LPA-trygghet och avbytarservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet och avbytarservice"

Transkript

1 LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskar- och konstnärsstipendiater pensionstrygghet. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-tryggheten. Den här broschyren berättar om avbytarservice i stora drag. Om du vill få mera detaljerad information eller ge respons på den avbytarservice du fått, kan du kontakta din egen lokala enhet för avbytarservice. På våra webbsidor, finns uppgifter om alla lokala enheter för avbytarservice samt mångsidig information om avbytarservice

3 Avbytarservice för lantbruksföretagare En lantbruksföretagare som omfattas av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har rätt till avbytarservice för lantbruksföretagare. Avbytarservicen är avsedd att avlasta lantbruksföretagarna och främja deras möjligheter att orka i arbetet. Med hjälp av avbytartjänsterna kan företagarna frigöra sig från sitt dagliga arbete. Avbytarservice kan ges företagare som bedriver sådan husdjursproduktion eller växtodling som beskattas enligt gårdsbruksskattelagen. Avbytarservicen omfattar semester och vikariehjälp. Därutöver kan företagaren få avgiftsbelagd avbytarhjälp även för andra arbeten än sådana som anknyter till lantbruksföretagets verksamhet. En företagare som bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla kan få semester. Företagaren kan dessutom få vikariehjälp om han eller hon är förhindrad att utföra sina dagliga arbeten, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Växtodlare och deltidsodlare kan också få vikariehjälp. Hur avbytarservicen ordnas Kommunerna ordnar avbytarservicen på grundval av uppdragsavtal som de ingått med LPA. Lantbruksföretagaren ska ansöka om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där hans eller hennes gård är belägen. En lokal enhet kan bestå av en eller flera kommuner. Företagaren har möjlighet att välja om han eller hon anlitar den kommunala avbytarservicen eller själv ordnar sina avbytartjänster. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen. LPA svarar för verkställigheten av avbytarservicen på riksnivå. Avbytarservicen finansieras av statens medel samt genom de avgifter som serviceanvändarna betalar för vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarhjälp

4 Vem får avbytarservice? Rätt till avbytarservice har de lantbruksföretagare och familjemedlemmar till dem som har en gällande obligatorisk LFÖPL-försäkring eller ansökan om sådan försäkring under behandling i LPA. Den som får rehabiliteringsstöd kan också få avbytarservice liksom även den som får delinvalidpension eller deltidspension enligt LFÖPL, om en obligatorisk LFÖPL-försäkring fortgår parallellt med pensionen. Bedriver husdjursproduktion De lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan anlita avbytarservice i alla dess former. Företagaren har då rätt till 26 dagar semester samt till vikariehjälp vid behov. Han eller hon kan också få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för maximalt 120 timmar per år. För att få semester måste lantbruksföretagaren bedriva husdjursproduktion som huvudsyssla. Växtodlare Vikariehjälp kan beviljas växtodlare, deltidsjordbrukare samt lantbruksföretagare som har en kreatursbesättning som är mindre än fyra husdjursenheter. Vikariehjälp kan också beviljas företagare vars obligatoriska LFÖPL-försäkring ännu inte var i kraft vid årsskiftet. Blir utanför avbytarservicen Rätten till semester och vikariehjälp gäller inte fiskare och renskötare. De som har en frivillig försäkring kan inte heller beviljas avbytarservice. Den som får full invalidpension, förtida ålderspension eller arbetslöshetspension blir också utanför avbytarservicen. En företagare som får en arbetslöshetsförmån har ingen semesterrätt men kan beviljas vikariehjälp. En generationsväxlingspension eller ett avträdelsestöd är också ett hinder för avbytarservice. En företagare, vars obligatoriska LFÖPL-försäkring baserar sig enbart på skogsmark, får inte heller semester eller vikariehjälp

5 Semester En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan få 26 dagar semester per år. Rätten till semester är personlig. Ett villkor för semester är att företagaren har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla. Antalet husdjursenheter måste vara minst fyra. När antalet husdjursenheter beräknas medtas endast de husdjur som ger en inkomst som beskattas enligt gårdsbruksskattelagen. En nyetablerad lantbruksföretagare har rätt till semester under sitt första företagarår bara om hans eller hennes obligatoriska LFÖPL-försäkring trätt i kraft senast den första januari året i fråga. Även om försäkringen inte varit i kraft vid årsskiftet kan en förvärvare vid en generationsväxling få semester redan under sitt första företagarår, om avträdaren haft semesterrätt men inte tagit ut alla sina semesterdagar före avträdelsen. De outtagna dagarna kan då överföras på förvärvaren. En husdjursenhet är lika med en ko fyra dikor fyra andra nötdjur två hästar tre suggor jämte grisar fyra galtar femton andra svin fyra getter över sex månader tio får över sex månader trettio avelsrävar eller finnsjubbar sextio andra pälsdjur som hålls för avelsändamål hundra djur som är fjäderfä tusen broilrar eller kycklingar under sexton veckor - 5 -

6 Vikariehjälp Vikariehjälp kan beviljas om lantbruksföretagaren tillfälligt inte förmår utföra sitt arbete exempelvis på grund av sjukdom eller olycksfall. Vikariehjälp kan beviljas både företagare som bedriver husdjursproduktion, växtodlare och deltidsjordbrukare. Alla företagare som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och regelbundet deltar i arbetena på sin gård omfattas av vikariehjälpen. Vikariehjälp kan beviljas på följande grunder: arbetsoförmåga som beror på sjukdom eller olycksfall rehabiliteringsstöd rehabilitering verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan graviditet och förlossning faderskapsledighet vård av adoptivbarn vård av barn under tre år vård av sjukt barn som inte fyllt tio år vård eller rehabilitering av sjukt barn för högst den tid specialvårdspenning betalas vuxenutbildning bevärings- eller civiltjänst samt repetitionsövning producentorganisations möten nära anhörigs död och begravning organisering av fortsatt företagsverksamhet eller avslutande av företagsverksamheten annan orsak, exempelvis eget bröllop eller egen 50- eller 60-års dag

7 Villkor för vikariehjälp Ett villkor för vikariehjälp är att lantbruksföretagaren arbetar regelbundet på gården. Dessutom förutsätts att arbetena på gården inte kan ordnas genom interna arrangemang. Ett arbete som företagaren har ytterom gården är inget hinder för vikariehjälp. Företagarens andel av arbetena på gården måste dock vara betydande. Orsaken till vikariehjälpen ska alltid vara tillfällig. Vikariehjälp kan inte beviljas om lantbruksföretagaren inte längre kan fortsätta med sitt lantbruksföretagararbete exempelvis efter en sjukledighet eller rehabilitering. Rätten till vikariehjälp upphör då företagaren går i ålderspension. Vikariehjälp beviljas på basis av särskilda grunder för vikariehjälp som räknas upp i avbytarservicelagen. Vikariehjälpsavgift Företagaren betalar en avgift för vikariehjälpen. Den normala avgiften är tre euro + 1/6000 av den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft vid årets början. Beroende på vikariehjälpsgrunden kan en högre avgift i vissa fall tas ut av användaren. Vikariehjälpsavgiften sänks med 50 procent för den tid FPA betalar moderskapspenning. Varje försäkrad får ett meddelande från LPA om storleken på sin egen personliga vikariehjälpsavgift. Om företagaren inte har en gällande LFÖPL-försäkring är grunden för vikariehjälpsavgiften den LFÖPL-arbetsinkomst som senast varit i kraft. Alla avgifter för avbytarservice är avdragbara i beskattningen

8 Avgiftsbelagd avbytarhjälp Utöver semester och vikariehjälp kan en lantbruksföretagare också få avgiftsbelagd avbytarhjälp, även för andra arbeten än lantbruksarbeten. Varje semesterberättigad företagare på gården kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för högst 120 timmar per år. Avgiften är bunden till avbytarnas lönenivå och motsvarar ungefär grundlönen för en avbytare. De lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster kan också få avgiftsbelagd avbytarhjälp. Avbytaren kan vara en avbytare som är anställd hos den lokala enheten, en yrkesutövare eller en avbytarserviceföretagare. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan ges alla dagar i veckan. Den avgiftsbelagda avbytarhjälpen får dock inte hindra ordnandet av semester eller vikariehjälp för andra lantbruksföretagare. Avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris Avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris kan också beviljas sådana lantbruksföretagare som inte har rätt till avbytarservice, om det finns tillgång till avbytare i den lokala enheten. Företagaren kan dra av avgifterna för avbytarhjälpen i sin beskattning

9 Hur avbytarservicen ordnas Företagaren ska ansöka om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där företagarens gård är belägen. Uppgifter om de lokala enheterna får du behändigast via din egen hemkommun eller på internetadressen Du har möjlighet att välja om du vill anlita kommunens avbytarservice eller själv ordna dina avbytartjänster. Om du själv ordnar dina tjänster betalar den lokala enheten en viss ersättning till dig. Kommunens avbytarservice Om du anlitar kommunens avbytarservice avlönar den lokala enheten avbytaren och ordnar tjänsterna för din räkning. Den lokala enhetens avbytare är antingen fast anställda eller visstidsanställda och de sköter merparten av alla avbytartjänster. En person som lantbruksföretagaren föreslagit kan i vissa fall anställas av den lokala enheten för att utföra en avbytartjänst. En familjemedlem till lantbruksföretagaren kan också ibland anställas som avbytare. Serviceplan Med hjälp av en serviceplan som den lokala enheten och lantbruksföretagaren gemensamt gör upp strävar man efter att anpassa avbytartjänsterna till gårdens behov. I planen intas bl.a. en beskrivning av det lantbruk som företaget bedriver, antalet husdjur och de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem, de arbeten som hör till den dagliga skötseln av husdjuren och övriga nödvändiga göromål som hör till driften av företaget. I planen uppskattas också den kompetensnivå som avbytararbetena på gården kräver. Likaså antecknas företagarnas önskemål i fråga om arrangemang i anslutning till kommande avbytartjänster. Om gården anlitar den lokala enhetens service ska serviceplanen ses över i samband med ett gårdsbesök som görs minst vart tredje år

10 Själv ordnad avbytartjänst Lantbruksföretagaren kan också själv ordna sina avbytartjänster. Företagaren skaffar då själv sin avbytare och får en ersättning för löneutgifterna efter det han eller hon skickat den lokala enheten en skriftlig utredning om att avbytartjänsten utförts. Utredningen ska undertecknas av avbytaren. Företagaren kan hålla semester samtidigt med de andra företagarna eller separat. I semestern kan ingå helgdagar utan begränsningar. Om företagaren vill ordna sina avbytartjänster själv ska han eller hon meddela den lokala enheten på förhand. På samma sätt ska anmälan göras om företagaren vill återgå till den avbytarservice som kommunen ordnar. I vartdera fallet ska en skriftlig anmälan göras till den lokala enheten före utgången av juni. Övergången sker sedan från och med ingången av året därpå. Lantbruksföretagaren kan anlita en avbytare som är anställd hos ett företag som tillhandahåller avbytartjänster eller en person som är verksam som självständig yrkesutövare i branschen. Företagaren kan också själv anställa avbytaren i ett arbetsförhållande. Information om en arbetsgivares skyldigheter fås från Landsbygdens Arbetsgivareförbund, telefon eller på webbadressen Är det fråga om subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp kan företagaren anlita en avbytare som är i den lokala enhetens tjänst eller köpa tjänsterna av ett avbytarserviceföretag eller en yrkesutövare

11 Avbytarring Ett sätt att ordna avbytartjänsterna är att bilda en avbytarring. Avbytarringen kan bestå av gårdar i en och samma by eller av gårdar som har samma produktionsinriktning. De lantbruksföretagare som ingår i ringen kan själv föreslå en avbytare. Om de inte gör det anvisar den lokala enheten en avbytare för ringen. Gårdar som själva ordnar sina avbytartjänster kan också bilda avbytarringar. Avbytaren är då en självständig yrkesutövare eller direkt anställd av lantbruksföretagarna. Avbytarringarna kan vara av olika storlek. Hur många gårdar som kan ingå i en ring är bl.a. beroende av antalet avbytare i ringen och det totala antalet avbytta dagar på gårdarna. Hur avbytarservice söks Ansökan om semester Semester söks skriftligen inom den ansökningstid som den lokala enheten fastställer. Rätt till semester ska sökas oberoende av om företagaren anlitar kommunens avbytarservice eller själv ordnar sina avbytartjänster. Vanligen görs ansökan på den ansökningsblankett som den lokala enheten skickar till företagarna. En ansökan om semester eller vikariehjälp kan också göras via internet på adressen Ansökan skickas då elektroniskt till semesterkansliet. Semestertidpunkten Semestern ska tas ut under samma kalenderår. Av godtagbart skäl kan semestern eller en del av den dock överföras till följande år. Ett sådant godtagbart skäl är exempelvis att företagaren insjuknat under den tid semester reserverats för honom eller henne

12 Helgdagar som ingår i semestern Om lantbruksföretagaren anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar får i semestern ingå högst tre söndagar eller andra motsvarande helgdagar. Om företagaren själv ordnar sina avbytartjänster kan helgdagar utan begränsningar ingå i semestern. Semester delvis samtidigt På en gård som anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar och på vilken det finns minst två semesterberättigade företagare måste företagarna ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt, om längden på företagarnas sammanräknade avbytardag är 9 timmar eller mindre eller om gården har 20 husdjursenheter eller mindre. Ansökan om vikariehjälp Vikariehjälp kan sökas muntligen eller skriftligen. Beslut om vikariehjälp ges alltid skriftligen. Också den som själv ordnar sina avbytartjänster måste ansöka om rätt till vikariehjälp. Ett villkor för att ersättning ska betalas är att lantbruksföretagaren lämnar in en utredning som undertecknats av avbytaren och som visar att avbytartjänsten har utförts. Intyg och bilagor till en vikariehjälpsansökan När företagaren ansöker om vikariehjälp ska han eller hon förete exempelvis beslut från FPA eller andra intyg som de olika vikariehjälpsgrunderna förutsätter. Vid plötslig sjukdom kan vikariehjälp beviljas för högst sju dagar utan läkarintyg. Sökande av ändring Lantbruksföretagaren har möjlighet att yrka på rättelse av ett beslut som den lokala enheten gett. Beslutet kan exempelvis gälla rätt till semester eller vikariehjälp, vikariehjälpsavgiftens storlek, ersättning för själv ordnad avbytartjänst eller avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp. En anvisning om hur ändring kan sökas ska alltid fogas till ett beslut

13 Avbytarens arbeten Till avbytarens arbetsuppgifter hör sådana nödvändiga arbeten i anslutning till husdjursproduktionen och växtodlingen som måste skötas under den tid avbytartjänsten pågår. Till avbytarens uppgifter hör endast de göromål som ingår i arbetsandelen för den person som är föremål för avbytartjänsten. I avbytarens arbetsuppgifter ingår varken skogs- eller byggnadsarbeten. Arbeten som anknyter till en kompletterande verksamhet blir också utanför avbytartjänsten. Längden på avbytarens arbetsdag För att fastställa längden på en avbytt dag ska företagaren ge den lokala enheten uppgifter om antalet husdjur och typ av husdjur samt om de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem. Likaså ska företagaren ge uppgifter om alla personer som stadigvarande deltar i husdjursskötselarbetena på gården, oberoende av om de har rätt till semester eller inte. Deras genomsnittliga uppgiftsandelar av arbetena på gården ska också anges. När det gäller dem som själva ordnar sina avbytartjänster ger den lokala enheten beslut om antalet timmar som ersätts vid semester respektive vikariehjälp. När företagaren själv ordnar tjänsten kan han eller hon fritt avtala med avbytaren om vilka arbeten som ingår i avbytarens uppgifter och hur långa dagar avbytaren utför. Den lokala enheten betalar dock ersättning bara för de timmar som beräknats åtgå till de nödvändiga göromålen på gården. Avbytarens arbetsuppgifter Är det fråga om semester ingår alla nödvändiga dagliga göromål i anslutning till husdjursproduktionen i avbytarens arbetsuppgifter. Är det fråga om vikariehjälp kan göromål i anslutning till växtodling också ingå i arbetsuppgifterna. Vid behov kan avbytaren även göra kvällsgranskningar, om alla företagare på gården håller semester samtidigt

14 Så lyckas avbytartjänsten En avbytartjänst lyckas bäst med hjälp av samarbete. Strävan är att avbytartjänsterna ordnas så väl som möjligt i enlighet med företagarnas önskemål. Företagaren kan också för sin del bidra till att avbytartjänsten utfaller väl. Därför är det bra att redan på förhand komma överens om arrangemangen och vägledningen av avbytaren. Samarbetsgrupp En förutsättning för att avbytartjänsterna ska lyckas är att alla som har att göra med avbytarservicen samarbetar. I de flesta kommuner som administrerar avbytarservice finns en samarbetsgrupp som består av ansvarspersonen i den lokala enheten, LPA-ombudet samt representanter för lantbruksföretagarna och avbytarna. Genom att kontakta medlemmarna i samarbetsgruppen och delge dem sina synpunkter kan en enskild lantbruksföretagare också inverka på verkställigheten och utvecklingen av den avbytarservice som den lokala enheten ger. Innan avbytartjänsten inleds ska företagaren vägleda avbytaren i arbetet samt ge skriftliga och muntliga anvisningar om skötseln av djuren se till att arbetsförhållandena och maskinerna uppfyller de krav skyddet i arbete ställer ge avbytaren anvisningar om användningen av maskiner, anläggningar och farliga ämnen skaffa foder och andra förnödenheter som behövs i lantbruksföretaget under semestertiden meddela avbytaren var denne kan nå honom eller henne under semestertiden

15 Lomitusnetti Lantbruksföretagarna har möjlighet att sköta sina avbytarserviceärenden elektroniskt i Lomitusnetti. Inloggningen i Lomitusnetti sker med personliga nätbankskoder på adressen I Lomitusnetti kan du exempelvis se hur många semesterdagar du har eller kontrollera för vilken tidsperiod avbytare har reserverats för dig. Du kan göra en ansökan om semester eller vikariehjälp och skicka den elektroniskt till semesterkansliet samt följa upp behandlingen av din ansökan. Via Lomitusnetti kan du också begära avgiftsbelagd avbytarhjälp till gården. Läs om avbytarservice för FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare på eller Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också få en förhandsberäkning av din nuvarande LPA-trygghet. Du kan prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Du kan också se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, dina pensioner och andra ersättningar som betalts till dig

16 Mer information om LPA-tryggheten LPA-ombuden och vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 12/2012

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster

Till arbetsgivare och producenter av företagshälsovårdstjänster Folkpensionsanstalten Hälsoavdelningen Diarienr 20/322/2009 I brevet har sammanställts aktuell information om den företagshälsovård som företagare ordnar för sig och om företagshälsovård som ordnas av

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer