Plan mot kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot kränkande behandling"

Transkript

1 Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014

2 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för barn och elever att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat sätt. Förbud mot diskriminering. Direkt diskriminering: Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunder som lagen omfattar, det vill säga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering: Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler med mera, tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt. Förbud mot annan kränkande behandling. För att täcka in alla former av kränkningar införs ett förbud mot kränkande behandling i lagen. En form av kränkande behandling är t.ex. mobbing. Definition av mobbing Mobbing förekommer då en eller flera personer regelbundet under en längre tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera personer. Handlingarna förtar systematiskt en persons självkänsla, handlingsmöjligheter eller möjligheter till eget försvar. Detta kan leda till såväl psykiska som sociala handikapp. Ansvarsfördelning Rektor I läroplanen Lgr11 anges rektors särskilda ansvar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling, såsom mobbing och rasistiska beteenden bland elever och anställda. Elevhälsan Enligt skollagen skall elevhälsan främja elevers kroppsliga och själsliga hälsa. Om personalen i elevhälsovården upptäcker att kränkande behandling t.ex. mobbing förekommer kan denne efter överenskommelse med berörd elev föra informationen vidare till arbetslaget som då kan vidta åtgärder. Arbetslag/personal I vår läroplan, Lgr11, står det att: Alla som arbetar i skolan skall * medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen, * i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, * aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper Arbetslaget skall ta ställning till när mobbing eller annan kränkande behandling förekommer och vidta lämpliga åtgärder samt meddela berörda parter. För att upptäcka kränkande behandling t.ex. mobbing ska all personal på skolan vara vaksamma och lyhörda. Det åligger också arbetslag/personal att arbeta förebyggande på olika sätt (se nedan).

3 Elever Varje elev har ansvar för att inte utsätta någon för diskriminering eller annan kränkande behandling t.ex. mobbing eller passivt se på när någon kränks. De ska berätta för någon vuxen om de ser att någon utsätts för kränkande behandling. Det är barnet eller eleven som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller kränkande. Föräldrar Föräldrar ansvarar för att ta kontakt med skolan om de får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer. De ska samverka med skolans personal om läroplanens värdegrund för att förebygga förekomsten av kränkande behandling. Främjande arbete Skolans personal samverkar med föräldrar för att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande värdena som beskrivs i läroplanen och i skolans värdegrund. Här följer några exempel på förebyggande arbete som förekommer på vår skola: Vi gör roliga saker tillsammans. Fadderverksamhet. Värderingsövningar. Vi ordnar återkommande temaarbeten kring värdegrunden. Förebyggande arbete Vi reagerar alltid på negativt prat. De vuxna gör gruppindelningar. De vuxna agerar som goda förebilder. Vi visar att vi bryr oss! SMS;are Alltid en vuxen ute på raster Frågan om kränkande behandling bör vara en stående punkt vid konferenser med all personal. Vi utformar ordningsregler tillsammans med eleverna Elevernas delaktighet Eleverna är delaktiga genom klassråd, elevråd, skolråd, och genom direkt kontakt med personalen. Se också ovan om elevers ansvar samt främjande och förebyggande arbete. Uppföljning och utvärdering Personalen har fört en dialog med eleverna om hur leken vid kojorna bör fungera, samt haft utökad tillsyn. Leken vid kojorna har under läsåret fungerat förhållandevis väl. Kartläggning av riskområden Eleverna lyfter fram skogen och fotbollsplanen som eventuella riskområden för kränkande behandling under skoloch fritidstid.

4 Kartläggningen resulterar i att vi Vuxna finns ute bland eleverna och har särskild tillsyn över de riskområden som eleverna lyfter fram. På fritidstiden snävas lekområdet in, i de fall endast en personal har tillsyn. Hur skolan ska agera vid inträffad kränkning Hur stoppar vi kränkande behandling? Vi har en samtalsmodell som är användbar: Vi är två vuxna i samband med samtalen med den som kränker. Det ger extra tyngd åt samtalen. En av de vuxna leder samtalet, den andre är med för att lyssna. Efter första samtalet får kränkaren chansen att berätta om det inträffade hemma. Föräldern bekräftar genom att ringa skolan. Om föräldern inte hör av sig så tar skolan kontakt. Vi har uppföljande samtal med kränkaren under den närmaste tiden. Om kränkningen inte upphör ordnas en träff med kränkaren och dennes föräldrar. Hur ger vi stöd i kränkande situationer? Vi ger stöd till de inblandade, genom ökad observation, ökad dialog och lyssning". Vi tar extra hänsyn vid konstruktion av grupper i samband med idrott, dusch m.m. Uppföljande samtal med den kränkte (dagligen i början ). Avstämning mot hemmet (dagligen i början ). Vid behov kontaktas - informeras skolhälsovården. Samarbete med myndighet Personalen tillsammans med rektor avgör om och när myndighet ska kopplas in. Vilka personer kan man vända sig till som elev och förälder? Elever och föräldrar kan vända sig till någon i personalgruppen, elevhälsan eller rektor. Man kan också vända sig till av skolverket utsedda barn- och elevombud samt till skolverkets diskrimineringsombudsman. Rutiner för dokumentation och uppföljning vid inträffad kränkning. De händelser, åtgärder och den uppföljning som beskrivs ovan, dokumenteras av någon i arbetslaget. Rutiner för hur planen görs känd av alla Planen arbetas igenom varje år med samtliga elever på deras nivå samt presenteras för föräldrar på föräldramöte alt. skolråd, där de också får möjlighet att lämna synpunkter. Även övrig personal på skolan informeras om planen. Planen finns utlagd på skolans hemsida. Eleverna deltar i kartläggning av riskområden och i utformning av trivselregler.

5 Rutiner för uppföljning, utvärdering och vid behov revision Utvärdering, uppföljning och revidering sker av personalen varje år på vårens utvärderingsdag. Eventuella ändringar presenteras för skolrådet. Synpunkter från föräldrar kan lämnas till skolrådrepresentanter och planen diskuteras/revideras på ett av höstens skolråd. När något inträffar som strider mot lagen så agerar vi enligt följande: 1. Om personal handlar i strid mot lagen är närmaste arbetsledare ansvarig för att omgående utreda ärendet och skyndsamt se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Ansvarig arbetsledare följer upp ärendet med berörda personer och kontrollerar att lagen efterlevs. 2. Alla som arbetar på skolan skall meddela rektor om man misstänker att personal agerat i strid med lagen. 3. Om personal eller elev misstänker att elev kränkts av annan elev skall arbetslaget och/eller rektor informeras. Förälder kontaktar klasslärare eller rektor. Den personal som utreder kränkningen samlar in information från den kränkte och från personal. Utifrån detta planeras lämplig åtgärd beroende på ärendets art. 4. Alla gjorda insatser i ett ärende, oavsett om det är personal eller elev som utfört handlingen, ska dokumenteras skriftligt och dokumentet ska arkiveras på skolan i minst tio år efter avslutat ärende. 5. Rapport om gjorda insatser ska delges områdeschef löpande, dock minst en gång per termin. Mål och metoder i arbetet mot kränkande behandling har sin utgångspunkt i lagens fem diskrimineringsområden. Utvärdering av målen skrivs in i vårens kvalitetsredovisning. 1. Kön. Ingen ska missgynnas p.g.a. kön. Personalen tänker på genusperspektivet så att både pojkar och flickor får utrymme. Aspekten beaktas vid gruppindelningar. Genom vårt förhållningssätt överför vi värderingen till barnen. 2. Etnisk tillhörighet. Ingen ska missgynnas p.g.a. Samtal om att alla är lika mycket värda. etnisk tillhörighet. 3. Trosuppfattning. Ingen ska missgynnas p.g.a. Belysa likheter och skillnader mellan olika trosuppfattning. trosuppfattningar. 4. Sexuell läggning. Ingen ska missgynnas p.g.a. sexuell Förmedla kunskaper om att olika sexuell läggning finns. läggning. 5. Funktionshinder. Ingen ska missgynnas p.g.a. Belysa likheter och olikheter, som ska respekteras! funktionshinder.

6

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010

Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Likabehandlingsplan för Lindöenheten 2010 Förskolor: Focken, Jollen, Isjakten, Ekan och Båten Skolor och fritidshem: Långtorpsskolan, Bråviksskolan och Lindöskolan Likabehandlingsplan för förskolor och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll

PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING. Innehåll PLAN MOT DISKRIMINERING & KRÄNKANDE BEHANDLING Innehåll Utvärdering från läsåret 2012/2013 Uppdaterad plan inför 2013/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...3 Mål och vision...3 Utvärdering av Planen mot

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toftaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Jag kan ta chanser att Vuxna pa skolan kan tala med folk man prata mer med alla elever vanligtvis inte snackar med. Elev i 7-9 Elev i 7-9 Man ska vara sna ll och ta nka pa vad man Vuxna ska lyssna sa ger.

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer