Lättläst sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lättläst sammanfattning"

Transkript

1 Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett några förändringar. I Sverige går fortfarande de flesta personer i pension när de fyller 65 år. Antalet arbetade timmar ökar bland äldre, men mycket långsamt. Det kommer inte att fungera. När vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir det för dyrt för samhället. Allt fler äldre personer kan arbeta längre. Fler och fler vill också arbeta längre. Men de möter olika hinder i regler och avtal och i arbetslivet. Utredningen föreslår därför flera förändringar som ska: förbättra arbetsmiljön, hjälpa de äldre att bevara och utveckla sina kunskaper, öka informationen, och motverka åldersdiskriminering. Utredningen föreslår också förändringar som förbättrar den privata ekonomin för personer som arbetar längre. Dessa förslag kommer att bidra till en högre pensionsålder Men det kommer att ta tid. Pensionsåldern behöver höjas redan nu. Annars kan problemen snabbt bli värre. Enligt utredningen ska det införas en riktålder för pension. Riktåldern ska följa medellivslängden. Detta innebär bland annat följande: 1

2 -årsgränsen för tidigaste uttag av ålderspension höjs till 62 år från och med år 2015 och sedan, som vi tror nu, till 63 år från och med år årsgränsen för garantipension, sjukersättning med flera förmåner höjs till 66 år från och med år åldern höjs från 67 till 69 år från och med år årsgränsen för att börja ta ut tjänstepensioner och privata pensioner höjs till 62 år från och med Arbetslinjen behövs, också för äldre Fortfarande tycker många människor att en tidig pensionering, eller senast vid 65 år, är bra för alla. Många tror att äldre människor blir friskare, lyckligare och lever längre om de slutar att arbeta och tar ut pension tidigt. Många tror också att det ger plats på arbetsmarknaden för unga människor om äldre går i pension. Men utredningens analyser visar att det inte går att med säkerhet säga att tidig pensioneringen förbättrar hälsan, minskar dödligheten eller höjer de äldres livskvalitet. Det finns heller inga vetenskapliga bevis för att personer som fortsätter att arbeta tar arbeten från de yngre. Arbetet betyder så mycket mer än lönen, även för äldre. Ett meningsfullt arbete är viktigt för individens självbestämmande, vår upplevelse av livskvalitet och delaktighet. 2

3 Att ha ett arbete handlar inte bara om försörjningen, utan handlar lika mycket om att vara en del av gemenskapen på en arbetsplats. Tidiga pensioneringar kan ses som att vi slösar med människors kraft. Det är ett gammaldags sätt att tänka att välutbildade och friska personer i 60-årsåldern lämnar arbetsmarknaden med allmän pension, tjänstepension eller avgångspension. Vi måste nu börja se på pensionsåldern på ett nytt sätt och genomföra en förändring så att äldre kan arbeta längre och få en tryggare ekonomi när de slutar att arbeta. Utvecklingen inte uthållig Äldre blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. För de flesta lönar det sig också att fortsätta att arbeta. Samhället har också informerat mycket om detta. Trots detta tar ungefär 80 procent ut sin pension vid 65 års ålder eller tidigare. Sysselsättningen bland personer i 60-årsåldern och äldre ökar inte i samma takt som medellivslängden ökar. Nya analyser visar att fler i Sverige än i andra länder, tror att 65 år är den normala pensionsåldern, trots att Sverige genomfört reformer för att förlänga arbetslivet. Allt fler vill arbeta längre, men många kan inte fortsätta att arbeta så länge som de egentligen vill på grund av olika hinder i regelsystem och avtal samt i arbetslivet. Så kan vi inte ha det. Om inte fler äldre personer arbetar längre kommer pensionsnivåerna att bli allt lägre. 3

4 Det gör att fler människor slutar litar på pensionssystemet. Det kommer att bli mycket dyrt för dem som arbetar. Det kommer också att bli dyrt för samhället. Risken finns också att det uppstår brist på arbetskraft inom olika delar av arbetsmarknaden. Längre arbetsliv och skillnaderna i medellivslängd Trots att samhället förändrats och allt fler människor fått det mycket bättre finns det fortfarande skillnader i ohälsa och medellivslängd mellan olika grupper i Sverige. Men förbättringen av personers hälsa har de senaste 25 åren varit något starkare i gruppen med kort utbildning än för dem med längre utbildning. Det kan finnas en viss risk att ett längre arbetsliv kan skapa orättvisor. Välutbildade personer kan fortsätta att arbeta med höga löner, vilket ger högre pensionsnivåer under en längre tid som pensionär. Personer med lägre utbildning har ofta sämre arbetsförhållanden och lägre löner, de lämnar ofta arbetslivet tidigt och har en kortare medellivslängd. Det finns många egenskaper i pensionssystemet som utjämnar mellan personer med låga livsinkomster och höga livsinkomster. Stärk äldres förutsättningar och resurser att arbeta längre För att kunna höja pensionsåldern, behöver vi minska antalet personer som slutar alltför tidigt att försörja sig genom arbete, 4

5 på grund av nedsatt arbetsförmåga. Satsningar på arbetsmiljön Det behövs ökade insatser för att minska antalet personer som inte kan arbeta ett helt arbetsliv. Trots förbättringar i arbetsmiljön är det fortfarande många arbetstagare som säger att de har slitsamma och enformiga arbeten. De har också dålig arbetsmiljö. Mellan 20 och 30 procent av alla arbetstagare upplever fysiska arbetsmiljöproblem. Vi får också nya arbetsmiljöproblem som stress och psykosocial press. Ofta är det nog arbetsmiljöproblem som gör att många personer slutar arbeta tidigare. Men vi måste ta reda på mer om det. Utredningen ser att det finns behov att satsa mer på arbetsmiljön: Myndigheten Arbetsmiljöverket ska arbeta mer med bland annat tillsyn och tillsynsutveckling, det systematiska arbetsmiljöarbetet, och att rapportera om arbetsmiljöns utveckling. Utredningen föreslår att skyddsombud ska få mer utbildning och att arbetsmiljökunskap ska ingå i vissa högskoleutbildningar. Det behövs ny forskning om samband mellan arbetsmiljö, hälsa och arbetsförmåga och utvärdering av arbetsmiljöpolitiken. Det behöver avsättas pengar för sådan forskning som vi har beskrivit i texten ovan. Fortsatta åtgärder mot åldersdiskriminering Internationell forskning visar att kraftfullare lagar för att hindra åldersdiskriminering gör att fler äldre kan arbeta. Men i Sverige har vi inte forskat så mycket om åldersdiskriminering. 5

6 De få studier som finns visar att diskrimineringen av äldre i arbetslivet kan vara stor och till och med värre än den diskriminering som kan ske på grund av var man kommer ifrån. Mer än var fjärde arbetstagare över 50 år svarar i enkäter att de har blivit diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av ålder. Åtta av tio menar att deras ålder är ett hinder om de vill byta jobb. Utredningen ser att det finns behov av ett starkare skydd mot åldersdiskriminering och förslår därför: en mot åldersdiskriminering ska bli starkare. Om några år behöver regeringen göra en översyn av diskrimineringslagen för att se om lagen också fungerar mot åldersdiskriminering. Det är viktigt att hela tiden undersöka och rapportera läget när det gäller frågor som rör åldersdiskriminering. Det är också viktigt att ta reda på vilka åldersregler som styr mot pensionering i lagar, regler och avtal. Det är viktigt att forska mer för att lära sig mer om åldersdiskriminering. Bättre villkor för äldre som vill uppgradera sin kompetens Dagens äldre arbetskraft är välutbildad. Men deras kunskaper kan med tiden bli omoderna. Det kan vara ekonomiskt svårt att ta ledigt och studera. Redan från 50 års ålder saknar många personer kompetensutveckling på jobbet. Då kan det bli svårt att behålla ett arbete eller att få ett nytt arbete. 6

7 Därför föreslår utredningen: åldersgränser för att få studiestöd och gör det lättare att få studiestöd och enklare att betala tillbaka. som äldre behöver. Arbetsförmedlingen behöver mer pengar så de kan ge rådgivning till äldre om vad de ska göra för att få ett nytt arbete. Det kan vara att få en ny utbildning för det yrket man har eller utbilda sig inom ett nytt yrkesområde. arbetsmarknadsutbildningar för äldre. Avtalade tjänstepensioner som bidrar till ett längre arbetsliv Tjänstepensionerna är viktiga för att ge medborgarna en bra ekonomisk trygghet när de blir äldre. Tjänstepensionerna har stor betydelse för hur de äldre väljer att arbeta och att ta ut pension. I dag gör tjänstepensionernas åldersregler och andra regler det lättare att lämna arbetslivet tidigt och svårare att fortsätta att arbeta. Det är arbetsmarknadens parter som genom kollektivavtal bestämmer villkoren i en anställning. Parterna har stor betydelse för de äldres möjligheter att arbeta längre. Därför föreslår utredningen: att regeringen samtalar med arbetsmarknadens huvudorganisationer. alen ska man diskutera hur tjänstepensioner kan utvecklas för att bidra till ett längre arbetsliv. Ökade möjligheter till flexibel arbetstid En mer flexibel arbetstid kanske kan göra det enklare för äldre att arbeta längre. 7

8 För personer som har en nedsatt arbetsförmåga kan kortare arbetstid vara bra. Då kan de arbeta fler år istället för att ta ut tidig pensionen och helt sluta att förvärvsarbeta. Så här svarar många äldre personer i Pensionsmyndighetens enkät: Om vi hade ökade möjligheter att arbeta deltid de sista åren före och efter den planerade pensionsåldern så skulle vi vara mer intresserade av ett längre arbetsliv. Arbetstidslagen, ATL, har regler för arbetstider. Men frågor om arbetstid bestäms normalt i kollektivavtal. En person kan vanligen inte begära att få flexibel arbetstid. Men arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala särskilt om detta. Utredningen kan inte se att det finns några vetenskapliga bevis för att äldre personer som har flexibla arbetstider verkligen arbetar fler timmar. Därför föreslår utredningen inte någon lagstiftning om detta. Men utredningen tycker att regeringen och arbetsmarknadens organisationer ska diskutera frågan. Därför föreslår utredningen: Att regeringen samtalar med arbetsmarknadens huvudorganisationer. Att man diskuterar hur avtal, arbetstider och lagstiftningen kan förändras så att de äldre kan få flexibla arbetstider. Informationen behöver utvecklas Dagens pensionssystem gör att en person måste ta ett större ansvar för sin ekonomiska trygghet när de blir äldre. Men då måste medborgarna också förstå sambanden 8

9 mellan arbetsinkomsterna under livet, medellivslängden och pensionsnivån. Särskilt viktigt är det att fler förstår hur stora de ekonomiska fördelarna är av att arbeta längre och vänta med att ta ut pensionen. Därför förslår utredningen: En ny Internetportal med information om hur ett längre arbetsliv påverkar pensionen. får i uppdrag att höja kunskapsnivån om pensionssystemet bland personer som närmar sig pensionsåldern. Webbplatsen minpension.se bör utvecklas så att människor som närmar sig pensionsåldern kan räkna ut hur inkomsten efter skatt resten av livet påverkas av olika pensioneringsbeslut. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU ska få pengar så att de kan ta reda på hur information om pensionerna påverkar viljan att arbeta bland personer i 60-årsåldern eller äldre. Åldersgränserna behöver justeras Utredningens förslag kommer att bidra till en högre pensionsålder, men först om några år. Men pensionsåldern behöver höjas snart. Därför bör åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och närliggande system ändras och automatiskt anpassas till en högre medellivslängd. En riktålder för pension som följer medellivslängden Med dagens pensionssystem kan varje människa själv bestämma när han eller hon vill gå i pension. Det är viktigt och det ska vi inte ändra på. 9

10 Men utredningen tycker att staten ska vara tydlig om vilken ålder för pensionering som ger en bra pension. Det bör därför införas en riktålder för pension i det allmänna pensionssystemet. Riktåldern är bra för personers ekonomiska trygghet, och bra för samhällsekonomin. Därför föreslår utredningen att: Riktåldern för de personer ett alternativ för de som inte kan eller vill analysera vilken pension man får vid olika pensioneringstidpunkter. Riktåldern ska styra åldersgränser i pensionssystemet och andra näraliggande försäkringssystem. Riktåldern ska bestämmas varje år och följa medellivslängdens utveckling. Riktåldern ska beräknas från och med år 2015, och börja gälla från och med år årsgränsen för tidigt uttag av ålderspension höjs Det finns en risk att äldre personer väljer att pensionera sig tidigt för att de inte fullt ut vet de privatekonomiska följderna på längre sikt. Men många av dem som går i tidig pension upptäcker efter ett antal år som pensionär att deras inkomst är låg. Sedan pensionsreformen bestämdes 1997 beräknas medellivslängden ha ökat med 2,4 år. Åldersgränserna för den rörliga pensionsåldern ska anpassas till den ökade medellivslängden. Höjningen ska ske ganska fort eftersom skattepengarna behövs för att betala välfärden. Därför föreslår utredningen: -årsgränsen för pension höjs till 62 år från och med år n höjs därefter med riktåldern. Enligt våra prognoser blir riktålder 63 år, från och med år

11 65-årsgränsen för garantipension knyts till riktåldern Tanken om att äldre ska pensionera sig vid 65 års ålder finns kvar genom att 65-årsregler finns kvar i olika system. Ungefär 30 procent av alla nya pensionärer, och hälften av alla kvinnor, har 65 års pensionsålder genom garantipensionen. Alla som får sin försörjning genom olika socialförsäkringar, som sjukersättning, sjukpenning, arbetslöshetsersättning och så vidare har pensionsåldern 65 år. Dessutom betalas avtalade tjänstepensioner normalt ut automatiskt vid 65 års ålder. Allt fler medborgare ska arbeta längre när vi lever längre. Det skulle uppfattas orättvist att personer som arbetar heltid och längre ska arbeta längre när de blir äldre för att betala för personer som arbetar deltid eller färre år. Det kommer också bli problem i pensionssystemet om 65-årsgränsen för garantipension behålls samtidigt som andra åldersgränser höjs i takt med riktåldern. Därför föreslår utredningen: -årsgränsen för garantipension höjs med riktåldern, som vi tror blir den nya gränsen 66 år, från och med år för garantipension för de personer som redan har fått sjukersättning före år Garantipensionärer ska också tjäna på fortsatt arbete Personer med låga inkomstpensioner tjänar inte på att fortsätta att arbeta. Men många av dem skulle nog vilja förbättra sin ekonomi genom att fortsätta att arbeta. 11

12 Därför föreslår utredningen: r intjänade efter 65 års ålder eller riktåldern ska inte påverka garantipensionen eller bostadstillägget. ska kunna arbeta ihop flera försäkringsår efter 65 års ålder. Med bosättningsår menar vi år som personen har bott i Sverige. För att få full garantipension krävs det att man har bott minst 40 år i Sverige. LAS-åldern höjs till 69 år En arbetstagare har enligt lagen om anställningsskydd, LAS, rätt att ha kvar sin anställning till slutet av den månad då han eller hon fyller 67 år. Den ökade medellivslängden innebär att allt fler personer måste arbeta även efter 67 år för att få en bra pension. En höjd åldersgräns kan bidra till att öka viljan att arbeta bland personer 67 år och äldre. Det finns visserligen risker med en höjd åldersgräns. Exempelvis att arbetsgivare kan vilja avsluta anställningen tidigare för att undvika att få för många personer som fortsätter att arbeta till 69 år. Dessa och andra risker kan bli mindre om reglerna för uppsägning blir mildare. Därför föreslår utredningen: -åldern 67 år höjs till 69 år från och med år sedan anpassas till riktåldern. som fyllt 69 år lämnar sin anställning ska arbetsgivaren ge arbetstagaren skriftligt besked om det minst en månad i förväg. få i uppdrag att följa upp effekterna av dessa förslag. 12

13 Övriga åldersgränser bör följdändras Åldersgränserna i närliggande sociala system är också viktiga när det gäller vår syn på när äldre ska lämna arbetslivet. När åldersgränserna i pensionssystemet höjs är det nödvändigt att åldersgränserna för försäkringsskyddet för personer som förvärvsarbetar också höjs. Utredningen föreslår att åldersgränser 65 år i socialförsäkringar och närliggande sociala förmåner ändras. änsen för sjukersättning från år 2019 samt åldersgränsen för sjukpenningsgrundande inkomst, SGI, A-kassa, arbetsskadelivränta, sjukpenning i särskilda fall, äldreförsörjningsstöd och åldersgränsen för sociala avgifter ska anpassas till riktåldern. Riktåldern beräknas till 66 år, från och med år för förmåner i form av sjukersättning och arbetsskadelivränta som redan beviljats eller som utges för tid före år och förlängd arbetsskadelivränta ska anpassas till LAS-åldern. -skydd, handikappersättning, bilstöd och A-kassa efter riktålderns inträde samt samordning mellan pension och A-kassa ska utredas vidare. Utredningen föreslår inte att reglerna om assistansersättning ändras. Insatser pågår och de behöver följas upp först. 55-årsgränsen i inkomstskattelagen höjs Arbetsgivarnas kostnader för pensioner till anställda är avdragsgilla enligt inkomstskattelagen, IL. Reglerna gäller om pensionen inte betalas tidigare än 13

14 vid 55 års ålder. Tjänstepensionsavtalen har därför vanligen 55 år som lägsta ålder för uttag av pension. 55-årsgränsen i IL infördes år 1951 när medellivslängden var mycket kortare än idag. Då hade de flesta arbetstagare en låg utbildningsnivå. Då började många arbeta mycket tidigare än de gör i dag. Utredningen tycker inte det finns några bra skäl till varför man ska låta personer sluta arbeta så tidigt som vid 55 års ålder. Det är dessutom få personer som faktiskt tar ut sin pension så tidigt. Därför föreslår utredningen: Höj 55-årsgränsen i inkomstskattelagen till 62 år som förnyas efter år 2017 och nya försäkringsavtal och nya privata pensionsförsäkringar ska följa de nya reglerna. Andra avtal och påbörjade utbetalningar ska inte ändras. Förslagens konsekvenser Höjd pensionsålder förlänger arbetslivet Fler kommer att arbeta. i åldern 60 till 70 år kommer att öka med till personer år Försörjningsbördan, det vill säga skillnaden mellan antalet ej sysselsätta och antalet sysselsatta, beräknas stanna på siffran 0,8 kring år Förbättrade offentliga finanser När fler personer arbetar längre kommer statens ekonomi att bli mycket bättre. förstärks med ungefär 100 miljoner kronor år 2015 och miljoner kronor år När fler äldre personer arbetar längre kommer det att påverka pensionssystemet så att det kommer i bättre balans åren 2018 till

15 om bland annat bättre arbetsmiljö, och högre kompetens hos äldre beräknas till ungefär 200 miljoner kronor år 2015 och till 400 miljoner kronor år A-kassa med flera ersättningar beräknas till ungefär 100 miljoner kronor år 2015 och till miljoner kronor år Konsekvenser för individerna Den ökade sysselsättningen beräknas höja inkomsterna bland personer som är mellan 60 och 70 år med upp till 18 procent åren 2015 till Beräkningar visar att höjd åldersgräns för sjukpenning och arbetslöshetsersättning kommer att förbättra den ekonomiska standarden för berörda personer efter pensioneringen. Regeländringarna för garantipensionärer innebär att ett års längre förvärvsarbete höjer inkomsten med ungefär kronor varje år. Övriga konsekvenser De regeländringar som utredningen föreslår kommer att medföra vissa kostnader för arbetsgivarna och företagen när de ändrar sitt sätt att arbeta. Kostnaderna blir inte så stora. Utredningen föreslår att förändringarna sker långsamt. Då blir inte kostnaderna inte så stora för myndigheterna. Uppföljning och utvärdering Vi vet att höjd nedre åldersgräns för uttag av ålderspension kommer att leda till att fler arbetar. Men det är svårt att bedöma vad förslaget om riktålder leder till. Inga andra länder har gjort något liknande. Förslagen för att förbättra arbetsmiljön, för att stärka de äldres möjligheter att bevara och utveckla sin kompetens, 15

16 öka informationen och andra förslag kommer att leda till en högre pensionsålder. Eftersom osäkerheten är stor måste förslagen följas upp och utvärderas vetenskapligt. Därför föreslår utredningen: med uppföljning och utvärdering. och forskare. ge uppdrag till myndigheter Gruppen ska följa och årligen rapportera om hur förslagen påverkar människors vilja att stanna kvar i arbetslivet samt hur förslagen påverkar de offentliga finanserna samt arbetet hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Gruppen ska också följa förslagens fördelningseffekter och hur det påverkar de äldres hälsa och livskvalitet. Utredningens olika förslag är beroende av varandra. Finansieringen av utredningens förslag om till exempel arbetsmiljön förutsätter att äldre arbetar längre som följd av regeländringarna. Höjningen av åldersgränsen för sjukpenning, arbetslöshetsersättning med flera sociala förmåner kan betalas endast om införandet av en riktålder förlänger arbetslivet för många. Om uppföljningar och utvärderingar visar att våra förslag är otillräckliga behöver man utreda och föreslå andra åtgärder ganska fort. 16

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande

Pensionsåldersutredningens slutbetänkande s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) Hälsokonvent 2013 Ingemar Eriksson NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv

Läs mer

YTTRANDE 2013-08-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv. (dnr S2013/2830/SF) Sammanfattning

YTTRANDE 2013-08-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv. (dnr S2013/2830/SF) Sammanfattning YTTRANDE 2013-08-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv (dnr S2013/2830/SF) Sammanfattning Utredningens direktiv har varit för begränsande när det gäller

Läs mer

NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE

NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE s slutbetänkande ÅTGÄRDER FÖR ETT LÄNGRE ARBETSLIV (SOU 2013:25) NÄR VI LEVER LÄNGRE MÅSTE VI ARBETA LÄNGRE Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv Om inte pensionsbeteendet ändras

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) REMISSVAR 1 (5) 2013-08-28 2013/113-4 ERT ER BETECKNING 2013-04-22 S2013/2830/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Sammanfattning Statskontoret

Läs mer

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER

RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER Presentation vid Pensionsnätverksträff 10 maj 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER 1 UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar

Läs mer

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson

Pensionsåldersutredningen. Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson Pensjonsforum 31 augusti 2012 Ingemar Eriksson RÖR INTE MIN PENSIONSÅLDER UPPDRAGET Analysera hinder för längre arbetsliv (analysbetänkandet april 2012) Föreslå åtgärder som ökar antalet arbetade timmar

Läs mer

Remissvar S2013/2830/SF Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25

Remissvar S2013/2830/SF Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25 2013-08-30 Rnr 37.13 Till Socialdepartementet Remissvar S2013/2830/SF Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25 I Pensionsåldersutredningen slutbetänkande Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25

Läs mer

Remissvar Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25

Remissvar Åtgärder för ett längre arbetsliv SOU 2013:25 2013-09-16 Sid 1 (6) Socialdepartementet Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlings och serviceorganisation för 14 fackliga organisationer inom offentlig sektor, dvs. stat,

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv 1 (6) PM Analysavdelningen Erik Granseth 010-454 23 02 Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter av höjd pensionsålder i Pensionsmyndighetens pensionsmodell

Läs mer

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering

Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Forskningsöversikt om förändringar av pensionsåldern och effekter på arbetsutbud och pensionering Gabriella Sjögren Lindquist Institutet för social forskning, Stockholms universitet Faktorer som påverkar

Läs mer

1 (6) Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11. Socialdepartementet 103 33 Stockholm

1 (6) Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Datum 2013-08-30 Ert datum 2013-04-22 Vår beteckning MD 2013/206 Er beteckning S2013/2830/SF 1 (6) Vår referens Caroline Pettersson, 060-18 75 16 2012-06-11 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande

Läs mer

Gabriella Sjögren Lindquist. Uppmuntrar pensionssystemet till ett längre arbetsliv?

Gabriella Sjögren Lindquist. Uppmuntrar pensionssystemet till ett längre arbetsliv? Gabriella Sjögren Lindquist Uppmuntrar pensionssystemet till ett längre arbetsliv? Största inkomstkälla för 64-åringar, 2011 Försörjning Kvinnor Män Arbete 48,9 % 56,0% Sjukersättning (förtidspension)

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017?

VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017? VET DU HUR ARBETSPENSIONEN ÄNDRAS ÅR 2017? Pensionsåldern höjs steg för steg Fortsatt arbete belönas Alla tjänar in pension enligt samma procent Arbetslivspension och partiell 1 ålderspension införs VEM

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Analysavdelningen 2014-05-05 Hans Karlsson VER 2014-2 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2013-08-29 Slutbetänkande om åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Svensk Försäkring har beretts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Åtgärder för ett längre arbetsliv

Åtgärder för ett längre arbetsliv Åtgärder för ett längre arbetsliv Slutbetänkande av Pensionsåldersutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:25 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pensionsåldersutredningens delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre, SOU 2012:28

Pensionsåldersutredningens delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre, SOU 2012:28 Socialdepartementet 103 33 Stockholm registrator@social.ministry.se s.sf@social.ministry.se 2012-09-28 Pensionsåldersutredningens delbetänkande Längre liv, längre arbetsliv Förutsättningar och hinder för

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension

2013-09-19 2013-09-19. Eventuell privat pension. Tjänstepension. Allmän pension 1 2 Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension 3 1 Den allmänna pensionen Tilläggspension Inkomstpension Premiepension Garantipension 4 Vad ger rätt till allmän pension Maximal månadslön 2013:

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se

Pensionsrapport Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF. pensionsbloggen.se Pensionsrapport 2016 Dan Adolphson Trygghetsekonom AMF 070-249 31 54 dan.adolphson@amf.se media.amf.se @Trygghetsekonom pensionsbloggen.se Pensionsrapporten fyller 7 år Statistik, aktuella frågor, trender

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv?

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? 1 (7) Analysavdelningen Erik Granseth Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter

Läs mer

Slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25)

Slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Yttrande RD 11/13 2013-08-22 R.nr 37.13 Saco Helena Larsson, Ossian Wennström Box 2206 103 15 STOCKHOLM Slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) Inledning

Läs mer

Åldersgränser i inkomstpensionssystemet

Åldersgränser i inkomstpensionssystemet 12 Åldersgränser i inkomstpensionssystemet 12.1 Åldern när inkomstrelaterad ålderspension tidigast kan lämnas höjs Utredningens förslag: Åldern när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Pressfrukost 11 december Pensionsrapport 2014. Carina Blomberg Dan Adolphson

Pressfrukost 11 december Pensionsrapport 2014. Carina Blomberg Dan Adolphson Pressfrukost 11 december Pensionsrapport 2014 Carina Blomberg Dan Adolphson Pensionsrapporten fyller 5 år Statistik, aktuella frågor, trender och framtidsspaningar. Hur kan det bli bättre för spararna?

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28)

LÄNGRE LIV, LÄNGRE ARBETSLIV. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH HINDER FÖR ÄLDRE ATT ARBETA LÄNGRE Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) Dokument Sida YTTRANDE 1 (5) Datum Referens: Samhällspolitik och analys/åsa Forsell 2012-10-01 Direkttel: 08-782 91 74 E-post: åsa.forsell@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOL LÄNGRE LIV, LÄNGRE

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Datum Dnr Motion. Ge anställda rätt att arbeta kvar längre

Datum Dnr Motion. Ge anställda rätt att arbeta kvar längre Personalnämnden Therese Götberg Arbetsrättsjurist 040-675 30 56 Therese.Lindholm@skane.se MOTIONSSVAR Datum 2016-07-12 Dnr 1601545 1 (6) Personalnämnden Motion. Ge anställda rätt att arbeta kvar längre

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information 1 OKTOBER 2017 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen

Avsiktsförklaring S2016/01389/SF. Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Rapport 2016-09-19 S2016/01389/SF Socialdepartementet Till socialförsäkringsministern och Pensionsgruppen Avsiktsförklaring Pensionsgruppen har i en överenskommelse dels konstaterat att det behöver vidtas

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag

Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 1 Pensionsåldersutredningens viktigaste förslag 65-årsgränsen för när grundtryggheten i ålderspensionssystemet börjar (Garantipension, Bostadstilägg och Äldreförsörjningsstöd) med ca 2/3 av livslängdsökningen

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension får prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin arbetsgivare.

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer

Flexpension i Tjänsteföretag. Sveriges Ingenjörer Flexpension i Tjänsteföretag Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Nu har du flexpension 3 Syftet med flexpension 4 Om arbetsgivaren tillåter och du väljer att avstå från 5 Flexpension i Tjänsteföretag Möjlighet

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder m.m.

Medelpensioneringsålder och utträdesålder m.m. Rapport 2015-05-04 Dok.bet. Version Dnr/ref. VER 2015-2 Kristin Kirs Hans Karlsson Medelpensioneringsålder och utträdesålder m.m. Enligt regleringsbrevet för budgetåret 2015 ska Pensionsmyndigheten senast

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. (Uppdaterad 2017-04-07) INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar

Läs mer

Vad är. Ingen försäljning Bara fakta.

Vad är. Ingen försäljning Bara fakta. Vad är Ingen försäljning Bara fakta www.gilladinekonomi.se 1 Pensionen en allt större del av livet Eventuell privat pension Tjänstepension/Avtalspension Allmän pension Inkomstpension Premiepension Vad

Läs mer

Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv

Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv Ett långt arbetsliv förutsätter ett gott arbetsliv 1 2 Förord Regeringen har ambitionen att fler ska arbeta längre. Statsminister Fredrik Reinfeldt har uttryckt det som att vi i framtiden måste vara beredda

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas. När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:1938 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014:85 RI (Dnr 217-1565/2013) Satsa 500 mnkr i återbetalade AFA-premier i en fond som startkapital för förkortad arbetstid inom äldreomsorgen m.m. Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen

Läs mer

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER

ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER Rapport 1/2008 ÄLDRES PENSIONER OCH SKATTER En rapport från Kristdemokraternas Seniorförbund Juni 2008 Två lovvärda uttalanden Nästa steg måste vara att ekonomiskt stärka situationen för dem med lägst

Läs mer

Hållbara socialförsäkringar. Patrik Hesselius Politisk sakkunnig

Hållbara socialförsäkringar. Patrik Hesselius Politisk sakkunnig Hållbara socialförsäkringar Patrik Hesselius Politisk sakkunnig Utmaningen Den svenska medellivslängden ökar Positivt med en friskare befolkning Men, färre kommer att behöva försörja fler som är i icke

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012

Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering. Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Lönekostnader för äldre och drivkrafter till förtida pensionering Underlagsrapport till Pensionsåldersutredningen Mars 2012 Varför är äldres lönekostnader intressanta att studera? I litteraturen anges

Läs mer

Längre liv, längre arbetsliv

Längre liv, längre arbetsliv Längre liv, längre arbetsliv Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen Stockholm 2012 SOU 2012:28 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 socialförsäkring Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 FÖRÄNDRAT TRYGGHETSSYSTEM, MOTION 11.1, 11.2, 11.3 11.1.1 Att Centerpartiet driver frågan om ett tydligt ekonomiskt ansvar

Läs mer

Swedbank. Vad vet du om din pension?

Swedbank. Vad vet du om din pension? Vad vet du om din pension? 2 Vad vet du om din pension? Vi vet att vi lever allt längre. Allt fler kommer att få uppleva gratulationer från kungaparet på sin hundrasdag. Kvinnor lever redan idag längre

Läs mer

Så här tjänar du in till din pension

Så här tjänar du in till din pension Så här tjänar du in till din pension för dig som är född 1938 eller senare Varje år som du arbetar tjänar du in pengar till din framtida pension. Men pensionssystemet tar också hänsyn till att livet består

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Flexpension och delpension syftar bland annat till att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv åren innan pensionsinträdet. Flexpensionen lyfts också

Flexpension och delpension syftar bland annat till att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv åren innan pensionsinträdet. Flexpensionen lyfts också Flexpension och delpension syftar bland annat till att möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv åren innan pensionsinträdet. Flexpensionen lyfts också fram som ett sätt att senarelägga utträdet från arbetsmarknaden

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet

Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Äldre anställda - en omistlig kompetensresurs? Roland Kadefors Sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Vi lever allt längre! År 2010 var den återstående beräknade medellivslängden, för dem

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté):

Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Kortversion av budgetmotionerna (parti och kommitté): Stora behov av kompetensutveckling och utbildning Behoven av kompetensutveckling och utbildning är stora och växande. För individen handlar det om

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information

FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG. Översiktlig information FLEXPENSION I TJÄNSTEFÖRETAG Översiktlig information SEPTEMBER 2017 1 Innehåll Inledning...3 Varför införs Flexpension i Tjänsteföretag?...4 Vad är den kompletterande flexpensionspremien?...5 Vårt pensionssystem...6

Läs mer