LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga"

Transkript

1 LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, yrkesfiskare, renskötare och skogsägare samt forskaroch konstnärsstipendiater arbetspension. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren presenterar förmånerna bara i stora drag. Närmare information finns på vår webbplats. LPA:s ombudsmän hjälper också i alla frågor som rör LPA-tryggheten

3 Lantbruksarbete ett riskfyllt yrke Flera allvarliga olycksfall inträffar varje år i lantbruksföretagararbetet och företagare insjuknar i yrkessjukdomar. De ständigt ökande kraven i arbetet, osäkerheten om framtiden samt brådskan och bundenheten till arbetet frestar på funktionsförmågan och arbetshälsan. Det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid förhållandena och säkerheten i arbetet för att arbetsförmågan och motivationen ska bevaras så länge som möjligt. Att ta hand om sig själv och sin kondition bidrar också till att man mår bra i arbetet och orkar arbeta. Risken för olycksfall och yrkessjukdomar minskar väsentligt om företagaren använder rätt arbetssätt, håller utrymmen och anordningar i skick och själv har en god fysisk kondition. Genom sin verksamhet för skydd i arbete och arbetshälsa vill LPA hjälpa lantbruksföretagarna att orka i sitt arbete samt främja hälsosamma och säkra arbetssätt. Målet är färre olycksfall och yrkessjukdomar

4 Företagshälsovård Företagshälsovården hjälper lantbruksföretagare att bevara och förbättra sin arbetsförmåga. Till verksamheten hör också att förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och anvisa rehabilitering vid behov. Företagshälsovården omfattar förebyggande företagshälsovård och sjukvård. Ett gårdsbesök görs vart fjärde år för att kartlägga arbetsförhållandena och de hälso- och säkerhetsrisker som arbetssätten är förknippade med. Företagshälsovården ger också råd och anvisningar om hur företagaren själv kan göra arbetet hälsosammare och säkrare samt ger råd om att skaffa förstahjälpsutrustning och utbildning i första hjälpen. Företagaren genomgår en grundläggande hälsokontroll och hänvisas vid behov till företagshälsovårdsläkaren. Hälsokontroller görs ungefär vartannat år. Via företagshälsovården är det dessutom möjligt att få sjukvård på allmänläkarnivå. De som hör till företagshälsovården för lantbruksföretagare får rabatt på försäkringspremien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen

5 Vid sjukdom Vid kortvarig sjukdom betalas dagpenning för att ersätta det inkomstbortfall som sjukdomen orsakar. En företagare som har en gällande LFÖPL-försäkring får LPA-sjukdagpenning under början av sjukskrivningen. Dagpenningen baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten. Om sjukdomen varar längre, betalar Folkpensionsanstalten (FPA) dagpenning från sjukförsäkringen. Även denna dagpenning baseras på LFÖPLarbetsinkomsten för lantbruksföretagarverksamhetens del. LPA-sjukdagpenning En LFÖPL-försäkrad får LPA-sjukdagpenning räknat från den femte sjukdagen (självrisktiden för LPA-sjukdagpenningen är dagen för läkarbesöket + 3 dagar). Om sjukskrivningen fortsätter efter den självrisktid som gäller för dagpenning från sjukförsäkringen (dagen för läkarbesöket + 9 vardagar), upphör LPAsjukdagpenningen och börjar FPA betala dagpenning. Ett villkor för att i dessa fall få LPA-sjukdagpenning är att även FPA beviljar dagpenning för tiden efter självrisktiden. LPA-sjukdagpenning betalas för alla veckodagar, även för sön- och helgdagar. Dagpenningens storlek LPA-sjukdagpenningen baseras på LFÖPL-arbetsinkomsten och är 1/514 av den. Om dagpenningen för någon sjukperiod skulle understiga 10,09 euro, utbetalas ingen dagpenning. Den försäkrade har rätt till LPA-sjukdagpenning också när han eller hon har annat förvärvsarbete. Om arbetsoförmågan orsakats av ett olycksfall i arbetet, betalas olycksfallsdagpenning men inte LPA-sjukdagpenning

6 LFÖPL-rehabilitering Om sjukdomen blir långvarig och det därför finns risk för invalidpensionering är det möjligt att få rehabilitering. Rehabilitering kan fås även efter det att man har beviljats invalidpension. En förutsättning är att rehabiliteringen gör det möjligt att återvända till arbetslivet. Syftet med LFÖPL-rehabiliteringen är att hindra eller åtminstone uppskjuta arbetsoförmåga. Rehabilitering är möjlig när en person har nedsatt arbetsförmåga och på grund av sjukdom sannolikt löper risk att bli arbetsoförmögen under de närmaste åren. Yrkesinriktad rehabilitering I likhet med annan arbetspensionsrehabilitering är LFÖPL-rehabiliteringen yrkesinriktad. Målet är att förbättra den försäkrades möjligheter att fortsätta arbeta på gården och att hindra eller åtminstone uppskjuta arbetsoförmåga. Den försäkrade kan också få omskolning till ett nytt yrke. Som LFÖPL-rehabilitering ersätts inte fysikalisk behandling eller andra kostnader för medicinsk rehabilitering och inte heller rehabiliteringssemester. Hjälpmedel Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan bestå av råd och handledning eller understöd för anskaffning av hjälpmedel som underlättar arbetet. Understödet beviljas i allmänhet som en delersättning så att rehabiliteringsklienten själv deltar med en egen andel. Kostnader för ombyggnad eller annat normalt utvecklande av lantbruket ersätts dock inte som rehabilitering. Omskolning Hälsotillståndet medger inte alltid att en lantbruksföretagare fortsätter i arbetet. I så fall kan den yrkesinriktade rehabiliteringen innebära utredande av möjligheterna att arbeta i något annat yrke. Om det är möjligt att fortfarande arbeta i något annat yrke än lantbruksföretagaryrket, kan man få kostnaderna för utbildningen till ett nytt yrke ersatta som LFÖPL-rehabilitering och få rehabiliteringspenning eller pensionen höjd med ett rehabiliteringstillägg under rehabiliteringstiden

7 Olycksfall i arbetet En försäkrad som förlorar arbetsförmågan på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom får ersättningar från olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare (OFLA). Vid kortvarig arbetsoförmåga betalas OFLA-dagpenning och vid långvarig arbetsoförmåga olycksfallspension. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet eller under förhållanden som beror på arbetet. Försäkringen ersätter även yrkessjukdomar som orsakats av detta arbete. OFLA-arbetsskadeförsäkringen är automatiskt i kraft för dem som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och behöver alltså inte sökas särskilt. De lantbruksföretagare som inte är obligatoriskt försäkrade men regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan teckna en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Olycksfallsskador OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter bara de skador som orsakats av ett olycksfall och vissa i lagen särskilt nämnda skador som uppstått under en kort tid. Även om symtom på en sjukdom uppträder för första gången i samband med ett arbetsolycksfall, ersätter försäkringen inte sjukdomen om den inte beror på olycksfallet. En skada som med avsikt förorsakats av en annan person är inte heller ett olycksfall. Ersättningar OFLA-försäkringen ersätter de nödvändiga kostnaderna för vård, läkemedel och vårdresor. Försäkringen ersätter dessutom fysikalisk behandling som ordinerats av läkare på grund av en olycksfallsskada som ersätts. Ersättningarna har ingen övre gräns. Om olycksfallet medför arbetsoförmåga i minst tre dagar betalas dagpenning. Dagpenning betalas för högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Till den som är arbetsoförmögen i mer än ett år betalas olycksfallspension. LFÖPL-arbetsinkomsten är beräkningsgrund för både dagpenning och pension

8 Försäkringen betalar även andra förmåner, bland annat menersättning, mentillägg, klädtillägg, tillägg för ledarhund och ersättningar för kostnader för vård av hemmet samt familjepension. Olycksfall på fritiden Olycksfall som inträffar på fritiden ersätts från OFLA-fritidsolycksfallsförsäkringen. Fritidsförsäkringen kan tecknas bara av dem som har en OFLAarbetsskadeförsäkring. Fritidsförsäkringen ersätter olycksfall i privathushållet och på fritiden. Försäkringen täcker olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar, till exempel i all slags idrott och på utlandsresor. Dessutom ersätter försäkringen vissa i lagen särskilt nämnda skador som uppstått under en kort tid. Sjukdomar ersätts inte Fritidsförsäkringen ersätter inte sjukdomar och inte ömhet i muskler eller senor. Den ersätter inte olycksfall i löne- eller företagararbete. Försäkringen ger inte heller några ersättningar för trafikskador eller misshandel eller för sådana skador som ersätts enligt någon annan lag. Ersättningarna är desamma som från arbetsskadeförsäkringen

9 Yrkessjukdomar OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter yrkessjukdomar som orsakats av lantbruksföretagararbetet. En sjukdom som sannolikt och huvudsakligen orsakats av arbetet ersätts som yrkessjukdom. Sjukdomen måste ha orsakats av en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor. Orsaken kan till exempel vara vibration, buller, organiskt damm, mögelsporer, bakterier eller virus. De vanligaste yrkessjukdomarna är astma, allergisk snuva, eksem och tröskdammlunga. Senskideinflammation och epikondylit i överarmen (tennisarmbåge) ersätts som yrkessjukdomar, om de orsakats av upprepade och ensidiga eller ovana rörelser som anstränger armen. Karpaltunnelsyndrom kan ersättas om arbetet under en lång tid innan symtomen framträder har inneburit rörelser som avviker från handledens normalställning och som belastar handleden. Däremot ersätts inte sjukdomar i rörelseorganen, såsom artros (ledförslitning) eller andra belastningsskador. Ersättningarna är desamma som vid olycksfall i arbetet

10 OFLA-rehabilitering En OFLA-försäkrad har rätt till rehabilitering om funktionsförmågan är varaktigt nedsatt på grund av ett olycksfall eller en yrkessjukdom som ersätts. OFLA-rehabiliteringen kan vara medicinsk eller yrkesinriktad. Efter ett olycksfall eller en konstaterad yrkessjukdom utreder LPA på eget initiativ den försäkrades behov av rehabilitering. Medicinsk rehabilitering Medicinsk rehabilitering ges för att upprätthålla den allmänna funktionsförmågan och kan till exempel bestå av nödvändiga rörelsehjälpmedel, undersökningar eller terapi. Även den som är gravt invalidiserad kan få medicinsk rehabilitering för att själv klara sina vardagssysslor. Yrkesinriktad rehabilitering Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan bestå av utredning av rehabiliteringsmöjligheterna samt arbetsprövning, arbetsträning och omskolning. Näringsunderstöd kan ges för att starta ett nytt företag eller ändra produktionsinriktningen på gården. Understöd kan även fås för att skaffa arbetsredskap eller maskiner, om man med hjälp av dem kan fortsätta i sitt tidigare arbete. Den som behöver ett motordrivet andningsskydd eller skyddshandskar för att kunna fortsätta i sitt tidigare arbete kan få det. Den insjuknade kallas också till en kurs för att lära sig om sin yrkessjukdom, hur man kan skydda sig och vilka rehabiliteringsmöjligheter som finns. LPA ersätter Under utbildning och kurser som hör till OFLA-rehabiliteringen betalar LPA full olycksfallsdagpenning eller olycksfallspension. Dessutom ersätts kostnader som utbildningen medför

11 Rehabiliteringsstöd Om arbetsförmågan trots allt försämras på grund av en långvarig sjukdom så att den försäkrade inte längre kan sköta sitt arbete, tryggas utkomsten genom rehabiliteringsstöd eller invalidpension. Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad invalidpension som betalas en gång i månaden. Syftet med stödet är att trygga utkomsten i de fall där arbetsoförmågan är av övergående natur. Rehabiliteringsstöd beviljas personer vilkas arbetsförmåga är långvarigt nedsatt men som senare beräknas kunna återfå arbetsförmågan. De måste vara arbetsoförmögna i minst ett år. Rehabiliteringsstöd beviljas på samma villkor som invalidpension. För vilken tid och hur mycket För hur lång tid rehabiliteringsstödet beviljas är individuellt. Stödtagaren förväntas återfå arbetsförmågan genom vård- och rehabiliteringsåtgärder medan stödet betalas. Om så inte sker, kan rehabiliteringsstödet förlängas eller så kan invalidpension beviljas när det upphört. Om arbetsförmågan är nedsatt med minst tre femtedelar beviljas ett rehabiliteringsstöd som är lika stort som en full invalidpension. För att få ett rehabiliteringsstöd som motsvarar en delinvalidpension räcker det att arbetsförmågan är nedsatt med två femtedelar. Ansökan om stöd Ansökan om rehabiliteringsstöd görs på blanketten för ansökan om sjuk- och invalidpension. LPA bedömer vid behandlingen av ansökan om det är sannolikt att sökanden kommer att återfå arbetsförmågan och beviljar antingen rehabiliteringsstöd eller invalidpension

12 Invalidpension Invalidpension beviljas en person vars arbetsförmåga är varaktigt nedsatt i minst ett år. Full invalidpension beviljas om arbetsförmågan är nedsatt med minst tre femtedelar och delpension om den är nedsatt med minst två femtedelar. Om det sker en varaktig förändring i nedsättningen av pensionstagarens arbetsförmåga kan en full invalidpension ändras till delpension och omvänt. LFÖPL-invalidpension kan beviljas åringar. Om arbetsförmågan blir nedsatt efter att personen har fyllt 63 år, beviljas LFÖPL-pensionen direkt som en ålderspension. Graden av arbetsoförmåga bedöms Vid bedömningen av hur mycket arbetsförmågan är nedsatt beaktas inte bara läkarutlåtandena utan också sociala och ekonomiska faktorer, såsom sökandens utbildning och tidigare verksamhet samt ålder och boendeförhållanden. Bedömningen sker utifrån förmågan att utföra såväl lantbruksföretagararbete som annat sådant arbete som sökanden rimligen kan förväntas utföra

13 Vikariehjälp En lantbruksföretagare som är arbetsoförmögen har rätt att få vikariehjälp, om det inte går att ordna arbetena på gården genom interna arrangemang. Syftet med vikariehjälpen är att hålla i gång verksamheten i lantbruksföretaget medan företagaren är arbetsoförmögen. En förutsättning för att få vikariehjälp är att det är fråga om tillfällig arbetsoförmåga. Vikariehjälp beviljas på särskilda vikariehjälpsgrunder. För hur lång tid Rätten till vikariehjälp upphör när arbetsoförmågan blir bestående eller om det verkar sannolikt att lantbruksföretagaren inte längre kommer att återvända till företagararbetet. Det är dock möjligt att få vikariehjälp under ytterligare någon tid, om det behövs i samband med att företagsverksamheten avslutas eller omorganiseras. Rätten till vikariehjälp omfattar alla obligatoriskt LFÖPL-försäkrade företagare som regelbundet arbetar i lantbruket

14 Ersättningarna baseras på arbetsinkomsten Både dagpenningar och pensioner räknas ut på LFÖPL-arbetsinkomsten. Ersättningarna från en frivillig OFLA-försäkring räknas ut på årsarbetsförtjänsten i försäkringen. Ju större arbetsinkomst den försäkrade har, desto högre blir ersättningarna. LPA-sjukdagpenning LPA-sjukdagpenningen räknas ut genom att LFÖPL-arbetsinkomsten divideras med talet 514. OFLA-dagpenning och olycksfallspension För den som är helt arbetsoförmögen är olycksfallsdagpenningen 1/360 av LFÖPL-arbetsinkomsten. En full olycksfallspension är 85 procent av LFÖPLarbetsinkomsten per år. Som grund beaktas den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft när arbetsskadan inträffade. Om arbetsförmågan bara delvis är nedsatt, är dagpenningen och pensionen i motsvarande grad mindre. Dagpenningen kan till exempel vara 50 procent av en full dagpenning om skadan inte är hinder för allt slags arbete. När pensionstagaren fyller 65 år minskar en full pension till 70 procent av årsarbetsförtjänsten. Övriga förvärvsinkomster I den obligatoriska OFLA-arbetsskadeförsäkringen beaktas även löneinkomster när dagpenningen eller pensionen räknas ut. Inkomster av annan företagarverksamhet beaktas bara om den skadade för denna verksamhet har en försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring (OlyFL 57 )

15 LFÖPL-pensioner LFÖPL-pensionens storlek är beroende av de arbetsinkomster som varit i kraft under försäkringstiden. I allmänhet beaktas i pensionen även den återstående tiden efter pensionsfallet. Med andra ord beaktas tiden från den händelse som är pensionsorsak fram till åldern för ålderspension. Samordning De ersättningar som betalas enligt olika socialförsäkringssystem samordnas så att ersättning betalas bara en gång för det inkomstbortfall som orsakas av arbetsoförmåga. LFÖPL-pensionen minskas med de olycksfalls- och trafikförsäkringsersättningar för inkomstbortfall och andra så kallade primära ersättningar som eventuellt betalas. Ingen samordning sker mellan LFÖPL-pensionen och andra arbetspensioner. De har således ingen minskande effekt på varandra. Det sammanlagda beloppet av LFÖPL-pensionen och andra arbetspensioner inverkar däremot på folkpensionens storlek

16 Andra ersättningssystem I denna broschyr berättas om de förmåner som LPA beviljar på grund av nedsatt arbetsförmåga. Den försäkrade kan ha rätt till ersättning även från andra socialförsäkringssystem, till exempel från sjukförsäkrings- och folkpensionssystemen via FPA. De ersättningar som beviljas från olika system beaktas sinsemellan. När en ersättning har beviljats från ett sekundärt system betyder det att i allmänhet bara den del betalas som överstiger en ersättning som betalas från ett primärt system. Sjukförsäkringen FPA betalar sjukdagpenning till den som är arbetsoförmögen. Självrisktiden är insjuknandedagen och de 9 följande vardagarna. Efter denna tid betalas dagpenning från sjukförsäkringen i högst ungefär ett års tid. Invalid- och sjukpension börjar i allmänhet betalas först efter utgången av denna primärtid. För lantbruksföretagarverksamhetens del är dagpenningens storlek beroende av LFÖPL-arbetsinkomsten. Den dagpenning som betalas på grundval av annat än företagarverksamhet bestäms enligt de beskattningsbara förvärvsinkomsterna. Sjukpension från FPA Totalpensionen består i allmänhet av två delar: invalidpension från LFÖPLeller det övriga arbetspensionssystemet och sjukpension från folkpensionssystemet. Pensionsslagen motsvarar varandra utom att folkpensionssystemet saknar möjlighet till delpension. LFÖPL- och andra arbetspensioner gör att folkpensionen minskar

17 Så här ansöker du När du söker dagpenning eller pension kan du fylla i ansökan hos LPA-ombudsmannen. Ombudsmannen har de blanketter som behövs och hjälper till att fylla i dem. Om du vill kan du själv skriva ut ansökningsblanketterna från LPA:s webbplats. LPA-sjukdagpenning kan du också söka via våra e-tjänster. LPA-sjukdagpenning Om din sjukskrivning varar högst lika länge som självrisktiden i sjukförsäkringen (dagen för läkarbesöket och de 9 följande vardagarna), ska du ansöka om dagpenning inom sex månader. Om din sjukskrivning varar längre än den nämnda självrisktiden, ska du göra ansökan på FPA-byrån samtidigt som du söker dagpenning från sjukförsäkringen. På FPA:s blankett ska du kryssa för att du också söker LPA-sjukdagpenning. Ansökningstiden, som varit fyra månader, förkortas till två månader. Efter ett olycksfall Sök ersättning med blanketten för anmälan om olycksfall och yrkessjukdom (TI och TI/A). Bifoga kvitton på den vård, de resor och de läkemedel som du har betalat. Ersättning betalas bara mot kvitton i original. Invalid- och sjukpension Sök pension från både arbetspensions- och folkpensionssystemet med samma blankett för ansökan om sjuk- och invalidpension. Bara en ansökan behövs. Dessutom ska en lantbruksföretagare alltid fylla i bilageblanketten om förhållandena i lantbruksföretaget. Bifoga ett så färskt B-läkarutlåtande som möjligt och eventuella andra handlingar du vill åberopa. Skicka ansökan med bilagor till LPA-ombudsmannen, LPA eller FPA-byrån. Rehabilitering Använd blanketten för rehabiliteringsansökan. Fyll också i bilageblanketten om förhållandena i lantbruksföretaget. Bifoga ett läkarintyg över ditt hälsotillstånd och eventuella andra handlingar. Skicka ansökan till LPA eller till LPAombudsmannen

18 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, anmäla ett nytt bankkonto, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, pensioner och andra ersättningar som betalts till dig. Kontrollera ditt pensionsutdrag via e-tjänsterna. Du ser dina företagar- och stipendiatperioder samt dina anställningar inom både den privata och den offentliga sektorn. Din kommande pension baseras på uppgifterna i utdraget

19 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten under ålderdom, arbetsoförmåga och deltidsarbete samt om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en LFÖPL-försäkrad blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renhushållning. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbete och arbetshälsa Genom sin verksamhet för skydd i arbete och arbetshälsa vill LPA hjälpa lantbruksföretagarna att orka i sitt arbete samt främja hälsosamma och säkra arbetssätt. Målet är färre olycksfall och yrkessjukdomar

20 Mer information om LPA-tryggheten LPA:s ombudsmän och kundtjänst hjälper dig i alla frågor som rör LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 6/2012

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet och avbytarservice

LPA-trygghet och avbytarservice LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta

Sjuk. Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Sjuk Information om socialförsäkringen för dig som är sjuk och inte kan arbeta Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 6 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 6 Olycksfallsanmälan 7 Olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer