SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014"

Transkript

1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta för att vi ska kunna förlita oss på de resultat vi sammanställer. Vi måste sikta mot en svarsfrekvens på 100 procent. Vi ser fram emot att använda oss av Fronter samt ytterligare utöka användandet av mail som redskap för att nå alla vårdnadshavare. Vi informerar på föräldramöten samt på hemsidan om när det är dags att svara på enkäter för vårdnadshavare. -Vi har en god svarsfrekvens på våra vårdnadshavarenkäter och har informerat på det sätt som beskrivs ovan. Vi ska ha en gemensam mall för pedagogiska planeringar som elever och vårdnadshavare är väl förtrogna med. Vi har en mall som är kommungemensam. Det tar dock lite tid att arbeta in ett material så det blir känt för alla. -De flesta pedagoger använder sig av mallen och informerar vårdnadshavare om hur de arbetar. Vi ska sjösätta ett arbete med lärplattformen Fronter för en tydlig och enkel kommunikation med vårdnadshavare. -Vi har inte kommit igång med Fronter för vårdnadshavare utan kommer att göra klart för detta hösten Vi ska skicka rektorsbrev varje månad med information gällande för hela skolan så vårdnadshavare känner att de vet vad som händer på skolan i större utsträckning än idag. För att dessa ska bli likvärdiga skickas de ut från rektorerna. Denna information ska även läggas ut på hemsidan. Detta har vi genomfört och vi har inte mottagit några klagomål gällande för dålig information från vårdnadshavare. Smedjebackens kommun Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebacken E-post: Telefon: Telefax: Bankgiro: Org.nr: SE Säte Smedjebacken

2 Sammanställning av svar på trivselenkäten som lämnas ut till eleverna på höstterminen Frågeställning: 1 Trivs du i skolan? 2 Känner du dig trygg i skolan? 3 Hur upplever du stämningen på rasterna? 4 Har du sett någon bli kränkt i skolan? Finns det någon vuxen du känner att du kan prata med om du upplever att 5 någon blir kränkt? 6 Äter du i matsalen? Trivselenkät elever ht Antal svar Ja Nej Fråga nummer

3 Sammanställning av svar på SKLs elev- och vårdnadshavarenkät: Frågeställning: 1 Jag/Mitt barn känner mig/sig trygg i skolan. Svar på SKLs enkätfråga till elever och vårdnadshavare Svarsalternativ 1-4 där 1 är "Stämmer dåligt" och 4 är "Stämmer mycket bra" 4 3,5 3 Medelvärde 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Elever Svarande person Vårdnadshavare Analys av årets resultat: Vi har en ganska god svarsfrekvens på elevenkäten även om några svar saknas (ca 15 elever av 113). De flesta elever trivs och känner sig trygga på Vad skola samt upplever att stämningen på rasterna är god. Några elever har sett eller upplevt en kränkning på skolan. I den utvärdering vi gjort tillsammans med personalen på Vad skola så är eleverna bra på att tala om i de fall där det sker saker som är fel, så som kränkningar eller liknande. De vill att de ska vara bra för alla elever i skolan och vet att man ibland behöver hjälp av en vuxen för att reda ut konflikter eller hjälpa någon. Detta gör också att vi får syn på och kan utreda saker i större omfattning. De elever som har svarat upplever att det finns en vuxen på skolan som de kan vända sig till om något händer. Alla elever på Vad skola äter i matsalen när de är på plats. Vi har inte någon elev som har visat oro eller liknande inför att gå in i matsalen och äta där. Vi upplever att det råder trygghet och studiero på Vad skola även om det är väldigt många elever för tillfället på skolan. Lärarna arbetar mycket med att skapa en lugn och harmonisk miljö för våra elever att arbeta och vara i under sin skoltid. Vi visar att vi bryr oss om och sätter gränser för att skapa denna miljö där alla elever kan få möjlighet att lära sig och utvecklas. Vårnadshavarenkäten visar att vårdnadshavarna har ett stort förtroende för personalen på Vads skola. De vet att de får information om det är något som de behöver veta gällande deras barns skolgång och litar på att personalen tar väl hand om deras barn när de vistas i skolmiljön på dagtid. Många av de positiva svaren på enkäten har sin grund i att vårdnadshavarna har stor tillit till att personalen är närvarande på raster. Vi kan se att detta är en framgångsfaktor på skolan. De är flera personal ute på raster och detta är prioriterat på skolan utifrån elevernas trygghet för att skapa en god miljö.

4 Åtgärder inför läsår 2014/2015: Vi kommer att fortsätta arbeta med "trappan" (en arbetsmodell som förklarar för eleven vilket beteende han/hon har för tillfället samt de val man kan göra för att ta sig vidare för att skapa en positiv lösning på situationen) som redskap för att synliggöra beteenden hos eleverna och få dem att förstå och kunna arbeta med konsekvenserna av sitt beteende. Vi arbetar vidare med temabrytande dagar för att skapa en god sammanhållning på skolan och en gemenskap mellan alla barn och personal..: ELEVERS UTVECKLING MOT MÅLEN Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi ska följa upp våra elever med tätare kontroller för att se var de befinner sig.-detta har vi gjort under året med hjälp av vår specialpedagog. Vi har haft avcheckningsdiskussioner och screeningar under året för att noggrant följa var våra elever befinner sig utvecklingsmässigt beträffande kunskaper i olika ämnen. Vi kommer att ha elevdiskussioner i arbetslagen för att gå igenom åtgärdsprogram med all undervisande personal och diskutera undervisning, samt skapa en samsyn kring undervisningen som underlättar för eleverna. -Vi har påbörjat detta arbete men inte i den omfattning som tanken var på grund av olika omständigheter. Vi ska sätta in åtgärder under begränsade tidsperioder för att hjälpa eleverna att nå målen samt utvärdera om dessa insatser gett önskat resultat. -Detta har vi gjort och fokuserat mycket kring elevernas utveckling mot kunskapskrav. Vi ska ha gemensamma och tydliga pedagogiska planeringar där vi utvärderar och följer upp vår egen undervisning. Dessa ska vårdnadshavare så småningom kunna ta del av på Fronter. -Vår personal arbetar med pedagogiska planeringar men har kommit olika långt i sitt arbete. Vårdnadshavare har ännu inte kunnat ta det av dessa på Fronter men kommer att ha möjlighet till detta hösten Vi ska ha pedagogiska diskussioner i arbetslagen varje vecka som ett forum för utvärdering, uppföljning och förbättring (Planering och genomförande av undervisning, allmänna råd). -Vi har börjat arbeta med undervisningen gemensamt,bland andra anpassningar i klassrummet. Vi ska MUSA våra elever och genom detta kunna sätta in rätt åtgärder gällande stöd i matematik samt arbeta med Språket lyfter i svenska. -Vi har MUSAT våra elever samt börjat med Språket lyfter. Delar av vår personal kommer att genomföra en matematikutbildning under året under ledning av kommunens matematikutvecklare.- Vi har genomfört denna och personalen var nöjd med denna typ av kollegialt lärande.

5

6 Sammanställning av svar på SKLs elev- och vårdnadshavarenkät: Frågeställning: 1 Skolarbetet gör mig/ditt barn nyfiket så hon/han vill lära sig mer. 2 Jag/Mitt barn vet vad hon/han ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Lärarna på min/ditt barns skola hjälper ditt barn i skolarbetet om ditt barn behöver 3 det. 4 Jag/Ditt barn får veta hur det går för henne/honom i skolarbetet. 5 Mina/Ditt barns lärare förväntar sig att ditt barn ska nå målen i alla ämnen. 6 Jag är på det hela taget nöjd med mitt barns skola. Sammanställning av svar på SKLs enkät till elever och vårdnadshavare Svarsalternativ 1-4 där 1 är "Stämmer dåligt" och 4 är "Stämmer mycket bra" Medelvärde 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, Elever Fråga nummer Vårdnadshavare

7 Sammanställning över elever i behov av särskilt stöd År Grund Språk Funktionssvårigheter Behov Åp Sär svårigheter Fysiska Läs/skriv Diagnos Sv 2 Hp F-klass År År ,utreds 3 År År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År Elevhälsan BUP HAB IFO Nyanl Oroande Frånvaro Plac Psykosoc ohälsa Når mål X av 16(17) F-klass 1 1 År av 30 År av 33 År av 26 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9

8 Resultat av de nationella proven i årskurs 3 Nationellaprov sammanställning.xls Resultat Ämnesprov år Antal elever Nått kravnivån Ej nått kravnivån 5 0 A B C D E F G H A B C D E F G Svenska Ämne Matematik Sammanställning av krysschema Bi Bl En Fy Ge Hi Hkk Idh Ke Ma Mu NO Re Sh Slt* SO Sv Sv2 Når målen Når ej målen Totalt

9 Betygssammanställning Sammanställning av meritvärde År 6 År 7 År 8 År 9 Klassen Pojkar Flickor Gymnasiebehörighet Analys av årets resultat: När vi ser på resultatet av kryss- schemat så är det endast i ämnena svenska och matematik som elever inte når målen i på Vad skola. När vi diskuterar detta tillsammans med lärarna så menar de att kunskapskraven i övriga ämnen är utfornmade på så vis att eleverna kan uppnå dessa för år 3. Vi har 11 elever på skolan (1-3) som inte når upp till kunskapskraven i svenska och 5 elever som inte når kunskapskraven i matematik av totalt 89 elever. Övervägande är det pojkar som inte når målen. Resultatet av nationella proven detta år är sämre än föregående år. Vi har ett antal elever som inte klarat vissa delar av delproven på de Nationella Proven. I denna grupp återkommer samma elever på de olika delproven i stor utsräckning. I årets trea finns det fler elever med stora svårigheter än i föregående års klass. Vi har arbetat med denna elevgrupp mycket med inriktning på läsningen över tid för att vi upptäckt dessa svårigheter tidigt. Vi har kontrollstationer i svenska och följer upp våra elever genom olika screeningar under ett läsår, vilket kan leda till att vi upptäcker elevernas svagheter tidigt och kan sätta in åtgärder därefter. Specialpedagogen har också arbetat mycket med att stötta upp svenskan då denna är grunden i så många ämnen. Vi har arbetat mycket med att få elever med särskilda behov godkända utifrån sina förutsättningar. Vi har jobbat med att skapa olika förutsättningar utifrån varje individ för att få dem att visa sina förmågor i olika ämnen. Vi har även diskuterat dessa elever frekvent i barn- och elevhälsoteamet samt i personalgruppen för att få en samsyn kring arbetet med dem. Vi har lyckats bra med detta och vår specialpedagog och klasslärarna har lagt ner mycket arbete kring dessa elever.

10 Vi har under det gångna året inte haft många åtgärdsprogram utan tydligt riktat specialpedagogens kompetens till de elever som inte når målen. På det sättet har det varit lätt att följa upp åtgärdsprogram och veta när utvärdering och uppföljning av dessa ska ske. Åtgärder inför läsår 2014/2015 : Genomföra matematiklyftet och applicera det vi lär oss i undervisningen med eleverna för att höja måluppfyllelsen. Genomföra Smedjebackens kommuns lässatsning med Martin Widmarks material genom kollegialt lärande samt föreläsningar genom kommunen. Ha pedagogiska diskussioner i personalgruppen i större utsträckning än tidigare för att utveckla arbetet med anpassningar och stöd i klassrummet. : KVALITET OCH INFLYTANDE Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi ska arbeta med elevtrygghet på skolan genom vårt elevråd samt trygghetsteam. Inflytandet skall stegras med ålder och mognad. -Vi har haft elevråd samt infört matråd vilket har fungerat bra. Vi arbetar med detta i klassrumssituationen dagligen för att skapa trygghet och inflytande. Vi ska fortsätta att ha rastvakter på alla raster på skolan. Vi ser elever och tar tag i små problem innan de blir stora problem. -Vi har många vuxna ute vilket leder till en stor trygghet för eleverna. Tydliga och gemensamma ramar för pedagogiska planeringar för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem. Vi ska ge eleverna återkoppling kontinuerligt i mötet mellan pedagog och elev samt genom lärplattformen Fronter. -Fronter har inte kommit igång ännu för vårdnadshavare. Vi ska prata mål och resultat med eleverna inför, under och efter ett arbetsområde. - Detta har vi arbetat med och kommit långt i detta arbete. Analys av årets resultat: Lärarna är bra på att lyssna på eleverna och ta hänsyn till deras åsikter. Både elever och vårdnadhavare anser att skolan tar hänsyn till elevernas åsikter. Alla elever har rätt att känna sig trygga för att kunna fokusera på lärandet i skolan. Vi har ett arbetssätt och klimat på Vad skola som innebär att se varje elev samt tidigt lyfta om vi ser svårigheter kring ett barn. Att många pedagoger ser samma sak kan göra att eleven upplever sig få hjälp och stöd med sina svårigheter. Vi har goda resultat och personalen trivs på sitt arbete samt känner meningsfullhet i arbetet. Enkäten påvisar att arbetsbeslastningen är det område som vi behöver titta närmare på.

11

12 Sammanställning av svar på SKLs elev- och vårdnadshavarenkät: Frågeställning: 1 Lärarna på min/ditt barns skola tar hänsyn till elevernas åsikter. Svar på SKLs enkätfråga till elever och vårdnadshavare Svarsalternativ 1-4 där 1 är "Stämmer dåligt" och 4 är "Stämmer mycket bra" 4 3,98 3,96 Medelvärde 3,94 3,92 3,9 3,88 3,86 3,84 Elever Svarande person Vårdnadshavare Enkätsvar från vårdnadshavarenkäten: Enkätsvar från personalenkäten angående den psykosociala arbetsmiljön: Frågeställning: 1 Trivsel / relationer: Trivs du på din arbetsplats? 2 Meningsfullhet i arbetet: Vet du hur ditt arbete bidrar till arbetsplatsens mål? Kompetens nog för att klara jobbet: Har du den rätta kompetensen, så att du kan göra ett bra 3 jobb? 4 Arbetsbelastning: Känner du att du hinner med dina arbetsuppgifter? 5 Hälsa: Lever du så att du mår bra till kropp och själ? 6 Feedback: Delger ni varandra både konstruktiv och positiv feedback på arbetsplatsen? Inflytande / påverkansmöjlighet: Känner du dig delaktig i hur ditt arbete / dina arbetsuppgifter 7 utformas? 8 Ledarskap: Får du det stöd du behöver av din chef? 9 Sammantaget tycker jag att situationen jämfört med för 3 månader sedan är:

13 Personalenkät - psykosocial arbetsmiljö - vt Svarsalternativ 1-5 där 1 är "Stämmer dåligt" och 5 är "Stämmer mycket bra" Medelvärde Fråga nummer Åtgärder inför läsår 2014/2015: Vi ska arbeta med elevinflytande både formellt och informellt. Se till att att omdömena i de skriftliga individuella utvecklsplanerna avser elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven. Vi ska prata mål och resultat med eleverna inför, under och efter ett arbetsområde. : ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Analys av föregående års resultat och åtgärder: Vi ska fortsätta att använda ärendegången incidentrapport vidare till rektor, trygghetsteam samt uppföljning. -Detta har vi arbetat med som en väl fungerande rutin för all personal. Vi ska lyfta aktuella fall varje konferens. Detta finns med som en punkt på dagordningen för att alla pedagoger på skolan ska vara uppmärksamma på aktuella incidenter och därmed kunna arbeta förebyggande. -Vi har haft väldigt få incidenter men vi har lyft och diskuterat dessa på konferens om det varit oklarheter kring något.

14 Vi ska fortsätta uppmärksamma varje liten incident i förebyggande syfte för att förhindra större konflikter och mobbing. -Detta har vi gjort och vi har diskuterat i personalgruppen så att all personal på skolan har en medvetenhet kring vilka ärenden som pågår. Vi ska bygga vidare på vår goda kontakt med vårdnadshavare så att de känner en trygghet i att vi ser på varje ärende med största allvar och tar tag i saker som de uppmärksammar oss på. De ska få tydlig och kontinuerlig återkoppling om deras barn har varit inblandad i någon incident. -Vi är mycket noggranna med att snarast ta en kontakt med vårdnadshavare och ge information samt diskutera vad som hänt. Vi har haft möten med vårnadshavare för att diskutera där det inte fungerar i samspelet kring elever exempelvis. Vi arbetar vidare med samt förstärker vårt arbete med Pinocchio för att tidigt upptäcka elever med normbrytande beteende och tidigt sätta in insatser. -Vi har arbetat enligt vår modell under det läsår som gått. Det har varit ett läsår med en del konflikter i olika klasser med olika elever som haft svårt att interagera med varandra. -Vi har arbetat medvetet och systematiskt med detta bland annat genom olika modeller för konflikthantering och synliggörande av "mitt" beteende som elev med vuxna som förebilder År Antal incidentrapporter Förklaring F-klass 2 Incident mellan två elever År År 2 1 Incident mellan tre elever År 3 5 Incidenter och konflikter mellan elever År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 Summa: Analys av årets resultat: Våra rutiner med incidentrapporter har fungerat bra. Vi har tydliga rutiner som följs och utvärderas hela tiden. Trygghetsteamet har varit inkopplat i de fall som behövts. Vi kontaktar alltid vårdnadshavare och informerar om det som hänt. Vi kan dock se att vi i vissa fall saknar en skriftlig uppföljning på incidenterna även om vi muntligt följt upp ärendet. Åtgärder inför läsår 2014/2015: Vi ska tydliggöra våra rutiner kring dokumentation av uppföljningen av de aktuella incidenterna

15 Vi ska skapa rutiner för att bjuda in trygghetsteamet till barn- och elevhälsoteamet för att där kunna diskutera ärende ur ett förebyggande perspektiv. Ort: Söderbärke Datum: 7/8-14 Underskrift av ansvarig rektor: Namnförtydligande: Josephine Molin

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLAN VINSBO LÄSÅRET 2013-2014 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Förskolans mål att utveckla matematik har genomförts genom att bl.a. starta en matematikgrupp.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015

Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Realgymnasiet i Eskilstuna Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer