GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN"

Transkript

1 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd kommunfullmäktige, Larsmo kommun 26 ändrad stadsfullmäktige, Jakobstads stad 26 ändrad kommunfullmäktige, Pedersöre kommun 26 ändrad kommunfullmäktige, Larsmo kommun SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort 2 Medlemskommuner 3 Uppgifter 4 Grundkapital Samkommunens namn är Malmska hälso- och sjukvårdsområdet sk Malmin terveydenhuoltoalue ky och dess hemort staden Jakobstad. Samkommunen är tvåspråkig. Samkommunens medlemskommuner är Jakobstad, Larsmo och Pedersöre. Samkommunens uppgift är att för medlemskommunerna ordna folkhälsoarbete, miljöhälsovård och veterinärvård samt den specialsjukvård som produceras av samkommunen. Samkommunen kan också producera tjänster åt kommuner utanför samkommunen. Samkommunen kan även handha andra uppgifter som medlemskommunerna anförtrott den. Grundkapitalet utgörs av medlemskommunernas kapitalplaceringar i Jakobstadsnejdens hälsovårdscentral samkommun och Jakobstads, Larsmos och Pedersöres andelar i grundkapitalet i Vasa sjukvårdsdistrikt ingående Jakobstads sjukhus per Grundkapitalet indelas i medlemskommunernas andelar. Samkommunsstämman (nedan stämman) beslutar om höjning eller sänkning av grundkapitalet. Stämman beslutar om nödvändigt kapitalplaceringsbelopp och betalningstidpunkt i samband med nya eller höjda andelar i grundkapitalet. Grundkapitalets fördelning i medlemsandelar justeras på grund av de statsandelar som samkommunen får för ett anläggningsprojekt. På medlemskommunernas grundkapitalandelar betalar samkommunen en årlig ränta, vilken

2 2 stämman årligen fastställer i samband med behandlingen av budgeten. Grunden för ränteutbetalningen är grundkapitalet i föregående års bokslut. 5 Medlemskommunernas andelar och ansvar Medlemskommunens andel i samkommunens tillgångar samt dess ansvar för samkommunens skulder och förbindelser fastställs i förhållande till grundkapitalandelarna. Samkommunen för register över medlemskommunernas andelar i grundkapitalet. 6 Ställningen för kommuner som utträder ur samkommunen och för kommuner som fortsätter verksamheten Om en medlemskommun utträder ur samkommunen eller minskar sin andel i grundkapitalet, betalas till kommunen dess andel eller en del därav, enligt stämmans beslut. Om de andra kommunerna inte löser in den utträdande medlemskommunens andel sänks grundkapitalet. Ersättningen för grundkapitalandelen betalas i jämnstora poster under 10 år, räknat från den dag då utträdet trädde i kraft. FÖRVALTNING Samkommunsstämma 7 Antal medlemmar 8 Rösträtt 9 Möten Samkommunens beslutanderätt utövas av samkommunsstämman såsom i kommunallagen och detta avtal stadgas. På stämman representeras varje medlemskommun av en representant per påbörjat antal om 2000 invånare räknat per föregående år. Vid stämman har varje medlemskommun en röst för varje representant, som kommunen har rätt att välja. Valda representanter från en kommun har ett gemensamt röstetal som delas jämnt mellan de närvarande representanterna. Vid stämman kan en enskild kommun utöva högst 47 % av den totala röstmängden. Stämma hålls minst två gånger om året. Kallelse till stämman utsänds senast 14 dagar före mötet. I kallelsen skall meddelas tid och plats för mötet samt de ärenden som skall behandlas. Kallelsen skall sändas till medlemskommunernas kommunstyrelser. 10 Stämmans uppgifter

3 3 Stämman 1) antar förvaltningsstadga, 2) fastställer strategiplan, godkänner ekonomiplan, budget och bokslut samt beräkningsgrunder för avskrivning enligt plan, samt fastställer ränta på grundkapital, 3) beslutar om utträde ur samkommunen i enlighet med 6, 4) beslutar om grundande av fonder, 5) beslutar om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga och om åtgärder som föranleds av revisionsberättelsen, 6) väljer styrelse och utser ordförande och viceordförande i denna, 7) väljer revisionsnämnd och revisionssamfund eller revisor och ersättare för denna samt 8) fastställer arvoden för medlemmar i styrelsen och revisionsnämnden samt revisorerna. Samkommunens styrelse 11 Styrelsen 12 Styrelsens uppgifter 13 Möten Samkommunen har en styrelse som består av nio medlemmar jämte personliga ersättare. Av styrelsemedlemmarna väljs fyra (4) från Jakobstad, två (2) från Larsmo och tre (3) från Pedersöre. Styrelsen kan tillsätta sektioner. Styrelsens mandattid är 2 år. Styrelsen ansvarar för samkommunens förvaltning och ekonomi och skall fästa speciell uppmärksamhet vid: 1) förverkligande av de strategiska verksamhetsmålsättningarna 2) sammanjämkning av verksamheten 3) arbetsgivarverksamhet 4) styrande av förvaltningen och ekonomin. Styrelsen skall bevaka samkommunens intressen, representera samkommunen och ingå avtal för dess räkning. Styrelsen kan i enskilda ärenden besluta om delegering av sin beslutanderätt till ett annat organ inom samkommunen eller till tjänsteinnehavare. På styrelsens sektioner ankommer att besluta i ärenden i enlighet med vad som bestäms i förvaltningsstadgan. Kallelse till styrelsens möten utsänds senast fem dagar före mötet. I kallelsen skall meddelas tid och plats för mötet samt de ärenden som skall behandlas. Kallelsen skall förutom till styrelsemedlem sändas till medlemskommunernas kommunstyrelser samt de personer som föredrar ärenden som behandlas vid mötet.

4 4 14 Föredragning För behandling av brådskande ärenden kan kallelse ske på annat sätt. Styrelsen avgör ärenden på föredragning. Om föredragandena stadgas i förvaltningsstadgan. NAMNTECKNING 15 Underskrifter Avtal och överenskommelser som samkommunen ingår undertecknas på det sätt som stadgas i förvaltningsstadgan. SAMKOMMUNENS EKONOMI 16 Budget och ekonomiplan 17 Avskrivning enligt plan Ekonomiplanen bereds i samarbete med medlemskommunerna. Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall tillställas medlemskommunerna senast Den slutliga budgeten och ekonomiplanen godkänns efter att medlemskommunernas styrelser har avgett sina förslag till budgeter och ekonomiplaner. Budgeten och ekonomiplanen skall i fråga om driftsekonomin specificeras enligt uppgift, och i fråga om investeringar och deras finansieringar enligt projekt. Grunderna för avskrivning enligt plan godkänns av stämman. 18 Prissättning och fakturering av prestationer Prissättningen av prestationerna bygger på självkostnadspriset, som innefattar verksamhetskostnaderna, avskrivningarna och övriga finansiella kostnader. Medlemskommunerna faktureras på lika grunder. Om inte medlemskommunerna och samkommunen avtalar om något annat, skall av fakturan framgå grunderna för kommunens betalningsskyldighet. Prissättningsgrunderna för prestationer fastställs av stämman i samband med att budgeten godkänns. Enhetspriserna för prestationer fastställs av styrelsen i förväg före När enhetspriserna bestäms bedöms prestationsmängden och beloppet av avgiftsinkomster som uppbärs hos kunderna samt de övriga inkomster den ordinarie verksamheten inbringar.

5 5 Styrelsen gör mellanbokslut minst halvårsvis. Styrelsen kan ändra enhetspriserna under verksamhetsåret om ytterst vägande skäl föreligger. En ändring som höjer eller sänker enhetspriserna kan träda i kraft tidigast från ingången av den månad som följer på beslutet. 19 Investeringar och finansiering med långfristigt främmande kapital 20 Fonder 21 Dröjsmålsränta Samkommunen kan skaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter genom inkomstfinansiering via avskrivningar, i form av statsandelar, medlemskommuners finansieringsandelar eller som placering av eget kapital eller genom lån av medlemskommunerna eller finansiella institut. De beräknade kostnaderna för ett anläggningsprojekt fördelas för fastställande av statsandel som medlemskommunernas andelar i förhållande till fördelningen av grundkapitalet enligt det senaste bokslutet, om det inte för ett enskilt projekt har bestämts någon annan fördelningsprincip. Betalningsandelar som uppbärs av en medlemskommun för amortering av lån för investeringsfinansiering antecknas som en höjning av medlemskommunens andel i grundkapitalet. Stämman beslutar om grundande och upplösande av fonder samt om stadgar för dessa. Vid dröjsmål med betalningen uppbär samkommunen dröjsmålsränta enligt räntelagen. 22 Undertecknande och godkännande av bokslut Bokslutet undertecknas av styrelsens medlemmar och föredraganden. När stämman godkänner bokslutet beslutar stämman samtidigt om behandlingen av räkenskapsperiodens resultat och om behövliga åtgärder för balansering av ekonomin. Ett överskott återbetalas eller underskott faktureras till medlemskommunerna årligen i relation till kommunfaktureringen. 23 Andra bestämmelser som rör ekonomin Om samkommunens ekonomi ges noggrannare bestämmelser i förvaltningsstadgan. GRANSKNING AV FÖRVALTNING OCH EKONOMI 24

6 6 Revisionsnämnd I revisionsnämnden inväljs en ordförande, en viceordförande och tre medlemmar samt en personlig ersättare för var och en av dem. I revisionsnämnden inväljs minst en medlem och dennes ersättare från varje medlemskommun. UPPLÖSNING OCH LIKVIDATION AV SAMKOMMUNEN 25 Upplösning och likvidation av samkommunen Medlemskommunernas fullmäktige beslutar om upplösning av samkommunen. Om samkommunen upplöses ansvarar styrelsen för likvidationen, om inte medlemskommunerna enas om något annat arrangemang. Sådana tillgångar som inte behövs för ersättandet av likvidationskostnader och betalning av skulder eller fullgörande av åtaganden fördelas bland medlemskommunerna i förhållande till deras andelar av grundkapitalet. Om det belopp som krävs för betalning av kostnader och skulder samt fullgörandet av åtaganden är större än tillgångarna, betalar medlemskommunerna skillnaden i förhållande till andelarna. IKRAFTTRÄDANDE 26 Ikraftträdande och tillämpning Detta grundavtal träder i kraft Med detta avtal upphävs grundavtalet för Jakobstadsnejdens hälsovårdscentral till alla delar från Detta avtal har uppgjorts i fyra (4) likalydande exemplar ett för varje medlemskommun och ett för samkommunen.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2003:14 Stadgar för Mälardalsrådet Beslutade på Mälardalsrådets möte den 15 maj 2003 (Ersätter Kfs 1993:4) Inledande bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten 1. Avtalsparter Parter i detta samarbetsavtal är Karleby och Kannus stad samt Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi,

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 5.10

Laholms kommuns författningssamling 5.10 Laholms kommuns författningssamling 5.10 Förbundsordning för Samordningsförbundet i Halland antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2012, 65 Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210)

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

för Fjällbergsvind ekonomisk förening

för Fjällbergsvind ekonomisk förening Sid 1(7) Grängesberg den 20 september 2007. STADGAR för Fjällbergsvind ekonomisk förening bildad enligt lag (1987:667) om Lag om ekonomiska föreningar skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar Charity Rating Ideell förening

Stadgar Charity Rating Ideell förening Stadgar Charity Rating Ideell förening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Charity Rating Sverige ideell förening. 2 Föreningens säte Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Föreningens verksamhetsområde

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN

ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM BEHANDLING AV KOMMUNALA AFFÄRSVERK I BOKFÖRINGEN Helsingfors 2007 ISBN 978-952-213-255-0 (pdf) ISBN 978-952-213-254-3

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11)

Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) Industribranschernas arbetslöshetskassa TEAM STADGAR sid. 1 (11) 1 KAPITEL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Allmänt 2 KAPITEL MEDLEMSKAP I KASSAN 2 Medlemskap 3 Ansökan om medlemskap 4 Medlemskapet börjar 5 Medlemsavgift

Läs mer

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23

716445-1440 2009-01-20, slutligt antagna 2009-04-23 FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL 1 Göteborgsvind nr 1, ekonomisk förening är en sammanslutning av elhushållskunder inom Göteborg Energi AB:s distributionsområde. Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg. Föreningens

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

STADGAR. Antagna 2012-11- 08. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 20121108 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Stadgar för Skånska Travsällskapet

Stadgar för Skånska Travsällskapet Stadgar för Skånska Travsällskapet Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Skånska Travsällskapet Föreningens ändamål 2 Föreningens ändamål är särskilt: anordna travtävlingar verka för

Läs mer