Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15"

Transkript

1 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2

2 Innehåll 1. Lagstiftning Vision Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen samt mål för kommande läsår Tydliga roller och ansvarsfördelning Information Elevers delaktighet Elevers rättigheter till stöd Kartläggning Åtgärdande arbete genom utredning, uppföljning och dokumentation Checklista

3 1. Lagstiftning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet av två regelverk: Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800) kap.5 och kap.6 Örebro kommun är huvudman för Lillåns södra skola och därmed ansvarig för att lagen följs av anställda och uppdragstagare. Diskrimineringslagen ska främja elevers lika rättigheter, motverka diskriminering på grund av kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning funktionshinder sexuell läggning könsöverskridande identitet eller uttryck ålder Att främja likabehandling handlar om att vi skaffar oss kunskaper kring varje specifik diskrimineringsgrund och om vad som utgör kränkande behandling. Skollagens kap. 5 innehåller bestämmelser om -tillämpningsområde (2 ), -arbetsmiljö (3 och 4 ), -ordningsregler (5 ), -disciplinära och andra särskilda åtgärder (6-23 ), och -dokumentation (24 ). Skollagens kap 6 innehåller bestämmelser om -åtgärder mot kränkande behandling Trygghetsplanen är en beskrivning av det innevarande årets främjande och förebyggande arbete. På så vis blir den ett förebyggande verktyg som tydliggör och stärker arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 4

4 2. Vision Lillåns Södra skolas vision På Lillåns Södra skola tar vi avstånd från alla former av kränkande behandling och diskriminering. Med diskriminering menar vi diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, kränkande behandling, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Detta gäller elever så väl som personal. Alla på skolan arbetar aktivt för att förhindra detta. Örebro Kommuns Barnvision År 2001 antog kommunfullmäktige i Örebro kommun en barnvision som har FN:s konvention om barns rättigheter som grund. Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter. Alla barn och ungdomar i Örebro har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar (Örebros trygghetsvision) Örebro Kommuns Trygghetsvision Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen, liksom för alla barn och ungdomar. 5

5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen samt mål för kommande läsår Den årliga utvärderingen som gjorts under november månad via en trygghetsenkät visar att skolans alla elever under läsår har trivts och upplevt trygghet på skolan. Vid samma tillfälle görs även en skolgårdskarta för att identifiera eventuella områden på skolan där elever kan känna sig otrygga. Den visar att eleverna känner sig trygga, dock kan man se att viss otrygghet kan förekomma på elevtäta ställen som fotbollsplanen. Personalen lägger rastvärdsschema tillsammans och personalen är medvetna om att fotbollsplanen kan upplevas otrygg och har därför ökad uppsikt runt den. En sammanfattning/analys av skolans trygghetsarbete är att eleverna trivs och känner trygghet på skolan. Resultatet analyseras av trygghetsgruppen som också informerar personal vid upptäckt av eventuella behov. Det kan vara mer specifika insatser av förebyggande arbete eller att åtgärda problem som uppdagats. Kommande verksamhetsår kommer vi att jobba mot följande mål. Mål för främjande och förebyggande arbete läsår Upptäcka diskriminering och kränkande behandling så snabbt som möjligt. All personal ser till att åtgärder vidtas enligt skolans trygghetsplan. Informera om skolans trygghetsarbete på föräldramöte vid läsårsstart. Aktiviteter för att nå målen läsår Vi använder oss av en trygghetsgrupp som består av lärare, förskollärare och rektor. Dess uppgift är att leda arbetet mot kränkande behandling/diskriminering. Vid behov finns övrig elevhälsopersonal att samarbeta med och/eller konsultera. Genomföra trygghetsenkät och skolgårdskarta för att kartlägga elevernas uppfattning kring en trygg miljö. Vi använder oss av ett faddersystem där äldre elever är faddrar för de yngre. Dessa används vid alla gemensamma aktiviteter. Anordna en Må-bra vecka under läsåret. Vi har rastvärdar på skolgården på alla raster samt matvärdar i matsalen. Ge information till personal om trygghetsarbetet. Vi har olika former av livskunskapsundervisning utlagt på schemat i de lägre åldrarna. I år 4-6 arbetar man integrerat med livskunskap i de olika ämnena. Vid höstens föräldramöte ges information om trygghetsplanen och dess innehåll. Ha värdegrundsdiskussioner i arbetslagen. Ha elevvård som punkt vid behov på arbetslagets dagordning. Uppstart med Team Lillåns elevhälsa kring HBT och normkritiskt tänkande. Under APT under läsåret diskutera utifrån normkritiskt tänkande med all personal på skolan. Tidpunkt och ansvar Aktiviteterna pågår kontinuerligt och i vissa fall förutbestämd under hela läsåret och är rektors samt allas ansvar som arbetar på skolan. 6

6 4. Tydliga roller och ansvarsfördelning Huvudmans ansvar Örebro kommun som huvudman är ansvarig för att verksamheten på Lillåns södra skola uppfyller sina skyldigheter enligt de lagstiftningar som berör likabehandling. Rektors ansvar Att det årligen skrivs en trygghetsplan. Att trygghetsplanen utvärderas och följs upp. Att synliggöra trygghetsplanens innehåll för all personal. Att det finns en trygghetsgrupp på skolan som har kontinuerliga träffar. Att det finns ett faddersystem på skolan. Att det finns ett rastvärdsschema. Personalens ansvar Att ha god kännedom om trygghetsplanens innehåll. Att ansvara för att åtgärder vidtas vid diskriminering och kränkande behandling. Att dokumentera och följa upp utredda fall. Att använda sig av faddersystemet. Att ha värdegrundsdiskussioner i klasserna. Att ta upp trygghetsplanen på föräldramöte under hösten. Att vara rastvärd. Elevers ansvar Elevers ansvar handlar om att vara en god kamrat och att sträva efter goda relationer på skolan. Att följa skolans trivselregler. Trygghetsgruppens ansvar Att skriva trygghetsplan. Att faddersystem och - grupper upprättas. Att utreda trygghetsärenden på rektors uppdrag. Att anordna Må-bra vecka. 7

7 5. Information Det är mycket viktigt att trygghetsplanen är känd bland all personal, elever och vårdnadshavare. Syftet med det är att förmedla kunskap om barns och elevers rättigheter och att visa på hur verksamheten arbetar för en trygg miljö. Personal Genomgång av trygghetsplanen efter upprättande av ny trygghetsplan. Elever Trygghetsplanen tas upp i klassen i början av läsåret. Vårdnadshavare Trygghetsplanen presenteras för skolrådet under läsåret. Information till alla vårdnadshavare om trygghetsplanens innehåll och att den finns på skolans hemsida ges vid höstens föräldramöte. Kortversionen av trygghetsplanen delas ut till alla vårdnadshavare i förskoleklassen. 6. Elevers delaktighet Det är barnens och elevernas rättighet att vara delaktiga i trygghetsarbetet. De ska bland annat delta i arbetet med att upprätta, följa upp och se över trygghetsplanen. Delaktigheten ska anpassas efter elevernas ålder och mognad. Trygghetsenkäten Skolgårdskartan Faddergrupper Klassråd Elevråd Tvärgruppsdagar/samarbetsdagar 8

8 7. Elevers rättigheter till stöd Eleven har rätt att få stöd och hjälp när han eller hon känner sig kränkt. Elevers upplevelser av kränkningar får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar i verksamheten så har han eller hon rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Det är alltid den utsatte som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Om ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling krävs inga bevis för att påbörja en utredning. Då skyldigheten att utreda inträder vid första tillfället och oberoende av om det förelåg en avsikt att kränka eller inte är det personalens ansvar att skyndsamt göra en skriftlig anmälan om kränkande behandling/diskriminering till rektor. Det är viktigt att berörda vårdnadshavare informeras så fort som möjligt. Så snart rektor lämnat uppgiften vidare till skolförvaltningen gör huvudman en bedömning om en utredning skall startas. Om utredning skall startas kontaktas trygghetsteamet som följer trygghetsplanens utredningsrutiner se Åtgärdande arbete genom utredning, uppföljning och dokumentation. (bil 1) 8. Kartläggning På Lillåns Södra skola kartlägger vi skolan ur trygghetssynpunkt genom Trygghetsenkät Skolgårdskarta Klassråd Elevråd Elevvårdsdiskussioner i arbetslagen Tidpunkt Detta arbete pågår under hela läsåret. Trygghetsenkät och skolgårdskarta görs under höstterminen. Ansvar Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan. 9

9 9. Åtgärdande arbete genom utredning, uppföljning och dokumentation Om rektor eller huvudman beslutar om att en utredning ska inledas innebär det att det åtgärdande arbetet genast påbörjas. Arbetet innebär att skolans trygghetsgrupp samlas för att vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Utredning och uppföljning Trygghetsgruppen samlar in så mycket fakta som möjligt runt händelsen. Samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkning/diskriminering genomförs. Vid samtalet medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en dokumenterar. Samtalen bör leda till att både den kränkte/diskriminerade och den som kränkt/diskriminerat blir medveten om sin roll i sammanhanget. Samtal med den/de som utövat kränkning/diskrimineringen genomförs. Vid samtalet medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en dokumenterar. Är det flera än en inblandad hålls samtalen med en åt gången och direkt efter varandra för att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig. Vid samtalet upplyses den/de som utfört den kränkande behandlingen/diskrimineringen om att skolan vet vad som inträffat och att handlingen omedelbart måste upphöra och inte får upprepas. Analys av ärendet genomförs och åtgärder fastställs. Eventuella åtgärder återkopplas till den kränkte/diskriminerade. Samtal med de inblandades föräldrar, dessa genomförs snabbt som möjligt efter avslutade elevsamtal. Information till alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal inom två veckor. Vid behov skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna. Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet. Kvarstår den kränkande behandlingen/diskrimineringen efter dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till ett möte då åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna. Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar förvaltningschefen för utredning. Dokumentation Tjänsteanteckningar Tjänsteanteckning för ärendeanmälan till rektor. Kontinuerlig dokumentation i ärenden Dokumentationen diarieförs och arkiveras i elevakten. 10

10 10. Checklista Checklistan visar att trygghetsarbetet på Lillåns Södra skola fungerar på ett tillfredsställande sätt. Nu gällande plan a) Vår trygghetsplan är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och gäller för ett år. (november 2013) JA b) Planen innehåller en uppföljning av fjolårets åtgärder Kartläggning a) Planen innehåller en beskrivning av skolans behov av trygghetsarbete. Vi har kartlagt verksamhetens behov på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Planen beskriver hur vi gjort och vad vi kommit fram till. Samverkan med eleverna Eleverna har varit med om att upprätta, följa upp och se över planen. b) Vid kartläggningen har vi beaktat diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder samt kränkande behandling. c) Här kommer förslag på användbara kartläggningsmetoder och lämpliga forum: Trivselenkäter, elevintervjuer, mentorssamtal, trygghetsvandringar, observationer, föräldraenkät, klassråd, fritidsråd, skolråd, arbetslagens samlade bild. Mål Planen innehåller klara och tydliga mål för trygghetsarbetet. Målen utgår från de behov som vi, genom kartläggningen, vet finns i vår verksamhet. Åtgärder a) Trygghetsplanen innehåller aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Åtgärderna ska förverkliga de mål vi satt upp. b) Åtgärderna är konkreta och uppföljningsbara. Det framgår i planen vem som är ansvarig för att en åtgärd blir genomförd och när det ska ha skett. 11

11 Rutiner för akuta situationer Planen innehåller rutiner för akuta situationer av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Rutinerna omfattar: a) hur personalen i skolan ska agera och hur ansvarsfördelningen ser ut. b) uppföljande insatser för att kontrollera att de akuta åtgärderna haft effekt. JA c) hur händelser och åtgärder ska dokumenteras. Resurser Det framgår i planen vilka resurser som finns för att genomföra trygghetsarbetet. Kommunikation Vår trygghetsplan innehåller åtgärder för att presentera planen och förankra trygghetsarbetet hos elever, vårdnadshavare och personal. Utvärdering och uppföljning Trygghetsplanen beskriver hur planen sedan ska följas upp och utvärderas inför nästa års plan.. Läsa mer

12 Bilaga 1. Flödesschema för grundskolans rutiner för att anmäla och utreda trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling, till huvudman rektors ansvar Rektors skyldighet att anmäla uppstår i två olika situationer: 1. Då rektor genom egna iakttagelser får kännedom om att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Rektor skickar anmälan till gäller för samtliga skolområden 2. När rektor tar emot en skriftlig anmälan från personal Rektor upprättar ett ärende på skolan och skolans rutiner för diarieföring används. Beslut tas att starta utredning. Beslut tas om att inte starta utredning. Rektor ansvarar för att meddela orebro.se Rektor ansvarar för att verksamhetens trygghetsplan följs kring utredning, åtgärder, dokumentation och uppföljning av det enskilda ärendet. 13

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lavendelgårdens förskola

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lavendelgårdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lavendelgårdens förskola 2015-2016 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors skola, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola Läsår: 2015/2016 Vetlanda här växer människor och företag

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STJÄRNSUNDS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA

2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-11-04 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR EKORRENS FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-10-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2012-2013 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Rostastugans förskola Läsår 2016/2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Visioner för barn i Örebro

Läs mer

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Trygghetsplan. Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Trygghetsplan Vår förskola skall vara trygg och fri från Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Kårstaängen och Skogsbrynets förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA

2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-10-08 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR STALLGÅRDENS FÖRSKOLA 2015-2016 2015-10-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning:

Trygghetsplan 2011-2012. Förskolan Alsalam. Inledning: Trygghetsplan 2011-2012 Förskolan Alsalam Inledning: 1 En av målsättningarna på Alsalam förskola är att både barn och vuxna, känner sig trygga. Vi tar avstånd mot alla former av kränkningar och trakasserier

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-09-06 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2016-2017 2016-09-06 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Trygghetsplan. Kårstaängens förskola Verksamhetsår 2015/2016

Trygghetsplan. Kårstaängens förskola Verksamhetsår 2015/2016 Trygghetsplan Kårstaängens förskola Verksamhetsår 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning 3 Visioner för barn i Örebro kommun 3 Örebro kommuns Barnvision 3 Örebro kommuns Trygghetsvision 3 Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Österstad skola och fritidshem 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass årskurs 1-4 och fritidshem Ansvariga för

Läs mer

ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ALMBRO SKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. Läsår 2015/2016 a för planen Rektor Vår

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Vintergatans förskola Läsår 2016/1017

Trygghetsplan Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Vintergatans förskola Läsår 2016/1017 Trygghetsplan Likabehandlingsplan för att arbeta mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan. Vintergatans förskola Läsår 2016/1017 Innehållsförteckning Trygghetsplan... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015

Timmersvansens Förskola. Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 Timmersvansens Förskola Plan Mot Diskriminering och Kränkande Behandling 2014/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LAGSTIFTNING...3 CENTRALA BEGREPP...5 ANSVARSFÖRDELNING...7 MÅL...7 FRÄMJANDE ARBETE...7 FÖREBYGGANDE

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan F-6, fritidshem och Hemvist 2015/2016

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan F-6, fritidshem och Hemvist 2015/2016 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Adolfsbergsskolan F-6, fritidshem och Hemvist 2015/2016 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvarnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga

Läs mer

Wäster Parks förskola Trygghetsplan

Wäster Parks förskola Trygghetsplan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Wäster Parks förskola Trygghetsplan Läsår: 2016-2017 Örebro kommun orebro.se 161101 ÖRE.BRO Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksam

Läs mer

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolan Fjällripans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolan/Fritidshemmet Fjällripan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Hjoggböleskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-5 och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Johanna Norlund Planen

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA

TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-11-25 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY FÖRSKOLA 2013-2014 2013-11-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Innehåll Grunduppgifter...3 Utvärdering...4 Främjande insatser...4 Kartläggning...7 Förebyggande insatser...7 Rutiner för akuta situationer...8

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockargårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5år

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Askers skola

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Askers skola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Askers skola Verksamhetsår 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns Barnvision 1

Läs mer

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden Övergripande plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Postadress: E-post: barn.utbildningsforvaltningen@askersund.se Askersunds kommun Tel.nr.: 0583-810 00

Läs mer

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sjunnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillboskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen fritidshem, förskoleklass och skola Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Trygghetsplan. Lundbyskolan 2012/ /2013. möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund

Trygghetsplan. Lundbyskolan 2012/ /2013. möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lundbyskolan 2012/2013 2012/2013 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund

Läs mer

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Regnbågens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden

Arbetsgivarens/huvudmannens representant. Kramfors Kommun, BKU-nämnden LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Enhet: Nordingrå skola och fritidshem Verksamhetsåret: 2010-2011 Syfte Förebygga diskriminering Främja likabehandling Förverkliga skolans vision Bestämmelser

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Latorps skola 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Latorps skola 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Latorps skola 2010/2011 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns Barnvision 1 Örebro kommuns

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvillsfors förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Eklundaskolan 2013/2014 Örebro kommuns Trygghetsvision I Örebros förskolor och skolor har vi en trygghetsvision. Den antogs av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan.

Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. Likabehandlingsplan Grundsärskolan Odelsbergsskolan och Strömstiernaskolan. PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2016 Upprättad 2014-08-12, Reviderad

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling 2017-01-23 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola ska ALLA trivas och känna sig trygga för att lära och utvecklas i sin egen takt. Vintrosa skola och

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Trygghetsplan. plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2011/2012 Lundbyskolan Skolförvaltning nordväst

Trygghetsplan. plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2011/2012 Lundbyskolan Skolförvaltning nordväst Trygghetsplan plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2011/2012 Lundbyskolan Skolförvaltning nordväst Inledning Trygghetsarbetet på Lundbyskolan handlar om att skapa en skola fri från diskriminering,

Läs mer

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mo skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola, fritidshem a för planen Rektor Vår vision Mo Skola ska genomsyras

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum

Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Lyrfågelskolans förebyggande och åtgärdande arbete mot diskriminering och kränkande behandling för fritidshemmet Futurum Datum för upprättande 161031 Planen gäller för läsåret 2016/2017 VISION Vår vision

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola

Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Trygghetsplan 2015/2016 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Inledning

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Vårby Skolor 20 augusti 2009 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR VÅRBY SKOLOR Innehållsförteckning A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Ansvarsfördelning. 1 Barns och elevers delaktighet.. 2 Barns och elevers rätt till stöd. 2 B.

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Alborga skola, förskoleklass och fritidshem 2016 Vision Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Hjärtums förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2015/2016

Hjärtums förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2015/2016 s plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2015/2016 Datum: Oktober 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Vår vision På vår förskola skall inget

Läs mer

Förskolan Pilbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Pilbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Pilbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Åbyggeby skola. Reviderad vt

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Åbyggeby skola. Reviderad vt Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Åbyggeby skola Reviderad vt 2011 2011-03-08 Innehållsförteckning sida 2 sida 3 sida 4 sida 5 sida 6 Inledning Så säger lagen Definition Målsättning

Läs mer