Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring"

Transkript

1 Anvisning 1 (12) Senaste ändringen VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen omfattar endast uppgifter enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Den lagstadgade försäkringen för idrottsutövare ingår således inte i analysen. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet av försäkringsstatistik. Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategori VJ011 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Försäkringsverksamhetens resultat 420 VJ012 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Specifikation av premieinkomst och driftskostnader 420 VJ013 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Utbetalda ersättningar inkl. ersättningar enligt fördelningssystemet 420 VJ02 Fördelning efter skadeår 420 VJ031 Ansvarsskuld: Ansvarsskuld 420 VJ032 Ansvarsskuld: Ersättningsansvar efter skadeår 420 VJ033 Ansvarsskuld: Uppskattad avvecklingsfördelning och duration för egentligt ersättningsansvar 420 VJ041 Yrkessjukdomar: Utveckling av yrkessjukdomar 420 VJ042 Yrkessjukdomar: Kumulativ utveckling av yrkessjukdomar som omfattas av specialarrangemanget för yrkesskador 420 VJ05 Tillgångar och skuldtäckningstillgångar för ansvarsskuld och pensionsansvar 420 Tabellerna ska lämnas ifyllda till Finansinspektionen tio dagar innan revisionen utförs i försäkringsbolaget, dock senast 31.3 (föreskrifter och anvisningar 1/2011). Om inte annat anges, står brutto för siffror före avdrag för återförsäkrares andel. På motsvarande sätt står netto för siffror efter avdrag av återförsäkrares andel, dvs. den andel som bolaget självt ansvarar för. Med skadeersättningskostnad avses ersättningskostnader i bokslutet efter

2 Anvisning 2 (12) avdrag för omkostnader för handläggning av ersättningar. Med skadeersättningsansvar avses i sin tur egentligt ersättningsansvar efter avdrag för skaderegleringsreserv. Penningvärdena ska anges i tusen euro. Uppgifterna i form av procent ska meddelas med två decimalers noggrannhet utan %-tecknet. Antalen ska anges med ett styckes noggrannhet. Ytterligare information om rapporteringen ges av byrån för Skade- och livförsäkringsbolag i avdelningen för Institutstillsyn. ( ) VJ011 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Försäkringsverksamhetens resultat Radkoderna i tabell VJ011 Alla siffror i tabellen ska rapporteras försedda med förtecken enligt resultateffekten, om inte annat anges. R Premieintäkt På raderna beräknas premieintäkten enligt i föreskriftssamlingen (9/101/2011) genom att premieintäkten, förändringen i premieansvaret och återförsäkrarnas andel räknas samman. R Effekt av ändrade beräkningsgrunder för premieansvar Effekten av ändrade beräkningsgrunder för premieansvar elimineras. Korrigerande effekt anges så att den korrigerande effekten och förändringen i premieansvaret enligt resultaträkningen sammanlagt är lika stor som en förändring i premieansvaret där både den ingående balansen och den utgående balansen har beräknats utifrån nya beräkningsgrunder. R Riskfri avkastning på nettoansvarsskuld efter avdrag av beräkningsräntekostnad för nettoansvarsskulden Riskfri avkastning på nettoansvarsskuld med avdrag för utjämningsbelopp, beräknad med avdrag för beräkningsräntekostnad för både skadeersättningsansvaret och skaderegleringsreserven, upptas som en egen post i beräkningen. Siffran är i regel positiv. Den riskfria avkastningen på nettoansvarsskulden kan beräknas på så sätt att den kvartalsvisa genomsnittliga nettoansvarsskulden krediteras med ett belopp som motsvarar den genomsnittliga riskfria ränta som har noterats under samma rapportperiod. Med riskfri ränta avses en sådan ränteavkastning på finska statens obligation vars löptid bäst motsvarar en period på tio år. En noggrannare beräkningsmetod som mer detaljerat beaktar kassaflödena från ansvarsskulden kan också tillämpas.

3 Anvisning 3 (12) R Skadeersättningskostnad På raderna beräknas ersättningskostnader exklusive omkostnader enligt i föreskrifterna och anvisningarna (9/101/2011). Skadeersättningskostnaden erhålls som summan av utbetalda ersättningar, förändring i skadeersättningsansvaret och återförsäkrarnas andel. R Beräkningsräntekostnad för skadeersättningsansvar Effekten av beräkningsräntekostnaden för skadeersättningsansvar, dvs. diskonteringseffekten, på kostnaden under de skadeår som föregick räkenskapsåret elimineras. Effekten beräknas utifrån den ingående balansen och anges så att den minskar de respektive ersättningskostnaderna (i bruttorörelsen med plus och för återförsäkrarnas andel med minus). R Effekt av ändrade beräkningsgrunder för skadeersättningsansvar Effekten av ändrade beräkningsgrunder för skadeersättningsansvar elimineras. Korrigerande effekt anges så att den korrigerande effekten och förändringen i skadeersättningsansvaret enligt resultaträkningen sammanlagt är lika stor som en förändring i skadeersättningsansvaret där både den ingående balansen och den utgående balansen har beräknats utifrån nya beräkningsgrunder. R Omkostnader På raderna beräknas den del av ersättningskostnaden enligt i föreskrifterna och anvisningarna (9/101/2011) som föranleds av omkostnaderna. Omkostnaderna erhålls som = summan av betalda omkostnader, förändringen i skaderegleringsreserven och återförsäkrarnas andelar. R Beräkningsräntekostnad för skaderegleringsreserv Effekten av beräkningsräntekostnaden för skaderegleringsreserv, dvs. diskonteringseffekten, på kostnaden under de skadeår som föregick räkenskapsåret elimineras. Effekten beräknas utifrån den ingående balansen och anges så att den minskar de respektive ersättningskostnaderna (i bruttorörelsen med plus och för återförsäkrarnas andel med minus).. R Effekt av ändrade beräkningsgrunder för skaderegleringsreserv Effekten av ändrade beräkningsgrunder för skaderegleringsreserv elimineras. Korrigerande effekt anges så att den korrigerande effekten och förändringen i skaderegleringsreserven enligt resultaträkningen sammanlagt är lika stor som en förändring i skaderegleringsreserven där både den ingående balansen och den utgående balansen har beräknats utifrån nya beräkningsgrunder. R 50 Driftskostnader

4 Anvisning 4 (12) På raden anges driftskostnader enligt i föreskrifterna och anvisningarna (9/101/2011). R 65 Avkastning på nettoansvarsskuld utöver den riskfria avkastningen En andel av placeringsverksamhetens avkastning till verkligt värde hänförs till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Den procentuella andel av placeringsverksamhetens nettoavkastning och förändringen i de orealiserade värderingsdifferenserna som ska överföras till nettoansvarsskulden beräknas genom formeln z 1 = nettoans var sskuld( lags. olycksf.) nettoans var sskuld + max{ VPO; VPO } 1 där VPO = VPO1 = korrigerat solvenskapital och målgränsen för det korrigerade solvenskapitalet. Utjämningsbeloppet läggs inte till i nettoansvarsskulden. Avkastningen på nettoansvarsskuld utöver den riskfria avkastningen beräknas genom att den riskfria avkastningen på nettoansvarsskulden subtraheras från den totala avkastningen på nettoansvarsskulden. R 80 Avkastning på målgränsen för det korrigerade solvenskapitalet En andel av placeringsverksamhetens avkastning till verkligt värde hänförs till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Den procentuella andel av placeringsverksamhetens nettoavkastning och förändringen i de orealiserade värderingsdifferenserna som ska överföras till avkastningen på målgräns för det korrigerade solvenskapitalet beräknas genom formlerna z 2 y VPO1 = nettoans var sskuld + max{ VPO; VPO1} och B( lags. olycksf.) nettoans var sskuld( lags. olycksf.) + 0,8 VT y = B nettoans var sskuld + 0,8 VT min nettoans var sskuld( lags. olycksf.) + 1,8 S nettoans var sskuld + 1,8 S där B = premieintäkt på eget ansvar i resultaträkningen S = kapitalkrav som följer av placeringsrisken VTmin = kapitalkrav som följer av de försäkringstekniska riskerna min

5 Anvisning 5 (12) VPO1 VPO = målgränsen för det korrigerade solvenskapitalet = korrigerat solvenskapital Utjämningsbeloppet läggs inte till i nettoansvarsskulden. Definitionerna av de övriga parametrarna motsvarar definitionerna i kapitaltäckningsberäkningen. VJ012 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Specifikation av premie och driftskostnader Radkoderna i tabell VJ012 Med premie avses premieinkomster enligt resultaträkningen tillsammans med arbetarskyddsavgift (för överföring avsedda inkomster), fördelningsavgift (för överföring avsedda inkomster) och kreditförluster. R R Obligatorisk arbetstidsförsäkring, tabellavgifter På raderna beräknas premieinkomsten för obligatoriska arbetstidsförsäkringar enligt tabellavgifter som summan av premie, fördelningsavgift, kreditförluster och arbetarskyddsavgift. Obligatorisk arbetstidsförsäkring, specialavgifter På raderna beräknas premieinkomsten för obligatoriska arbetstidsförsäkringar enligt specialavgifter som summan av premie, fördelningsavgift, kreditförluster och arbetarskyddsavgift. R Frivillig arbetstid På raderna beräknas premieinkomsten för frivilliga arbetstidsförsäkringar enligt 57 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som summan av premie, fördelningsavgifter och kreditförluster. R R R Fritid På raderna beräknas premieinkomsten för frivilliga arbetstidsförsäkringar enligt 57 2 och 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som summan av premie, fördelningsavgifter och kreditförluster. Försäkringsformer totalt På raderna beräknas den totala premieinkomsten genom att de ovannämnda försäkringsformerna räknas samman. Summa driftskostnader

6 Anvisning 6 (12) På raderna specificeras driftskostnaderna för lagstadgad olycksfallsförsäkring enligt i föreskrifterna och anvisningarna (9/101/2011). I summa driftskostnader ingår anskaffningsutgifter för försäkringar och förändring av aktiverade anskaffningsutgifter, försäkringsomkostnader, provisioner för handläggning av arbetslöshets- och grupplivförsäkringar, administrationskostnader, provisioner och vinstandelar för avgiven återförsäkring och avskrivningar. Provisionerna på rad innefattar samtliga provisioner för ackvisition, förnyelse och beståndsförvaltning. I dessa provisioner inkluderas dock inte provisioner till egen personal. Driftskostnader ska anges försedda med förtecken enligt resultateffekten. VJ013 Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring: Utbetalda ersättningar inkl. ersättningar enligt fördelningssystemet Radkoderna i tabell VJ013 Siffrorna i tabellen ska rapporteras försedda med förtecken enligt resultateffekten. Ersättningar enligt fördelningssystemet ska anges med minustecken. R Förbigående ersättningar Förbigående ersättningar är dagpenning enligt 17, kostnadsersättningar för sjukvård enligt 15, 15 a och 15 b, ersättning för inkomstbortfall under tiden för fysikalisk vård enligt 17 a, kostnadsersättningar enligt 14 3 och 4 mom., 41 5 mom., och 46 3 mom. samt extra kostnader för att sköta hemmet enligt 20 b i lagen om olycksfallsförsäkring (SHM:s förordning 1161/2011). R Bestående ersättningar I bestående ersättningar inräknas menersättningar, temporära invalidpensioner, slutligt fastställda pensioner, begravningshjälp och andra engångsersättningar vid dödsfall, invalidersättningar i ett för allt, ersättningar för rehabilitering och övriga bestående ersättningar. R Övriga ersättningar Ersättningar som omfattas av fördelningssystem eller som inte annars kan klassificeras som tillfälliga eller bestående ersättningar. På rader anges ersättningar som finansieras genom fördelningssystemet:

7 Anvisning 7 (12) Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 1 och 2 punkt (ersättningskostnader för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund). Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 3 a punkt (indexhöjningar). Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 3 b punkt (över 9 år gamla sjukvårdsersättningar). Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 3 c punkt (över 9 år gamla rehabiliteringsersättningar). Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 3 d punkt (ersättningar för yrkessjukdom med lång latenstid). Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 3 e punkt (misstanke om yrkessjukdom med lång latenstid). Med ersättningar på rad avses kostnader enligt lagen om olycksfallsförsäkring 60 b 1 mom. 3 f punkt (stora skador). Med ersättningar på rad avses engångsförhöjningar av olycksfallspensioner enligt lagen om olycksfallsförsäkring 16 5 mom. R 1515 R 20 och 25 Andel av nämndernas kostnader Andel av kostnaderna för besvärsnämnden för olycksfallsärenden och ersättningsnämnden för olycksfallsärenden. Ersättningar för skador under räkenskapsåret Ersättningar för skador som inträffat under räkenskapsåret före avdrag för återförsäkrares andel (brutto) och efter avdrag för återförsäkrares andel (netto). VJ02 Fördelning efter skadeår Förtecknen för samtliga siffror anges på det sätt som de påverkar resultatet, om inte annat anges. Siffrorna anges före avdrag för återförsäkrares andel och utan utgående och inkommande poolrörelse.

8 Anvisning 8 (12) Kolumnkoderna i tabell VJ02 S 10 S 15 S 20 Bokfördä bruttopremier före beräkning av utjämningspremien Kolumnen avser den totala förskottspremien som får debiteras och, under senare bokslutsår, utjämningsbeloppet och avgifterna för uppföljning av utlöpande försäkringar specificerade efter teckningsår. Med teckningsår avses det kalenderår då försäkringsperioden börjar. Andra bruttopremier än sådana som har redovisats per kalenderår under försäkringsperioderna fördelas på teckningsåren i förhållande till tid eller pro rata. Den del som överförs till det följande kommande teckningsåret anges på rad Siffrorna ska anges utan lagstadgade tillägg och andra gemensamma kostnader. Riskifri avkastning på bruttoansvarsskulden med avdrag för diskonteringskostnad Den riskfria avkastningen, som avses i anvisningarna på raderna i tabell VJ011, med avdrag för beräkningsräntekostnad för den ovan fastställda bruttoansvarsskulden fördelad på olika teckningsår allokeras till bruttoansvarsskulden med avdrag för utgående och inkommande poolrörelse och andel av ersättningsansvaret hos Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Riskfri avkastning efter skadeår beräknas så att krediteringsprocenten, som har beräknats i enlighet med anvisningarna på raderna i tabell VJ011, tillämpas på den genomsnittliga bruttoansvarsskulden efter skadeår. Utbetalda bruttoskadeersättningar Utbetalda bruttoskadeersättningar exklusive gemensamma kostnader fördelade på olika skadeår. S 25 Beräkningsräntekostnad för bruttoskadeersättningsreserv Beräkningsräntekostnad för bruttoskadeersättningsreserv, dvs. diskonteringseffekt på skadeersättningskostnaden under de skadeår som föregått räkenskapsåret, fördelat på olika skadeår. Beräkningsräntekostnaden anges med plustecken. S 30 Förändring i bruttoskadeersättningsreserv Förändring i bruttoskadeersättningsreserv fördelad på olika skadeår. Siffrorna justeras inte med en eventuell effekt av ändrade beräkningsgrunder. I bruttoskadeersättningsreserven inkluderas inte avsättning för okända skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar. I kolumnen beaktas med andra ord 1) slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg, 2) icke slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg, 3) övriga in casu-avsättningar, och 4) övriga

9 Anvisning 9 (12) kända och okända skador. S 35 Effekt av ändrade beräkningsgrunder Effekten av ändrade beräkningsgrunder fördelad på olika skadeår. Effekten som föranleds av att beräkningsräntan sjunker anges med plus vid uppföljningen. (I nyckeltalen eliminieras effekten från förändringen i bruttoskadeersättningsreserven, som den ingår i.) På raderna specificeras värdena i kolumnerna efter teckningsår. VJ031 Ansvarsskuld: Ansvarsskuld Radkoderna i tabell VJ031 Ansvarsskulden anges som regel med plus för bruttoansvar och med minus för återförsäkrarnas andel. R 0505 Premieansvar På raden anges premieansvaret för lagstadgad olycksfallsförsäkring före avdrag för återförsäkrares andel. R Egentligt ersättningsansvar I egentligt ersättningsansvar inräknas slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg, icke slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg, övriga in casu-avsättningar, avsättning för okända skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar, övriga kända och okända skador, poolreserver och skaderegleringsreserv. Siffrorna anges före avdrag för återförsäkrares andel. R Ersättningsansvar beräknat på räkenskapsårets skador Den andel av bruttoersättningsansvaret enligt bokslutet som hänför sig till skador som inträffat under räkenskapsåret. Ersättningsansvaret anges på rad 0515 diskonterat och på rad odiskonterat. R R Återförsäkrares andel av bruttoansvarsskulden På raderna specificeras återförsäkrarnas andel av den bruttoansvarsskuld som upptas på rader Diskonterad andel av ansvarsskulden På raderna anges den del av ansvarsskulden som diskonteras.

10 Anvisning 10 (12) R Nominellt avkastningskrav på nettoansvarsskulden i försäkringsverksamheten I avkastningskravet på nettoansvarsskulden ingår avkastningskrav på grund av diskontering, krav på grund av rabatter och återbäringar samt övriga krav. Kravet på grund av diskontering erhålls som summan av raderna 25 och 40 i tabell VJ011. Avkastningskravet anges med plustecken. VJ032 Ansvarsskuld: Ersättningsansvar efter skadeår Siffrorna anges med plus, före avdrag för återförsäkrares andel och utan utgående och inkommande poolrörelse och andel av ersättningsansvaret hos Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Kolumnkoderna i tabell VJ032 S 10 S 15 S 20 S 25 Slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg efter skadeår Ersättningsansvaret enligt rad i tabell VJ031 efter skadeår. Icke slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg efter skadeår Ersättningsansvaret enligt rad i tabell VJ031 efter skadeår. Övriga in casu-avsättningar efter skadeår Ersättningsansvaret enligt rad i tabell VJ031 efter skadeår. Avsättningar för andra kända och okända skador efter skadeår Ersättningsansvaret enligt rad i tabell VJ031 efter skadeår. Uppgifterna ska lämnas utan avsättning för okända skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar. På raderna specificeras värdena i kolumnerna efter skadeår. VJ033 Ansvarsskuld: Uppskattad avvecklingsfördelning och duration för egentligt ersättningsansvar Siffrorna anges med plus, före avdrag för återförsäkrares andel och utan utgående och inkommande poolrörelse och andel av ersättningsansvaret hos Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Siffrorna anges diskonterade enligt bokslutstidpunkten. Som diskonteringsräntor tillämpas beräkningsräntorna enligt beräkningsgrunden.

11 Anvisning 11 (12) Exempel Om kända bestående ersättningar avsätts efter skada och övriga skador (övriga kända och okända) avsätts kollektivt, ska följande förfarande tillämpas: Av avsättningen för övriga kända och okända skador specificeras den del av avsättningen för okända skador som hänför sig till bestående ersättningar. Den återstående delen utgörs av tillfälliga ersättningar för kända och okända skador. Den specificerade delen utgörs av bestående ersättningar för okända skador, och den ska behandlas tillsammans med bestående ersättningar för kända skador som inte ännu har fastställts. Kolumnkoderna i tabell VJ033 S 10 S 15 Uppskattad avvecklingsfördelning för tidsbegränsade ersättningar Tidsbegränsade ersättningar är de tillfälliga ersättningar som fastställs i VJ013. I rapporten inkluderas inte avsättning för okända skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar. Uppskattad avvecklingsfördelning för bestående ersättningar Bestående ersättningar är de ersättningar som nämns i VJ013. Framtida slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg ska behandlas som engångsersättningar i uppskattningen, och de beaktas endast vid tidpunkten för fastställandet. Slutligt fastställda pensioner, menersättningar och tillägg vid bokslutstidpunkten beaktas sålunda inte alls i rapporten. I rapporten inkluderas inte avsättning för okända skador inom specialarrangemanget för yrkessjukdomar. På raderna specificeras värdena i kolumnerna efter teckningsår. VJ041 Yrkessjukdomar: Utveckling av yrkessjukdomar Med yrkessjukdomar avses sjukdomar som fastställs i yrkessjukdomslagen (1343/1988). Skador som omfattas av specialarrangemanget för yrkessjukdomar fastställs i 3 i yrkessjukdomslagen (1343/1988). Den tidpunkt då ett olycksfall inträffat motsvaras av den tidpunkt då yrkessjukdomen framträtt. Om inte annat följer av särskilda skäl, anses som den tidpunkt då yrkessjukdomen framträtt den tidpunkt då den insjuknade första gången besökte läkare för undersökning på grund av den sjukdom som då eller senare konstaterats vara en yrkessjukdom. Om den insjuknade då yrkessjukdomen visar sig inte längre arbetar i det arbete där sjukdomen kan ha orsakats, fastställs ersättningsskyldigheten på basis av det senaste anställningsförhållande där utfört arbete kan ha orsakat sjukdomen (sista möjliga exponeringsår). Om den anställning där den insjuknade varit exponerad och som ersättningsskyldigheten baseras på har upphört innan sjukdomen visat sig, omfattas yrkessjukdomen av specialarrangemanget för yrkessjukdomar.

12 Anvisning 12 (12) Kolumnkoderna i tabell VJ041 Brutto för siffror står före avdrag för återförsäkrares andel och utan utgående och inkommande poolrörelse och andel av ersättningskostnaderna för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. S 10, 25 S 15, 30 S 20, 35 Utbetalda bruttoskadeersättningar Utbetalda bruttoskadeersättningar anges med plus. Förändring i in casu-bruttoavsättningar Ökningen i in casu-bruttoavsättningarna fördelad på visandeår anges med plus. Förändring i antalet skador Antalet skador för vilka ersättningar har betalats ut eller in casu-avsättningar har gjorts. Ökning i antalet skador fördelad på visandeår anges med plus. På raderna specificeras värdena i kolumnerna efter skadeår. VJ042 Yrkessjukdomar: Kumulativ utveckling av yrkessjukdomar som omfattas av specialarrangemanget för yrkessjukdomar Radkoderna i tabell VJ042 Siffrorna anges med positivt förtecken. Brutto för siffror står före avdrag för återförsäkrares andel och utan utgående och inkommande poolrörelse och andel av ersättningskostnaderna för Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund. Kumulationen fastställs inte förrän visandeår 2002 framöver. I kolumnerna specificeras värdena på raderna efter exponeringsår. R Utbetalda kumulativa skadeersättningar, brutto, specificerade efter visandeår. R In casu-avsättningar vid räkenskapsårets slut specificerade efter visandeår. R Kumulativt antal skador specificerat efter visandeår.

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring

Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Anvisning 1 (12) Senaste ändringen 31.12.2015 VJ Analys av lagstadgad olycksfallsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Tabellen

Läs mer

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt:

Rapporteringen sker enligt tabell på följande sätt: Anvisning 1 (10) Senaste ändringen 1.1.2016 VJ Analys av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring Genom VJ-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens försäkringar enligt lag om

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (6) Senaste ändringen 31.12.2015 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Utredning av trafikförsäkringspremier

Utredning av trafikförsäkringspremier Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 1.1.2016 VN Utredning av trafikförsäkringspremier Genom VN-rapporteringen insamlas uppgifter om skadeförsäkringsbolagens trafikförsäkring. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, statistik olycksfallsförsäkring 22 211, statistik 19.11.212 Sidan 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2010, statistik Sivu 1 (13) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 2 Premieinkomst 2 Kreditförluster 4 Utbetalda ersättningar 4 Driftskostnader 5 Ansvarsskuld 6 Yrkessjukdomar 10 Statistikkällor

Läs mer

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld

Tabellkod Tabellens namn Uppgiftslämnarkategorier. Redogörelse över beräkningen av livförsäkringsbolags försäkringstekniska ansvarsskuld Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VE Ansvarsskuld Genom VE-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens ansvarsskuld. I tabellerna utreds ansvarsskulden per

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING PUBLIKATION 1(22) 16.10.2006 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Försäkringsinspektionen publicerar en årlig statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring. Uppgifterna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, statistik olycksfallsförsäkring 24 213, statistik 31.1.214 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Ersättningar 3 Driftskostnader 4 Ansvarsskuld

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, statistik olycksfallsförsäkring 23 212, statistik 2.9.213 1 (12) Innehållsförteckning Statistik över lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 Premieinkomst 1 Kreditförluster 3 Utbetalda ersättningar 3 Driftskostnader

Läs mer

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Anvisning 1 (7) VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet Genom VK-rapporteringen insamlas uppgifter om livförsäkringsbolagens försäkringsverksamhet. Uppgifterna används vid Finansinspektionens

Läs mer

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet

Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Anvisning 1 (5) Senaste ändringen 31.12.2014 VH Försäkringsbolags verksamhet i utlandet Genom VH-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om liv- och skadeförsäkringsbolagens utländska kassaflöden. Uppgifterna

Läs mer

Enkät till pensionskassor och -stiftelser

Enkät till pensionskassor och -stiftelser Anvisning 1 (7) Senaste ändring 31.12.2014 VL Enkät till pensionskassor och -stiftelser Genom VL-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om pensionskassornas och -stiftelsernas verksamhet. Uppgifterna

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003 2012, analys 1 (21) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING STATISTIKUNDERSÖKNING 1(28) 3.10.2008 STATISTIKUNDERSÖKNING OM LAGSTADGAD OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING Allmänt Försäkringsinspektionen publicerar årligen en statistikundersökning om lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2002 2011, analys Sidan 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Nyckeltal 11 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens utjämnade

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 5504 Nr 1340 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Andel av placeringsverksamhetens nettointäkt 2) Övriga försäkringstekniska

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2004 2013, analys 1 (22) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 2 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 3 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 5 Bolagsvisa resultat 9 Nyckeltal 10 Känslighetsanalys

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2013

Försäkringsverksamhet 2013 Finansiering och försäkring 2014 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 114,5 miljarder o i slutet av år I slutet av år uppgick balansvärdet av placeringsverksamheten inom

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003 2012 1 (16) Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Nyckeltal 13 Bilagor 14 Sammanfattning Ur premiesättningssynvinkel

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2014

Försäkringsverksamhet 2014 Finansiering och försäkring 2015 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 116,2 miljarder o i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet uppgick

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2012

Försäkringsverksamhet 2012 Finansiering och försäkring 2013 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 108,5 miljarder o i slutet av år Föremålen för placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet är

Läs mer

Pensionsförsäkrings halvårsrapport

Pensionsförsäkrings halvårsrapport Anvisning 1 (5) Senaste ändring (31.12.2013) VO Pensionsförsäkrings halvårsrapport Genom VO-rapporteringen insamlas halvårsuppgifter om täckning för ansvarsskuld och riskkoncentrationer i tillgångar som

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse

Tabeller för försäkringsmäklarens berättelse över rörelse Anvisning 1 (8) VQ Tabeller för s berättelse över rörelse Genom VQ-rapporteringen insamlas årliga uppgifter om försäkringsmäklarnas rörelse. Uppgifterna används vid Finansinspektionens tillsyn och sammanställandet

Läs mer

Försäkringsverksamhet 2015

Försäkringsverksamhet 2015 Finansiering och försäkring 2016 Försäkringsverksamhet Värdet av försäkringsbolagens placeringar var 119,3 miljarder euro i slutet av år Balansvärdet av placeringsverksamheten inom försäkringsverksamhet

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. Försäkringsteknisk kalkyl 3225 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Försäkringsteknisk kalkyl Premieintäkter Premieinkomst Förändring av premieansvaret Övriga försäkringstekniska intäkter 1) Ersättningskostnader Utbetalda ersättningar Förändring

Läs mer

Alandia Försäkring består av

Alandia Försäkring består av Nyckeltal 213 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare och var inledningsvis

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2008. Material har

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN

UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN UNDERSÖKNING AV TRAFIKFÖRSÄKRINGSPREMIEN 1. Allmänt Försäkringsinspektionen har gjort en undersökning av trafikförsäkringens premier utgående från de uppgifter som samlats in under år 2007. Material har

Läs mer

Nyckeltal och analyser

Nyckeltal och analyser Sammandrag av nyckeltalen Premieinkomst 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Utbetalda pensioner och övriga ersättningar 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Nettointäkter från placeringsverksamheten enligt gängse

Läs mer

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 1 uppvisar firma Starkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 100 Eget kapital 200 Kundfordringar 200 Kassa 100 Skulder

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2014 Alandia Försäkring Nyckeltal 214 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Pensions-Fennias bokslut 2013

Pensions-Fennias bokslut 2013 Pensions-Fennias bokslut 2013 1 Nyckeltal PENSIONS-FENNIAS NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Premieinkomst, miljoner euro 1 326,3 1 355,0 1 198,2 1 126,2 1 096,3 Utbetalda pensioner och andra ersättningar,

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat.

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om analys av årsresultat. FFFS 997: beslutade

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Beslutade av styrelsen den 13 maj 2014 Gäller från och med 1 juni 2014 KPA LIVFÖRSÄKRING AB (PUBL), 106 85 STOCKHOLM BESÖKSADRESS ÖSTGÖTAGATAN

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring , analys

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring , analys Sivu 1 (20) Innehållsförteckning Sammandrag 2 Allmänt 3 Premieinkomstens utveckling 3 Marknadsandelar 4 Resultatet av lagstadgad olycksfallsförsäkring 6 Bolagsvisa resultat 10 Nyckeltal 10 Bilaga 1. Försäkringsrörelsens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7.

Föreskrifter 5/2012. Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i pensionsstiftelser. Dnr FIVA 3/01.00/2012. Utfärdade 14.6.2012. Gäller från 1.7. Föreskrifter 5/2012 Beräkningsgrunder för pensionsansvaret i Dnr FIVA 3/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter

Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Utkast 1 (152) 10.11.2010 Anvisningar från arbetsgruppen för myndighetsrapportering gällande rapportering av försäkringsuppgifter Innehåll VA Resultat- och balansräkningar... 2 VB Tabeller för noter till

Läs mer

Föreskrifter 4/2012. Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor. Dnr FIVA 2/01.00/2012. Utfärdade Gäller från 1.7.

Föreskrifter 4/2012. Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i pensionskassor. Dnr FIVA 2/01.00/2012. Utfärdade Gäller från 1.7. Beräkningsgrunder för ansvarsskulden i Föreskrifter 4/2012 Dnr FIVA 2/01.00/2012 Utfärdade 14.6.2012 Gäller från 1.7.2012 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014

Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv. December 2014 Finansiell presentation Länsförsäkringar Liv December 2014 Sammanfattning av resultatet Resultatet 2014 uppgick till 1,9 mdr. Räntorna föll under året med ca 160 bp vilket påverkade resultatet negativt.

Läs mer

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef,

Upphäver: Anvisningar 23.12.1999 Dnr 62/02/1999 och 27.4.2000 Dnr 17/02/2000. Biträdande avdelningschef, SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Försäkringsavdelningen ANVISNING Fullmaktsstadgande: 21.6.2000 Finansministeriets beslut om regelbunden informationsskyldighet för värdepappersemittenter (390/1999), 3

Läs mer

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta

Försäkringsmarknadssammanslutningars rapporteringskarta 401 Arbetspensionsförsäkringsbolag Frekvens VD: Solvens VM: Försäkringsbolags statistikuppgifter VP: Utredning av arbetspensionsbolags försäkringsrörelse VA01a Resultaträkning (arbetspensionsförsäkringsbolag)

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 (24) I undersökningen behandlas följande: Allmänt 1 Analysdel Inledning 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Försäkringsrörelsens resultat 5 Försäkringsverksamhetens resultat 8 Nyckeltal

Läs mer

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015

Alandia Försäkring. Nyckeltal 2015 Alandia Försäkring Nyckeltal 215 Välkommen till Alandia Försäkring! Alandia Försäkring är en åländsk försäkringsgrupp med stark förankring till sjöfarten. Vårt moderbolag grundades 1938 av åländska redare

Läs mer

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering

Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Meddelande 10.11.2010 Offentligt Viratisamarbetsgruppens rapporteringsschema för försäkringsrapportering Innehåll Försäkringsmarknadssammanslutningarnas uppgiftslämnarkategorier 1 Försäkringsmarknadssammanslutningars

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2016-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 35 a lagen om olycksfallsförsäkring PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås en sådan ändring av

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER

FINANSINSPEKTIONENS FÖRSÄKRINGSSEKTORS FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR TILL PENSIONSSTIFTELSER FÖRESKRIFT/ANVISNING 1 (1) 19.02.2009 Dnr 2/101/2009 Till pensionsstiftelser Bemyndigande att meddela föreskrifter: Lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 42 Giltighetstid: 22.12.2008-31.12.2010 Förändrar:

Läs mer

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro

Verifikat nr Konto nr Kontonamn Debet (D) / Kredit (K) euro VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ VAKAVARA OY DAGBOK 1.1 31.12.2009 1. En premieskatteskuld från december 2008 på 12 000 euro som inte redovisats samt en förskottsinnehållningsskuld från år 2008 på 4 000 euro betalas

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713); SFS 2003:510 Utkom från trycket den 15 juli 2003 utfärdad den den 26 juni 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att

Läs mer

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 1 (28) I undersökningen behandlas följande: Analysdel Allmänt 1 Inledning 2 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Försäkringsrörelsens resultat 5 Försäkringsverksamhetens resultat 9 Nyckeltal

Läs mer

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 (max 10 poäng) Vid utgången av år 4 uppvisar firma Vegakonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr.

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning

Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag. Delårsrapport januari augusti 2014. Innehållsförteckning Delårsrapport januari augusti 2014 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Delårsrapport januari augusti 2014 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Förändring

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag

Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Försäkringstekniska riktlinjer för KPA Livförsäkringsaktiebolag Bolag: Beslutad av: KPA Livförsäkringsaktiebolag KPA Livförsäkringsaktiebolags styrelse Fastställd: 2015-12-01 Regelverksägare: Regelverksspecialist:

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag

Försäkringsredovisning VT16. Tentamen 26 maj Lösningsförslag Försäkringsredovisning VT16 Tentamen 26 maj 2016 Lösningsförslag Uppgift 2 (max 20 poäng) Livförsäkring (AD) Bokför följande affärshändelser för ett svensk livförsäkringsföretag med hjälp av den lagstadgade

Läs mer

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring

RESULTATÖVERSIKT Veritas Pensionsförsäkring RESULTATÖVERSIKT 2015 Veritas Pensionsförsäkring SAMMANDRAG ÖVER BOKSLUTSRAPPORTEN Avkastning 5,8% Bäst avkastade aktieplaceringarna 12,3 % Solvensgrad 28,1 % ArPL-lönesumma 1 627,7 milj. FöPL-arbetsinkomst

Läs mer

BOKSLUT 2014 27.2.2015

BOKSLUT 2014 27.2.2015 BOKSLUT 2014 27.2.2015 1 ILMARINENS NYCKELTAL 2014 Placeringsintäkter: 6,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 34,2 miljarder euro Solvenskapital: 7,9 miljarder euro Solvensnivå: 29,8 procent Solvensställning:

Läs mer

Försäkringsanstalternas placeringar

Försäkringsanstalternas placeringar Anvisning 1 (11) Senaste ändringen 31.12.2014 VG Försäkringsanstalternas placeringar Genom VG-rapporteringen utreds försäkringsanstalternas placeringsverksamhet kvartalsvis. Uppgifterna används för Finansinspektionens

Läs mer

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03

Kollektiv. konsolidering. - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor 2009-04-03 Kollektiv 2009-04-03 konsolidering - vägledning för livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor INNEHÅLL FÖRORD 1 KOLLEKTIV KONSOLIDERING 2 Tillämpningsområde 2 Nivå och gränser för kollektiv konsolidering

Läs mer

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8.

FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. FINANSINSPEKTIONENS ALLMÄNNA RÅD OM FÖRSÄKRINGSTEKNISKA RIKTLINJER (FTR) OCH FÖRSÄKRINGSTEKNISKT BERÄKNINGSUNDERLAG (FTB). FFFS 2003:8. Försäkringstekniska riktlinjer (2 kap FFFS 2003:8) IKANO Livförsäkring

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Instruktioner Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har den betydelse som anges i lagen (1995:1560)

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer. Förenade Liv Gruppförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer Förenade Liv Gruppförsäkring AB Bolag: Förenade Liv Gruppförsäkring AB Beslutad av: Styrelsen Förenade Liv Fastställd: 2014-03-06 Ersätter tidigare version fastställd den:

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 1 (16) I undersökningen behandlas följande: Allmänt 1 Bakgrund 1 Premieinkomstens utveckling 2 Marknadsandelar 3 Kundgruppsspecifika nyckeltal 4 Trafikförsäkringens resultat 6 Bilaga 14 Allmänt Finansinspektionen

Läs mer

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB

Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer inom PP Pension Fondförsäkring AB Fastställda av PP Pension Fondförsäkring AB:s styrelse 2010 03 23 Dessa försäkringstekniska riktlinjer träder i kraft den 24 mars 2010.

Läs mer

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag):

Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Uppgift 1 Vid utgången av år 2 uppvisar firma Orionkonsult följande balansräkning (i sammandrag): Tillgångar Skulder och eget kapital Inventarier 200 Eget kapital 200 Kundfordringar 300 Övr. fordringar

Läs mer

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

RP 71/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om Folkpensionsanstalten

Läs mer

Delårsrapport. januari till juni 2016

Delårsrapport. januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Delårsrapport januari till juni 2016 Försäkringsrörelsen Årsförsäkringen Premieinkomsten för årsförsäkringsrörelsen uppgick till 71,9 (65,8) Mkr och premieintäkten

Läs mer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer

Holmia Livförsäkring AB. Försäkringstekniska riktlinjer Holmia Livförsäkring AB Försäkringstekniska riktlinjer 1 Försäkringstekniska riktlinjer Bilagor Bilaga 1:Försäkringstekniskt beräkningsunderlag Bilaga 2 Reserving Policy med tillhörande bilagor 1. Bakgrund

Läs mer

16. Försäkringstekniska riktlinjer

16. Försäkringstekniska riktlinjer 16. Försäkringstekniska riktlinjer FÖR ALLMÄNNA ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN I SVERIGE Beslutade av styrelsen den 16 april 2015 Gäller från den 1 maj 2015 Innehållsförteckning I Direkt meddelad livförsäkring

Läs mer

RELATIONSTAL OCH ANALYSER

RELATIONSTAL OCH ANALYSER Försäkringsanstalt: FO-nummer: Kontaktperson: Telefonnummer: E-post: Bilaga 1/sidan 1a Noter till bokslutet RELATIONSTAL OCH ANALYSER Sammandrag över relationstal (arbetspensionsförsäkringsbolag ) år Premieinkomst,

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige; FFFS 1997:19 beslutade

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon

Förslag till beslut i styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon 1 Tjänsteutlåtande 2017-01-25 Punkt 10: Aktuarierapport 2016 Diarienummer: 0092/16-75 Handläggare: Björn Wennerström Tel: 031-368 55 06 E-post: bjorn.wennerstrom@gotalejon.goteborg.se Aktuarierapport 2016

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 28 december 2000 Nr 1202 1204 INNEHÅLL Nr Sidan 1202 Lag om ändring av sjukförsäkringslagen... 3217 1203 Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

BOKSLUT 2013 27.2.2014

BOKSLUT 2013 27.2.2014 BOKSLUT 2013 27.2.2014 1 ILMARINENS NYCKELTAL FÖR 2013 Placeringsintäkter: 9,8 procent Placeringstillgångarnas värde: 32,3 miljarder euro Solvenskapital: 7,1 miljarder euro Solvensnivå: 28,0 procent Solvensställning:

Läs mer

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2

Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 Fredo VT14 Livförsäkringsredovisning Dag 2 11 april 2014 Alexander Dollhopf Viktiga hållpunkter från dag 1» Livförsäkringstyper Sparandeförsäkring Traditionell livförsäkring Sparandeförsäkring Fondförsäkring

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Halvårsrapport januari - juni 2008 Resultatet Resultatet efter skatt uppgick till -291,6 (485,9) miljoner kronor. Det negativa resultatet beror främst på att kapitalavkastningen

Läs mer

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013

Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, Aktuarie Livförsäkringsredovisning Dag 3, 25 april 2013 Artur Chmielewski, aktuarie Dagens agenda 1 Kort sammanfattning av dag 2 2 Genomgång av resultaträkningen 3 olika perspektiv 3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:22) om svenska livförsäkringsbolags

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 27 maj 2004 Nr 416 421 INNEHÅLL Nr Sidan 416 Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag... 1209 417 Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar...

Läs mer