FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET PENSIONS-ALANDIA BOKSLUT 2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR BOKSLUTSUPPGIFTER RESULTATRÄKNING BALANSRÄKNING FINANSIERINGSANALYS NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ÖVRIGA NOTER NYCKELTAL SPECIFIKATION ÖVER PLACERINGAR 25 3 RISKER OCH RISKHANTERING 30 4 LEDNINGENS FÖRVALTNINGSUPPDRAG 32 5 REDOVISNINGSPRINCIPER 33 6 STYRELSENS FÖRSLAG 35 7 REVISIONSBERÄTTELSE 36 8 FÖRVALTNINGSRÅDETS YTTRANDE 37 9 FÖRVALTANDE ORGAN 38

3 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ALLMÄNT 2013 utgjorde Försäkringsaktiebolaget Pensions- Alandias femtioandra verksamhetsår. Bolaget ägs till 87,2 procent av Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag. Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas äger 10 procent medan återstående 2,8 procent ägs av privatpersoner. Försäkringsrörelsen bedrivs i koassurans med Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas. Arbetspensionssystemet Den genomsnittliga ArPL-premien under år 2013 var med beaktande av kundåterbäringarna 22,8 (22,4) procent av lönesumman. Löntagarnas arbetspensionsavgift utgjorde 5,2 (5,2) procent för personer under 53 år och 6,5 (6,5) procent för personer som fyllt 53 år. Talen inom parentes gäller för år Även företagarnas premieprocent är åldersberoende. För företagare som är under 53 år var FöPL-premien 22,5 (22,5) procent och för dem som redan fyllt 53 år var premien 23,9 (23,9) procent. FÖRSÄKRINGSVERKSAMHETEN Antalet ArPL-försäkrade arbetstagare i bolaget var (10 784) st. Antalet FöPL-försäkrade företagare var (1 302) st. Den sammanlagda premieinkomsten steg med 3,0 procent från 73,0 miljoner till 75,2 miljoner. Av premieinkomsten betalades 5,2 (4,2) miljoner ut i återbäringar till försäkringstagarna, vilket motsvarar i medeltal 7,1 procent av ArPL-premien. Motsvarande gottgörelse var året innan 5,9 procent. Den procentuella gottgörelsen var fortsättningsvis den högsta bland landets arbetspensionsförsäkringsbolag. Pensionsersättningarna utgjorde år 2013 sammanlagt 77,5 miljoner, vilket är 7,3 miljoner mer än under Häri ingår handläggningskostnader 0,2 miljoner och 25,6 miljoner i gemensamt bekostade pensionsersättningar. De direkt till pensionstagarna utbetalade pensionerna var 51,7 miljoner. Sammanlagt får (3 938) personer sin lagstadgade pension från Alandia Pensionsförsäkring. Premieinkomst för egen del Premieinkomsten för ArPL-försäkringarna uppgick efter koassurans till 34,0 miljoner, vilket är en ökning med 3,8 procent jämfört med året innan. Premieinkomsten för FöPL-försäkringarna uppgick till 4,0 miljoner, vilket är en ökning om 2,4 procent jämfört med året innan. Pensionsersättningar för egen del Antalet löpande ArPL-pensioner var mot föregående år. Erlagda ArPL-pensioner var 33,0 miljoner. Antalet löpande FöPL-pensioner var 879 mot 854 föregående år. Erlagda FöPL-pensioner var 4,0 miljoner. ANSVARSSKULD Den försäkringstekniska ansvarsskulden har ökat med 11,8 miljoner mot 9,8 miljoner föregående år. Det försäkringstekniska ansvaret uppgår till 232,1 miljoner. Ansvarsskuldens förräntningskrav bestäms från början av år 2008 så, att 10 % är bundet till pensionsanstalternas genomsnittliga avkastning från noterade aktier och resten är beroende av pensionsanstalternas genomsnittliga solvens. Det sistnämnda kravet bestäms så att man till fondräntan 3 % lägger den s.k. avsättningskoefficienten. År 2013 var det till aktieavkastningen bundna kravet 19,92 % och avsättningskoefficienten 0,71 % under tiden , 0,98 % under tiden , 1,20 % under tiden och 0,85 % under det sista kvartalet. Beräkningsräntan, som används bl.a. vid förräntning av premier, var 4,00 % under tiden och 4,75 % under slutet av året. PLACERINGSVERKSAMHET Den bokföringsmässiga avkastningen under året var 12,3 (8,2) miljoner. Den största skillnaden mellan åren ligger i klart större försäljningsvinster under 2013 än under För en mer detaljerad beskrivning över skillnaderna hänvisas till not 2 till resultaträkningen. 2

4 Bolagets placeringsverksamhet till gängse värde Bolagets placeringar inklusive banktillgodohavanden uppgick vid periodens utgång till 258,4 (250,1) miljoner enligt gängse värde. Ökningen var således 3,3 %. Den största delen av placeringarna utgjordes av placeringar i masskuldebrev. De uppgick till 88,6 (105,3) miljoner. Aktieplaceringarna uppgick till 84,0 (83,0) miljoner. Fastigheternas marknadsvärde inklusive lån till egna fastighetsbolag var 39,6 (29,7) miljoner. De kortfristiga placeringarna på bankkonton och i penningmarknaden utgjorde 29,8 (24,2) miljoner. Hedgefonder uppgick till 14,2 (7,2) miljoner. Avkastningen på bolagets aktieinnehav till gängse värde uppgick till 8,3 (12,8) % under året. Avkastningen var trots globalt sett starka aktiemarknader svag totalt sett och belastas av en negativ avkastning på tillväxtmarknadernas aktiemarknader medan en god avkastning uppnåddes på de övriga aktiemarknaderna. Masskuldebrevens avkastning enligt gängse värde var 1,6 (9,3) %. High Yield obligationernas avkastning var bra under året på grund av kraftigt minskande kreditmarginaler. Även Investment Grade obligationerna hade en positiv avkastning till följd av minskande kreditmarginaler men påverkades negativt av stigande riskfria räntor. Obligationer emitterade av länder på utvecklingsmarknaderna i lokal valuta hade en kraftigt negativ avkastning på grund av både stigande räntor och försvagade valutor. Bolagets fastighetsplaceringar hade en avkastning på 15,6 (3,6) %. Den goda avkastningen är till största delen hänförlig till en omvärdering av dotterbolaget Fastighets ab Stenhaga. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnaderna uppgick under året till 2,4 (2,5) miljoner före uppspjälkning på funktioner. Antalet tjänster var under räkenskapsperioden i medeltal 18 (20) personer. Till förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören har under året erlagts ( ). INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Bolaget har en riskhanteringsplan som täcker hela verksamheten med gränser, ansvar och principer för riskhanteringen och dess interna övervakning. Planen revideras och kompletteras årligen. Bolagets interna revisor har under året reviderat befattningsbeskrivningarnas innehåll, styrning och uppdatering samt attesthanteringen. RESULTAT OCH UTSIKTER Alandia Pensionsförsäkrings totalresultat för år 2013 utgjorde +3,3 (+12,4) miljoner. Nettoavkastningen från placeringarna enligt gängse värden uppgick till 5,0 (7,8) procent. Bolagets solvens förbättrades något jämfört med , närmast på grund av lagförändringen som trädde i kraft Fr.o.m förändrades lagstiftningen så att bolagets solvenskapital består av tidigare verksamhetskapital, (dvs. i praktiken det egna kapitalet, det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret och värderingsskillnaderna) och utjämningsbelopp. Därtill beaktas försäkringsrisker i uträkning av solvensgränsen, vilket höjer något på gränsen. Under åren beaktades enligt den tillfälliga lagen en del av fördelningsansvaret som solvenskapital medan utjämningsbelopp beaktades inte som solvenskapital. Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret ökade med 1,3 (minskning 0,3) miljoner, värderingsskillnaderna ökade med 0,4 (9,7) miljoner och utjämningsbeloppet minskade med 0,8 miljoner under år Solvensgraden per utgjorde 43,6 (41,7) procent vilket är 3,9 (3,6) gånger solvensgränsen. På grund av lagförändringen är solvensgrader per och inte direkt jämförbara har på räntemarknaden inletts med en klart positiv avkastning på grund av dels minskande riskmarginaler och dels sjunkande riskfria räntor. Orsakerna till detta har varit en viss oro för den realekonomiska utvecklingen vilket under januari fick kapital att flöda från aktiemarknaderna till räntemarknaderna. Under februari vände denna trend fram till att de politiska oroligheterna kring Ukraina åter vände tillbaka trenden. Inflationsförväntningarna för de närmaste åren och för överskådlig tid framöver är generellt sett låga vilket även det hjälper till att hålla ner räntenivåerna. Aktiemarknaderna har vad gäller de flesta utvecklade ekonomier gett en mycket god avkastning under de senaste 2 åren. I USA har denna avkasting till viss del motiverats av stigande bolagsvinster medan vinsterna i Europa har varit minskande. Detta har lett till att värderingsnivåerna blivit högre. Under inledningen av 2014 har det varit en viss volatilitet på aktiemarknaderna och i väntan på att företagens resultat faktiskt visar tecken på att förbättras så har utvecklingen av aktiekurserna varit endast svagt positiv. Det finns tecken på en förbättring av den globala ekonomin men fortfarande finns många problem kvar att lösa vad gäller skuldsättningsnivåer bland framförallt hushåll och stater. Med detta som bakgrund är vår förväntan att vi kommer att få se en modest avkastning inom de flesta tillgångsslag under år BOLAGETS LEDNING På den ordinarie bolagsstämman omvaldes förvaltningsrådsmedlemmarna Maria Hagman, Britt- Marie Eriksson och Dick Sirén samt nyvaldes Jari Sorvettula i stället för Lars Näslund. Sedan tidigare är Peter Grönlund, Björn Blomqvist, Anders Wallenius, Tommy Sandås, Gunnar Lindeman, Mikael Backman, 3

5 Hans Ahlström och Jhonny Husell medlemmar i förvaltningsrådet. Ordförande är Peter Grönlund. Styrelsen består av Kent Nyström, ordförande, Christer Kullman, viceordförande, samt medlemmarna Lars-Erik Karlsson och Leif Nordlund. Suppleanter är Johan Eriksson, Dan Sagulin, Anna Dahlman och Anders Nordlund. Styrelsen har sammanträtt till 8 protokollförda möten Fr o m den arbetar Ulrika Österlund som tillförordnad VD för Pensions Ab Alandia. 4

6 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 2.1 Resultaträkning Försäkrings Ab Pensions-Alandia Not Försäkringsteknisk kalkyl - Lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomst Intäkter av placeringsverksamheten Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring i ersättningsansvaret Ersättningskostnader egen andel Förändring i premieansvaret Lagstadgade avgifter Driftskostnader 3, Kostnader för placeringsverksamheten Försäkringstekniskt bidrag/resultat Annan än försäkringsteknisk kalkyl Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter Inkomstskatt Skatt för räkenskapsperioden 0 0 Inkomstskatt sammanlagt 0 0 Räkenskapsperiodens vinst

7 2.2 Balansräkning BALANSRÄKNING AKTIVA Försäkrings Ab Pensions-Alandia Not Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Immateriella tillgångar sammanlagt Placeringar Placeringar i fastigheter Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i fastigheter sammanlagt Plac. i företag inom samma koncern och i ägarintresseföretag Aktier och andelar i intresseföretag Placeringar inom koncern och ägarintresseföretag sammanlagt Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Övriga placeringar sammanlagt Placeringar sammanlagt Fordringar Vid direktförsäkringsverksamhet Hos försäkringstagare Fordringar från direktförsäkringsverksamhet sammanlagt Övriga fordringar Fordringar sammanlagt Övriga tillgångar Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Materiella tillgångar sammanlagt Kassa och bank Övriga tillgångar sammanlagt Resultatregleringar Räntor och hyror Övriga resultatregleringar Resultatregleringar sammanlagt Aktiva sammanlagt

8 BALANSRÄKNING PASSIVA Försäkrings Ab Pensions-Alandia Not Eget kapital Aktiekapital eller grundfond Reservfond Övriga fonder Övriga fonder Övriga fonder sammanlagt Räkenskapsperiodens vinst Eget kapital sammanlagt Ackumulerade bokslutsdispositioner Avskrivningsdifferens 0 0 Frivilliga reserver Ackumulerade bokslutsdispositioner sammanlagt 0 0 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Ersättningsansvar Försäkringsteknisk ansvarsskuld Skulder Av direktförsäkringsverksamhet Övriga skulder Skulder sammanlagt Resultatregleringar Passiva sammanlagt

9 2.3 Finansieringsanalys Försäkrings Ab Pensions-Alandia Indirekt finansieringsanalys Rörelseverksamhetens kassaflöde: Vinst (förlust) av den egentliga verksamheten/vinst (förlust) före extraord. poster Korrektivposter: Förändring av den försäkringstekniska ansvarsskulden Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar Avskrivningar enligt plan Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning(+) av kortfristiga räntefria skulder Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter Betalda direkta skatter 0 0 Rörelseverksamhetens kassaflöde Investeringarnas kassaflöde Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel) Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar 0 0 (netto) Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Försäljning av egna aktier Upptagna lån Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel vid räkenskapsperiodens början Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

10 2.4 Noter till resultaträkningen Not 1 Premieinkomst och utbetalda ersättningar inom lagstadgad pensionsförsäkring Premieinkomst Direktförsäkring Basförsäkring enligt ArPL Arbetsgivarens andel Arbetstagarens andel Basförsäkring enligt ArPL sammanlagt Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 0 0 Överföringsavgift som skall betalas till statens pensionsfond (-) Premieinkomst före återförsäkrares andel Återförsäkrares andel (-) 0 0 Premieinkomst med avdrag för kreditförlust Kreditförluster på premiefordringar (-) ArPL FöPL Kreditförluster sammanlagt Utbetalda ersättningar Direktförsäkring Utbetalat till pensionstagare Basförsäkring enligt ArPL Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL Försäkring enligt minimivillkoren i FöPL Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL Utbetalat till pensionstagare sammanlagt Betalda/mottagna ansvarsförsäkringsersättningar ArPL-pensioner FöPL-pensioner Premieandel av arbetslöshetsfond FöPL-statsandel StPEL:s statsandel Kostnader för handläggning av ersättningar Administration av verksamhet för upprätthållande av arbetsförmågan Utbetalda ersättningar sammanlagt

11 Not 2 Specifikation av nettointäkterna av placeringsverksamheten Intäkter av placeringsverksamheten Intäkter av placeringar i fastigheter Övriga intäkter Intäkter av övriga placeringar Dividendintäkter Ränteintäkter Övriga intäkter Sammanlagt Återförda nedskrivningar Försäljningsvinster Sammanlagt Kostnader för placeringsverksamheten Kostnader för fastighetsplaceringar Kostnader för övriga placeringar Ränteutgifter o.dyl. kostnader för främmande kapital Sammanlagt Nedskrivningar och avskrivningar Nedskrivningar Byggnadsavskrivningar enligt plan Försäljningsförluster Sammanlagt Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen Not 3 Driftskostnader i resultaträkningen Utgifter för anskaffning av försäkringar Övriga utgifter för anskaffning av försäkringar Kostnader för handläggning av försäkringar Administrationskostnader Sammanlagt Lagstadgade avgifter PSC:s kostnadsandel Justitieförvaltningsavgift Försäkringsinspektionens tillsynsavgift Sammanlagt De totala driftskostnaderna enligt funktion Betalda ersättningar Kostnader för handläggning av ersättningar Driftskostnader Kostnader för skötsel av placeringsverksamheten Kostnader för andra placeringar Totala driftskostnaderna sammanlagt

12 Not 4 Personal och medlemmar i förvaltningsorgan Personalkostnader Löner och arvoden Pensionskostnader Övriga lönebikostnader Sammanlagt Löner och arvoden till ledningen Sammanlagt VD, styrelse och förvaltningsråd Medelantal anställda under räkenskapsperioden Enligt funktion Kontorspersonal 1 2 Säljpersonal 0 0 Fastighetspersonal 0 1 Sammanlagt 1 3 Köpta och sålda tjänster Köpta tjänster Sålda tjänster Antal köpta tjänster i medeltal

13 2.5 Noter till balansräkningen Not 5 Förändringar i immateriella tillgångar Immateriella tillgångar Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Minskningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 6 Förändringar i materiella tillgångar Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar 0 0 Minskningar 0 0 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsperioden Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde

14 Not 7 Gängse värde och värderingsdifferens för placeringar Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Återstående anskaffningsutgift Bokföringsvärde Gängse värde Fastighetsplaceringar Fastigheter Fastighetsaktier i företag inom samma koncern Fastighetsaktier i ägarintresseföretag Övriga fastighetsaktier Lånefordringar hos företag inom samma koncern Lånefordringar hos ägarintresseföretag Placeringar i ägarintresseföretag Aktier och andelar Övriga placeringar Aktier och andelar Finansmarknadsinstrument Övriga lånefordringar Depositioner Övriga placeringar Sammanlagt I den återstående anskaffningsutgiften för finansmarknadsinstrument ingår skillnaden mellan det nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad som ränteintäkter (+) eller som en minskning (-) av dessa Avkastning på indexbundna lån Värderingsdifferens (skillnaden mellan gängse värde och bokföringsvärde)

15 Not 8 Förändringar i fastighetsplaceringar Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag i samma koncern Lånefordringar hos ägarintressebolag Fastigheter och fastighetsaktier Lånefordringar hos företag i samma koncern Lånefordringar hos ägarintressebolag Anskaffningsutgift Ökningar Minskningar Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar Avskrivningar under räkenskapsper Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Not 9 Specifikation av posten Övriga lånefordringar i balansräkningen enligt säkerhet Övriga lånefordringar: Bankgaranti Garantiförsäkring Övrig säkerhet (skall specificeras om beloppet är betydande) Återstående anskaffningsutgift för objekt som saknar garanti sammanlagt Sammanlagt Det sammantagna beloppet för pensionslånefordringar: Övriga fordringar på inteckningslån Övriga lånefordringar Återstående anskaffningsutgift sammanlagt Not 10 Försäkringsteknisk ansvarsskuld Premieansvar Framtida pensioner Fördelat Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Ufördelat Fördelat tilläggsförsäkringsansvar Aktieavkastningsbundet tilläggsförsäkringsansvar Premieansvar sammanlagt Ersättningsansvar Inledda pensioner Utjämningsbelopp Ersättningsansvar sammanlagt Försäkringsteknisk ansvarsskuld sammanlagt Fördelat tilläggspensionsansvar Utbetalda återbäringar till kunderna under räkenskapsåret (-) Överföring till det fördelade tilläggspensionsansvaret (+) Fördelat tilläggspensionsansvar

16 Not 11 Förändringar av det egna kapitalet Aktiekapital Aktiekapital Reservfond Reservfond Dispositionsfond Ökningar Dispositionsfond Räkenskapsårets vinst / förlust Eget kapital Kalkyl över utdelningsbara medel Räkenskapsperiodens vinst Vinst från tidigare räkenskapsperioder Såsom vinst utdelningsbara medel sammanlagt

17 2.6 Övriga noter NOTER OM SOLVENS Försäkrings Ab Pensions-Alandia Solvenskapital Eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning Frivillig ackumulerad avskrivningsdifferens och reserver 0 0 Värderingsdifferens mellan tillgångarnas gängse värden och bokföringsvärden enligt balansräkningen VA Kapitallån O Ofördelat tilläggsförsäkringsansvar Aktiverade utgifter för anskaffning av försäkringar och immateriella tillgångar (-) Solvenskapital exklusive utjämningsbelopp Utjämningsbelopp (2013-) / Emu-buffert ( ) Solvenskapital Solvenskapital i förhållande till ansvarsskulden 43,72 % 41,68 % Solvenskapitalets minimibelopp enligt 17 lag om arbetspensionsförsäkringsbolag, faktisk Not angående lån beviljade till den närmaste kretsen Försäkrings Ab Pensions-Alandia har beviljat 2 lån till sitt helägda dotterbolag Fastighets Ab Stenhaga. Lånebeloppen och de huvudsakliga lånevillkoren är som följer: Lånenummer Lånebelopp Ränta Amortering ,84 ArPL-beräkningsgrundränta Lånet förfaller i sin helhet till betalning ,31 ArPL-beräkningsgrundränta Lånet förfaller i sin helhet till betalning Fab Kubiken ,00 7% Lånet förfaller i sin helhet till betalning Fab Kubiken ,00 6,3% Lånet förfaller i sin helhet till betalning Lånen har fastighetsinteckningar som säkerhet. 16

18 Åtaganden utanför balansräkningen vid räkenskapsperiodens utgång Placeringsförbindelser till fonder Revisionskostnader Revision KPMG Revision Cenit Övriga uppdrag KPMG 0 0 Totalt FASTIGHETER OCH FASTIGHETSAKTIER ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE ANTAL BOKFÖRINGS- VÄRDE MARKNADS- VÄRDE FASTIGHETSAKTIER DELARKA HOLDING AB FASTIGHETS AB STENHAGA FASTIGHETS AB NYFAHLERS FASTIGHETS AB MELKÖGATAN BOSTADS AB SITTKOFFS FASTIGHETS AB KUBIKEN FASTIGHETS AB KURANT FASTIGHETS AB SITTKOFFSKA GÅRDEN BOSTADS AB RONDELLEN FÖGLÖ FASTIGHETS AB FASTIGHETS AB TALLHYDDAN FASTIGHETER BACKEBERG RÄFSAN HOTELL POMMERN SCHAKT AB SAMMANLAGT GARANTIANDEL REDARNAS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG

19 Aktiekapitalet i Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia uppgår till ,68 EUR fördelat på stycken aktier. Aktieägarförteckning Aktier Andel Aktier Andel Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,2 % ,2 % Pensionsförsäkrings Ab Veritas ,0 % ,0 % Övriga 445 2,8 % 445 2,8 % % % Koncernföretag och intresseföretag Koncernföretag Hemort Ägoandel i Eget kapital Periodens Ägoandel i procent resultat procent Eget kapital Periodens resultat Fastighets Ab Stenhaga Mariehamn 100, , KOY Melkonkatu 16 Helsingfors 73, , Fastighets Ab Kubiken Mariehamn 51, , Intresseföretag Fastighets Ab Nyfahlers Mariehamn 36, , Fastighets Ab Sittkoffska Gården Mariehamn 33, , Fastighets Ab Kurant Mariehamn 45, , Bostads Ab Rondellen Mariehamn 10, , Bostads Ab Sittkoff Mariehamn 13, ,

20 2.7 Nyckeltal NYCKELTAL FÖR DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN (Beloppen i miljoner euro) Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia Sammandrag av nyckeltalen Ändring Premieinkomst 38,1 3,7 % 36,7 33,5 32,4 29,5 Utbetalda pensioner 37,0 10,1 % 33,6 30,2 28,0 25,3 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse värden 12,9-28,7 % 18,1-4,4 24,9 28,9 Avkastning på det sysselsatta kapitalet 5,0 % -36,0 % 7,8 % -2,0 % 11,4 % 15,5 % Omsättning 50,4 12,2 % 45,0 42,9 48,3 37,8 Totala driftskostnader 2,4-3,5 % 2,5 2,5 2,3 2,0 % av omsättningen 4,8 % -14,0 % 5,6 % 5,8 % 4,8 % 5,3 % Driftskostnader exkl. kostn. för plac.verks. och upprätth. av arbetsförmåga % av "egen" andel av ArPL-lönesumman och FöPLarbetsinkomstsumman 0,6 % -7,8 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % Totalresultat 3,3-73,5 % 12,4-8,6 19,5 20,8 Ansvarsskuld 232,1 5,4 % 220,3 210,5 199,6 180,9 Solvenskapital 81,1 8,4 % 74,8 65,0 73,9 57,4 % av ansvarsskulden 43,7 % 4,9 % 41,7 % 38,3 % 45,1 % 37,6 % i förhållande till solvensgränsen 3,9 9,5 % 3,5 4,3 4,1 4,7 Utjämningsbelopp 11,9-6,6 % 12,7 11,7 13,8 12,0 Pensionsmedel 265,7 4,8 % 253,5 234,0 237,0 209,3 Överföring till kundåterbäringar 2,1-20,0 % 2,7 5,2 1,9 1,6 % av ArPL-lönesumma 0,7 % -22,9 % 0,9 % 1,8 % 0,7 % 0,6 % Betalda kundgottgörelser/apl-lönesumma 0,0 21,0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 ArPL-lönesumma 311,6 3,7 % 300,4 284,6 272,7 250,4 FöPL-arbetsinkomst 37,3 2,8 % 36,2 33,0 29,5 29,1 Antal ArPL-försäkringar 939-1,8 % Antal ArPL-arbetsförhållanden ,1 % Antal FöPL-försäkringar ,2 % Antal pensionstagare ,9 % Solvens Solvenskapitalet och dess gränser Solvensgräns 11,2 % 11,7 % 8,8 % 10,9 % 8,1 % Idealzonens undre gräns 22,5 % 23,5 % 17,7 % 21,8 % 16,1 % Solvenskapitalets övre gräns 45,0 % 47,0 % 35,3 % 43,6 % 32,3 % Solvenskapital 43,7 % 0,0 % 38,3 % 45,1 % 37,6 % 19

21 Resultatanalys Uppkomst av resultatet Resultat av försäkringsrörelsen 0,2 2,0-0,0 2,5-0,2 Resultat av placeringsverksamheten enligt gängse värden 2,4 9,9-9,1 16,5 20,3 + Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt gängse värden 12,9 18,1-4,4 25,0 29,0 - Ansvarsskuldens krav på avkastning -10,5-8,2-4,7-8,5-8,7 Resultat av placeringsverksamheten enligt gängse värden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat av omkostnadsrörelsen 0,7 0,6 0,5 0,5 0,7 Sammanlagt resultat 3,3 12,4-8,6 19,5 20,8 Användning av resultatet Förändring av solvensen Utjämningsansvaret -0,7 1,3-2,5 2,1-0,8 Verksamhetskapitalet 1,8 9,4-9,0 16,0 20,6 Förändring av det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret 1,3-0,3 4,7 7,1-0,0 Förändring av värderingsskillnader 0,4 9,7-13,8 9,0 20,6 Förändring av ackumulerade bokslutsdispositioner 0,0 0,0 0,1-0,0-0,0 Räkenskapsperiodens vinst 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Till kundåterbäringar 2,2 1,8 2,9 1,5 1,0 Komplettering av det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret Föreslagen vinstutdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sammanlagt 3,3 12,4-8,6 19,5 20,8 20

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET LIV-ALANDIA BOKSLUT 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 5 2.1 RESULTATRÄKNING 5 2.2 BALANSRÄKNING 6 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET ALANDIA BOK SLUT 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 2 2 BOKSLUTSUPPGIFTER 8 2.1 RESULTATRÄKNING 8 2.2 BALANSRÄKNING 9 2.3 FINANSIERINGSANALYS

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bokslut VERITAS SKADEFÖRSÄKRING. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004. Resultaträkning. VERITAS SKADEFÖRSÄKRING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bokslut VERITAS ÖMSESIDIGT SKADEFÖRSÄKRINGSBOLAG Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2004 Resultaträkning Bokslutsprinciper Noter till resultaträkningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 1 1.1 FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT... 1 2 1.1.1 Finansieringsanalys...1 2 1.1.2 Upprättande av resultaträkning...1

Läs mer

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007

Innehållsförteckning. Föreskrifter och anvisningar till pensionskassor Uppdaterad 13.12.2007 1 Innehållsförteckning 1. FÖRESKRIFTER OM BOKFÖRING, BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE I PENSIONSKASSOR... 1 1 1.1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 1 2 1.2 UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING... 1 2 1.2.1 Premieinkomst...

Läs mer

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND

LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND LANDSKAPET ÅLANDS PENSIONSFOND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Allmänt Enligt LL om landskapet Ålands pensionsfond (ÅFS 71/95) är avsikten med fonden att trygga betalningen av framtida pensioner för

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2012

Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar 14/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 16/2012

Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter och anvisningar 16/2012 Föreskrifter om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse i sjukkassor och begravnings- och avgångsbidragskassor Dnr FIVA 8/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 15/2012

Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar 15/2012 Föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Pensionskassor och pensionsstiftelser Dnr FIVA 11/01.00/2012 Utfärdade 13.12.2012 Gäller

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280

Årsredovisning. Finaref AB. Org.nr: 556634-3280 Årsredovisning Finaref AB 2011 Org.nr: 556634-3280 Finaref AB, org nr 556634-3280 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Finaref AB avger härmed

Läs mer

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration.

Serviceavtal. Nyckeln till mobilitet. Låneskydd. Leasing. Tjänstebil Personalbil Fleet Support. Biladministration. Betalningsadministration. Bilförsäkring Konsumentleasing Serviceavtal Leasing Nyckeln till mobilitet Låneskydd Billån Tjänstebil Personalbil Fleet Support Leasing Business Flex Biladministration Konsignation Billån Betalningsadministration

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2 F ö r s ä k r i n g s b r a n s c h e n s P e n s i O n s k a s s a F ö r r ä k e n s k a P s Å r e T 1 J a n U a r i 3 1 D e c e M b e r Innehåll v d k o m m e n t

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Årsred ovisning 2012

Årsred ovisning 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll År 2012 i korthet År 2012 i korthet 3 VD:s ord 4 Verksamheten 2012 5 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 10 Balansräkning 10 Förändring Eget kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014

www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 www.sevenday.se Årsredovisning för räkenskapsåret 1 jan 31 dec 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Förslag

Läs mer