Olycksfallsförsäkring för företagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olycksfallsförsäkring för företagare"

Transkript

1 Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

2

3 Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning innehåll Lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagare Olycksfallsförsäkring för företagare... 4 Ersättningar... 6 Exempel på skadefall Ersättnings- och försäkringsexempel år Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för Olycksfallsförsäkringen för företagare. Läs också försäkringsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med lagstiftningen gällande olycksfallsförsäkring och försäkringsvillkoren.

4 Lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagare Olycksfallsförsäkring för företagare I Finland är skyddet i händelse av arbetsolycksfall välorganiserat för anställda arbetstagare. Arbetsgivaren är skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring. På basis av denna försäkring har arbetstagarna rätt att få ersättning för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. omfattas företagare av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller inte egenföretagare eller familjemedlemmar som deltar i företagarens arbete och som bor i samma hushåll med honom. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar inte heller bolagsman i öppet bolag eller sådan ansvarig bolagsman i kommanditbolag som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar över hälften av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna räknade enligt huvudtalet. Utanför det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet faller även delägare i ledande ställning i ett aktiebolag, om han äger över hälften av aktiekapitalet. Eftersom du som företagare torde ha en hel del annat att tänka på än försäkringsärenden, uppskattar du säkert att Olycksfallsförsäkringen för företagare har enkla försäkringsvillkor och en hög ersättningsnivå. Olycksfallsförsäkringen för företagare, som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring, är en frivillig olycksfallsförsäkring som har utformats särskilt med tanke på företagarens behov. När försäkringsvillkoren utarbetades tog man i beaktande att företagarens arbetstid sällan är regelbunden. Olycksfallsförsäkringen för företagare gäller därför både i arbetet och på fritiden på så sätt behöver man inte dra några gränser mellan arbetstid och fritid. Olycksfallsförsäkringen för företagare skyddar endast företagaren själv och de familjemedlemmar som deltar i hans arbete. Om företagaren anställer nya arbetstagare måste en separat lagstadgad olycksfallsförsäkring tecknas för dem. Be av oss en offert på Olycksfallsförsäkringen för företagare! med olycksfallsförsäkringen för företagare kan du försäkra egenföretagare och självständiga yrkesutövare familjemedlemmar som arbetar hos en egenföretagare och som varaktigt bor i samma hushåll med honom bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag, om han ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar över hälften av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna delägare i ledande ställning i aktiebolag som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger över hälften av bolagets aktiekapital. 4 Olycksfallsförsäkring för företagare

5 olycksfallsförsäkringsskydd för företagare och ägare som deltar i arbetet I tabellen nedan kan du lätt kontrollera om du och dina familjemedlemmar omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen eller om du borde trygga din framtid till exempel med en Olycksfallsförsäkring för företagare. BOLAGSFORM PERSONER SOM DELTAR I ARBETET LAGSTADGAD OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE FIRMA företagaren själv företagarens make/maka familjemedlem företagarens sambo utomstående anställda KOMMANDIT- BOLAG ansvarig bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna ansvarig bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar högst 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna tyst bolagsman som deltar i arbetet familjemedlem till bolagsman utomstående anställda ÖPPET BOLAG bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar högst 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna familjemedlem till bolagsman utomstående anställda AKTIEBOLAG delägare i ledande ställning som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 % av aktiekapitalet delägare som inte är i ledande ställning aktieägare som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger högst 50 % av aktiekapitalet utomstående anställda I lagen om olycksfallsförsäkring avses med familjemedlem make eller maka, egna samt makens/makans barn och barnbarn, adoptivbarn, föräldrar, mor- och farföräldrar, adoptivföräldrar eller adoptivförälder med make eller maka, om dessa stadigvarande bor tillsammans med företagaren, bolagsmannen eller delägaren i samma hushåll. Sambo räknas inte som familjemedlem i olycksfallsförsäkringen. I lagen om olycksfallsförsäkring anses en person vara i ledande ställning om han dagligen använder högsta beslutanderätten i bolaget. Sådana personer är till exempel bolagsman i öppet bolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag och verkställande direktör i aktiebolag. Olycksfallsförsäkring för företagare 5

6 omfattningen av olycksfallsförsäkringen för företagare Olycksfallsförsäkringen för företagare gäller både under arbetstid och på fritiden i Finland och utomlands. För utlandsresor rekommenderar vi en reseförsäkring som tilläggsskydd. ersättningsbara försäkringsfall Ersättningarna fastställs i huvudsak på samma grunder oberoende av om olycksfallet inträffat under arbetstid eller på fritiden. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter olycksfall i arbetet olycksfall under fritid vissa skador som uppkommit under en tämligen kort tidsperiod, högst ett dygn, såsom skavsår eller köldskador som uppkommit i samband med arbete yrkessjukdom som beror på arbetet. Ersättningar Ersättningarna bestäms enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Nedan redogör vi för olika ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring. 1. ersättning av kostnader Sjukvårdskostnader Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter kostnader som orsakas av att arbetstagaren ges sjukvård till följd av ett arbetsolycksfall. Med sjukvård avses bland annat läkarvård, mediciner, proteser och övriga hjälpmedel. Sjukvårdskostnader ersätts utan övre gräns för tid eller pengar. Onödiga sjukvårdskostnader skall dock undvikas. I och med lagreformen gällande ersättning för sjukvård ersätts sjukvårdskostnader som orsakats av ett olycksfall i arbetet enligt de faktiska kostnaderna, oberoende av om vården har getts vid en offentlig eller privat vårdinrättning. Ersättning för sjukvårdskostnader förutsätter en betalningsförbindelse av försäkringsanstalten på förhand. Betalningsförbindelse behövs däremot inte för det första läkarbesöket och för mindre vårdåtgärder som direkt ansluter sig därtill (gipsbehandling, röntgen- och ultraljudsundersökning eller andra liknande åtgärder) och inte heller för brådskande sjukvård, som är nödvändig på grund av det omedelbara hot som en skada eller sjukdom medför för den skadade (livsfara). Magnetundersökning och endoskopi räknas däremot inte som sådana mindre åtgärder som avses i detta sammanhang, utan för dem behövs alltid en betalningsförbindelse. För att förkorta väntetiden för vård kan försäkringsbolagen i vissa fall med en betalningsförbindelse styra den skadade till en sådan vårdinrättning som kan erbjuda vård så fort som möjligt. Lagreformen om ersättning för sjukvård gäller endast arbetsolycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som yppat sig efter Reformen gäller inte fritidsolycksfall. Sjukvårdskostnader som orsakats av olycksfall på fritiden eller av olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som yppat sig före ersätts i första hand enligt den allmänna avgiftsklassen för sjukvårdsinrättningar inom den offentliga sektorn. Från försäkringen ersätts således vården enligt vad den skadade själv skulle bli tvungen att betala i patientavgifter. De överskridande kostnaderna kan ersättas, om det är motiverat för att förkorta väntetiden för vård och påskynda återgången till arbetet eller av annan orsak. Om ovannämnda kriterier uppfylls, kan vård vid privat vårdinrättning ersättas. Detsamma gäller specialundersökningar och -åtgärder, såsom magnetundersökning och endoskopi. Ersättning för kostnader som överstiger nivån inom den offentliga sektorn förutsätter alltid betalningsförbindelse av försäkringsbolaget på förhand. Med tanke på olycksfall som inträffar på fritiden kan man för vårdkostnaderna inom den privata sektorn teckna en Privatvårdstilläggsförsäkring som tilläggsskydd till Olycksfallsförsäkringen för företagare. Privatvårdstillägget ersätter samma typ av skadefall som Olycksfallsförsäkringen för företagare. Ersättning utbetalas för kostnader inom den privata sektorn som uppstått till följd av ovannämnda skadefall upp till försäkringsbeloppet. Privatvårdstillägget gäller under samma förhållanden som Olycksfallsförsäkringen för företagare. Mer detaljerad information om Privatvårdstillägget finns i de gällande försäkringsvillkoren. Det bästa sättet att bygga upp en personförsäkringshelhet är att göra en If Rätt Skydd-kartläggning. Den får du på våra kontor. Undersökningskostnader Motiverade och nödvändiga kostnader för läkarundersökning som gjorts för att utreda om det är fråga om en skada till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom 6 Olycksfallsförsäkring för företagare

7 ersätts även om skadan eller sjukdomen inte visar sig vara ersättningsbar med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring. Sakskadorr Med stöd av Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätts glasögon, hörapparater, tandproteser, stödförband och proteser som gått sönder i samband med ett olycksfall. För att ersättning skall kunna utbetalas förutsätts att olycksfallet har orsakat någon typ av skada. Förhöjda hemvårdskostnader En person som på grund av en skada inte kan sköta sitt hem kan få ersättning för förhöjda hemvårdskostnader. Ersättningen betalas enligt den kommunala hemservicetaxan eller enligt verkliga, skäliga kostnader i högst ett års tid efter olycksfallet eller efter att yrkessjukdomen yppat sig. Ersättning betalas vanligtvis inte för hjälp som ges av familjemedlemmar. Mentillägg Om den försäkrade på grund av en skada eller sjukdom befinner sig i ett så hjälplöst tillstånd att han inte klarar sig utan hjälp av en annan person eller om han har en svår skada som i övrigt orsakar exceptionellt men, beviljas den försäkrade mentillägg. 2. ersättningar för inkomstbortfall Dagpenning Dagpenning utbetalas om den försäkrade helt eller delvis varit oförmögen att utföra sitt arbete under minst tre på varandra följande dagar, bortsett från olycksfallsdagen. För en fullständigt arbetsoförmögen försäkrad person är dagpenningens storlek per dag 1/360 av företagarens årsinkomst, som avtalats när försäkringen tecknats. Dagpenning utbetalas för alla dagar, också för söndagar och helgdagar, med undantag av dagen för olycksfallet i högst ett års tid räknat från olycksfallet. Om arbetsoförmågan fortsätter i över ett år omvandlas ersättningen till olycksfallspension. Dagpenningen räknas som skattepliktig inkomst. Olycksfallspension Olycksfallspension utbetalas när den försäkrades arbetsförmåga på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom efter dagpenningsperioden har minskat med minst tio procent och den försäkrades arbetsinkomst har sjunkit. Den försäkrade har rätt till olycksfallspension om han inte kan återgå till sitt arbete överhuvudtaget eller om han återgår till arbetet med nedsatt inkomst. Om den försäkrade återgår till arbetet med lägre inkomst än inkomstnivån före olycksfallet, beviljas han delpension. Olycksfallspensionen för en fullständigt arbetsoförmögen företagare är 85 % av årsinkomsten fram till 65 års ålder och 70 % efter att företagaren fyllt 65 år. Olycksfallspensionens belopp justeras årligen enligt ArPL-index. Olycksfallspensionen räknas som skattepliktig inkomst. 3. menersättning för bestående, allmänt men Menersättning utbetalas för bestående, allmänt men som uppstått till följd av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom. Menersättningens storlek fastställs på medicinska grunder enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut om invaliditetsklassificering. Ersättningstagarens individuella förhållanden, såsom yrke, fritidsintressen och förvärvsinkomster påverkar inte menersättningens storlek. Menersättningen utbetalas som engångsersättning om invaliditetsklassen är För skador som hör till invaliditetsklasserna utbetalas enligt den försäkrades val antingen en engångsersättning eller fortlöpande ersättning. Menersättningen uträknas enligt invaliditetsklassen och minimiårsinkomsten för det år då olycksfallet inträffade. Om menersättningen utbetalas som engångsersättning fås ersättningens storlek genom att man kapitaliserar den fortlöpande ersättningen på basis av ersättningstagarens ålder och kön. Menersättningen räknas som skattefri inkomst. 4. rehabiliteringskostnader Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ersätts medicinsk rehabilitering som ordinerats av läkare. Likaså ersätts till exempel omskolning för ett nytt yrke som rehabiliteringskostnader. Under rehabiliteringen utbetalas full dagpenning eller olycksfallspension. Likaså ersätts kostnader för anskaffning av nödvändigt studiematerial, resor till utbildningsorten och boende på annan ort än hemorten. Olycksfallsförsäkring för företagare 7

8 5. familjepension Om den försäkrade avlider till följd av olycksfall eller yrkessjukdom har hans förmånstagare rätt till familjepension. Familjepension beviljas som efterlevandepension och/ eller barnpension. Rätt till efterlevandepension har i regel en änka/änkling som varit gift med den försäkrade. Också en sambo kan ha rätt till efterlevandepension, om de sammanboende har bott i gemensamt hushåll och paret har eller har haft ett gemensamt barn eller har ett av myndigheterna bekräftat avtal om ömsesidigt underhåll. Barnpension utbetalas till barn under 18 år och till barn som studerar på heltid tills personen fyller 25 år. Familjepensionens storlek justeras årligen enligt ArPLindex. Familjepensionen räknas som skattepliktig inkomst. 6. begravningshjälp Begravningshjälpen är euro år avtalad årsinkomst som grund för ersättning för inkomstbortfall I samband med tecknandet av försäkringsavtalet fastställs en årsinkomst, som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall (dagpenning och olycksfallspension). Årsinkomsten skall avtalas så, att den i tillämpliga delar motsvarar den lön som rimligen borde betalas om en person med motsvarande yrkeskompetens anställdes för att utföra den försäkrades arbete, eller en lön som i genomsnitt annars kunde anses motsvara arbetet (= FöPL-arbetsinkomst). Årsinkomsten kan också ändras under försäkringsperioden. Ändringen träder i kraft när meddelandet om ändringen har nått försäkringsbolaget. Årsinkomsten får dock inte understiga minimiårsinkomsten i lagen om olycksfallsförsäkring, dvs euro år samordning Ersättningar som utbetalats med stöd av fritidsförsäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring samordnas i allmänhet med övrig social trygghet. I Olycksfallsförsäkringen för företagare har alla samordningsbestämmelser slopats. Målet har varit att göra villkoren klarare. Som en betydande fördel kan anses att den dagpenningsersättning som utbetalas med stöd av Olycksfallsförsäkringen för företagare inte minskar personens rätt att få dagpenning från Folkpensionsanstalten enligt sjukförsäkringslagen. Karenstiden enligt sjukförsäkringslagen är insjukningsdagen och 3 vardagar. Obs! Den olycksfallspension som utbetalas på basis av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en s.k. primär pension. Det övriga lagstadgade pensionsskyddet samordnas med den. I praktiken innebär detta att ingen annan lagstadgad pension utbetalas på grund av olycksfallspensionens höga ersättningsnivå. Pensionsskyddscentralen jämställer pension enligt Olycksfallsförsäkringen för företagare med den olycksfallspension som utbetalas på basis av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen, eftersom inga samordningsbestämmelser tillämpas inom Olycksfallsförsäkringen för företagare. Den försäkrade får på basis av Olycksfallsförsäkringen för företagare en oreducerad pension, som utgör 85 % av den avtalade årsinkomsten. Pensionens storlek sjunker till 70 % när den skadade fyller 65 år. ersättningsbegränsningar Olycksfall som inträffar i annans tjänst ersätts inte Försäkringen ersätter inte sådana försäkringsfall som inträffat i en annan arbetsgivares tjänst och för vilka den försäkrade enligt lagen om olycksfallsförsäkring har rätt till ersättning på basis av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Om företagaren står i anställningsförhållande vid sidan av sin företagarverksamhet, omfattas han på basis av sitt anställningsförhållande av sin arbetsgivares lagstadgade olycksfallsförsäkring; Olycksfallsförsäkringen för företagare behöver således inte täcka dessa fall. Försäkringen ersätter inte olycksfall som inträffat på fritiden, om det är fråga om en i trafikförsäkringslagen avsedd trafikskada, oberoende av om ersättning utbetalas enligt trafikförsäkringslagen eller inte 8 Olycksfallsförsäkring för företagare

9 det är fråga om en patientskada som ersätts enligt patientskadelagen; dessa skador omfattas av den lagstadgade patientförsäkringen den försäkrade på grund av samma skadefall har rätt till sådan ersättning i enlighet med någon annan lag än lagen om olycksfallsförsäkring som fastställs enligt bestämmelserna om ersättning av arbetsolycksfall i lagen om olycksfallsförsäkring. Sådana lagar är t.ex. lagen om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv samt lagen om brand- och räddningsväsendet. Eftersom den skadades rätt till ersättning under dessa förhållanden är garanterad finns det inget behov av att utvidga Olycksfallsförsäkringen för företagare till att täcka sådana olycksfall. den försäkrade för samma skadefall är berättigad till ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. Ersättningsnivån i fråga om olycksfall i militärtjänst motsvarar ersättningsnivån vid arbetsolycksfall. Lagen om olycksfall i militärtjänst ersätter bl.a. olycksfall som inträffat vid reservövningar. Exempel på skadefall från slalombacken till sjukbädden Verkställande direktör Ture Turesson var en mycket ivrig slalomåkare. Ett veckoslut föll han i slalombacken med den påföljd att ledbanden i hans ena vrist gick av, och han blev sjukskriven för fyra månader. Turesson ägde sitt företag (Ab) till 55 procent och företaget hade försäkrat Ture med en Olycksfallsförsäkring för företagare. Årsinkomsten hade fastställts till euro, vilket motsvarade Tures FöPL-arbetsinkomst. År 2009 är försäkringspremien 403 euro. Eventuella idrottshobbyer inverkar inte på premien. Vi ersatte sjukvårdskostnaderna till följd av olycksfallet och betalade dagpenning under sjukledigheten. Dagpenningens belopp per dag är 1/360 av årsinkomsten, vilket betyder att Ture fick 84,72 euro per dag i fyra månader. förlorade sitt yrke på grund av yrkessjukdom Lisa Lindström är ensam ansvarig bolagsman i Bröd Kb. År 1992 tecknade hon en Olycksfallsförsäkring för företagare, som ger henne ett likadant skydd för olycksfall och yrkessjukdomar som hennes anställda har. Dessutom ersätter Olycksfallsförsäkringen för företagare också olycksfall som inträffar under fritiden. Som årsinkomst har fastställts ett belopp på euro, vilket motsvarar Lisas FöPL-arbetsinkomst. Försäkringspremien är euro år I 46 års ålder konstaterades Lisa lida av astma som orsakats av mjöldammet på arbetsplatsen. På grund av yrkessjukdomen kunde Lisa inte längre fortsätta som bagare. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersatte de vårdkostnader som sjukdomen orsakat, och dessutom fick Lisa 56,94 euro i dagpenning för varje dag av arbetsoförmåga under ett års tid. Lisa fick också menersättning för det bestående men hon åsamkats på grund av yrkessjukdomen. Efter dagpenningsperioden fick Lisa 1 452,08 euro per månad i olycksfallspension. Lisas möjligheter till utbildning för ett nytt yrke började utredas omedelbart efter att yrkessjukdomen konstaterats. ryggont orsakade sjukledighet Bo Bultkvist är verkställande direktör för Bult Ab och äger 75 procent av företaget. Han tecknade också en Olycksfallsförsäkring för företagare år Som årsinkomst fastställdes euro, vilket motsvarar hans FöPL-arbetsinkomst. Försäkringspremien är euro år Bo flyttade en låda med bultar när han plötsligt fick ont i ryggen. Hans ryggmuskler blev så ömma att han var tvungen att ta sjukledigt i två veckor. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersatte kostnaderna för vård av den muskelsmärta som uppkommit i samband med arbetsrörelsen, och dessutom fick Bo 75,00 euro per dag i dagpenning under hela tiden av arbetsoförmåga. Olycksfallsförsäkring för företagare 9

10 Ersättnings- och försäkringsexempel år 2009 ÅRSINKOMST EURO EURO EURO EURO EURO Ersättning för inkomstbortfall Dagpenning 1) euro/dag 30,50 34,72 48,61 69,44 97,22 Olycksfallspension 2) euro/mån. 777,75 885, , , ,17 Ersättning av kostnader Sjukvårdskostnader Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre gräns gräns gräns gräns gräns Rehabiliteringsersättningar Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre gräns gräns gräns gräns gräns Menersättning 3) Dödsfallsersättningar 4) Varierar, Varierar, Varierar, Varierar, Varierar, dock dock dock dock dock högst högst högst högst högst Familjepension euro/mån. 640,50 729, , , , 67 Begravningshjälp euro euro euro euro euro Premieexempel 5) Kontorsarbete 161 euro 176 euro 231 euro 330 euro 462 euro Detaljhandel 203 euro 231 euro 323 euro 462 euro 646 euro Lastbilschaufför 490 euro 558 euro 782 euro euro euro 1) Dagpenning utbetalas för dagarna av arbetsoförmåga i högst ett års tid efter olycksfallet eller efter att yrkessjukdomen yppat sig. Dagpenningens belopp per dag är 1/360 av den avtalade årsinkomsten. 2) Olycksfallspension utbetalas för tiden av arbetsoförmåga efter att dagpenningsperioden upphört. Full pension uppgår till 85 % av årsinkomsten. När pensionstagaren fyllt 65 år utgör pensionsbeloppet 70 % av årsinkomsten. 3) För allmänt, bestående men utbetalas en menersättning som bestäms på medicinska grunder enligt den invaliditetsklassificering som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. 4) Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall eller en yrkessjukdom. Änkans eller änklingens egna inkomster inverkar på familjepensionens storlek, om de överskrider grunden för inkomstjämkningen på ,00 euro (år 2009). Inkomstjämkningen görs inte under det första året efter att pensionen beviljats och inte heller förrän förmånstagaren avlidit och de barn som försörjts av den som har rätt till efterlevandepension inte längre har rätt till barnpension. 5) Premien för Olycksfallsförsäkringen för företagare fastställs individuellt och den påverkas av den avtalade årsinkomsten samt den försäkrades arbetsuppgifter. Premiens storlek beror också på kundförhållandets längd. Premierna i kalkylen ovan har räknats utgående från en ny, begynnande försäkring. 10 Olycksfallsförsäkring för företagare

11

12 närmare information får du på våra kontor, telefontjänsten och internet. Telefontjänsten: , må fr kl Företagens ersättningstjänst må fr kl För samtal från det fasta nätet i hemlandet till våra nummer som börjar med debiteras endast lokalnätsavgiften och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som den egna operatören debiterar. Exakta prisuppgifter finns på adressen /2008 If Skadeförsäkringsbolag Ab Registrerad hemort Helsingfors PB 4, IF FO-nummer

Rätt skydd för företagaren

Rätt skydd för företagaren Rätt skydd för företagaren försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Det är viktigt att en företagare kan koncentrera sig på sin egen affärsverksamhet. Störningar i verksamheten och överraskande kostnader

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015

Produktfakta. ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Produktfakta ALANDIA Personskydd 1.1.2015 Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Oväntade händelser, såsom sjukdom eller olycksfall, rubbar lätt familjens ekonomiska balans. Alandia

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015

Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.15, gäller från 1.1.2015 personförsäkringsprodukter I If Personförsäkring kan ingå Skydd i händelse av vårdkostnader (3.1) och Skydd i händelse av kortvarig arbetsoförmåga

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Försäkringar för hemmet och familjen

Försäkringar för hemmet och familjen Försäkringar för hemmet och familjen Pohjolas Måttskydd Produktbeskrivningen gäller från 4.2.2013. Försäkringar på nätet www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Logga in dig i nättjänsten på sidan

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Personförsäkringsvillkor

Personförsäkringsvillkor Personförsäkringsvillkor VILLKOR HEN 100.5, gäller från 29.8.2005 personförsäkringsprodukter Personförsäkringens skydd kan väljas bland de separata skyddsalternativen (3.1, 3.2, 3.4 3.7, 3.9, 3.11 och

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans.

Pohjolas Måttskydd. Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen. Framgång tillsammans. Pohjolas Måttskydd Person- och egendomsförsäkringar för hemmet och familjen Framgång tillsammans. Försäkringar på nätet Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2012. Enklast tecknar du försäkringar i vår

Läs mer

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015

Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN. Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 Skydd PÅ RESOR I VÄRLDEN Försäkringshandledning If Reseförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF RESEFÖRSÄKRING Innehåll Trevlig resa reseförsäkringen är väl i ordning!...................... 3 Reseförsäkringen

Läs mer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer

Resenärförsäkring. Företag och organisationer Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2011 Resenärförsäkring Företag och organisationer Innehåll 1 Försäkrade och ersättningsmottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare 2 2 Försäkringens giltighet

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD

ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD ANSÖKAN OCH HÄLSODEKLARATION VUXENSKYDD Separat försäkring TAGARE Namn Personbeteckning Adress Postnummer Postanstalt Telefonnummer Försäkringstagaren är den person i vars namn huvudförsäkringen tecknad

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015

Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN. Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Det bästa SKYDDET FÖR DITT BARN Försäkringshandledning Ifs försäkringar för barn, gäller från 1.1.2015 Försäkringar för barn sidan 2 FÖR BARNETS bästa Ditt barns välbefinnande är det viktigaste för dig

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Schweiz Dina socialförsäkringsrättigheter i Schweiz Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Hemförsäkring Produktfakta

Hemförsäkring Produktfakta Hemförsäkring Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2015 Produktbeskrivningen ger dig de uppgifter du behöver för att kunna välja den försäkring som bäst motsvarar dina behov. Försäkringsskyddet är beskrivet

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer