Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsmarknaden 2011 Preliminär översikt"

Transkript

1 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund

2

3 Kimmo Koivisto Innehåll I korthet...2 Det ekonomiska läget...3 Uppskattningar för år Skadeförsäkring...3 Lagstadgad pensionsförsäkring...6 Livförsäkring...7 Försäkringsbolagens placeringsverksamhet...9 Försäkringsbolagens placeringar Nya placeringar i januari-september

4 I korthet Försäkringsbolagens inhemska premieinkomst minskar i år till 18,4 miljarder euro. Minskningen sedan fjolåret är 3 procent. Premieinkomsten i livförsäkring uppskattas i år till 3,3 miljarder euro, kapitaliseringsavtalen och gruppensionsförsäkringarna går tillbaka. Inom skadeförsäkringen ökar premieinkomsten med 4 procent, de utbetalda ersättningarna torde däremot öka med hela 10 procent. Försäkringsbolagens placeringar uppgick i slutet av september till 121,9 miljarder euro, vilket är 4 procent mindre än i slutet av fjolåret. 2

5 Det ekonomiska läget Under 2011 har världsekonomin präglats av osäkerhet om framtiden. Instabiliteten inom euroområdet har fått börskurserna att fluktuera exceptionellt kraftigt. Utvecklingen på finansmarknaderna mot slutet av året påverkar starkt försäkringsbolagens resultat för det sista kvartalet. Om stabilitet i ekonomin inte uppnås kan bolagens resultat komma att försvagas. Skadeförsäkring En kraftig ökning i skadekostnaden kastar också i år sin skugga över skade försäkringsbolagens resultat. Speciellt det faktum att det redan var fråga om det andra året i ordningen med mycket snö och likaså stormarna under slutet av det föregående året orsakade mycket skador. Ersättningarna beräknas i år uppgå till 2,7 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 10 procent sedan fjolåret. Premieinkomsten beräknas öka med 4 procent, till 3,7 miljarder euro. Premieinkomsten i Finland e mrd. mrd Arbetspensionsförsäkring Livförsäkring och övrig pensionsförsäkring 10 9 Direkt skadeförsäkring e

6 Uppskattning enligt försäkringsklassgrupp Lagstadgad olycksfallsförsäkring Sysselsättningsläget är den faktor som mest inverkar på premieinkomsten i lagstadgad olycksfalls försäkring, som i år legat på en högre nivå än året innan. Premieinkomsten beräknas i år nå upp till ca 565 miljoner euro, vilket är ca 6 procent mer än i fjol. Under perioden januarioktober ökade ersättningarna med drygt 5 procent. Annan olycksfalls- och sjukförsäkring Premie inkomsten i frivillig olycksfalls- och sjukförsäkring verkar alltjämt öka stadigt, liksom under de två föregående åren. Ökningen torde ligga kring 9 procent och premieinkomsten uppgå till 360 miljoner euro. De utbetalda ersättningarna under perioden januari-oktober ökade med ca 8 procent sedan motsvarande period året innan. Skadeförsäkringens inhemska premieinkomst enligt prestationsprincipen Prognos Förändrings prognos milj. milj. % - lagstadgad olycksfallsförsäkring annan olycksfalls- och sjukförsäkring landfordon fartyg, luftfartyg, transport brand och annan skada på egendom motorfordonsansvar ansvar kredit och borgen rättsskydd annan direktförsäkring Direkt skadeförsäkring inhemsk återförsäkring utländsk återförsäkring Skadeförsäkring sammanlagt Frivillig bilförsäkring (landfordon) Premieinkomsten i frivillig bilförsäkring beräknas i år öka med ca 3 procent till 650 miljoner euro. Antalet förstagångs registreringar har ökat kraftigt, även om importen av begagnade bilar har varit på nedåtgående. Förstagångsregistreringarna översteg bilar, vilket var drygt 9 procent flera än året innan. 4

7 Enligt Trafikförsäkringscentralens statistik har antalet bilskador under perioden januari-juli varit över 11 procent flera än under motsvarande period I synnerhet under sommarmånaderna var ökningen klart större än under vintermånaderna. De utbetalda ersättningarna under januariseptember ökade med drygt 11 procent. Det kan antas att den försenade vintern innebär en långsammare antalsmässig ökning av ersättningarna mot slutet av året. Skadekvoten för hela året torde dock komma att försämras. Brand och annan skada på egendom Premieinkomsten inom brandförsäkring och annan egendomsskade försäkring beräknas öka med ca 4 procent till 820 miljoner euro. Ersättningarna har redan i nästan ett års tid ökat kraftigt. Under januari-oktober utbetalades till privathushåll 17 procent mera i ersättningar än under motsvarande period året innan. Tillväxtprocenten torde dock för hela året stanna under 15 procent. Också från företagsförsäkringarna ökade utbetalningen av ersättningar med 17 procent under januari-oktober. Mot slutet av året torde det dock ske en utjämning härvidlag. Trafikförsäkring (motorfordonsansvar) Personbilsbeståndet ökade från slutet av 2010 till slutet av juni 2011 med drygt 2 procent. Premieinkomsten i trafikförsäkring (motorfordonsansvars försäkring) beräknas öka med ca 3 procent till 735 miljoner euro. De utbetalda ersättningarna fram till utgången av oktober ökade med hela 9 procent. Enligt Trafikförsäkrings centralens statistik var antalet trafikskador under perioden januari-juli inemot 7 procent fler än under motsvarande period året innan. I synnerhet januari var i skadehänseende en dyster månad med inemot 30 procent fler skador jämfört med läget i januari Ansvarsförsäkring Premieinkomsten i ansvarsförsäkring beräknas år öka med ca 4 procent, till 165 miljoner euro. De utbetalda ersättningarna har från bolagens synpunkt utvecklats i gynnsam riktning. Från årets början till utgången av oktober utbetalades något mindre i ersättningar än under motsvarande period året innan. Försäkringsklassen inkluderar också patientförsäkringen, vars andel av premieinkomsten utgör ca en femtedel. Kredit och borgen I denna lilla försäkringsklass uppvisar premieinkomsten vanligen stor variation från år till år. För 2011 beräknas premieinkomsten ligga så gott som oförändrad på 40 miljoner euro. Ersättningarna varierar ännu mera än premie inkomsten, beroende på processerna med att återkräva en del av ersättningarna. Under perioden januari-september betalades knappt 100 procent mera i ersättningar än i fjol. Förändringen beror på jämförelseårets låga siffra. 5

8 Övriga förmögenhetsskador och rättsskydd I denna grupp av försäkringsklasser hänför sig drygt hälften av premie inkomsten till avbrottsförsäkring, återstoden gäller rättsskydds försäkring. Premieinkomsten beräknas öka något, till ca 125 miljoner euro. Ersätt ningarna under perioden januari-oktober var ca 40 procent högre än året innan. Utveckling: januari-oktober 2011* Premieinkomst Utbetalda ersättningar förändrings- förändringsmilj. % milj. % - lagstadgad olycksfallsförsäkring 535 7, ,1 - annan olycksfalls- och sjukförsäkring 300 9, ,1 - landfordon 489 3, ,1 - fartyg, luftfartyg, transport 63 4, ,8 - brand och annan skada på egendom 592 4, ,8 - motorfordonsansvar 615 3, ,9 - ansvar 126 3,5 64-1,5 - kredit och borgen 32-6, ,7 - annan direktförsäkring 104 6, ,7 Direkt skadeförsäkring , ,3 * Siffrorna från bolagen baserar sig på kassaprincipen. De skiljer sig m.a.o. från de slutliga uppgifterna, som kommer att basera sig på prestations principen. Uppskattningarna av premieinkomsten i texten utgår från uppgifter enligt prestations principen. Källa: FCs månadsstatistik Lagstadgad pensionsförsäkring Arbetspensions bolagens premieinkomstökning är förknippad med utvecklingen i lönesumman i samhällsekonomin. I år beräknas lönesumman öka med ca 5 procent och premieinkomsten i den lagstadgade pensionsförsäkringen med ca 7 procent. Den totala premieinkomsten torde uppgå till 11,4 miljarder euro. Avkastningen av arbetspensionsbolagens placeringar gav i januari-september på grund av den svåra ekonomiska situationen ett negativt utfall. Enligt uppgifter från bolagen resulterade placeringarna under januari-september i en förlust på 3-7 procent. De största förlusterna kom från aktieplaceringar; alla bolag rapporterade om förluster på minst 13 procent. Den bästa avkastningen kom från fastighetsplaceringar. Bolagens solvens är dock i sin ordning eftersom bolagen redan under början av året förstod att gardera sig mot kursfluktuationerna och minska aktiernas vikt i placeringarna. Därtill gäller den år 2008 stiftade temporära lag som inverkar på solvensgraden ännu till utgången av år

9 Livförsäkring Livförsäkringsbolagens premieinkomst torde i år stanna på 3,3 miljarder euro, vilket är över 30 procent mindre än i fjol. De viktigaste faktorerna bakom nedgången är de klart minskade kapitaliseringsavtalen samt frånvaron av överföringar av grupplivförsäkringsbestånd. Beloppet av kapitalförsäkringarna torde minska med 45 procent till ca 900 miljoner euro. Livförsäkringens premieinkomst e mrd. 5,0 Fortlöpande premier 4,8 mrd. 5,0 4,0 Engångspremier 4,0 3,0 2,0 3,3 2,0 2,9 2,9 1,5 1,5 3,2 1,7 3,1 1,5 2,8 1,2 2,6 1,0 3,1 1,3 3,0 3,3 1,4 3,0 2,0 1,0 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 1,0 0, e 0,0 Premieinkomsten i livförsäkring som helhet (exklusive pensionsförsäkring) uppvisar något mindre siffror än under fjolåret. Försäljningen av riskförsäkringar har löpt bättre än året innan, men premieinkomsten från sparförsäkringar kommer att ligga klart under fjolårsnivån. Sammantaget torde premieinkomsten i livförsäkring uppgå till ca 1,5 miljarder euro, vilket är 5 procent mindre än året innan. I individuell pensionsförsäkring beräknas premieinkomsten minska med ca 8 procent. Både inom fondanknutna produkter och i försäkringar med beräkningsränta kommer premieinkomsten att minska, till 630 miljoner euro Antalsmässigt är försäljningen av individuella pensionsförsäkringar alltjämt svag; antalet nytecknade pensionsförsäkringar beräknas i år uppgå till endast ca Långtidssparkontot (ls-kontot), en produkt som utvecklats som ett alternativ till försäkringar, har endast delvis lyckats fylla den lucka som uppstått på pensionsförsäkringsmarknaden. Det uppskattas att ca nya ls-avtal kommer att ingås i år. 7

10 Individuell pensionsförsäkring och ls-konton, nya avtal Individuell pensionsförsäkring Ls-konton st e Premieinkomsten i gruppensionsförsäkring ser ut att minska kraftigt. Orsaken till detta är att det i fjol gjordes exceptionellt stora beståndsöverföringar, men att överföringar i år fram till slutet av oktober endast gjorts för ca 2 miljoner euro. Uppskattningen av premieinkomsten i gruppensionsförsäkring ligger i år på ca 300 miljoner euro och då har eventuella bestånds överföringar under slutet av året inte medtagits. Ansvarsöverföringarna är pensionsarrangemang av engångsnatur. Livförsäkringens inhemska premieinkomst enligt prestationsprincipen Prognos Förändrings prognos milj. milj. % - fondanknuten livförsäkring kapitaliseringsavtal annan livförsäkring grupplivförsäkring för arbetstagare annan grupplivförsäkring fondanknuten individuell pensionsförsäkring annan individuell pensionsförsäkring fondanknuten gruppensionsförsäkring annan gruppensionsförsäkring återförsäkring Livförsäkring sammanlagt

11 Den sviktande försäljningen av nya försäkringar och värdeminskningen på redan existerande försäkringar resulterar båda i sjunkande totalvärde på försäkringsbesparingarna. Om det inte mot slutet av året inträffar en väsentlig förändring till det bättre i den ekonomiska situationen väntas försäkrings besparingarna i år minska med ca 7 procent, till knappt 31 miljarder euro. Livförsäkringssparandet e mrd. 40 Fondanknutna försäkringar 35 Traditionella försäkringar 33, ,2 30,3 31,0 29,2 27,2 27, ,8 24,2 8,0 8,9 9,7 6,2 6,6 22,3 11, ,2 4,3 3,2 2,3 15 mrd ,9 19,2 20,0 21,0 21,1 21,3 21,0 20,6 20,3 19, e 0 9

12 Försäkringsbolagens placeringar Försäkringsbolagens totala placeringar uppgick i slutet av september till ca 121 miljarder euro. Sedan slutet av 2010 har placeringarnas värde sjunkit med 4 procent. Av placeringarna låg 39 miljarder euro i masskuldebrevslån. I euro räknat utgör de alltjämt den största placeringsposten och deras andel av samtliga placeringar var 32 procent i slutet av september Största delen av placeringarna i masskuldebrev gjordes i utländska objekt, de inhemska objekten svarade för 17 procent. Det sammanlagda värdet av försäkringsbolagens aktieinnehav minskade från början av året fram till slutet av september med 16 procent och deras marknadsvärde uppgick till ca 25 miljarder euro. Aktiernas andel av samtliga placeringar sjönk kraftigt, till 22 procent. Av aktieplaceringarna låg 48 procent i inhemska aktier. Det sammanlagda värdet av fondandelarna i slutet av september uppgick till 23 miljarder euro och deras andel av placeringarna utgjorde 19 procent. Värdet av fondandelsplaceringarna minskade under perioden januari-september med 17 procent. Av de medel fonderna placerar vidare går 95 procent till objekt utomlands. Försäkringsbolagens placeringar Q1/2004-Q3/2011 till gängse värden mrd mrd Masskuldebrevslån Aktier Placeringsfonder Lån Övriga placeringar /2004 1/2005 1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010 1/

13 Försäkringsbolagens placeringar , mrd. Skade Liv Pension Sammanlagt Masskuldebrevslån 6,0 9,3 24,0 39,3 Aktier 1,6 3,7 19,9 25,2 Placeringsfonder 1,8 7,1 13,9 22,8 Lån 0,7 0,9 8,9 10,4 Fastighetsplaceringar 0,9 1,6 9,1 11,5 Penningmarknadsinstrument 1,0 2,6 4,1 7,7 Övriga 0,5 0,9 3,6 5,0 Sammanlagt 12,5 26,1 83,3 121,9 Finland 5,6 12,5 38,3 56,4 Euroområdet i övrigt 3,7 7,8 23,0 34,4 Övriga områden 3,2 5,8 22,0 31,1 Sammanlagt 12,5 26,1 83,3 121,9 Fastighetsplaceringarna uppgick till totalt 11,5 miljarder euro och deras andel av placeringarna var 9,5 procent. Utöver i egentliga fastigheter placerar försäkringsbolagen också i fastighetsfonder. Värdet av placeringarna i dessa fonder uppgick i slutet av september till ca 2,5 miljarder euro. Fastighetsplaceringarna har sedan slutet av 2010 ökat med 6 procent. De egentliga fastighetsplaceringarna är nästan utan undantag inhemska. Av fastighetsfonderna var 41 procent inhemska. De av försäkringsbolagen beviljade lånen minskade under varje kvartal. I slutet av september uppgick beståndet till 10,4 miljarder euro. Från årets början till utgången av september var minskningen 11 procent. Efterfrågan på pensionsbolagens APL-återlån minskade till 4,1 miljarder euro. Lån till utländska avnämare förekommer endast till namnet. De omsättningsbara penningmarknadsinstrumenten, som utgörs av inhemska placerings- och företagscertifikat samt offentliga institutioners skuldförbindelser, uppgick till 7,7 miljarder euro. Den största kategorin var finländska bankers placeringscertifikat, 6,0 miljarder euro. Av penningmarknadsinstrumenten var endast drygt en procent utländska. 11

14 Försäkringsbolagens nya placeringar i januari-september 2011 Försäkringsbolagens nettoplaceringar (nyplaceringar försäljning) i januari-september var minus 1,7 miljarder euro. Den främsta orsaken till den låga siffran var det faktum att bolagen under det tredje kvartalet avyttrade aktiefondsandelar i betydande utsträckning, även om de ännu under de två första kvartalen gjorde aktiva placeringar i dessa tillgångar. Nettoplaceringarna i masskuldebrev var positiva till ett belopp av 1,1 miljarder euro. I dessa placeringar var försäljningen under det första kvartalet större än förvärven, men det andra och i synnerhet det tredje kvartalet vände trenden. Placeringarna i fastigheter och överraskande också i aktier låg också netto något på plus. Inom kategorin aktier skedde också en tydlig förskjutning i riktning mot inhemska aktier. Låneamorteringarna var i sin tur under varje kvartal större än nykrediterna. Detta visar att åtminstone ännu för närvarande är företagens finansieringssituation dräglig. Försäkringsbolagens placeringar januari-september 2011, mrd. Nya Försäljning Netto Masskuldebrevslån 19,8 18,7 1,1 Aktier 14,9 14,5 0,4 Placeringsfonder 11,5 13,8-2,4 Fastighetsplaceringar 0,8 0,4 0,5 Lån 0,9 2,1-1,2 Sammanlagt 47,9 49,5-1,7 12

15

16 FC Finansbranschens Centralförbund Bulevarden Helsingfors Fax

Försäkringsbolagen i Finland 2009

Försäkringsbolagen i Finland 2009 Försäkringsbolagen i Finland 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL I korthet... 1 Försäkringsmarknadens allmänna utveckling... 2 Antalet bolag samt

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006

Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 Försäkringsbolagen i Finland 31.12.2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Den samhällsekonomiska utvecklingen 2006... 1 Försäkringsmarknadens allmänna

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2007 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2007... 4 nya placeringar 2007... 6 Placeringsintäkternas utveckling 2007... 8 bostadsbestånd...

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2010 placeringsverksamhet 2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.2010... 4 nya placeringar 2010... 6 Placeringsintäkternas

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2006 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt...2 placeringar 31.12.2006...3 nya placeringar 2006...5 Placeringsintäkternas utveckling 2006...7 Bilaga

Läs mer

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS

Ett tecken på en bra grupp * Innehåll. Styrelsens verksamhetsberättelse 2010. Koncernbokslut, IFRS Ett tecken på en bra grupp * Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Ett tecken på en bra grupp * Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 2010 Omvärlden...2 Koncernens resultat...3

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08.

Innehåll. 01. I korthet. 02. Händelser. 03. VD har ordet. 04. Kundförmåner. 05. Placeringverksamhet. 06. Förvaltning. 07. Bokslut. 08. ÅRSBERÄTTELSE 2005 Innehåll 01. I korthet 02. Händelser 03. VD har ordet 04. Kundförmåner 05. Placeringverksamhet 06. Förvaltning 07. Bokslut 08. Kontaktinfo 01. I KORTHET Suomi-bolaget i korthet Ömsesidiga

Läs mer

Försäkringar i Sverige 2012

Försäkringar i Sverige 2012 Försäkringar i Sverige 212 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand i bostaden.

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25)

Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Finansinspektionens nyhetsbrev 3/2008 22.4.2008 1 (25) Innehållsförteckning Den finländska banksektorns stabilitet står alltjämt på fast grund, men finansmarknadsturbulensen ökar osäkerheten Banksektorns

Läs mer

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010

Finansiell statistik. Årsöversikt 2010 Finansiell statistik Årsöversikt 21 Utestående bostadslån efter ursprunglig löptid, 31.12.21 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 % År Finlands Bank Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik Statistikenheten

Läs mer

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri

Till läsaren. Helsingfors 15.6.2013 Börsstiftelsen i Finland Sari Lounasmeri Placerarens ränteguide 2013 Innehåll Till läsaren...3 Räntorna som en del av ekonomin...4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten...7 Direkta ränteplaceringar...9 Räntefonder...20 Spar-

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Social Insurance Report Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 1, år 2014 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Analys och prognos Peje Bengtsson 010-116 90 62 pererik.bengtsson@forsakringskassan.se

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Ekonomisk utveckling De världsekonomiska utsikterna präglades av osäkerhet. År 2011 kan beskrivas som ett krisår för de statliga ekonomierna. Vi undgick en likadan

Läs mer

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet

Förord. Stockholm i maj 2004. Samhällsekonomiska sekretariatet Finanssektionen Landstingsförbundet & Svenska Kommunförbundet Förord IRAPPORTERNA Landstingens ekonomi och Kommunernas ekonomiska läge, som kommer ut två gånger om året, redovisar förbunden sin bild av landstingens respektive kommunernas ekonomiska situation och

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

Placerarens ränteguide 2011

Placerarens ränteguide 2011 Placerarens ränteguide 2011 www.porssisaatio.fi Räntorna som en del av ekonomin... 4 Ränteplaceringarna som en del av den övriga förmögenheten... 7 Direkta ränteplaceringar... 9 Räntefonder...19 Spar-

Läs mer

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013

www.fi.se Solvensen fortsatte att öka finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 2013 finansinspektionen Försäkringsbarometern första halvåret 213 26 september 213 Solvensen fortsatte att öka Situationen i de svenska försäkringsföretagen och tjänstepensionskassorna fortsatte att förbättras

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 2014 2 26.2.2015 Porkalagatan 1, 00018 Ilmarinen Tfn 010 284 11 www.ilmarinen.fi VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1. DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN Den svaga ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Bolånemarknaden i Sverige

Bolånemarknaden i Sverige Bolånemarknaden i Sverige 212-8-3 Publicerad i september 213 Regeringsgatan 38, Box 763 SE-13 94 Stockholm t: +46 ()8 453 44 info@swedishbankers.se www.swedishbankers.se Innehåll 1 Den ekonomiska situationen

Läs mer

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013

Pohjola Bank Abp:s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 :s verksamhetsberättelse och bokslut 2013 Innehållsförteckningen Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 1 Omvärlden 4 Koncernens resultatanalys 6 Riskhantering 8 Koncernens

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011

OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 OP-Pohjola-gruppens årsrapport 2011 Innehåll År 2011 Chefdirektörens översikt...1 Nyckeltal...2 OP-Pohjola-gruppen...5 Viktiga händelser 2011...19 Strategi...21 Omvärlden...26 Riskhantering...31 Rating...37

Läs mer

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007

Penningmängds- och bankstatistik. Årsöversikt 2007 Penningmängds- och bankstatistik Årsöversikt 7 Nya utbetalda bostadslån 7 7,,,,,, 7 8 9 Finlands Bank Finansmarknads- och statistikavdelningen Statistikenheten..8 Innehåll Aggregerad balansräkning för

Läs mer

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2

Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 16.6.2009/2 Finansministeriets ekonomiska avdelning, Finland Konjunkturöversikt 1..9/ - - - - BNP och sysselsättningen förändring, % - - - Källa: Statistikcentralen -5 5 7 9 BNP Sysselsättningen, trend Prognos - Finlands

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 2 Årsredovisning 2002 Året i korthet SPP 02 Årsredovisning 2002 Året i korthet JANUARI 2002. SPP övertar försäkringsrådgivare från Handelsbanken Liv. Handelsbanken Liv är fokuserade på marknaden för privatpersoner

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen

LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005. Resultaträkning, moderbolag. Noter till resultaträkningen Veritas Livförsäkring Bokslut LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET VERITAS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2005 Resultaträkning, moderbolag Balansräkning Finansieringsanalys Bokslutsprinciper

Läs mer

Studiestödet 2009 CSN, april 2010

Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Studiestödet 2009 CSN, april 2010 Sammanfattning... 3 1 Inledning... 9 1.1 Uppdraget... 9 1.2 Faktaunderlag... 9 1.3 Avgränsningar m.m... 9 2 Studiestödssystemet i korthet...10 3 Övergripande utveckling...11

Läs mer