LPA-trygghet för försäkrade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet för försäkrade"

Transkript

1 LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskaroch konstnärsstipendiater pensionsskydd. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren berättar om försäkringsfrågorna i stora drag. Närmare information finns på våra webbsidor. LPA-ombudsmännen hjälper också i allt som gäller LPA-tryggheten

3 Tryggheten bygger på försäkringen LPA-tryggheten bygger på lantbruksföretagarens LFÖPL-försäkring, som är en arbetspensionsförsäkring och mycket mer. LFÖPL-försäkringen ger lantbruksföretagaren trygghet i alla skeden av livet. Vid sjukdom och olycksfall betalas dagpenning. När företagaren blir äldre eller arbetsförmågan försämras, betalas LFÖPL-pension. Försäkringen tryggar också de anhörigas utkomst om familjeförsörjaren dör. Vem försäkras? LFÖPL-försäkringen omfattar självständiga företagare som bedriver jord- eller skogsbruk, fiske eller renskötsel samt deras familjemedlemmar. De som fyllt 18 men inte 68 år kan försäkras. Försäkringen är obligatorisk om villkoren uppfylls. En företagare ska teckna försäkring inom sex månader från att han eller hon börjat bedriva jord- eller skogsbruk, fiske eller renskötsel. Den som är lantbruksföretagare på deltid och också har lönearbete försäkras enligt LFÖPL om villkoren för försäkringen uppfylls. Man kan samtidigt tjäna in pension från både löne- och företagararbete. Om ett olycksfall inträffar Alla som hör till den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har automatiskt också olycksfallsskydd. OFLA-arbetsskadeförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete. Den som har arbetsskadeförsäkringen kan också teckna en olycksfallsförsäkring för fritiden

4 LFÖPL-arbetsinkomsten Grundprincipen är att LFÖPL-arbetsinkomsten ska motsvara lantbruksföretagarens arbetsinsats i det egna företaget. Arbetsinkomsten bestäms utifrån jordbruks- och skogsmarksarealen. Grunder för att fastställa en högre arbetsinkomst är till exempel en betydande produktivitet och olika slag av kompletterande verksamhet på gården. För fiskare baseras arbetsinkomsten på fiskeinkomsten och för renskötare på antalet renar. Företagaren kan påverka storleken En lantbruksföretagare kan själv påverka storleken av sin arbetsinkomst eftersom bestämmelserna ger en viss rörelsefrihet. Inom de gränser som anges i lagen kan man själv välja en arbetsinkomst som verkar lämplig. Det är möjligt att ändra arbetsinkomsten när förändringar inträffar i produktionen eller annars i förhållandena på gården. Ändringar i en gällande försäkring görs alltid räknat från anmälningsdagen och aldrig retroaktivt. LPA-trygghet i livets olika skeden olycksfall ålderdom LFÖPL försäkringen arbetsinkomsten sjukdom avbytarservice dödsfall - 4 -

5 Arbetsinkomstens betydelse LFÖPL-arbetsinkomsten är beräkningsgrund för lantbruksföretagarens pensioner, dagpenningar och andra ersättningar. Därför är det viktigt att arbetsinkomsten motsvarar företagarens arbetsinsats på gården. När arbetsinkomsten är rätt dimensionerad blir också ersättningarna och pensionerna som de ska. Både olycksfallsdagpenningen och olycksfallspensionen beräknas på den arbetsinkomst som är i kraft när olycksfallet inträffar. Däremot är LFÖPLpensionen beroende av alla arbetsinkomster som varit i kraft under hela försäkringstiden. Dessutom läggs LFÖPL-arbetsinkomsten som grund för uträkningen av flera andra förmåner, till exempel dagpenning från trafikförsäkringen och de dagpenningar som Folkpensionsanstalten (FPA) betalar. Även försäkringspremierna och avgiften för vikariehjälp bestäms enligt LFÖPL-arbetsinkomsten. De företagare som hör till den obligatoriska försäkringen kan ha rätt till semester och vikariehjälp. LFÖPL-försäkringen ger pensionstillväxt Den Har ännu Försäkring vid försäkrades ålder inte pension sidan av pension år 1,5 % per år 1,5 % per år år 1,9 % per år 1,5 % per år år 4,5 % per år 1,5 % per år Du kan ändra din arbetsinkomst via e-tjänsterna! - 5 -

6 Jordbrukare och skogsägare LFÖPL-försäkringen omfattar åriga lantbruksföretagare som bedriver jord- eller skogsbruk. Även företagarens make, maka eller sambo hör till försäkringen. Dessutom LFÖPL-försäkras familjemedlemmar, delägare i ett dödsbo och de som bedriver jordbruk i en sammanslutning. Jordbruk En gårdsbruksidkare försäkras om brukningsenheten har minst fem LFÖPLhektar odlad jordbruksmark eller skog. Hela åkermarken räknas som LFÖPLhektar samt av skogen medräknas i södra Finland 1/10, i mellersta Finland 1/15 och i norra Finland 1/20 av arealen. Arbetsinkomsten av jordbruksmarken baseras på arealen, och odlade arrendeåkrar medräknas. Antalet företagare och gårdens produktivitet är också av betydelse för arbetsinkomsten av jordbruk. Skog En skogsägare försäkras om han eller hon i betydande grad arbetar i den egna skogen. Även en skogsägare som har ingått ett avtal om skötseln av sin skog kan försäkras. För skogen bestäms en basarbetsinkomst utifrån skogsarealen. Den arbetsinkomst som fastställs är beroende av var i landet skogen är belägen. Skogsarbetenas omfattning har också betydelse. Kompletterande verksamhet Som LFÖPL-arbete betraktas utöver gårdsbruket även all annan verksamhet som beskattas som jordbruk, bland annat maskinarbeten, förädling av gårdens produkter, virkessågning, tröskning och torkning av spannmål, biodling, fiskodling och gårdsbruksturism. Sådan kompletterande verksamhet som inte beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk försäkras inte enligt LFÖPL

7 Kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk kan höja gårdsbrukets arbetsinkomst. Höjningen motsvarar företagarens arbetsinsats i verksamheten. Hela gårdens arbetsinkomst När arbetsinkomsterna av jordbruksmarken och skogen samt av en eventuell kompletterande verksamhet räknas samman erhålls hela gårdens arbetsinkomst. Den fördelas mellan företagarna enligt deras arbetsinsatser. Företagarens eget förslag är viktigt när arbetsinkomsten bestäms. Företagare som försäkras Som företagare på ett jordbruk försäkras den person som innehar gården. I fråga om arrendeåkrar försäkras alltid den som odlar åkrarna och inte deras ägare. Innehavarens make eller maka försäkras på samma villkor som själva företagaren. Äktenskapsförord inverkar inte på försäkringen. Försäkringen kan fastställas retroaktivt räknat från det att verksamheten inleddes, dock högst för det innevarande och de tre föregående åren. En sambo som bor tillsammans med företagaren i samma hushåll och arbetar på gården kan också försäkras. Sambons försäkring kan börja först efter ansökningsdagen. Arbetsinkomsten för en gårdsbruksidkare baseras på den odlade jordbruksmarkens areal skogsarealen kompletterande verksamhet som beskattas som jordbruk produktionen, produktiviteten och arbetsmängden antalet företagare arbetsfördelningen på gården företagarens eget förslag

8 Dödsbo På en gård som ägs av ett dödsbo kan den efterlevande maken eller makan och de barn som regelbundet arbetar på gården försäkras som företagare. Bolag och sammanslutningar De som bedriver jordbruk i en sammanslutning försäkras som företagare. Sammanslutningen kan vara till exempel en gård som två eller flera personer äger eller arrenderar gemensamt. En delägare i ett aktiebolag kan försäkras om verksamheten beskattas för jordbrukets förvärvskälla. Som företagare försäkras en delägare i ledande ställning, förutsatt att delägaren har en viss andel av bolagets aktiekapital eller av det totala röstetal som aktierna medför. När jordbruksverksamhet bedrivs i bolagsform lönar det sig alltid att utreda möjligheterna att höra till LFÖPL-försäkringen. Familjemedlemmar Som familjemedlemmar försäkras nära släktingar till företagaren om de bor på gården och arbetar där mot lön. Om ingen lön betalas kan försäkringen tecknas frivilligt. Företagarens föräldrar och barn kan försäkras även om de inte bor på gården. De måste dock arbeta där i huvudsyssla. En person som har vilande avträdelsestöd kan också försäkras som familjemedlem. En familjemedlems arbetsinkomst bestäms enligt lönen och naturaförmånerna. Om ingen lön betalas fastställs arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen

9 Fiskare En fiskare som beskattas för sin fiskeinkomst försäkras som företagare. Fiskarens make eller maka som deltar i arbetet i företaget försäkras också. Som fiskeföretagare kan enligt LFÖPL även de försäkras som utför fiskearbete i egenskap av delägare i en trål eller ett notlag samt de som fiskar mot en andel av fångsten. Sammanslutningar och bolag försäkras på samma sätt som i fråga om jordbrukare. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk för en fiskare vars inkomster av fisket når upp till en viss nivå. Fiskearbete är Det arbete som försäkras omfattar inte bara egentligt fiske utan också behandling av fisk samt tillverkning och underhåll av fångstredskap. Även marknadsföringen av fångsten är arbete som hör till LFÖPL. Arbetsinkomsten för fiskare Som en fiskares arbetsinkomst fastställs i regel procent av fiskeföretagets bruttoinkomst. Fiskarens eget förslag är viktigt när arbetsinkomsten bestäms. Om det finns flera än en företagare, fördelas företagets totala arbetsinkomst mellan dem som arbetar i fiskeföretaget enligt deras arbetsinsatser. Familjemedlemmar En fiskares familjemedlem som arbetar i fiskeföretaget och bor i samma hushåll som fiskaren försäkras enligt LFÖPL. Som arbetsinkomst fastställs familjemedlemmens lön och naturaförmåner. Om ingen lön betalas bestäms arbetsinkomsten enligt arbetsinsatsen

10 Renskötare En renägare som utför renskötselarbete för egen eller renbeteslagets räkning försäkras enligt LFÖPL. Renägarens make eller maka som deltar i renskötselarbetet försäkras också. LFÖPL-försäkringen är obligatorisk om inkomsterna av renskötseln når en viss nivå. Renskötselarbete är Renskötselarbete som hör till LFÖPL är arbete som utförs för renbeteslagets räkning, såsom vallning, uppfödning och skiljning av renar. Även slakt, märkning och renbeteslagets stängselarbeten samt arbete som renvärd eller kassör betraktas som renskötselarbete. Till LFÖPL-försäkringen hör också arbete utanför renbeteslagets bokföring, till exempel uppfödning av renar, insamling och lagring av vinterfoder samt skiljningsarbete. Det arbete som försäkras omfattar också rovdjursbekämpning, skötsel och reparation av redskap samt förädling av renprodukter. Arbetsinkomsten för renskötare En renskötares arbetsinkomst bestäms utifrån antalet inräknade renar och antalet dagar i renskötselarbete. I arbetsdagarna medräknas både arbete i renbeteslaget och arbete utanför renbeteslagets bokföring. Familjemedlemmar Som en renskötares familjemedlemmar försäkras de som bor i samma hushåll som renskötaren och utför renskötselarbete. Som arbetsinkomst fastställs familjemedlemmens lön och naturaförmåner. Försäkring måste tas även om ingen lön betalas. Arbetsinkomsten baseras i så fall på arbetsinsatsen

11 Frivillig LFÖPL-försäkring LFÖPL-försäkringen kan tas frivilligt på en gård som är mindre än fem LFÖPLhektar. En frivillig försäkring är aktuell även i sådana fall där företagaren arbetar på gården men arbetsinkomsten per år inte räcker till för den obligatoriska försäkringen. En familjemedlem som inte får lön för sitt arbete på gården kan också ta en frivillig försäkring. Den frivilliga försäkringen är även avsedd för personer som gått i ålderspension men fortsätter med lantbruksföretagararbetet. Den frivilliga försäkringen ger i det närmaste samma förmåner som den obligatoriska försäkringen. Den som är frivilligt försäkrad hör dock inte till grupplivförsäkringen och har inte heller rätt till avbytarservice. Bara en obligatorisk försäkring medför dessa rättigheter. OFLA-arbetsskadeförsäkringen hör inte automatiskt till en frivillig LFÖPLförsäkring, men också OFLA-försäkringen kan tas frivilligt. En frivillig försäkring börjar tidigast räknat från ansökningsdagen. Obligatorisk och frivillig försäkring Obligatorisk LFÖPL OFLA-arbetsskadeförsäkring hör till automatiskt. Grupplivförsäkring (GLF) ingår. Frivillig LFÖPL Den försäkrade kan dessutom ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring. Inte LFÖPL-försäkrad Den som ändå utför lantbruksföretagararbete kan ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

12 OFLA-arbetsskadeförsäkring Alla som är obligatoriskt LFÖPL-försäkrade får automatiskt OFLA-arbetsskadeförsäkringen för lantbruksföretagare. Den ersätter olycksfall som inträffar i lantbruksföretagararbetet och yrkessjukdomar som beror på detta arbete. De som inte är obligatoriskt försäkrade men ändå regelbundet utför lantbruksföretagararbete kan ta OFLA-försäkringen frivilligt. Man får den frivilliga försäkringen också utan att ha LFÖPL-försäkring. Den frivilliga arbetsskadeförsäkringen är även avsedd för personer som har avträdelsestöd och arbetar på gården i egenskap av familjemedlemmar. Även personer som är yngre än 18 år eller som har fyllt 68 år kan teckna den frivilliga arbetsskadeförsäkringen om de utför lantbruksföretagararbete, fastän de inte kan få LFÖPL-försäkring. Vid sidan av arbetsskadeförsäkringen kan man också ta en OFLA-olycksfallsförsäkring för fritiden. Den ersätter olycksfall som inträffar i det privata hushållet och i fritidssysselsättningar. Vad ersätts? Olycksfallsförsäkringen ersätter de nödvändiga kostnaderna i sin helhet för vård av skador och för läkemedel och vårdresor. Dagpenning betalas till den som på grund av ett olycksfall är arbetsoförmögen i minst tre dagar utöver dagen för olycksfallet. Dagpenning betalas i högst ett år från det att olycksfallet inträffade. Om arbetsoförmågan varar i mer än ett år betalas olycksfallspension. OFLA-försäkringen kan även bekosta menersättningar eller rehabilitering. Efter ett olycksfall med dödlig utgång betalas familjepension till make och barn samt begravningshjälp

13 OFLA-fritidsförsäkring Olycksfallsförsäkringen för fritiden är avsedd för dem som utför lantbruksföretagararbete. Bara de som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan teckna fritidsförsäkringen. Vad ersätts? OFLA-fritidsförsäkringen ersätter olycksfall som inträffar i det privata hushållet och annars på fritiden. Till det privata hushållet hör till exempel att bygga ett bostadshus och hålla det i skick, att städa bostaden och att laga mat åt familjen. OFLA-fritidsförsäkringen ersätter också olycksfall som inträffar i fritidssysselsättningar, till exempel i all idrott oberoende av gren, och på utlandsresor. Ersättningarna bestäms på samma sätt som i fråga om arbetsskadeförsäkringen. Fritidsförsäkringen ersätter inte sjukdomar och inte heller olycksfall som inträffar i löne- eller företagararbete. Försäkringen ger inga ersättningar för trafikskador eller misshandel eller då rätten till ersättning bestäms enligt någon annan lag

14 Försäkringspremier Försäkringspremien baseras på den försäkrades personliga LFÖPL-arbetsinkomst. Premien är beroende av arbetsinkomstens storlek och den försäkrades ålder. På grund av att de som fyllt 53 år har en större pensionstillväxt måste de också betala en litet högre försäkringspremie. Premien för den frivilliga LFÖPL-försäkringen är lika stor som för den obligatoriska försäkringen. Social- och hälsovårdsministeriet fastställer procentsatserna för premien varje år. Den försäkrade betalar premien i 1 3 rater beroende på premiens storlek. Om arbetsinkomsten ändras under året rättar LPA försäkringspremien i de senare rater som förfaller till betalning. Exempel på försäkringspremier år 2011 LFÖPL-arbetsinkomst per år e e e LFÖPL- och GLF-premierna 177 e/mån. 277 e/mån. 436 e/mån. OFLA-premien 30 e/mån. 44 e/mån. 58 e/mån. (obligatorisk arbetsskadeförsäkring) Den försäkrade i exemplet är under 53 år. OFLA-premien anges utan beaktande av OFLA-bonus eller rabatten för dem som hör till företagshälsovården

15 Övriga försäkringspremier På samma faktura som LFÖPL-premien debiteras också premierna för OFLA-arbetsskadeförsäkringen och grupplivförsäkringen (GLF). Premierna för frivilliga försäkringar faktureras separat en gång om året. OFLA-bonus De försäkrade tjänar in OFLA-bonus med 10 procentenheter per skadefritt år. Som högst kan bonusrabatten på försäkringspremien vara 50 procent av full premie. Varje ersatt skada minskar rabatten med 10 procentenheter. Bonus intjänas både i arbetsskadeförsäkringen och i fritidsförsäkringen men räknas separat. Företagshälsovård ger premierabatt Företagare som är LFÖPL-försäkrade och har anslutit sig till företagshälsovården för lantbruksföretagare får 20 procents rabatt på sin premie för OFLAarbetsskadeförsäkringen. För att få denna rabatt måste man ha anslutit sig till företagshälsovården före den 1 oktober året innan. Skatteavdrag De försäkringspremier som betalas till LPA är i sin helhet avdragsgilla vid beskattningen. Premierna kan dras av från jordbrukets inkomst, LFÖPL-premien även från förvärvsinkomsten. Fiskare och renskötare kan dra av sina försäkringspremier från inkomsterna av fisket eller renskötseln

16 Försäkring vid sidan av pensionen Även den som är pensionerad kan samtidigt tjäna in ny pension. En företagare kan ta en ny LFÖPL-försäkring om lantbruksföretagarverksamheten fortsätter och villkoren för försäkringen uppfylls. En pensionstagare som är försäkrad tjänar in ny pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år. Ålderspension När den försäkrade går i ålderspension upphör den obligatoriska LFÖPLförsäkringen. Den som har ålderspension och inte fyllt 68 år kan ta en frivillig LFÖPLförsäkring, om han eller hon fortsätter med lantbruksföretagararbetet och de övriga villkoren uppfylls. Försäkringen avslutas när arbetet upphör eller senast när den försäkrade fyller 68 år. Den nya pensionen kan börja betalas tidigast när pensionstagaren fyllt 68 år. Invalidpension Den som har invalidpension kan försäkras på basis av sin återstående arbetsinsats. Om villkoren uppfylls är LFÖPL-försäkringen obligatorisk. Pensionen från den nya försäkringen läggs till den tidigare pensionen när invalidpensionen ändras till ålderspension. Rehabiliteringsstöd Den som har rehabiliteringsstöd kan försäkras om villkoren för försäkringen uppfylls. Om personen återfår arbetsförmågan bör försäkringen uppdateras. Även arbetsskadeförsäkring Om LFÖPL-försäkringen är obligatorisk får den försäkrade automatiskt en OFLA-arbetsskadeförsäkring. För en pensionstagare som har en frivillig eller ingen LFÖPL-försäkring lönar det sig att ta en frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring med tanke på olycksfall

17 Praktiska frågor Kontakta alltid LPA-ombudsmannen eller LPA när du inleder eller avslutar företagsverksamhet (jordbruk, fiske, renskötsel, skogsbruk) du köper, säljer eller arrenderar mark eller avstår från arrendemark arbetsfördelningen på gården ändras eller en ny företagare kommer till gården produktiviteten eller produktionssättet på gården förändras väsentligt du har börjat eller upphört med kompletterande verksamhet eller beskattningen av den kompletterande verksamheten ändras lönebetalning till en familjemedlem som fyllt 18 år börjar eller slutar en familjemedlem flyttar från gården du önskar teckna en frivillig LFÖPL- eller OFLA-försäkring. Annat att beakta Utomstående avlönad arbetskraft hör till området för annan lagstadgad pensions- och olycksfallsförsäkring. Fristående företagsverksamhet som inte hör till jordbruket försäkras på annat håll. Det lönar sig att ta reda på i vilken pensionsanstalt verksamheten försäkras

18 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, dina pensioner och andra ersättningar som betalts till dig. LPA-trygghet på nätet Du kan uppdatera din LFÖPL-arbetsinkomst ändra din adress eller ditt kontonummer söka LPA-sjukdagpenning skriva ut olika intyg få en förhandsberäkning av din nuvarande trygghet granska dina försäkringsuppgifter bekanta dig med ditt pensionsutdrag. Kom också ihåg Lomitusnetti för avbytarservice!

19 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten i ålderdomen och vid arbetsoförmåga, arbetslöshet och deltidsarbete samt om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring har också möjlighet att ta en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en lantbruksföretagare blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renhushållning. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som hör till den lagstadgade LFÖPL-försäkringen kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbetet och arbetshälsa Syftet med det hälsofrämjande arbetet är att lantbruksföretagarna ska orka bättre i arbetet och använda hälsosamma och säkra arbetsmetoder. På det sättet kan antalet olycksfall och yrkessjukdomar minskas

20 Mer information om LPA-tryggheten LPA-ombudsmännen och vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel eller på måndagar svenskt servicenummer Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 3/2011

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LPA-trygghet och avbytarservice

LPA-trygghet och avbytarservice LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2015 2018 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 1 (11) Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 ALLMÄNT År 2009 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 40:e verksamhetsår. Vid utgången av 2009 utgjordes LPA:s kunder av 81 146 LFÖPL-försäkrade

Läs mer

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 3.4.2008 Allmänt År 2007 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 38:e verksamhetsår. Vid utgången av 2007 utgjordes LPA:s kunder av 86 549 LFÖPL-försäkrade,

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner.

RP 135/2010 rd. bolagets aktier eller ensam har motsvarande bestämmanderätt i bolaget inte längre jämställas. och i lagen om sjömanspensioner. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till bestämmelser om definitionen av företagare i arbetspensionslagarna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att lagen om

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Optimi Personförsäkring

Optimi Personförsäkring Optimi Personförsäkring Möt morgondagen med ett bekymmer mindre Med Mandatum Lifes Optimi Personförsäkring kan du komplettera ditt lagstadgade försäkringsskydd och underlätta morgondagen för dig själv

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn

Lag. om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut upphävs i pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 92 3 mom. och 171 2 mom., ändras 3 1 mom. 8 punkten,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2004 var det 35:e verksamhetsåret för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA och samtidigt det tionde året av Finlands medlemskap i Europeiska unionen. Medlemskapet

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän i EU-situationer Innehåll Allmänt...1 Flaggregeln...1 Lönebetalning från sjömannens bosättningsland..1 Utsända sjömän...2 Arbete samtidigt

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

RP 157/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 157/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, 7 lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare,

Läs mer

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR 19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Innehåll 1. Allmänna frågor... 4 1.1. Vad är pensionsutdraget?... 4 1.2. Vem får ett pensionsutdrag?... 4 1.3. Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?...

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Flexibel ålderspension. Ålderspension och partiell förtida ålderspension Flexibel ålderspension Ålderspension och partiell förtida ålderspension Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring

P E N S I O N S F A K T A. Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse ALLMÄNT År 2011 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 42:a verksamhetsår. De uppgifter som förelagts LPA och kundgrupperna förblev oförändrade under året. Under

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring för företagare i enlighet med 57 1 och 2 momentet i lagen om olycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor gäller fr.o.m 1.1.2014 De understreckade begreppen i texten

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Statens tjänstegrupplivförsäkring

Statens tjänstegrupplivförsäkring P E N S I O N S F A K T A Statens tjänstegrupplivförsäkring Statens tjänstegrupplivförsäkring Den som är statligt anställd omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017

GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 GRUPPLIVFÖRSÄKRING FÖR ARBETSTAGARE VILLKOR 2017 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Familjepension. Trygghet till de efterlevande

Familjepension. Trygghet till de efterlevande Familjepension Trygghet till de efterlevande Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral Kundtjänst och besöksadress: Bokhållargatan 3, Östra Böle, Helsingfors Postadress: 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen Postadress: PB 1005, 00521 Helsingfors Besöksadress: registraturen (må-fre 8.00-16.15) Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors Telefonnummer: Växel 029 564 3200 Registratur 029 564 3210

Läs mer

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och aktuellt från LPA Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 Företagshälsovården för lantbruksföretagare, historia Lantbruksföretagarna har frivilligt

Läs mer