LPA-trygghet för anhöriga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet för anhöriga"

Transkript

1 LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger pensionsskydd för jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskar- och konstnärsstipendiater. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-trygghet. Den här broschyren presenterar förmånerna bara i stora drag. Närmare information finns på vår webbplats. LPA:s ombudsmän hjälper också i alla frågor som rör LPA-tryggheten

3 Förmåner för efterlevande anhöriga Efter ett dödsfall har den efterlevande maken, dvs. änkan eller änklingen, rätt till familjepension efter den avlidne förmånslåtaren. Även minderåriga barn har rätt till familjepension. Familjepensionen från LPA betalas oftast i form av LFÖPL-familjepension. Om dödsfallet orsakats av ett olycksfall betalas OFLA-familjepension. De anhöriga till en LFÖPL-försäkrad som avlidit kan även få ersättningar från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Dessa ersättningar betalas som ett engångsbelopp. Från annat håll Utöver förmånerna från LPA kan den efterlevande maken och barnen ha rätt till allmän familjepension från Folkpensionsanstalten FPA. Andra lagar och avtal kan också ge rätt till ersättningar. Familjepension kan till exempel betalas från den allmänna olycksfallsförsäkringen, trafikförsäkringen eller försäkringen för olycksfall i militärtjänst. Om man får ersättningar enligt flera olika lagar inverkar det på ersättningarnas storlek. Dessutom kan förmånslåtaren ha haft frivilliga försäkringar. Eftersom ersättningarna från dem bygger på avtal, inverkar de inte på betalningen av lagstadgade ersättningar

4 LFÖPL-familjepension Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas utkomst om familjeförsörjaren dör. Familjepension betalas i allmänhet till den efterlevande maken och till minderåriga barn. Ett villkor för LFÖPL-familjepension är att förmånslåtaren i något skede haft en LFÖPL-försäkring i kraft. Familjepension kan beviljas även om försäkringen upphört redan tidigare på grund av pensionering eller av någon annan orsak. Det har ingen betydelse i vilken ålder förmånslåtaren avled. Familjepensionens storlek är beroende av förmånslåtarens egen pension. Om förmånslåtaren vid sin död inte var pensionerad, räknas pensionen på samma sätt som om förmånslåtaren vid sin död hade haft rätt till invalid- eller ålderspension. Den efterlevande maken har rätt till familjepension om äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren fyllde 65 år och makarna har eller hade haft ett gemensamt barn. Om makarna inte hade något gemensamt barn, får den efterlevande maken familjepension förutsatt att den efterlevande maken var under 50 år när äktenskapet ingicks och den efterlevande maken var minst 50 år eller långvarigt arbetsoförmögen när maken dog och äktenskapet hade varat i minst fem år. Undantag: En efterlevande kvinna som ingått äktenskap efter att ha fyllt 50 år får familjepension om äktenskapet hade ingåtts före

5 LFÖPL-efterlevandepension Rätten till familjepension i form av efterlevandepension gäller såväl kvinnor som män och i vissa fall även en före detta maka eller make. Efterlevandepensionen kan vara högst hälften av förmånslåtarens pension. Den efterlevande makens egna löneinkomster eller egen arbetspension kan ha minskande effekt på efterlevandepensionen. Minskningen kan leda till att ingen efterlevandepension återstår att betala. En sambo har inte rätt till LFÖPL-efterlevandepension. Ett gemensamt barn ändrar inte saken. Storleken av en familjepension som betalas till en efterlevande make kan ändras om den efterlevande maken själv går i pension. Efterlevandepensionen upphör om den efterlevande maken ingår ett nytt äktenskap före 50 års ålder. LFÖPL-barnpension Barn under 18 år får familjepension i form av barnpension. Förutom förmånslåtarens egna barn kan rätten till familjepension gälla även den efterlevande makens barn. Dessa barn måste vid tiden för dödsfallet ha bott tillsammans med den efterlevande maken, alltså sin mor eller far, och förmånslåtaren i samma hushåll. Det sammanlagda beloppet av barnens pensioner beror på antalet barn. Pensionen delas jämnt mellan de barn som har rätt till den. LFÖPL-barnpensionen upphör när barnet fyller 18 år. Barnpensionen fortsätter inte efter den tidpunkten ens i det fall att barnet studerar. När pensionen upphör för något barn räknas pensionen ut på nytt och delas jämnt mellan de barn som fortfarande har rätt till barnpension

6 OFLA-familjepension Om dödsfallet orsakats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom, får de anhöriga familjepension enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (OFLA). Den efterlevande maken och barn under 18 år får alltid OFLA-familjepension. Ett barn under 25 år som studerar eller är arbetsoförmögen kan också få pension. En sambo kan på vissa villkor få OFLA-efterlevandepension. Det förutsätts att sambon bodde i gemensamt hushåll med förmånslåtaren under äktenskapsliknande förhållanden och dessutom har ett gemensamt barn eller hade en gemensam LFÖPL-försäkring med förmånslåtaren. Familjepensionens storlek Efterlevandepensionen är procent och barnpensionerna procent av förmånslåtarens årsarbetsförtjänst. Andelarna är beroende av hur många pensionstagare det finns. Det sammanlagda pensionsbeloppet är högst 70 procent av förmånslåtarens årsarbetsförtjänst. OFLA- och LFÖPL-familjepensionerna samordnas sinsemellan. Om LFÖPLfamiljepensionen är större, utbetalas i de flesta fall hela OFLA-familjepensionen och bara den överskjutande delen av LFÖPL-familjepensionen. Begravningshjälp Om dödsfallet orsakats av ett olycksfall eller en yrkessjukdom, betalas begravningshjälp från OFLA-försäkringen. De som ordnat begravningen får begravningshjälpen även om den avlidne inte efterlämnat några anhöriga med rätt till familjepension. De faktiska begravningskostnaderna har ingen betydelse, utan begravningshjälpen är ett fast belopp vars storlek fastställs varje år

7 Grupplivförsäkring En lantbruksföretagare eller stipendiat som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring hör automatiskt också till grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Rätten till ersättning från grupplivförsäkringen kvarstår i tre år efter att LFÖPL-försäkringen har upphört. Om orsaken till att försäkringen upphört är att den försäkrade beviljats full invalidpension, kvarstår rätten till ersättning i fem år efter att försäkringen har upphört. Om förmånslåtaren redan hade LFÖPL-ålderspension betalas däremot inga ersättningar från grupplivförsäkringen. Den som är frivilligt LFÖPL-försäkrad hör inte till grupplivförsäkringen, och då får de anhöriga inte heller några ersättningar. Grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare motsvarar i princip den grupplivförsäkring som löntagare har. Om den avlidne lantbruksföretagaren eller stipendiaten samtidigt också hade en anställning, kan de anhöriga få ersättning från bara ett grupplivförsäkringssystem. Vem får ersättning De som har rätt till ersättning är den efterlevande maken och barn under 18 år, likaså barn under 22 år som bedriver yrkesstudier på heltid. Under vissa förutsättningar kan också en sambo ha rätt till ersättning från grupplivförsäkringen

8 Ersättningens storlek Den ersättning som betalas från grupplivförsäkringen är ett engångsbelopp, som består av ett grundbelopp och eventuella tillägg. Grundbeloppet är beroende av hur gammal förmånslåtaren var vid sin död. Ju yngre han eller hon var, desto större är beloppet. Antalet barn som har rätt till ersättning inverkar också på den summa som betalas. Om dödsfallet orsakats av ett olycksfall höjs ersättningarna med 50 procent. Exempel på ersättningar från grupplivförsäkringen En LFÖPL-försäkrad som inte fyllt 50 år dör genom ett olycksfall. Efterlevande maken får Varje barn får Grundbelopp euro Barntillägg euro Olycksfallstillägg euro Olycksfallstillägg euro Sammanlagt euro Sammanlagt euro Om det inte finns någon efterlevande make, delas ersättningen jämnt mellan barnen. Storleken på ersättningarna fastställs varje år, och exemplet gäller år

9 Praktiska frågor En gemensam blankett används för att söka familjepension enligt arbetspensionslagarna (till exempel LFÖPL) och familjepension från Folkpensionsanstalten. Ansökan lämnas in till bara ett ställe. En särskild blankett (TI) behövs däremot för att söka OFLA-familjepension och begravningshjälp. LPA-ombudsmannen ger närmare råd och hjälp att fylla i blanketten. De anhöriga kan få vikariehjälp för organisering av lantbruksföretagarverksamheten, förutsatt att den avlidne själv hade rätt till vikariehjälp. För att få vikariehjälp ska man vända sig till den lokala enheten för avbytarservice. Om den avlidne hade försäkringar i LPA avslutas de på dödsdagen. Försäkringspremier tas också ut till och med dödsdagen. De försäkringspremier som eventuellt betalats för mycket återbetalas från LPA utan särskild begäran. Om andra försäkrades arbetsinsatser i företaget ändras till följd av dödsfallet, bör LFÖPL-arbetsinkomsterna justeras så att de motsvarar de förändrade förhållandena. Det lönar sig att göra justeringen i det skede då läget börjar stabiliseras. LPA-ombudsmannen ger närmare råd. Om den avlidne var pensionerad upphör pensionen vid utgången av dödsmånaden. LPA återkräver den pension som eventuellt hunnit betalas för längre tid. FPA betalar inte familjepension till en efterlevande make som hunnit fylla 65 år vid makens död. Familjepensionen är skattepliktig inkomst. LPA ger närmare anvisningar om beskattningen i samband med beslutet om familjepension. Fastän ersättningar från grupplivförsäkringen i allmänhet är skattefri inkomst, ska beloppet ändå upptas i bouppteckningen

10 Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster. Inloggningen sker med personliga nätbankskoder på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Dessutom kan du se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, pensioner och andra ersättningar som betalts till dig

11 LPA-trygghet är Arbetspensioner (LFÖPL) Arbetspensionerna tryggar utkomsten i ålderdomen, vid arbetsoförmåga eller deltidsarbete och om familjeförsörjaren dör. LFÖPL-pensionerna beviljas enligt samma grunder som andra företagares och löntagares arbetspensioner. Ersättningar för olycksfall och yrkessjukdomar (OFLA) Arbetsolycksfall och yrkessjukdomar ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare. Den som har en OFLA-arbetsskadeförsäkring kan också teckna en frivillig olycksfallsförsäkring för fritiden. LPA-sjukdagpenning När en lantbruksföretagare eller stipendiat blir sjuk betalar LPA dagpenning för en stor del av självrisktiden i sjukförsäkringen. Avträdelsestöd (AVSTÖ) Avträdelsestöd kan beviljas äldre jordbrukare och renskötare som upphör med att bedriva jordbruk respektive renskötsel. Ersättningar från grupplivförsäkringen (GLF) Om en LFÖPL-försäkrad dör får de anhöriga ersättning från grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare. Avbytarservice De lantbruksföretagare som hör till den lagstadgade LFÖPL-försäkringen kan få en avbytare till gården. Avbytarservicen ordnas av fristående lokala enheter som omfattar flera kommuner. Skydd i arbete och arbetshälsa Verksamheten för skydd i arbete och det hälsofrämjande arbetet bedrivs för att lantbruksföretagarna ska orka bättre i arbetet och använda hälsosamma och säkra arbetssätt. Syftet är att minska antalet olycksfall och yrkessjukdomar

12 Mer information om LPA-tryggheten LPA:s ombudsmän och kundtjänst hjälper dig i alla frågor som rör LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudsmännens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel eller på måndagar det svenska servicenumret Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 9/2011

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall

Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall 2013 Kollektivavtalad försäkring vid dödsfall Om du skulle avlida i yrkesverksam ålder ger fackets livförsäkring ekonomisk hjälp till dina efterlevande make, registrerad

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Efterlevandelivränta och begravningshjälp Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Efterlevandelivränta och begravningshjälp Vägledning 2012:1 version 2 Beslutad 2012-10-25 Sjukförmåner Efterlevandelivränta och begravningshjälp

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer