LPA-trygghet och avbytarservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet och avbytarservice"

Transkript

1 LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskar- och konstnärsstipendiater pensionstrygghet. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-tryggheten. Den här broschyren berättar om avbytarservice i stora drag. Om du vill få mera detaljerad information eller ge respons på den avbytarservice du fått, kan du kontakta din egen lokala enhet för avbytarservice. På våra webbsidor, finns uppgifter om alla lokala enheter för avbytarservice samt mångsidig information om avbytarservice

3 Avbytarservice för lantbruksföretagare En lantbruksföretagare som omfattas av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har rätt till avbytarservice för lantbruksföretagare. Avbytarservicen är avsedd att avlasta lantbruksföretagarna och främja deras möjligheter att orka i arbetet. Med hjälp av avbytartjänsterna kan företagarna frigöra sig från sitt dagliga arbete. Avbytarservice kan ges företagare som bedriver sådan husdjursproduktion eller växtodling som beskattas enligt gårdsbruksskattelagen. Avbytarservicen omfattar semester och vikariehjälp. Därutöver kan företagaren få avgiftsbelagd avbytarhjälp även för andra arbeten än sådana som anknyter till lantbruksföretagets verksamhet. En företagare som bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla kan få semester. Företagaren kan dessutom få vikariehjälp om han eller hon är förhindrad att utföra sina dagliga arbeten, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Växtodlare och deltidsodlare kan också få vikariehjälp. Hur avbytarservicen ordnas Kommunerna ordnar avbytarservicen på grundval av uppdragsavtal som de ingått med LPA. Lantbruksföretagaren ska ansöka om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där hans eller hennes gård är belägen. En lokal enhet kan bestå av en eller flera kommuner. Företagaren har möjlighet att välja om han eller hon anlitar den kommunala avbytarservicen eller själv ordnar sina avbytartjänster. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen. LPA svarar för verkställigheten av avbytarservicen på riksnivå. Avbytarservicen finansieras av statens medel samt genom de avgifter som serviceanvändarna betalar för vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarhjälp

4 Vem får avbytarservice? Rätt till avbytarservice har de lantbruksföretagare och familjemedlemmar till dem som har en gällande obligatorisk LFÖPL-försäkring eller ansökan om sådan försäkring under behandling i LPA. Den som får rehabiliteringsstöd kan också få avbytarservice liksom även den som får delinvalidpension eller deltidspension enligt LFÖPL, om en obligatorisk LFÖPL-försäkring fortgår parallellt med pensionen. Bedriver husdjursproduktion De lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan anlita avbytarservice i alla dess former. Företagaren har då rätt till 26 dagar semester samt till vikariehjälp vid behov. Han eller hon kan också få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för maximalt 120 timmar per år. För att få semester måste lantbruksföretagaren bedriva husdjursproduktion som huvudsyssla. Växtodlare Vikariehjälp kan beviljas växtodlare, deltidsjordbrukare samt lantbruksföretagare som har en kreatursbesättning som är mindre än fyra husdjursenheter. Vikariehjälp kan också beviljas företagare vars obligatoriska LFÖPL-försäkring ännu inte var i kraft vid årsskiftet. Blir utanför avbytarservicen Rätten till semester och vikariehjälp gäller inte fiskare och renskötare. De som har en frivillig försäkring kan inte heller beviljas avbytarservice. Den som får full invalidpension, förtida ålderspension eller arbetslöshetspension blir också utanför avbytarservicen. En företagare som får en arbetslöshetsförmån har ingen semesterrätt men kan beviljas vikariehjälp. En generationsväxlingspension eller ett avträdelsestöd är också ett hinder för avbytarservice. En företagare, vars obligatoriska LFÖPL-försäkring baserar sig enbart på skogsmark, får inte heller semester eller vikariehjälp

5 Semester En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan få 26 dagar semester per år. Rätten till semester är personlig. Ett villkor för semester är att företagaren har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla. Antalet husdjursenheter måste vara minst fyra. När antalet husdjursenheter beräknas medtas endast de husdjur som ger en inkomst som beskattas enligt gårdsbruksskattelagen. En nyetablerad lantbruksföretagare har rätt till semester under sitt första företagarår bara om hans eller hennes obligatoriska LFÖPL-försäkring trätt i kraft senast den första januari året i fråga. Även om försäkringen inte varit i kraft vid årsskiftet kan en förvärvare vid en generationsväxling få semester redan under sitt första företagarår, om avträdaren haft semesterrätt men inte tagit ut alla sina semesterdagar före avträdelsen. De outtagna dagarna kan då överföras på förvärvaren. En husdjursenhet är lika med en ko fyra dikor fyra andra nötdjur två hästar tre suggor jämte grisar fyra galtar femton andra svin fyra getter över sex månader tio får över sex månader trettio avelsrävar eller finnsjubbar sextio andra pälsdjur som hålls för avelsändamål hundra djur som är fjäderfä tusen broilrar eller kycklingar under sexton veckor - 5 -

6 Vikariehjälp Vikariehjälp kan beviljas om lantbruksföretagaren tillfälligt inte förmår utföra sitt arbete exempelvis på grund av sjukdom eller olycksfall. Vikariehjälp kan beviljas både företagare som bedriver husdjursproduktion, växtodlare och deltidsjordbrukare. Alla företagare som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och regelbundet deltar i arbetena på sin gård omfattas av vikariehjälpen. Vikariehjälp kan beviljas på följande grunder: arbetsoförmåga som beror på sjukdom eller olycksfall rehabiliteringsstöd rehabilitering verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan graviditet och förlossning faderskapsledighet vård av adoptivbarn vård av barn under tre år vård av sjukt barn som inte fyllt tio år vård eller rehabilitering av sjukt barn för högst den tid specialvårdspenning betalas vuxenutbildning bevärings- eller civiltjänst samt repetitionsövning producentorganisations möten nära anhörigs död och begravning organisering av fortsatt företagsverksamhet eller avslutande av företagsverksamheten annan orsak, exempelvis eget bröllop eller egen 50- eller 60-års dag

7 Villkor för vikariehjälp Ett villkor för vikariehjälp är att lantbruksföretagaren arbetar regelbundet på gården. Dessutom förutsätts att arbetena på gården inte kan ordnas genom interna arrangemang. Ett arbete som företagaren har ytterom gården är inget hinder för vikariehjälp. Företagarens andel av arbetena på gården måste dock vara betydande. Orsaken till vikariehjälpen ska alltid vara tillfällig. Vikariehjälp kan inte beviljas om lantbruksföretagaren inte längre kan fortsätta med sitt lantbruksföretagararbete exempelvis efter en sjukledighet eller rehabilitering. Rätten till vikariehjälp upphör då företagaren går i ålderspension. Vikariehjälp beviljas på basis av särskilda grunder för vikariehjälp som räknas upp i avbytarservicelagen. Vikariehjälpsavgift Företagaren betalar en avgift för vikariehjälpen. Den normala avgiften är tre euro + 1/6000 av den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft vid årets början. Beroende på vikariehjälpsgrunden kan en högre avgift i vissa fall tas ut av användaren. Vikariehjälpsavgiften sänks med 50 procent för den tid FPA betalar moderskapspenning. Varje försäkrad får ett meddelande från LPA om storleken på sin egen personliga vikariehjälpsavgift. Om företagaren inte har en gällande LFÖPL-försäkring är grunden för vikariehjälpsavgiften den LFÖPL-arbetsinkomst som senast varit i kraft. Alla avgifter för avbytarservice är avdragbara i beskattningen

8 Avgiftsbelagd avbytarhjälp Utöver semester och vikariehjälp kan en lantbruksföretagare också få avgiftsbelagd avbytarhjälp, även för andra arbeten än lantbruksarbeten. Varje semesterberättigad företagare på gården kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för högst 120 timmar per år. Avgiften är bunden till avbytarnas lönenivå och motsvarar ungefär grundlönen för en avbytare. De lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster kan också få avgiftsbelagd avbytarhjälp. Avbytaren kan vara en avbytare som är anställd hos den lokala enheten, en yrkesutövare eller en avbytarserviceföretagare. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan ges alla dagar i veckan. Den avgiftsbelagda avbytarhjälpen får dock inte hindra ordnandet av semester eller vikariehjälp för andra lantbruksföretagare. Avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris Avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris kan också beviljas sådana lantbruksföretagare som inte har rätt till avbytarservice, om det finns tillgång till avbytare i den lokala enheten. Företagaren kan dra av avgifterna för avbytarhjälpen i sin beskattning

9 Hur avbytarservicen ordnas Företagaren ska ansöka om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där företagarens gård är belägen. Uppgifter om de lokala enheterna får du behändigast via din egen hemkommun eller på internetadressen Du har möjlighet att välja om du vill anlita kommunens avbytarservice eller själv ordna dina avbytartjänster. Om du själv ordnar dina tjänster betalar den lokala enheten en viss ersättning till dig. Kommunens avbytarservice Om du anlitar kommunens avbytarservice avlönar den lokala enheten avbytaren och ordnar tjänsterna för din räkning. Den lokala enhetens avbytare är antingen fast anställda eller visstidsanställda och de sköter merparten av alla avbytartjänster. En person som lantbruksföretagaren föreslagit kan i vissa fall anställas av den lokala enheten för att utföra en avbytartjänst. En familjemedlem till lantbruksföretagaren kan också ibland anställas som avbytare. Serviceplan Med hjälp av en serviceplan som den lokala enheten och lantbruksföretagaren gemensamt gör upp strävar man efter att anpassa avbytartjänsterna till gårdens behov. I planen intas bl.a. en beskrivning av det lantbruk som företaget bedriver, antalet husdjur och de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem, de arbeten som hör till den dagliga skötseln av husdjuren och övriga nödvändiga göromål som hör till driften av företaget. I planen uppskattas också den kompetensnivå som avbytararbetena på gården kräver. Likaså antecknas företagarnas önskemål i fråga om arrangemang i anslutning till kommande avbytartjänster. Om gården anlitar den lokala enhetens service ska serviceplanen ses över i samband med ett gårdsbesök som görs minst vart tredje år

10 Själv ordnad avbytartjänst Lantbruksföretagaren kan också själv ordna sina avbytartjänster. Företagaren skaffar då själv sin avbytare och får en ersättning för löneutgifterna efter det han eller hon skickat den lokala enheten en skriftlig utredning om att avbytartjänsten utförts. Utredningen ska undertecknas av avbytaren. Företagaren kan hålla semester samtidigt med de andra företagarna eller separat. I semestern kan ingå helgdagar utan begränsningar. Om företagaren vill ordna sina avbytartjänster själv ska han eller hon meddela den lokala enheten på förhand. På samma sätt ska anmälan göras om företagaren vill återgå till den avbytarservice som kommunen ordnar. I vartdera fallet ska en skriftlig anmälan göras till den lokala enheten före utgången av juni. Övergången sker sedan från och med ingången av året därpå. Lantbruksföretagaren kan anlita en avbytare som är anställd hos ett företag som tillhandahåller avbytartjänster eller en person som är verksam som självständig yrkesutövare i branschen. Företagaren kan också själv anställa avbytaren i ett arbetsförhållande. Information om en arbetsgivares skyldigheter fås från Landsbygdens Arbetsgivareförbund, telefon eller på webbadressen Är det fråga om subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp kan företagaren anlita en avbytare som är i den lokala enhetens tjänst eller köpa tjänsterna av ett avbytarserviceföretag eller en yrkesutövare

11 Avbytarring Ett sätt att ordna avbytartjänsterna är att bilda en avbytarring. Avbytarringen kan bestå av gårdar i en och samma by eller av gårdar som har samma produktionsinriktning. De lantbruksföretagare som ingår i ringen kan själv föreslå en avbytare. Om de inte gör det anvisar den lokala enheten en avbytare för ringen. Gårdar som själva ordnar sina avbytartjänster kan också bilda avbytarringar. Avbytaren är då en självständig yrkesutövare eller direkt anställd av lantbruksföretagarna. Avbytarringarna kan vara av olika storlek. Hur många gårdar som kan ingå i en ring är bl.a. beroende av antalet avbytare i ringen och det totala antalet avbytta dagar på gårdarna. Hur avbytarservice söks Ansökan om semester Semester söks skriftligen inom den ansökningstid som den lokala enheten fastställer. Rätt till semester ska sökas oberoende av om företagaren anlitar kommunens avbytarservice eller själv ordnar sina avbytartjänster. Vanligen görs ansökan på den ansökningsblankett som den lokala enheten skickar till företagarna. En ansökan om semester eller vikariehjälp kan också göras via internet på adressen Ansökan skickas då elektroniskt till semesterkansliet. Semestertidpunkten Semestern ska tas ut under samma kalenderår. Av godtagbart skäl kan semestern eller en del av den dock överföras till följande år. Ett sådant godtagbart skäl är exempelvis att företagaren insjuknat under den tid semester reserverats för honom eller henne

12 Helgdagar som ingår i semestern Om lantbruksföretagaren anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar får i semestern ingå högst tre söndagar eller andra motsvarande helgdagar. Om företagaren själv ordnar sina avbytartjänster kan helgdagar utan begränsningar ingå i semestern. Semester delvis samtidigt På en gård som anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar och på vilken det finns minst två semesterberättigade företagare måste företagarna ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt, om längden på företagarnas sammanräknade avbytardag är 9 timmar eller mindre eller om gården har 20 husdjursenheter eller mindre. Ansökan om vikariehjälp Vikariehjälp kan sökas muntligen eller skriftligen. Beslut om vikariehjälp ges alltid skriftligen. Också den som själv ordnar sina avbytartjänster måste ansöka om rätt till vikariehjälp. Ett villkor för att ersättning ska betalas är att lantbruksföretagaren lämnar in en utredning som undertecknats av avbytaren och som visar att avbytartjänsten har utförts. Intyg och bilagor till en vikariehjälpsansökan När företagaren ansöker om vikariehjälp ska han eller hon förete exempelvis beslut från FPA eller andra intyg som de olika vikariehjälpsgrunderna förutsätter. Vid plötslig sjukdom kan vikariehjälp beviljas för högst sju dagar utan läkarintyg. Sökande av ändring Lantbruksföretagaren har möjlighet att yrka på rättelse av ett beslut som den lokala enheten gett. Beslutet kan exempelvis gälla rätt till semester eller vikariehjälp, vikariehjälpsavgiftens storlek, ersättning för själv ordnad avbytartjänst eller avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp. En anvisning om hur ändring kan sökas ska alltid fogas till ett beslut

13 Avbytarens arbeten Till avbytarens arbetsuppgifter hör sådana nödvändiga arbeten i anslutning till husdjursproduktionen och växtodlingen som måste skötas under den tid avbytartjänsten pågår. Till avbytarens uppgifter hör endast de göromål som ingår i arbetsandelen för den person som är föremål för avbytartjänsten. I avbytarens arbetsuppgifter ingår varken skogs- eller byggnadsarbeten. Arbeten som anknyter till en kompletterande verksamhet blir också utanför avbytartjänsten. Längden på avbytarens arbetsdag För att fastställa längden på en avbytt dag ska företagaren ge den lokala enheten uppgifter om antalet husdjur och typ av husdjur samt om de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem. Likaså ska företagaren ge uppgifter om alla personer som stadigvarande deltar i husdjursskötselarbetena på gården, oberoende av om de har rätt till semester eller inte. Deras genomsnittliga uppgiftsandelar av arbetena på gården ska också anges. När det gäller dem som själva ordnar sina avbytartjänster ger den lokala enheten beslut om antalet timmar som ersätts vid semester respektive vikariehjälp. När företagaren själv ordnar tjänsten kan han eller hon fritt avtala med avbytaren om vilka arbeten som ingår i avbytarens uppgifter och hur långa dagar avbytaren utför. Den lokala enheten betalar dock ersättning bara för de timmar som beräknats åtgå till de nödvändiga göromålen på gården. Avbytarens arbetsuppgifter Är det fråga om semester ingår alla nödvändiga dagliga göromål i anslutning till husdjursproduktionen i avbytarens arbetsuppgifter. Är det fråga om vikariehjälp kan göromål i anslutning till växtodling också ingå i arbetsuppgifterna. Vid behov kan avbytaren även göra kvällsgranskningar, om alla företagare på gården håller semester samtidigt

14 Så lyckas avbytartjänsten En avbytartjänst lyckas bäst med hjälp av samarbete. Strävan är att avbytartjänsterna ordnas så väl som möjligt i enlighet med företagarnas önskemål. Företagaren kan också för sin del bidra till att avbytartjänsten utfaller väl. Därför är det bra att redan på förhand komma överens om arrangemangen och vägledningen av avbytaren. Samarbetsgrupp En förutsättning för att avbytartjänsterna ska lyckas är att alla som har att göra med avbytarservicen samarbetar. I de flesta kommuner som administrerar avbytarservice finns en samarbetsgrupp som består av ansvarspersonen i den lokala enheten, LPA-ombudet samt representanter för lantbruksföretagarna och avbytarna. Genom att kontakta medlemmarna i samarbetsgruppen och delge dem sina synpunkter kan en enskild lantbruksföretagare också inverka på verkställigheten och utvecklingen av den avbytarservice som den lokala enheten ger. Innan avbytartjänsten inleds ska företagaren vägleda avbytaren i arbetet samt ge skriftliga och muntliga anvisningar om skötseln av djuren se till att arbetsförhållandena och maskinerna uppfyller de krav skyddet i arbete ställer ge avbytaren anvisningar om användningen av maskiner, anläggningar och farliga ämnen skaffa foder och andra förnödenheter som behövs i lantbruksföretaget under semestertiden meddela avbytaren var denne kan nå honom eller henne under semestertiden

15 Lomitusnetti Lantbruksföretagarna har möjlighet att sköta sina avbytarserviceärenden elektroniskt i Lomitusnetti. Inloggningen i Lomitusnetti sker med personliga nätbankskoder på adressen I Lomitusnetti kan du exempelvis se hur många semesterdagar du har eller kontrollera för vilken tidsperiod avbytare har reserverats för dig. Du kan göra en ansökan om semester eller vikariehjälp och skicka den elektroniskt till semesterkansliet samt följa upp behandlingen av din ansökan. Via Lomitusnetti kan du också begära avgiftsbelagd avbytarhjälp till gården. Läs om avbytarservice för FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare på eller Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också få en förhandsberäkning av din nuvarande LPA-trygghet. Du kan prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Du kan också se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, dina pensioner och andra ersättningar som betalts till dig

16 Mer information om LPA-tryggheten LPA-ombuden och vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 12/2012

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning.

Detta avtal gäller inte tjänsteinnehavar-/arbetstagargrupper som får motsvarande förmåner med stöd av lag eller förordning. TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKALL BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 200/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 lagen om avträdelsepension och 25 lagen om avträdelseersättning för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012

Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad gör du när du misstänker yrkessjukdom eller om det inträffar ett olycksfall? Essi Manner/Märta Strömberg-Nygård 9.5.2012 Vad behandlas? Försäkringstrygghet och ersättningar som baserar sig på lagen

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring

2 Rätt till ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER ETT KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg

Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget = LFA-tillägg Stödutbildning 2009 Avd. för landsbygdsnäringar / Mavi Maija Kyrö Allmänt Man kan förbinda sig vid LFA-tillägget bara samtidigt som en ny

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Premie exemplen för NewLife per år

Premie exemplen för NewLife per år NewLifeförsäkring Trygghet för barnet Med en livförsäkring säkerställer du dina kärastes levnadsstandard och exempelvis återbetalningen av lån i händelse av ett överraskande dödsfall. En livförsäkring

Läs mer

KÄNN DITT SOCIALSKYDD!

KÄNN DITT SOCIALSKYDD! KÄNN DITT SOCIALSKYDD! Jordbruk med binäring FöPL, pensionsförsäkring för företagare LFöPL, pensionsförsäkring för lantbruksföretagare ArPL, pensionsförsäkring för arbetstagare OFLA, lagstadgad olycksfallsförsäkring

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Till producenterna av företagshälsovårdsservice

Till producenterna av företagshälsovårdsservice Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen 18.12.2008 Dnr 22/322/2008 Till producenterna av företagshälsovårdsservice Ändringar rörande ersättningarna för företagares företagshälsovård fr.o.m. 1.1.2009 Referens:

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR

19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR 19.1.2012 Frågor och svar år 2012 SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Innehåll 1. Allmänna frågor... 4 1.1. Vad är pensionsutdraget?... 4 1.2. Vem får ett pensionsutdrag?... 4 1.3. Varför har jag inte fått något pensionsutdrag?...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001

30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS. Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 30 januari Inveon, Borgå 1 februari Lärkkulla, Karis HENRIK LASSAS Nylands Svenska Lantbrukssällskap Direktör 2011-> Generationsskiften sedan 2001 Tel 0400 860 633 NSL/HL/2013 1 Vi erbjuder Dig rådgivning

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48)

B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) B 5 Landskapslag (1969:45) om pension för lagtingsmän (1995/48) 1. En lagtingsman har rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension av landskapsmedel på det sätt som bestäms i denna lag. (1995/48)

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Allmänt Förutom blanketten uppgörs ett skriftligt, gårdsvist avtal om företagshälsovården mellan lantbruksföretagaren och hälsocentralen.

Allmänt Förutom blanketten uppgörs ett skriftligt, gårdsvist avtal om företagshälsovården mellan lantbruksföretagaren och hälsocentralen. BLANKETTBESKRIVNING Blankettens namn Anmälan till företagshälsovården Användning Blanketten används för insamling av basuppgifter när lantbruksföretagare börjar anlita företagshälsovården för lantbruksföretagare

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR)

Familjepension. Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) P E N S I O N S F A K T A Gäller för Allmänt pensionsavtal 1974 (PA-SPR) Denna broschyr gäller enbart familjepension efter den som avgått med pension (eller motsvarande) enligt allmänt pensionsavtal 1974

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE

GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE GRUPPLIV- FÖRSÄKRING FÖR ARBETS- TAGARE 1.1.2015 De centrala arbetsmarknadsorganisationerna har träffat överenskommelse om anordnandet av grupplivförsäkringsskydd för arbetstagare. Försäkring bör tecknas

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem PROPOSITIONENS

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Arbeta med god hälsa

Arbeta med god hälsa Arbeta med god hälsa Även om du jobbar inom ditt drömyrke kan det löna sig att då och då fundera på din arbetshälsa. För att må bra som människa behöver man förutom arbete även tillräckligt motion, sömn,

Läs mer

Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag

Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag Modell för tidigt ingripande i lantbruksföretag Att ingripa är att hjälpa och bry sig om en medmänniska. Modellen för tidigt ingripande utgår från en attitydförändring. Det är nyttigt för var och en att

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer