Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att utvecklas och få med sig kunskaper inför framtiden. Vintrosa skola och fritidshem

2 Innehållsförteckning Lagar och definitioner av begrepp Sida 2 1 Uppsikt och upptäckt Sida 3 2 Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete Sida Tydliga roller och ansvarsfördelning Sida Information Sida 6 5 Elevers delaktighet Sida 7 6 Elevers rättigheter till stöd Sida 7 7 Kartläggning Sida 7 8 Årshjul Sida 8 9 Bilagor Sida 9-14 Extern bilaga 5 sammanställning trivselenkät 1

3 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av kommunfullmäktige 18 september 2002 och ser ut så här: "Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar. 1. Lagar och definition av begrepp Sedan 1 januari 2009 regleras trygghetsarbetet i två regelverk, 6 kap. Skollagen (2010:800) och 1-3 kap. Diskrimineringslagen (2008:567). Kränkningar och diskriminering Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. När elever känner sig trygga i skolan påverkas även studieresultaten i positiv riktning. Kränkningar kan vara: fysiska t.ex. att bli utsatt för slag, knuffar verbala t.ex. att bli hotad, retad psykosociala t.ex. ryktesspridning, utfrysning text- och bildburna t.ex. lappar, e-post, mms 2

4 1. Uppsikt och upptäckt På Vintrosa skola och fritidshem arbetar vi på följande sätt med att hålla uppsikt och upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Schemalagd personal finns på skolgården och arbetsenheten på elevernas raster Regelbundet Personal finns för tillsyn av elever i anslutning till omklädningsrummen före och efter idrottslektioner Aktiv personal sitter med eleverna i matsalen i samband med lunchen Personal finns vid skolbussarna när eleverna kommer till skolan och ska åka hem Vid upptäckt av kränkning agerar personal enligt trygghetsplanens rutiner för utredning Vid behov på idrottstillfällen Vid varje lunchtillfälle Vid skoldagens början och slut. Omgående, schemalagd personal, schemalagd personal All personal 2. Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete Främjande arbete Så här arbetar vi främjande i vår verksamhet. Vi arbetar med vår värdegrund KRAFT som står för: K= kamratskap R= respekt A= ansvar F= framtid T= trygghet. Område Värdegrundsarbete enligt KRAFT. Olika arbetssätt med efterföljande diskussioner som belyser de olika diskrimineringsgrunderna Värdegrundsdiskussioner i arbetslagen Insats/arbetssätt Kontinuerligt i alla undervisningsgrupper. Regelbundet Rastvärdar Schemalagt på alla raster och vi bär gula västar KRAFT-råd Vi ses 1gg/månad med 2 representanter/klass och representanter ur Trygghetsteamet deltar. KRAFT-dagar 1gg/termin. Då vi samlas hela skolan för gemensamma aktiviteter i idrottshallen med fokus på värdegrunden/ KRAFT. Lek- och lära känna dagar F-6 1gg/termin, då vi har gemensamma aktiviteter i tvärgrupper. 3

5 Förebyggande arbete De här är våra prioriterade områden utifrån vår enkät/ kartläggning se bilaga 1. Riskområde Fotbollsplanen Skolgården/ skogen Upplevda kränkningar under skoltid Insats/ arbetssätt Ökad närvaro av rastvärdar på fotbollsplanen samt inrättandet av ett fotbollsråd. Fotbollsrådet består av elever från klass 4-6 samt idrottslärare. Kontinuerligt uppdaterat rastvaktsschemat, period av extra mycket personal ute vid vissa raster. Riktat arbete och diskussioner klassvis kring kränkningar och hur elever ska agera och gå till väga om kränkningar sker. Åtgärdande arbete I vår verksamhet arbetar vi med utredning och åtgärder på följande sätt. Se Örebro kommuns rutiner för anmälan. Utredning/Åtgärder Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar informeras. anmäler ärendet till huvudman, informerar Trygghetsteamet och följer upp med personalen vad som hänt under dagen. Samtal med berörda elever och målsmän genomförs av personal och/eller rektor. Samma dag Elever som upplever sig trakasserade eller på annat sätt kränkta av personal är i en särskilt utsatt situation eftersom de befinner sig i beroendeställning. Följande praxis används: 1. Då anmälan innehåller påstående om att en elev vid skolan utsatt annan elev för kränkande behandling ska rektor leda utredningen. 2. Då anmälan innehåller påstående om att lärare eller annan personal vid skolan utsatt någon elev för kränkande behandling ska skolområdeschefen leda utredningen. 3. Då anmälan innehåller påstående om att skolans rektor utsatt någon elev för kränkande behandling eller repressalier ska förvaltningschefen leda utredningen. 4. Om jäv föreligger mot något av ovanstående ska annan lämplig person föreslås. 5. Om förvaltningschefen eller skolområdeschefen anser att experthjälp behövs kopplas det kommunövergripande teamet in. 4

6 Dokumentation och arkivering Varje misstanke om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandlingar ska utredas, dokumenteras och följas upp. Dokumentation ska göras för både den som blir utsatt och för den/de som utsätter. Den som leder utredningen upprättar ett ärende där alla handlingar arkiveras. Skriftlig dokumentation sker på särskild blankett, se bilaga 2 och 3. Uppföljning I vår verksamhet arbetar vi med uppföljning på följande sätt. Uppföljning Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Uppföljningssamtal bokas med berörda. Samtal med vårdnadshavare som informeras om genomförda samtal, beslutande åtgärder och planerad uppföljning. Inom två veckor 3. Tydliga roller och ansvarsfördelning Så här ser vår ansvarsfördelning ut. Uppdrag Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Se till att all personal, elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten. Information vid möten och råd samt information på skolans hemsida. Varje termin Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elevers lika rättigheter, samt att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna samt kränkande behandling. KRAFT-/ värdegrundsarbete Kontinuerligt, all personal 5

7 Uppdrag Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Använda sig av kommunens rutiner för anmälan till huvudman samt se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av trakasserier och kränkande behandling. anmäler till huvudman och Trygghetsteamet Utreder Samma dag De närmaste dagarna personal Trygghetsteam Trygghetsteam Uppföljning Inom 2 veckor från anmälan Trygghetsteam Årligen upprätta och utvärdera Trygghetsplanen i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. All personal i verksamheten har ett ansvar för att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Vid misstanke om att en kränkning sker ska en anmälan göras till rektor. Elever har inget formellt ansvar i trygghetsarbetet. Däremot ska vi uppmuntra eleverna till att reagera på trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. Personalkonferens Föräldraråd KRAFT-råd Skriftlig anmälan November Samma dag detta upptäckts All personal Alla elevers informella ansvar 4. Information Så här arbetar vi kring information. Målgrupp Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Personal Information vid 1gg/termin personalkonferens Elever Information vid Regelbundet Klasslärare klassråd Vårdnadshavare Information vid föräldramöte I gång/termin Klasslärare 6

8 5. Elevers delaktighet Så här arbetar vi med barns och elevers delaktighet i trygghetsarbetet Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Trivselenkät 1gg/termin Trygghetsteamet Klassråd Regelbundet Klasslärare KRAFT-råd 1gg/månad Trygghetsteamet Så här involverar vi barn och elever i arbetet med att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen. Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Diskussion på klassråd När elevenkäten är Klasslärare om resultat från elevenkät Diskussion på KRAFTrådet om resultat från elevenkät. Diskussion angående ev. åtgärder i samråd med elever. sammanställd När elevenkäten är sammanställd Trygghetsteamet 6. Elevers rättigheter till stöd I vår verksamhet kan elever och deras vårdnadshavare som vill ha stöd vända sig till klasslärare eller nedanstående personal. : , Trygghetsteam: 7. Kartläggning Det är nödvändigt att systematiskt kartlägga nuläget och göra en analys av resultatet för att kunna förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på bästa sätt. Personalenkät bilaga 4 och sammanställning elevenkät extern bilaga 5. Följande kartläggningsmetoder använder vi oss av. Insats/Arbetssätt Tidpunkt Ansvar Elevenkät Oktober, Mars Trygghetsteamet Personalenkät Oktober, Mars Arbetslagsledare, Läsa mer 7

9 8. Årshjul Maj Lek- och lära känna dag F-6 Terminsstart HT Augusti Lek- och lära känna dag F-6 Augusti KRAFTDAG April Personalkonferens Avstämning Hur fungerar trygghetsarbetet? (Utifrån elevenkät) Kvartal 2 Kvartal 3 Oktober Elevenkät Personalenkät Mars Föräldramöten Trygghetsplanen presenteras Mars Elevenkät Personalenkät Kvartal 1 Kvartal 4 November Ny Trygghetsplan upprättas Åtgärder utifrån kartläggning utformas Januari KRAFTDAG Terminsstart VT December Föräldraråd Trygghetsplanen presenteras November Personalkonferens Avstämning Hur fungerar trygghetsarbetet? (utifrån elevenkät) Planen upprättad av: och trygghetsteamet Ort och datum: Vintrosa

10 9. Bilagor Bilaga 1 Enkät vid Vintrosa skola Jag är: flicka pojke 1. Hur känner du dig oftast i skolan? 2. Hur trivs du i din klass? 3. Vågar du säga vad du tycker i klassen? Ja Ibland Nej 4. Hur fungerar det när du byter om före och efter idrotten? 5. Hur tycker du att det fungerar i matsalen? 6. Har du någon att vara med på rasterna? Ja Ibland Nej 7. Vet du någon som blir kränkt under skoltid? Ja Nej 8. Har du blivit kränkt under skoltid? Ja Nej 9. Vet du någon vuxen som är med i Trygghetsteamet? Ja Nej 10. Hur tycker du att de vuxna på skolan är mot dig? 11. Hur tycker du att du är mot de vuxna på skolan? Till dig som åker buss 12. Hur tycker du att det fungerar på bussen? 9

11 Till dig som går på fritids 13. Hur trivs du på fritids? 14. Har du någon att leka/vara med? Ja Ibland Nej 15. Får du hjälp av de vuxna på fritids när du behöver? Ja Ibland Nej Här nedan kan du skriva om det är något mer som vi behöver känna till: Vi försöker att göra vår skola så bra som möjligt och därför är din åsikt viktig. Tack för din medverkan! /Trygghetsteamet/ Ewa Z, Per och There 10

12 Bilaga 2 Datum åååå-mm-dd Ärende nr Anmälan från personal till rektor om kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten (grundskola/grundsärskola) Datum för anmälan: åååå-mm-dd Datum för den inträffade händelsen: åååå-mm-dd Plats för den inträffade händelsen: Inblandade: Elev elev Personal elev elev Kort beskrivning av händelsen: Anmälare (namn och befattning): 11

13 Bilaga 3 Datum åååå-mm-dd Ärende nr Anmälan från rektor till huvudman om kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med verksamheten (grundskola/grundsärskola) Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Östernärke områdesnämnd Skola: Datum för anmälan: åååå-mm-dd Datum för den inträffade händelsen: åååå-mm-dd Inblandade: Elev elev Personal elev elev Kort beskrivning av händelsen: : 12

14 Bilaga 4 Personalenkät Vintrosa skola okt-14 Här följer ett antal påstående som du kan ta ställning till. Frågorna rör både skolans och ditt eget arbete mot kränkningar och mobbning. Markera det svarsalternativ som bäst stämmer överens med din uppfattning. 1. Jag är delaktig och involverad i skolans KRAFT arbete mot kränkningar och mobbning. 2. Trivselregler på vår skola tillämpas lika av all personal på skolan. 3. Rastvärdsschemat fungerar bra och efterföljs av involverade arbetslag, lärare och annan skolpersonal. I mitt vardagliga arbete är jag nöjd med mig själv när det gäller: 4. att förebygga kränkningar och/eller mobbning. 5. att upptäcka kränkningar och/eller mobbning. 6. att skapa goda relationer till eleverna. 13

15 7. att skapa goda relationer till personal. Hur ställer du dig till följande påståenden? 8. Jag upplever att all personal behandlas likvärdigt av rektor. 9. Vår skola är bra på att förhindra att elever blir kränkta. 10. På vår skola är kränkningar inte accepterat/okej. 11. När en elev bryter mot regler som finns på vår skola så vet jag hur jag ska agera. 12. Om jag som vuxen blir kränkt så vet jag vart jag ska vända mig. Förslag på förbättringsområden: Lämna ifylld enkät i al-ledarnas fack senast måndag 27/10-14 Ing-Marie Karlsson 14

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål

Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015. Mål Gluntens likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 För elever och personal i F 9 Mål Glunten är en frizon På Glunten är ingen diskriminerad eller trakasserad. På Glunten har alla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer