Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2014"

Transkript

1 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2014

2

3 Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning till Finland 6 FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN 8 Moderskapsunderstöd 8 Föräldradagpenningar 8 Barnbidrag 12 Underhållsstöd 12 FPA:s förmåner för adoptivföräldrar 13 Stöd för vård av barn ett alternativ till kommunal dagvård 14 Partiell vårdledighet och partiell vårdpenning 16 Om barnet insjuknar 16 SJUKFÖRSÄKRING 18 Läkemedelsersättningar 18 Ersättningar för privat sjukvård 20 Ersättningar för privat tandvård 22 Reseersättningar 22 Sjukvård utomlands 23 Sjukdagpenning 24 Partiell sjukdagpenning och deltidsarbete 27 Sjukledighet, rehabilitering eller pension? 28 REHABILITERING 29 Yrkesinriktad rehabilitering för personer i arbetsför ålder 30 Medicinsk rehabilitering för gravt handikappade 32 Rehabiliterande psykoterapi 33 Rehabilitering enligt prövning 34 Rehabiliteringspenning 35 FÖRETAGSHÄLSOVÅRD 37 HANDIKAPPFÖRMÅNER 38 Tolktjänster för handikappade 40

4 STUDIESTÖD 41 Studiepenning 43 Bostadstillägg 43 Statsgaranti för studielån 45 Stöd för skolresor 47 MILITÄRUNDERSTÖD 48 ALLMÄNT BOSTADSBIDRAG 50 ARBETSLÖSHETSSKYDD 54 Arbetsmarknadsstöd 56 Integrationsstöd för invandrare 59 Grunddagpenning 60 Stöd för äldre arbetslösa 61 Sysselsättningsfrämjande åtgerder 62 Andra stöd för arbetslösa 65 Alterneringsersättning 65 FOLKPENSIONSTRYGGHET 67 Folkpension 67 Barnförhöjning 72 Fronttillägg och extra fronttillägg 73 Familjepension 73 Garantipension 76 Bostadsbidrag för pensionstagare 78 Ändringssökande i beslut 82 Informationsutbyte mellan myndigheter 82 Ordlista* 83 SIFFERBILAGA Adresser

5 Viktigt att veta FPA stöder i Finland bosatta personers utkomst. I denna broschyr presenteras förmånerna i korthet. Framställningen följer i stort människans livsväg. Broschyren tar inte upp alla detaljer. Mera information hittar du på webbplatsen Broschyren beaktar lagändringar som har fastställts före år Broschyren är avsedd som handbok för dem som arbetar eller studerar inom socialoch hälsovårdssektorn samt för de studerande som behöver koncentrerad information om FPA-förmånerna. Förmånslagarna som nämns finns i huvudsak på FPA:s webbplats och på adressen På omslaget finns FPA:s servicenummer som svara på frågor om förmåner. Vem har rätt till FPA:s förmåner? För att få FPA:s förmåner krävs det i allmänhet att du omfattas av den sociala tryggheten i Finland*. Vissa förmåner kan du bara få om du har bott i Finland en viss tid. Huvudregeln är att alla stadigvarande bosatta i Finland* omfattas av Finlands sociala trygghet samt under vissa förutsättningar även personer som kommer till Finland för att arbeta. Om man flyttar till Finland eller från Finland utomlands lönar det sig att kontrollera hos FPA vilket lands sociala trygghet man omfattas av. Informera alltid FPA om förändringar Den som erhåller en förmån från FPA måste snabbt informera FPA om förändrade förhållanden. Sådana situationer är bl.a. förändringar gällande inkomsterna, familjesituationen eller parförhållandet. I det beslut FPA givit listas de förändringar som måste meddelas. Om en mottagare av en förmån inte meddelar om förändringar kan personen bli utan någon förmån eller också kan stöd utbetalas utan grund, och FPA blir då tvungen att senare återkräva det. Hur kan du sköta dina FPA-ärenden? FPA betjänar sina kunder på byråerna, per telefon och post samt på internet på adressen Då man uträttar ärenden vid FPA:s byråer är det bra att visa upp någon identitetshandling, t.ex. bildförsett FPA-kort, körkort eller pass. I slutet av broschyren finns en ordlista med förklaringar till några av de termer som används i lagstiftningen och av FPA. Dessa termer har i texten utmärkts med kursiv stil och en stjärna*. FPA, informationsenheten, PB HELSINGFORS 1

6 Förmåner från Folkpensionsanstalten BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET Finlands sociala trygghetssystem bygger på att man är bosatt i landet. Med vissa undantag har alla som bor stadigvarande i Finland rätt till de sociala förmåner som FPA beviljar. Då du lämnar Finland och flyttar utomlands eller flyttar från något annat land till Finland beslutar FPA om du omfattas av den sociala tryggheten i Finland, dvs. om du har rätt till de sociala trygghetsförmåner som FPA beviljar. Bestämmelser om vem som omfattas av den finländska bosättningsbaserade sociala tryggheten finns i tillämpningslagen, lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet /1573 Allmänna principer I situationer av flyttning från och till landet påverkas din sociala trygghet i första hand av om det rör sig om en kortvarig eller permanent flyttning. Till vilket land du flyttar eller från vilket land du flyttar till Finland påverkar också din sociala trygghet. EU-lagstiftning EU-länder är Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. EES-länder är Island, Liechtenstein och Norge, vilka med stöd av EES-avtalet tillämpar EU-lagstiftning. På Schweiz tillämpas också samma regler som på EU-/EES-länder. Den sociala tryggheten för dem som flyttar från ett EU-/EES-land samt Schweiz till ett annat koordineras av EU-förordning 883/2004. På basis av förordningen avgörs om en person som flyttar från ett land till ett annat omfattas av ursprungslandets eller det nya bosättningslandets sociala trygghet. Huvudregeln är att en arbetstagare hör till den sociala tryggheten i det land där han eller hon arbetar. Syftet med EU-förordningen är att säkerställa att personer som rör sig inom EU endast hör till ett lands sociala trygghetssystem åt gången. Dessutom vill 2

7 Bosättningsbaserad social trygghet man med förordningen garantera att personer som flyttar från ett EU/EESland till ett annat inte på grund av flyttningen förlorar den sociala trygghet de har tjänat in. De bestämmelser som gäller koordineringen av den sociala tryggheten inom EU gäller således även personer som är medborgare i ett land utanför EU och som lagligen bor inom EU:s område (s.k. tredjelandsmedborgare) och vars livssituation har kopplingar till flera EU-medlemsländer. På sådana tredjelandsmedborgare tillämpas i huvudsak samma samordningsregler för den sociala tryggheten som när det gäller EU-medborgare. Om EU-förordningen inte innehåller bestämmelser om din sociala trygghet, omfattas du av Finlands nationella lagstiftning och dess bestämmelser om flyttningen från och till Finland och dess varaktighet eller tillfällighet. Du kan i vissa fall höra till den sociala tryggheten också om du arbetar här. Avtal om social trygghet Din rätt till social trygghet i samband med en flyttning till och från landet kan basera sig på de avtal om social trygghet som Finland har ingått med de nordiska länderna, USA, Kanada, Chile, Israel, Australien och Indien (träder i kraft under år 2014). Med Australien har Finland ett avtal som gäller sjukvård under tillfällig vistelse. Dessutom har man ingått en överenskommelse med Quebec om ett särskilt arrangemang gällande social trygghet. Avtalen gäller i allmänhet arbetstagare och deras familjemedlemmar. Bestämmelserna i avtalen tillämpas endast på de persongrupper och de områden av den sociala tryggheten som ingår i avtalen. Om avtalet inte innehåller bestämmelser om din sociala trygghet, omfattas du av Finlands nationella lagstiftning och dess bestämmelser om flyttningen från och till Finland och dess varaktighet eller tillfällighet. På personer som flyttar till ett annat nordiskt land tillämpas EU-förordningen. EU-förordningen tillämpas också på de tredjelandsmedborgare, det vill säga personer som är medborgare i ett land utanför EU/EES, och rör sig mellan de nordiska länderna. Det nordiska socialskyddsavtalet är dock mer omfattanden än EU-förordningen. Det nordiska socialskyddsavtalet gäller även i de områden EU-förordningen inte omfattar. Övriga avtal om social trygghet täcker bara en liten del av FPA:s förmåner. I många fall gäller de enbart pensioner. Regler gällande andra länder Den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan andra än EU-/EES-länder och Schweiz samt de länder med vilka Finland ingått ett avtal om social trygghet 3

8 Förmåner från Folkpensionsanstalten fastställs huvudsakligen på basis av nationell lagstiftning. I dessa fall inverkar vistelsens längd på socialförsäkringstillhörigheten. Du kan i vissa fall höra till den sociala tryggheten också om du arbetar här. Om du har för avsikt att flytta utomlands för en kortare tid än ett år, anses din flyttning vara tillfällig och du fortsätter som regel att omfattas av Finlands sociala trygghet under din utlandsvistelse. Om din vistelse utomlands däremot är avsedd att vara längre än ett år, anses flyttningen vara varaktig och din rätt till finländsk social trygghet upphör i allmänhet vid flyttningsögonblicket. Vissa specialgrupper, såsom utsända arbetstagare, omfattas av andra bestämmelser. Innan du flyttar lönar det sig alltid att ta reda på om du har rätt till finländsk social trygghet. Om detta inte är fallet, kontakta motsvarande inrättning i ditt nya bosättningsland och ta reda på om du är berättigad till social trygghet i landet i fråga. Socialskyddet i alla länder täcker inte samma områden som i Finland och förmånerna kan variera stort mellan olika länder. Om du flyttar till Finland omfattas du i allmänhet av den sociala tryggheten från den tidpunkt då du blir fast bosatt här. FPA avgör om du är fast bosatt här. Vid bedömningen beaktas din helhetssituation, som påverkas av till exempel följande: ett arbetsavtal för arbete i Finland, familjerelation med en person som är fast bosatt i Finland eller om du tidigare har bott här. De personer som flyttar hit för att studera räknas inte som fast bosatta här. Om flyttningen inte gäller fast bosättning, kan man omfattas av social trygghet och ha rätt till förmåner också om man arbetar här en viss tid. Det lönar sig alltid att kontrollera vilka förutsättningar som gäller för att bevara ursprungslandets sociala trygghet vid den anstalt som ansvarar för den sociala tryggheten i det landet. Flyttning utomlands Flyttning utomlands och tillfälligt boende utomlands ska alltid anmälas till FPA. Också återkomsten till Finland måste anmälas. Huruvida de som flyttar utomlands är berättigade till finländsk social trygghet avgörs huvudsakligen på basis av vistelsens längd. Om du har för avsikt att flytta utomlands för kortare tid än ett år, dvs. tillfälligt, omfattas du i allmänhet av finländsk social trygghet och är berättigad till FPA:s förmåner under din utlandsvistelse. Om du däremot avser att vara utomlands under längre tid än ett år, anses din flyttning vara permanent och din rätt till finländsk social trygghet upphör i de flesta fall vid flyttningsögonblicket. 4

9 Flyttning utomlands I fråga om personer som flyttar till EU-/ETA-länder och Schweiz för att arbeta gör man dock undantag från regeln om tillfällig vistelse; också en kortvarig vistelse i dessa länder är i allmänhet tillräckligt för att överflytta dig till sysselsättningslandets sociala trygghetssystem. Utgående från EU-reglerna kan du bara omfattas av en stats sociala trygghet åt gången, och i allmänhet är detta land det land där du arbetar. Om en utlandsvistelse som ursprungligen var avsedd att vara i under ett år, dvs. tillfällig, ändå varar i över ett år, dvs. blir stadigvarande, upphör rätten till finländsk social trygghet från och med den tidpunkt då förhållandena förändrades. En person som regelbundet vistas utomlands mer än halva året har i vanliga fall inte rätt till finländsk social trygghet. Om dina band till Finland dock alltjämt är starka kan du fortsättningsvis omfattas av finländsk social trygghet. I tolkningsfall beaktas individuella omständigheter, såsom bosättningstid i Finland och utomlands, familjeband, boendeförhållanden och upprepad vistelse i Finland. I vissa fall kan personer som arbetar utomlands i över ett år fortsättningsvis omfattas av finländsk social trygghet. Utsända arbetstagare kan på ansökan och tjänstemän utan ansökan fortsätta att omfattas av finländsk social trygghet under sin utrikeskommendering. Arbetsgivaren ska anmäla det arbete som tjänstemannen utför utomlands till FPA. Också familjemedlemmarna till utsända arbetstagare och tjänstemän kan på ansökan få fortsätta omfattas av finländsk social trygghet. FPA beslutar om tillämpningen av finländsk lagstiftning gällande social trygghet ifråga om sådana arbetstagare som sänds ut för att arbeta i något annat land än EU-/ETA-länder eller länder med vilka Finland har ingått ett avtal om social trygghet. FPA beslutar om tillämpningen av lagstiftningen gällande social trygghet också i fråga om medföljande familjemedlemmar. Pensionsskyddscentralen fattar beslutet om den sociala tryggheten för utsända arbetstagare till EU-/EES-länder, Schweiz och länder med vilka Finland har ingått ett avtal om social trygghet. Mer information Förmåner utomlands FPA:s förmåner är indelade i två grupper beroende på om de betalas åt personer som tillfälligt eller varaktigt befinner sig utomlands. Följande förmåner kan du i vissa fall få fast du skulle bo utomlands i över ett år, t.ex. som utsänd arbetstagare, statstjänsteman, studerande eller som familjemedlem till någon av dessa: folk- och familjepension barnbidrag moderskapsunderstöd allmänt bostadsstöd (enbart för kostnader för en bostad som befinner sig i Finland) handikappförmåner och vårdbidrag för pensionstagare. 5

10 Förmåner från Folkpensionsanstalten Följande förmåner kan du däremot bara få om du vistas utomlands tillfälligt, dvs. i under ett år: bostadsbidrag för pensionstagare (utbetalas enbart för bostad belägen i Finland). Bostadsbidrag utbetalas inte fr.o.m. flyttning till utlandet om pensionstagaren bor över 6 månader om året utomlands. garantipension. Vissa av FPA:s förmåner betalas inte överhuvudtaget till utlandet. Sådana är exempelvis vårdpenning för hemvård eller privat vård av barn /undantag beträffande hemvården: EU-/EES-länder och Schweiz. Huvudregeln är att om du bor utomlands tillfälligt, dvs. under kortare tid än ett år, omfattas du av finländsk social trygghet och har rätt till FPA:s förmåner på samma sätt som om du bodde i Finland. Utbetalningen av de förmåner som betalas fortsätter alltså utomlands, och nya förmåner kan beviljas på ansökan. Om du däremot stadigvarande är bosatt utomlands, dvs. i över ett år, kan du i regel inte få FPA:s förmåner. Förmånerna upphör vid den tidpunkt då du flyttar utomlands. Inom bosättningsbaserade system, som de som tillämpas i Finland och övriga Norden, kan det krävas att man bor i landet en viss tid eller sjukförsäkringsperiod, en s.k. väntetid, innan man får en förmån. I Finland krävs väntetid för att få moderskapspenning, folkpension, garantipension och efterlevandepension. Väntetiden löper också om du innan du flyttar till Finland omfattats av den sociala tryggheten i något annat EU-/EES-land eller Schweiz. Flyttning till Finland Din rätt till finländsk social trygghet avgörs i regel på basis av hur lång vistelse det är fråga om. Om du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland, omfattas du i regel av den sociala tryggheten från den tidpunkt du flyttar hit. FPA utbetalar i regel förmåner från och med den dag då personen hör till den sociala tryggheten här. FPA avgör om du är fast bosatt här. Vid bedömningen beaktas din helhetssituation, som påverkas av till exempel följande: ett arbetsavtal för arbete i Finland, familjerelation med en person som är fast bosatt i Finland eller om du tidigare har bott här. Om du flyttar till Finland tillfälligt får du i allmänhet inte social trygghet i Finland. Till exempel studerande anses bo i Finland tillfälligt om studierna är den enda orsaken till att de flyttar hit. 6

11 Flyttning till Finland Om en arbetstagare eller företagare flyttar till Finland tillfälligt kan rätten till den sociala tryggheten bero också på arbetets längd. Om du har rätt till social trygghet beror på vilket land du kommer ifrån och hur länge arbetet varar. Om du kommer till Finland för att arbeta och din anställning varar under 4 månader, kan du i vissa fall ha rätt till offentlig hälsovård. Om du kommer från ett EU-, EES-land eller Schweiz kan du också ha rätt till hemvårdsstöd för barn. Om din anställning i Finland varar minst 4 månader, kan du höra till den sociala tryggheten genast när du börjar arbeta. Din lön och din arbetstid ska uppfylla minimikraven. Om du flyttar till Finland från ett annat land än ett EU-land kan FPA utbetala barnbidrag och hemvårdsstöd för barn endast i de fall då anställningen varar minst 6 månader. Dessutom måste barnet bo i Finland. För att få en arbetslöshetsförmån krävs att du har arbetat i Finland i minst 6 månader innan du blev arbetslös. För att personen ska kunna omfattas av social trygghet krävs det att ditt uppehållstillstånd för minst ett år, i det fall att du måste ansöka om uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket, Nordiska och personer från EU-, EES-länder och Schweiz behöver inte uppehållstillstånd för sitt socialskydd. Om vistelsen i Finland varar över 3 månader måste en person från EU-, EES-länder eller Schweiz registrera sin vistelse hos polisen på bosättningsorten inom 3 månader från inflyttningsdagen. Läs mer Personer som flyttar till Finland måste ansöka om försäkringstillhörighet via eller med blankett Y 77r. De som hör till den sociala tryggheten får ett skriftligt beslut i ärendet och de beviljas FPA-kort. Du har i regel inte rätt till finländsk social trygghet om du på basis av EU-lagstiftning eller avtal om social trygghet får förmåner från något annat land eller omfattas av något annat lands sociala trygghet. Sådana personer är exempelvis utsända arbetstagare från ett annat EU-/EES-land eller Schweiz gränsarbetare som arbetar i ett annat EU-land arbetstagare, som arbetar för en främmande stat eller en mellanstatlig organisation, med familjemedlemmar. 7

12 Förmåner från Folkpensionsanstalten FÖRMÅNER FÖR BARNFAMILJEN Moderskapsunderstöd En i Finland bosatt*, gravid kvinna får moderskapsunderstöd då hennes graviditet har varat i minst 154 dagar, dvs. i ca 5 månader. Erhållandet av understödet förutsätter att kvinnan har genomgått en hälsoundersökning hos läkare eller på rådgivningen före utgången av den fjärde graviditetsmånaden. Den sökande får välja mellan en moderskapsförpackning eller ett skattefritt penningbelopp. Om flera barn föds samtidigt höjs moderskapsunderstödet så att det för det andra barnet utbetalas två, för det tredje barnet tre etc. moderskapsunderstöd (för tvillingar alltså sammanlagt tre understöd, för trillingar sex understöd o.s.v.). Mottagaren kan välja en kombination av moderskapsförpackningar och pengar. Om adoptivföräldrars rätt till moderskapsunderstöd, se s. 13 Lagen om moderskapsunderstöd /477 och statsrådets förordning om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag /885. Föräldradagpenningar Som förälder har du rätt att hålla moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigt och för denna tid få föräldradagpenningar från FPA. Till föräldradagpenningarna hör moderskapspenning för mammans lediga tid faderskapspenning för pappans lediga tid föräldrapenning, som kan betalas åt antingen mamman eller pappan beroende på vem som sköter barnet. Pappan och mamman kan också arbeta deltid och dela vårdansvaret för barnet, t.ex. så att den ena har hand om barnet på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. För denna tid kan FPA betala partiell föräldrapenning. Om flera barn föds samtidigt förlängs tiden för utbetalning av föräldrapenning med 60 vardagar för varje barn utöver det första. Förlängningen kan användas så att mamman och pappan är föräldralediga samtidigt (varvid ledigheten inte förlängs), eller så kan den användas som en fortsättning på moderskaps- eller föräldraledigheten. Angående starten för föräldradagpenningarna samt hur länge de betalas, se Bilagan. 8

13 Förmåner för barnfamiljen Särskild moderskapspenning då arbetet utgör en hälsofara Om du under din graviditet utsätts för kemiska ämnen, strålning eller smittsamma sjukdomar kan dessa utgöra ett hot mot din eller fostrets hälsa. Om riskerna inte kan elimineras eller din arbetsgivare inte kan ordna med andra arbetsuppgifter för dig under graviditeten kan du lämna arbetet före den egentliga mammaledigheten. För denna tid får du särskild moderskapspenning. Särskild moderskapspenning betalas tills dess att moderskapspenningsperioden inleds, arbetsförhållandena har blivit säkra eller anställningsförhållandet upphör. Moderskapspenning Moderskapsledigheten börjar tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar före beräknad nedkomst. Mamman kan själv välja när hon inleder ledigheten inom denna tid. Arbetsgivaren måste informeras om föräldraledigheten senast 2 månader i förväg. Mamman får moderskapspenningen i 105 vardagar. Faderskapspenning och faderskapsledighet Faderskapsledigheten är högst 54 vardagar, dvs. ungefär 9 veckor. FPA betalar faderskapspenning för faderskapsledigheten. Pappan kan ta ut 1-18 vardagar, dvs. ca 3 veckor, samtidigt medan mamman får moderskaps- eller föräldrapenning. Pappan kan alltså vara hemma och sköta barnet samtidigt med mamman. Resten kan pappan använda efter föräldrapenningperioden. Pappan kan ta ut faderskapsledigheten i delar. Du kan exempelvis dela upp de första 1-18 dagarna i högst 4 etapper. Den pappaledighet som du tar ut efter föräldrapenningperioden får du ta ut i högst 2 etapper. Du ska ta ut dina pappaledighetsdagar innan barnet fyller 2 år eller innan det gått 2 år från adoptionen. Registrerat partnerskap Den andra föräldern i ett registrerat partnerskap* kan få föräldrapenning när han eller hon sköter sin partners barn, trots att han eller hon inte är biologisk förälder till barnet. Partnerskapet måste då vara registrerat innan barnet adopteras eller föds. Partiell föräldrapenning Om båda föräldrarna deltidsarbetar och delar på vårdansvaret för barnet kan ni båda få partiell föräldrapenning från FPA. Partiell föräldrapenning förutsätter att ni har avtalat med era arbetsgivare om deltidsarbete under minst två månader. Arbetstiden och lönen ska då vara % av arbetstiden och lönen för heltidsarbete. Om någon av föräldrarna inte längre uppfyller förutsättningarna för partiell föräldrapenning upphör även den andras rätt till den. Därefter betalas föräldrapenning på normalt sätt till den förälder som sköter barnet. En ensamförsörjare eller studerande kan inte få partiell föräldrapenning. 9

14 Förmåner från Folkpensionsanstalten Hur stor är moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen? Storleken på moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen bestäms i allmänhet utifrån den i beskattningen konstaterade arbetsinkomsten*. På dagpenningens belopp inverkar även om du t.ex. har arbetat, studerat, varit sjuk eller arbetslös; även fluktuationer i inkomsterna påverkar dagpenningen. Som föräldradagpenning utbetalas alltid minst ett minimibelopp. Den partiella föräldrapenningen är hälften av den föräldrapenning som annars skulle betalas. För beloppen, se Bilagan. Om du får lön för föräldraledigheten, betalas föräldrapenningen till den del den motsvarar lönen till din arbetsgivare. Du kan beräkna hur stor din egen moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning blir med hjälp av kalkylprogrammet på Information fås också på FPA:s byrå. Beskattning Föräldradagpenningar är beskattningsbar inkomst. FPA verkställer förskottsinnehållning på dem utgående från den skatteprocent som erhållits från skatteförvaltningen. Förskottsinnehållningen på dagpenningen görs enligt det skattekort du använder, men är dock alltid minst 20 %. För att förskottsinnehållningen inte ska vara för stor lönar det sig att på förhand skaffa ett ändringsskattekort från skatteförvaltningen. Närmare information får du på adressen Till arbetstagaren Storleken på moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen bestäms i allmänhet utifrån den i beskattningen konstaterade arbetsinkomsten*, inte utgående ifrån den nuvarande arbetsinkomsten. Under anställningstiden tjänar en arbetstagare in pension och semester under föräldraledigheten. Dina arbetsinkomster ökas med en lönekoefficient* och från dem avdras kostnaderna för inkomsternas förvärvande, t.ex.: de kostnader för resor mellan bostaden och hemmet som överskrider självrisken medlemsavgifter till fackföreningen och arbetslöshetskassan samt ett avdrag som motsvarar arbetspensionsavgiften och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Till företagare Om du är en företagare som är FöPL- eller LföPL-försäkrad* fastställs din föräldrapenning utgående från den inkomst som ligger till grund för pensionsförsäkringen. Arbetsinkomsten höjs med ett års lönekoefficient*. Har dina inkomster ökat? Om din arbetsinkomst är minst 20 % högre än arbetsinkomsten i beskattningen justerad med lönekoefficienten eller FöPL- eller LföPL *-arbetsinkomsten kan 10

15 Förmåner för barnfamiljen föräldradagpenningen bestämmas utgående från nyare uppgifter om arbetsinkomsten än den i beskattningen konstaterade inkomsten*. I detta fall beaktar FPA dina inkomster under 6 månader strax före föräldradagpenningsperiodens början och inkomsterna multipliceras med två för att få årsinkomsten. Dessa inkomster justeras inte med en lönekoefficient. En företagare kan som sexmånadersinkomst visa på lön eller arbetsinkomst som fastställts för FöPL- eller LFöPL-försäkringen*. Endast kontinuerliga inkomster kan beaktas, men det är också möjligt att ha inkomster bara under en del av de sex månaderna. Om du saknar arbetsinkomster Om du inte har haft arbetsinkomster till grund för beräkning av föräldradagpenningen får du dagpenningen till minimibelopp (se Bilaga). Du kan också få dagpenning baserat på t.ex. arbetslöshetsförmån som du erhållit före föräldraledigheten (se s. 26). Om du är låginkomsttagare och har studielån kan du ha rätt till räntebidrag (se s. 45). Värnpliktigs faderskapsunderstöd Om du blir faderskapsledig under din militär- eller civiltjänstgöring blir din faderskapspenning minimibeloppet. En värnpliktig med familj kan också få militärunderstöd. Läs mer på FPA:s webbplats Då du studerar eller arbetar under föräldraledigheten Om mamman studerar och får studiestöd under moderskaps- eller föräldraledigheten får hon för studiedagar förutom studiestödet även dagpenning till minibeloppet. Moderskapspenningen är då inkomst och kan påverka den studerandes årsinkomstgräns*. Om mamman arbetar under föräldraledigheten betalar FPA dagpenning till minibeloppet under de dagar hon arbetar. Pappan får inte arbeta samtidigt som han får faderskaps- eller föräldrapenning om inte han ensam sköter barnet. Han kan emellertid studera under den tid han är pappa- eller föräldraledig och under den tiden få såväl studiestöd som faderskaps- eller föräldrapenning om han bevisar att han trots studierna sköter barnet. Två barn inom tre år Du kan få föräldradagpenning utgående från den arbetsinkomst som låg till grund för den föregående dagpenningen om den beräknade tiden för ditt andra barn eller omhändertagandet av adoptivbarn inträffar före det att ditt föregående barn fyller 3 år eller innan det har gått 3 år sedan föregående adoptivbarn togs om hand. 11

16 Förmåner från Folkpensionsanstalten Utbetalning av dagpenningar Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning betalas för vardagar inklusive lördagar, men inte för söndagar, söckenhelger, självständighetsdagen och första maj. Föräldradagpenningarna betalas i efterskott i 25 dagars rater. Moderskapspenningens första rat omfattar dock 30 dagar. Faderskapspenningen betalas i efterhand för en eller flera perioder åt gången, beroende på hur pappan tar ut sin ledighet.sjukförsäkringslagen /1224 Barnbidrag FPA betalar ut barnbidrag från början av den månad som följer på barnets födelse eller från det att rätten till barnbidrag har uppkommit (t.ex. flyttning till Finland) till slutet av den månad då barnet fyller 17 år eller tillsammans med sina vårdnadshavare varaktigt flyttar utomlands. Barnbidraget kan betalas till mamman, pappan eller någon annan vårdnadshavare samt undantagsvis även till barnet själv när han eller hon fyllt 15 år. Ensamförsörjartillägget är avsett för föräldrar som inte lever i samboförhållande eller äktenskap. Föräldrarna kan ha antingen gemensam eller ensam vårdnad. Barnbidragslagen /796 Underhållsstöd FPA ger ett beslut om underhållsstöd samt indriver obetalda underhållsstöd av underhållsskyldiga. Underhållsavtal och fastställande av underhållsstöd överfördes inte till FPA. Ansökan och belopp, se Bilagan. FPA kan betala underhållsstöd då den underhållsskyldiga föräldern inte har betalat fastställt underhållsbidrag det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet p.g.a. den underhållsskyldigas svaga ekonomi ett barn blivit adopterat av en förälder utan partner faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet inte blivit fastställt. Lagen om underhållsstöd /580 12

17 Förmåner för barnfamiljen FPA:s förmåner för adoptivföräldrar Föräldraförmånerna är i stor utsträckning de samma för adoptivföräldrar som för biologiska föräldrar. En skillnad är att adoptionsföräldrar inte kan få moderskapspenning, men de får längre föräldraledighet och föräldrapenning. Dessutom är hemvårdsstödet mer flexibelt för adoptivföräldrar än för andra. Förmåner för adoptivföräldrar: Moderskapsunderstöd då man adopterar ett barn under 18 år, medan man är bosatt i Finland. Adoptionsrådgivningen eller den internationella adoptionstjänsten ska ha utsett barnet för placering i adotpantens vård. Barnet kan vara adopterat från Finland eller utlandet. Vid internationella adoptioner ska man ha tillstånd från nämnden för adoptionsärenden. Bifoga till ansökan bevis på att barnet har utsetts. Ansökningstiden är 2 månader från att adoptivföräldern fått barnet i sin vård, men man kan ansöka om understöd redan efter det att barnet har utsetts att placeras. Adoptivförälder kan få föräldraledighet för att sköta ett adoptivbarn, som är under 7 år, och under den tiden betalar FPA föräldrapenning (eller partiell föräldrapenning). Om man adopterar sin makes* biologiska barn kan man få föräldrapenning, om barnet är under 1 år, och adoptanten blir föräldraledig för att sköta barnet. Under föräldraledigheten får man inte arbeta eller studera på heltid. Föräldrapenningen betalas alltid i minst 200 vardagar eller tills det gått 234 vardagar från den vardagen som följer efter barnets födelsedag. Bifoga ett intyg om att barnet har tagits i vård till ansökan. För adoptivföräldrar är ansökningstiden undantagsvis 2 månader retroaktivt från det att barnet har tagits i vård. Man kan ansöka om faderskapspenning eller motsvarande förmån (registrerat partnerskap) från FPA och hålla faderskapsledighet och pappamånad på samma villkor som andra pappor. Adoptivföräldrar har samma rätt till vårdledighet som andra och rätt att under denna tid få stöd för hemvård av barn eller stöd för privat vård. Adoptivföräldrar kan dock få stöd för hemvård också för ett barn som har fyllt 3 år tills dess att det har gått 2 år från föräldrapenningsperiodens början. Stödet betalas under kortare tid än 2 år om barnet under denna tid börjar i skolan. Adoptionsbidrag Om man adopterar ett barn från utlandet kan man hos FPA ansöka om adoptionsbidrag för de kostnader adoptionen medför. Ansöka kan göras när den internationella adoptionstjänsten har utsett ett adoptivbarn under 18 år för placering och nämnden för internationella adoptionsärenden har beviljat adoptionen. En förutsättning är att adoptivföräldern är stadigvarande bosatt i Finland*. Adoptionsbidrag betalas inte om man adopterar ett barn från Finland. Lagen om moderskapsunderstöd /477 och förordningen om moderskapsunderstöd och adoptionsbidrag /885 13

18 Förmåner från Folkpensionsanstalten Stöd för vård av barn Efter att föräldraledigheten har upphört, kan du sköta ditt barn hemma med hjälp av stöd för hemvård av barn ordna privat dagvård för ditt barn och få stöd för hemvård eller privat vård arbeta högst 30 timmar i veckan och få flexibel vårdpenning eller placera ditt barn i kommunal dagvård, vilket du har en lagstadgad rätt till. Då kan du inte få stöd för hemvård eller privat vård från FPA. Du har rätt att ta oavlönad vårdledighet för att sköta sitt barn utan att anställningsförhållandet bryts. Rätten grundar sig på arbetsavtalslagen samt tjänsteoch arbetskollektivavtal. Du kan vara vårdledig tills ditt barn fyller 3 år. Ledigheten kan hållas i högst två etapper per barn, så att den pågår minst en månad åt gången. Meddela din arbetsgivare om vårdledigheten minst två månader innan den inleds. Stöd för hemvård Du kan få stöd för hemvård, om det i din familj finns ett barn under 3 år som sköts av föräldrarna, någon annan skötare (t.ex. mor- eller farföräldrar) eller en producent av privat dagvård*. Stöd för hemvård kan inte fås om barnet är i kommunal dagvård eller om en kommunal dagvårdsplats har reserverats för barnet. Till stödet för hemvård av barn hör en vårdpenning och ett vårdtillägg, som är beroende av familjens inkomster (för beloppen, se Bilagan). Det kan hända att din hemkommun utöver stödet för hemvård betalar ett s.k. kommuntillägg som höjer vårdpenningen eller vårdtillägget. Närmare upplysningar får du från din hemkommun. FPA betalar stödet för hemvård av barn till den förälder eller vårdnadshavare som sköter barnet. Stödet betalas i efterhand den sista i varje månad. Stödet är beskattningsbar inkomst. FPA verkställer förskottsinnehållning på det utgående från den skatteprocent som erhållits från skatteförvaltningen. Innehållningsprocenten kan då vara för hög. Du kan ändra den genom att beställa ett ändringsskattekort från skatteförvaltningen. Närmare uppgifter på Du kan få hemvårdsstöd samtidigt som moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, men eftersom föräldradagpenningarnas belopp inverkar på stödet för hemvård utbetalas oftast inget hemvårdsstöd. 14

19 Förmåner för barnfamiljen Stöd för privat vård av barn Du kan få stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) om det i familjen finns ett barn under skolåldern som sköts av en vårdare som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Privatvårdsstöd kan inte fås om barnet är i kommunal dagvård eller om en kommunal dagvårdsplats har reserverats för barnet. Halvdagsförskola ett år före skolstarten hindrar inte att man får stödet. Stödet för privat vård av barn kan högst vara lika stort som dagvårdsavgiften. FPA betalar alltid stödet direkt till den vårdare du har anställt. Det betalas i efterhand den sista vardagen i månaden (för beloppen, se Bilagan). Om barnet omfattas av förlängd läroplikt *, deltar i kommunal halvdagsförskola året innan skolstarten eller börjar skolan som 6-åring betalas 61,34 e/mån i vårdstöd och vårdtillägget halveras. Erhållande av privatvårdsstöd förutsätter alltid att den som sköter barnet inte är medlem av samma familj är en privat person med vilken familjen har ingått ett arbetsavtal på minst 1 månad eller är en dagvårdsproducent* (person eller sammanslutning). En förutsättning är att dagvårdsproducenten* är godkänd av kommunen. Om ditt barn sköts av en släkting eller någon annan person måste du göra upp ett arbetsavtal med personen och betala honom eller henne lön. Privatvårdsstödet är skattepliktig inkomst. FPA verkställer förskottsinnehållning innan stödet utbetalas till vårdaren. Om du har anställt en privat dagvårdsproducent måste du som arbetsgivare innehålla ett förskott på den löneandel du betalar och dessutom betala socialskyddsavgifterna. Närmare information får du på FPA:s webbplats 15

20 Förmåner från Folkpensionsanstalten Flexibel och partiell vårdpenning Flexibel vårdpenning En pappa eller mamma till ett barn under 3 år kan få flexibel vårdpenning från FPA då förälderns genomsnittliga veckoarbetstid är högst 30 timmar. Den flexibla vårdpenningens belopp är beroende av förälderns arbetstid (se Bilaga). Flexibel vårdpenning kan beviljas till pappa eller mamma till ett barn under 3 år (även adoptivfamilj). båda föräldrarna samtidigt om de ordnat sitt deltidsarbete så att de kan sköta om barnet olika tider (exempelvis den ena på måndagar och den andra på fredagar). förälder som inte bor i samma hushåll med barnet. Flexibel vårdpenning kan beviljas förälder som arbetar i medeltal 30 timmar i veckan eller högst 80 % av arbetstiden i heltidsarbetete och har ett arbets- eller tjänsteavtal är företagare eller lantbruksföretagare med FöPL-/LFöPL-försäkring är stipendiat med LFöPL-försäkring. Den flexibla vårdpenningen kan börja omedelbart efter föräldrapenningperioden tagit slut. Den kan betalas tills barnet fyller 3 år. Föräldern kommer överens med sin arbetsgivare om arbetstiden. Deltidsarbetet på högst 30 timmar i veckan kan fortsätta också efter att barnet fyllt 3 år, men FPA betalar inte flexibel vårdpenning för ett barn över 3 år. Partiell vårdpenning Partiell vårdpenning kan beviljas små skolbarnsföräldrar vars arbetstid på grund av barnavården är högst 30 timmar i veckan. FPA betalar partiell vårdpenning till föräldrar med barn i 1:a och 2:a klass. föräldrar till barn som omfattas av förlängd läroplikt* fram till slutet av juli det år då barnets tredje skolår tar slut. föräldrar till läropliktiga barn som deltar i förundervisning då barnet omfattas av förlängd läroplikt Du kan få partiell vårdpenning samtidigt med stöd för privat vård och stöd för hemvård om barnet tas hand om någon annan än dig själv. Barnet kan också ha en kommunal dagvårdsplats. Partiell vårdpenning beviljas däremot inte samtidigt med föräldradagpenning och inte heller med flexibel vårdpenning. Beloppen, se Bilagan. 16

21 Om barnet insjuknar Förmåner för barnfamiljen Specialvårdspenning för barn under 16 år Du kan ansöka om specialvårdspenning hos FPA om du en kort tid sköter ett sjukt eller handikappat barn under 16 år så att du är tvungen att vara borta från arbetet. Förutsättningar för att få specialvårdspenning är att du deltar i vården eller rehabiliteringen av ditt under 7-åriga barn på sjukhus, poliklinik eller rehabiliterings- eller anpassningsträningskurs deltar i sjukhus- eller poliklinikvård eller rehabilitering av ditt svårt sjuka barn i åldern 7 15 år du vårdar ett svårt sjukt barn under 16 år hemma och hemvården anknyts till barnets sjukhusvård eller vård vid sjukhusets poliklinik. Specialvårdspenninger ersätter inkomstbortfall för en förälder som är förhindrad att arbeta, idka företagsverksamhet eller studera på heltid på grund av barnets akuta insjuknande eller för att barnets sjukdomstillstånd har försämrats. Specialvårdspenning kan beviljas den som vårdar sin makes, makas eller sambos biologiska barn eller adoptivbarn som en förälder. Specialvårdspenningens belopp beräknas på samma sätt som sjukdagpenningen, men man får alltid åtminstone ett minimibelopp. Dessutom kan kommunens socialväsende betala ut ett stöd för närståendevård åt en anhörig som sköter sitt sjuka eller handikappade barn. Sjukförsäkringslagen /1224 Rehabilitering för barn Ett gravt handikappat barn, som av FPA har beviljats förhöjt handikappbidrag eller handikappbidrag med högsta belopp, kan även få medicinsk rehabilitering för gravt handikappade. Rehabiliteringen kan vara exempelvis individuell terapi, rehabiliteringskurser eller kurser i anpassningsträning. Kurser kan även beviljas andra än gravt handikappade barn. För kurstiden kan föräldrarna få rehabiliteringspenning då de deltar i kursen. En skolelev kan hos FPA ansöka om dyra och krävande hjälpmedel, om han eller hon på grund av sin skada eller sitt handikapp inte kan klara av studierna utan dem. Sådana hjälpmedel är t.ex. en lästelevision eller en dator. Hjälpmedlen kan beviljas en elev i årskurs sju i den grundläggande utbildningen eller en äldre skolelev, om studierna syftar till yrkesstudier och inträde i arbetslivet. Närmare information fås på FPA:s byråer samt broschyren Rehabilitering. På adressen /sokrehabkurs hittar du de rehabiliteringskurser som FPA anordnar. 17

22 Förmåner från Folkpensionsanstalten Tillfällig vårdledighet med barn under 10 år Då du har ett barn under 10 år som insjuknar akut har du rätt till tillfällig vårdledighet och kan vara borta från arbetet och sköta barnet. Du kan vara ledig i högst 4 arbetsdagar. Tillfällig vårdledighet kan utnyttjas av vem som helst av föräldrarna, men inte av bägge samtidigt. Också en förälder som inte bor i samma hushåll som barnet har rätt till vårdledighet. Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tiden Handikappbidrag för personer under 16 år Se s. 38. SJUKFÖRSÄKRING Läkemedelsersättningar FPA ersätter läkemedel som har ordinerats för behandling av sjukdom. För salvbaser som ordinerats för behandling av en långvarig hudsjukdom beviljas grundersättning. Läkemedel som ordinerats för att upprätthålla hälsan eller förebygga sjukdomar ersätts inte. Apoteket kan byta ut läkemedel till ett motsvarande billigare parallellpreparat förutsatt att du eller läkaren inte motsätter er ett utbyte. För att få ersättning ska man använda läkemedlet enligt doseringsanvisningen och köpa det för högst 3 månader i taget och i så förmånliga förpackningsstorlekar som möjligt. Erhållande av ersättning förutsätter dessutom alltid att läkemedelsprisnämnden (Hila), som verkar i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet, har beslutat att läkemedlet, salvbasen eller det kliniska näringspreparatet är ersättningsgillt. I annat fall måste kunden själv betala läkemedlet i sin helhet. Om man tänkter köpa läkemedel i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweizkan man be att få ett europeiskt läkemedelsrecept av sin läkare. Man kan ansöka om ersättning för utomlands köpta läkemedel hos FPA i efterskott. För att få ersättning, måste läkemedelspreparatet vara ersättningsgillt i Finland. Referensprissystem En del av läkemedlen tillhör ett referensprissystem som omfattar referensprisgrupper. En referensprisgrupp för läkemedelspreparat bildas av ersättningsgilla läkemedelspreparat som är sinsemellan utbytbara. Alla läkemedelspreparat som upptas i samma referensprisgrupp har dessutom samma referenspris. 18

23 Sjukförsäkring Läkemedelsprisnämnden meddelar prisen på läkemedlen kvartalsvis till Läkemedelsprisnämnden som fastställer referensprisgrupperna för utbytbara läkemedelspreparat både referensgrupperna och referenspriserna. Referenspriset beräknas utifrån det förmånligaste läkemedelspreparat som upptas i referensprisgruppen: Referenspriset för läkemedelspreparatet höjs med 1,50 euro när preparatets försäljningspris är under 40 euro. Är försäljningspriset för det förmånligaste preparatet 40 euro eller mer inom referensprisgruppen är referenspriset läkemedlets pris förhöjt med 2 euro. Om läkemedlet hör till referensprisgruppen och priset på läkemedlet är högre än referenspriset räknas FPA-ersättningen enligt referenspriset. Om priset på läkemedlet är detsamma eller förmånligare än referenspriset, räknas ersättningen enligt det egentliga priset. Om ditt läkemedel kostar mer än referenspriset betalar du förutom självrisken även skillnaden mellan försäljningspris och referenspris. Skillnaden räknas inte tillgodo i din årliga självriskandel för läkemedel. Då din läkare vägrar utbyte till ett parallellpreparat får du FPA-ersättningen enligt det egentliga priset fastän läkemedlet hör till referensprisgruppen. Ytterligare information om referenspriser, ersättningar och utbytbara läkemedelspreparat finns på Hur stor är ersättningen för läkemedel? Ersättningarna för läkemedel indelas i tre grupper: Grundersättningen är 35 % av priset eller referenspriset. Den lägre specialersättningen är 65 % av priset eller referenspriset. Den högre specialersättningen är 100 % av priset eller referenspriset, men för varje läkemedel som köps på samma gång betalar du en självrisk på 3 euro. Begränsad grundersättning Rätten till grundersättning är begränsad för vissa läkemedel. Dessa läkemedel ersätts endast i enlighet med de särskilda indikationer som prisnämnden fastställt. Sådana läkemedel är t.ex. läkemedel som används för behandling av MS och Alzheimers sjukdom. Du ska ansöka om rätt till begränsad grundersättning med ett B-läkarutlåtande som du skickar till FPA. Specialersättning För läkemedel som används vid vissa svåra, långvariga sjukdomar kan man få en specialersättning som är högre än grundersättningen. Statsrådet beslutar vilka sjukdomar som berättigar till specialersättning (se Bilaga). I beslutet från FPA redogörs för de medicinska förutsättningar som ska uppfyllas vid dessa sjukdomar för att specialersättning ska kunna beviljas. 19

24 Förmåner från Folkpensionsanstalten För att få specialersättning på apoteket ska du ansöka om rätt till sådan med ett B-läkarutlåtande som du sänder till FPA. Din rätt till specialersättning kan vara tidsbunden eller beviljas utan tidsgräns. När rätten har beviljats får du per post ett nytt FPA-kort där din ersättningsrätt och giltighetstiden anges. FPA betalar specialersättning för läkemedel som köpts efter att B-läkarutlåtandet har kommit till FPA. Innan rätten till specialersättning beviljas förutsätts vid vissa sjukdomar ändringar i livsföringen samt uppföljning av hur ändringarna påverkar sjukdomen. Vid vissa sjukdomar krävs dessutom regelbunden medicinanvänding i minst 6 månader innan rätten till specialersättning beviljas. Kliniska näringspreparat Personer som har t.ex. mjölkallergi eller absorptionsstörning kan behöva kliniska näringspreparat. Om rätt till grund- eller specialersättning för kliniska näringspreparat ansöks på samma sätt som i fråga om läkemedel som berättigar till specialersättning, se Bilagan. Tilläggsersättning när kostnaderna överstiger årssjälvrisken FPA kan bevilja tilläggsersättning för läkemedelskostnader om de överstiger den årliga självriskandelen, se Bilaga. När den årliga självriskandel överskrids sänder FPA kunden ett brev med ett meddelande om detta samt ett särskilt meddelande om rätten till tilläggsersättning för apoteket. Meddelandet ska sparas och visas upp på apoteket alltid i samband med läkemedelsköp resten av året. På webbplatsen /sokmedicin finns uppgifter om pris på läkemedel, om de är ersättningsgilla samt om utbytbara preparat. Ersättningar för privat sjukvård När man blir sjuk och behöver läkarvård kan man gå till en kommunal hälsovårdscentral eller till en privat läkarcentral. FPA ersätter en del av arvodet för besök, behandling och undersökningar hos privatläkare enligt en fastställd taxa*. Ofta får man ersättningen redan på mottagningen som direktersättning* då man visar upp sitt FPA-kort. FPA ersätter inte kostnader inom den offentliga hälsooch sjukvården*. Vissa arbetsgivare har också anordnat sjukvård som en del av företagshälsovården. 20

25 Sjukförsäkring FPA ersätter inte exempelvis expeditionsavgifter vårddags-, operationssals- eller poliklinikavgifter avgifter för preventiv vård (utom tandvård) läkarintyg för t.ex. körkort, ansökan till läroanstalt, rekryteringsundersökning eller pensionsansökan för den tid du vårdas på ett offentligt sjukhus eller en offentlig institution, t.ex. ett åldringshem. Man kan söka ersättning för kostnader för läkarutlåtanden, förutsatt att de behövs för FPA:s förmåner. Möjligheten till ersättning för andra läkarutlåtanden är det bäst att utreda på FPA:s byrå. Ersättningar för besök hos privatläkare FPA ersätter en del av privatläkarens arvode. Ersättningen är den fastställda taxans belopp*. En förutsättning är att vården är nödvändig på grund av din sjukdom. Taxan är ofta ett mindre belopp än privatläkarens arvode. Om arvodet är lägre än taxan beräknas ersättningen utgående från arvodet. De som har en privat sjukförsäkring kan utöver ersättning från FPA söka ersättning hos sitt försäkringsbolag. Innan ansökan skickas till FPA ska kunden tar reda på hur ersättningen ska sökas från försäkringsbolaget. Ersättningar för undersökningar och ingrepp Ersättningen för undersökningar och behandlingar som har ordinerats av privatläkare den fastställda taxans belopp*. FPA ersätter behandlingar och undersökningar som läkaren skrivit ut en remiss för. Sådana är laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar psykologiska undersökningar sjukvårdsåtgärder cytostatbehandling fysioterapi. För att få ersättning ska man behöva vård för sin sjukdom och få behandlingen inom ett år efter den dag då läkaren ordinerade denna. Om läkaren på en gång ordinerar en serie behandlingar ersätter FPA högst 15 behandlingstillfällen. 21

26 Förmåner från Folkpensionsanstalten Ersättningar för privat tandvård FPA ersätter vård av mun och tänder hos en privattandläkare samt för av tandläkare ordinerade vård hos privat munhygienist, laboratorie- och radiologiska undersökningar och för läkemedel och resor i anslutning till tandvård. Ofta får man ersättningen redan på mottagningen då man betalar för besöket. Om inte ska man ansöka om ersättningen i efterskott inom 6 månader. Av privattandläkararvoden ersätter FPA den fastställda taxans* belopp. Undersökning av mun och tänder ersätts endast en gång per kalenderår. Ersättningen för radiologiska undersökningar, laboratorieundersökningar samt vård given av munhygienist, ersätts också, då de har ordinerats av en tandläkare. FPA ersätter inte kostnader inom den offentliga hälso- och sjukvården kostnader för protetiska åtgärder såsom lösproteser eller protesreparationer, tandkronor, tandbryggor eller tandimplantat tandtekniskt arbete tandreglering (utom på särskilda grunder) vård på ett offentligt sjukhus eller en offentlig institution. Tandvård för frontveteraner och minröjare Frontveteraner och minröjare får ersättning för tandvård enligt följande den fastställda taxans belopp* för tandläkargranskning, förebyggande vård och kliniskt arbete i samband med protetik den fastställda taxans belopp* för tekniskt arbete i samband med protetik den fastställda taxans belopp* för tandtekniskt arbete av taxans* belopp för helprotesbehandling hos specialtandtekniker på basis av tandläkarundersökning och tandläkarremiss annan tandvård till högst 60 % av taxans* belopp. Av frontveteraner förutsätts frontmanna-, fronttjänst-, veteran- eller fronttecken och av minröjare intyg från Krigsarkivet. Som bevis i tandvården kan man också uppvisa ett fotoförsett FPA-kort med antingen R- eller MR-beteckning. Reseersättningar FPA kan ersätta resor till sjukvård och läkarordinerade undersökningar samt till FPA:s rehabilitering. Även om man fritt får välja hälsostation och specialsjukvårdsenhet i 22

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013

Förmåner från FPA. För professionellt bruk 2013 Förmåner från FPA För professionellt bruk 2013 Förmåner från Folkpensionsanstalten Innehåll Viktigt att veta 1 BOSÄTTNINGSBASERAD SOCIAL TRYGGHET 2 Allmänna principer 2 Flyttning utomlands 4 Flyttning

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland När du flyttar till

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän

Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Information om den sociala tryggheten och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt........................................1 Flaggregeln..................................1 EU-lagstiftning som tillämpas

Läs mer

Ett stöd i livets alla skeden

Ett stöd i livets alla skeden Ett stöd i livets alla skeden Trygghet för alla Folkpensionsanstalten (FPA) sköter om grundtryggheten för dem som bor i Finland. Alla som bor i Finland är kunder hos FPA i något skede av livet. Även personer

Läs mer

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst

Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag. Kort och lättläst Pension Pensionstrygghet, bostadsbidrag och vårdbidrag Kort och lättläst När du blir pensionär I den här broschyren kan du läsa om FPA:s pensioner och andra stöd för pensionärer. FPA står för Folkpensionsanstalten.

Läs mer

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning

Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning Anvisningar för enheter inom den offentliga hälso- och sjukvården: anmälan om sjukvårds- och moderskapsförmåner samt utredning för statlig ersättning INNEHÅLL Innehåll 1 Från och med när kan man ansöka

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN CIRKULÄR 1/2005 BILAGA 5 Tjänst-/ Moderskapsledighet Moderskapsledighet 105 vardagar, börjar 30 ( 50) vardagar före

Läs mer

Att bo, studera och arbeta i EU

Att bo, studera och arbeta i EU Budapest. Europeiska ATT BO, STUDERA OCH ARBETA kommissionen I EU 1/12 3b 2011 Att bo, studera och arbeta i EU Finska medborgare är också EU-medborgare. EU-medborgarna har vissa i lagstiftningen fastställda

Läs mer

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet?

Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Så här söker du pension från utlandet Visste du att du kan söka pension för arbete utomlands, till och med för arbete på 1960-talet? Pensionsskyddscentralen (PSC) hjälper dig med ansökan. Pensionsskyddscentralen

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2003:2swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare

Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare Socialförvaltningens handlingsplan för stöd och hjälp 2014-12-16 Innehåll 1. Inledning 2. Lagstiftning 2.1 Den fria rörligheten 2.2 Fri rörlighet för tredjelandsmedborgare

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Guide till FPA:s stöd och tjänster

Guide till FPA:s stöd och tjänster Guide till FPA:s stöd och tjänster 2016 4 PENSIONÄR Det bästa stödet för maken 8 HÄLSAN Med båten till tandläkaren 19 HEM & FAMILJ Barnbidragets utbetalningsdagar 22 STUDIER & JOBB Enklare utan papper

Läs mer

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

1993 rd - RP 287 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 1993 rd - RP 287 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet samt lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om stöd

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Studiestöd 03.06.2016

Studiestöd 03.06.2016 Studiestöd 03.06.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Avläggande av examen i Finland... 3 1.4.1.1

Läs mer

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna.

ALLMÄN DEL. När man avtalar om att minska lönekostnaderna skall minskningen i första hand inriktas på andra lönefaktorer än grundtimlönerna. ALLMÄN DEL AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 Lokala avtal Tillämpningsdirektiv Detta avtal tillämpas inte till den del man lokalt kommit överens om att avvika från bestämmelserna i detta avtal. Genom lokala

Läs mer

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst

Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende. Kort och lättläst Hem och familj Stöd till barnfamiljer och stöd för boende Kort och lättläst Innehåll Hem och familj 1 Stöd till barnfamiljen 2 Vem får familjeförmåner? 2 Innan barnet föds 3 När barnet är fött 4 Stöd till

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3

Boendetillägg. Vägledning 2012:3 Version 3 Boendetillägg Vägledning 2012:3 Version 3 En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014

// SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // SKATTEFÖRVALTNINGEN SKATTER I SIFFROR 2014 // BESKATTNINGEN I FINLAND Besluten om beskattningen i Finland fattas av riksdagen, Europeiska unionen och kommunerna. Beskattningen regleras genom skattelagar

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands

Försäkringskassan informerar. Pension utomlands GÄLLER FRÅN Försäkringskassan informerar Pension utomlands 01.10.01 Här får du en översiktlig beskrivning av de regler som gäller för pension från Sverige när du är bosatt utomlands. Du får också en kortfattad

Läs mer

Ett effektivt sätt att lösa

Ett effektivt sätt att lösa Ett effektivt sätt att lösa dina problem i Europa ec.europa.eu/solvit TA REDA PÅ DINA RÄTTIGHETER! Du kan bo, arbeta eller studera i vilket EU-land du vill. Det är en grundläggande EU-rättighet. Företag

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

SKATTER I SIFFROR 2009

SKATTER I SIFFROR 2009 SKATTER I SIFFROR 2009 Skatteförvaltningen Skatteförvaltningen är en del av finansministeriets förvaltningsområde. Den samlar in ungefär två tredjedelar av alla skatter och avgifter av skattenatur i Finland.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare

Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Riktlinjer för utredning av rätt till skolgång för EU-medborgare Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Utredning av uppehållsrätt och rätt till utbildning för EUmedborgare Riktlinjer

Läs mer

Kommunernas pensionsguide

Kommunernas pensionsguide Kommunernas pensionsguide 2010 Kommunernas pensionsförsäkring Postadress PB 425, 00101 Helsingfors Besöksadress Unionsgatan 43 Telefon Växel 020 614 21 Fax 020 614 2589 E-post förnamn.efternamn@keva.fi

Läs mer

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun

Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Regelverk Vårdnadsbidrag Datum 2011-05-02 Regler för vårdnadsbidrag i Alvesta kommun Från och med den 1 september 2011 kan föräldrar i Alvesta kommun ansöka om vårdnadsbidrag på 3 000 kr per månad och

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp

Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Anvisningar för beräkning av sjukdagpenningens belopp Närmare information om de allmänna grunderna för sjukdagpenningen får du via länken När du blir sjuk och på FPA-byråerna. Dagpenningbeloppet beräknas

Läs mer

Barnfamiljers rätt till socialskydd

Barnfamiljers rätt till socialskydd Barnfamiljers rätt till socialskydd Föräldrarnas rätt till förmåner och ledigheter vid barns födelse Moderskapsledigheter och förmåner När man är gravid blir man vanligtvis moderskapsledig tidigast 50

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Lag. om ändring av folkpensionslagen

Lag. om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av folkpensionslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i folkpensionslagen (568/2007) 105, och ändras 6, 10 och 11, 12 1 mom., 15 4 mom., 22 3 och 4 mom., 23, 33 2 mom., 35 1 mom.

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN KAN_1_190614PP + KAN_1 1 *1169901* MEDBORGARSKAPSANSÖKAN Denna blankett är avsedd för dig som ansöker om finskt medborgarskap. Om du ansöker om finskt medborgarskap även för minderåriga barn som du har vårdnaden om, ska

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER

SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER SJUKVÅRD I FINLAND FÖR PERSONER FRÅN ANDRA LÄNDER Innehåll 1 HANDBOKENS SYFTE OCH CENTRALA BEGREPP... 5 1.1 Allmänt om sjukvård i Finland för utlänningar...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 22/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 19 21, 60, 61, 64 och 66 samt 74 3 mom., av dem 19 sådan den lyder

Läs mer

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004

Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 Att söka arbete med svensk arbetslöshetsersättning i andra EU/EES-länder andra kvartalet 2004 = 2005 02 11 + % I denna rapport redovisas en undersökning bland de arbetssökande som sökte arbete i ett annat

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011)

Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Använd din pappaledighet! Broschyrer 10swe (2011) Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på

Läs mer

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet

Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Sjukersättning och aktivitets ersättning förmåner vid invaliditet enligt EU-rätten och konventioner om social trygghet Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område

Läs mer

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe

Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Använd din pappaledighet! Broschyrer 2008:1swe Goda nyheter för din familj! Barnfamiljens vardag är en gemensam sak. Det blir lättare att få arbete och familjeliv att gå ihop om mamman och pappan på ett

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 72/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete RP 72/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås en lag om främjande

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2006 Nr 81 83 INNEHÅLL Nr Sidan 81 Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJUNDE OMARBETADE UPPLAGAN Sjunde omarbetade upplagen 1 Sjunde omarbetade upplagan. Finns inte i tryckt form. 2 Förord till sjunde upplagan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

BenEx Flex Benefits for Expatriates

BenEx Flex Benefits for Expatriates Försäkring för utlandsanställda Januari 2016 Trygghet i utlandet Jamil, SPP BenEx Flex Benefits for Expatriates Information till arbetsgivare Trygghet för dig som är anställd utomlands Benefits for Expatriates

Läs mer

Säkerhet handlar om förutseende

Säkerhet handlar om förutseende Säkerhet handlar om förutseende Handbok för dig som råkar ut för trafikskada utomlands Gäller från 1.5.2011 Var förutseende och känn dig trygg I trafiken kan en skada överraska även en framsynt resenär

Läs mer

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013

Schengen. Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 SV Schengen Din väg till fri rörlighet i Europa SEPTEMBER 2013 Innehåll INLEDNING 1 FRI RÖRLIGHET FÖR PERSONER 2 POLIS- OCH TULLSAMARBETE 2 Inre gränser 2 Yttre gränser 3 SIS (Schengens informationssystem)

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Trafikförsäkringsförordning (1976:359)

Trafikförsäkringsförordning (1976:359) Skatter m.m./trafikförsäkring 1 Försäkringsanstalts trafikförsäkringsverksamhet 1 Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (1995:791). 2 [7451] Premie för trafikförsäkring får ej bestämmas till

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 ANVISNING FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 27.4.2015 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING avdelningen Statens arbetsmarknadsverk FM/848/00.00.00/2015 Innehåll Anställningsfrågor som gäller tjänstemän och arbetstagare

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 34/2002 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och vissa andra lagar INLEDNING Remiss Riksdagen remitterade den

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig som tagit examen utanför EU och EES Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för Läs detta innan du börjar Denna ansökningsblankett är avsedd för dig som enbart har en utländsk lärarexamen eller förskollärarexamen från ett

Läs mer

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K

478130 9 103 52 047686 524120 978134 F I C K S T A T I S T I K 10 3 5 4 7 8 1 3 0 9 2 0 4 7 6 8 6 5 2 4 1 2 0 9 7 8 1 3 4 FICKSTATISTIK 2009 2009 PENSIONSSKYDDSCENTRALENS FICKSTATISTIK INNEHÅLL Den sociala tryggheten 2 Pensionsutgiften 4 Arbetspensionsavgifter 5 Befolkningen

Läs mer

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning.

RP 179/2009 rd. maximitiden på 500 dagar för arbeslöshetsdagpenning. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

Stöd för privat vård av barn

Stöd för privat vård av barn Stöd för privat vård av barn 01.02.2016 Innehåll 1 Förmånsanvisning... 1 1.1 God förvaltning... 1 1.2 Syfte... 2 1.3 Vad består förmånen av?... 2 1.4 Rätt och villkor... 2 1.4.1 Rätt att välja vårdform...

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR PERSONLIG ASSISTANS I ESBO FRÅN 1.3.2011 Social- och hälsovårdsnämnden 17.02.2011 1. SERVICEÅLIGGANDE Enligt 8 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp ska kommunen

Läs mer

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN

MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN FINLANDS AKADEMI Förvaltningsenheten/Katja Majamaa 2.5.2005 MEDDELANDE TILL NYA TJÄNSTEFORSKARE OM UPPGIFTER SOM BEHÖVS VID TJÄNSTEFÖRHÅLLANDETS BÖRJAN SAMT OM ANSTÄLLNINGS-VILLKOREN 1. Finlands Akademis

Läs mer

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Inledning Kartlägger hur sociallagstiftningen förändrats med avseende

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen?

Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Flyttning mellan mellan Finland och Norge vad betyder det för pensionen? Kerstin Appel Avdelningen för utländska pensionsärenden Pensionsskyddscentralen 14.9.2010 1 Pensionsskyddscentralen, PSC Samarbets-

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa

Europass Sverige. Så dokumenterar du dina meriter i Europa Europass Sverige Så dokumenterar du dina meriter i Europa Förord För att Europa ska vara konkurrenskraftigt i världen behövs medborgare med högt kvalificerade kunskaper. Grunden för detta är att kunna

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09

Räddnings och bärgningsförsäkring PS602. i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Räddnings och bärgningsförsäkring PS602 i samarbete med Protector Försäkring Giltig från 2015-06- 09 Inledning Försäkringstagare är GoMore ApS, nedan kallad GoMore, som driver webbplatsen GoMore.se Bilägare

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes,

Läs mer

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN

REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING. för nyanlända flyktingar och invandrare GNOSJÖ KOMMUN 1 REGLER FÖR INTRODUKTIONSERSÄTTNING för nyanlända flyktingar och invandrare i GNOSJÖ KOMMUN Gnosjö kommun tillämpar Lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utländska medborgare som

Läs mer