Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Fokus på arbetslivsdeltagande för personer med funktionsnedsättning Finland har stora utmaningar både i nuet och i framtiden helt oberoende av finanskrisen. För att klara av utmaningarna måste sysselsättningsgraden stiga och produktiviteten förbättras. För att detta ska bli möjligt måste arbetslivet, både beträffande välmående och arbetsförmåga, utvecklas. De som står utanför arbetslivet måste fås med, kunnandet måste förbättras, skatteoch socialskyddssystemet utvecklas osv. En potentiell, ofta bortglömd grupp, är personer med funktionsnedsättning. En partiell arbetsför person är en människa som har en funktionsnedsättning, en skada eller sjukdom som försvårar sysselsättning. I denna artikel används termerna synonymt eftersom fokus är på arbetslivsdeltagande. Rätt jobb innebär att funktionsnedsättningen inverkan på arbetsförmågan minimeras. En ökning av de partiellt arbetsföras andel i arbetslivet skulle ge betydande fördelar. Vårt näringsliv genomgår en strukturförändring. I Finland fanns i september 2014 drygt arbetssökande arbetslösa. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i företag. Ofta finns behov av arbetstagare till deltidsjobb med uppgifter på verkställande nivå samt till arbetsuppgifter som kräver specialkunskap och högskoleutbildning. Många av de här jobben skulle passa partiellt arbetsförmögna och personer med funktionsnedsättning. Bland de partiellt arbetsförmögna finns personer som kan arbeta både på deltid och heltid. Underskottet i den offentliga ekonomin förklaras inte med konjunktursvackan utan i bakgrunden finns redan nu en mer bestående obalans mellan inkomster och utgifter. Med nuvarande struktur på den offentliga sektorn kommer läget att ytterligare försvagas då befolkningen åldras under kommande årtionden. Försörjningsgraden (förhållandet mellan arbetande och icke arbetande) försvagas från nuvarande läge, där det på 100 arbetande människor går drygt 120 icke arbetande människor som måste försörjas, med ytterligare 20 personer om inte sysselsättningsgraden kan höjas. Potentialen hos partiellt arbetsföra Enligt Folkpensionsanstaltens och Pensionsskyddscentralens utredningar finns det upp till personer som enbart lyfter sjukpension som både kan och vill arbeta ingen marginell grupp alls. Även om merparten av de personer som lyfter sjukpension är äldre uppgår under 50- åringarna till ca Liknande beräkningar har Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT kommit fram till i sin ekonomiska utredning av arbetsförmåga och arbetspotential bland personer med funktionsnedsättning och arbets- och näringsministeriet i sin arbetsförmedlingsstatistik. 1/7

2 Om personer ur den här gruppen skulle sysselsättas med t.ex. lönenivån euro i månaden och förtjäna sitt uppehälle med löneinkomst istället för pension och boendestöd, skulle den offentliga ekonomin jämnvikt på årsnivå förbättras med upp till 800 miljoner euro. Samtidigt skulle arbetskarriärerna förlängas och sysselsättningsgraden öka med en procentenhet. Enbart genom att höja pensionsåldern och försnabba de ungas slutförande av sin utbildning löser man inte den offentliga ekonomins utmaningar. Av finansministeriets beräknade s.k. hållbarhetsgap utgör 800 miljoner euro en tiondel. Samhället har därför orsak att vakna upp på alla nivåer beträffande personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföras möjlighet att delta i arbetslivet och i deras potential i att höja sysselsättningsgraden. Upprätthållande av arbetsförmåga Många personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra har lyckats ta sig in på arbetsmarknaden och behålla sin arbetsplats. I själva verket finns enligt Statistikcentralens utredning från år 2011 långt över en miljon personer med en långvarig sjukdom eller skada i arbetslivet. Också personer med funktionsnedsättning finns tiotals tusen i arbetslivet antalet varierar utgående från hur gruppen definieras. Av de arbetsföra åringarna lider rent av 55 procent av en långvarig sjukdom eller skada. Antalet personer med funktionsnedsättning bokförs inte i Finland, men på basen av olika internationella utredningar uppgår enligt en bred definition personer med funktionsnedsättning till drygt 15 procent av befolkningen och personer med grav funktionsnedsättning till 2 4 procent. För många påverkar inte ens en långvarig sjukdom eller skada möjligheten att arbeta. För 18 %, drygt människor, uppfattas sjukdom eller skada påverka möjligheterna att arbeta. Drygt personer står utanför arbetslivet till följd av hälsoproblem. Till och med många av dem skulle ha en möjlighet att delta i arbetslivet genom anpassning av arbetsmiljön, arbetstider och arbetsuppgifter. Utgående från Statistikcentralens utredning vill ca personer som i dag befinner sig utanför arbetslivet arbeta. Den vanligaste orsaken till försvagad arbetsförmåga, framförallt för äldre personer, är belastningsbesvär (MS muskoskeletala sjukdomar). För yngres del accentueras igen psykiska problem. Men även om arbetsförmågan tillfälligt skulle försvagas har hälsovården och rehabiliteringen utvecklats till den grad att verksamhets- och arbetsförmågan kan återställas för merparten. Yrkesmässig, social och medicinsk rehabilitering ger bättre resultat desto snabbare samt ju mer systematiskt och helhetstäckande åtgärden sätts in. Sist och slutligen är det endast en minoritet av oss som går genom arbetslivet utan att uppleva en märkbar nedsättning av arbetsförmågan. Därför är det också viktigt ur samhället att alla satsar på upprätthållande av arbetsförmåga likväl personen själv som arbetsgivaren. 2/7

3 Satsningar gagnar alla Nyttan av satsningar är naturligtvis klarast ur individens egen synvinkel. Följderna av en sjukdom och skada återspeglas på hela livet i form av verksamhetsförmågan. Försvagad arbetsförmåga betyder för merparten minskade möjligheterna att förtjäna inkomst och ett lägre uppehälle. Även beträffande arbetsförmågan sträcker sig verkningarna över resten av livet i form av inkomstrelaterat stöd. Ur arbetsgivarens synvinkel är det även ekonomiskt motiverat att satsa på förebyggande åtgärder, arbetsvälmående och bevarande av arbetsförmåga. I Näringslivets centralförbund EK:s medlemsföretag orsakar sjukdomar och olyckor i medeltal 11 sjukfrånvarodagar per år. När sjukfrånvarodagens pris för arbetsgivaren är drygt 300 euro kan man beräkna att helhetskostnaden för 18 miljoner sjukdagar blir nästan 5,5 miljarder euro per år. Drygt personer byter arbetsplats per år. Om man uppskattar att av dessa är icke-önskade ur arbetsgivarens synvinkel och rekryteringen av ny personal i medeltal beräknas medföra kostnader på euro, utgör arbetsgivarnas kostnader på årsnivå drygt 3,5 miljarder euro. En del av dessa kostnader skulle kunna undvikas genom satsningar på arbetsgemenskap, arbetsklimat och välmående på arbetsplatsen. Också arbetslöshetens pris är hårt för arbetsgivaren. Varje år utbetalas drygt 3 miljoner euro i sjukpensioner som i sista hand bekostas av arbetsgivarna. Om det är frågan om ett litet heller större företag kan arbetstagarna direkt påverka sina egna invalidpensionsavgifter. När man tar med övriga effekter t.ex. sänkt produktivitet samt förluster och kostnader både för personer och den allmänna ekonomin kan man uppskatta att samhällskostnaderna för försvagat arbetsvälmående och försvagad arbetsförmåga överstiger 20 miljarder euro. Genom att satsa på förebyggande åtgärder och rehabilitering kan vi sänka dessa kostnader även nettomässigt. Satsningarnas karaktär av investering Ofta ses satsningar på arbetsvälmående, arbetsförmåga och rehabilitering endast som utgiftsposter av engångskaraktär. Så som jag ser det är detta särskilt fallet vad gäller tjänster som kommunerna bär ansvaret för. Väsentligt skulle ändå vara att på alla nivåer uppmärksamma satsningarnas karaktär av investeringar. Det här gäller alla som påverkas av verksamhetsförmågans och arbetsinsatsens försämring: naturligtvis individen själv, arbetsgivaren, förmannen, kollegerna, arbetshälsovården, närstående, organisatörerna av den offentliga sektorns social- och hälsotjänster samt även alla medborgare som ju står för dessa tjänsters kostnader. Kostnaderna gäller alltså oss alla för mångas del i flera av våra roller. 3/7

4 I den förebyggande verksamheten är det ofta svårt att påvisa nytta, eftersom effekterna blir synliga endast i efterhand och även då är orsak och verkan svåra att fastställa. Samma gäller även i mångt och mycket den yrkesmässiga medicinska och framförallt sociala rehabiliteringens effekter. När satsningarna granskas på längre sikt synliggörs effekterna av att samhällsmedlemmarnas verksamhets- och arbetsförmåga bevaras och återställs. Satsningarna återbetalar sig i ökad arbetsinsats och ökade skatteintäkter samt i minskade kostnader för offentliga tjänster. Samhällets stöd till arbetsgivaren Bland personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra finns gott om utbildade och i medeltal mer motiverade arbetssökande. De har lika stor rätt att delta i samhällsverksamhet samt att förtjäna sitt uppehälle med arbete och företagande som alla andra. Partiellt arbetsföra har naturligtvis sina egna begränsningar beträffande olika uppgifter. Funktionsnedsättning kan i hög grad kompenseras genom anpassning av arbetsförhållandena samt genom att beakta individuella behov. Samhället erbjuder nuförtiden en fungerande åtgärdspalett till stöd för sysselsättningsåtgärder och självständig sysselsättning. Genom stöd till anpassade arbetsförhållanden kompenseras arrangemang och införskaffningar på arbetsplatsen som gör det möjligt för partiellt arbetsföra att jobba. Anpassningsstöd kan även beviljas för den tid som en kollega lagt ned på hjälp till personen med funktionsnedsättning. Så gott som utan undantag gagnas hela arbetsgemenskapen av arrangemangen. Anpassningsstödet kan uppgå till euro. Behovet på satsning av arbetsgivarens och arbetsgemenskapens vid anställning av en partiellt arbetsför person minskas kännbart med hjälp av arbete med stöd-tjänster. En arbetskonsulent (työhönvalmentaja) fungerar som länk mellan arbetstagaren och arbetsgivaren och stöder därigenom hela arbetsgemenskapen. Arbetskonsulenten stöder arbetstagaren i arbetssökning, inlärning i arbete och i frågor som ansluter sig till arbetsförhållandet. Arbetsgivaren får hjälp av arbetskonsulenten i att finna en lämplig arbetstagare, i orientering till arbetet och arbetsgemenskapen samt i frågor i anslutning till arbetsförhållandet, såsom ansökan av lönesubvention. Arbetskonsulenten minskar märkbart behovet av stöd från arbetsgivare och kolleger och kostar inte arbetsgivaren någonting. Vid anställning av en person med partiell arbetsförmåga kan arbetsgivaren få lönesubvention, ifall de krav som ställs på arbetsgivaren uppfylls. För en person som har svårt att finna arbete kan lönesubventionen utbetalas i förhöjd form upp till euro i månaden. Subventionen kan som mest täcka 50/75 procent av lönekostnaderna under givna förutsättningar. Lönesubvention kan även utbetalas under en lång tidsperiod, ifall den partiella arbetsförmågan är bestående. 4/7

5 Arbetsgivarens kostnader Till följd av stöden är arbetsgivarens kostnader vid anställning av en partiellt arbetsför människa ofta betydligt lägre än beträffande andra anställningar. Kostnaderna är tiotals procent lägre framförallt på lägre lönenivåer. Dessutom sänker arbete med stödtjänsten märkbart de risker som rekryteringen av en person med funktionsnedsättning eventuellt kan innebära. Arbetsgivarens kostnader vid anställning av en person som har svårt att finna jobb kan under det första året (rekryteringsåret) som en följd av lönesubventionen och anpassningsstödet blir över 60 procent förmånligare än vid en alternativ rekrytering av en person med vanlig lönesubvention. Det här gäller för månadslöner på upp till euro. Ännu på euros lönenivå är skillnaden 35 procent. Även om arbetsförhållandenas anpassningsstöd utelämnas, är arbetsgivarens kostnader vid rekrytering av en person med funktionsnedsättning som är berättigad till högre stöd procent lägre ända upp till en lönenivå på euro. Tumregeln är att det inte finns skäl att åtminstone utgående kostnader och risker utesluta partiellt arbetsföra personer från rekryteringsavväganden. Även beträffande dem borde avgörandet fällas av personens kunnande och lämplighet för uppgiften. Samhällsstödet förringar på inget sätt dessa personers arbetsinsats utan är positiv diskriminering med hjälp av vilken man vill trygga lika möjligheter för dem att delta i samhället och lyfta personer med funktionsnedsättning från marginalen till kärnan. 5/7

6 Invalidpensionens motivationsfälla Även om en arbetsplats finns att få kan en person som beviljats Folkpensionsanstalten FPA:s invalidpension hindras att ta jobbet till följd av motivationsfällan; det lönar sig inte att ta ett lönejobb eller utöka arbetsinsatsen ifall månadslönen ligger mellan 743 och euro. I detta fall får personen i fråga mindre pengar i handen än om hon lever på FPAs invalidpension och boendestöd samt ifall hon eventuellt förtjänar 743,38 euro i månaden. För en person som lever på FPA:s invalidpension skärs stödet på en gång bort då lönen överstiger 743,38 euro i månaden. Motivationsfällan som orsakas av nedskärningen måste avlägsnas. En jämlik och stödande modell skulle exempelvis vara att anpassa pensionerna på liknande sätt som arbetslöshetsersättningen idag anpassas: varje förtjänad euro skulle minska pensionen med t.ex. 40 cent efter skyddsandelen. Reformen skulle ge människor som lever på FPA:s invalidpension en ekonomisk sporre och möjlighet att söka och ta emot arbete. En person som utgående från det läget skulle anställas med en månadslön på euro skulle utöka sin årsinkomst med euro. 6/7

7 Centrala lösningsåtgärder Utgående från arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är möjligheterna ingalunda obefintliga för personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra personer. Av personer vars sysselsättning försvåras av sjukdom eller skada har under de senaste åren drygt funnit arbete. För omkring 60 procent av dem har stödåtgärder använts vid sysselsättningen. Ännu finns det mycket att göra för att möjligheterna att delta i arbetslivet ska komma upp på en tillräckligt hög nivå för personer med funktionsnedsättning, partiellt arbetsföra och andra personer i svårt läge på arbetsmarknaden. Endast på det sättet kan vi trygga välfärden i vårt land. De centralaste åtgärderna är enligt min mening: 1. Satsning på arbetsförmåga och arbetsvälmående 2. Förändrade attityder och ökad kunskap beträffande personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra 3. Nedmontering av socialskyddssystemets motivationsfällor 4. Skräddarsyende av arbetsuppgifter samt utveckling av ledarskap och arbetsmiljöer 5. Insikten att satsningar på arbetsförmåga, arbetsvälmående och rehabilitering är investeringar Harri Hietala, ekonomist, forskare Vates-stiftelsen 7/7

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM

SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM SFP:S ARBETSLIVSPROGRAM Vår nordiska välfärdsmodell har kunnat byggas upp tack vare ett konstruktivt avtalssamarbete på arbetsmarknaden med staten som tredje part. I takt med att arbetslivet förändras

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

En socialförsäkring för alla

En socialförsäkring för alla En socialförsäkring för alla Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA SOCIALFÖRSÄKRINGSUTREDNINGEN Parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA

PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 3 FINANSMINISTERIET Enligt sändlista PLAN FÖR DE OFFENTLIGA FINANSERNA 2015 2018 Statsrådet har i dag, sedan ärendet undergått

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer