Olycksfallsförsäkring för företagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olycksfallsförsäkring för företagare"

Transkript

1 Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

2

3 Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning innehåll Lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagare Olycksfallsförsäkring för företagare... 4 Ersättningar... 6 Exempel på skadefall Ersättnings- och försäkringsexempel år Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för Olycksfallsförsäkringen för företagare. Läs också försäkringsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet med lagstiftningen gällande olycksfallsförsäkring och försäkringsvillkoren.

4 Lagstadgad olycksfallsförsäkring för arbetstagare Olycksfallsförsäkring för företagare I Finland är skyddet i händelse av arbetsolycksfall välorganiserat för anställda arbetstagare. Arbetsgivaren är skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring. På basis av denna försäkring har arbetstagarna rätt att få ersättning för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. omfattas företagare av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen? Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller inte egenföretagare eller familjemedlemmar som deltar i företagarens arbete och som bor i samma hushåll med honom. Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen omfattar inte heller bolagsman i öppet bolag eller sådan ansvarig bolagsman i kommanditbolag som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar över hälften av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna räknade enligt huvudtalet. Utanför det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet faller även delägare i ledande ställning i ett aktiebolag, om han äger över hälften av aktiekapitalet. Eftersom du som företagare torde ha en hel del annat att tänka på än försäkringsärenden, uppskattar du säkert att Olycksfallsförsäkringen för företagare har enkla försäkringsvillkor och en hög ersättningsnivå. Olycksfallsförsäkringen för företagare, som grundar sig på lagen om olycksfallsförsäkring, är en frivillig olycksfallsförsäkring som har utformats särskilt med tanke på företagarens behov. När försäkringsvillkoren utarbetades tog man i beaktande att företagarens arbetstid sällan är regelbunden. Olycksfallsförsäkringen för företagare gäller därför både i arbetet och på fritiden på så sätt behöver man inte dra några gränser mellan arbetstid och fritid. Olycksfallsförsäkringen för företagare skyddar endast företagaren själv och de familjemedlemmar som deltar i hans arbete. Om företagaren anställer nya arbetstagare måste en separat lagstadgad olycksfallsförsäkring tecknas för dem. Be av oss en offert på Olycksfallsförsäkringen för företagare! med olycksfallsförsäkringen för företagare kan du försäkra egenföretagare och självständiga yrkesutövare familjemedlemmar som arbetar hos en egenföretagare och som varaktigt bor i samma hushåll med honom bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag, om han ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll innehar över hälften av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna delägare i ledande ställning i aktiebolag som ensam eller tillsammans med familjemedlemmar som bor i samma hushåll äger över hälften av bolagets aktiekapital. 4 Olycksfallsförsäkring för företagare

5 olycksfallsförsäkringsskydd för företagare och ägare som deltar i arbetet I tabellen nedan kan du lätt kontrollera om du och dina familjemedlemmar omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen eller om du borde trygga din framtid till exempel med en Olycksfallsförsäkring för företagare. BOLAGSFORM PERSONER SOM DELTAR I ARBETET LAGSTADGAD OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAGARE FIRMA företagaren själv företagarens make/maka familjemedlem företagarens sambo utomstående anställda KOMMANDIT- BOLAG ansvarig bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna ansvarig bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar högst 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna tyst bolagsman som deltar i arbetet familjemedlem till bolagsman utomstående anställda ÖPPET BOLAG bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar över 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna bolagsman som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar innehar högst 50 % av bestämmanderätten eller av bolagsandelarna familjemedlem till bolagsman utomstående anställda AKTIEBOLAG delägare i ledande ställning som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger över 50 % av aktiekapitalet delägare som inte är i ledande ställning aktieägare som ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger högst 50 % av aktiekapitalet utomstående anställda I lagen om olycksfallsförsäkring avses med familjemedlem make eller maka, egna samt makens/makans barn och barnbarn, adoptivbarn, föräldrar, mor- och farföräldrar, adoptivföräldrar eller adoptivförälder med make eller maka, om dessa stadigvarande bor tillsammans med företagaren, bolagsmannen eller delägaren i samma hushåll. Sambo räknas inte som familjemedlem i olycksfallsförsäkringen. I lagen om olycksfallsförsäkring anses en person vara i ledande ställning om han dagligen använder högsta beslutanderätten i bolaget. Sådana personer är till exempel bolagsman i öppet bolag, ansvarig bolagsman i kommanditbolag och verkställande direktör i aktiebolag. Olycksfallsförsäkring för företagare 5

6 omfattningen av olycksfallsförsäkringen för företagare Olycksfallsförsäkringen för företagare gäller både under arbetstid och på fritiden i Finland och utomlands. För utlandsresor rekommenderar vi en reseförsäkring som tilläggsskydd. ersättningsbara försäkringsfall Ersättningarna fastställs i huvudsak på samma grunder oberoende av om olycksfallet inträffat under arbetstid eller på fritiden. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter olycksfall i arbetet olycksfall under fritid vissa skador som uppkommit under en tämligen kort tidsperiod, högst ett dygn, såsom skavsår eller köldskador som uppkommit i samband med arbete yrkessjukdom som beror på arbetet. Ersättningar Ersättningarna bestäms enligt lagen om olycksfallsförsäkring. Nedan redogör vi för olika ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring. 1. ersättning av kostnader Sjukvårdskostnader Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätter kostnader som orsakas av att arbetstagaren ges sjukvård till följd av ett arbetsolycksfall. Med sjukvård avses bland annat läkarvård, mediciner, proteser och övriga hjälpmedel. Sjukvårdskostnader ersätts utan övre gräns för tid eller pengar. Onödiga sjukvårdskostnader skall dock undvikas. I och med lagreformen gällande ersättning för sjukvård ersätts sjukvårdskostnader som orsakats av ett olycksfall i arbetet enligt de faktiska kostnaderna, oberoende av om vården har getts vid en offentlig eller privat vårdinrättning. Ersättning för sjukvårdskostnader förutsätter en betalningsförbindelse av försäkringsanstalten på förhand. Betalningsförbindelse behövs däremot inte för det första läkarbesöket och för mindre vårdåtgärder som direkt ansluter sig därtill (gipsbehandling, röntgen- och ultraljudsundersökning eller andra liknande åtgärder) och inte heller för brådskande sjukvård, som är nödvändig på grund av det omedelbara hot som en skada eller sjukdom medför för den skadade (livsfara). Magnetundersökning och endoskopi räknas däremot inte som sådana mindre åtgärder som avses i detta sammanhang, utan för dem behövs alltid en betalningsförbindelse. För att förkorta väntetiden för vård kan försäkringsbolagen i vissa fall med en betalningsförbindelse styra den skadade till en sådan vårdinrättning som kan erbjuda vård så fort som möjligt. Lagreformen om ersättning för sjukvård gäller endast arbetsolycksfall som inträffat och yrkessjukdomar som yppat sig efter Reformen gäller inte fritidsolycksfall. Sjukvårdskostnader som orsakats av olycksfall på fritiden eller av olycksfall som inträffat och yrkessjukdom som yppat sig före ersätts i första hand enligt den allmänna avgiftsklassen för sjukvårdsinrättningar inom den offentliga sektorn. Från försäkringen ersätts således vården enligt vad den skadade själv skulle bli tvungen att betala i patientavgifter. De överskridande kostnaderna kan ersättas, om det är motiverat för att förkorta väntetiden för vård och påskynda återgången till arbetet eller av annan orsak. Om ovannämnda kriterier uppfylls, kan vård vid privat vårdinrättning ersättas. Detsamma gäller specialundersökningar och -åtgärder, såsom magnetundersökning och endoskopi. Ersättning för kostnader som överstiger nivån inom den offentliga sektorn förutsätter alltid betalningsförbindelse av försäkringsbolaget på förhand. Med tanke på olycksfall som inträffar på fritiden kan man för vårdkostnaderna inom den privata sektorn teckna en Privatvårdstilläggsförsäkring som tilläggsskydd till Olycksfallsförsäkringen för företagare. Privatvårdstillägget ersätter samma typ av skadefall som Olycksfallsförsäkringen för företagare. Ersättning utbetalas för kostnader inom den privata sektorn som uppstått till följd av ovannämnda skadefall upp till försäkringsbeloppet. Privatvårdstillägget gäller under samma förhållanden som Olycksfallsförsäkringen för företagare. Mer detaljerad information om Privatvårdstillägget finns i de gällande försäkringsvillkoren. Det bästa sättet att bygga upp en personförsäkringshelhet är att göra en If Rätt Skydd-kartläggning. Den får du på våra kontor. Undersökningskostnader Motiverade och nödvändiga kostnader för läkarundersökning som gjorts för att utreda om det är fråga om en skada till följd av arbetsolycksfall eller yrkessjukdom 6 Olycksfallsförsäkring för företagare

7 ersätts även om skadan eller sjukdomen inte visar sig vara ersättningsbar med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring. Sakskadorr Med stöd av Olycksfallsförsäkringen för företagare ersätts glasögon, hörapparater, tandproteser, stödförband och proteser som gått sönder i samband med ett olycksfall. För att ersättning skall kunna utbetalas förutsätts att olycksfallet har orsakat någon typ av skada. Förhöjda hemvårdskostnader En person som på grund av en skada inte kan sköta sitt hem kan få ersättning för förhöjda hemvårdskostnader. Ersättningen betalas enligt den kommunala hemservicetaxan eller enligt verkliga, skäliga kostnader i högst ett års tid efter olycksfallet eller efter att yrkessjukdomen yppat sig. Ersättning betalas vanligtvis inte för hjälp som ges av familjemedlemmar. Mentillägg Om den försäkrade på grund av en skada eller sjukdom befinner sig i ett så hjälplöst tillstånd att han inte klarar sig utan hjälp av en annan person eller om han har en svår skada som i övrigt orsakar exceptionellt men, beviljas den försäkrade mentillägg. 2. ersättningar för inkomstbortfall Dagpenning Dagpenning utbetalas om den försäkrade helt eller delvis varit oförmögen att utföra sitt arbete under minst tre på varandra följande dagar, bortsett från olycksfallsdagen. För en fullständigt arbetsoförmögen försäkrad person är dagpenningens storlek per dag 1/360 av företagarens årsinkomst, som avtalats när försäkringen tecknats. Dagpenning utbetalas för alla dagar, också för söndagar och helgdagar, med undantag av dagen för olycksfallet i högst ett års tid räknat från olycksfallet. Om arbetsoförmågan fortsätter i över ett år omvandlas ersättningen till olycksfallspension. Dagpenningen räknas som skattepliktig inkomst. Olycksfallspension Olycksfallspension utbetalas när den försäkrades arbetsförmåga på grund av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom efter dagpenningsperioden har minskat med minst tio procent och den försäkrades arbetsinkomst har sjunkit. Den försäkrade har rätt till olycksfallspension om han inte kan återgå till sitt arbete överhuvudtaget eller om han återgår till arbetet med nedsatt inkomst. Om den försäkrade återgår till arbetet med lägre inkomst än inkomstnivån före olycksfallet, beviljas han delpension. Olycksfallspensionen för en fullständigt arbetsoförmögen företagare är 85 % av årsinkomsten fram till 65 års ålder och 70 % efter att företagaren fyllt 65 år. Olycksfallspensionens belopp justeras årligen enligt ArPL-index. Olycksfallspensionen räknas som skattepliktig inkomst. 3. menersättning för bestående, allmänt men Menersättning utbetalas för bestående, allmänt men som uppstått till följd av en olycksfallsskada eller yrkessjukdom. Menersättningens storlek fastställs på medicinska grunder enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut om invaliditetsklassificering. Ersättningstagarens individuella förhållanden, såsom yrke, fritidsintressen och förvärvsinkomster påverkar inte menersättningens storlek. Menersättningen utbetalas som engångsersättning om invaliditetsklassen är För skador som hör till invaliditetsklasserna utbetalas enligt den försäkrades val antingen en engångsersättning eller fortlöpande ersättning. Menersättningen uträknas enligt invaliditetsklassen och minimiårsinkomsten för det år då olycksfallet inträffade. Om menersättningen utbetalas som engångsersättning fås ersättningens storlek genom att man kapitaliserar den fortlöpande ersättningen på basis av ersättningstagarens ålder och kön. Menersättningen räknas som skattefri inkomst. 4. rehabiliteringskostnader Enligt lagen om olycksfallsförsäkring ersätts medicinsk rehabilitering som ordinerats av läkare. Likaså ersätts till exempel omskolning för ett nytt yrke som rehabiliteringskostnader. Under rehabiliteringen utbetalas full dagpenning eller olycksfallspension. Likaså ersätts kostnader för anskaffning av nödvändigt studiematerial, resor till utbildningsorten och boende på annan ort än hemorten. Olycksfallsförsäkring för företagare 7

8 5. familjepension Om den försäkrade avlider till följd av olycksfall eller yrkessjukdom har hans förmånstagare rätt till familjepension. Familjepension beviljas som efterlevandepension och/ eller barnpension. Rätt till efterlevandepension har i regel en änka/änkling som varit gift med den försäkrade. Också en sambo kan ha rätt till efterlevandepension, om de sammanboende har bott i gemensamt hushåll och paret har eller har haft ett gemensamt barn eller har ett av myndigheterna bekräftat avtal om ömsesidigt underhåll. Barnpension utbetalas till barn under 18 år och till barn som studerar på heltid tills personen fyller 25 år. Familjepensionens storlek justeras årligen enligt ArPLindex. Familjepensionen räknas som skattepliktig inkomst. 6. begravningshjälp Begravningshjälpen är euro år avtalad årsinkomst som grund för ersättning för inkomstbortfall I samband med tecknandet av försäkringsavtalet fastställs en årsinkomst, som ligger till grund för ersättning för inkomstbortfall (dagpenning och olycksfallspension). Årsinkomsten skall avtalas så, att den i tillämpliga delar motsvarar den lön som rimligen borde betalas om en person med motsvarande yrkeskompetens anställdes för att utföra den försäkrades arbete, eller en lön som i genomsnitt annars kunde anses motsvara arbetet (= FöPL-arbetsinkomst). Årsinkomsten kan också ändras under försäkringsperioden. Ändringen träder i kraft när meddelandet om ändringen har nått försäkringsbolaget. Årsinkomsten får dock inte understiga minimiårsinkomsten i lagen om olycksfallsförsäkring, dvs euro år samordning Ersättningar som utbetalats med stöd av fritidsförsäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring samordnas i allmänhet med övrig social trygghet. I Olycksfallsförsäkringen för företagare har alla samordningsbestämmelser slopats. Målet har varit att göra villkoren klarare. Som en betydande fördel kan anses att den dagpenningsersättning som utbetalas med stöd av Olycksfallsförsäkringen för företagare inte minskar personens rätt att få dagpenning från Folkpensionsanstalten enligt sjukförsäkringslagen. Karenstiden enligt sjukförsäkringslagen är insjukningsdagen och 3 vardagar. Obs! Den olycksfallspension som utbetalas på basis av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en s.k. primär pension. Det övriga lagstadgade pensionsskyddet samordnas med den. I praktiken innebär detta att ingen annan lagstadgad pension utbetalas på grund av olycksfallspensionens höga ersättningsnivå. Pensionsskyddscentralen jämställer pension enligt Olycksfallsförsäkringen för företagare med den olycksfallspension som utbetalas på basis av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen, eftersom inga samordningsbestämmelser tillämpas inom Olycksfallsförsäkringen för företagare. Den försäkrade får på basis av Olycksfallsförsäkringen för företagare en oreducerad pension, som utgör 85 % av den avtalade årsinkomsten. Pensionens storlek sjunker till 70 % när den skadade fyller 65 år. ersättningsbegränsningar Olycksfall som inträffar i annans tjänst ersätts inte Försäkringen ersätter inte sådana försäkringsfall som inträffat i en annan arbetsgivares tjänst och för vilka den försäkrade enligt lagen om olycksfallsförsäkring har rätt till ersättning på basis av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Om företagaren står i anställningsförhållande vid sidan av sin företagarverksamhet, omfattas han på basis av sitt anställningsförhållande av sin arbetsgivares lagstadgade olycksfallsförsäkring; Olycksfallsförsäkringen för företagare behöver således inte täcka dessa fall. Försäkringen ersätter inte olycksfall som inträffat på fritiden, om det är fråga om en i trafikförsäkringslagen avsedd trafikskada, oberoende av om ersättning utbetalas enligt trafikförsäkringslagen eller inte 8 Olycksfallsförsäkring för företagare

9 det är fråga om en patientskada som ersätts enligt patientskadelagen; dessa skador omfattas av den lagstadgade patientförsäkringen den försäkrade på grund av samma skadefall har rätt till sådan ersättning i enlighet med någon annan lag än lagen om olycksfallsförsäkring som fastställs enligt bestämmelserna om ersättning av arbetsolycksfall i lagen om olycksfallsförsäkring. Sådana lagar är t.ex. lagen om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv samt lagen om brand- och räddningsväsendet. Eftersom den skadades rätt till ersättning under dessa förhållanden är garanterad finns det inget behov av att utvidga Olycksfallsförsäkringen för företagare till att täcka sådana olycksfall. den försäkrade för samma skadefall är berättigad till ersättning enligt lagen om olycksfall i militärtjänst. Ersättningsnivån i fråga om olycksfall i militärtjänst motsvarar ersättningsnivån vid arbetsolycksfall. Lagen om olycksfall i militärtjänst ersätter bl.a. olycksfall som inträffat vid reservövningar. Exempel på skadefall från slalombacken till sjukbädden Verkställande direktör Ture Turesson var en mycket ivrig slalomåkare. Ett veckoslut föll han i slalombacken med den påföljd att ledbanden i hans ena vrist gick av, och han blev sjukskriven för fyra månader. Turesson ägde sitt företag (Ab) till 55 procent och företaget hade försäkrat Ture med en Olycksfallsförsäkring för företagare. Årsinkomsten hade fastställts till euro, vilket motsvarade Tures FöPL-arbetsinkomst. År 2009 är försäkringspremien 403 euro. Eventuella idrottshobbyer inverkar inte på premien. Vi ersatte sjukvårdskostnaderna till följd av olycksfallet och betalade dagpenning under sjukledigheten. Dagpenningens belopp per dag är 1/360 av årsinkomsten, vilket betyder att Ture fick 84,72 euro per dag i fyra månader. förlorade sitt yrke på grund av yrkessjukdom Lisa Lindström är ensam ansvarig bolagsman i Bröd Kb. År 1992 tecknade hon en Olycksfallsförsäkring för företagare, som ger henne ett likadant skydd för olycksfall och yrkessjukdomar som hennes anställda har. Dessutom ersätter Olycksfallsförsäkringen för företagare också olycksfall som inträffar under fritiden. Som årsinkomst har fastställts ett belopp på euro, vilket motsvarar Lisas FöPL-arbetsinkomst. Försäkringspremien är euro år I 46 års ålder konstaterades Lisa lida av astma som orsakats av mjöldammet på arbetsplatsen. På grund av yrkessjukdomen kunde Lisa inte längre fortsätta som bagare. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersatte de vårdkostnader som sjukdomen orsakat, och dessutom fick Lisa 56,94 euro i dagpenning för varje dag av arbetsoförmåga under ett års tid. Lisa fick också menersättning för det bestående men hon åsamkats på grund av yrkessjukdomen. Efter dagpenningsperioden fick Lisa 1 452,08 euro per månad i olycksfallspension. Lisas möjligheter till utbildning för ett nytt yrke började utredas omedelbart efter att yrkessjukdomen konstaterats. ryggont orsakade sjukledighet Bo Bultkvist är verkställande direktör för Bult Ab och äger 75 procent av företaget. Han tecknade också en Olycksfallsförsäkring för företagare år Som årsinkomst fastställdes euro, vilket motsvarar hans FöPL-arbetsinkomst. Försäkringspremien är euro år Bo flyttade en låda med bultar när han plötsligt fick ont i ryggen. Hans ryggmuskler blev så ömma att han var tvungen att ta sjukledigt i två veckor. Olycksfallsförsäkringen för företagare ersatte kostnaderna för vård av den muskelsmärta som uppkommit i samband med arbetsrörelsen, och dessutom fick Bo 75,00 euro per dag i dagpenning under hela tiden av arbetsoförmåga. Olycksfallsförsäkring för företagare 9

10 Ersättnings- och försäkringsexempel år 2009 ÅRSINKOMST EURO EURO EURO EURO EURO Ersättning för inkomstbortfall Dagpenning 1) euro/dag 30,50 34,72 48,61 69,44 97,22 Olycksfallspension 2) euro/mån. 777,75 885, , , ,17 Ersättning av kostnader Sjukvårdskostnader Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre gräns gräns gräns gräns gräns Rehabiliteringsersättningar Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre Ingen övre gräns gräns gräns gräns gräns Menersättning 3) Dödsfallsersättningar 4) Varierar, Varierar, Varierar, Varierar, Varierar, dock dock dock dock dock högst högst högst högst högst Familjepension euro/mån. 640,50 729, , , , 67 Begravningshjälp euro euro euro euro euro Premieexempel 5) Kontorsarbete 161 euro 176 euro 231 euro 330 euro 462 euro Detaljhandel 203 euro 231 euro 323 euro 462 euro 646 euro Lastbilschaufför 490 euro 558 euro 782 euro euro euro 1) Dagpenning utbetalas för dagarna av arbetsoförmåga i högst ett års tid efter olycksfallet eller efter att yrkessjukdomen yppat sig. Dagpenningens belopp per dag är 1/360 av den avtalade årsinkomsten. 2) Olycksfallspension utbetalas för tiden av arbetsoförmåga efter att dagpenningsperioden upphört. Full pension uppgår till 85 % av årsinkomsten. När pensionstagaren fyllt 65 år utgör pensionsbeloppet 70 % av årsinkomsten. 3) För allmänt, bestående men utbetalas en menersättning som bestäms på medicinska grunder enligt den invaliditetsklassificering som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. 4) Dödsfallsersättning utbetalas om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall eller en yrkessjukdom. Änkans eller änklingens egna inkomster inverkar på familjepensionens storlek, om de överskrider grunden för inkomstjämkningen på ,00 euro (år 2009). Inkomstjämkningen görs inte under det första året efter att pensionen beviljats och inte heller förrän förmånstagaren avlidit och de barn som försörjts av den som har rätt till efterlevandepension inte längre har rätt till barnpension. 5) Premien för Olycksfallsförsäkringen för företagare fastställs individuellt och den påverkas av den avtalade årsinkomsten samt den försäkrades arbetsuppgifter. Premiens storlek beror också på kundförhållandets längd. Premierna i kalkylen ovan har räknats utgående från en ny, begynnande försäkring. 10 Olycksfallsförsäkring för företagare

11

12 närmare information får du på våra kontor, telefontjänsten och internet. Telefontjänsten: , må fr kl Företagens ersättningstjänst må fr kl För samtal från det fasta nätet i hemlandet till våra nummer som börjar med debiteras endast lokalnätsavgiften och för samtal från mobiltelefon den mobilsamtalsavgift som den egna operatören debiterar. Exakta prisuppgifter finns på adressen /2008 If Skadeförsäkringsbolag Ab Registrerad hemort Helsingfors PB 4, IF FO-nummer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med 57 1 och 2 momentet i lagen om olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor gäller fr.o.m 1.1.2014 De understreckade begreppen i texten

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 6 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 6 Olycksfallsanmälan 7 Olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar

Läs mer

OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL

OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL OFF OM DU DRABBAS AV ETT ARBETSOLYCKSFALL 2 INNEHÅLL: Allmänt 3 Vad är ett arbetsolycksfall? 4 Vad är en yrkessjukdom? 5 Åtgärder då ett arbetsolycksfall inträffar 5 Olycksfallsanmälan 6 Olycksfalls- och

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016

PRIMUS. - iv- och olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS - iv- och olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2016 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra

Läs mer

Barn- & ungdomsförsäkring

Barn- & ungdomsförsäkring Barn- & ungdomsförsäkring 1.1.2015 Barn- & ungdomsförsäkring Alandias barn- och ungdomsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte skriftligen sägs upp. Försäkringen träder

Läs mer

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Lagstadgad olycksfallsförsäkring PRODUKTBESKRIVNING Gäller från 1.8.2008 Lagstadgad olycksfallsförsäkring Försäkringsskyldighet I Finland är arbetsgivaren skyldig att med en lagstadgad olycksfallsförsäkring försäkra sina arbetstagare

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Försäkringstagaren är Finlands Friidrottsförbund r.f. och försäkringsgivaren är, filial i Finland, filial i Finland 1. DE FÖRSÄKRADE OCH FÖRMÅNSTAGARNA De försäkrade (1.1. 31.12.2018) är år 1999 eller

Läs mer

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från

PRIMUS. liv- och olycksfallsförsäkring. Försäkringshandledning Gäller från PRIMUS liv- och olycksfallsförsäkring Försäkringshandledning Gäller från 1.1.2017 PRIMUS-FÖRSÄKRINGEN ger skydd för dig och din familj Primus är en liv- och olycksfallsförsäkring för medlemmarna i Ifs

Läs mer

Om du skadas genom olycksfall eller insjuknar under din tjänstgöringstid. Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten

Om du skadas genom olycksfall eller insjuknar under din tjänstgöringstid. Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten Om du skadas genom olycksfall eller insjuknar under din tjänstgöringstid Olycksfall i militärtjänst som ersätts av staten Bästa värnpliktig Du har rätt att få ersättning av statens medel om du skadas genom

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Guide för yrkessjukdomspatienter

Guide för yrkessjukdomspatienter Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari.

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Lag. om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom. 1 kap. Tillämpningsområde. Personkrets

Lag. om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom. 1 kap. Tillämpningsområde. Personkrets Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Tillämpningsområde 1 Personkrets Denna lag tillämpas på personer

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 152/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare och av 4 i lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Personförsäkring Företag

Personförsäkring Företag Personförsäkring Företag Försäkringar utformade för dig och dina anställda Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro

Läs mer

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( )

SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL ( ) Ersättningsnämnden för olycksfallsärenden, allmän anvisning 21.12.2016 SÄRSKILDA FRÅGOR I ANSLUTNING TILL BESTÄMMANDET AV ÅRSARBETSINKOMSTEN ENLIGT OLYL (21.12.2016) Beaktande av jämkad arbetslöshetsförmån

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2

Aktia Personskydd. Produktfakta. Gäller fr.o.m. 1.1.2016. Ingående av avtal 2. Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Aktia Personskydd Produktfakta Gäller fr.o.m. 1.1.2016 Innehållsförteckning Ingående av avtal 2 Hälsotillståndet påverkar beviljandet av en försäkring 2 Avtalets innehåll 2 Förmånstagare 2 Adress- eller

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland

Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Patientförsäkringscentralen Patientförsäkringen i Finland Information om patientförsäkringen Patientförsäkringens syfte Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen personskada som orsakats

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring

Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring 1.1.2015 Heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring Alandias heltids- och fritidsolycksfallsförsäkring är en fortlöpande försäkring som förnyas årligen om den inte

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd

Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Återbetalningsskydd för kredit låntagarens grundskydd Tänk redan i dag på en trygg morgondag och förbered dig på de största riskerna för en låntagare. Om de realiseras kan de rubba familjens liv på många

Läs mer

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016

Fenniaskyddets. personförsäkringar för vuxna. Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Produktbroschyren gäller från 21.5.2016 Fenniaskyddets personförsäkringar för vuxna Innehåll Fenniaskyddets olycksfallsförsäkring, sjukdomsskyddsförsäkring för

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren.

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Båtolycksfall Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren. Varför behöver du båtolycksfall? De flesta är olycksfallsförsäkrade under tiden

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014

PRIMUS. liv- oc olycksfallsförsäkrin. Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS liv- oc olycksfallsförsäkrin Försäkringshandledning Gäller från 15.11.2014 PRIMUS Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Se över ditt försäkringsskydd....................................

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

INFORMATION OM OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGEN

INFORMATION OM OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGEN OFF INFORMATION OM OLYCKSFALLS- FÖRSÄKRINGEN 2 INNEHÅLL: Lagstadgad olycksfallsförsäkring 3 Försäkringsplikt 4 Vem omfattas av olycksfallsförsäkringslagen 5 Vem omfattas inte av olycksfallsförsäkringslagen

Läs mer

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor

låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning allmänt 1. försäkringsskydd och behörighets villkor låneskydd Försäkringsvillkor Gäller från 15.2.2009 innehållsförteckning Allmänt 1 Försäkringens innehåll 1 Försäkrade, försäkringstagare och förmånstagare 1 1. Försäkringskydd och behörighetsvillkor 1

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor Gäller fr.o.m. 1.1.2012 Privat olycksfallsförsäkring Företag och organisationer Innehållsförteckning 1 Försäkrade och ersättnings mottagare 2 1.1 Försäkrade 2 1.2 Ersättningsmottagare

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap.

Lag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: brukningsenhet med minst fem hektar jordbruksmark. AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 1 kap. Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015 AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens centrala

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Sensor Personförsäkring

Sensor Personförsäkring Sensor Personförsäkring Vi skyddar dig och din familjs ekonomi Personförsäkringspaket bestående av en kombination av liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. En ekonomiskt tryggare tillvaro Sensor Försäkring

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If!

22 februari 2008 1BP78. Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Offert 22 februari 2008 Mikael Edlund Himlastigen 56 906 41 UMEÅ 1BP78 Tack för er offertförfrågan. Det gläder oss att ni vänder er till If! Vi har nöjet att lämna förslag på försäkringslösning och offert

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018.

RP 171/2017 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2018. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 63 och 169 i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en

LIV & HÄLSA. Våra populära Bas- och Pluspaket innehåller Liv-, Sjukoch Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en LIV & HÄLSA Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015

De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST. Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 De bästa SKYDDET FÖR DIN HÄST Försäkringshandledning If Hästförsäkring, gäller från 1.1.2015 IF HÄSTFÖRSÄKRING Innehåll Fakta som är bra att känna till................................... 3 Försäkringens

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

Privat olycksfallsförsäkring

Privat olycksfallsförsäkring Privat olycksfallsförsäkring Produktbeskrivning www.tapiola.fi Gäller fr.o.m. 1.3.2002 Den privata olycksfallsförsäkringen är en frivillig personförsäkring som kompletterar det skydd samhället erbjuder.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 10 augusti 2015 873/2015 Lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015 I enlighet med

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Arbetsolycksfallsförsäkringar och -ersättningar

Arbetsolycksfallsförsäkringar och -ersättningar Arbetsolycksfallsförsäkringar och -ersättningar försäkringshandledning gäller från 1.1.2013 Grundläggande information om systemet för arbetsolycksfallsförsäkring i Finland. if.fi Arbetsolycksfallsförsäkringar

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Vision

Medlemsförsäkring för dig i Vision Medlemsförsäkring för dig i Vision Gäller från 1 maj 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i VISION Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner

RP 121/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om extra konstnärspensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en lag om extra konstnärspensioner.

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer