1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Vrena Friskola

2 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka kränkningar och diskrimineringar i alla former. Precis som barnkonventionen sätter skolan barnperspektivet och rätten till lika behandling i fokus. Barn- och elevskyddslagen från 2006 skärpte kraven på skolornas systematiska arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Något utvecklade finns nu samma krav i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (SFS 2008:567). Varje skola ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling, där ett förebyggande och utredande arbete är av stor vikt, samt att det finns tydliga rutiner för detta arbete ute på skolan. Varje fall av misstänkt kränkning ska utredas och dokumenteras. 2. Syfte Likabehandlingsplanen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller eventuella funktionshinder. Planen ska förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Kränkningar kan vara fysiska, verbala, psykosociala, text- och bildburna. Likabehandlingsplanen ska utvärderas nästa år och en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska då redovisas. I utvärderingen ska även elever och föräldrar vara delaktiga. 3. Definitioner Alla barn i skolan ska ha samma rättigheter och ska ha rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. De olika diskrimineringsgrunderna delas in etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder av olika slag, kön och könsöverskridande identitet amt ålder. Med direkt diskriminering avses att ett barn inte får missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de diskrimineringsgrunder som lagen omfattar. Med indirekt diskriminering avses att ett barn inte får missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Med mobbning menas kränkning vid upprepade tillfällen samt en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt. Trakasserier och kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt och återkommande och utföras av såväl vuxna som barn och ungdomar. Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker en persons värdighet. Det är barnet, eleven eller personen som avgör om beteendet eller handlingen är kränkande. Exempel på kränkningar kan vara fysiskaså som slag, knuffar och sparkar. Verbala- ex hot, svordomar och öknamn. Psykosociala-ex bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, blickar och grimaser. Text- och bildburna ex klotter, foton, brev, lappar, e-post, olika sociala medier, sms, mms med mera. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns värdighet men som kan sakna koppling till de olika diskrimineringsgrunderna. Begreppet ska täcka in alla former av

3 kränkande behandling som även kan bestå av mobbning men även av enstaka händelser. Det kan handla om att reta någon, knuffa eller dra i kläderna med mera. 4. Ansvar och uppdrag Huvudmannen ansvarar genom rektor för att alla åtgärder följs upp samt för att en skriftlig utvärdering av likabehandlingsplanen görs en gång per år. Det ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. Det övergripande ansvaret för arbetet vilar på rektor, där varje enskild medarbetare har i sin tur att bevaka och följa arbetet med likabehandlingsplanen. Rektor ska informera all personal om Vrena Friskolas arbete med att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering och kränkande behandling. Personal diskuterar och planerar vissa teman kring arbetet. Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som elever, föräldrar och personal fortlöpande arbetar med och den förankras bland elever genom klassråd, elevråd, samlingar, temadagar samt föräldrar via föräldramöten/föräldraråd. 5. Vrena Friskolas värdegrund I Vrena Friskola vill vi att alla barn och elever ska uppleva trygghet, delaktighet och glädje. Alla ska bli accepterade för sin person och vi vill medverka till barnens förmåga att utveckla empati och tolerans. Alla ska känna sig respekterade och vi vill stärka elevernas självkänsla och självförtroende. 6. Nuläge Det här gör vi/insatser från skolstart och framåt under terminen och läsåret Personal Vi vuxna ska vara ett gott föredöme för barnen genom att värna om goda relationer till barnen, föräldrarna och arbetskamraterna. All personal på skolan har ett gemensamt ansvar att ingripa när en konflikt eller kränkande handling uppstår. Alla ska uppmärksamma om något eller några barn står utanför gruppen. Vi ska stötta och bekräfta goda beteenden. Skolsköterskan har enskilda intervjuer och gruppsamtal om trivsel samt kill- tjejsnack bland de högra åldrarna. Vid behov kopplar vi in kurator eller skolpsykolog. Vi vägleder barnen dagligen i vad som är rätt och fel och finns tillgängliga i barnens vardag. Vi arbetar aktivt mot ett negativt språkbruk och olika negativa kommentarer. All personal visar genom handlingar och i samtal att alla barn är lika mycket värda. Aktiviteter, utflykter, lekar och samlingar anpassas så att alla barn ska kunna delta efter sina förutsättningar.

4 Fortbildning av personal under året kring likabehandling. Minst en föreläsning eller kurs under året. Arbetet med likabehandlingsarbetet ska budgeteras under året. Allt material kring detta förvaras i arbetsrummet. Arbetslaget diskuterar och arbetar med Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbing, rapport , under läsåret. Där olika metoder beskrivs och hur vi kan ta vissa delar att arbeta med. Samt Skolverkets text Nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling lagens krav och huvudmannens ansvar, i fortbildningssyfte. Kartläggning av skolans och elevernas behov och utifrån detta bestämma arbetssätt och metod. Vara uppmärksam på den fysiska miljön kartlägga otrygga platser. Personalen behöver ha god uppsikt över alla utrymmen och platser där eleverna befinner sig. Vi försöker täcka upp alla raster och även ha regelbundna diskussioner om hur rasterna fungerat under dagen. Reflektera över attityder och föreställningar på skolan, både hos personal och bland elever. Så fort misstanke eller oro uppstår kring en eller flera elever ska detta tas upp med rektor för kännedom. Arbeta med olika delar av likabehandlingsplanen i klasserna om behov uppstår samt regelbundet som ett förebyggande och främjande arbete. Vi ska lyssna in vårdnadshavare kring önskemål och tankar om barnets skoldag och hitta olika samarbetsformer och lösningar. Vi strävar efter att alla föräldrar ska informera oss om de känner oro eller om något hänt som kan påverka barnets skolgång. Elever/Klasser Eleverna måste involveras i det främjande och förebyggande arbetat på skolan där alla känner att de kan vara sig själva och bli accepterade för detta. Värdegrundsteman, övningar och samtal regelbundet på skolan och i klasserna. Detta lägger vi tyngdpunkten på extra mycket den första tiden i skolan. Förslag på olika regler diskuteras i arbetslaget, klassråd, elevråd och föräldraråd. Skolans värdegrund och regler, ordningsregler, bearbetas de första veckorna i klassråd samt elevråd regelbundet. Vi tar beslut efter att vi lyssnat in elevernas önskemål. Dessa regler ska därefter sammanställas i ett dokument som lämnas ut till alla föräldrar. Där ska även föräldrar få lämna sina synpunkter. Vid behov kan olika regler omvärderas eller kompletteras. Regler ska finnas uppsatta när de beslutats och kan då användas av barn eller vuxna när det upplevs att någon bryter mot dessa. Vid konflikter får alla inblandade berätta om händelsen utifrån sitt perspektiv och tillsammans få hjälp att hitta en lösning. Elevvårdsmöten genomförs samma vecka vid mer brådskande ärenden, annars schemalagt varannan vecka under arbetslagstid. Utvecklingssamtal och IUP där även sociala mål diskuteras och utvärderas. I matsalen försöker vi få alla elever att ha bestämda platser. Elevenkät genomförs kring trygghet och trivsel under våren 2013, samt i diskussioner i elevrådet och i klasserna regelbundet under hösten 2012.

5 Alla klasser och lärare uppmärksammar FN:s barnkonvention under året. Alla elever ska veta var de kan vända sig om de behöver prata med någon vuxen om något som hänt. Gemensamt mål är att skapa samsyn på skolan vad nolltolerans är och står för hos både elever och personal. Likabehandlingsplanen ska publiceras på hemsidan under hösten och delas ut till alla nya elever och vårdnadshavare som kan tillkomma under året. 7. Rutiner vid diskriminering eller annan kränkning En lärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. I sin tur ska rektor anmäla detta till huvudmannen som skyndsamt ska utreda omständigheterna och i förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. All personal har skyldighet att vara uppmärksam på och agera vid misstanke om diskriminering och kränkande behandling. Skolan ska skyndsamt utreda misstanken och sätta in åtgärder så att kränkningarna upphör och inte upprepas. Informera rektor om misstanke, oro och vad som skett. Rektor har enskilt samtal med den utsatta, helst samma dag, där anteckningar förs. Dessa anteckningar är viktiga som stöd när rektor talar med förövare. Speciella mallar ska finnas för dessa anteckningar. Enskilt samtal med förövare. Även här förs anteckningar och samtalet anpassas efter barnets ålder och mognad. Rektor informerar ansvarig klasslärare och berörda elever bör berätta om samtalet hemma samma dag. Rektor eller klasslärare kontaktar vårdnadshavare samma dag. Uppföljande samtal med den utsatta ska ske efter några dagar. Uppföljande samtal med förövare inom en vecka. Samma procedur kring uppföljande samtal med utsatta och förövare efter två veckor igen. Avslutning av fallet. All dokumentation sparas i låst skåp avsett för dessa ärenden. För vidare åtgärder om detta inte är tillräckligt Åtgärdsprogram skrivs om stöd för den utsatta och förövaren. Elev, vårdnadshavare och lärare ska tillsammans utarbeta detta. Det ska anges vilka insatser som ska sättas in och vem som ansvarar för vad, samt när uppföljning ska ske. Denna uppföljning ska ske ganska snart, klasslärare samt rektor är ansvariga för uppföljningen.

6 Åtgärder kan vara samtal med vårdnadshavare i skolan, förändringar av grupper i klassen, förändringar på skolnivå, kontakt med resursteam eller sociala myndigheter. All dokumentation förvaras i låst skåp avsedd för dessa ärenden. Diskriminering, kränkningar och mobbing mellan personal och elever, eller personal och personal handhas av rektor eller styrelsen beroende av ärendets art. Om ett barn far illa på olika sätt är skolan skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Se riktlinjer för anmälan till socialtjänsten, samt kring polisanmälan. I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan ska göras till andra myndigheter 8. Utvärdering Utvärdering av likabehandlingsplanen ska påbörjas våren 2013 med elevenkäter, arbetslagmöten, elevråd, klassråd och på föräldramöten/föräldraråd. Den ska även vara ett levande dokument som utvärderas regelbundet i den dagliga verksamheten. Därför kan nya mål sättas upp och beslutas om under läsåret. Den skriftliga utvärderingen ska göras under juni 2013 i arbetslaget, där allt sammanställs och där nya mål sätts upp utifrån utvärderingen. Vrena Friskola augusti 2013 Ulrika Ekström Rektor

7 Checklista Vad har vi arbetat med på olika sätt, insatser, handling och mål Vi har bra samarbete med föräldrarna och vill göra de delaktiga i skolan Vi vuxna ingriper när något händer, utifrån lärarnas perspektiv Vi stöttar och bekräftar goda beteenden, inte bara det dåliga Vi arbetar aktivt mot ett negativt språkbruk, svordomar och negativa kommentarer Vi anpassar utflykter, lekar och aktiviteter så alla kan vara med på något sätt Fortbildning/föreläsning kring arbetet under året Vi har läst på och enats om bra metoder för antimobbingarbetet på skolan Vi har skolgårdsgränser och uppsikt över platser där elever befinner sig Vi reflekterar över negativa attityder och föreställningar och arbetar med detta Vi tar upp oro för elever direkt med rektor Vi har ordningsregler på skolan Vi diskuterar även sociala mål vid utvecklingssamtalet I matsalen har vi bestämda platser och speciella regler Vid konflikter får alla berörda tid att berätta vad som hänt utifrån sitt perspektiv Vi har genomfört elevenkät kring trygghet och trivsel Klassråd och elevråd regelbundet där vi diskuterar trygghet, trivsel och värdegrund Vi har på olika sätt arbetat med FN:s barnkonvention

8 Vi vet och är insatta i rutinerna och arbetsgången vid kränkningar eller diskrimineringar Likabehandlingsplanen har tagits upp i föräldraråd och elevråd Likabehandlingsplanen finns på hemsidan Vi arbetar med värdegrundsfrågor på vissa lektioner och i olika teman

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014

Likabehandlingsplan 2013-2014 Likabehandlingsplan 2013-2014 mot diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling Ängskolan 7-9 skola Justerad 2014 01 08 Innehåll 1. Beskrivning av Ängskolan 2. Trygghetsgruppen 3. Ansvarsfördelning

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen

Likabehandlingsplan för. Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Likabehandlingsplan för Stodeneskolan inklusive fritidshemmen Läsåret 2011-2012 1 Plan för likabehandling vid Stodeneskolan / fritidshemmen Bakgrund Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Barn- och utbildningsförvaltningen Österleds rektorsområde Vretskolan DATUM 21 juni 2011 SIDA 1 (27) Likabehandlingsplan för läsåret 2011/2012 Vretskolan Österleds rektorsområde Innehåll A. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Njupkärrs skola 2013/2014 Datum för upprättande: 2013-08-19 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Planens syfte 4 Definitioner

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer