Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagshälsovårdens. stöd för fortsatt arbete"

Transkript

1 Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete

2 2 Företagshälsovårdens stöd för fortsatt arbete Innehåll Förord 3 Aktivt stöd och samarbetet med företagshälsovården 4 Tidigt stöd och samarbetet med företagshälsovården 6 Effektiverat stöd, stöd för återgång samt företagshälsovårdssamarbetet 6 Kevas stödåtgärder vid nedgång i arbetsförmågan 10 Yrkesinriktad rehabilitering 10 Basinformation om hur man ansöker om invalidpensioner hos Keva 12 Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd 12 Rehabiliteringsstöd 13 Invalidpension 14 Stöd till arbetstagare som fått avslagsbeslut 15 Deltidspension 15

3 3 Förord Företagshälsovården är en central instans när det gäller att stöda arbetstagarnas arbetsförmåga. Med tanke på att de anställda på offentliga sektorn ska kunna fortsätta i arbete så länge som möjligt är företagshälsovårdens verksamhet och dess samarbete med arbetsgivaren och Keva viktigt. Guiden är tudelad. Första delen behandlar aktivt stöd och samarbetet inom företagshälsovården. Andra delen koncentrerar sig på företagshälsovårdens roll i Kevas tjänster för att stöda fortsatt arbete. Denna guide är avsedd i första hand för nya professionella inom företagshälsovården, men den kan vara till hjälp också för andra som verkar inom företagshälsovården och som vill uppdatera sina kunskaper.

4 4 Aktivt stöd och samarbetet med företagshälsovården Främjande av den anställdas hälsa och arbetsförmåga samt förebyggande av arbetslöshet i alla skeden av arbetskarriären förutsätter nära samarbete mellan arbetsgivaren, företagshälsovården och Keva. Verksamhetsformen för aktivt stöd (se fig. 1) stöder detta samarbete. Det vilar på arbetsgivarens ansvar att bygga upp verksamhetsformen för aktivt stöd, men förutsättningen Tidigt samarbete mellan arbetsgivaren, företagshälsovården och Keva stöder arbetstagarnas fortsatta arbete. för en fungerande modell är att företagshälsovården deltar i beredningen. Det vore viktigt att varje organisation skulle ha en verksamhetsform för aktivt stöd, med vars hjälp arbetsplatsen planmässigt förebygger och löser problem med att klara av arbetet. Verksamhetsformen har också andra namn, till exempel modellen för tidig omsorg, modellen för tidigt stöd eller modellen för tidigt tagande till tals. Verksamhetsformen för aktivt stöd omfattar tidigt stöd på arbetsplatsen effektiverat stöd då det behövs flera olika aktörer för att lösa problemen stöd för återgång efter lång sjukskrivning företagshälsovårdssamarbete som ingår i alla dessa skeden. Samarbetet mellan företagshälsovården, arbetsgivaren och Keva koncentrerar sig på de olika skedena inom det effektiverade stödet och stödet för återgång till arbetet. Verksamhetsformen för aktivt stöd klarlägger företagshälsovårdens och arbetsgivarens roller och ansvar vid stödandet av fortsatt arbete samt förstärker samarbetet med Keva. När verksamhetsformen för aktivt stöd fungerar, så går också ändringarna i sjukförsäkrings- och företagshälsovårdslagarna av år 2012 i uppfyllelse. Dessa s.k lagändringar förutsätter att företagshälsovården och arbetsgivaren ingriper aktivt i exempelvis sjukskrivningar.

5 5 Tidigt stöd Arbetsenheten identifierar och löser med egna krafter situationer som kan leda till försvagad arbetsförmåga utgör en del av chefsarbetet arbetstagarna har rätt och skyldighet att delta i verksamheten Stöd för återgång Företagshälsovårdssamarbete Främjar arbetsförmågan de gemensamma målen, rollerna, ansvaren, verksamhetsmodellerna, uppföljningen och bedömningen definieras Efter lång sjukfrånvaroperiod genomförandet en del av chefsarbetet företagshälsovården fungerar som en stödresurs Effektiverat stöd Med nätverkssamarbete söks lösningar vid försvagad arbetsförmåga När åtgärderna inom arbetsenheten inte räcker till behövs mera aktörer och resurser utses en ansvarsperson för processen (chefen) och en koordinator (personalförvaltningen eller företagshälsovården) Fig. 1. Kevas modell för verksamhetsformen för aktivt stöd.

6 6 Tidigt stöd och samarbetet med företagshälsovården Att genomföra ett aktivt stöd utgör en del av chefsarbetet. Företagshälsovården spelar ingen aktiv roll i det skede då det blir aktuellt med tidigt stöd, men det är viktigt att företagshälsovården är medveten om det som en del av verksamhetsformen för aktivt stöd som helhet betraktad. När företagshälsovården är medveten om sin egen roll och sitt ansvar när det gäller att stöda fortsatt arbete, kan den i ett så tidigt skede som möjligt erbjuda cheferna och arbetsplatserna det stöd som dessa behöver. Företagshälsovården Har man kommit överens om företagshälsovårdens och arbetsgivarens roller och ansvar när det gäller att stöda arbetstagarens fortsatta arbete? kan exempelvis bedöma arbetstagarens återstående funktionsförmåga redan innan 30 dagars sjukskrivning uppfylls samt föreslå behövliga stödåtgärder på arbetsplatsen. Effektiverat stöd, stöd för återgång samt företagshälsovårdssamarbetet Effektiverat stöd (se fig. 2) behövs då åtgärderna inom ramen för det tidiga stödet inte räcker till för att lösa arbetstagarens problem med att klara av arbetet. Samarbetet mellan företagshälsovården, arbetsgivaren, arbetstagaren och Keva är viktigt när man reder ut arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta och hur detta kan skötas i praktiken. Också återgången till arbetet efter en lång sjukskrivning löper smidigare när den planeras i samråd. Åtgärderna för effektiverat stöd startar ofta med en nätverksförhandling som också kan kallas någonting annat, t.ex. företagshälsovårdsförhandling. Nätverksförhandlingen kan sammankallas av chefen, företagshälsovården eller arbetstagaren (se tabell 1). Målet med förhandlingen är att göra en lägesbedömning av problemen med att klara av arbetet och att finna medel att återställa arbetsförmågan och det fortsatta arbetet. Vid bedömningen är det väsentligt att utreda om det bakom problemen med arbetsförmågan ligger hälsomässiga eller andra orsaker. Också en företrädare för personalförvaltningen kan vid behov delta i förhandlingen, då kan man få ett bredare stöd t.ex. när det gäller möjligheterna till omplaceringar. Företagshälsovårdens sakkunskap behövs då man skapar sådana arbetsarrangemang som upprätthåller arbetsförmågan. Arbetsuppgifterna kan lättas

7 7 upp exempelvis genom att man överför den anställda från skiftarbete till dagarbete, formar om arbetsuppgifterna eller skapar lösningar som förbättrar ergonomin. Det är viktigt att företagsläkarens bedömning av arbetsförmågan sker vid rätt tidpunkt. Då effektiveras stödet för upprätthållande av arbetstagarens arbetsförmåga och de behövliga stödåtgärderna sätts in i ett så tidigt skede som möjligt. Ändringarna i sjukförsäkrings- och företagshälsovårdslagarna som trädde i kraft år 2012 förutsätter att företagshälsovården ska göra en bedömning av arbetsförmågan och en utredning av arbetstagarens möjligheter att fortsätta arbeta, innan arbetstagarens sjukfrånvaro har räckt 90 dagar. Arbetstagaren ska lämna in företagshälsovårdens utlåtande till Folkpensionsanstalten senast då sjukdagpenning har betalats för 90 vardagar. Ny bedömning av läget vad är det som försvagar arbetsförmågan? Hälsoskäl bedömning av arbetsförmågan och av rehabiliterings- och vårdbehovet medicinsk rehabilitering Övriga orsaker utredning av organisationens medel Att göra det möjligt att fortsätt i arbete hur gå vidare? Yrkesinriktad rehabilitering Lösningar som innebär delinvalidpension Rehabiliteringsstöd Deltidspension Organisationens egna åtgärder Övriga alternativ Uppföljning, utvärdering och eventuella fortsatta åtgärder Fortsatt arbete utfaller väl Fortsatt arbete lyckas inte > alternativ Fig. 2. Effektiverat stöd

8 8 Tabell 1. Nätverksförhandlingens roll och ansvar Sammankallaren X Företagshälsovården Förberedelser inför förhandlingen kontrollerar om utredningen av arbetstagarens arbetsförmåga är uppdaterad kontrollerar om man kommit överens med arbetstagaren om vad man kan säga om de begränsningar som hälsotillståndet medför bedömer möjligheterna att genomföra rehabiliteringsplanen tar vid behov redan i detta skede kontakt med Keva för att bedöma möjligheterna att genomföra rehabiliteringsplanen Medan nätverksförhandlingen pågår Uppföljning kommer överens med de övriga parterna om vem som skriver promemorian och vem som är ordförande vid förhandlingen kontrollerar att alla parter har en samstämmig syn på företagshälsovårdens roll och ansvar vid stödande av arbetstagarens arbetsförmåga och vid uppföljningen, t.ex.: under den tid som arbetstagaren är sjukskriven vid stödet för återgången till arbetet vid upprätthållandet av arbetsförmågan bedömer t.ex.: tidpunkten för arbetstagarens återgång till arbetet bearbetningen av arbetstagarens arbetsmiljö den återstående arbetsförmågan i relation till de krav som arbetet ställer uppföljning av arbetstagarens arbetsförmåga nödvändigheten av att ansöka om partiell sjukdagpenning nödvändigheten av en rehabiliteringsansökan nödvändigheten av partiellt rehabiliteringsstöd, rehabiliteringsstöd eller nödvändigheten av en invalidpensionsansökan kontrollerar att alla parter har en samstämmig syn på företagshälsovårdens roll och ansvar när det gäller de saker som man kommit överens om vid förhandlingen kommer överens med de andra om till vilka personer förhandlingspromemorian delas ut kommer överens om uppföljningen av hur den anställda klarar av arbetet t.ex. under tiden för arbetsprövningen och bedömer nödvändigheten av att ordna en uppföljningssammankomst samt tidpunkten för denna kommer överens med arbetstagaren om uppföljning av arbetstagarens ork i arbetet också på lång sikt

9 9 Arbetstagaren X lämnar in de behövliga medicinska dokumenten till företagshälsovården beslutar vad man får säga om de omständigheter som påverkar arbetsförmågan beslutar om han eller hon vill att arbetarskyddsfullmäktigen, förtroendemannen eller någon annan förtrogen deltar i sammankomsten medverkar aktivt i arbetsarrangemangen tillsammans med arbetsgivaren Arbetsgivaren (chefen) X utreder möjligheterna till arbetsarrangemang på arbetsplatsen planerar tillsammans med arbetstagaren hur arbetet kunde bearbetas begär vid behov att en företrädare för personalförvaltningen deltar i sammankomsten (t.ex. för att reda ut arbetsarrangemangen) kommer överens med företagshälsovården och arbetsgivaren om hur och vem som håller kontakt under tiden för sjukskrivningen berättar om sina egna synpunkter på sin arbetsförmåga och arbetsarrangemangen som stöder denna kommer överens med chefen om hur och på vilket sätt man informerar arbetsplatsen om t.ex. de nya arbetsarrangemangen medverkar aktivt i planeringen och genomförandet av vården och rehabiliteringen kommer överens med de övriga parterna om till vilka personer utanför förhandlingen som man lämnar ut förhandlingspromemorian kommer överens med de andra om personalförvaltningens roll och ansvar vid stödandet och uppföljningen av arbetstagarens arbetsförmåga t.ex. under tiden för sjukskrivningen samt vid arrangerandet och stödandet av återgången till arbetet berättar om möjligheterna till arbetsarrangemang kommer överens med arbetstagaren om hur och på vilket sätt man informerar arbetsplatsen t.ex. om arbetsarrangemangen kommer överens med de övriga parterna om ansvaret och rollen när det gäller de saker som man kommit överens om vid förhandlingen kommer överens med de övriga om hur förhandlingspromemorian lämnas ut till eventuella utomstående instanser kommer överens med företagshälsovården och arbetsgivaren om uppföljningen av hur han eller hon klarar av arbetet och t.ex. om ordnande av en uppföljningssammankomst kommer överens med arbetstagaren och företagshälsovården om uppföljningen av hur arbetstagaren klarar av arbetet och om ordnandet av en uppföljningssammankomst

10 10 Kevas stödåtgärder vid nedgång i arbetsförmågan Möjligheterna att fortsätta i arbete bör först utredas i samråd mellan arbetstagaren, chefen, företagshälsovården och personalförvaltningen på det sätt som beskrivits ovan. Om företagshälsovårdens stödåtgärder och arbetsplatsens egna arbetsarrangemang som stöd för fortsatt arbete inte räcker till, kan ett alternativ vara den yrkesinriktade rehabilitering som Keva stöder samt olika slags pensionslösningar. Yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för arbetstagare som på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning löper risk att förlora arbetsförmågan och då man kan påverka detta genom yrkesinriktad rehabilitering. Företagsläkaren gör med tanke på yrkesinriktad rehabilitering upp ett utlåtande till Keva, där han eller hon bedömer att arbetstagaren kan löpa risk att förlora arbetsförmågan och att man genom yrkesinriktad rehabilitering kan påverka detta. Alternativ till yrkesinriktad rehabilitering: arbetsprövning för det egna arbetet eller för ett annat arbete som är lämpligare med tanke på hälsotillståndet arbetsträning för en ny arbetsuppgift omskolning näringsstöd, som näringsstöd kan också beviljas bidrag för grundande av ett eget företag serviceproducentens stöd för utarbetandet av rehabiliteringsplanen speciellt då arbetstagarens anställning inte längre är i kraft och det behövs utomstående hjälp exempelvis för att hitta en plats för arbetsprövning. Vad som bör beaktas när man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering hos Keva Företagshälsovården, arbetsgivaren och arbetstagaren kartlägger i samarbete möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering och gör upp en genomförbar rehabiliteringsplan. Vid nätverksförhandlingen är det bra att än en gång kontrollera att allt det som är nödvändigt innan man ansöker om yrkesinriktad rehabilitering redan har blivit gjort.

11 11 Kontrollera vid nätverksförhandlingen innan ansökan om yrkesinriktad rehabilitering att ni har fäst uppmärksamhet vid följande omständigheter: anpassning av arbetsuppgifterna så att de blivit lättare förbättrad ergonomi möjligheter till omskolning på arbetsplatsen rehabilitering vid rätt tidpunkt en genomförbar rehabiliteringsplan övriga frågor, såsom informering av arbetsplatsen om eventuella kommande förändringar. Företagshälsovårdens uppgifter vid ansökan om yrkesinriktad rehabilitering Företagshälsovården bedömer om den yrkesinriktade rehabiliteringen har genomförts vid rätt tidpunkt och är ändamålsenlig. Arbetstagarens behandlingar eller sjukdom får inte hindra rehabiliteringen från att lyckas. Målet är att arbetstagaren ska kunna fortsätta i sina arbetsuppgifter också i framtiden. Företagshälsovården kan redan på förhand hos Kevas rehabiliteringsspecialist reda ut möjligheterna att genomföra planen för yrkesinriktad rehabilitering. Företagsläkaren skriver ett B2-utlåtande för ansökan om yrkesinriktad rehabilitering. Av B2-utlåtandet bör det framgå på vilket sätt sjukdomen påverkar arbetstagarens arbetsförmåga och hur man kunde tillgodogöra sig den återstående arbetsförmågan. Det är viktigt att också klart lyfta fram vad det är som man eftersträvar genom arbetsprövningen eller genom en annan åtgärd inom ramen för den yrkesinriktade rehabiliteringen. Företagshälsovården eller arbetsgivaren vägleder arbetstagaren när det gäller att fylla i blanketten Ansökan om arbetspensionsrehabilitering. Blanketten finns på Kevas webbsidor Som bilaga till ansökan behövs ett B2-läkarutlåtande och gärna också en promemoria över nätverksförhandlingen. Uppföljning Företagshälsovården stöder aktivt arbetstagaren under hela rehabiliteringsprocessen. Följande frågor bör man fästa uppmärksamhet vid: Företagshälsovården följer upp och stöder arbetstagaren under hela rehabiliteringsprocessen. nog har ni väl som en del av verksamhetsformen för aktivt stöd kommit överens om uppföljningen av hur rehabiliteringen framskrider, vem som följer upp och på vilket sätt detta sker. hur rapporterar ni om uppföljningen, alltså vilket är målet och hur mäts det.

12 12 Basinformation om hur man ansöker om invalidpensioner hos Keva Inom företagshälsovården är det viktigt att vara förtrogen med basuppgifterna om de olika pensionsalternativen, eftersom också de kan fungera som stöd för fortsatt arbete när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt. Nedan informeras om pensionsansökan och om de pensionsalternativ som Keva erbjuder när en persons arbetsförmåga har gått ned. Invalidpensionsansökan Företagsläkaren skriver ett B2-läkarutlåtande för ansökan om pension. B2- utlåtandet fungerar som stöd och grund för Kevas beslutsfattande, varför det bör innehålla all väsentlig information om arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga, om sjukdomen, vården och behandlingarna, redan genomförda rehabiliteringsåtgärder och hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Det är bra om till ansökan fogas arbetsgivarens utlåtande om hur den anställda klarar av sitt arbete och om eventuella arbetsarrangemang samt en promemoria över den gemensamma nätverksförhandlingen. Dessa dokument berättar närmare bl.a. om vilka stödåtgärder och arrangemang för att stöda arbetstagarens fortsatta arbete som redan har vidtagits, vad man har kommit överens om när det gäller kommande arbetsarrangemang, hur arbetstagarens fortsatta arbete stöds framöver och hur man följer med orken i arbetet. Arbetstagaren fyller i blanketten Invalidpensionsansökan och lämnar in den med bilagor till Keva. Blanketten finns på Kevas webbsidor Företagshälsovårdens sakkunskap och företagsläkarens utlåtande som stöd för Kevas pensionslösningar. Närmare uppgifter om invalidpensioner finns på Kevas webbsidor på grund av sjukdom. Delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd Delinvalidpensionen stöder fortsatt arbete när man fortfarande kan tillgodogöra sig den återstående arbetsförmågan.

13 13 Delinvalidpensionen för viss tid kallas partiellt Partiellt rehabiliteringsstöd. Målet med det partiella rehabirehabiliteringsliteringsstödet är att arbetstagaren ska rehabilitestöd kan användas ras för att återvända till heltidsarbetet. också som stöd Det lönar sig att överväga delinvalidpension för återgång till eller partiellt rehabiliteringsstöd när arbetsförmågan arbetet. har gått ned, för att undvika att arbetsförmågan går helt och hållet förlorad. Keva kan bevilja delinvalidpension eller partiellt rehabiliteringsstöd när arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt med minst 2/5 och arbetsförmågan bedöms vara nedsatt i minst ett år. Framgångrikt fortsatt arbete kräver vid sidan om pension dessutom ofta något annat stöd. Nog har ni väl kommit överens om t.ex. följande: hurdana stödåtgärder, såsom omorganisering av arbetet, som arbetstagaren eventuellt behöver vid sidan om delinvalidpension hur arbetstagarens arbetstid ska ordnas så att den möjligast väl stöder rehabiliteringen och fortsatt arbete hur orken i arbetet följs upp medan delinvalidpensionen löper. En professionell inom företagshälsovården kan stöda arbetstagaren under tiden med delinvalidpension så att det fortsatta arbetet lyckas också på sikt. Rehabiliteringsstöd Målet med rehabiliteringsstödet är att arbetstagaren ska rehabiliteras och kan återvända till arbetslivet. Företagshälsovården stöder tillsammans med arbetsgivaren arbetstagarens rehabilitering och återgång till arbetet. Keva kan bevilja rehabiliteringsstöd när man bedömer att arbetstagarens arbetsförmåga kan återställas genom vård eller rehabilitering när arbetstagaren har en vård- och rehabiliteringsplan för återställande av arbetsförmågan när arbetstagaren har blivit arbetsoförmögen för en viss tid för sitt eget arbete (arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet fortgår) eller om arbetsförmågan bedöms ha blivit nedsatt i minst ett år med minst 3/5 (arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet har upphört).

14 14 En vård- och rehabiliteringsplan som företags- En vårdläkaren gjort upp är en förutsättning för beoch rehabiliteringsplan som företagslä- viljande av rehabiliteringsstöd och planen stöder dessutom personen när det gäller att fortsätta karen har gjort upp i arbete. En bra och genomförbar vård- och utgör förutsättning rehabiliteringsplan säkerställer också att det för beviljande av vid behov finns tillräckligt med tid att ansöka om fortsatt rehabiliteringsstöd, så att arbetstaga- rehabiliteringsrens utkomst inte avbryts för den tid som handlägg- stöd. ningen av ansökan om fortsatt rehabiliteringsstöd pågår. Med tanke på vård- och rehabiliteringsplanen kan företagshälsovården exempelvis göra upp en minneslista och en tidtabell för de behövliga åtgärderna: hur vården ska effektiveras hur medicineringen ska effektiveras hur rehabiliteringen följs upp hur och vem som håller kontakt med arbetstagaren och arbetsgivaren när och hur återgången till arbetet ordnas. Invalidpension Invalidpension är ett alternativ när omorganiseringen av arbetsuppgifterna eller den yrkesinriktade rehabiliteringens metoder inte räcker till för att återställa arbetstagarens arbetsförmåga arbetstagarens arbetsförmåga har gått ned så mycket att han eller hon inte kan fortsätta i sitt eget arbete eller om arbetsförmågan bedöms ha nedgått med minst 3/5 arbetstagaren har varit oavbrutet arbetsoförmögen i minst ett år. Invalidpensionen kan börja löpa först då Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning har upphört. Företagshälsovården spelar en viktig roll när det gäller att ansöka om invalidpension, speciellt när det gäller att skriva B2-utlåtandet, eftersom B2-utlåtandet fungerar som stöd och grund för Kevas pensionsbeslut.

15 15 Företagshälsovården kan berätta för arbetstagaren om möjligheten att återvända till arbetet från invalidpension och om möjligheten att lämna invalidpensionen vilande. En invalidpension kan lämnas vilande i minst tre månader och högst två år, i fall arbetstagaren vill pröva på att återvända till heltidsarbetet. Att lämna pensionen vilande innebär att pensionsutbetalningen avbryts för den tid som arbetstagaren uppgett, eller tills vidare. Företagshälsovården kan stöda arbetstagarens försök att återvända till arbetet. Stöd till arbetstagare som fått avslagsbeslut Om en arbetstagare får avslag på sin ansökan om invalidpension, kan Keva erbjuda arbetstagaren möjlighet att reda ut läget med en utomstående serviceproducent. Vid lägesbedömningen kartlägger professionella inom socialarbete och rehabilitering arbetstagarens situation och reder ut alternativen inom socialskyddet samt möjligheterna att återvända till arbetslivet. En professionell inom företagshälsovården kan stöda en arbetstagare som fått avslagsbeslut när det gäller att återvända till arbetslivet, lägesbedömningen kan vara början på något nytt. Deltidspension Det är bra om man inom företagshälsovården informerar arbetstagaren också om deltidpension. Villkor för att få deltidspension är inte nedgång i arbetsförmågan, såsom i fråga om delinvalidpension. Deltidspensionen kan emellertid erbjuda arbetstagaren en möjlighet att fortsätta i arbete, om arbetstagaren har behov av att lätta på sin arbetsbörda eller om resurserna inte räcker till, även om kriterierna för delinvalidpension inte uppfylls. En arbetstagare kan gå i deltidspension vid fyllda 61 år. För dem som är födda 1953 är åldersgränsen för deltidspension 60 år. Arbetstagaren ska alltid komma överens med arbetsgivaren om arbetsarrangemangen vid deltidspension, men också företagshälsovården kan vara med och stöda arbetsarrangemangen (jfr delinvalidpension) och på så sätt genom sin sakkunskap påverka arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbete.

16 Ytterligare information Ytterligare information får du på Kevas webbsidor på adressen Du kan skicka oss e-post på adressen Frågor som gäller yrkesinriktad rehabilitering kan du ställa direkt på adressen Pensionsrådgivning, tfn Keva har hand om pensionsärendena för kommunsektorn, staten, kyrkan och FPA:s personal. Keva sköter arbetspensionstjänsterna för ca 1,3 miljoner anställda och pensionstagare på den offentliga sektorn. Keva PB Helsingfors Keva A5/44/13/500

YRKESINRIKTAD REHABILITERING

YRKESINRIKTAD REHABILITERING YRKESINRIKTAD REHABILITERING Du kan kolla beloppet av din intjänade pension på Kevas webbplats www.keva.fi/pensionsuppgifter. 2 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned

Arbetslivscykeln. skick. Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned Arbetslivscykeln i skick Tjänster till den anställda när arbetsförmågan går ned 2 Keva stöder fortsatt arbete när arbetsförmågan går ned Om du har en sjukdom som gör att du riskerar att förlora arbetsförmågan

Läs mer

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning

Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Mot längre arbetsliv alla medel i bruk Vad erbjuder arbetspensionsrehabiliteringen? Nikolas Elomaa direktör/intressebevakning Twitter: @nikolaselomaa Målet är att möjliggöra fortsatt arbete trots eventuella

Läs mer

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension

Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Hur bygger man en modell för stöd i tidigt skede av arbetsförmågan? Stegen till hanteringen av sjukfrånvaro och invalidpension Elos arbetshälsotjänster 1 Stegen i utarbetandet av en modell 1. Företagsledningen

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga

Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård Tillsammans för bättre arbetsförmåga Ändringar i sjukförsäkringslagen och lagen om företagshälsovård 1.6.2012 Tillsammans för bättre arbetsförmåga Utbildning för företagshälsovården 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Sakkunnigläkaren

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas

Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt. Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas Arbetsförmågans värdering ur försäkringsläkarens synpunkt Försäkringsläkare Teemu Takala Veritas 19.10.2016 Roll av försäkringsmedicin Trygga likvärdiga beslut för olika människor i likadana sjukdomssituationer

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

CHECKLISTA REHABILITERING

CHECKLISTA REHABILITERING CHECKLISTA REHABILITERING För instruktion hur checklistan ska användas: se Namn (den anställde) Personnummer Åtgärd 1 Första kontakt (inom en vecka). Bedömning av sjukskrivningslängd* 2 Rehabiliteringsutredning

Läs mer

Alla metoder ska tas i bruk. Anvisningar för att stöda arbetsförmågan

Alla metoder ska tas i bruk. Anvisningar för att stöda arbetsförmågan Nina Nevala Mirkka Vuorento Alla metoder ska tas i bruk Anvisningar för att stöda arbetsförmågan Hur och varifrån ansöker man om partiell sjukdagpenning? Vad ska jag göra om jag behöver hjälpmedel i mitt

Läs mer

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Sjukförsäkringslagen ändras: upprätthållande och tidigt stödjande av arbetsförmågan Utbildningsturné Hösten 2010 FPA Ny betoning inom den lagstadgade verksamheten (Sata-kommittén 26.5.2009 => riktlinjer)

Läs mer

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja

Rehabiliteringskedja o Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja Rehabiliteringskedja 2008-07-01 o 2009-01-01 Juni 2008 Regler rehabiliteringskedja 1 Dag 1-90 Arbetstagaren erhåller sjuklön av arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna. Dag ett är karensdag och

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin

Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin 1 Antagen KS 110315 61 1 (5) Rehabilitering och arbetsanpassning - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2011-03-15 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen 2009-04-07 38, Kommunstyrelsen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av de bestämmelser i lagen om statens pensioner som gäller rehabilitering PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning. RIKSDAGENS SVAR 132/2003 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av den privata sektorns arbetspensionslagstiftning Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Kommunfullmäktigeledamoten fattar också beslut i pensionsfrågor En fullmäktigeledamot är med och fattar strategiska beslut som inverkar

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) Sveriges Företagshälsor Socialdepartementets diarienummer: S2017/01743/SF Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång

Läs mer

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras.

Trygghet vid sämre arbetsförmåga. Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Trygghet vid sämre arbetsförmåga Yrkesinriktad rehabilitering, invalidpension och arbetslivspension ger trygghet om din arbetsförmåga försämras. Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 2011-09-01 HANDLEDNING I REHABILITERINGSFRÅGOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN 1 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar Inledning Arbetsgivaren har ett stort och viktigt ansvar för att hjälpa arbetstagare som drabbats

Läs mer

Arbetsförmåga annorlunda för sjömän?

Arbetsförmåga annorlunda för sjömän? Arbetsförmåga annorlunda för sjömän? Mikael Ojala Överläkare, neurolog Sjömanspensionskassan 1 Olika perspektiv på arbetsförmåga Personen ifråga själv Arbetsgivaren FPAs bestämmelser om SF-dagpenningar

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering

Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering HÖGSKOLAN DALARNA HDa dnr: F2001/1766/12 1 Rutiner för Arbetsanpassning och rehabilitering INLEDNING Bakgrund Personalen är Högskolans viktigaste resurs såväl ur ekonomisk som kompetensmässig aspekt. Förebyggande

Läs mer

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan

Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av arbetsförmågan Upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av Samarbete mellan arbetsplatsen och samt bevarande av en förutsättning för ersättning Utbildningsturné 2012 1 Vårt mål är att främja en gemensam syn

Läs mer

Yrkesinriktad rehabilitering

Yrkesinriktad rehabilitering Yrkesinriktad rehabilitering 2 3 Yrkesinriktad rehabilitering hjälp för fortsatt arbete Nedsatt arbetsförmåga kan hindra dig från att arbeta i något skede av din yrkeskarriär. Då kan yrkesinriktad rehabilitering

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

1. Rehabiliteringsrutiner

1. Rehabiliteringsrutiner 1. Rehabiliteringsrutiner 2. Rehabiliteringskedjan 3. Checklista vid rehabilitering DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsrutiner GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Rutiner/checklista BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

UNGA I FÖRTIDSPENSION SIFFROR OCH FÖREBYGGANDE I FINLAND

UNGA I FÖRTIDSPENSION SIFFROR OCH FÖREBYGGANDE I FINLAND UNGA I FÖRTIDSPENSION SIFFROR OCH FÖREBYGGANDE I FINLAND Nordiskt samarbetsmöte i Helsingfors 27.8.2013 Raili Pirttimäki, ledande läkare, hälsoavdelningen/medicinska sakkunniggruppen för sjukpensioner

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun

Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun Rehabiliteringsprocessen Handbok för Pajala kommun DOKUMENTNAMN Rehabiliteringsprocessen GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2013-02-11 DOKUMENTTYP Handbok BESLUTAT/ANTAGET KS 2013-02-11 11 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen

Läs mer

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem

Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Statistiska uppgifter om pensioner och försäkrade inom evangelisk-lutherska kyrkans pensionssystem Mer information: tilastot@keva.fi 28.8.2017 1 Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensionssystem

Läs mer

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och förebyggande av arbetsoförmåga inom kommunsektorn januari 2012

Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och förebyggande av arbetsoförmåga inom kommunsektorn januari 2012 Sjukdomar i stöd- och rörelseorganen och förebyggande av arbetsoförmåga inom kommunsektorn januari 2012 KT Kommunarbetsgivarna Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf Kommunfackets

Läs mer

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012 KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden Elise Kivimäki 14.6.2012 Vision Vi stöder och handleder kunder som får sjukdagpenning i återupprättandet av arbetsförmågan i samarbete med andra

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun

Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, personalenheten POLICY Antagen av Diarienummer 1(13) Handlingsplan - Rehab Bengtsfors kommun 2 Handlingsplan för rehabilitering Syftet med handlingsplan för rehabilitering är att

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet

Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet Vad en fullmäktigeledamot bör veta om det kommunala pensionsskyddet I din egenskap av kommunfullmäktigeledamot fattar du beslut också i pensionsfrågor Som ledamot är du med och fattar strategiska beslut

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.10) Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Ämnesområde Rehabilitering Ägare/ansvarig Eva M Olofsson Antagen av KS 2004-10-06 124 Revisions datum Januari 2013 Förvaltning Kommunstyrelsen

Läs mer

Stödprogram för förbättrad arbetsförmåga GE OCH FÅ STÖD I DITT ARBETE

Stödprogram för förbättrad arbetsförmåga GE OCH FÅ STÖD I DITT ARBETE Stödprogram för förbättrad arbetsförmåga GE OCH FÅ STÖD I DITT ARBETE STÖDPROGRAM FÖR FÖRBÄTTRAD ARBETSFÖRMÅGA ARBETET FORTLÖPER SOM VANLIGT CHEF OCH ARBETSTAGARE FÖRETAGSHÄLSOVÅRD EXTERNA AKTÖRER Annan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av arbetspensionslagarna och av vissa lagar som har samband med dem PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning

Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Arbetsgivarens perspektiv på sjukskrivning Maria Välitlao Linköping 15 februrari 2017 1 Presentation Maria Välitalo HR-Business Partner 8 år inom Industrin Vikingstad Familj, Friluftsliv och Göteborgsvarvet

Läs mer

CHEFEN BYGGER UPP VÄLBEFINNANDET I ARBETET. Räddningsverkens partnerskapnätverk

CHEFEN BYGGER UPP VÄLBEFINNANDET I ARBETET. Räddningsverkens partnerskapnätverk CHEFEN BYGGER UPP VÄLBEFINNANDET I ARBETET Räddningsverkens partnerskapnätverk 2 Arbetsgivarens ansvar och förpliktelser Förutom möjligheter har arbetsgivaren skyldigheter att främja välbefinnandet i arbetet

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Policy Rehabilitering Dnr: 2013-109 Datum: 2013-09-13 Rehabilitering innebär att en medarbetare får hjälp med att återvinna sin arbetsförmåga och ges möjlighet att återuppta

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet

Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla. Social- och hälsovårdsministeriet Arbetsförmågan ett gemensamt mål för oss alla Social- och hälsovårdsministeriet Strategi för social- och hälsovårdspolitiken Socialt hållbart Finland 2020: behandlar alla samhällsmedlemmar jämlikt, stärker

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering

Åter till arbetet. nya regler vid rehabilitering Åter till arbetet nya regler vid rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2007 Framtagen av: Christina Järnstedt, LO, i samarbete med Bo Ericson och Henric Ask, LO-TCO Rättsskydd Foto: Mattias Ahlm

Läs mer

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi

Tidigt ingripande vid Åbo Akademi Tidigt ingripande vid Åbo Akademi En handbok för chefer och medarbetare Personalenheten INNEHÅLL ARBETSHÄLSA - EN HELHET...1 AKTIVT FRÄMJANDE AV ARBETSHÄLSA VID ÅBO AKADEMI... 2 VARFÖR INGRIPA?...2 VEM

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari.

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning

Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning Vägledning kring sjukfrånvaro, arbetsanpassning och rehabilitering Se till att företaget har ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete för att tidigt upptäcka arbetsmiljörisker som kan förorsaka ohälsa

Läs mer

Serviceproducenternas årsrapportering 2012 - datainsamlingsblankett

Serviceproducenternas årsrapportering 2012 - datainsamlingsblankett Rehabiliteringsgruppen Serviceproducenternas årsrapportering 2012 - datainsamlingsblankett Arbetsprövning, arbetsträning, arbetsträning för mentalvårdsklienter Skriv ut en blankett för varje linje Besvara

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2

9 januari 2003 NR. 1/2003. Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 9 januari 2003 NR. 1/2003 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Arbetsgivarens rehabiliteringsutredning sid 2 Arbetsgivaren är enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) skyldig att

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017. 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer

Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017. 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer Helsingfors Arbis Verksamhetsplan för verksamhetsperioden 2015-2017 1. Företagshälsovårdens tjänster till Helsingfors stads organisationer Företagshälsovårdscentralens grundläggande uppgift är att främja

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad 2002-03-27 av Kommunfullmäktige 31 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy

Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Laholms kommuns rehabiliteringspolicy Innehåll Sida Rehabiliteringspolicy syfte 3 Lagtexter 4 Rehabiliteringsprocessen 5 Bilagor Bilaga 1. Checklista rehabilitering. 9 Bilaga 2. Handlingsplan rehabilitering..

Läs mer

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING

RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING RIKTLINJER VID ANPASSNING OCH REHABILITERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANPASSNING OCH REHABILITERING 3 VAD MENAS MED ANPASSNING? 3 VAD ÄR REHABILITERING? 3 ARBETSLEDARENS ANSVAR 4 MEDARBETARENS ANSVAR 4 BEDÖMNING

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

REHABILITERINGS- POLICY

REHABILITERINGS- POLICY REHABILITERINGS- POLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING I Höganäs kommun är arbetet med förebyggande

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabilitering Arbetspensionsrehabilitering 4 Till läsaren 5 Att hantera problem med arbetsförmågan på arbetsplatsen 6 Arbetspensionsrehabiliteringens allmänna principer 7 Rätt till yrkesinriktad rehabilitering 10 Rehabiliteringens

Läs mer

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund

Rehabilitering för läkare en handlingsplan. Sveriges läkarförbund 2008 Rehabilitering för läkare en handlingsplan Sveriges läkarförbund Innehållsförteckning Bakgrund 3 När läkaren blir patient 3 Rehabilitering börjar inte med sjukdom 3 Rätten att utöva läkaryrket under

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

RP 75/2011 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen

RP 75/2011 rd. I denna proposition föreslås det att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och av lagen om företagshälsovård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan

De centrala arbetsmarknadsorganisationernas. modell för personal- och utbildningsplan Akava Finlands näringsliv Kyrkans arbetsmarknadsverk Kommunala arbetsmarknadsverket Finlands Fackförbunds Centralorganisation Tjänstemannacentralorganisationen FTFC Statens arbetsmarknadsverk De centrala

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 1(7) Socialdepartementet 2017-05-12 Mikael Dubois 070 249 32 38 Mikael.dubois@tco.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Allmänt TCO har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian

Läs mer

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen CIRKULÄR Nr 10/2014 Handläggare Kommunala avtalsdelegationen Henrik Häggblom 2014-02-27 Datum Mottagare Kommunerna och kommunalförbunden på Åland Skyddskläder och personlig skyddsutrustning enligt arbetarskyddslagstiftningen

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning

Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Flödesschema Rätt stöd rätt försörjning Individ med ekonomiskt bistånd uppger/eller kan inte delta i planerade aktiviteter helt/delvis på grund av sjukdom* 1 Numreringen i flödesschemat följer inte någon

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017

Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Välkommen till informationsmöte om pensionsreformen 2017 Syftet med pensionsreformen förlänga yrkeskarriärerna och senarelägga pensioneringen det lönar sig att arbeta fram till den målsatta pensionsåldern

Läs mer

Guide för yrkessjukdomspatienter

Guide för yrkessjukdomspatienter Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Inledning Arbetsgivaren har enligt lagen om allmän försäkring (AFL) och arbetsmiljölagen (AML) ett ansvar för att en arbetstagare som drabbats av skada eller sjukdom får del av de rehabiliterings- och

Läs mer

Pensionsreformen Barbro Lillqvist

Pensionsreformen Barbro Lillqvist Pensionsreformen 2017 Barbro Lillqvist Reformens mål Förlänga tiden i arbetslivet med 2 år Höja den förväntade pensionsåldern för dem som fyllt 25 år till minst 62,4 år före år 2025 En hållbar finansiering

Läs mer

Socialdepartementet

Socialdepartementet 2017-05-17 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Ds 2017:9 Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt

Läs mer

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet

Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet Kommunernas arbetslivsutvecklingsprojekt och finansieringen av dem på 2010-talet 1. Förändringarna i kommunernas omvärld definierar utvecklingsbehoven inom arbetslivet på 2010-talet Kommunernas försvagade

Läs mer

Pensionslag för den offentliga sektorn

Pensionslag för den offentliga sektorn Pensionslag för den offentliga sektorn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs det om pensionsskydd på basis av arbetsinkomst

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare

Lag. om ändring av lagen om pension för företagare Lag om ändring av lagen om pension för företagare I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om pension för företagare (1272/2006) 84 3 mom., sådant det lyder i lag 888/2014, ändras 2 1 mom. 9 punkten,

Läs mer

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen

Rutiner och vägledning. i rehabiliteringsprocessen Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Innehållsförteckning Rutiner och vägledning i rehabiliteringsprocessen Rutiner för kontakt och dialog vid sjukskrivning Försäkringskassans anvisningar

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING

RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING RIKTLINJER FÖR ARBETSLIVSINRIKTAD REHABILITERING Riktlinjer för Arbetslivsinriktad rehabilitering i Orsa kommun Dessa riktlinjer är tänkt att fungera som en praktisk handledning av hur sjukskrivnings-

Läs mer