tabeller, 4

5 Balansräkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 6/2016 6/ /2015 Aktiva Placeringar Fordringar Inventarier Passiva Eget kapital Värderingsdifferenser Utjämningsbelopp Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Solvenskapital sammanlagt Fördelat tilläggsförsäkringsansvar (till återbäringar) Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Egentlig ansvarsskuld Sammanlagt Övriga skulder Resultaträkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 1-6/ / /2015 Premieinkomst Utbetalda ersättningar Förändring i ansvarsskulden Nettoresultat av placeringsverksamheten Totala driftskostnader Skatter Totalresultat 1) ) Resultat till verkligt värde före förändringen i tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet mn 1-6/ / /2015 Försäkringsrörelsens resultat Placeringsverksamhetens resultat Omkostnadsresultat Totalresultat

6 Solvenskapital och dess gränser (Procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen) Solvensgräns 13,9 16,8 16,8 Solvenskapitalets maximibelopp 55,6 67,1 67,4 Solvenskapital före utjämningsbelopp 25,1 31,5 27,7 Solvenskapital 28,3 35,3 31,4 Solvensutveckling 6

7 Placeringsfördelning till verkligt värde /2016 6/ / / / / mån Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Avkastn. Avkastn. Avkastn. Basfördelning Riskfördelning Basfördelning Riskfördelning Basfördelning Riskfördelning MWR MWR MWR Volamn % mn % mn % mn % mn % mn % % % % tilitet Ränteplaceringar 1) ,2 0,3-0,4 Lånefordringar ,9 2,0 2,4 Obligationer ,0 0,0-0,9 2,9 Statsobligationer ,2-1,3-2,5 Företagsobligationer ,9 1,0 0,4 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ,4 0,5 0,5 Aktieplaceringar ,1 8,3 8,8 Noterade aktier ,5 8,9 8,0 12,6 Kapitalplaceringar ,0 6,6 7,8 Onoterade aktier ,5 6,4 21,2 Fastighetsplaceringar ,6 3,4 3,3 Direkta fastighetsplaceringar ,6 2,6 2,3 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,9 8,9 9,9 Övriga placeringar ,8 4,0 3,5 Hedgefonder ,6 4,0 3,9 2,9 Råvaruplaceringar Övriga placeringar Placeringar sammanlagt ,3 4,3 4,2 5,2 Effekt av derivat Placeringar till verkligt värde sammanlagt Den modifierade durationen för alla obligationer är 4,1. 1) Inklusive upplupna räntor Totalresultat kvartalsvis 7

8 Nyckeltal i korthet 1-6/ / /2015 Premieinkomst, mn Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde, mn Nettoavkastning på investerat kapital, % - 0,3 4,3 4,2 6/2016 6/ /2015 Ansvarsskuld, mn Solvenskapital, mn 1) % av ansvarsskulden 1) 28,3 35,3 31,4 i förhållande till solvensgränsen 2,0 2,1 1,9 Utjämningsbelopp, mn Pensionsmedel, mn 2) ArPL-lönesumma, mn 3) FöPL-arbetsinkomstsumma, mn 3) ) Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen 2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser 3) Uppskattning av hela årets löne- och arbetsinkomstsumma för de försäkrade Placeringsfördelning till verkligt värde (Finansinspektionen) Basfördelning Riskfördelning 6/2016 6/ /2015 6/2016 6/ /2015 mn % mn % mn % milj % milj % milj % Ränteplacering ar sammanlagt , , , , , ,7 Lånefordringar 1) , , , , , ,3 Obligationslån 1) , , , , , ,2 Penningmarknadsinstrument och depositioner 1)2) , , , , , ,2 Aktieplacering ar sammanlagt , , , , , ,7 Noterade aktier 3) , , , , , ,2 Kapitalplaceringar 4) , , , , , ,3 Onoterade aktier 5) 826 2, , , , , ,2 Fastig hetsplacering ar sammanlagt , , , , , ,5 Direkta fastighetsplaceringar , , , , , ,0 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 701 1, , , , , ,4 Övrig a placering ar , , , , , ,9 Hedgefonder 6) , , , , , ,1 Råvarufonder -8 0, , , , , ,9 Övriga placeringar 7) -13 0,0-3 0, ,1-13 0,0-3 0, ,1 Placering ar sammanlagt , , , , , ,8 Effekt av derivat 698 1, , ,8 Placering ar sammanlag t , , , , , ,0 Obligationsportföljens modifierade duration 4,1 1) Inklusive upplupna räntor 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag 8

9 Nettointäkter av placeringsverksamheten, avkastning på investerat kapital (Finansinspektionen) Nettointäkter av placering arna, markn.värde 8) Investerat Avkastning s- kapital 9) procent på investerat kapital Avkastning s- Avkastning s- procent på procent på investerat investerat kapital kapital mn mn % % % Ränteplaceringar sammanlagt ,2 0,3-0,4 Lånefordringar 1) ,9 2,0 2,4 Obligationslån 1) ,0 0,0-0,9 Penningmarknadsinstrument och depositioner 1) 2) ,4 0,5 0,5 Aktieplaceringar sammanlagt ,1 8,3 8,8 Noterade aktier 3) ,5 8,9 8,0 Kapitalplaceringar 4) ,0 6,6 7,8 Onoterade aktier 5) ,5 6,4 21,2 Fastig hetsplacering ar ,6 3,4 3,3 Direkta fastighetsplaceringar ,6 2,6 2,3 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,9 8,9 9,9 Övrig a placering ar ,8 4,0 3,5 Hedgefonder 6) ,6 4,0 3,9 Råvarufonder Övriga placeringar 7) Placeringar sammanlagt ,3 4,3 4,3 Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader Nettoavkastning av placering sverksamheten till verklig t värde ,3 4,3 4,2 1) Inklusive upplupna räntor 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag 8) Förändringen i marknadsvärde räknat enl. rapporteringsperiodens början och slut periodens kassaflöden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/utgifter och försäljning/intäkter 9) Investerat kapital = Marknadsvärde vid rapporteringsperiodens början + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden 9

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (8) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 234 (-745) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (10) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -754 (1 455) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015:

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 455 (454) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension Bilaga arbetspension 1:2014 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 20 13 Tack vare god avkastning översteg arbetspensionsplaceringarnas

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro. Varma hade alltjämt den

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016

Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016 1 (8) Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016 Beloppet av placeringstillgångarna var 177,9 miljarder euro i slutet av mars. Värdet minskade med 3,0 miljarder euro

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland?

Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Pentti Hakkarainen Finlands Bank Hur stark är grunden för den ekonomiska tillväxten i Finland? Mariehamn, 15.8.2016 15.8.2016 1 Ekonomiska utsikter för euroområdet 15.8.2016 Pentti Hakkarainen 2 Svagare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014 1 (19) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014 Det ekonomiska läget Slutet av finansåret 2014 präglades av allt större osäkerhet Den ekonomiska osäkerheten ökade under den senare hälften av 2014,

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Riskhantering. Riskhanteringsprinciper och riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUT 2014

Riskhantering. Riskhanteringsprinciper och riskhanteringsprocessen i Veritas Pensionsförsäkring BOKSLUT 2014 Riskhantering Ett försäkringsbolag skall ha ett system för intern kontroll och riskhantering som är tillräckligt täckande med hänsyn till bolagets verksamhet. Intern kontroll är en process, som inbegriper

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Placeringstillgångarna 180,3 miljarder euro vid utgången av juni 2016

Placeringstillgångarna 180,3 miljarder euro vid utgången av juni 2016 1 (9) Placeringstillgångarna 180,3 miljarder euro vid utgången av juni 2016 Arbetspensionsmedlen ökade något under årets andra kvartal. Nettobeloppet av arbetspensionsförsäkrarnas sammanlagda fonderade

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

.16. Delårsrapport januari september

.16. Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september.16 Efterfrågan i nivå med förra året. Fortsatt ökning för små och medelstora företag. Några stora problemaffärer ger negativt resultat. PERIODEN I KORTHET Perioden i korthet

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2015

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2015 11.2.2016 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2015 Det ekonomiska läget Den globala ekonomiska bilden är tudelad: de utvecklade ekonomierna har börjat att återhämta sig samtidigt som tillväxtekonomierna

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer