LPA-trygghet för försäkrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet för försäkrade"

Transkript

1 LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskaroch konstnärsstipendiater pensionsskydd. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren berättar om försäkringsfrågorna i stora drag. Närmare information finns på våra webbsidor. LPA-ombudsmännen hjälper också i allt som gäller LPA-tryggheten

3 Tryggheten bygger på försäkringen LPA-tryggheten bygger på lantbruksföretagarens LFÖPL-försäkring, som är en arbetspensionsförsäkring och mycket mer. LFÖPL-försäkringen ger lantbruksföretagaren trygghet i alla skeden av livet. Vid sjukdom och olycksfall betalas dagpenning. När företagaren blir äldre eller arbetsförmågan försämras, betalas LFÖPL-pension. Försäkringen tryggar också de anhörigas utkomst om familjeförsörjaren dör. Vem försäkras? LFÖPL-försäkringen omfattar självständiga företagare som bedriver jord- eller skogsbruk, fiske eller renskötsel samt deras familjemedlemmar. De som fyllt 18 men inte 68 år kan försäkras. Försäkringen är obligatorisk om villkoren uppfylls. En företagare ska teckna försäkring inom sex månader från att han eller hon börjat bedriva jord- eller skogsbruk, fiske eller renskötsel. Den som är lantbruksföretagare på deltid och också har lönearbete försäkras enligt LFÖPL om villkoren för försäkringen uppfylls. Man kan samtidigt tjäna in pension från både löne- och företagararbete. Om ett olycksfall inträffar Alla som hör till den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har automatiskt också olycksfallsskydd. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete. Den som har arbetsskadeförsäkringen kan också teckna en olycksfallsförsäkring för fritiden

4 LFÖPL-arbetsinkomsten Grundprincipen är att LFÖPL-arbetsinkomsten ska motsvara lantbruksföretagarens arbetsinsats i det egna företaget. Arbetsinkomsten bestäms utifrån jordbruks- och skogsmarksarealen. Grunder för att fastställa en högre arbetsinkomst är till exempel en betydande produktivitet och olika slag av kompletterande verksamhet på gården. För fiskare baseras arbetsinkomsten på fiskeinkomsten och för renskötare på antalet renar. Företagaren kan påverka storleken En lantbruksföretagare kan själv påverka storleken av sin arbetsinkomst eftersom bestämmelserna ger en viss rörelsefrihet. Inom de gränser som anges i lagen kan man själv välja en arbetsinkomst som verkar lämplig. Det är möjligt att ändra arbetsinkomsten när förändringar inträffar i produktionen eller annars i förhållandena på gården. Ändringar i en gällande försäkring görs alltid räknat från anmälningsdagen och aldrig retroaktivt. LPA-trygghet i livets olika skeden olycksfall ålderdom LFÖPL försäkringen arbetsinkomsten sjukdom avbytarservice dödsfall - 4 -

5 Arbetsinkomstens betydelse LFÖPL-arbetsinkomsten är beräkningsgrund för lantbruksföretagarens pensioner, dagpenningar och andra ersättningar. Därför är det viktigt att arbetsinkomsten motsvarar företagarens arbetsinsats på gården. När arbetsinkomsten är rätt dimensionerad blir också ersättningarna och pensionerna som de ska. Både olycksfallsdagpenningen och olycksfallspensionen beräknas på den arbetsinkomst som är i kraft när olycksfallet inträffar. Däremot är LFÖPLpensionen beroende av alla arbetsinkomster som varit i kraft under hela försäkringstiden. Dessutom läggs LFÖPL-arbetsinkomsten som grund för uträkningen av flera andra förmåner, till exempel dagpenning från trafikförsäkringen och de dagpenningar som Folkpensionsanstalten (FPA) betalar. Även försäkringspremierna och avgiften för vikariehjälp bestäms enligt LFÖPL-arbetsinkomsten. De företagare som hör till den obligatoriska försäkringen kan ha rätt till semester och vikariehjälp. LFÖPL-försäkringen ger pensionstillväxt Den Har ännu Försäkring vid försäkrades ålder inte pension sidan av pension år 1,5 % per år 1,5 % per år år 1,9 % per år 1,5 % per år år 4,5 % per år 1,5 % per år Du kan ändra din arbetsinkomst via e-tjänsterna! - 5 -

6 Jordbrukare och skogsägare LFÖPL-försäkringen omfattar åriga lantbruksföretagare som bedriver jord- eller skogsbruk. Även företagarens make, maka eller sambo hör till försäkringen. Dessutom LFÖPL-försäkras familjemedlemmar, delägare i ett dödsbo och de som bedriver jordbruk i en sammanslutning. Jordbruk En gårdsbruksidkare försäkras om brukningsenheten har minst fem LFÖPLhektar odlad jordbruksmark eller skog. Hela åkermarken räknas som LFÖPLhektar samt av skogen medräknas i södra Finland 1/10, i mellersta Finland 1/15 och i norra Finland 1/20 av arealen. Arbetsinkomsten av jordbruksmarken baseras på arealen, och odlade arrendeåkrar medräknas. Antalet företagare och gårdens produktivitet är också av betydelse för arbetsinkomsten av jordbruk. Skog En skogsägare försäkras om han eller hon i betydande grad arbetar i den egna skogen. Även en skogsägare som har ingått ett avtal om skötseln av sin skog kan försäkras. För skogen bestäms en basarbetsinkomst utifrån skogsarealen. Den arbetsinkomst som fastställs är beroende av var i landet skogen är belägen. Skogsarbetenas omfattning har också betydelse. Kompletterande verksamhet Som LFÖPL-arbete betraktas utöver gårdsbruket även all annan verksamhet som beskattas som jordbruk, bland annat maskinarbeten, förädling av gårdens produkter, virkessågning, tröskning och torkning av spannmål, biodling, fiskodling och gårdsbruksturism. Sådan kompletterande verksamhet som inte beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk försäkras inte enligt LFÖPL

7 Kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk kan höja gårdsbrukets arbetsinkomst. Höjningen motsvarar företagarens arbetsinsats i verksamheten. Hela gårdens arbetsinkomst När arbetsinkomsterna av jordbruksmarken och skogen samt av en eventuell kompletterande verksamhet räknas samman erhålls hela gårdens arbetsinkomst. Den fördelas mellan företagarna enligt deras arbetsinsatser. Företagarens eget förslag är viktigt när arbetsinkomsten bestäms. Företagare som försäkras Som företagare på ett jordbruk försäkras den person som innehar gården. I fråga om arrendeåkrar försäkras alltid den som odlar åkrarna och inte deras ägare. Innehavarens make eller maka försäkras på samma villkor som själva företagaren. Äktenskapsförord inverkar inte på försäkringen. Försäkringen kan fastställas retroaktivt räknat från det att verksamheten inleddes, dock högst för det innevarande och de tre föregående åren. En sambo som bor tillsammans med företagaren i samma hushåll och arbetar på gården kan också försäkras. Sambons försäkring kan börja först efter ansökningsdagen. Arbetsinkomsten för en gårdsbruksidkare baseras på den odlade jordbruksmarkens areal skogsarealen kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk produktionen, produktiviteten och arbetsmängden antalet företagare arbetsfördelningen på gården företagarens eget förslag

8 Dödsbo På en gård som ägs av ett dödsbo kan den efterlevande maken eller makan och de barn som regelbundet arbetar på gården försäkras som företagare. Bolag och sammanslutningar De som bedriver jordbruk i en sammanslutning försäkras som företagare. Sammanslutningen kan vara till exempel en gård som två eller flera personer äger eller arrenderar gemensamt. En delägare i ett aktiebolag kan försäkras om verksamheten beskattas för jordbrukets förvärvskälla. Som företagare försäkras en delägare i ledande ställning, förutsatt att delägaren har en viss andel av bolagets aktiekapital eller av det totala röstetal som aktierna medför. När jordbruksverksamhet bedrivs i bolagsform lönar det sig alltid att utreda möjligheterna att höra till LFÖPL-försäkringen. Familjemedlemmar Som familjemedlemmar försäkras nära släktingar till företagaren om de bor på gården och arbetar där mot lön. Om ingen lön betalas kan försäkringen tecknas frivilligt. Företagarens föräldrar och barn kan försäkras även om de inte bor på gården. De måste dock arbeta där i huvudsyssla. En person som har vilande avträdelsestöd kan också försäkras som familjemedlem. En familjemedlems arbetsinkomst bestäms enligt lönen och naturaförmånerna. Om ingen lön betalas fastställs arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen

9 Fiskare En fiskare som beskattas för sin fiskeinkomst försäkras som företagare. Fiskarens make eller maka som deltar i arbetet i företaget försäkras också. Som fiskeföretagare kan enligt LFÖPL även de försäkras som utför fiskearbete i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt de som fiskar mot en andel av fångsten. Sammanslutningar och bolag försäkras på samma sätt som i fråga om jordbrukare. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för en fiskare vars inkomster av fisket når upp till en viss nivå. Fiskearbete är Det arbete som försäkras omfattar inte bara egentligt fiske utan också behandling av fisk samt tillverkning och underhåll av fångstredskap. Även marknadsföringen av fångsten är arbete som hör till LFÖPL. Arbetsinkomsten för fiskare Som en fiskares arbetsinkomst fastställs i regel procent av fiskeföretagets bruttoinkomst. Fiskarens eget förslag är viktigt när arbetsinkomsten bestäms. Om det finns flera än en företagare, fördelas företagets totala arbetsinkomst mellan dem som arbetar i fiskeföretaget enligt deras arbetsinsatser. Familjemedlemmar En fiskares familjemedlem som arbetar i fiskeföretaget och bor i samma hushåll som fiskaren försäkras enligt LFÖPL. Som arbetsinkomst fastställs familjemedlemmens lön och naturaförmåner. Om ingen lön betalas bestäms arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen

10 Renskötare En renägare som utför renskötselarbete för egen eller renbeteslagets räkning försäkras enligt LFÖPL. Renägarens make eller maka som deltar i renskötselarbetet försäkras också. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk om inkomsterna av renskötseln når en viss nivå. Renskötselarbete är Renskötselarbete som hör till LFÖPL är arbete som utförs för renbeteslagets räkning, såsom vallning, uppfödning och skiljning av renar. Även slakt, märkning och renbeteslagets stängselarbeten samt arbete som renvärd eller kassör betraktas som renskötselarbete. Till LFÖPL-försäkringen hör också arbete utanför renbeteslagets bokföring, till exempel uppfödning av renar, insamling och lagring av vinterfoder samt skiljningsarbete. Det arbete som försäkras omfattar också rovdjursbekämpning, skötsel och reparation av redskap samt förädling av renprodukter. Arbetsinkomsten för renskötare En renskötares arbetsinkomst bestäms utifrån antalet inräknade renar och antalet dagar i renskötselarbete. I arbetsdagarna medräknas både arbete i renbeteslaget och arbete utanför renbeteslagets bokföring. Familjemedlemmar Som en renskötares familjemedlemmar försäkras de som bor i samma hushåll som renskötaren och utför renskötselarbete. Som arbetsinkomst fastställs familjemedlemmens lön och naturaförmåner. Försäkring måste tas även om ingen lön betalas. Arbetsinkomsten baseras i så fall på arbetsinsatsen

11 Frivillig LFÖPL-försäkring LFÖPL-försäkringen kan tas frivilligt på en gård som är mindre än fem LFÖPLhektar. En frivillig försäkring är aktuell även i sådana fall där företagaren arbetar på gården men arbetsinkomsten per år inte räcker till för den obligatoriska försäkringen. En familjemedlem som inte får lön för sitt arbete på gården kan också ta en frivillig försäkring. Den frivilliga försäkringen är även avsedd för personer som gått i ålderspension men fortsätter med lantbruksföretagararbetet. Den frivilliga försäkringen ger i det närmaste samma förmåner som den obligatoriska försäkringen. Den som är frivilligt försäkrad hör dock inte till grupplivförsäkringen och har inte heller rätt till avbytarservice. Bara en obligatorisk försäkring medför dessa rättigheter. OFLA-arbetsskadeförsäkringen hör inte automatiskt till en frivillig LFÖPLförsäkring, men också OFLA-försäkringen kan tas frivilligt. En frivillig försäkring börjar tidigast räknat från ansökningsdagen. Obligatorisk och frivillig försäkring Obligatorisk LFÖPL OFLA-arbetsskadeförsäkring hör till automatiskt. Grupplivförsäkring (GLF) ingår. Frivillig LFÖPL Den försäkrade kan dessutom ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Inte LFÖPL-försäkrad Den som ändå utför lantbruksföretagararbete kan ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

12 OFLA-arbetsskadeförsäkring Alla som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade får automatiskt OFLA-arbetsskadeförsäkringen för lantbruksföretagare. Den ersätter olycksfall som inträffar i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete. De som inte är obligatoriskt försäkrade men ändå regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan ta OFLA-försäkringen frivilligt. Man får den frivilliga försäkringen också utan att ha LFÖPL-försäkring. Den frivilliga arbetsskadeförsäkringen är även avsedd för personer som har avträdelsestöd och arbetar på gården i egenskap av familjemedlemmar. Även personer som är yngre än 18 år eller som har fyllt 68 år kan teckna den frivilliga arbetsskadeförsäkringen om de utför lantbruksföretagararbete, fastän de inte kan få LFÖPL-försäkring. Vid sidan av arbetsskadeförsäkringen kan man också ta en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden. Den ersätter olycksfall som inträffar i det privata hushållet och i fritidssysselsättningar. Vad ersätts? Olycksfallsförsäkringen ersätter de nödvändiga kostnaderna i sin helhet för vård av skador och för läkemedel och vårdresor. Dagpenning betalas till den som på grund av ett olycksfall är arbetsoförmögen i minst tre dagar utöver dagen för olycksfallet. Dagpenning betalas i högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Om arbetsoförmågan varar i mer än ett år betalas olycksfallspension. OFLA-försäkringen kan även bekosta menersättningar eller rehabilitering. Efter ett olycksfall med dödlig utgång betalas familjepension till make och barn samt begravningshjälp

13 OFLA-fritidsförsäkring Olycksfallsförsäkringen för fritiden är avsedd för dem som utför lantbruksföretagararbete. Bara de som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan teckna fritidsförsäkringen. Vad ersätts? OFLA-fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i det privata hushållet och annars på fritiden. Till det privata hushållet hör till exempel att bygga ett bostadshus och hålla det i skick, att städa bostaden och att laga mat åt familjen. OFLA-fritidsförsäkringen ersätter också olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar, till exempel i all idrott oberoende av gren, och på utlandsresor. Ersättningarna bestäms på samma sätt som i fråga om arbetsskadeförsäkringen. Fritidsförsäkringen ersätter inte sjukdomar och inte heller olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete. Försäkringen ger inga ersättningar för trafikskador eller misshandel eller då rätten till ersättning bestäms enligt någon annan lag

14 Försäkringspremier Försäkringspremien baseras på den försäkrades personliga LFÖPL-arbetsinkomst. Premien är beroende av arbetsinkomstens storlek och den försäkrades ålder. På grund av att de som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt måste de också betala en litet högre försäkringspremie. Premien för den frivilliga LFÖPL-försäkringen är lika stor som för den obligatoriska försäkringen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer procentsatserna för premien varje år. Den försäkrade betalar premien i 1 3 rater beroende på premiens storlek. Om arbetsinkomsten ändras under året rättar LPA försäkringspremien i de senare rater som förfaller till betalning. Exempel på försäkringspremier år 2011 LFÖPL-arbetsinkomst per år e e e LFÖPL- och GLF-premierna 177 e/mån. 277 e/mån. 436 e/mån. OFLA-premien 30 e/mån. 44 e/mån. 58 e/mån. (obligatorisk arbetsskadeförsäkring) Den försäkrade i exemplet är under 53 år. OFLA-premien anges utan beaktande av OFLA-bonus eller rabatten för dem som hör till företagshälsovården

15 Övriga försäkringspremier På samma faktura som LFÖPL-premien debiteras också premierna för OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen (GLF). Premierna för frivilliga försäkringar faktureras separat en gång om året. OFLA-bonus De försäkrade tjänar in OFLA-bonus med 10 procentenheter per skadefritt år. Som högst kan bonusrabatten på försäkringspremien vara 50 procent av full premie. Varje ersatt skada minskar rabatten med 10 procentenheter. Bonus intjänas både i arbetsskadeförsäkringen och i fritidsförsäkringen men räknas separat. Företagshälsovård ger premierabatt Företagare som är LFÖPL-försäkrade och har anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får 20 procents rabatt på sin premie för OFLAarbetsskadeförsäkringen. För att få denna rabatt måste man ha anslutit sig till företagshälsovården före den 1 oktober året innan. Skatteavdrag De försäkringspremier som betalas till LPA är i sin helhet avdragsgilla vid beskattningen. Premierna kan dras av från jordbrukets inkomst, LFÖPL-premien även från förvärvsinkomsten. Fiskare och renskötare kan dra av sina försäkringspremier från inkomsterna av fisket eller renskötseln

16 Försäkring vid sidan av pensionen Även den som är pensionerad kan samtidigt tjäna in ny pension. En företagare kan ta en ny LFÖPL-försäkring om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter och villkoren för försäkringen uppfylls. En pensionstagare som är försäkrad tjänar in ny pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Ålderspension När den försäkrade går i ålderspension upphör den obligatoriska LFÖPLförsäkringen. Den som har ålderspension och inte fyllt 68 år kan ta en frivillig LFÖPLförsäkring, om han eller hon fortsätter med lantbruksföretagararbetet och de övriga villkoren uppfylls. Försäkringen avslutas när arbetet upphör eller senast när den försäkrade fyller 68 år. Den nya pensionen kan börja betalas tidigast när pensionstagaren fyllt 68 år. Invalidpension Den som har invalidpension kan försäkras på basis av sin återstående arbetsinsats. Om villkoren uppfylls är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Pensionen från den nya försäkringen läggs till den tidigare pensionen när invalidpensionen ändras till ålderspension. Rehabiliteringsstöd Den som har rehabiliteringsstöd kan försäkras om villkoren för försäkringen uppfylls. Om personen återfår arbetsförmågan bör försäkringen uppdateras. Även arbetsskadeförsäkring Om LFÖPL-försäkringen är obligatorisk får den försäkrade automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring. För en pensionstagare som har en frivillig eller ingen LFÖPL-försäkring lönar det sig att ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring med tanke på olycksfall

17 Praktiska frågor Kontakta alltid LPA-ombudsmannen eller LPA när du inleder eller avslutar företagsverksamhet (jordbruk, fiske, renskötsel, skogsbruk) du köper, säljer eller arrenderar mark eller avstår från arrendemark arbetsfördelningen på gården ändras eller en ny företagare kommer till gården produktiviteten eller produktionssättet på gården förändras väsentligt du har börjat eller upphört med kompletterande verksamhet eller beskattningen av den kompletterande verksamheten ändras lönebetalning till en familjemedlem som fyllt 18 år börjar eller slutar en familjemedlem flyttar från gården du önskar teckna en frivillig LFÖPL- eller OFLA-försäkring. Annat att beakta Utomstående avlönad arbetskraft hör till området för annan lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring. Fristående företagsverksamhet som inte hör till jordbruket försäkras på annat håll. Det lönar sig att ta reda på i vilken pensionsanstalt verksamheten försäkras

18 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, dina pensioner och andra ersättningar som betalts till dig. LPA-trygghet på nätet Du kan uppdatera din LFÖPL-arbetsinkomst ändra din adress eller ditt kontonummer söka LPA-sjukdagpenning skriva ut olika intyg få en förhandsberäkning av din nuvarande trygghet granska dina försäkringsuppgifter bekanta dig med ditt pensionsutdrag. Kom också ihåg Lomitusnetti för avbytarservice!

19 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten i ålderdomen och vid arbetsoförmåga, arbetslöshet och deltidsarbete samt om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring har också möjlighet att ta en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en lantbruksföretagare blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renhushållning. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som hör till den lagstadgade LFÖPL-försäkringen kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbetet och arbetshälsa Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att lantbruksföretagarna ska orka bättre i arbetet och använda hälsosamma och säkra arbetsmetoder. På det sättet kan antalet olycksfall och yrkessjukdomar minskas

20 Mer information om LPA-tryggheten LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel eller på måndagar svenskt servicenummer Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 3/2011

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

privat livförsäkrin i Skandia Liv

privat livförsäkrin i Skandia Liv TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER privat livförsäkrin i Skandia Liv innehåll livförsäkringar är viktiga 3 bra att veta innan du väljer försäkring 4 närmare

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Pension TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 1 mars 2001 Nr 175 176 INNEHÅLL Nr Sidan 175 Statsrådets förordning om finansieringsstöd för renhushållning och naturnäringar... 465 175 Statsrådets

Läs mer

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige

Dina socialförsäkringsrättigheter. i Sverige Dina socialförsäkringsrättigheter i Sverige Informationen i denna vägledning har utarbetats och uppdaterats i nära samarbete med de nationella företrädarna för det ömsesidiga informationssystemet om social

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer