LPA-trygghet och avbytarservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LPA-trygghet och avbytarservice"

Transkript

1 LPA-trygghet och avbytarservice Betryggande välfärd LPA

2 Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i livets olika skeden. Det sker enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFÖPL) och LFÖPL-försäkringen, som ger jordbrukare, fiskare, renskötare och skogsägare samt forskar- och konstnärsstipendiater pensionstrygghet. LPA sköter också OFLA-olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. Dessa försäkringar och vissa andra förmåner kallas LPA-tryggheten. Den här broschyren berättar om avbytarservice i stora drag. Om du vill få mera detaljerad information eller ge respons på den avbytarservice du fått, kan du kontakta din egen lokala enhet för avbytarservice. På våra webbsidor, finns uppgifter om alla lokala enheter för avbytarservice samt mångsidig information om avbytarservice

3 Avbytarservice för lantbruksföretagare En lantbruksföretagare som omfattas av den obligatoriska LFÖPL-försäkringen har rätt till avbytarservice för lantbruksföretagare. Avbytarservicen är avsedd att avlasta lantbruksföretagarna och främja deras möjligheter att orka i arbetet. Med hjälp av avbytartjänsterna kan företagarna frigöra sig från sitt dagliga arbete. Avbytarservice kan ges företagare som bedriver sådan husdjursproduktion eller växtodling som beskattas enligt gårdsbruksskattelagen. Avbytarservicen omfattar semester och vikariehjälp. Därutöver kan företagaren få avgiftsbelagd avbytarhjälp även för andra arbeten än sådana som anknyter till lantbruksföretagets verksamhet. En företagare som bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla kan få semester. Företagaren kan dessutom få vikariehjälp om han eller hon är förhindrad att utföra sina dagliga arbeten, exempelvis på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Växtodlare och deltidsodlare kan också få vikariehjälp. Hur avbytarservicen ordnas Kommunerna ordnar avbytarservicen på grundval av uppdragsavtal som de ingått med LPA. Lantbruksföretagaren ska ansöka om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där hans eller hennes gård är belägen. En lokal enhet kan bestå av en eller flera kommuner. Företagaren har möjlighet att välja om han eller hon anlitar den kommunala avbytarservicen eller själv ordnar sina avbytartjänster. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna ledningen, styrningen och övervakningen av avbytarservicen. LPA svarar för verkställigheten av avbytarservicen på riksnivå. Avbytarservicen finansieras av statens medel samt genom de avgifter som serviceanvändarna betalar för vikariehjälp och avgiftsbelagd avbytarhjälp

4 Vem får avbytarservice? Rätt till avbytarservice har de lantbruksföretagare och familjemedlemmar till dem som har en gällande obligatorisk LFÖPL-försäkring eller ansökan om sådan försäkring under behandling i LPA. Den som får rehabiliteringsstöd kan också få avbytarservice liksom även den som får delinvalidpension eller deltidspension enligt LFÖPL, om en obligatorisk LFÖPL-försäkring fortgår parallellt med pensionen. Bedriver husdjursproduktion De lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan anlita avbytarservice i alla dess former. Företagaren har då rätt till 26 dagar semester samt till vikariehjälp vid behov. Han eller hon kan också få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för maximalt 120 timmar per år. För att få semester måste lantbruksföretagaren bedriva husdjursproduktion som huvudsyssla. Växtodlare Vikariehjälp kan beviljas växtodlare, deltidsjordbrukare samt lantbruksföretagare som har en kreatursbesättning som är mindre än fyra husdjursenheter. Vikariehjälp kan också beviljas företagare vars obligatoriska LFÖPL-försäkring ännu inte var i kraft vid årsskiftet. Blir utanför avbytarservicen Rätten till semester och vikariehjälp gäller inte fiskare och renskötare. De som har en frivillig försäkring kan inte heller beviljas avbytarservice. Den som får full invalidpension, förtida ålderspension eller arbetslöshetspension blir också utanför avbytarservicen. En företagare som får en arbetslöshetsförmån har ingen semesterrätt men kan beviljas vikariehjälp. En generationsväxlingspension eller ett avträdelsestöd är också ett hinder för avbytarservice. En företagare, vars obligatoriska LFÖPL-försäkring baserar sig enbart på skogsmark, får inte heller semester eller vikariehjälp

5 Semester En lantbruksföretagare som bedriver husdjursproduktion kan få 26 dagar semester per år. Rätten till semester är personlig. Ett villkor för semester är att företagaren har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och bedriver husdjursproduktion som huvudsyssla. Antalet husdjursenheter måste vara minst fyra. När antalet husdjursenheter beräknas medtas endast de husdjur som ger en inkomst som beskattas enligt gårdsbruksskattelagen. En nyetablerad lantbruksföretagare har rätt till semester under sitt första företagarår bara om hans eller hennes obligatoriska LFÖPL-försäkring trätt i kraft senast den första januari året i fråga. Även om försäkringen inte varit i kraft vid årsskiftet kan en förvärvare vid en generationsväxling få semester redan under sitt första företagarår, om avträdaren haft semesterrätt men inte tagit ut alla sina semesterdagar före avträdelsen. De outtagna dagarna kan då överföras på förvärvaren. En husdjursenhet är lika med en ko fyra dikor fyra andra nötdjur två hästar tre suggor jämte grisar fyra galtar femton andra svin fyra getter över sex månader tio får över sex månader trettio avelsrävar eller finnsjubbar sextio andra pälsdjur som hålls för avelsändamål hundra djur som är fjäderfä tusen broilrar eller kycklingar under sexton veckor - 5 -

6 Vikariehjälp Vikariehjälp kan beviljas om lantbruksföretagaren tillfälligt inte förmår utföra sitt arbete exempelvis på grund av sjukdom eller olycksfall. Vikariehjälp kan beviljas både företagare som bedriver husdjursproduktion, växtodlare och deltidsjordbrukare. Alla företagare som har en obligatorisk LFÖPL-försäkring och regelbundet deltar i arbetena på sin gård omfattas av vikariehjälpen. Vikariehjälp kan beviljas på följande grunder: arbetsoförmåga som beror på sjukdom eller olycksfall rehabiliteringsstöd rehabilitering verksamhet som avser att bevara arbetsförmågan graviditet och förlossning faderskapsledighet vård av adoptivbarn vård av barn under tre år vård av sjukt barn som inte fyllt tio år vård eller rehabilitering av sjukt barn för högst den tid specialvårdspenning betalas vuxenutbildning bevärings- eller civiltjänst samt repetitionsövning producentorganisations möten nära anhörigs död och begravning organisering av fortsatt företagsverksamhet eller avslutande av företagsverksamheten annan orsak, exempelvis eget bröllop eller egen 50- eller 60-års dag

7 Villkor för vikariehjälp Ett villkor för vikariehjälp är att lantbruksföretagaren arbetar regelbundet på gården. Dessutom förutsätts att arbetena på gården inte kan ordnas genom interna arrangemang. Ett arbete som företagaren har ytterom gården är inget hinder för vikariehjälp. Företagarens andel av arbetena på gården måste dock vara betydande. Orsaken till vikariehjälpen ska alltid vara tillfällig. Vikariehjälp kan inte beviljas om lantbruksföretagaren inte längre kan fortsätta med sitt lantbruksföretagararbete exempelvis efter en sjukledighet eller rehabilitering. Rätten till vikariehjälp upphör då företagaren går i ålderspension. Vikariehjälp beviljas på basis av särskilda grunder för vikariehjälp som räknas upp i avbytarservicelagen. Vikariehjälpsavgift Företagaren betalar en avgift för vikariehjälpen. Den normala avgiften är tre euro + 1/6000 av den LFÖPL-arbetsinkomst som var i kraft vid årets början. Beroende på vikariehjälpsgrunden kan en högre avgift i vissa fall tas ut av användaren. Vikariehjälpsavgiften sänks med 50 procent för den tid FPA betalar moderskapspenning. Varje försäkrad får ett meddelande från LPA om storleken på sin egen personliga vikariehjälpsavgift. Om företagaren inte har en gällande LFÖPL-försäkring är grunden för vikariehjälpsavgiften den LFÖPL-arbetsinkomst som senast varit i kraft. Alla avgifter för avbytarservice är avdragbara i beskattningen

8 Avgiftsbelagd avbytarhjälp Utöver semester och vikariehjälp kan en lantbruksföretagare också få avgiftsbelagd avbytarhjälp, även för andra arbeten än lantbruksarbeten. Varje semesterberättigad företagare på gården kan få subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp för högst 120 timmar per år. Avgiften är bunden till avbytarnas lönenivå och motsvarar ungefär grundlönen för en avbytare. De lantbruksföretagare som själva ordnar sina avbytartjänster kan också få avgiftsbelagd avbytarhjälp. Avbytaren kan vara en avbytare som är anställd hos den lokala enheten, en yrkesutövare eller en avbytarserviceföretagare. Avgiftsbelagd avbytarhjälp kan ges alla dagar i veckan. Den avgiftsbelagda avbytarhjälpen får dock inte hindra ordnandet av semester eller vikariehjälp för andra lantbruksföretagare. Avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris Avgiftsbelagd avbytarhjälp till fullt pris kan också beviljas sådana lantbruksföretagare som inte har rätt till avbytarservice, om det finns tillgång till avbytare i den lokala enheten. Företagaren kan dra av avgifterna för avbytarhjälpen i sin beskattning

9 Hur avbytarservicen ordnas Företagaren ska ansöka om avbytarservice hos den lokala enhet som har hand om avbytarservicen i den kommun där företagarens gård är belägen. Uppgifter om de lokala enheterna får du behändigast via din egen hemkommun eller på internetadressen Du har möjlighet att välja om du vill anlita kommunens avbytarservice eller själv ordna dina avbytartjänster. Om du själv ordnar dina tjänster betalar den lokala enheten en viss ersättning till dig. Kommunens avbytarservice Om du anlitar kommunens avbytarservice avlönar den lokala enheten avbytaren och ordnar tjänsterna för din räkning. Den lokala enhetens avbytare är antingen fast anställda eller visstidsanställda och de sköter merparten av alla avbytartjänster. En person som lantbruksföretagaren föreslagit kan i vissa fall anställas av den lokala enheten för att utföra en avbytartjänst. En familjemedlem till lantbruksföretagaren kan också ibland anställas som avbytare. Serviceplan Med hjälp av en serviceplan som den lokala enheten och lantbruksföretagaren gemensamt gör upp strävar man efter att anpassa avbytartjänsterna till gårdens behov. I planen intas bl.a. en beskrivning av det lantbruk som företaget bedriver, antalet husdjur och de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem, de arbeten som hör till den dagliga skötseln av husdjuren och övriga nödvändiga göromål som hör till driften av företaget. I planen uppskattas också den kompetensnivå som avbytararbetena på gården kräver. Likaså antecknas företagarnas önskemål i fråga om arrangemang i anslutning till kommande avbytartjänster. Om gården anlitar den lokala enhetens service ska serviceplanen ses över i samband med ett gårdsbesök som görs minst vart tredje år

10 Själv ordnad avbytartjänst Lantbruksföretagaren kan också själv ordna sina avbytartjänster. Företagaren skaffar då själv sin avbytare och får en ersättning för löneutgifterna efter det han eller hon skickat den lokala enheten en skriftlig utredning om att avbytartjänsten utförts. Utredningen ska undertecknas av avbytaren. Företagaren kan hålla semester samtidigt med de andra företagarna eller separat. I semestern kan ingå helgdagar utan begränsningar. Om företagaren vill ordna sina avbytartjänster själv ska han eller hon meddela den lokala enheten på förhand. På samma sätt ska anmälan göras om företagaren vill återgå till den avbytarservice som kommunen ordnar. I vartdera fallet ska en skriftlig anmälan göras till den lokala enheten före utgången av juni. Övergången sker sedan från och med ingången av året därpå. Lantbruksföretagaren kan anlita en avbytare som är anställd hos ett företag som tillhandahåller avbytartjänster eller en person som är verksam som självständig yrkesutövare i branschen. Företagaren kan också själv anställa avbytaren i ett arbetsförhållande. Information om en arbetsgivares skyldigheter fås från Landsbygdens Arbetsgivareförbund, telefon eller på webbadressen Är det fråga om subventionerad avgiftsbelagd avbytarhjälp kan företagaren anlita en avbytare som är i den lokala enhetens tjänst eller köpa tjänsterna av ett avbytarserviceföretag eller en yrkesutövare

11 Avbytarring Ett sätt att ordna avbytartjänsterna är att bilda en avbytarring. Avbytarringen kan bestå av gårdar i en och samma by eller av gårdar som har samma produktionsinriktning. De lantbruksföretagare som ingår i ringen kan själv föreslå en avbytare. Om de inte gör det anvisar den lokala enheten en avbytare för ringen. Gårdar som själva ordnar sina avbytartjänster kan också bilda avbytarringar. Avbytaren är då en självständig yrkesutövare eller direkt anställd av lantbruksföretagarna. Avbytarringarna kan vara av olika storlek. Hur många gårdar som kan ingå i en ring är bl.a. beroende av antalet avbytare i ringen och det totala antalet avbytta dagar på gårdarna. Hur avbytarservice söks Ansökan om semester Semester söks skriftligen inom den ansökningstid som den lokala enheten fastställer. Rätt till semester ska sökas oberoende av om företagaren anlitar kommunens avbytarservice eller själv ordnar sina avbytartjänster. Vanligen görs ansökan på den ansökningsblankett som den lokala enheten skickar till företagarna. En ansökan om semester eller vikariehjälp kan också göras via internet på adressen Ansökan skickas då elektroniskt till semesterkansliet. Semestertidpunkten Semestern ska tas ut under samma kalenderår. Av godtagbart skäl kan semestern eller en del av den dock överföras till följande år. Ett sådant godtagbart skäl är exempelvis att företagaren insjuknat under den tid semester reserverats för honom eller henne

12 Helgdagar som ingår i semestern Om lantbruksföretagaren anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar får i semestern ingå högst tre söndagar eller andra motsvarande helgdagar. Om företagaren själv ordnar sina avbytartjänster kan helgdagar utan begränsningar ingå i semestern. Semester delvis samtidigt På en gård som anlitar den avbytarservice som den lokala enheten ordnar och på vilken det finns minst två semesterberättigade företagare måste företagarna ta ut 20 dagar av sin semester samtidigt, om längden på företagarnas sammanräknade avbytardag är 9 timmar eller mindre eller om gården har 20 husdjursenheter eller mindre. Ansökan om vikariehjälp Vikariehjälp kan sökas muntligen eller skriftligen. Beslut om vikariehjälp ges alltid skriftligen. Också den som själv ordnar sina avbytartjänster måste ansöka om rätt till vikariehjälp. Ett villkor för att ersättning ska betalas är att lantbruksföretagaren lämnar in en utredning som undertecknats av avbytaren och som visar att avbytartjänsten har utförts. Intyg och bilagor till en vikariehjälpsansökan När företagaren ansöker om vikariehjälp ska han eller hon förete exempelvis beslut från FPA eller andra intyg som de olika vikariehjälpsgrunderna förutsätter. Vid plötslig sjukdom kan vikariehjälp beviljas för högst sju dagar utan läkarintyg. Sökande av ändring Lantbruksföretagaren har möjlighet att yrka på rättelse av ett beslut som den lokala enheten gett. Beslutet kan exempelvis gälla rätt till semester eller vikariehjälp, vikariehjälpsavgiftens storlek, ersättning för själv ordnad avbytartjänst eller avgift för avgiftsbelagd avbytarhjälp. En anvisning om hur ändring kan sökas ska alltid fogas till ett beslut

13 Avbytarens arbeten Till avbytarens arbetsuppgifter hör sådana nödvändiga arbeten i anslutning till husdjursproduktionen och växtodlingen som måste skötas under den tid avbytartjänsten pågår. Till avbytarens uppgifter hör endast de göromål som ingår i arbetsandelen för den person som är föremål för avbytartjänsten. I avbytarens arbetsuppgifter ingår varken skogs- eller byggnadsarbeten. Arbeten som anknyter till en kompletterande verksamhet blir också utanför avbytartjänsten. Längden på avbytarens arbetsdag För att fastställa längden på en avbytt dag ska företagaren ge den lokala enheten uppgifter om antalet husdjur och typ av husdjur samt om de arbetsmetoder som tillämpas vid skötseln av dem. Likaså ska företagaren ge uppgifter om alla personer som stadigvarande deltar i husdjursskötselarbetena på gården, oberoende av om de har rätt till semester eller inte. Deras genomsnittliga uppgiftsandelar av arbetena på gården ska också anges. När det gäller dem som själva ordnar sina avbytartjänster ger den lokala enheten beslut om antalet timmar som ersätts vid semester respektive vikariehjälp. När företagaren själv ordnar tjänsten kan han eller hon fritt avtala med avbytaren om vilka arbeten som ingår i avbytarens uppgifter och hur långa dagar avbytaren utför. Den lokala enheten betalar dock ersättning bara för de timmar som beräknats åtgå till de nödvändiga göromålen på gården. Avbytarens arbetsuppgifter Är det fråga om semester ingår alla nödvändiga dagliga göromål i anslutning till husdjursproduktionen i avbytarens arbetsuppgifter. Är det fråga om vikariehjälp kan göromål i anslutning till växtodling också ingå i arbetsuppgifterna. Vid behov kan avbytaren även göra kvällsgranskningar, om alla företagare på gården håller semester samtidigt

14 Så lyckas avbytartjänsten En avbytartjänst lyckas bäst med hjälp av samarbete. Strävan är att avbytartjänsterna ordnas så väl som möjligt i enlighet med företagarnas önskemål. Företagaren kan också för sin del bidra till att avbytartjänsten utfaller väl. Därför är det bra att redan på förhand komma överens om arrangemangen och vägledningen av avbytaren. Samarbetsgrupp En förutsättning för att avbytartjänsterna ska lyckas är att alla som har att göra med avbytarservicen samarbetar. I de flesta kommuner som administrerar avbytarservice finns en samarbetsgrupp som består av ansvarspersonen i den lokala enheten, LPA-ombudet samt representanter för lantbruksföretagarna och avbytarna. Genom att kontakta medlemmarna i samarbetsgruppen och delge dem sina synpunkter kan en enskild lantbruksföretagare också inverka på verkställigheten och utvecklingen av den avbytarservice som den lokala enheten ger. Innan avbytartjänsten inleds ska företagaren vägleda avbytaren i arbetet samt ge skriftliga och muntliga anvisningar om skötseln av djuren se till att arbetsförhållandena och maskinerna uppfyller de krav skyddet i arbete ställer ge avbytaren anvisningar om användningen av maskiner, anläggningar och farliga ämnen skaffa foder och andra förnödenheter som behövs i lantbruksföretaget under semestertiden meddela avbytaren var denne kan nå honom eller henne under semestertiden

15 Lomitusnetti Lantbruksföretagarna har möjlighet att sköta sina avbytarserviceärenden elektroniskt i Lomitusnetti. Inloggningen i Lomitusnetti sker med personliga nätbankskoder på adressen I Lomitusnetti kan du exempelvis se hur många semesterdagar du har eller kontrollera för vilken tidsperiod avbytare har reserverats för dig. Du kan göra en ansökan om semester eller vikariehjälp och skicka den elektroniskt till semesterkansliet samt följa upp behandlingen av din ansökan. Via Lomitusnetti kan du också begära avgiftsbelagd avbytarhjälp till gården. Läs om avbytarservice för FöPL-försäkrade pälsdjursuppfödare på eller Elektroniska tjänster Som LFÖPL-försäkrad kan du bekanta dig med din egen LPA-trygghet via våra e-tjänster på adressen I e-tjänsterna kan du kontrollera dina personliga kunduppgifter som lagrats i LPA:s register. Du kan sköta dina försäkringsärenden, söka LPA-sjukdagpenning och lämna in en ansökan om ålderspension. Du kan också få en förhandsberäkning av din nuvarande LPA-trygghet. Du kan prova hur en ändring av arbetsinkomsten påverkar din LPA-trygghet och dina försäkringspremier. Pensionsutdraget visar dina anställningar inom den privata sektorn och dina företagarperioder. Du kan också se och skriva ut olika intyg över dina försäkringar, dina pensioner och andra ersättningar som betalts till dig

16 Mer information om LPA-tryggheten LPA-ombuden och vår kundtjänst hjälper dig i alla frågor som gäller LPA-tryggheten. På vår webbplats hittar du mångsidig information om LPA-tryggheten, ombudens kontaktinformation och anvisningar om tidsbokning. Ring kundtjänsten, växel Skicka post till LPA, PB 16, Esbo LPA:s broschyrer är gratis och kan beställas via nätet eller kundtjänsten. PunaMusta Oy 12/2012

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Den uppdaterade förordningen är sammanställd på LPA utifrån den ursprungliga förordningen i Finlex med beaktande av ändringar till och med

Den uppdaterade förordningen är sammanställd på LPA utifrån den ursprungliga förordningen i Finlex med beaktande av ändringar till och med ASF 1.1.2013 1 (6) Den uppdaterade förordningen är sammanställd på LPA utifrån den ursprungliga förordningen i Finlex med beaktande av ändringar till och med 1.1.2013. FÖRORDNING OM AVBYTARSERVICE FÖR

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Betryggande välfärd från LPA

Betryggande välfärd från LPA Betryggande välfärd från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om den lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringen för lantbruksföretagare och stipendiater. LPA:s kunder har redan

Läs mer

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Aktuellt om LPA-tryggheten våren Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Aktuellt om LPA-tryggheten våren 2016 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 Ändringar i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare 1.1.2016 Finlands avbytarservice för lantbruksföretagare godkändes

Läs mer

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice

RP 84/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård

Aktuella välfärdshälsningar. Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård Aktuella välfärdshälsningar Vörå 10.4.2013 Märta Strömberg-Nygård 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Har hand om den lagstadgade LFÖPL-arbetspensionsförsäkringen Kunderna är jordbrukare, fiskare,

Läs mer

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring

Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Försäkringsvillkor för frivillig OFLA-arbetsskadeförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller frivillig arbetsskadeförsäkring enligt 21 1 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

LPA-trygghet för försäkrade

LPA-trygghet för försäkrade LPA-trygghet för försäkrade Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås revideringar

Läs mer

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd 2011 2014. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2011 2014 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2013 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 december 2001 Nr 1134 1143 INNEHÅLL Nr Sidan 1134 Lag om ändring av socialvårdslagen... 3225 1135 Lag om ändring av lagen om avbytarservice

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Lag. om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare Lag om ändring av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare (1264/2009) 2 5 punkten och 15, ändras 1, 3 9,

Läs mer

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA

Avträdelsestöd Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA Avträdelsestöd 2015 2018 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA 2 LPA-trygghet I arbetsför ålder LPA-sjukdagpenning Olycksfallsersättningar (OFLA) arbetsskador fritidsolycksfall Rehabilitering Invalidpensioner

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

I denna proposition föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ändras.

I denna proposition föreslås det att lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare ändras. 1 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och av lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet LANTBRUKSFÖRETAGARNAS FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Arbetshälsoinstitutet Centralenheten för lantbruksföretagarnas företagshälsovård MÅLSÄTTNINGEN MED FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN Förebygga arbetssjukdomar

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare och 4 i lagen om vikariehjälp för renskötare

Läs mer

En fungerande avbytarservice

En fungerande avbytarservice Sätt värde på dig själv och på andra yrkesmänniskor. En fungerande avbytarservice Syftet med att ordna avbytartjänster för lantbruksföretagarna är att främja deras arbetshälsa genom att de får möjlighet

Läs mer

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012

LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och. Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 LPAs roll i företagshälsovården för lantbruksföretagare och aktuellt från LPA Märta Strömberg-Nygård Korsholm 9.5.2012 Företagshälsovården för lantbruksföretagare, historia Lantbruksföretagarna har frivilligt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009

Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 1 (11) Styrelsens verksamhetsberättelse 2009 ALLMÄNT År 2009 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 40:e verksamhetsår. Vid utgången av 2009 utgjordes LPA:s kunder av 81 146 LFÖPL-försäkrade

Läs mer

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet.

Ändringar i dessa villkor träder i kraft när de fastställs, om inget annat bestäms i samband med fastställandet. 1 (5) VILLKOR FÖR GRUPPLIVFÖRSÄKRINGEN FÖR LANTBRUKSFÖRETAGARE Allmänna bestämmelser 1 Dessa villkor tillämpas på lantbruksföretagare som är försäkrade enligt 10 i lagen om pension för lantbruksföretagare

Läs mer

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA

DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA DEN KOMMUNALA PENSIONSANSTALTENS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari 2005, den 15 december 2006, den 14 december 2007, den 11 december

Läs mer

I denna proposition föreslås att de stadganden

I denna proposition föreslås att de stadganden 1992 rd - RP 156 Regeringens proposition till Riksdagen med forslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksforetagare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare

RP 178/2008 rd. att motsvara lagen om pension för arbetstagare Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring lagen om statens pensioner och samt 9 och 14 i lagen om införande av lagen om statens pensioner PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013

Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 Styrelsens verksamhetsberättelse 2013 ALLMÄNT År 2013 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 44:e verksamhetsår. Behandlingen av ansökningarna löpte smidigt under året och behandlingstiderna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar. RIKSDAGENS SVAR 173/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit

1 kap. Ekonomiskt stöd som betalas ut efter att en tjänsteinnehavare eller arbetstagare har avlidit KEVAS TILLÄGGSPENSIONSSTADGA Godkänd med stöd av 8 i lagen om kommunala pensioner av delegationen för kommunala pensionsanstalten den 29 november 2002, den 24 april 2003, den 15 april 2004, den 16 februari

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare, lag om vikariehjälp för renskötare samt till vissa lagar

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 13/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare INLEDNING Remiss Riksdagen

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse ALLMÄNT År 2011 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 42:a verksamhetsår. De uppgifter som förelagts LPA och kundgrupperna förblev oförändrade under året. Under

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen

Lag. RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd. proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen RIKSDAGENS SVAR 69/2011 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen för den privata sektorn och till lag om utfärdande av arbetspensionsutdrag år 2012 Ärende Regeringen

Läs mer

Klientens ställning och

Klientens ställning och Klientens ställning och rättigheter inom socialvården Lagen om klientens ställning och rättigheter kallas kort för klientlagen. Med klient menas den som ansöker om eller använder socialvård. Lagen gäller

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR

GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR 1 (8) PERMANENTA ANVISNINGAR Stöd för närståendevård 7 VOND 13.6.2013 Bilaga 9, VOND 29.8.2013 106 Bilaga Dnr 649/5.12.2000/2013 GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH ANVISNINGAR Gäller:

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmänt År 2005 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 36:e verksamhetsår. Strukturutvecklingen inom lantbruket har fortsatt som under tidigare år. Både gårdarna

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare eller arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT 1 Avtalets tillämpningsområde Den i detta

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED

S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED S:t Karins stad KLIENTAVGIFTER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIKEN FRÅN OCH MED 1.3.2017 1 SMÅBARNSPEDAGOGIK Grunder för bestämmande av klientavgifter inom småbarnspedagogiken För sådan småbarnspedagogik som ordnas

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa)

Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Kiiski 12.8.2009. Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Kommunala arbetsmarknadsverket Promemoria 1 (8) Anvisningar för arbetsgivarna inför en eventuell influensapandemi (svininfluensa) Med influensapandemin avses i denna anvisning en epidemi förorsakad av

Läs mer

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård

Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Grunder för beviljandet av stöd för närståendevård i Karleby och Kronoby Arbetsgrupp: Lena Aho-Rintamäki, Iiris Jurvansuu, Kaija Keski-Rahkonen, Eija Korkia-Aho och Hanna

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga

Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA. Flyttning av semester och sparad ledighet på grund av arbetsoförmåga Tillämpningsanvisningar för de ändrade semesterbestämmelserna i AKTA Cirkulär 12-2014 Bilaga 5 1 (9) Vissa bestämmelser i semesterkapitlet i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Läs mer

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande

Lag. om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn. Ikraftträdande Lag om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Ikraftträdande Pensionslagen för den offentliga sektorn ( / ) träder i kraft den 1 januari 2017.

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 45/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 45/2009 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 45/2009 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare, lag om avbytarservice för pälsdjursuppfödare,

Läs mer

Försäkringsdomstolen

Försäkringsdomstolen Försäkringsdomstolen Postadress: PB 1005, 00521 Helsingfors Besöksadress: registraturen (må-fre 8.00-16.15) Bangårdsvägen 9, 00520 Helsingfors Telefonnummer: Växel 029 564 3200 Registratur 029 564 3210

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som detta avtal gäller omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2006:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande

RP 202/1997 rd. Lag. om ändring av lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande RSv 180/1997 rd - RP 202/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag gällande revidering av pensionsskyddet i fråga om kortvariga arbetsförhållanden inom den privata sektorn Till riksdagen

Läs mer

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4)

STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1(11) STATENS TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM SEMESTRAR, 7.11.2013, uppdaterade 31.3.2015 (ny 20 mom.4) 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser tillämpas vid statens ämbetsverk på såväl heltids- som

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

Intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag Intressebevakarens uppdrag Innehåll Intressebevakarens viktigaste uppgifter... 3 Intressebevakarens rätt till arvode... 5 Omprövning av behovet av intressebevakning... 5 Hur upphör intressebevakarens uppdrag?...

Läs mer

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när

En tjänsteinnehavare/arbetstagare som omfattats av den förmån som avses i detta avtal omfattas inte längre av förmånen när 1 TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL OM EKONOMISK FÖRMÅN SOM MOTSVARAR GRUPPLIVFÖRSÄKRING OCH SOM SKA BETALAS DÅ EN TJÄNSTEINNEHAVARE/ARBETSTAGARE SOM VARIT ANSTÄLLD VID EN KOMMUN ELLER SAMKOMMUN AVLIDIT

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 3.4.2008 Allmänt År 2007 var Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts (LPA) 38:e verksamhetsår. Vid utgången av 2007 utgjordes LPA:s kunder av 86 549 LFÖPL-försäkrade,

Läs mer