LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga"

Transkript

1 LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare samt forskaroch konstnärsstipendiater arbetspension. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren presenterar förmånerna bara i stora drag. Närmare information finns på vår webbplats. LPA:s ombudsmän hjälper också i alla frågor som rör LPA-tryggheten

3 Lantbruksarbete ett riskfyllt yrke Flera allvarliga olycksfall inträffar varje år i lantbruksföretagararbetet och företagare insjuknar i yrkessjukdomar. De ständigt ökande kraven i arbetet, osäkerheten om framtiden samt brådskan och bundenheten till arbetet frestar på funktionsförmågan och arbetshälsan. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid förhållandena och säkerheten i arbetet för att arbetsförmågan och motivationen ska bevaras så länge som möjligt. Att ta hand om sig själv och sin kondition bidrar också till att man mår bra i arbetet och orkar arbeta. Risken för olycksfall och yrkessjukdomar minskar väsentligt om företagaren använder rätt arbetssätt, håller utrymmen och anordningar i skick och själv har en god fysisk kondition. Genom sin verksamhet för skydd i arbete och arbetshälsa vill LPA hjälpa lantbruksföretagarna att orka i sitt arbete samt främja hälsosamma och säkra arbetssätt. Målet är färre olycksfall och yrkessjukdomar

4 Företagshälsovård Företagshälsovården hjälper lantbruksföretagare att bevara och förbättra sin arbetsförmåga. Till verksamheten hör också att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och anvisa rehabilitering vid behov. Företagshälsovården omfattar förebyggande företagshälsovård och sjukvård. Ett gårdsbesök görs vart fjärde år för att kartlägga arbetsförhållandena och de hälso- och säkerhetsrisker som arbetssätten är förknippade med. Företagshälsovården ger också råd och anvisningar om hur företagaren själv kan göra arbetet hälsosammare och säkrare samt ger råd om att skaffa förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen. Företagaren genomgår en grundläggande hälsokontroll och hänvisas vid behov till företagshälsovårdsläkaren. Hälsokontroller görs ungefär vartannat år. Via företagshälsovården är det dessutom möjligt att få sjukvård på allmänläkarnivå. De som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får rabatt på försäkringspremien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

5 Vid sjukdom Vid kortvarig sjukdom betalas dagpenning för att ersätta det inkomstbortfall som sjukdomen orsakar. En företagare som har en gällande LFÖPL-försäkring får LPA-sjukdagpenning under början av sjukskrivningen. Dagpenningen baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten. Om sjukdomen varar längre, betalar Folkpensionsanstalten (FPA) dagpenning från sjukförsäkringen. Även denna dagpenning baseras på LFÖPLarbetsinkomsten för lantbruksföretagarverksamhetens del. LPA-sjukdagpenning En LFÖPL-försäkrad får LPA-sjukdagpenning räknat från den femte sjukdagen (självrisktiden för LPA-sjukdagpenningen är dagen för läkarbesöket + 3 dagar). Om sjukskrivningen fortsätter efter den självrisktid som gäller för dagpenning från sjukförsäkringen (dagen för läkarbesöket + 9 vardagar), upphör LPAsjukdagpenningen och börjar FPA betala dagpenning. Ett villkor för att i dessa fall få LPA-sjukdagpenning är att även FPA beviljar dagpenning för tiden efter självrisktiden. LPA-sjukdagpenning betalas för alla veckodagar, även för sön- och helgdagar. Dagpenningens storlek LPA-sjukdagpenningen baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten och är 1/514 av den. Om dagpenningen för någon sjukperiod skulle understiga 10,09 euro, utbetalas ingen dagpenning. Den försäkrade har rätt till LPA-sjukdagpenning också när han eller hon har annat förvärvsarbete. Om arbetsoförmågan orsakats av ett olycksfall i arbetet, betalas olycksfallsdagpenning men inte LPA-sjukdagpenning

6 LFÖPL-rehabilitering Om sjukdomen blir långvarig och det därför finns risk för invalidpensionering är det möjligt att få rehabilitering. Rehabilitering kan fås även efter det att man har beviljats invalidpension. En förutsättning är att rehabiliteringen gör det möjligt att återvända till arbetslivet. Syftet med LFÖPL-rehabiliteringen är att hindra eller åtminstone uppskjuta arbetsoförmåga. Rehabilitering är möjlig när en person har nedsatt arbetsförmåga och på grund av sjukdom sannolikt löper risk att bli arbetsoförmögen under de närmaste åren. Yrkesinriktad rehabilitering I likhet med annan arbetspensionsrehabilitering är LFÖPL-rehabiliteringen yrkesinriktad. Målet är att förbättra den försäkrades möjligheter att fortsätta arbeta på gården och att hindra eller åtminstone uppskjuta arbetsoförmåga. Den försäkrade kan också få omskolning till ett nytt yrke. Som LFÖPL-rehabilitering ersätts inte fysikalisk behandling eller andra kostnader för medicinsk rehabilitering och inte heller rehabiliteringssemester. Hjälpmedel Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan bestå av råd och handledning eller understöd för anskaffning av hjälpmedel som underlättar arbetet. Understödet beviljas i allmänhet som en delersättning så att rehabiliteringsklienten själv deltar med en egen andel. Kostnader för ombyggnad eller annat normalt utvecklande av lantbruket ersätts dock inte som rehabilitering. Omskolning Hälsotillståndet medger inte alltid att en lantbruksföretagare fortsätter i arbetet. I så fall kan den yrkesinriktade rehabiliteringen innebära utredande av möjligheterna att arbeta i något annat yrke. Om det är möjligt att fortfarande arbeta i något annat yrke än lantbruksföretagaryrket, kan man få kostnaderna för utbildningen till ett nytt yrke ersatta som LFÖPL-rehabilitering och få rehabiliteringspenning eller pensionen höjd med ett rehabiliteringstillägg under rehabiliteringstiden

7 Olycksfall i arbetet En försäkrad som förlorar arbetsförmågan på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom får ersättningar från olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA). Vid kortvarig arbetsoförmåga betalas OFLA-dagpenning och vid långvarig arbetsoförmåga olycksfallspension. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet eller under förhållanden som beror på arbetet. Försäkringen ersätter även yrkessjukdomar som orsakats av detta arbete. OFLA-arbetsskadeförsäkringen är automatiskt i kraft för dem som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och behöver alltså inte sökas särskilt. De lantbruksföretagare som inte är obligatoriskt försäkrade men regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Olycksfallsskador OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter bara de skador som orsakats av ett olycksfall och vissa i lagen särskilt nämnda skador som uppstått under en kort tid. Även om symtom på en sjukdom uppträder för första gången i samband med ett arbetsolycksfall, ersätter försäkringen inte sjukdomen om den inte beror på olycksfallet. En skada som med avsikt förorsakats av en annan person är inte heller ett olycksfall. Ersättningar OFLA-försäkringen ersätter de nödvändiga kostnaderna för vård, läkemedel och vårdresor. Försäkringen ersätter dessutom fysikalisk behandling som ordinerats av läkare på grund av en olycksfallsskada som ersätts. Ersättningarna har ingen övre gräns. Om olycksfallet medför arbetsoförmåga i minst tre dagar betalas dagpenning. Dagpenning betalas för högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Till den som är arbetsoförmögen i mer än ett år betalas olycksfallspension. LFÖPL-arbetsinkomsten är beräkningsgrund för både dagpenning och pension

8 Försäkringen betalar även andra förmåner, bland annat menersättning, mentillägg, klädtillägg, tillägg för ledarhund och ersättningar för kostnader för vård av hemmet samt familjepension. Olycksfall på fritiden Olycksfall som inträffar på fritiden ersätts från OFLA-fritidsolycksfallsförsäkringen. Fritidsförsäkringen kan tecknas bara av dem som har en OFLAarbetsskadeförsäkring. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall i privathushållet och på fritiden. Försäkringen täcker olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar, till exempel i all slags idrott och på utlandsresor. Dessutom ersätter försäkringen vissa i lagen särskilt nämnda skador som uppstått under en kort tid. Sjukdomar ersätts inte Fritidsförsäkringen ersätter inte sjukdomar och inte ömhet i muskler eller senor. Den ersätter inte olycksfall i löne- eller företagararbete. Försäkringen ger inte heller några ersättningar för trafikskador eller misshandel eller för sådana skador som ersätts enligt någon annan lag. Ersättningarna är desamma som från arbetsskadeförsäkringen

9 Yrkessjukdomar OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter yrkessjukdomar som orsakats av lantbruksföretagararbetet. En sjukdom som sannolikt och huvudsakligen orsakats av arbetet ersätts som yrkessjukdom. Sjukdomen måste ha orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor. Orsaken kan till exempel vara vibration, buller, organiskt damm, mögelsporer, bakterier eller virus. De vanligaste yrkessjukdomarna är astma, allergisk snuva, eksem och tröskdammlunga. Senskideinflammation och epikondylit i överarmen (tennisarmbåge) ersätts som yrkessjukdomar, om de orsakats av upprepade och ensidiga eller ovana rörelser som anstränger armen. Karpaltunnelsyndrom kan ersättas om arbetet under en lång tid innan symtomen framträder har inneburit rörelser som avviker från handledens normalställning och som belastar handleden. Däremot ersätts inte sjukdomar i rörelseorganen, såsom artros (ledförslitning) eller andra belastningsskador. Ersättningarna är desamma som vid olycksfall i arbetet

10 OFLA-rehabilitering En OFLA-försäkrad har rätt till rehabilitering om funktionsförmågan är varaktigt nedsatt på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom som ersätts. OFLA-rehabiliteringen kan vara medicinsk eller yrkesinriktad. Efter ett olycksfall eller en konstaterad yrkessjukdom utreder LPA på eget initiativ den försäkrades behov av rehabilitering. Medicinsk rehabilitering Medicinsk rehabilitering ges för att upprätthålla den allmänna funktionsförmågan och kan till exempel bestå av nödvändiga rörelsehjälpmedel, undersökningar eller terapi. Även den som är gravt invalidiserad kan få medicinsk rehabilitering för att själv klara sina vardagssysslor. Yrkesinriktad rehabilitering Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan bestå av utredning av rehabiliteringsmöjligheterna samt arbetsprövning, arbetsträning och omskolning. Näringsunderstöd kan ges för att starta ett nytt företag eller ändra produktionsinriktningen på gården. Understöd kan även fås för att skaffa arbetsredskap eller maskiner, om man med hjälp av dem kan fortsätta i sitt tidigare arbete. Den som behöver ett motordrivet andningsskydd eller skyddshandskar för att kunna fortsätta i sitt tidigare arbete kan få det. Den insjuknade kallas också till en kurs för att lära sig om sin yrkessjukdom, hur man kan skydda sig och vilka rehabiliteringsmöjligheter som finns. LPA ersätter Under utbildning och kurser som hör till OFLA-rehabiliteringen betalar LPA full olycksfallsdagpenning eller olycksfallspension. Dessutom ersätts kostnader som utbildningen medför

11 Rehabiliteringsstöd Om arbetsförmågan trots allt försämras på grund av en långvarig sjukdom så att den försäkrade inte längre kan sköta sitt arbete, tryggas utkomsten genom rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad invalidpension som betalas en gång i månaden. Syftet med stödet är att trygga utkomsten i de fall där arbetsoförmågan är av övergående natur. Rehabiliteringsstöd beviljas personer vilkas arbetsförmåga är långvarigt nedsatt men som senare beräknas kunna återfå arbetsförmågan. De måste vara arbetsoförmögna i minst ett år. Rehabiliteringsstöd beviljas på samma villkor som invalidpension. För vilken tid och hur mycket För hur lång tid rehabiliteringsstödet beviljas är individuellt. Stödtagaren förväntas återfå arbetsförmågan genom vård- och rehabiliteringsåtgärder medan stödet betalas. Om så inte sker, kan rehabiliteringsstödet förlängas eller så kan invalidpension beviljas när det upphört. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst tre femtedelar beviljas ett rehabiliteringsstöd som är lika stort som en full invalidpension. För att få ett rehabiliteringsstöd som motsvarar en delinvalidpension räcker det att arbetsförmågan är nedsatt med två femtedelar. Ansökan om stöd Ansökan om rehabiliteringsstöd görs på blanketten för ansökan om sjuk- och invalidpension. LPA bedömer vid behandlingen av ansökan om det är sannolikt att sökanden kommer att återfå arbetsförmågan och beviljar antingen rehabiliteringsstöd eller invalidpension

12 Invalidpension Invalidpension beviljas en person vars arbetsförmåga är varaktigt nedsatt i minst ett år. Full invalidpension beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst tre femtedelar och delpension om den är nedsatt med minst två femtedelar. Om det sker en varaktig förändring i nedsättningen av pensionstagarens arbetsförmåga kan en full invalidpension ändras till delpension och omvänt. LFÖPL-invalidpension kan beviljas åringar. Om arbetsförmågan blir nedsatt efter att personen har fyllt 63 år, beviljas LFÖPL-pensionen direkt som en ålderspension. Graden av arbetsoförmåga bedöms Vid bedömningen av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt beaktas inte bara läkarutlåtandena utan också sociala och ekonomiska faktorer, såsom sökandens utbildning och tidigare verksamhet samt ålder och boendeförhållanden. Bedömningen sker utifrån förmågan att utföra såväl lantbruksföretagararbete som annat sådant arbete som sökanden rimligen kan förväntas utföra

13 Vikariehjälp En lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen har rätt att få vikariehjälp, om det inte går att ordna arbetena på gården genom interna arrangemang. Syftet med vikariehjälpen är att hålla i gång verksamheten i lantbruksföretaget medan företagaren är arbetsoförmögen. En förutsättning för att få vikariehjälp är att det är fråga om tillfällig arbetsoförmåga. Vikariehjälp beviljas på särskilda vikariehjälpsgrunder. För hur lång tid Rätten till vikariehjälp upphör när arbetsoförmågan blir bestående eller om det verkar sannolikt att lantbruksföretagaren inte längre kommer att återvända till företagararbetet. Det är dock möjligt att få vikariehjälp under ytterligare någon tid, om det behövs i samband med att företagsverksamheten avslutas eller omorganiseras. Rätten till vikariehjälp omfattar alla obligatoriskt LFÖPL-försäkrade företagare som regelbundet arbetar i lantbruket

14 Ersättningarna baseras på arbetsinkomsten Både dagpenningar och pensioner räknas ut på LFÖPL-arbetsinkomsten. Ersättningarna från en frivillig OFLA-försäkring räknas ut på årsarbetsförtjänsten i försäkringen. Ju större arbetsinkomst den försäkrade har, desto högre blir ersättningarna. LPA-sjukdagpenning LPA-sjukdagpenningen räknas ut genom att LFÖPL-arbetsinkomsten divideras med talet 514. OFLA-dagpenning och olycksfallspension För den som är helt arbetsoförmögen är olycksfallsdagpenningen 1/360 av LFÖPL-arbetsinkomsten. En full olycksfallspension är 85 procent av LFÖPLarbetsinkomsten per år. Som grund beaktas den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft när arbetsskadan inträffade. Om arbetsförmågan bara delvis är nedsatt, är dagpenningen och pensionen i motsvarande grad mindre. Dagpenningen kan till exempel vara 50 procent av en full dagpenning om skadan inte är hinder för allt slags arbete. När pensionstagaren fyller 65 år minskar en full pension till 70 procent av årsarbetsförtjänsten. Övriga förvärvsinkomster I den obligatoriska OFLA-arbetsskadeförsäkringen beaktas även löneinkomster när dagpenningen eller pensionen räknas ut. Inkomster av annan företagarverksamhet beaktas bara om den skadade för denna verksamhet har en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (OlyFL 57 )

15 LFÖPL-pensioner LFÖPL-pensionens storlek är beroende av de arbetsinkomster som varit i kraft under försäkringstiden. I allmänhet beaktas i pensionen även den återstående tiden efter pensionsfallet. Med andra ord beaktas tiden från den händelse som är pensionsorsak fram till åldern för ålderspension. Samordning De ersättningar som betalas enligt olika socialförsäkringssystem samordnas så att ersättning betalas bara en gång för det inkomstbortfall som orsakas av arbetsoförmåga. LFÖPL-pensionen minskas med de olycksfalls- och trafikförsäkringsersättningar för inkomstbortfall och andra så kallade primära ersättningar som eventuellt betalas. Ingen samordning sker mellan LFÖPL-pensionen och andra arbetspensioner. De har således ingen minskande effekt på varandra. Det sammanlagda beloppet av LFÖPL-pensionen och andra arbetspensioner inverkar däremot på folkpensionens storlek

16 Andra ersättningssystem I denna broschyr berättas om de förmåner som LPA beviljar på grund av nedsatt arbetsförmåga. Den försäkrade kan ha rätt till ersättning även från andra socialförsäkringssystem, till exempel från sjukförsäkrings- och folkpensionssystemen via FPA. De ersättningar som beviljas från olika system beaktas sinsemellan. När en ersättning har beviljats från ett sekundärt system betyder det att i allmänhet bara den del betalas som överstiger en ersättning som betalas från ett primärt system. Sjukförsäkringen FPA betalar sjukdagpenning till den som är arbetsoförmögen. Självrisktiden är insjuknandedagen och de 9 följande vardagarna. Efter denna tid betalas dagpenning från sjukförsäkringen i högst ungefär ett års tid. Invalid- och sjukpension börjar i allmänhet betalas först efter utgången av denna primärtid. För lantbruksföretagarverksamhetens del är dagpenningens storlek beroende av LFÖPL-arbetsinkomsten. Den dagpenning som betalas på grundval av annat än företagarverksamhet bestäms enligt de beskattningsbara förvärvsinkomsterna. Sjukpension från FPA Totalpensionen består i allmänhet av två delar: invalidpension från LFÖPLeller det övriga arbetspensionssystemet och sjukpension från folkpensionssystemet. Pensionsslagen motsvarar varandra utom att folkpensionssystemet saknar möjlighet till delpension. LFÖPL- och andra arbetspensioner gör att folkpensionen minskar

17 Så här ansöker du När du söker dagpenning eller pension kan du fylla i ansökan hos LPA-ombudsmannen. Ombudsmannen har de blanketter som behövs och hjälper till att fylla i dem. Om du vill kan du själv skriva ut ansökningsblanketterna från LPA:s webbplats. LPA-sjukdagpenning kan du också söka via våra e-tjänster. LPA-sjukdagpenning Om din sjukskrivning varar högst lika länge som självrisktiden i sjukförsäkringen (dagen för läkarbesöket och de 9 följande vardagarna), ska du ansöka om dagpenning inom sex månader. Om din sjukskrivning varar längre än den nämnda självrisktiden, ska du göra ansökan på FPA-byrån samtidigt som du söker dagpenning från sjukförsäkringen. På FPA:s blankett ska du kryssa för att du också söker LPA-sjukdagpenning. Ansökningstiden, som varit fyra månader, förkortas till två månader. Efter ett olycksfall Sök ersättning med blanketten för anmälan om olycksfall och yrkessjukdom (TI och TI/A). Bifoga kvitton på den vård, de resor och de läkemedel som du har betalat. Ersättning betalas bara mot kvitton i original. Invalid- och sjukpension Sök pension från både arbetspensions- och folkpensionssystemet med samma blankett för ansökan om sjuk- och invalidpension. Bara en ansökan behövs. Dessutom ska en lantbruksföretagare alltid fylla i bilageblanketten om förhållandena i lantbruksföretaget. Bifoga ett så färskt B-läkarutlåtande som möjligt och eventuella andra handlingar du vill åberopa. Skicka ansökan med bilagor till LPA-ombudsmannen, LPA eller FPA-byrån. Rehabilitering Använd blanketten för rehabiliteringsansökan. Fyll också i bilageblanketten om förhållandena i lantbruksföretaget. Bifoga ett läkarintyg över ditt hälsotillstånd och eventuella andra handlingar. Skicka ansökan till LPA eller till LPAombudsmannen

18 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, anmäla ett nytt bankkonto, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, pensioner och andra ersättningar som betalts till dig. Kontrollera ditt pensionsutdrag via e-tjänsterna. Du ser dina företagar- och stipendiatperioder samt dina anställningar inom både den privata och den offentliga sektorn. Din kommande pension baseras på uppgifterna i utdraget

19 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten under ålderdom, arbetsoförmåga och deltidsarbete samt om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en LFÖPL-försäkrad blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renhushållning. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbete och arbetshälsa Genom sin verksamhet för skydd i arbete och arbetshälsa vill LPA hjälpa lantbruksföretagarna att orka i sitt arbete samt främja hälsosamma och säkra arbetssätt. Målet är färre olycksfall och yrkessjukdomar

20 Mer information om LPA-tryggheten LPA:s ombudsmän och kundtjänst hjälper dig i alla frågor som rör LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 6/2012

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

LPA-trygghet och avbytarservice

LPA-trygghet och avbytarservice LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 1 (11) Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 ALLMÄNT År 2009 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 40:e verksamhetsår. Vid utgången av 2009 utgjordes LPA:s kunder av 81 146 LFÖPL-försäkrade

Läs mer

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Guide för yrkessjukdomspatienter

Guide för yrkessjukdomspatienter Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari.

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2004 var det 35:e verksamhetsåret för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och samtidigt det tionde året av Finlands medlemskap i Europeiska unionen. Medlemskapet

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 3.4.2008 Allmänt År 2007 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 38:e verksamhetsår. Vid utgången av 2007 utgjordes LPA:s kunder av 86 549 LFÖPL-försäkrade,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap.

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap. Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015 AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens centrala

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Alla metoder ska tas i bruk. Anvisningar för att stöda arbetsförmågan

Alla metoder ska tas i bruk. Anvisningar för att stöda arbetsförmågan Nina Nevala Mirkka Vuorento Alla metoder ska tas i bruk Anvisningar för att stöda arbetsförmågan Hur och varifrån ansöker man om partiell sjukdagpenning? Vad ska jag göra om jag behöver hjälpmedel i mitt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2015 873/2015 Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015 I enlighet med

Läs mer

Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete

Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete 2 Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete Innehåll Förord 3 Aktivt stöd och samarbetet med företagshälsovården 4 Tidigt stöd och samarbetet med företagshälsovården

Läs mer

Arbetsförmåga annorlunda för sjömän?

Arbetsförmåga annorlunda för sjömän? Arbetsförmåga annorlunda för sjömän? Mikael Ojala Överläkare, neurolog Sjömanspensionskassan 1 Olika perspektiv på arbetsförmåga Personen ifråga själv Arbetsgivaren FPAs bestämmelser om SF-dagpenningar

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse ALLMÄNT År 2011 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 42:a verksamhetsår. De uppgifter som förelagts LPA och kundgrupperna förblev oförändrade under året. Under

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av de bestämmelser i lagen om statens pensioner som gäller rehabilitering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2015 2018 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

Pensionslag för den offentliga sektorn

Pensionslag för den offentliga sektorn Pensionslag för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst

Läs mer

OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL 2 INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 5 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 5 Olycksfallsanmälan 6 Olycksfalls- och

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst Innehåll När du blir pensionär 1 Hurdan pension får du? 2 Hurdan pension i vilken ålder? 2 Arbetspension 3 FPA-pensioner 3 Folkpension

Läs mer

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 125/2017 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, 9 i lagen om handikappförmåner och 35 och 70 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer