Varmas delårsrapport :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015:"

Transkript

1 1 (9) Varmas delårsrapport : Jämförelsetalen inom parentes avser läget , om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till (454) miljoner euro. Placeringarna avkastade under tre månader 5,3 (2,0) % och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 42,6 (38,7) miljarder euro. Solvenskapitalet låg på en stark nivå, (9 595) miljoner euro, 38,1 (32,9) % av ansvarsskulden och 2,5 (2,3) gånger högre än solvensgränsen. Det ekonomiska läget Europeiska centralbankens köpprogram stöder marknaderna Förväntningarna på ett ekonomiskt uppsving i euroområdet har ökat något. Europeiska centralbanken vidtog nya penningpolitiska åtgärder för att stödja ekonomin i euroområdet och sätta fart på inflationen. Banken har förbundit sig att varje månad köpa statsobligationer på andrahandsmarknaden i euroområdet för cirka 60 miljarder euro. Målet är att skapa förväntningar på en stark förbindelse att nå inflationsmålet. De penningpolitiska åtgärderna den låga räntan och den ökade likviditeten har gynnat aktiemarknaden. Eurokursen har sjunkit, vilket främjar konkurrenskraften i euroområdet. Ett betydande mål för centralbanken är att stödja en gynnsam utveckling av företagens finansieringsförhållanden så att den ekonomiska tillväxten stärks. Med hjälp av penningpolitiken vill man förbättra förutsättningarna för en ökad investeringsefterfrågan inom den privata sektorn. Den negativa räntan eller nollräntan på kapitalmarknaden är en utmaning för långsiktiga pensionsplacerare. Det är för tidigt att uppskatta penningpolitikens slutliga effekter i euroområdet. Utöver de penningpolitiska åtgärderna ska ekonomin i euroområdet stimuleras med hjälp av ökad investering, till exempel genom en särskild investeringsfond. Även världsekonomins utveckling är väsentlig för tillväxten i euroområdet. I USA har utvecklingen varit kraftig. Det låga oljepriset gynnade tillväxten under årets första kvartal. Den ekonomiska tillväxten i USA förväntas inte bli särskilt mycket starkare, och det krävs dessutom mer än bara den för att dra den globala ekonomin. Den starkare dollarn, de låga råvarupriserna och den avmattade efterfrågan i industriländerna har även påverkat utvecklingsekonomierna. Den geopolitiska osäkerheten återspeglades i ekonomin. I den globala ekonomin har tillväxten länge varit relativt dämpad i jämförelse med tiden före finanskrisen. Utmaningar i Finlands ekonomi Den ekonomiska utvecklingen i Finland var fortsatt svag. Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter minskade totalproduktionen inom samhällsekonomin i februari från föregående år. Inom industrin minskade produktionsvolymerna ytterligare under januari februari. De indikatorer som speglar företagens tillit ligger alltjämt på låg nivå, även om en liten återhämtning kunde rapporteras i mars. Sysselsättningen har minskat från året innan.

2 2 (9) Om förväntningarna på en återhämtning i euroområdet uppfylls gynnar tillväxten även i Finland. Näringsstrukturen förändras långsamt, och Finlands priskonkurrenskraft är fortsättningsvis svag. Den minskande produktionen inom elektronikindustrin påverkar i hög grad Finlands totalproduktion och dess förädlingsgrad. Det finns inte heller mycket spelrum i Finlands offentliga ekonomi. Beredningen av pensionsreformen fortskrider Beredningen av lagstiftningen om pensionsreformen, som träder i kraft 2017, fortskrider i trepartssamarbete under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Varma förbereder sig för egen del på verkställandet av pensionsreformen och den nya lagstiftningen och på en fortsatt utmärkt kundservice. I den rådande svåra ekonomiska situationen framhävs betydelsen av ett starkt pensionssystem. Eftersom lönesumman oundvikligen kommer att växa långsamt under de närmaste åren är det särskilt viktigt att lyckas i placeringsverksamheten. I och med avtalet om arbetspensionsreformen har finansieringen av arbetspensionssystemet satts i balans, och den nu kända avgiftsnivån uppskattas vara tillräckligt hög även på lång sikt. För Varmas nuvarande och blivande pensionstagare och för dem som finansierar pensionsskyddet är det viktigt att förtroendet för de utlovade pensionsförmånerna bevaras och att avgiftsnivån är förutsägbar. År 2015 uppgår den genomsnittliga ArPL-avgiften till 24,0 (23,6) % av lönerna, varav löntagarens andel är 5,70 (5,55) % för personer under 53 år och 7,20 (7,05) % för personer äldre än så. FöPL-avgiften är 23,7 (23,3) % av den fastställda arbetsinkomsten för personer under 53 år och 25,20 (24,8) % för personer äldre än så. Varmas ekonomiska utveckling Totalresultatet till verkligt värde för tre månader var (454) miljoner euro. Det som påverkar totalresultatet klart mest är placeringsverksamhetens resultat, (439) miljoner euro. Nettointäkterna av placeringsverksamheten, (775) miljoner euro, översteg den ränta som i början av året gottskrivs ansvarsskulden och som uppgick till 708 (325) miljoner euro. Försäkringsrörelsens uppskattade resultat var 6 (7) miljoner euro och omkostnadsresultatet 8 (8) miljoner euro. Den exakta uträkningen av försäkringsavgifterna och ansvarsskulden för år 2014 slutförs under årets andra kvartal, vilket innebär att siffrorna för premieinkomsten, försäkringsbeståndet, försäkringsrörelsens resultat, omkostnadsresultatet och återbäringarna för årets första kvartal grundar sig på uppskattningar i både resultaträkningen och balansräkningen. Årsavräkningen inverkar i allmänhet inte nämnvärt på totalresultatet. Varmas solvens stärktes jämfört med situationen i början av året. I slutet av mars uppgick det solvenskapital som fungerar som riskbuffert för placeringsverksamheten till (9 595) miljoner euro, dvs. till 38,1 (32,9) % i förhållande till ansvarsskulden. Solvenskapitalet består av eget kapital på 108 (102) miljoner euro, värderingsdifferenser mellan verkliga värden och bokföringsvärden på (6 943) miljoner euro, ett utjämningsbelopp på (1 125) miljoner euro och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar på -923 (1 425) miljoner euro. Till ansvarsskulden räknas förutom det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet även den egentliga ansvarsskulden på (28 380) miljoner euro och det aktieavkastningsbundna tilläggsförsäkringsansvaret på (752) miljoner euro. Solvenskapitalet var 2,5 (2,3) gånger högre än solvensgränsen och låg således på en betryggande nivå. Täckningen av ansvarsskulden uppgick till 138 (123) % av ansvarsskulden.

3 3 (9) Försäkringsverksamheten I slutet av mars hade Varma pensionstagare ( vid årets början). De utbetalda pensionerna och övriga ersättningarna under januari mars uppgick till (1 135) miljoner euro. Under början av året fattades nya pensionsbeslut, vilket är 2,5 % mer än under motsvarande period året innan. Varma fortsätter sitt framgångsrika, långsiktiga arbete med kundföretagen och deras företagshälsovård för att pensionskostnaderna ska hållas under kontroll och människorna ska stanna längre i arbetslivet. Placeringsverksamheten Varmas placeringsresultat utvecklades kraftigt i januari maj och den höga solvensen förbättrades ytterligare. Avkastningen på placeringarna uppgick i slutet av mars till 5,3 (2,0) % och deras värde till (38 733) miljoner euro. Solvensen steg rekordartat till 38,1 (32,9) % av ansvarsskulden. Under det första kvartalet var rörelserna på kapitalmarknaden exceptionellt kraftiga. Aktiekurserna steg kraftigt särskilt i Europa och euron försvagades betydligt mot den amerikanska dollarn. Europeiska centralbanken meddelade i januari om köp av statsobligationer på marknaden och startade i mars det s.k. PSPP-programmet (Public Sector Purchase Program). Till följd av dessa åtgärder sjönk räntenivån ytterligare från sin redan låga nivå. Den tyska tioårsräntan föll till 0,18 % och räntenivåerna för många kortare maturiteter är negativa. Det ekonomiska klimatet i Finland och Europa var fortsättningsvis kärvt och tillväxtförväntningarna låga. Tillväxtförväntningarna ökade dock något på marknaderna, vilket i kombination med de svaga förväntningarna på ränteavkastning styrde medel till aktieplaceringar. I allokeringen av Varmas placeringar mellan de olika tillgångsklasserna skedde inga betydande ändringar. Aktiekurserna har ett långt uppsving bakom sig och värderingsnivåerna är historiskt höga, vilket ger anledning till försiktighet. Andelen aktie- och fastighetsplaceringar minskade marginellt, medan andelen ränteplaceringar ökade. Den bästa placeringsavkastningen kom från aktierna, men även de övriga tillgångsklasserna gav en klart positiv avkastning. Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringar under fem år var i slutet av mars 6,7 % och avkastningen under tio år 5,8 %. Den motsvarande reella avkastningen var 4,8 respektive 3,9 %. Avkastningen på ränteplaceringar, 2,0 (1,5) %, utvecklades positivt tack vare att räntenivån sjönk. Ränteplaceringarna uppgick till (13 308) miljoner euro: av dessa var lånefordringarna (1 859), statsobligationerna (4 617), företagsobligationerna (5 959) samt penningmarknadsinstrumenten och depositionerna (874) miljoner euro. Under början av året avkastade lånefordringarna 0,8 (0,1) %, statsobligationerna 2,3 (1,8) %, företagsobligationerna 2,6 (2,2) % samt penningmarknadsinstrumenten och depositionerna 0,3 (-0,1) %. Aktiekurserna steg kraftigt under perioden januari mars. Utvecklingen var särskilt stark i Finland och det övriga Europa där kurserna knappade in på skillnaden mot utvecklingen i USA. Avkastningen på aktieplaceringarna var mycket god, 9,6 (2,6) %. Aktieplaceringarna uppgick till (14 676) miljoner euro och fördelade sig enligt följande: noterade aktier (11 391) miljoner euro, kapitalplaceringar (2 235) och onoterade aktieplaceringar (1 050) miljoner euro. De noterade aktierna avkastade 11,7 (2,2) %, kapitalplaceringarna 2,6 (2,8) % och de onoterade aktieplaceringarna 1,5 (6,4) %.

4 4 (9) Finlands ekonomi överskuggades förutom av den svaga tillväxten även av de fortsatt dystra exportutsikterna, även om den svagare euron och de sjunkande priserna på olja och andra råvaror torde utlova förbättring. Trots den svaga samhällsekonomin utvecklades de finländska aktiekurserna mycket kraftigt under början av året, och de inhemska noterade aktierna avkastade 18,4 %. Avkastningen på fastighetsplaceringar var stabil: 2,0 (2,1) %. Fastighetsplaceringarna uppgick till (4 294) miljoner euro, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för (3 743) och fastighetsplaceringsfonderna och de kollektiva investeringarna för 545 (550) miljoner euro. Avkastningen på direkta fastighetsplaceringar var 1,2 (1,5) % och avkastningen på fastighetsplaceringsfonder 7,0 (6,5) %. Under rapportperioden har Varma anskaffat och renoverat fastigheter för 7 miljoner euro och sålt fastigheter för under 1 miljon euro. Varma köpte i början av året en andel i Skärholmen Centrum i Stockholm, ett av de största köpcentren i Sverige. Avkastningen på övriga placeringar uppgick till 4,7 (1,9) %. De övriga placeringarna för (5 177) miljoner euro bestod nästan helt av placeringar i hedgefonder, (4 919) miljoner euro. Hedgefondsplaceringarna utvecklades jämnt och uppvisade en avkastning på 4,3 %. Den starkare dollarn förbättrade avkastningen. Varma har placeringar i dollar särskilt bland placeringar i aktier och hedgefonder samt företagsobligationer. Policyn går ut på gardering mot huvuddelen av valutakursrisken. Under rapportperioden hölls en större del av valutapositionen än normalt öppen, varvid den starkare dollarkursen förbättrade resultatet. Valutaresultatet ingår i placeringsavkastningen inom de olika tillgångsklasserna. Marknadsrisken för placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktiernas andel av marknadsrisken för placeringar är klart störst. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till (1 156) miljoner euro. Driftskostnader och personal Varmas periodiserade totala driftskostnader uppgick i januari mars till 28 (36) miljoner euro. Av driftskostnaderna utgjorde personalkostnaderna 43 (36) %, IT-kostnaderna 24 (29) %, de lagstadgade avgifterna 10 (9) % och övriga kostnader 23 (26) %. Av de omkostnadsdelar som ingår i försäkringsavgifterna använde Varma 76 (76) % för sina driftskostnader. Omkostnadsöverskottet under början av året var 8 (8) miljoner euro. I slutet av mars hade moderbolaget 558 (549) anställda. Vid månadens slut arbetade 57 (57) % av personalen inom pensions- och kundservicefunktionerna, 13 (13) % inom placeringsfunktionen och 30 (30) % inom övriga funktioner. Bolagets förvaltning Varmas ordinarie bolagsstämma hölls den 19 mars Bolagsstämman fastställde bokslutet och beviljade ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsperioden Till nya ledamöter i förvaltningsrådet valdes Jarmo Hyvärinen, Kari Jordan, Erkki Järvinen, Hannu Kottonen, Päivi Leiwo och Christoph Vitzthum. Som ledamöter i förvaltningsrådet fortsätter Juri Aaltonen, Martti Alakoski (vice ordförande), Petri Castrén, Erkki Etola, Stig Gustavson, Tauno Heinola, Tapio Korpeinen, Päivi Kärkkäinen, Olli Luukkainen, Ilkka Nokelainen, Lauri Peltola, Juhani Pitkäkoski, Matti Rihko, Pertti Saarela, Mika Seitovirta, Saana Siekkinen, Leena Vainiomäki, Jorma Vehviläinen, Kari Virta, Anssi Vuorio, Satu Wrede och Göran Åberg.

5 5 (9) Till revisorer valdes CGR Petri Kettunen och CGR Paula Pasanen. Till revisorssuppleanter valdes CGR Marcus Tötterman och CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Nya styrelseledamöter sedan den 1 januari 2015 är Berndt Brunow, Jyri Luomakoski och Ilkka Oksala. Ny ersättare sedan den 1 april 2015 är Eija Hietanen. Som ledamöter i Varmas styrelse fortsätter Riku Aalto, Mikael Aro, Johanna Ikäheimo, Ari Kaperi, Jari Paasikivi, Antti Palola, Petri Niemisvirta, Kai Telanne och Veli-Matti Töyrylä. Som ersättare i styrelsen fortsätter Mikko Ketonen och Liisa Leino. Styrelsen har inom sig valt Berndt Brunow till ordförande samt Jari Paasikivi och Antti Palola till vice ordförande. På Varmas webbplats finns en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem samt en utredning över löner och arvoden. Dessa utredningar grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar i den del den är tillämplig på arbetspensionsförsäkringsbolagens verksamhet. Varma har offentliggjort ledningsgruppsdirektörernas innehav i offentligt noterade bolag på sin webbplats. Ledningens börsinnehavsuppgifter uppdateras kvartalsvis. Varma har offentliggjort sina principer för ansvarsfull placering och sin praxis inom varje tillgångsklass. Principerna omspänner Varmas samtliga placeringstillgångar, och de anger allmänna riktlinjer som ska tillämpas i varje tillgångsklass i enlighet med tillgångsklassens särdrag. Riskhantering De väsentliga riskerna för Varma hänför sig till placeringsverksamheten och datasystemen. Ekonomiskt sett är placeringsriskerna mest betydande. Inom pensionsförsäkringsverksamheten hänför sig riskerna till handläggningen av pensioner och försäkringar samt funktionssäkerheten i fråga om de gemensamma systemen för branschen. Styrelsen har fastställt en riskhanteringsplan som gäller bolagets alla risker. Noterna till det årliga bokslutet innehåller en närmare beskrivning av försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa och övriga risker med hanteringsmetoder samt vissa kvantitativa uppgifter. Varmas styrelse bestämmer i sin placeringsplan bland annat de allmänna betryggande målsättningarna för placeringarna, målen för placeringarnas spridning och likviditet samt principerna för valutarörelsen. Vid beräkningen av solvensen och täckningen av ansvarsskulden beaktas placeringsriskerna enligt deras faktiska natur. Spridningen av placeringsportföljen bygger på en allokering som beaktar tillgångsklassernas avkastningskorrelationer. Varmas riskposition förändrades inte under rapportperioden. Utsikter inför framtiden Den måttfulla tillväxten i den globala ekonomin förväntas fortsätta. I Europa kopplas förväntningarna på en återhämtning nu särskilt till effekterna av centralbankens penningpolitik, och dessa är ännu inte kända på längre sikt. Den geopolitiska osäkerheten överskuggar de ekonomiska utsikterna särskilt i Europa. Nollränta eller negativ ränta medför utmaningar. På aktiemarknaden har kursutvecklingen ställvis länge varit synnerligen kraftig, framför allt i förhållande till utvecklingen i realekonomin. Finland befinner sig i en svår ekonomisk situation.

6 6 (9) Pensionsfonderingen och avkastningen på pensionsmedlen blir allt viktigare när det gäller att trygga pensionerna i och med att lönesumman växer i allt trögare takt. Varma har en synnerligen stark solvens som ger gott om spelrum på den volatila marknaden. Varma förbereder sig för genomförandet av pensionsreformen. Varma vill sköta sin egen uppgift tryggandet av pensionerna och sina kunders pensionsärenden så effektivt som möjligt även när lagstiftningen ändras. Helsingfors den 23 april 2015 Risto Murto verkställande direktör Denna delårsrapport anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 42,6 miljarder euro i slutet av mars YTTERLIGARE INFORMATION: Ekonomidirektör Pekka Pajamo, tfn eller Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn eller BILAGA: Tabeller

7 7 (9) Balansräkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 3/2015 3/ /2014 Aktiva Placeringar Fordringar Inventarier Passiva Eget kapital Värderingsdifferenser Utjämningsbelopp Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Solvenskapital sammanlagt Fördelat tilläggsförsäkringsansvar (till återbäringar) Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Egentlig ansvarsskuld Sammanlagt Övriga skulder Resultaträkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 1-3/ / /2014 Premieinkomst Utbetalda ersättningar Förändring i ansvarsskulden Nettoresultat av placeringsverksamheten Totala driftskostnader Skatter Totalresultat * * Resultat till verkligt värde före förändringen i tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet Försäkringsrörelsens resultat Placeringsverksamhetens resultat Omkostnadsresultat Totalresultat

8 8 (9) Placeringarna enligt verkligt värde /2015 3/ /2014 Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde Basfördelning Riskfördelning Riskfördelning Riskfördelning 1-3/ / / mån Avkastn. Avkastn. Avkastn. MWR MWR MWR Volamn % mn % mn % mn % % % % tilitet Ränteplaceringar 1) ,0 1,5 5,8 Lånefordringar ,8 0,1 2,6 Obligationer ,4 2,0 7,1 1,9 Statsobligationer ,3 1,8 7,4 Företagsobligationer ,6 2,2 6,9 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ,3-0,1 0,5 Aktieplaceringar ,6 2,6 9,1 Noterade aktier ,7 2,2 7,4 9,4 Kapitalplaceringar ,6 2,8 13,5 Onoterade aktier ,5 6,4 19,7 Fastighetsplaceringar ,0 2,1 3,8 Direkta fastighetsplaceringar ,2 1,5 3,2 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,0 6,5 8,0 Övriga placeringar ,7 1,9 8,4 Hedgefonder ,3 2,4 7,8 1,9 Råvaruplaceringar Övriga placeringar Placeringar sammanlagt ,3 2,0 7,1 3,2 Effekt av derivat Placeringar till verkligt värde sammanlagt Den modifierade durationen för alla obligationer är 5,0. Jämförelsetalen har ändrats från de tidigare rapporterna: de inflationsbundna obligationerna har flyttats från Övriga placeringar till Statsobligationer. 1) Inklusive upplupna räntor Totalresultat kvartalsvis

9 9 (9) Solvenskapital och dess gränser Solvensutveckling

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 1 (11) Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (10) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -754 (1 455) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

21.1.2015. Utredningen beskriver situationen 21.1.2015. 1.2. Ersättnings- och nomineringsutskottets sammansättning och befogenheter

21.1.2015. Utredningen beskriver situationen 21.1.2015. 1.2. Ersättnings- och nomineringsutskottets sammansättning och befogenheter 1 (7) Utredning över löner och arvoden 1. ALLMÄN BESKRIVNING 1.1. Beslutsordning Denna utredning grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar till den del den är tillämplig på

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (8) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 234 (-745) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader

Läs mer

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014 1 (19) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014 Det ekonomiska läget Slutet av finansåret 2014 präglades av allt större osäkerhet Den ekonomiska osäkerheten ökade under den senare hälften av 2014,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro. Varma hade alltjämt den

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

1 (13) 22.1.2016. Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet

1 (13) 22.1.2016. Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet 1 (13) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Denna utredning grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar till den del den är tillämplig på arbetspensionsförsäkringsbolagens

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2015

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2015 11.2.2016 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2015 Det ekonomiska läget Den globala ekonomiska bilden är tudelad: de utvecklade ekonomierna har börjat att återhämta sig samtidigt som tillväxtekonomierna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Rapport om löner och belöningar 2012

Rapport om löner och belöningar 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP / ÅRSREDOVISNING 2012 / Bolagsstyrning 28 Rapport om löner och belöningar 2012 Styrelsens arvoden Ordinarie bolagsstämman ska årligen besluta om styrelseledamöternas arvoden för en verksamhetsperiod

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension Bilaga arbetspension 1:2014 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 20 13 Tack vare god avkastning översteg arbetspensionsplaceringarnas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen bilaga Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2007 Hur har arbetspensionspengarna placerats i klasser? Reijo Vanne 12 Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen 14 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 2 / 2015 3,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 2 / 2015 3,5E 7,5E konomisk rapport 30 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 uropeiska centralbanken, 2015 Postadress Postfack 16 03 19 60066 Frankfurt am Main Tyskland Telefonnummer +49 69 1344 0 Webbplats http://www.ecb.europa.eu

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014

Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 En stark gemensam målsättning styr Wärtsiläs verksamhet år 2014. Läs hela rapporten på www.wartsilareports.com/sv-se/2014/ar/ Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014 INNEHÅLL

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT :

EVLI BANK ABP:S DELÅRSRAPPORT : EVLI BANK ABP:S JANUARI-JUNI 2017 2 (5) EVLI BANK ABP:S 1.1. 30.6.2017: Rörelsevinsten nästan fördubblades under betraktelseperioden Rörelsevinsten förbättrades i segmentet Kapitalförvaltning och investerarkunder

Läs mer

Ägarstyrning 16.1.20 13

Ägarstyrning 16.1.20 13 16.1.20 13 Ägarstyrning Principerna för ägarstyrning utgör en central del av Varmas placeringspolitik. Dessa principer är förenliga med de ägarstyrningsprinciper som Arbetspensionsförsäkrarna TELA publicerade

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allt fler små och medelstora företag valde Veritas som arbetspensionspartner och antalet ArPL-försäkrade arbetsgivare och anställda steg. Veritas partnerskap med Aktia

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Delårsrapport. Januari September 2002

Delårsrapport. Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Delårsrapport Januari September 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,4 MSEK (11,3) Substansvärdet 30 september 171 kronor Substansvärdet 12 november

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2013 26.2.2014 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen i Finland fortsatte år

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016

Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016 1 (8) Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016 Beloppet av placeringstillgångarna var 177,9 miljarder euro i slutet av mars. Värdet minskade med 3,0 miljarder euro

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl

Försäkringstekniskt resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl 1012 Nr 260 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Försäkringsteknisk kalkyl Premieinkomst Premier för lagstadgade pensioner Premier för övriga pensioner Premier för övriga pensioner Från premierelaterade arrangemang

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

RP 5/2010 rd. I denna proposition föreslås att lagen om temporär ändring av bestämmelserna om

RP 5/2010 rd. I denna proposition föreslås att lagen om temporär ändring av bestämmelserna om RP 5/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter

Läs mer