Verksamhetsplan förskola 18/19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan förskola 18/19"

Transkript

1 Verksamhetsplan förskola 18/19 IGELBÄCKEN 1

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Strategi för ökad kvalitet i förskolan... 4 i syfte att uppnå nämndmålen

3 Inledning Denna verksamhetsplan beskriver arbetet med måluppfyllelse i de aktiviteter som är satt för Igelbäckens förskola, utifrån de nämndmål som kommer från Barn- och utbildningsnämnden. Utifrån denna plan har vi på förskolan satt upp gemensamma aktiviteter för att uppnå nämnd- och läroplansmålen (Lpfö 98/16) Brukarundersökningen visar på goda resultat: Trygghet och undervisning vårt pedagogiska arbete erbjuder en mycket trygg och stimulerande miljö för barnen. vi har lyckats bra med att uppmuntra barn till att utveckla sitt språk samt stimulera till utveckling och lärande. Värdegrundsarbete pedagogerna är goda förebilder och bemöter barnen med respekt. Barns tankar och idéer tas till vara. I vårt värdegrundsarbete har stärkts genom att pedagogerna utbildats i Alla barn i centrum (ABC). Under kommande läsår kommer även nyanställda att få delta i ABC-utbildningen. Vår årliga medarbetarenkät (HME) visar på ett stort medarbetarengagemang. Detta bygger på tillit, delaktighet och ansvar för sitt uppdrag och skapar kompetensbärande relationer som möjliggör utveckling av verksamheten. Vi har budget i balans och vi arbetar med att kontinuerligt följa upp ekonomi och handla därefter. Vi kommer att fortsätta arbeta med begreppet undervisning i förskolan genom att bl.a. ta upp till diskussion på våra gemensamma möten, finnas med i våra dokument och månadsbrev. Under kommande läsår kommer även nyanställda att få delta i ABC-utbildningen. Arbetet med Läslyftet fortsätter genom att utöka kunskaperna i arbetslagen. Detta genom att tidigare handledare fortbildar fler pedagoger i modulen Läsa och berätta. I en del av vårt arbete med att säkerhetsställa kvalité och likvärdighet i enheten, har vi bl.a. tagit fram ett gemensamt underlag för att underlätta planering av aktiviteter, måluppfyllelse, reflektion och utvärdering. "Vi ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential." Solna stads vision och övergripande mål Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft. Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt; * Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. * Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser. * Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i. * Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Nämndmål Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse Grundskolans arbete ska leda till att kunskapsresultaten höjs och att varje elev har behörighet till gymnasiet. Alla stadens skolor ska erbjuda en trygg arbetsmiljö präglad av respekt för varje enskild elev. 3

4 Strategi för ökad kvalitet i förskolan I december 2017 antog barn- och utbildningsnämnden Strategi för ökad kvalitet i förskola d v s skollagen. Strategi för ökad kvalitet i förskolan är ett styrdokument som utgår från de lagar och regler som styr förskolan d v s skollagen, förordningar, läroplan samt den vision och de mål som finns formulerade i Solna stads verksamhetsplan och budget. Strategin är ett styrande dokument och omfattar Solnas stads kommunala förskolor, som lyder under barn- och utbildningsförvaltningen. Strategin ska uppdateras varje mandatperiod och denna strategi gäller under perioden Varje förskola planerar inför varje läsår aktiviteter inom de för läsåret aktuella rubrikerna i strategin. Tydligt pedagogiskt ledarskap Tydliga mål och förväntningar i förskolans olika professioner Kompetensutveckling genom kollegialt lärande Systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer Utveckla underlag för planering och utvärdering Normer och värden Skola och hem/förskola och hem Skola och omvärlden Rektors ansvar/förskolechefens ansvar För att underlätta och förtydliga verksamhetens innehåll har vi utvecklat ett dokument,där aktiviteter tydligare kopplas ihop med läroplanens och verksamhetsplanens mål, och möjliggör att lättare kunna utvärdera aktiviteterna och målen. Organisation för kvalitet Pedagogisk dokumentation Utveckla undervisningen Se ovan Alla barn ska få möjlighet att ta del av digitala verktyg. Se ovan: Alla barn ska minst 2 ggr/vecka delta i språkliga aktiviteter som t.ex. "Före Bornholmsmodellen" för äldre barn och "Babblarna" för yngre barn. Se ovan: Bild- och teckenstöd för att underlätta både förståelse och inlärning. Säkra kompetensförsörjningen 4

5 Förstärka värdegrundsuppdraget Se ovan: ABC- utbildning för nya pedagoger i enheten. Stödjande processer för lärandet Skapa en tydlig struktur för ärenden och återkoppling Rektors ansvar/förskolechefens ansvar Vid behov av stödinsatser, ska personal från respektive avdelning, få stöd och verktyg vid BHT-möten som de sedan tillämpar i verksamheten så att alla barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Mötestillfällen Rektors ansvar/förskolechefens ansvar Efter utvärdering av BHT har vi kommit fram till att mötena skall ske var tredje vecka. Detta för att på ett bättre sätt hinna tillämpa de verktyg som man har fått ta del av på BHT-mötet och hinna reflektera och utvärdera inför kommande uppföljning. i syfte att uppnå nämndmålen Nämndmål: Förskolans arbete ska leda till att barnen är trygga och väl förberedda för övergången till förskoleklass/skola. Mått Utfall 2018 Utfall 2017 Mitt barn känner sig tryggt i förskolan enkätfråga Förankra "Plan mot kränkandebehandling och diskriminering" med Normer och värden vårdnadshavare och pedagoger. Skola och hem/förskola och hem Förankra "Plan mot kränkandebehandling och diskriminering" på föräldramötet under hösten med vårdnadshavare där tid ges för diskussioner i mindre grupper. Att alla barn ska få möjlighet att ta del av värdegrunden med hjälp av bl.a. "Kompismaterialet". Normer och värden Kompismaterialet är ett läromedel från Natur och Kultur: Kanin och Igelkott är bästa vänner, men ibland kan även vänner bli ovänner. I kompismaterialet hittar du berättelser om Kanin och Igelkott med utgångspunkt i situationer som de flesta barn känner igen från sin egen vardag. Med självaste Kanin och Igelkott som handdockor blir kompissamtalen lättare att föra och barnen kan ta med karaktärerna in i den fria leken. Vi skapar en trygg miljö för barn och vuxna genom att arbeta efter Normer och värden Husmodellen. Medarbetarengagemang Ett verktyg som syftar till att upptäcka risker för diskriminering, trakasserier och andra kränkningar i förskolan. Den kan användas för samtal och reflektioner om situationer i förskolan utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. ABC- utbildning för nya pedagoger i enheten. Normer och värden Medarbetarengagemang ABC- utbildningen ger alla pedagoger verktyg, för att stärka samspelet och relationen i värdegrundsarbetet med alla barn. 5

6 Nämndmål: Förskolors, fritidshems och grundskolors arbete ska leda till att varje elev efter genomgången grundskola har god läsförståelse. Mått Utfall 2018 Utfall 2017 Andel elever i förskoleklass som uppnår godkänt i språkscreening- höstterminen - Vi läser kontinuerligt barnlitteratur för barnen. Vi lånar böcker på biblioteket och låter böckerna vara ett naturligt inslag i verksamheten. Vi använder oss av verktygen från Läslyftet, högläsning, reflekterande boksamtal, egna berättelser och en berikad läsmiljö. Vi delar upp barnen under dagen i mindre grupper. Normer och värden Barnen delas upp i mindre grupper för att de ska våga uttrycka sig och komma till tals, samt för att skapa arbetsro. I mindre grupper förbättras kommunikationen mellan barn - barn och barn - pedagog. Alla barn ska minst 2 ggr/vecka delta i språkliga aktiviteter som t.ex. "Före Bornholmsmodellen" för äldre barn och "Babblarna" för yngre barn. "Före Bornholmsmodellen" som en av flera metoder för språkutveckling. Metoden innehåller språklekar som pedagogerna leder. Den är utvecklad för barn mellan 2 5 år och syftar till att stärka barnens språkliga medvetenhet. När den språkliga medvetenheten utvecklas förbereds barnen inför skolans kommande arbete med att undervisa barnen att läsa. "Babblarna" gör språkinlärningen rolig och inspirerande för de yngre barnen genom att använda materialet. Alla barn ska ges möjlighet att varje dag delta i en planerad samling. Normer och värden Våra planerade samlingar ska utgå från förskolans mål och läroplan. I samlingen får barnen möjlighet till aktiviteter och dialog med så väl andra barn som förskolans pedagoger. Där ska aktiviteter kring normer och värden, utveckling och lärande samt barns inflytande ingå. Varje barn ska komma till tals för att träna språk, hänsyn, respekt och turordning. Alla barn ska få möjlighet att ta del av digitala verktyg. Normer och värden Vi möjliggör för alla barn att de ska få ta del av lärplattan och programmeringsroboten som stimulerar språk, matematik, samarbete och turtagning. Bild- och teckenstöd för att underlätta både förståelse och inlärning. Vi ska förankra materialet så att det ska användas i vardagen. Detta är ett komplement till de övriga språkliga arbetet ska bild- och teckenstöd användas som ett stöd för att konkretisera aktiviteter. 6

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 IGELBÄCKEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Egna tillägg (planer, beskrivningar

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2017

Verksamhetsområdesplan 2017 Verksamhetsområdesplan 2017 LOTTAGATAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 JÄRVEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning I Järvens arbete

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 SAGOLANDET 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning I Sagolandets

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 IGELBÄCKEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2017

Verksamhetsområdesplan 2017 Verksamhetsområdesplan 2017 NÄCKROSEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 RINGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Aktiviteter inom löpande verksamhet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2017

Verksamhetsområdesplan 2017 Verksamhetsområdesplan 2017 PUMPAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 RÅGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 RÅGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Förskolan kommer

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2017

Verksamhetsområdesplan 2017 Verksamhetsområdesplan 2017 KULLEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 VÄSTRA SKOGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning Arbetet

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 TUNET 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Egna tillägg (planer, beskrivningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 REGNBÅGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 TAURUS 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Förskolan kommer

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 FRÖET 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Förskolan kommer

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 VÄSTRA SKOGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 TELLUS 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Aktiviteter inom löpande verksamheten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 JÄRVEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Aktiviteter inom löpande verksamhet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 ÄNGKÄRR 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 PÅFÅGELN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 TAURUS 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 STENBACKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning Denna verksamhetsområdesplan

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 PAPRIKAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning Denna verksamhetsområdesplan

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 PUMPAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning Denna verksamhetsområdesplan

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 FYRKLÖVERN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Egna tillägg (planer, beskrivningar

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2017

Verksamhetsområdesplan 2017 Verksamhetsområdesplan 2017 FJORDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 FJORDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 UDDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Vi har uppnått nämndmålen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 NÄCKROSEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Vi har uppnått

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 BLOMGATAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Egna tillägg (planer, beskrivningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 GASELLEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Vi har uppnått nämndmålen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 JUVELEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 BLOMGATAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2018

Verksamhetsområdesplan 2018 Verksamhetsområdesplan 2018 JUVELEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 4 Nämndmål... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 Egna tillägg (planer, beskrivningar

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 KULLEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 2 Sammanfattning Förskolan arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 FANTASIA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning Nedan sammanfattas

Läs mer

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan

STRATEGI. Strategi för att öka kvaliteten i förskolan STRATEGI Strategi för att öka kvaliteten i förskolan Inledning I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2017 har barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram en strategi

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 SAGOLANDET 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 RÅSUNDAGÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat

STRATEGI. Strategi för förbättrade kunskapsresultat STRATEGI Strategi för förbättrade kunskapsresultat Vision Barn- och utbildningsförvaltningen ska skapa förskolor och skolor där alla barn och elever når sin fulla potential. Trygghet, trivsel och lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 BORGEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 STENBACKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Verksamhetsplan 2017/2018

Verksamhetsplan 2017/2018 Verksamhetsplan 2017/2018 ULRIKSDALSSKOLAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 4 Nämndmål... 4 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 Aktiviteter

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 PUMPAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Övrigt arbete inom läroplansområdet...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Förskoleområde Fullersta 1 Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017

Förskoleområde Fullersta 1 Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017 Förskoleavdelningen Förskoleområde Fullersta 1 Systematiskt kvalitetsarbete för perioden 2016/2017 Varje förskoleenhet arbetar enligt skollagen systematiskt och kontinuerligt med att följa upp verksamheten,

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober

Skolplan Med blick för lärande. Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober Skolplan 2016-2019 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 21 oktober 2015 1 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Verksamhetsområdesplan 2017

Verksamhetsområdesplan 2017 Verksamhetsområdesplan 2017 SJÖTUNGAN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Nämndmål... 4 Uppdrag... 4 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 4 2 Sammanfattning

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht 18-Vt 19

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht 18-Vt 19 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht 18-Vt 19 Innehållsförteckning Beskrivning av förskolan Inledning Verksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Nämndens övergripande mål Förskolans prioriterade områden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Prästkragens förskola. Danderyds Kommun

Prästkragens förskola. Danderyds Kommun Prästkragens förskola Danderyds Kommun Observationen genomfördes av: Susanne Arvidsson-Stridsman, Nacka kommun Gunilla Biehl, Nacka kommun Vecka 16, 2018 Innehållsförteckning Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2018-2019 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Reviderad: 2018-08-13 Gäller till: 2019-06-30 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun

Neglinge gårds förskola. Nacka kommun Neglinge gårds förskola Nacka kommun Observationen genomfördes av: Inger Dobson Ekerö kommun Anita Fröberg Ekerö kommun v 19 2017 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan Observatörernas

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Dnr 2018/120/600 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Brännebro skola

Dnr 2018/120/600 Id Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan Brännebro skola Dnr 2018/120/600 Id 23373 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2018 Innehåll KOMMUNAL STYRNING OCH NÄMNDPLAN... 3 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS PRIORITERADE OMRÅDEN... 3 SAMMANFATTANDE BILD

Läs mer

Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete

Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete Datum 17.10.03 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass Skolans namn: Grevåkerskolan Hammerdal 1. Normer och värden 1.1 En sammanställning av resultaten för förskoleklassens arbete

Läs mer

Sida 1(16) RAPPORT. Datum Bildningsförvaltningen Förskolan Ekhagen,

Sida 1(16) RAPPORT. Datum Bildningsförvaltningen Förskolan Ekhagen, Bildningsförvaltningen Förskolan Ekhagen, 0582 686316 forskolan.ekhagen@hallsberg.se RAPPORT 1(16) Utvecklingsplan Förskolan Ekhagen 2018 2019 2(16) Prioriterade mål Under årets arbete har den kontinuerliga

Läs mer

Verksamhetsplan. Lillhedens fo rskola 2018/2019. Internt styrdokument

Verksamhetsplan. Lillhedens fo rskola 2018/2019. Internt styrdokument Verksamhetsplan Lillhedens fo rskola 2018/2019. Internt styrdokument Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och åtgärder Dokumentansvarig: Förskolechef Gäller till:

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Verksamhetsplan fritidshem VÄST

Verksamhetsplan fritidshem VÄST Genom att ha fokus på uppdraget och ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2018-2019 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Förskolechef Åsa Iversen Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

SJÄLVSKATTNING. ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet

SJÄLVSKATTNING. ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet SJÄLVSKATTNING ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet TYCK TILL OM FÖRSKOLANS KVALITET! Självskattningen består av 6 frågor. Frågorna följs av påståenden som är fördelade på en skala 7 som du

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Slottet. Läsåret

Arbetsplan för förskolan Slottet. Läsåret Arbetsplan för förskolan Slottet Läsåret 2018-2019 Förskolans arbete utgår från följande lagar och styrdokument: Skollagen(2010:800) Läroplanen för förskola Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Charlottenbergs förskola. Danderyds kommun

Charlottenbergs förskola. Danderyds kommun Charlottenbergs förskola Danderyds kommun Observationen genomfördes av: Susanne Arvidsson-Stridsman Nacka kommun Gunilla Biehl Nacka kommun Vecka 17 2018 Innehållsförteckning Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Verksamhetsplan Pedagogisk omsorg. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019

Verksamhetsplan Pedagogisk omsorg. Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Verksamhetsplan Pedagogisk omsorg Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2018/2019 Innehållsförteckning 1. Vision 2. Inledning 3. Förutsättningar 4. Organisation 5. Förskolechefens ledningsdeklaration och

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Örsängets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Örsängets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Örsängets förskola Örsängets förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi lägger stor vikt vid den dagliga kontakten, där vi skapar en god relation till vårdnadshavarna

Läs mer

Älta skola med förskolor. Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola

Älta skola med förskolor. Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola Älta skola med förskolor Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola 2018/2019 Verksamhetsplan för förskoleklasserna i Älta skola Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Men

Läs mer

Kvalitetsredovisning förskola 2017

Kvalitetsredovisning förskola 2017 Kvalitetsredovisning förskola 2017 FYRKLÖVERN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Solna stads vision och övergripande mål... 3 Aktiviteter utifrån nämndmålen... 3 Aktiviteter inom löpande verksamhet...

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsförvaltningen AO Datum 2019-04-30 Dnr 2019/000076 Id 26399 1 (8) -2020 Kommunal styrning och nämndplan Med kommunens värdeord ANSVAR, MOD och FANTASI i tankar och arbetssätt ska alla

Läs mer

Gullhedskolans arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse gällande Förskoleklass

Gullhedskolans arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse gällande Förskoleklass Gullhedskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(4) Gullhedskolans arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 gällande Förskoleklass Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i

Läs mer

Tillsyn av den fristående Martemeoförskolan Kullerbyttan

Tillsyn av den fristående Martemeoförskolan Kullerbyttan 2019-09-25 Tjänsteskrivelse Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2019/259-644 Tillsyn av den fristående Martemeoförskolan Kullerbyttan Västerviks kommun genomförde 2019-09-02 tillsyn av fristående Martemeoförskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011

Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Verksamhetsplan för Rots skolas fritidshem i Älvdalens kommun 2010-2011 Vision Fritids är roligt, meningsfullt och lustfyllt för alla. Vad skollagen och läroplanen säger Fritidshemmets uppdrag är enligt

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan Språkutvecklande arbetssätt i förskolan -resurser i samverkan Barn- och ungdomsförvaltningen & Kulturförvaltningen Rutin för arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling ATT alla verksamheter

Läs mer