Varmas delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015"

Transkript

1 1 (9) Varmas delårsrapport Jämförelsetalen inom parentes avser läget , om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under nio månader 1,1 (6,1) procent och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 40,4 (39,9) miljarder euro. Solvenskapitalet låg på en stark nivå, (10 403) miljoner euro; 30,6 (35,0) procent av ansvarsskulden och 1,9 (2,5) gånger högre än solvensgränsen. Det ekonomiska läget Riskerna ökar igen inom världsekonomin. Finland kämpar med stora problem, och trots att ekonomin har stärkts på de viktiga exportmarknaderna låter den länge efterlängtade återhämtningen fortfarande vänta på sig. De utvecklade ekonomierna fortsatte att återhämta sig i relativt god takt, men de globala utsikterna fördunklades av tillväxtekonomiernas svaga utveckling. De sjunkande råvarupriserna belastade tillväxtekonomierna. På marknaden har man länge varit medveten om de faktorer som ligger bakom Kinas förändrade ekonomiska modell, och att tillväxtförväntningarna kommer att skrivas ned har också varit ett välkänt faktum. Den misstro som nu har spritt sig gäller fundamenten i Kinas ekonomi och den ekonomiska informationens pålitlighet. Dessutom är man orolig för hur landets ekonomiska problem kommer att återspegla sig på bredare front. Den osäkerhet som smugit sig in i den globala ekonomin ökade volatiliteten på finansmarknaden. Den utdragna penningpolitiska stimuleringen, den låga räntenivån och de därav orsakade förhöjda förmögenhetsvärdena på kapitalmarknaden bidrog dessutom till en större risk för kraftiga marknadsreaktioner. I USA fortsatte ekonomin att växa stadigt, trots att tillväxten i början av året var mer anspråkslös än väntat. Sysselsättningskurvan pekar alltjämt uppåt. Trots detta verkar den amerikanska centralbanken inte finna en lämplig tidpunkt för att ta de första stegen mot en normaliserad penningpolitik. De ekonomiska utsikterna för euroområdet har ljusnat något. Den ekonomiska återhämtningen stöds av centralbankens stora månatliga obligationsköp på andrahandsmarknaden. Förändringen i konsumentpriserna har inte lett till ett uppsving. Centralbankernas åtgärder och räntebeslut ligger således fortfarande i fokus för den ekonomiska politiken. Finland är i en svår ekonomisk knipa Siffrorna för den ekonomiska utvecklingen i Finland är fortfarande dystra. Vår ekonomi har inte fått den draghjälp den skulle behöva, trots att ekonomin i många viktiga exportländer alltjämt har stärkts. Exportens priskonkurrenskraft är otillräcklig i förhållande till många konkurrentländers nivå och framför allt med tanke på avkastningspotentialen för det allt lägre mervärdet. Strukturförändringen framskrider långsamt. Industriproduktionens volym försvagades ytterligare efter sommaren. Indikatorerna för företagens förtroende visar att konjunkturläget fortfarande är svagare än genomsnittet inom alla huvudbranscher. Arbetslösheten har förvärrats; särskilt oroväckande är den ökande andelen långtidsarbetslösa. Trots de dystra arbetslöshetssiffrorna ökar hushållens disponibla realinkomster i viss mån. Denna ökning stöds också av de sjunkande konsumentpriserna. Finlands offentliga ekonomi är alltjämt stark jämfört med många länder i euroområdet. Den offentliga ekonomin försvagas dock i oroväckande snabb takt. Den strama finanspolitik som krävs för att få ekonomin i balans och utgiftsnedskärningarna minskar tillväxten på kort sikt. För att tillväxtförutsättningarna ska kunna tryggas på längre

2 2 (9) sikt är det ändå nödvändigt att vidta balanseringsåtgärder så att utgiftsbelastningen når en nivå som står i proportion till samhällsekonomins bärkraft. Finland kämpar fortfarande med en export som inte drar, en trög inhemsk efterfrågan och en stram ekonomisk politik. Arbetspensionssystemet Regeringens proposition om den pensionsreform som träder i kraft år 2017 behandlas som bäst i riksdagen. Lagstiftningsarbetet förväntas löpa smidigt i utskotten, och den nya pensionslagstiftningen blir sannolikt klar i god tid före årets slut. Varma vill bidra till att säkerställa att målen för pensionsreformen stegvis uppnås på arbetsplatserna i Finland. Varma samarbetar intensivt och framgångsrikt med sina kunder i syfte att förlänga arbetskarriärerna. Att människorna stannar längre kvar i arbetslivet och pensionsavgiften hålls på en skälig nivå är viktigt med tanke på både den ekonomiska tillväxten och hanteringen av hållbarhetsunderskottet. Varmas ekonomiska utveckling Totalresultatet till verkligt värde för nio månader var -745 (1 259) miljoner euro. Det som påverkar totalresultatet klart mest är placeringsverksamhetens resultat, -772 (1 190) miljoner euro. Nettointäkterna av placeringsverksamheten uppgick till 459 (2 314) miljoner euro. Den ränta som gottskrivs ansvarsskulden var (1 124) miljoner euro. Försäkringsrörelsens uppskattade resultat var 1 (44) miljon euro och omkostnadsresultatet 26 (24) miljoner euro. Varmas solvens försvagades jämfört med situationen i början av året. I slutet av september uppgick det solvenskapital som fungerar som riskbuffert för placeringsverksamheten till (10 403) miljoner euro, dvs. till 30,6 (35,0) procent i förhållande till ansvarsskulden. Solvenskapitalet består av eget kapital 111 (105) miljoner euro, värderingsdifferenser mellan de verkliga värdena och bokföringsvärdena (7 781) miljoner euro, ett utjämningsbelopp (1 163) miljoner euro och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar -518 (1 354) miljoner euro. I ansvarsskulden ingår förutom det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet den egentliga ansvarsskulden (28 782) miljoner euro och ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen, (913) miljoner euro. Solvenskapitalet var 1,9 (2,5) gånger högre än solvensgränsen och låg således på en mycket betryggande nivå. Täckningen av ansvarsskulden var 128 (125) procent av ansvarsskulden. I en bilaga presenteras Varmas balans- och resultaträkning till verkliga värden, solvensen och dess utveckling, placeringsvolymerna och placeringsbestånden till verkliga värden grupperade enligt risk samt placeringsresultatet och totalresultatet. Försäkringsverksamheten I slutet av september hade Varma pensionstagare ( vid årets början). De utbetalda ersättningarna under januari september uppgick till (3 456) miljoner euro. Totalt nya pensionsbeslut utfärdades före utgången av september, dvs. cirka 5 procent fler än under motsvarande period föregående år. Sammanlagt utfärdades pensionsbeslut under perioden januari september. I slutet av september var ( ) arbetstagare och företagare försäkrade i Varma.

3 3 (9) Yrkesinriktad rehabilitering tillämpas i allt större utsträckning som metod för hantering av problem med arbetsförmågan. Ökningen i antalet rehabiliteringsansökningar som kommer in till Varma uppgick efter det tredje kvartalet av 2015 till 5,3 procent jämfört med motsvarande period i fjol, medan den totala ökningen i branschen var 0,4 procent. Dessutom utfärdade Varma med anledning av den lagändring som trädde i kraft i början av året 474 beslut om rätt till rehabilitering i samband med beslut om invalidpension. Mer än en fjärdedel av dessa har tills vidare lett till att rehabilitering inletts. Varma fortsätter sitt långsiktiga och resultatrika samarbete med sina kundföretag och deras företagshälsovård för att hjälpa dem att tygla pensionskostnaderna och förlänga arbetskarriärerna. Varma iakttar principerna om god försäkringssed i sin verksamhet. Placeringsverksamhet Varma uppvisade en positiv placeringsavkastning under januari september trots den djupa svackan på aktiemarknaden i augusti. Avkastningen på ränteplaceringarna har minskat till följd av den kraftiga korrigeringsrörelsen på räntemarknaden i våras. Risken spreds effektivt mellan fastigheter och alternativa tillgångskategorier, vilket dämpade marknadsrörelsernas inverkan på placeringsportföljen. Placeringarna avkastade 1,1 (6,1) procent och uppvisade i slutet av september ett värde på (39 889) miljoner euro. På grund av de stora aktiemarknadsrörelserna har solvensen minskat under årets tredje kvartal, men den var ändå alltjämt hög, 30,6 (35,0) procent. Under det tredje kvartalet belastades aktiemarknaden av oron över den ekonomiska tillväxten i Kina. I augusti lät den kinesiska centralbanken utan förvarning sin valuta försvagas gentemot den amerikanska dollarn. Den plötsliga devalveringen av valutan tolkades på placeringsmarknaden som ett tecken på att den ekonomiska tillväxten i Kina har försvagats avsevärt och att centralbanken inte klarar av att sköta sitt mandat i och med att ekonomin försämrats i snabb takt. Detta ledde till en kraftig nedgång på aktiemarknaden. Även förväntningarna på att den amerikanska centralbanken ska börja höja räntan bidrog till det svaga marknadssentimentet. På placeringsmarknaden förväntade man sig att räntan skulle höjas redan under centralbankens möte i september, men oron över den försvagade världsekonomiska tillväxten och bristen på inflation ledde till att centralbanken beslutade att ännu vänta med den första räntehöjningen. Beslutet att skjuta upp räntehöjningen i den försvagade marknadsmiljön tolkades på placeringsmarknaden som en dålig signal, och i slutet av september hade aktiemarknaden en andra bottenkänning. I början av oktober har man igen börjat se tecken på en större riskvilja på marknaden. Trots oron över Kinas ekonomi och den amerikanska centralbankens räntehöjningar är miljön för den ekonomiska tillväxten alltjämt positiv både i USA och i Europa. I USA överstiger den ekonomiska tillväxten nu 2 procent, och också i Europa har tillväxten börjat visa tecken på återhämtning. I fråga om de asiatiska länderna har tillväxtförväntningarna däremot skrivits ned något. De västerländska industriländernas fortsatt positiva förväntningar på ekonomisk tillväxt i kombination med de låga avkastningsförväntningarna på ränteplaceringar sporrade alltjämt till en allokering till internationellt spridda aktieplaceringar. Den effektiva spridningen mellan hedgefonder, fastigheter och onoterade värdepapper dämpade de risker som de kraftiga rörelserna på aktiemarknaden orsakade under årets tredje kvartal. Inga betydande ändringar har gjorts i allokeringen av Varmas placeringar mellan olika tillgångskategorier under rapportperioden. Den bästa avkastningen kom från de internationellt spridda fastighetsplaceringsfonderna och kapitalplaceringarna. Också hedgefonderna gav en bra avkastning med tanke på den instabila marknadsmiljön. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna under fem år var i slutet av september 5,3 procent och avkastningen under tio år 4,6 procent. Den motsvarande reella avkastningen var 3,6 respektive 2,8 procent. Avkastningen på ränteplaceringar sjönk precis under nollstrecket till -0,2 (4,8) procent. Det berodde huvudsakligen på att statslånen i euroområdet genomgick ett kraftigt prisras under årets andra kvartal. Ränteplaceringarna uppgick till (13 609) miljoner euro, varav lånefordringarna stod för (1 597), statsobligationerna för (4 960), företagsobligationerna för (6 401) och penningmarknadsinstrumenten och depositionerna för

4 4 (9) (652) miljoner euro. Under rapportperioden var avkastningen på lånefordringar 2,9 (2,0) och avkastningen på statsobligationer -2,3 (5,6) procent. Företagsobligationerna uppvisade en avkastning på 0,4 (6,4) procent och penningmarknadsinstrumenten och depositionerna en avkastning på 0,5 (0,4) procent. Den kraftiga nedgången på aktiemarknaden som började i augusti resulterade i en svagare avkastning på aktieplaceringar. Trots detta var avkastningen på aktieplaceringar under rapportperioden alltjämt positiv, 1,3 (7,5) procent. Aktieplaceringarna uppgick till (14 478) miljoner euro, varav de noterade aktierna stod för (11 013) miljoner euro, kapitalplaceringarna för (2 405) och de onoterade aktieplaceringarna för (1 059) miljoner euro. De noterade aktierna avkastade -1,0 (6,3) procent, kapitalplaceringarna 9,1 (11,8) procent och de onoterade aktieplaceringarna 9,0 (12,7) procent. Trots det svaga samhällsekonomiska läget i Finland uppvisade de finländska aktierna alltjämt en mycket stark avkastningsutveckling. Aktiemarknaden upplevde en svacka under årets tredje kvartal, men de inhemska noterade aktierna avkastade ändå hela 7,0 (6,9) procent. Avkastningen på fastighetsplaceringar var 2,3 (2,9) procent. Fastighetsplaceringarna uppgick till (3 901) miljoner euro, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för (3 399) och fastighetsplaceringsfonderna för 522 (503) miljoner euro. De internationellt spridda fastighetsplaceringsfonderna gav en bättre avkastning än aktiemarknaden under årets tredje kvartal. Avkastningen på de direkta fastighetsplaceringarna minskade på grund av nedskrivningar. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 1,1 (2,0) och fastighetsplaceringsfonderna 10,2 (9,5) procent. Under rapportperioden uppgick anskaffningarna och renoveringarna till 40 (47) miljoner euro och fastighetsförsäljningen till 12 (302) miljoner euro. Kategorin övriga placeringar uppvisade en avkastning på 3,4 (8,7) procent i den instabila marknadsmiljön. De övriga placeringarna uppgick till (7 187) miljoner euro och bestod nästan helt och hållet av placeringar i hedgefonder, (6 935) miljoner euro, och råvaruplaceringar 263 (244) miljoner euro. Hedgefondsplaceringarnas avkastning har utvecklats jämnt och effektivt spritt den risk som fluktuationerna på aktie- och ränteplaceringsmarknaden medfört. Hedgefondernas avkastning var 3,6 procent. Avkastningen förbättrades av att dollarn blev allt starkare under början av året. Varma har placeringar i dollar särskilt bland aktieplaceringar och placeringar i hedgefonder samt företagsobligationer. Policyn har varit att satsa på gardering mot huvuddelen av valutakursrisken. Under första delen av året har en större del av valutapositionen än normalt hållits öppen, och den stärkta dollarn har således lett till ett bättre resultat. Valutaresultatet ingår i placeringsavkastningen inom de olika tillgångsklasserna. Marknadsrisken för placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktierna står för den klart största andelen av marknadsrisken i placeringarna. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till (1 114) miljoner euro. Driftskostnader och personal Varmas totala driftskostnader under rapportperioden uppgick till 108 (107) miljoner euro. Enligt prognosen för hela året använder Varma för driftskostnaderna 75 (76) procent av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i försäkringsavgifterna. Omkostnadsöverskottet för rapportperioden var 26 (24) miljoner euro. I slutet av september hade moderbolaget 544 (556) anställda. I slutet av september arbetade 56 (57) procent av personalen inom pensions- och kundrelationsfunktionerna, 13 (13) procent inom placeringsfunktionen och 31 (30) procent inom övriga funktioner.

5 5 (9) Bolagets förvaltning På Varmas webbplats finns en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem samt en utredning över löner och arvoden. Dessa utredningar grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar till den del den är tillämplig på arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. En lista över Varmas ledningsgruppsdirektörers innehav i offentligt noterade bolag finns att läsa via Varmas webbplats. Uppgifterna uppdateras i realtid. På Varmas webbplats finns ett sammandrag av Varmas insiderregler. Riskhantering Varmas riskposition förändrades inte under rapportperioden. De väsentliga riskerna för Varma hänför sig till placeringsverksamheten och datasystemen. De mest betydande riskerna ekonomiskt sett är placeringsriskerna. Inom pensionsförsäkringsverksamheten hänför sig riskerna till handläggningen av pensioner och försäkringar samt funktionssäkerheten i fråga om de gemensamma systemen för branschen. Styrelsen har fastställt en riskhanteringsplan som gäller bolagets alla risker. Noterna till det årliga bokslutet innehåller en närmare beskrivning av försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa och övriga risker med hanteringsmetoder samt vissa kvantitativa uppgifter. Varmas styrelse bestämmer i sin placeringsplan bland annat de allmänna betryggande målsättningarna för placeringarna, målen för placeringarnas spridning och likviditet samt principerna för valutarörelsen. Vid beräkningen av solvensen och täckningen av ansvarsskulden beaktas placeringsriskerna enligt deras faktiska natur. Spridningen av placeringsportföljen bygger på en allokering som beaktar tillgångsklassernas avkastningskorrelationer. Utsikter inför framtiden Vi förväntar oss att tillväxten i världsekonomin fortsätter i måttlig takt trots att riskerna ökat. Centralbankernas penningpolitik kommer att utgöra en väsentlig faktor i styrningen av ekonomin ännu en lång tid framöver. Det är också viktigt att centralbankerna lyckas med att normalisera penningpolitiken, när det blir aktuellt. Det ekonomiska läget är alltjämt utmanande med tanke på Varmas mål att placera pensionsmedlen lönsamt och tryggt. Varmas starka solvens och omsorgsfulla riskhantering är viktiga konkurrensfördelar när det gäller att trygga pensionerna. En hög solvensnivå är ytterst viktig på en osäker marknad. Det ger bolaget större rörelsefrihet och bättre möjligheter att eftersträva goda avkastningar. Finlands ekonomi har tappat fart jämfört med konkurrentländerna. Någon snabb lösning på detta problem finns inte i sikte. Den offentliga ekonomin stramas åt, exportefterfrågan är svag och läget på hemmamarknaden är alltjämt lamt. Detta inger föga förhoppningar om en snabb förbättring. Åtgärder som förbättrar priskonkurrenskraften och återupprättar förtroendet samt förändringar som ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden måste genomföras för att den öppna sektorns tillväxtpotential ska kunna tryggas. Den förvärrade arbetslösheten, och i synnerhet den ökande mängden långtidsarbetslösa, är ett problem för finansieringen av pensionerna, eftersom majoriteten av de löpande pensionerna finansieras direkt med de medel som inflyter i form av pensionsavgifter. Helsingfors den 27 oktober 2015 Risto Murto verkställande direktör

6 6 (9) Sifforna i delårsrapporten anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för cirka personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 40,4 miljarder euro i slutet av september YTTERLIGARE INFORMATION Ekonomidirektör Pekka Pajamo, tfn eller BILAGA: Tabeller

7 7 (9) Balansräkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 9/2015 9/ /2014 Aktiva Placeringar Fordringar Inventarier Passiva Eget kapital Värderingsdifferenser Utjämningsbelopp Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Solvenskapital sammanlagt Fördelat tilläggsförsäkringsansvar (till återbäringar) Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Egentlig ansvarsskuld Sammanlagt Övriga skulder Resultaträkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 1-9/ / /2014 Premieinkomst Utbetalda ersättningar Förändring i ansvarsskulden Nettoresultat av placeringsverksamheten Totala driftskostnader Skatter Totalresultat * * Resultat till verkligt värde före förändringen i tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet Försäkringsrörelsens resultat Placeringsverksamhetens resultat Omkostnadsresultat Totalresultat

8 8 (9) Solvenskapital och dess gränser (Procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen) Solvensgräns 16,5 14,2 15,8 Solvenskapitalets maximibelopp 66,0 57,0 63,1 Solvenskapital före utjämningsbelopp 26,8 31,1 30,1 Solvenskapital 30,6 35,0 34,0 Solvensutveckling Siffrorna är angivna enligt den lagstiftning som var i kraft under perioden. Placeringsfördelning till verkligt värde /2015 9/ / / / / mån Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Avkastn. Avkastn. Avkastn. Basfördelning Riskfördelning Riskfördelning Riskfördelning MWR MWR MWR Volamn % mn % mn % mn % % % % tilitet Ränteplaceringar 1) ,2 4,8 5,8 Lånefordringar ,9 2,0 2,6 Obligationer ,8 6,0 7,1 1,8 Statsobligationer ,3 5,6 7,4 Företagsobligationer ,4 6,4 6,9 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ,5 0,4 0,5 Aktieplaceringar ,3 7,5 9,1 Noterade aktier ,0 6,3 7,4 10,6 Kapitalplaceringar ,1 11,8 13,5 Onoterade aktier ,0 12,7 19,7 Fastighetsplaceringar ,3 2,9 3,8 Direkta fastighetsplaceringar ,1 2,0 3,2 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,2 9,5 8,0 Övriga placeringar ,4 8,7 8,4 Hedgefonder ,6 8,0 7,8 2,1 Råvaruplaceringar Övriga placeringar Placeringar sammanlagt ,1 6,1 7,1 4,0 Effekt av derivat Placeringar till verkligt värde sammanlagt Den modifierade durationen för alla obligationer är 2,8. 1) Inklusive upplupna räntor

9 9 (9) Placeringsresultat Totalresultat

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015:

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 455 (454) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (8) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 234 (-745) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (10) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -754 (1 455) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2004

Delårsrapport. januari mars 2004 Delårsrapport januari mars Kommentar från vd: Allt starkare nyckeltal Alecta har fått en förträfflig start på året. Det syns inte minst på våra nyckeltal i form av konsolidering, solvens och kostnadsmått

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

2012 5 Månadsöversikt

2012 5 Månadsöversikt 2012 5 Månadsöversikt Korrigering på aktiemarknaderna i april Efter en stark inledning på året återvände i april osäkerheten till placeringsmarknaderna. I synnerhet i början av månaden var avkastningen

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Delårsrapport. januari juni 2008

Delårsrapport. januari juni 2008 Delårsrapport januari juni 2008 Innehåll Finansiell information för januari juni 2008 2 Vd-kommentar 3 Kommentar till moderbolagets och koncernens bokslut 4 Ekonomisk ställning och nyckeltal 5 Totalavkastningstabell

Läs mer

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet

H ållbarhet är en integrerad del av vår placeringsverksamhet PRINCIPER FÖR ANSVARSFULLA PLACERINGAR Godkända av Ilmarinens styrelse 17.12.2015 Direkta värdepappersplaceringar 2 Direkta placeringar i onoterade aktier och investeringslån 3 Fastighetsplaceringar 3

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2015

Halvårsrapport januari juni 2015 Halvårsrapport januari juni 2015 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till 488 (-49) mkr enligt bokslutet per 30 juni 2015. Det positiva resultatet beror på den goda avkastningen som ökat

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland

Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland www.handelsbanken.se/certifikat KupongcERtifikat Kina & RYSSLanD Ett nytt sätt att placera i Kina & Ryssland Sista dag för köp är den 17 Maj 2009 Marknadsläget just nu De enorma stimulanspaket som Kina

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret

Halvårsrapport januari juni 2011. inkomstpension. 221,6 mdkr. långsiktig 1,4 % 3,0 mdkr. avkastning. Första halvåret Halvårsrapport januari juni 2011 inkomstpension 221,6 mdkr 3,0 mdkr långsiktig 1,4 avkastning 2011 Första halvåret Innehåll Halvåret i korthet Positiv värdeutveckling... 3 Avkastning... 4 Fondkapital...

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB

Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Sida 1 (7) Delårsrapport januari - juni 2011 för Sparbanken Skaraborg AB Verksamheten Under första halvåret har efterfrågan på krediter minskat. De främsta orsakerna är stigande ränteläge, regler kring

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut

Verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse och bokslut 2008 1 Femårsöversikt (1 000 euro) 2004 2005 2006 2007 2008 Premieinkomster Redovisad premieinkomst 16 831 17 508 18 699 18 157 21 231 16,9 % Omsättning Premieintäkter

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

2013 10 Månadsöversikt

2013 10 Månadsöversikt 2013 10 Månadsöversikt Från krisen i Syrien till USA:s budgetstrid I augusti var krisen i Syrien ett mycket omdiskuterat ämne på placeringsmarknaden. Krisen dämpades snabbt i september när USA, Ryssland

Läs mer

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem

Angående förslaget daterat den 6 oktober till nytt trafikljussystem 27 oktober 2005 Finansinspektionen Box 6750 113 85 STOCKHOLM Skandia Liv 103 50 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 44 Telefon vx 08-788 10 00 Risk Manager hos kapitalförvaltningen Axel Brändström, CFA Telefon

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Boksluts- meddelande 2011

Boksluts- meddelande 2011 Bokslutsmeddelande 2011 Bokslutskommuniké 2011 Sida 1 Ahlstrom Abp sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE 1.2.2012 kl. 12.00 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Första kvartalet 2015 Periodens omsättning uppgick till 23 571 T (24 252 T ), Periodens rörelseresultat uppgick till 721 T (788 T )* Periodens resultat uppgick till 515 T (-125 T )* Resultat per aktie

Läs mer

PROGNOS 24.8.2004. Ekonomisk prognos 2004-2005 INDUSTRIPRODUKTIONEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG SAMHÄLLSEKONOMIN VÄNDER UPPÅT. Tilläggsuppgifter:

PROGNOS 24.8.2004. Ekonomisk prognos 2004-2005 INDUSTRIPRODUKTIONEN HAR ÅTERHÄMTAT SIG SAMHÄLLSEKONOMIN VÄNDER UPPÅT. Tilläggsuppgifter: PROGNOS 24.8.2004 Tilläggsuppgifter: Prognoschef Eero Lehto Tel. 358-9-2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Informatör Heikki Taimio Tel. 358-9-2535 7349 e-mail: Heikki.Taimio@labour.fi Ekonomisk prognos

Läs mer

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR

RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR RÄNTEFOKUS DECEMBER 2014 FORTSATT LÅGA BORÄNTOR SAMMANFATTNING Återhämtningen i svensk ekonomi har tappat fart till följd av den mycket tröga utvecklingen på många av landets viktigaste exportmarknader.

Läs mer

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent

EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent 1 (5) EVLI BANKS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 12/2015: Redovisningsperiodens resultat ökade med över 60 procent Januari december 2015 Koncernens nettoomsättning ökade med 8 procent till 64,2 miljoner euro (59,7

Läs mer

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande

Ägardirektiv avseende onoterade fastighetsbolag där Första AP-fonden har ett betydande inflytande Beslutas av VD i ledningsgruppen Tidigare beslut 2015-03-31 (2014-03-13) Uppdateras Årligen Handläggare Chef Kommunikation och ägarstyrning Kopplade dokument Ägarpolicyn Ägardirektiv avseende onoterade

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare.

Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30. Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Tentamen i nationalekonomi, makro A 11 hp 2013-05-30 Ansvarig lärare: Anders Edfeldt (0705103009) Hjälpmedel: Skrivdon och miniräknare. Maximal poängsumma: 24 För betyget G krävs: 12 För VG: 18 Antal frågor:

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens

För- Täckningsbara Av vilka som Täckningen i Tillgångsslag ordning tillgångar täckning för procent av pensionsansvar ansvarsskuldens BILAGA 1 SAMMANDRAG AV TÄCKNINGEN FÖR ANSVARSSKULDEN Försäkringskassans namn Av Förs.inspektionen tilldelat registernr Räkenskapsperiod 1. Ansvarsskuld Tillgångar som utgör täckning av ansvarsskuld enligt

Läs mer

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro.

Finansnettot ökade med 1,8 miljoner euro jämfört med samma period året innan och uppgick till 4,5 miljoner euro. STOCKMANN Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 7.11.2002, kl. 12.00 DELÅRSRAPPORT 1.1-30.9.2002 Stockmannkoncernens vinst före extraordinära poster ökade betydligt och uppgick till 33,7 Me (20,6 Me år 2001). Försäljningen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Finansministeriets föreskrift

Finansministeriets föreskrift FINANSMINISTERIET Helsingfors 19.1.2016 TM 1602 VM/22/00.00.00/2016 Finansministeriets föreskrift om scheman för bokslutet för statliga fonder utanför budgeten och de uppgifter som ska ingå i bilagorna

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Riksbanken och fastighetsmarknaden

Riksbanken och fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2008-05-14 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Fastighetsdagen 2008, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008

OP-POHJOLA-GRUPPENS (SAMMANSLUTNINGEN AV ANDELSBANKER) IFRS-BOKSLUT 2008 INNEHÅLL OP-POHJOLA-GRUPPENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 År 2008 i sammandrag 2 OP-Pohjola-gruppens nyckeltal 3 Omvärlden 3 OP-Pohjola-gruppens resultat och omslutning 5 Kapitaltäckning 10 Kapitalutvärdering

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Livförsäkring och avkastning av kapital

Livförsäkring och avkastning av kapital Livförsäkring och avkastning NFT 4/2002 av kapital Livförsäkring och avkastning av kapital av Matti Ruohonen Matti Ruohonen matti.ruohonen@veritas.fi Många livförsäkringsbolag är numera dotterbolag i grupper,

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 1 2015

Delårsrapport för kvartal 1 2015 Delårsrapport för kvartal 1 2015 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer