Varmas delårsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2015"

Transkript

1 1 (11) Varmas delårsrapport Jämförelsetalen inom parentes avser läget , om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 700 (1 149) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader 4,3 (5,0) procent och placeringarnas marknadsvärde uppgick till 41,9 (39,6) miljarder euro. Solvenskapitalet låg på en stark nivå, (10 291) miljoner euro; 35,3 (34,9) procent av ansvarsskulden och 2,1 (2,5) gånger högre än solvensgränsen. Det ekonomiska läget Vid slutet av årets andra kvartal rådde en orolig stämning i Europa. Den ekonomiska krisen i Finland blev ännu djupare. Grekland missade deadlinen för att betala tillbaka 1,5 miljarder euro av sitt lån till Internationella valutafonden, och de utdragna förhandlingarna med fordringsägarna strandade men fortsatte sedan i juli. De institutionella strukturerna i euroområdet har stärkts, och euroområdet förväntas klara sig igenom det osäkra läget även om det fortsätter en längre tid. Ekonomin har återhämtat sig något dels tack vare Europeiska centralbankens fortsatt aktiva räntepolitik, dels på grund av att behoven av att strama åt de offentliga ekonomierna inte längre är lika akuta och många länder klart har kommit ur den värsta krisen. Den osäkerhet som läget i Grekland orsakar på marknaden kastar dock en skugga över återhämtningen i Europa. Förutom en fungerande inre marknad behöver euroekonomin också draghjälp från världsekonomin. Många prognosinstitut sänkte i våras sina prognoser för den globala ekonomiska tillväxten. Kapitalmarknaden upplevde efter en lång tid av positiv utveckling korrigeringsrörelser i fråga om både aktierna och i synnerhet ränteplaceringarna. Aktiemarknaden, som fick ett kraftigt uppsving i början av året, tyngdes särskilt av misstron mot Greklands betalningsförmåga. Tvivlen skingrades då nya, striktare betalningsvillkor fastställdes, och mot slutet av juli vände kurvan uppåt igen för aktiemarknaden. I Kina har de ekonomiska riskerna ökat, och börskurserna vände brant nedåt. Förmögenhetsvärdenas långa uppåtgående kurva verkar ha differentierat sig från rörelserna i realekonomin, vilket gett upphov till en kraftig korrigeringsrörelse. Också i Kina har ekonomin stimulerats genom omfattande penningpolitiska interventioner. Den amerikanska ekonomins tillväxt förväntas fortsätta och bli starkare, och de försvagade utsikterna från början av året betraktas som tillfälliga. Sysselsättningsläget har förbättrats och centralbanken anser att ekonomin har stärkts tillräckligt för att man nu stegvis ska kunna börja normalisera penningpolitiken. Den stora frågan är fortfarande hur väl centralbanken, sannolikt i höst, lyckas med sitt nästa drag, nämligen att gradvis höja räntorna utan att skapa nervositet på marknaden. Den ekonomiska krisen i Finland är djup Totalproduktionen inom Finlands ekonomi minskade under den första halvan av året. Under perioden januari maj minskade industrins volym med 4,7 procent från året innan. Problemen på arbetsmarknaden förvärrades och arbetslösheten ökade klart under årets första hälft. Företagens förväntningar visar tills vidare inga tecken på en bestående förbättring. Nyheterna om att de fasta investeringarna inom industrin håller på att öka ger ändå vid handen att företagen också har positiva förväntningar. Investeringsnivån är fortfarande låg, men förväntningarna på att utvecklingen kommer att vända har åtminstone en psykologisk betydelse. Graden av kapacitetsutnyttjande är alltjämt låg inom industrin. Om den

2 2 (11) ekonomiska återhämtningen i euroområdet fortsätter och stärks börjar det äntligen återspegla sig i Finlands ekonomi. Det väsentliga är att stärka Finlands konkurrenskraft. Arbetspensionssystemet Innehållet i pensionsreformen 2017 framskred till lagberedning. De nya pensionslagarna bereddes på trepartsbasis under social- och hälsovårdsministeriets ledning, och lagutkasten färdigställdes i slutet av april som planerat. Riksdagen stiftar lagarna om det nya pensionssystemet och riksdagsbehandlingen inleds sannolikt denna höst utifrån den proposition som beretts. Antalet pensionärer ökar hela tiden och allt fler finländare lever på arbetspension. Det lagstadgade arbetspensionssystemet visar sin styrka och betydelse när det gäller att trygga den växande pensionärsbefolkningens inkomst. Med tanke på att vård- och omsorgsutgifterna för de äldre kommer att öka under de närmaste decennierna är det ytterst viktigt att arbetspensionssystemet ses över ansvarsfullt och i god tid. Vi vet att de utlovade pensionsförmånerna kan finansieras med dagens avgiftsnivå också i framtiden. Det här är viktigt för de finländska företagen och löntagarna. Varma vill för egen del se till att bolagets uppgift sköts så konkurrenskraftigt och effektivt som möjligt. Varmas ekonomiska utveckling Totalresultatet till verkligt värde för sex månader var 700 (1 149) miljoner euro. Det som påverkar totalresultatet klart mest är placeringsverksamhetens resultat, 680 (1 107) miljoner euro. Nettointäkterna av placeringsverksamheten, (1 899) miljoner euro, översteg den ränta som under årets första sex månader gottskrivs ansvarsskulden och som uppgick till (792) miljoner euro. Försäkringsrörelsens uppskattade resultat var 3 (27) miljoner euro och omkostnadsresultatet 17 (14) miljoner euro. Varmas solvens stärktes jämfört med situationen i början av året. I slutet av juni uppgick det solvenskapital som fungerar som riskbuffert för placeringsverksamheten till (10 291) miljoner euro, dvs. till 35,3 (34,9) procent i förhållande till ansvarsskulden. Solvenskapitalet består av eget kapital 109 (104) miljoner euro, värderingsdifferenser mellan de verkliga värdena och bokföringsvärdena (7 169) miljoner euro, ett utjämningsbelopp (1 146) miljoner euro och ofördelat tilläggsförsäkringsansvar -376 (1 873) miljoner euro. I ansvarsskulden ingår förutom det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet den egentliga ansvarsskulden (28 576) miljoner euro och ett tilläggsförsäkringsansvar som är bundet till aktieavkastningen, (915) miljoner euro. Solvenskapitalet var 2,1 (2,5) gånger högre än solvensgränsen och låg således på en betryggande nivå. Täckningen av ansvarsskulden var 132,5 (122,7) procent av ansvarsskulden. I en bilaga presenteras Varmas balans- och resultaträkning till verkliga värden, solvensen och dess utveckling, placeringsvolymerna och placeringsbestånden till verkliga värden grupperade enligt risk, totalresultatet per kvartal samt, i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter, nyckeltalen för sex månader. Försäkringsverksamheten Antalet pensionstagare i Varma uppgick i slutet av juni till ( vid årets början). De utbetalda ersättningarna under januari juni var (2 318) miljoner euro. Sammanlagt nya pensionsbeslut fattades under årets första hälft, dvs. ungefär lika många som under motsvarande period föregående år. I slutet av juni var ( ) arbetstagare och företagare försäkrade i Varma. I fråga om antalet invalidpensionsansökningar har inga väsentliga ändringar skett hittills i år. Den genomsnittliga åldern för invalidpensionering har emellertid stigit något. Varma bedriver ett allt aktivare långsiktigt samarbete med sina kundföretag och deras företagshälsovård för att hjälpa dem att minska pensionskostnaderna och

3 3 (11) förlänga arbetskarriärerna. Ett synligt resultat av detta är bland annat att yrkesinriktad rehabilitering utnyttjas i allt högre grad. Varmas kunder har under rapportperioden fått ett ökat intresse för pensionsreformen, som träder i kraft 2017, och Varma har följaktligen satsat på klar och tydlig kundinformation i både webbtjänsten och direkta kundkontakter. Varma iakttar principerna om god försäkringssed. Placeringsverksamhet Varma uppvisade ett fortsatt gott placeringsresultat för årets första hälft trots de kraftiga korrigeringsrörelserna på aktie- och räntemarknaden under det andra kvartalet. Risken spreds mellan fastigheter och alternativa tillgångskategorier, vilket dämpade marknadsrörelsernas inverkan på placeringsportföljen. Placeringarna avkastade 4,3 (5,0) procent och uppvisade i slutet av juni ett värde på (39 631) miljoner euro. Solvensen var alltjämt hög, nämligen 35,3 (34,9) procent. Under årets andra kvartal upplevde kapitalmarknaden ovanligt stora korrigeringsrörelser i fråga om både aktierna och ränteplaceringarna. Aktiemarknaden, som fick ett kraftigt uppsving i början av året, tyngdes under det andra kvartalet särskilt av tvivlen på att Grekland skulle klara av att betala sin skuld som förföll i slutet av juni. I början av juli hade aktiemarknaden bottenkänning, då Grekland i juni lät bli att betala sin skuld till IMF och därefter ordnade en folkomröstning, där grekerna röstade för att de nya lånevillkoren inte skulle godkännas. Trots resultatet i folkomröstningen godkände Greklands regering och parlament senare i juli nya lånevillkor, som de facto var striktare än de föregående, vilket ledde till ett nytt uppsving på aktiemarknaden i slutet av juli. Räntemarknaden upplevde en ännu större korrigeringsrörelse än aktiemarknaden i fråga om statslånen i euroområdet. De långa räntorna i euroområdet sjönk till en rekordlåg nivå till följd av det omfattande program för köp av offentliga skuldebrev som Europeiska centralbanken inledde i mars. I Tyskland nådde 10-årsräntan i mitten av april som lägst en nivå på 0,05 procent, och räntenivåerna för de kortare maturiteterna blev klart negativa. Mot slutet av april började de långa räntorna, som sänkts till en konstgjort låg nivå, stiga kraftigt. Detta ledde till ett av de snabbaste prisrasen på räntepapper som någonsin skådats i euroområdet. Trots statsskuldkrisen i Grekland har ekonomin i det övriga Europa visat små tecken på återhämtning. I Finland kämpar vi däremot fortfarande med stora ekonomiska utmaningar och relativt låga tillväxtförväntningar. I början av årets andra kvartal hade aktiekurserna ett långt uppsving bakom sig, vilket resulterat i historiskt höga värderingsnivåer. Trots detta sporrade industriländernas förbättrade förväntningar på ekonomisk tillväxt i kombination med de låga avkastningsförväntningarna på ränteplaceringar alltjämt till en allokering till internationellt spridda aktieplaceringar. Den effektiva spridningen mellan hedgefonder, fastigheter och onoterade värdepapper lindrade de placeringsförluster som de kraftiga rörelserna på kapitalmarknaden orsakade under årets andra kvartal. Inga betydande ändringar har gjorts i allokeringen av Varmas placeringar mellan olika tillgångskategorier under rapportperioden. Den bästa avkastningen kom från aktieplaceringarna, men även de övriga tillgångskategorierna gav alltjämt en positiv avkastning från och med årets början. Den genomsnittliga nominella avkastningen under fem år var i slutet av juni 6,7 procent och avkastningen under tio år 4,9 procent. Den motsvarande reella avkastningen var 5,3 respektive 3,4 procent. Avkastningen på ränteplaceringar höll sig precis ovanför nollstrecket på 0,3 (3,4) procent, trots att statslånen i euroområdet genomgick ett kraftigt prisras under årets andra kvartal. Ränteplaceringarna uppgick till (13 741) miljoner euro, varav lånefordringarna stod för (1 633), statsobligationerna för (4 669), företagsobligationerna för (6 145) och penningmarknadsinstrumenten och depositionerna för 309 (1 295) miljoner euro. Under rapportperioden var avkastningen på lånefordringar 2,0 (1,0) och avkastningen på statsobligationer -1,3 (4,1) procent. Företagsobligationerna uppvisade en avkastning på 1,0 (4,8) procent och penningmarknadsinstrumenten och depositionerna en avkastning på 0,5 (0,0) procent.

4 4 (11) Aktiemarknaden i Finland och Europa, som stigit kraftigt i början av året, vände nedåt under årets andra kvartal i takt med att misstron mot Greklands skuldbetalningsförmåga ökade. Trots korrigeringsrörelserna på aktiemarknaden gav aktieplaceringarna fortfarande en god avkastning på 8,3 (7,2) procent. Aktieplaceringarna uppgick till (14 580) miljoner euro och fördelade sig enligt följande: noterade aktier (11 382) miljoner euro, kapitalplaceringar (2 326) och onoterade aktieplaceringar (871) miljoner euro. De noterade aktierna avkastade 8,9 (7,0) procent, kapitalplaceringarna 6,6 (8,0) procent och de onoterade aktieplaceringarna 6,4 (7,5) procent. I Finland överskuggades ekonomin alltjämt av den svaga tillväxten och framför allt av den låga exportefterfrågan. Trots det svaga samhällsekonomiska läget uppvisade de finländska aktierna en mycket stark kursutveckling i början av året. De inhemska noterade aktierna avkastade hela 13,6 procent under rapportperioden trots nedgången på aktiemarknaden under årets andra kvartal. Fastighetsplaceringarna gav en stabil avkastning på 3,4 (3,2) procent. Fastighetsplaceringarna uppgick till (4 266) miljoner euro, varav de direkta fastighetsplaceringarna stod för (3 721) och fastighetsplaceringsfonderna och de kollektiva investeringarna för 548 (545) miljoner euro. Varma har utökat den internationella spridningen av sina fastighetsplaceringar. De internationellt spridda fastighetsplaceringsfonderna gav en bättre avkastning än aktiemarknaden under årets andra kvartal. De direkta fastighetsplaceringarna avkastade 2,6 (2,5) procent och fastighetsplaceringsfonderna 8,9 (7,9) procent. Avkastningen på övriga placeringar var 4,0 (5,2) procent. De övriga placeringarna uppgick till (6 853) miljoner euro och bestod nästan helt och hållet av placeringar i hedgefonder, (6 609) miljoner euro. Hedgefondsplaceringarna utvecklades jämnt och spridde effektivt den risk som fluktuationerna på aktie- och ränteplaceringsmarknaden medförde. Hedgefondernas avkastning var 4,0 (5,5) procent. Avkastningen förbättrades av att dollarn fick en allt starkare ställning under början av året. Varma har placeringar i dollar särskilt bland aktieplaceringarna och placeringarna i hedgefonder samt företagsobligationerna. I praktiken har man satsat på gardering mot huvuddelen av valutakursrisken. I och med att den amerikanska dollarn stärktes gentemot euron förbättrades resultatet för valutapositionen, som hållits öppen. Valutaresultatet ingår i placeringsavkastningen inom de olika tillgångsklasserna. Marknadsrisken för placeringar utgör den största risken för bolagets resultat och solvens. Aktiernas andel av marknadsrisken för placeringar är klart störst. VaR-talet, som beskriver totalrisken i Varmas placeringar, uppgick till (1 008) miljoner euro. Driftskostnader och personal Varmas totala driftskostnader under årets första hälft uppgick till 72 (74) miljoner euro och fördelade sig enligt följande: personalkostnader 34 (34) procent, IT-kostnader 30 (30) procent, lagstadgade avgifter 9 (9) procent och övriga kostnader 27 (27) procent. För driftskostnaderna använde Varma 75 (78) procent av de erhållna omkostnadsdelarna som ingår i försäkringsavgifterna. Omkostnadsöverskottet för rapportperioden var 17 (14) miljoner euro. I slutet av juni hade moderbolaget 552 (546) anställda. Vid denna tidpunkt arbetade 56 (57) procent av personalen inom pensions- och kundrelationsfunktionerna, 13 (13) procent inom placeringsfunktionen och 31 (30) procent inom övriga funktioner.

5 5 (11) Bolagets förvaltning Varmas förvaltningsråd valde presidium på sitt sammanträde den 20 maj Kari Jordan valdes till ordförande för förvaltningsrådet, och Martti Alakoski och Satu Wrede fortsätter som vice ordförande. På Varmas webbplats finns en beskrivning av bolagets förvaltnings- och styrningssystem samt en utredning över löner och arvoden. Dessa utredningar grundar sig på den finska koden för bolagsstyrning, som Varma iakttar till den del den är tillämplig på arbetspensionsbolagens verksamhet. En lista över Varmas ledningsgruppsdirektörers innehav i offentligt noterade bolag finns att läsa via Varmas webbplats. Uppgifterna uppdateras i realtid. Ledningens börsinnehavsuppgifter uppdateras kvartalsvis. På Varmas webbplats finns ett sammandrag av Varmas insiderregler. Varma offentliggjorde i början av mars sina principer för ansvarsfull placering och sin praxis inom varje tillgångsklass. Principerna omspänner Varmas samtliga placeringstillgångar, och de har publicerats på Varmas webbplats. Riskhantering Varmas riskposition förändrades inte under rapportperioden. De väsentliga riskerna för Varma hänför sig till placeringsverksamheten och datasystemen. Ekonomiskt sett är placeringsriskerna mest betydande. Inom pensionsförsäkringsverksamheten hänför sig riskerna till handläggningen av pensioner och försäkringar samt funktionssäkerheten i fråga om de gemensamma systemen för branschen. Styrelsen har fastställt en riskhanteringsplan som gäller bolagets alla risker. I noterna till bokslutet redogörs närmare för försäkringsrisker, placeringsrisker, operativa risker och övriga risker samt hur dessa hanteras. Därtill presenteras kvantitativa uppgifter. Varmas styrelse bestämmer i sin placeringsplan bland annat de allmänna betryggande målsättningarna för placeringarna, målen för placeringarnas spridning och likviditet samt principerna för valutarörelsen. Vid beräkningen av solvensen och täckningen av ansvarsskulden beaktas placeringsriskerna enligt deras faktiska natur. Spridningen av placeringsportföljen bygger på en allokering som beaktar tillgångsklassernas avkastningskorrelationer. Utsikter inför framtiden Trots riskerna förväntar vi oss att den globala ekonomin fortsätter att växa svagt. Europeiska centralbankens starka och långvariga penningpolitiska engagemang stöder alltjämt återhämtningen i euroområdet. Förhandlingarna om Greklands situation kommer att stå högst på euroekonomins agenda en lång tid framöver, och risken för att landet lämnar valutaunionen kan inte uteslutas. Ovissheten om valutaunionens framtid kastar en skugga över de ekonomiska utsikterna. I Finland är det ekonomiska läget fortsättningsvis mycket problematiskt. Finlands ekonomi släpar långt efter konkurrentländerna. Problemen inom exporten och utmaningen med att stärka konkurrenskraften kräver alltjämt uppmärksamhet. Näringsstrukturen i Finland genomgår en omfattande förändring; det tar lång tid att bygga upp en ny grund för tillväxt. Verkställandet av regeringsprogrammet har bara börjat. På kort sikt försvagar de synnerligen omfattande anpassningarna av de offentliga finanserna den totala efterfrågan, men på längre sikt är de nödvändiga för att den offentliga ekonomin ska fås i balans. Att genomföra dessa anpassningar och strukturreformer och förbättra kostnadskonkurrenskraften är väsentliga målsättningar med tanke på Finlands framtid.

6 6 (11) Sysselsättningsläget är alltjämt kärvt. Varmas starka solvens tryggar kundernas pensioner. Det är ytterst viktigt att pensionsmedlen placeras framgångsrikt, eftersom förväntningarna på att lönesumman ska växa är svaga. Varmas starka solvens ger bolaget mer rörelsefrihet och skapar möjligheter att sträva efter höga avkastningar även på osäkra marknader. Helsingfors den 13 augusti 2015 Risto Murto Verkställande direktör Sifforna i delårsrapporten anger de oreviderade siffrorna för moderbolaget. Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma är Finlands största arbetspensionsförsäkrare och privata placerare. Bolaget sköter arbetspensionsskyddet för över personer inom den privata sektorn. År 2014 uppgick Varmas premieinkomst till 4,3 miljarder euro och pensioner utbetalades för 5,0 miljarder euro. Värdet på Varmas placeringar var 41,9 miljarder euro i slutet av juni YTTERLIGARE INFORMATION: Ekonomidirektör Pekka Pajamo, tfn eller Kommunikationsdirektör Satu Perälampi, tfn eller BILAGA: Tabeller

7 7 (11) Balansräkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 6/2015 6/ /2014 Aktiva Placeringar Fordringar Inventarier Passiva Eget kapital Värderingsdifferenser Utjämningsbelopp Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Solvenskapital sammanlagt Fördelat tilläggsförsäkringsansvar (till återbäringar) Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Egentlig ansvarsskuld Sammanlagt Övriga skulder Resultaträkning enligt verkligt värde, moderbolaget mn 1-6/ / /2014 Premieinkomst Utbetalda ersättningar Förändring i ansvarsskulden Nettoresultat av placeringsverksamheten Totala driftskostnader Skatter Totalresultat * * Resultat till verkligt värde före förändringen i tilläggsförsäkringsansvaret och utjämningsbeloppet Försäkringsrörelsens resultat Placeringsverksamhetens resultat Omkostnadsresultat Totalresultat

8 8 (11) Solvenskapital och dess gränser (Procent av den ansvarsskuld som använts vid beräkningen av solvensgränsen) Solvensgräns 16,8 14,1 15,8 Solvenskapitalets maximibelopp 67,1 56,6 63,1 Solvenskapital före utjämningsbelopp 31,5 31,0 30,1 Solvenskapital 35,3 34,9 34,0 Solvensutveckling Siffrorna är angivna enligt den lagstiftning som var i kraft under perioden.

9 9 (11) Placeringsfördelning till verkligt värde /2015 6/ /2014 Marknadsvärde Marknadsvärde Marknadsvärde 1-6/ / / mån Avkastn. Avkastn. Avkastn. MWR MWR MWR Vola- Basfördelning Riskfördelning Basfördelning Riskfördelning Basfördelning Riskfördelning mn % mn % mn % mn % mn % mn % % % % tilitet Ränteplaceringar 1) ,3 3,4 5,8 Lånefordringar ,0 1,0 2,6 Obligationer ,0 4,4 7,1 1,6 Statsobligationer ,3 4,1 7,4 Företagsobligationer ,0 4,8 6,9 Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ,5 0,0 0,5 Aktieplaceringar ,3 7,2 9,1 Noterade aktier ,9 7,0 7,4 8,9 Kapitalplaceringar ,6 8,0 13,5 Onoterade aktier ,4 7,5 19,7 Fastighetsplaceringar ,4 3,2 3,8 Direkta fastighetsplaceringar ,6 2,5 3,2 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,9 7,9 8,0 Övriga placeringar ,0 5,2 8,4 Hedgefonder ,0 5,5 7,8 1,9 Råvaruplaceringar Övriga placeringar Placeringar sammanlagt ,3 5,0 7,1 3,0 Effekt av derivat Placeringar till verkligt värde sammanlagt Den modifierade durationen för alla obligationer är 4,0. 1) Inklusive upplupna räntor Totalresultat kvartalsvis

10 10 (11) Nyckeltal i korthet 1-6/ / /2014 Premieinkomst, mn Nettointäkter av placeringarna till verkligt värde, mn Nettoavkastning på investerat kapital, % 4,3 5,0 7,1 6/2015 6/ /2014 Ansvarsskuld, mn Solvenskapital, mn 1) % av ansvarsskulden 1) 35,3 34,9 34,0 i förhållande till solvensgränsen 2,1 2,5 2,2 Utjämningsbelopp, mn Pensionsmedel, mn 2) ArPL-lönesumma, mn 3) FöPL-arbetsinkomstsumma, mn 3) ) Relationstalet har räknats ut i % av den ansvarsskuld som används vid beräkningen av solvensgränsen 2) Ansvarsskuld + värderingsdifferenser 3) Uppskattning av hela årets löne- och arbetsinkomstsumma för de försäkrade Placeringsfördelning till verkligt värde (Finansinspektionen) Basfördelning Riskfördelning 6/2015 6/ /2014 6/2015 6/ /2014 mn % mn % mn % milj % milj % milj % Ränteplaceringar sammanlagt , , , , , ,1 Lånefordringar 1) , , , , , ,9 Obligationslån 1) , , , , , ,5 Penningmarknadsinstrument och depositioner 1)2) 880 2, , , , , ,7 Aktieplaceringar sammanlagt , , , , , ,8 Noterade aktier 3) , , , , , ,2 Kapitalplaceringar 4) , , , , , ,1 Onoterade aktier 5) , , , , , ,5 Fastighetsplaceringar sammanlagt , , , , , ,6 Direkta fastighetsplaceringar , , , , , ,4 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar 548 1, , , , , ,2 Övriga placeringar , , , , , ,7 Hedgefonder 6) , , , , , ,8 Råvarufonder -35-0,1 1 0, , , , ,9 Övriga placeringar 7) -3 0,0-6 0,0 13 0,0-3 0,0-6 0,0 13 0,0 Placeringar sammanlagt , , , , , ,2 Effekt av derivat 665 0, ,0-81 0,0 Placeringar sammanlagt , , , , , ,2 Obligationsportföljens modifierade duration 4,0 1) Inklusive upplupna räntor 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag

11 11 (11) Nettointäkter av placeringsverksamheten, avkastning på investerat kapital (Finansinspektionen) Nettointäkter av placeringarna, markn.värde 8) Investerat kapital 9) Avkastningsprocent på investerat kapital Avkastningsprocent på investerat kapital Avkastningsprocent på investerat kapital mn mn % % % Ränteplaceringar sammanlagt ,3 3,4 5,8 Lånefordringar 1) ,0 1,0 2,6 Obligationslån 1) ,0 4,4 7,1 Penningmarknadsinstrument och depositioner 1) 2) ,5 0,0 0,5 Aktieplaceringar sammanlagt ,3 7,2 9,1 Noterade aktier 3) ,9 7,0 7,4 Kapitalplaceringar 4) ,6 8,0 13,5 Onoterade aktier 5) ,4 7,5 19,7 Fastighetsplaceringar ,4 3,2 3,8 Direkta fastighetsplaceringar ,6 2,5 3,2 Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar ,9 7,9 8,0 Övriga placeringar ,0 5,2 8,4 Hedgefonder 6) ,0 5,5 7,8 Råvarufonder Övriga placeringar 7) Placeringar sammanlagt ,3 5,0 7,2 Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader Nettoavkastning av placeringsverksamheten till verkligt värde ,3 5,0 7,1 1) Inklusive upplupna räntor 2) Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder 3) Inklusive blandfonder om dessa inte kan hänföras till någon annan post 4) Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder samt placeringar i infrastrukturen 5) Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag 6) Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi 7) Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag 8) Förändringen i marknadsvärde räknat enl. rapporteringsperiodens början och slut periodens kassaflöden. Med kassaflöde avses skillnaden mellan köp/utgifter och försäljning/intäkter 9) Investerat kapital = Marknadsvärde vid rapporteringsperiodens början + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015

Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2015 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -745 (1 259) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015

Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015. 13.8.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Varmas delårsrapport 1.1-30.6.2015 Bra resultat på instabil placeringsmarknad 4,3 Placeringarnas avkastning, % 41,9 md Placeringarnas marknadsvärde, 11,0 md Solvenskapital, 860 000 finländares arbetspensionsskydd

Läs mer

Varmas bokslut 2014 12.2.2015

Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Varmas bokslut 2014 12.2.2015 Starkt år, goda resultat 7,1 % Avkastning på placeringarna 40,0 md Placeringarnas marknadsvärde 10,3 md, 34,0 % Solvens 862 000 finländares pensionsskydd 4,3 md Premieinkomst

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013. Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q2 / 2013 Presskonferens 29.8.2013 Verkställander direktör Harri Sailas 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER BÖRJAN AV 2013 Bra början på året: Placeringsintäkterna 3,0 procent Även

Läs mer

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015:

Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: 1 (9) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2015: Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2014, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 1 455 (454) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

Varmas bokslut Bokslut 2015

Varmas bokslut Bokslut 2015 Varmas bokslut 2015 11.2.2016 1 Bra resultat enligt Varmas centrala mätare 4,2 % Placeringarnas avkastning 41,3 md Placeringarnas marknadsvärde, 860 000 Finländares arbetspensionsskydd 10,0 md Solvenskapital,

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport Varmas delårsrapport 1.1 30.6.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.6.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -733 (700) miljoner euro. Placeringarna avkastade under sex månader

Läs mer

Varmas bokslut 2013 13.2.2014

Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Varmas bokslut 2013 13.2.2014 Det goda placeringsresultatet ledde till en rekordhög solvens Totalavkastningen på placeringarna 3,2 miljarder euro, dvs. 9,0 % Placeringarnas marknadsvärde 37,7 miljarder

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009

Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1 9/2009 Vi tänker framåt Perioden 1.1-30.9.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med närmare 9 % jämfört med motsvarande period i fjol Placeringarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT Q2 / 2014 29.8.2014 DELÅRSRAPPORT Q2 / 214 29.8.214 1 KUNDMÄNGDEN ÖKAR SAKTA HELA TIDEN Antal försäkringar 7 6 53 66 56 717 58 776 6 612 61 81 5 4 36 767 36 511 37 462 38 237 38 263 3 2 1 21 211 212 213 3.6.214 ArPL-försäkringar

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (8) Varmas delårsrapport 1.1 30.9.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 30.9.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till 234 (-745) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015

ILMARINEN JANUARI JUNI 2015. Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 ILMARINEN JANUARI JUNI 2015 Timo Ritakallio, verkställande direktör Presskonferens 11.8.2015 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2015 Placeringsmiljön blev mycket krävande på grund av svängningarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 1.1 30.9.2016 21.10.2016 AKUTELLT INOM ILMARINEN Kundanskaffningen har utvecklat som planerat under början av året, verksamhetskostnaderna har hållits i styr Andelen pensionsbeslut ökade

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 1 6/2009 Perioden 1.1-30.6.2009 i korthet Bolagets premieinkomst växte med drygt 8 % jämfört med året innan Placeringarna avkastade 3,3 % Noterade aktierna 24,3

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI JUNI Verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI JUNI 2016 Verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSERVATIONER I OMVÄRLDEN januari juni 2016 Finlands ekonomiska tillväxt och sysselsättningsutveckling var anspråkslösa, vilket

Läs mer

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011

Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Veritas Pensionsförsäkrings kvartalsresultat 1 9/2011 Försäkringsrörelsen Vi tänker framåt Försäkringsrörelsen - nyckeltal 1-9/2011 1-9/2010 2010 Premieinkomst, milj. 315,2 280,3 380,4 ArPL-lönesumma,

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2017 AKTUELLT I ILMARINEN Placeringsintäkterna i januari-september var 5,5 %. Kundanskaffningen var utmärkt under det tredje kvartalet. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen

Läs mer

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens

ILMARINEN JANUARI MARS Presskonferens ILMARINEN JANUARI MARS 2016 Presskonferens 29.4.2016 1 Q1/2016: SÅ HÄR AVKASTADE PLACERINGARNA Verkställande direktör Timo Ritakallio 2 KURSFALLET PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGS- AVKASTNINGEN januari

Läs mer

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015. Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINEN JANUARI SEPTEMBER 2015 Presskonferens 23.10.2015 / verkställande direktör Timo Ritakallio 1 AKTIEKURSERNAS NEDGÅNG AVSPEGLADES I PLACERINGS- INTÄKTERNA januari september 2015 Placeringsintäkter

Läs mer

Varmas delårsrapport

Varmas delårsrapport 1 (10) Varmas delårsrapport 1.1 31.3.2016 Jämförelsetalen inom parentes avser läget 31.3.2015, om inget annat anges. Totalresultatet uppgick till -754 (1 455) miljoner euro. Placeringarna avkastade under

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio

ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / Presskonferens Vice verkställande direktör Timo Ritakallio ILMARINENS DELÅRSRESULTAT Q3 / 2013 Presskonferens 23.10.2013 Vice verkställande direktör Timo Ritakallio 1 VIKTIGA OBSER- VATIONER UNDER JANUARI-SEPTEMBER 2013 Placeringsintäkterna 6,5 procent Realavkastningen

Läs mer

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT

ILMARINENS DELÅRSRAPPORT ILMARINENS DELÅRSRAPPORT 1.1 31.3.2017 DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN I JANUARI MARS I KORTHET: Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari mars

Läs mer

Elos delårsrapport

Elos delårsrapport 1 Elos delårsrapport 1.1 30.9.2017 Talen inom parentes är jämförelsetal från 30.9.2016. Intäkterna från Elos placeringsverksamhet var 6,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick till 22,9 miljarder

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA

1 : 2015. ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA : 05 ARBETSPENSION Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA 60 50 0 0 790 55 75 500 500 90 0 7 60 90 Ett bra placeringsår till Placeringsavkastningen HAR ÖKAT

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2014 1 2014 DELÅRSRAPPORT Januari juni Verksamheten under det första halvåret 2014 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad. Totalavkastningen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2015 2 Förkortad version innehåller - verksamhetsberättelse - styrelsens förslag till dispositon av bolagets vinst - resultat information Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2016 2016 JANUARI JUNI 1 DELÅRSRAPPORT Det första halvåret 2016 har präglats av en relativt stabil kapitalmarknad, även om omröstningen

Läs mer

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION

Bilaga. 180,9 mrd. Arbetspensionsanstal- ternas bokslutssiffror. Fonderna ,5 mrd. 24,9 mrd. 21,4 mrd ARBETSPENSION Bilaga : ARBETSPENSION Bilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna Tela 06 Arbetspensionsanstal- 05 ternas bokslutssiffror Arbetspensionsavgifter och statsandelar Arbetsgivare

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio /

BOKSLUT Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / BOKSLUT 2015 Resultatinformation: Ilmarinens bokslut 2015 Vd Timo Ritakallio / 19.2.2016 1 VI SKÖTER PENSIONSSKYDDET FÖR NÄSTAN 900 000 FINLÄNDARE 500 500 arbetstagare 38 400 ArPL-företag 61 900 FöPL-företagare

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 nyckeltal 2006 15 B I L A G A 3 2007 Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2006 Innehåll Det fjärde framgångsrika året i rad 12 Ränta på ränta 14 Arbetspensionsanstalternas nyckeltal 2006 15 Arbetsförsäkringsbolagens

Läs mer

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013

1 (14) 13.2.2014. Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 1 (14) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2013 Totalresultatet var 1 558 (1 201) miljoner euro, och balansomslutningen enligt gängse värden 38,3 (35,7) miljarder euro. Varma hade alltjämt den

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2012 15.2.2013 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Finlands ekonomi var nära en recession år 2012. Den ekonomiska

Läs mer

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010

Uppskattning av försäkringsmarknadens utveckling 2010 0 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2010...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...7

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE

VI SKÖTER PENSIONS- SKYDDET FÖR NÄSTAN FINLÄNDARE ILMARINENS ÅR 2016 ILMARINEN ÅR 2016 Goda placeringsintäkter i osäkra marknadsförhållanden Solvensen är fortsatt stark, kostnadseffektiviteten förbättrades. Rekordhöga kundåterbäringar. Antalet kunder

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år 2011...3 Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Första halvåret 2014 i sammandrag

Första halvåret 2014 i sammandrag Försäkringsbranschens Pensionskassa De/årsrapport januari -juni 2014 Första halvåret 2014 i sammandrag Premieinkomsten för första halvåret uppgick till 311 (331) miljoner kronor. Första halvårets resultat

Läs mer

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat

Delårsrapport 1-9/2012. Ett starkt resultat Delårsrapport 1-9/2012 Ett starkt resultat En klar förbättring 1-9/2012 Rörelseresultatet från kvarvarande verksamheter uppgick till 45,6 (38,2) miljoner euro. Vinsten uppgick till 43,7 (28,6) miljoner

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 2007

Försäkringsbolagen i Finland 2007 8.5.2008 Försäkringsbolagen i Finland 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 8.5.2008 Kimmo Koivisto INNEHÅLL

Läs mer

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension

Bilaga. bokslutssiffror. Arbetspensionsanstalternas 1:2014. arbetspension Bilaga arbetspension 1:2014 Bokslutsbilagan ges ut av Pensionsskyddscentralen och Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 20 13 Tack vare god avkastning översteg arbetspensionsplaceringarnas

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014

Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014 1 (19) Verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden 2014 Det ekonomiska läget Slutet av finansåret 2014 präglades av allt större osäkerhet Den ekonomiska osäkerheten ökade under den senare hälften av 2014,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2002

Delårsrapport januari-juni 2002 Delårsrapport januari-juni 2002 Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Alectakoncernen första halvåret 2002: Hög premieinkomst men negativ kapitalavkastning Premieinkomsten steg med 58 procent jämfört med

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016

Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016 1 (8) Beloppet av placeringstillgångarna 177,9 miljarder euro i slutet av mars 2016 Beloppet av placeringstillgångarna var 177,9 miljarder euro i slutet av mars. Värdet minskade med 3,0 miljarder euro

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER

Delårsrapport. januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Delårsrapport januari mars 2016 DE EXPORTERANDE FÖRETAGEN FORTSÄTTER ATT EFTERFRÅGA EKN:S GARANTIER, MED FLER OFFERERADE OCH GARANTERADE AFFÄRER Perioden i korthet EKN garanterade exportaffärer till ett

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens

Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Det finländska pensionssystemet i finansmarknadens turbulens Merkur Lectures in Business Satu Huber 23.9.2011 23.9.2011 1 1.Det finländska pensionssystemet 2.Placeringsverksamhetens roll vid finansiering

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630

VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. Delårsrapport 2011 20110101-20110630 VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 Delårsrapport 2011 20110101-20110630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan 2 + 46 (0)31-661210

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 Allt fler små och medelstora företag valde Veritas som arbetspensionspartner och antalet ArPL-försäkrade arbetsgivare och anställda steg. Veritas partnerskap med Aktia

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013. Ekonomisk utveckling. Arbetspensionssystemets utveckling. Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2013 Ekonomisk utveckling År 2013 kan delas in i två delar. De långfristiga räntornas långvariga nedgång fortsatte fram till maj, men därefter fick den amerikanska

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beräkning av solvensgränsen för pensionsanstalter och om diversifiering av placeringar samt till vissa andra lagar som har samband med den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Finansräkenskaper 2009

Finansräkenskaper 2009 Nationalräkenskaper 21 Finansräkenskaper 29 Hushållen placerade ifjol i aktier och fonder Den kraftiga ökningen av hushållens insättningar stannade av år 29. Istället gjorde hushållen placeringar i aktier

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för

Halvårsrapport. Januari-Juni 2003. Lite mer att leva för Halvårsrapport Januari-Juni 2003 Lite mer att leva för Fortsatt trygghet i traditionellt pensionssparande Under det gångna halvåret har debatten om livbolagens verksamhet fortsatt. Såväl principen om ömsesidighet

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen

bokslutsuppgifter Arbetspensionsanstalternas Hur har arbetspensionspengarna Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen bilaga Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter 2007 Hur har arbetspensionspengarna placerats i klasser? Reijo Vanne 12 Första placeringsåret under ArPL-eran gick rimligt bra Seija Lehtonen 14 Arbetspensionsanstalternas

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer