Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad"

Transkript

1 Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige ändrad i stadsfullmäktige ändrad i stadsfullmäktige STADENS EKONOMI 1 Budgetens verkställighet Fullmäktige godkänner i budgeten verksamhetsmål, anslag och beräknade inkomster för de enskilda verksamhetsområdenas uppgifter och projekt. Stadsstyrelsen, nämnder eller direktioner godkänner dispositionsplaner som grundar sig på budgeten. Dessa organ kan överföra rätten att godkänna dispositionsplaner på underlydande tjänsteinnehavare. Budgeten är bindande på verksamhetsområdesnivå dock sålunda, att om en nämnd har flera verksamhetsområden kan en omdisponering mellan dessa ske med stadsstyrelsens godkännande. 2 Ändringar i budgeten Ändringar i budgeten skall föreläggas fullmäktige under budgetåret. Efter budgetåret kan ändringar i budgeten behandlas

2 endast i undantagsfall. Efter det att bokslutet har undertecknats kan förslag till ändringar i budgeten inte föreläggas fullmäktige. Vid förslag till ändringar i anslagen bör också utredas vilken verkan ändringarna får på målen för verksamheten och på de beräknade inkomsterna. Likaså måste man innan ändringar görs i målen för verksamheten eller i de beräknade inkomsterna, utreda ändringarnas inverkan på anslagen. 3 Försäljning av anläggningstillgångar Beslut om försäljning av anläggningstillgångar fattas av stadsstyrelsen enligt grunder som fullmäktige godkänt. Stadsstyrelsen kan delegera sin kompetens att sälja lös egendom och aktier och andelar till andra organ och tjänsteinnehavare. 4 Godkännande av avskrivningsplan Fullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan. Utifrån de grunder som fullmäktige antagit för avskrivningarna enligt plan godkänner stadsstyrelsen avskrivningsplaner för enskilda nyttigheter eller kategorier av nyttigheter. Stadsstyrelsen fastställer en gräns för små avskrivningar som underlag för avskrivningskalkylen. 5 Finansförvaltning Fullmäktige besluter om upplåning och utlåning och om principerna för övriga placeringar. I samband med godkännande av budgeten och ekonomiplanen beslutar fullmäktige om förändringar i långivningen och det främmande kapitalet. Stadsstyrelsen besluter om upptagande av budgetlån inom de gränser som fullmäktige angett i budgeten eller i ett särskilt beslut samt om övriga frågor som gäller finansieringen. Stadsstyrelsen kan delegera sin rätt att besluta om upplåning och placeringar vidare till andra organ och tjänsteinnehavare.

3 6 Fastställande av avgifter Fullmäktige besluter om de allmänna grunderna för avgifterna. Själva avgifterna och de detaljerade motiveringarna till dem fastställs av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsen kan överföra sin kompetens till andra organ och tjänsteinnehavare. 7 Riskhantering Stadsstyrelsen ansvarar för hur riskhanteringen realiseras och samordnas och besluter om försäkring av stadens egendom och ansvar. Stadsstyrelsen kan delegera sin kompetens i detta avseende till andra organ och tjänsteinnehavare. STADENS ÖVERVAKNINGSSYSTEM 8 Extern och intern övervakningssystem Övervakningen av stadens förvaltning och ekonomi ordnas så att den externa och interna övervakningen tillsammans bildar ett heltäckande övervakningssystem. Den externa övervakningen ordnas oberoende av den arbetande ledningen. För den externa övervakningen ansvarar revisionsnämnden och revisorn i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen och denna stadga. Den interna övervakningen är ett hjälpmedel vid styrningen av verksamheten. Stadsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen. 9 Revisionsnämndens sammansättning Nämnden har en ordförande och en viceordförande samt fem andra ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Ordföranden och viceordföranden är fullmäktigeledamöter.

4 10 Nämndens sammanträden Revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisorn och de förtroendemän och tjänsteinnehavare som nämnden bestämmer är skyldiga att närvara vid nämndens sammanträden när nämnden så beslutar. Stadsstyrelsen kan inte utse representant till nämndens sammanträden. I fråga om sammanträdesförfarandet iakttas förvaltningsstadgans bestämmelser. Beslut om föredragande fattas av nämnden. 11 Nämndens uppgifter Utöver vad som stadgas i kommunallagen skall nämnden 1) följa genomförandet av revisorns revisionsplan samt även i övrigt följa fullgörande av revisorsuppgifterna och göra behövliga framställningar i syfte att utveckla revisionen, 2) se till att det finns nödvändiga resurser för revisionen som möjliggör revision i den omfattning som god revisionssed förutsätter, samt, 3) ta initiativ och göra framställningar om samordning av nämndens, revisorns och den interna övervakningens uppgifter på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 12 Val av revisor Fullmäktige väljer på framställning av revisionsnämnden för revision av förvaltningen och ekonomin en OFR-revisor och en OFR-revisorsersättare eller ett OFR-revisorssamfund. 13 Ansvarsfördelning Om flera än en revisor väljs, ansvarar revisorerna gemensamt för revisionen inför kommunen. 14 Uppgifter som tilldelas revisorn av revisionsnämnden

5 Revisorn kan ta emot uppdrag av nämnden som gäller fullgörandet av uppgifter i anslutning till beredningen och verkställigheten av de ärenden som behandlas av nämnden, om de inte strider mot god revisionssed. 15 Revisorns meddelanden Revisorn underrättar revisionsnämnden om genomförandet av revisionsplanen och om sina granskningsiakttagelser på det sätt nämnden bestämmer. De meddelanden till nämnden som avses i 73 3 mom. kommunallagen lämnas skriftligt till nämndens ordförande. Meddelanden till stadsstyrelsen lämnas skriftligt till stadsstyrelsens ordförande och stadsdirektören. 16 Revisionsberättelse I revisionsberättelsen skall utöver vad som nämns i 75 kommunallagen ges ett utlåtande om frågor enligt 73 1 mom. I berättelsen framställs också andra saker som revisorn anser nödvändiga. 17 Revisionsnämndens beredning för stadsfullmäktige Nämnden ger, minst en vecka före fullmäktigebehandlingen av revisionsberättelsen, fullmäktige sin bedömning av hur en mål som fullmäktige satt för verksamheten och ekonomin har nåtts under föregående år. Nämnden ger också sin bedömning av de anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen samt av vederbörandes förklaringar till dem och av stadsstyrelsens utlåtande. Nämnden ger fullmäktige förslag till de åtgärder som nämndens beredning och revisionsberättelsen ger anledning till. IKRAFTTRÄDANDE Denna instruktion träder i kraft och den iakttas första gången vid granskningen av förvaltningen och ekonomin för verksamhetsåret 1997.

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga KSAU 150/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer

Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer LF 2011-04-05, 68 D IARIENR LS-LED11-169 RE-REV11-003 Reglemente för Landstinget Sörmlands revisorer INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 Landstingets revisorer utgörs av de av landstingsfullmäktige valda revisorerna.

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer