Plötsligt duckande Sikta på en kollisionspunkt mitt på den andra båten, fall ai kraftigt, och halvr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "furerc@refu#ffi Plötsligt duckande Sikta på en kollisionspunkt mitt på den andra båten, fall ai kraftigt, och halvr"

Transkript

1 och hur man ska ducka, la-boga och 'slam dunka', sö skaffar man stg kontroll över åe lagen då man skar kurs med onrån båt. Lar man stg nar ", Av Pefer lsler ofta om centmetrar. lera spelet genom att r när man befnner sg täta och sedan gör ett bra slag över tll styrbord, kan man skaffa sg kontrollen över sn kon- andra båtar. Första steget AT reglerna bra. Kan man reglerna s självförtroende trånga lägen, lksom de möjlgheter man har att på bästa sätt utnyttja de tllfällen som erbjuds. Nästa steg är att lära sg den båthanterng och de taktska val man har när man möter en annan båt. I den här artkeln ska v ttta 3. Babordshalsen är det 'långa' slaget upp mot märket. Varje gång man kommer ul det vänstra hörnet av banan (e'ller om närmare på tre vanlga manövrar kurrent. 'plötslgt' och man kan göra det med 'öppna valmöjlgheter'. Der perrexrn DUcKANDET: I den bästa av världar, där S håller sn kurs, har B möjlgheten att utföra det perfekta duckandet. Konceptet lknar den 'perfekta' starten fall av tdgt för att bygga upp fart och sväng sedan mjukt upp tll dkt bdevnd, på gränsen tll att pna, vd sannngens ögonblck. Vd duckande nträffar detta då man passerar mllmetrar bakom akterspegeln på S. Då, när man kommer ut på andra sdan, så går man fortare och har bättre VMG än S. Nästa gång man möts, om allt annat är lka, så kommer S nte att kunna gå framför. Innan v tttar på de andra typerna av Tre $ätt"att ducka som nträffar på kryssen när två båtar närmar sg t_ \* varandra på motsatta halsar: duckandet, läbognngen och'slam dunk'. Alla har med varandra att göra (ett slam dunk kan t ex följa på ett duckande), men v ska ttta på varje moment för sg. V ska nte bara behandla den offensva sdan av varje stuaton, utan också undersöka vad det fnns för möjlgheter att försvara sg. Eftersom varje stuaton börjar med båtar på motsatta halsar, kommer jag att kalla den båt som nlednngsvs lgger på styrbordsslaget för 'S' och den andra båten för 'B', även om 'S' under manövrerandet slår över tll babord och vce versa. Plötslgt duckande har sn arsenal om det används med omdö- me. När man duckar offrar man dstans åt lovart, så det behövs goda skäl för att göra det. Jag kan tänka mg tre skäl för båtar som kommer för babord: 1. Man vll komma ut på banans högra sda av strategska skä1. Ett gynnsamt vndskft, mer vnd eller bättre ström kan mer än kompensera för för den nledande förlust man gör när man duckar (vlket kan handla om uppåt två båtlängder om man nästan kan gå för om styrbordsbåten). 2, Man vll få fördelen av att ha stvr- bordhalsen nästa gång man möter den andra båten. Detta kan vara ett kraftfullt vapen; om man duckar på ett effektvt sätt 62 Fall av tdgare och lte djupare än vd ett ::: : perfekt duckande; sväng upp tll max= höjd just nnan du når aktern på S s d HUR MAN DUCKAR Ibland måste man offra lte för att tjäna mycket. Denna taktk är svår att acceptera för nykomlngar kappseglng, men det kan vara ett av de mest värdefulla vapen man öppna valmötlgheter Skta på en kollsonspunkt mtt på den andra båten, fall a kraftgt, och halvr % B mllmetrar mellan båtarna ' n-, o., väljer aft gå bakom har du tre valmöjtgheter. Vlket sätt att ducka du använder beror på hur du tror att styrbordsbåten kommer att reagera. om den nte lägger märke tll dg kan det'perfekta duckandet'fungera. om du tror att den tänker slå på dg, måste du överväga något av de andra alternatven, beroende på s'ra'es ; ".:::::::e märket har lagts ut för långt ut tll höger) så kommer man att leta efter en möjlghet att gå rt åt höger. Ett väl awägt duckande kan ge dg en placerng lä och framför kon- duckande ska v gå genom de saker som kan gå snett nar män drckar. Man kan mssbedoma målet och kolldera eller, vanlgare, ge upp för mycket dstans (all över"en halv bågedd äoacceptabeltj. Styrbordsbåten kan göra ett slam dunk-slag på dg, kurrenten på det långa slaget. Det fnns tre olka sätt att ducka. Man kan göra det'perfekt', man kan göra det ellertoml-bogadg.faktumar,atgenoå Reprnted by permsson from Salng World, May 1997 by The New York Tmes Company Magazne Group. Seglng s the exclusve Lcensee of The New Tmes Company Magazne Group. SEGUNG

2 att vsa sn hand och falla av tdgt för att - " göra det 'perfekta' duckandet, så gör man det enklare för S nte bara att slam dunka eller lä-boga, utan också att genomföra ett bsarrt scenaro som tllåts av de nya reglerna: S kan falla av och möta dg. Om B faller av tdgt, är det numera tllåtet för S att också falla och styra mot B (så länge som S nte bryter mot nya Regel 16). När B faller av mer kan också S göra det, och så vdare och så vdare tlls de båda gppar. Medan detta kanske är mer vanlgt match racng, är det ändå nte otänkbart att det kan hända även ett fleet race. Der plörslrca DUcKANDET: Ett duckande som sker plötslgt och abrupt är ngen vacker manöver, men det kan vara effektvt om man absolut måste ut på högra sdan och om man tror att en slam dunk-attack är - rg (mer om detta senare). Styr på koll-, Att ducka 'plötslgt' rskurs mtt på S ända tl ssta sekunden, \a-r sedan kraftgt för att slnka ner bakom hans akter. Genom att falla av ssta ögonblcket hndrar man S från att slå eftersom han antaglgen skulle obstruera dg enlgt - 'gel 13; när väl S har möjlghet att slå är \ -edan på väg mot fr vnd på högra sdan. :r)ucxaruoe 0s4.s/g, * MED öppna valmöjlicheter: De 'öppna valmöjlgheternas' duckande är som ett verklgt konservatvt perfekt duckande. Det är ytterlgare ett sätt att försvara sg mot ett slam dunk och används när man vll hålla sg kvar på motsatta slaget, ur fas med fenden. Md detta duckande faller B av tdgt så att, när han når S' akter, redan har svängt upp tll lte drygt max-höjd, varvd han lämnar ett anngen större gap än vd ett perfekt duckande. Om S slår, kan B också slå samtdgt. Denna manöver är nget för folk med svaga nerver; om man gör det rätt, kan man svära på att båtarna kommer att kolldera. Men med övnng kan man skaffa sg självförtroende. Om S nte slår, kan man fortsätta på lycklga gatan efter att ha offrat bara lte mer dstans än vd ett perfekt duckande. tlär man planerar ett duckande är det \rrtgt att vara medveten om S' taktska vapen, varav ett är slam dunk (se nedan). 51e-,-;V.Å?t Ett annat är, tack vare de nya reglerna, ett I\* _ drag som utnyttjas av match racng-seglarna - den tdga lovnngen. Så här fungerar r. Med färre restrktoner när det gäller \rt and.u kurs, får S lova upp tdgt, medan B fortfarande är en båtlängd eller så bort (men närmar sg snabbt!). Så länge som S nte lovar förb vndögat, har han fortfarande rätt tll väg. Med ett hnder rakt framför nosen, som dessutom tycks vara på väg att utföra ett tdgt slam dunk, är B ställd nför ett dlemma och har nte mycket td att bestämma sg för vad han ska göra. B kan antngen falla av ytterlgare (d v s fortsätta duckandet), vlket kunde resultera en mycket ful ssta sekunden-manöver där B halvvndar n bakom S. Eller också kan B slå över tll styrbord ett försök att gå en annan väg än den (som det tycks) stagvändande S. Om S sköter korten rätt, blr B:s sannolka beslut det senare, vlket gör att S kan falla av gen för styrbord och hamna ett läge med nosen strax framför B, som därmed låses lä. Detta är möjlgt med vssa båtar och förhållanden eftersom S bara behöver göra halva svängen jämfört med B SEGUNG Betta år det mlnst snygga äåttet att ducka: Det plötslga duckandet används när man absolut vll komma ut på banans högra sda och nte vll rskera att någon slår på en. * Håll dn kurs tll ssta sekunden, fall sedan av kraftgt. 2: Du kommer att lgga på halwnd när du seglar förb bakom aktern på styrbordsbåten. =* Sväng upp tll bdevnd ungefär en halv båtlängd senare. Foton av Sally Samns

3 fjl att haurna fjl 2 sr-*'=.----= å=*=:----= :E ---:=:- s1r'rbords hals gen (clet kanske aldre bll eflektvt lättvkrga jollal sour kan clra nvtl- -\'ett klaltlullt rullslag). Onr B stället ltjr att slå plörslgr väjer at1 1ör-söka clucka genon'r bakom aktcrn på S. r'skelrr resultatet att nte hellel' bl särsklt bra. Eftcrsont S hal ett kraftet för'språng orn hon vll slå ör,er tll babold kan hon söra ett ellektvt slarr clunk. Vad ska clz stackars B gör'a'l Den lrsta taktken är att nrnra sg S nrecl ctt extra konsen'atvt cluckanclc a\/ t\/pen 'öppna valmöjlghcter'. Onr S ctå e)r.cn tclg lovnng. komrler B leclan alt \jara ganska lrg och behör'cl nte gör'a en ylcl ssta sekunclenlallnng för att korrn'ra genorr och ut fr vncl p: babordshalscn. Onr clcn hgl-a sclan av banan av n:gon anle clnng är slarkt svr.rrracl. kan S vlja att f rekor.nma cle polentclla rskerna ntcd a1t Io'a r-rpp ellel slarr-r clunka genom att helt cnkclt sl på B:s lä-bog. Lncler cle samla r-cglcrna verkacle detta clrag nte slsklt bla. eltcrsor.r.r B olta 'ar 1'är'cl rnecl att ndra kuls f r att clucka.jlrst n:r.s nleclcle stt slag. Mcn nl nrln nll tagl Lrorl clen ontr,ända bcvsbrrrlan (clen slgr'änclandc bå1en mrstc bcvsa att clcn nlc slast Iör' nåra) Llr' ll\ l r',*ll'1tlr. krrtt tlult tr tt]lrnjr ct'ttuttte la \rara ganska slker lrr- S. sa lnge sorr S slu- valten sorn lggcr uncler B:s kortrpasskurs. Rcgcl 16 b(rl ge S tllrcklet skvclcl l'r'n varje vclare kulsncllns av B när S väl hal passerat vncl)ga1. tå-bognrhtg Meloclen alt lä-boga anr,äncls ofta av er.t baboldsbl som rnöter cn stvrborclsbå1. De1 kan vara e11 kraltlullt vapcn. särsklt pr en barta nrecl baboldsrr-rnclnngar. Måle1 rnecl cn l-bognng är alt avsluta sn stagr,ånclnng s nra l (och ntecl clen csna l'ören slr'ax 1'r'am1ör clen andra båtens för) at1 konklrrrenlen hamnar ens strcla vnd. Dct kan för'stonc kanske vtra s\'åt't att fjrestlla sg hul sr,r effekten av störcl vnd krn vu'a lot'urt orr ens trzt. men har ntan \'all lått upplcva det själv s:1 tvvlar r.nan nle := = långrc. Forst g2llel de t att avgöra on.r en l:-bosnrng konrrlel alt l'ungcra. Genelellt sett kan mar.r säga. alt om bda brtalna skulle lortsä1ta på sna kursel och B:s för skulle 1r'ä11'a S. clä är' en lr-bognng nget altelnatr,. Omvnt gäller. a1t onr båtarna genom att fortslla sna kur-ser och S' för' skulle trlfla B. cl: lnns clet en chans att lä-bognng kan l'ungela. Ju stcjn'e leclnng B har. desto bttre r odclsen för en frantsångsr.k lä-.. -'l-rr bognng. Nlr man :r säker- på att en lä-bognng kzrn l'unqela. måste rn:rn bestmma om det är en bra d6 att genorrföra den. Det fnns flera anlednngar tll att det kan vara det: Den vnstra sdan av banan är'g)/nnåtd a\/ strategska skä1. St1'rbor-dsslaset är det 'lrnsa' slaset tll rrär'ket. Man vll skada S Ått lå-boga är ett offensvt drag som vanlgen används av en babordsbåt som vll komma ut på banans vänstra sda, före en annalkande styrbordsbåt. 1 Bedöm först om det går att lä-boga - eftersom styrbordsbåtens för skulle träffa babordsbåten om de båda fortsatte på sna kurser, är svaret ja. 2 Båten för babord slår ssta ögonblcket, varvd hon 3 hamnar tätt lä och med fören framför styrbordsbåten, vlket 4 gör att denna kommer att lgga störda vndar. 64 geuom att tvnga honofn att göra extra slag. ellcl ett slag ut nlot os\/nnsannla förhärlanden. Fr rnaxr.nal utdelnng bör B r'änta rned sla.eet tll ssta qekurrtlen. r)ren ntc serrrle. för' då kommer B att störa S på ett legelvdrgt sätt. Åtcrgen är clet borttagande t av SEGLTNc

4 GFeere #esffk bevsbörclan 1r'ån r-cglclrta sottt kart rret,a hur cle t hela g:r. B hat' lor'1l'artncle elt kr.altgt nclaurenl at slä så nära S sonr rrr jlrgt. och S kan prolcstcra ont han trtser a1t B:s attack tvngacle honorr att nclra kuls nnan B nåclcle,.t clkt trclevncl p: nt'a halse n. Frnvaron av klaltsulen onr bcvslrör'cla blr 1'örnrodlgen tvcllgast prolcstrllmlnet. clr (ont clet ät' tttotstt-clga r ttnesntrl) julvn s^nnol kt avsltt- S' pr-o1cst. Ft' S ger- clc nva rc.le rna en nv r'(jrclsc- behve r nlc lrne,t'e hrlla sn konrnät'b Itärtu:r sg. Dcn gatttla t'cseln ga\' B ctt ntvckct staclgt ntål att skta p. Men clct är'olla11 hut'uvcla S'nll 1r'hct lrhct - S passkurs gei honor.r.r ett e [leklyt Yapcn lör' att 1ol-- mot I-bogrtns. S kan upltcnbat-lgen 1'alla av ner mot hallvncl och tlrrttecl tvnga B att slz ör'er-en lg.c f l och då. nr' P 'lår'. lova tllbaka Lrpp len tll clkt bclc1 lr att rppna upp ctt nrcllanrllnt ntclsvar':r sg bå1ar.na. N4cu vacl t.änal S etenllecn pa clctta. cltcrsott.t B gc:rom ltt slt lclgale kommcr- att hlnrta llngt'c 1t-ant el'ter' stt slag tll sn'rbor.cl'.) S' tlacltoncllt f jt-sva' nto1 cn I2-hogn ng l.,r at1 göl'a r.uccl qocl lart tllot lolrrl när' B slår. S vll hanrna tllrucltlgt lngt lovarl om B 1'ör att kotttntt ttttclatt clenttcs störcla vnclar. Orn B tttsstreclntel tttant vern ellet gal clt cllgl slag. kart cletla rtt möta konlrontatoncn lu:rtt sccllrt 1a c11 kra11e.t'ltlr'' lo\/al'tskl\/ b\/las ntol 1'a11 l'r-arttrt och attvt-tdas lll att köra cver.b. C)m B gcnonr'l err bra läbognng och clct f ntts go11 onr plats tll höger pr banan (ocl nsen spcccll anlcclnng att stanna fr stvlbolcl på bckostnacl av falt). cl bör' S slå bort nnan hau ttpprr far-1. Det f nns nbl'g,gcla r.ske r Iä-bosnns. Om B mssbedt)mcr katt ltatt sl f l nla och grra sg skvlclg tll lcgclbrotl. Onr B f t' 3 ett cllgt slag p g a r'åsol cllcl l'claktg brthanlcrng. kan han koltttt.tt att ltattttla Ittccl fören bakortt S. Lka lla lan clct g'r onr B 'lssbcclömer- l ör'hnl lartclcnl. Dc t t a t' r'arl- r-r-rvckct lätt yncl cllcr- ntyckct hrr-t vaclel nt'cle n clstans tttatt l)t'lotat' cn staqr'änclnng år stöt'rc. I clessa lgen lan cn l- bognng bl ett slam clttnk tlot cn slv n-een vacket' syul 5LAÅ4 DUNK seglacle jag hörde termetl'slan't jag sor.t.t gäst p I 2:an Fr-eedor-r-r. n-red Denns Conner sonl rol-s- För'sta gången dunk' rlan. uncler en ör'nngsdag undet' hans frarrgångslka Amet'ca's Cup-kampanj V 1åg Iör st1'rbord och när v nät'made oss sparrngbåten. sa storsegeltrl-ntraren John Malshall. "Ttla nul". Den andrzt 12:an dr-rckacle bakon'r oss. r'an'd Counetslog ovanför'den ocl skaffade sg en stalk kontlollpostor.r. "Det där var ett 'slam dunk'!'' log shall. Efter to år-på rratch lacns-banorna har IVIar jag också lär't rrg behärska slam dunk. Enkelt uttrl,ckt nträlfar ett slarr dunk när S slrr på en duckande Bl rnen det fnns r-nånga varatoner utför'artde och resultat. Om det görs effektr,l. rtnebär' ett slalr dunk nte bara att B låses ett 1äge där han nte kan slå för att kot.t.trua fr-. det get'också S möjlgheten att tjäna dstans clär'1ör' att SEGLTNG 't styrbordsbåt som vll störa en babordsbåt som försöker ducka. lnlednngsvs börjar babordsbåten stt duckande ner bakom styrbordsbåten. 2 51yl6ordsbåten påbörjar sn sväng när babordsbåten når hans akter (eller lte tdgare); han fullbordar stt slag så att hans för lgger framför läbåten, varvd denna fastnar ett läge där den nte kan slå tllbaka. 3 Nu kan lovartsbåten tjäna om den har bra båtfart. han kan hlla cn httgle l'ar1 stt osttjrcla spår. Men clet lnls tyr'åt-r ngen gat-ant lör.at1 et1 slam dunk ska l1'ckas. Mot en kunrlq konkurrent kan clet helt enlcll resultela att bztama delar på sg. Ätcrgen är clet så att tvpen av bå1. r'ncl- och sjöförhllanclen och de relatva fat'terna hos de 1r'å båtarna påverkal om ett slan dunk kommet'att fungela. Jag förskel redan för-e t1nt1 21vgöra on förhållandena är. g1'nnsamrlla för slanr dunk. och även ott.t cle är det. sr unclvket'r' manör,eln om v tllfällgt gåt' långsamt p g a att v.just slagt eller mött en störande \'åg. Nrr.ett slam dunk nte fr,rngerar.så nnebär det att det llla ör'eltag S halt 1örvancllas tll en stor förlust - ned B sorn r.ned full fart seglar genorn hans lä - r'lket tvt.rgar S att slå bor-t. r'alvd han både förlorar lednngen och fördelen av att Ita stvr-bordshals vd nästa mö1e. Låt oss ta en närlnare ltt på effekten av cle nya lcglerna när' clet gäller slarr dunk. Uncler de gamla reglet'na hade S en bättle chans att få ett slarr-r dur-rk att futtgera om han kunde slr och konrna en poston clär 65

5 Försvar mot lä-hognng han befann sg mast tvärs; därgenom hndrade han B från att lova (luffa) så länge överappen varade. Under de nya reglerna går gränsen för när B får lova gentemot en S som är på väg att genomföra ett slam dunk vd det ögonblck när S passerar genom vndögat. Om B vd detta ögonblck har överlapp (d v s hans för korsar en nje dragen parallellt med S' akterspege), då har B 'lovnngs-rättgheter' (även om nya Regel 16 förändrar de typer av lovnngar som är tllåtna). Om det nte förelgger någon överlapp detta ögonblck är B begränsad av Regel 17.1 och får nte segla högre än sn tllbörlga kurs (som sannolkt är dkt bdevnd) så 1änge överlappen varar, även medan S håller på att fullborda stt slag och svänger ner mot dkt bdevnd. Det enda undantaget är om B slår bort. Vd första anblcken verkar det svårt för B att skaffa sg lovnngsrättgheter vd ett slam dunk. Men genom att undersöka scenarot på en datorserad seglngssmulator har jag kommt fram tl att det är möjlgt för B att skaffa sg en överapp vd det kr- tska ögonblcket om han kommer n Byglfa upp larten och ta ett klv ål torrart är en styrbordsbåts försvar mot en OäOorasdals planer på att lä-boga. S kan ntalt falla av från dkt bdevnd, vlket tvngar B att slå tdgare, för att sedan höja gen och ta sg mot lovart genom att pna höjd (genom att överskota seglen) medan B slår (S1). Detta öppnar upp ett mellanrum sdled och får S att halka lte bakåt, där hon kan leva med B's störda vndar, åtmnstone tllfältgt (S2). Om S skulle ha fortsatt rakt fram, skulle hon helt enkelt ha hamnat B:s störda vnd. Förelgger E-fueför överlapp {r. S \W+ 'w duckande-fasen med hög fart och sedan svänger upp tll max-höjd eler ännu högre sedan han korsat S' akterspegel. Och om S är det mnsta sen med stt slam dunk är det ännu enklare för B att få en överlapp. Det här är ett område av de nya reglerna som v alla måste lära oss. På de flesta båtar stter ngen den perfekta postonen för att se om överlappen har nträffat vd det kr- tska ögonblcket. Aven ett match race med domare på banan, är det tveksamt om dessa kommer att befnna sg det rätta läget för att se överlappen. Det blr svårt för B att bevsa att hans för korsade S akterspegel, men väldgt lätt att bevsa att han därefter lovade. Såvda man nte kommer fram tll och allmänt kommer överens om att vssa båtar och/eller förhållanden (d v s stora vnklar mellan slagen) B får en överlapp vd tdpunkten för S' slag, så förefaller det därför som att de nya reglerna tar bort de flesta möjlgheterna för B att lova mot den båt som gör ett slam dunk - antngen under slaget, eller sedan båtarna seglat vdare en stund. Detta är goda nyheter för S. Dessutom kan S, när han är på väg n manövetn, numera börja ändra kurs upp mot vndögat (så länge som han ger B utrymme för att hålla undan) tdgare än förr (se den tdga lovnngen ovan), vlket bör elmnera alla möjlgheter för B att få överlappen och också göra det svårare för B att ducka. Hur som helst, närstuatoner på kryssen kommer alltd att nträffa. Om du tar dg tden att lära dg behärska dessa manövrar, både offensvt och defensvt, kommer dna resultat att uppvsa en klar förbättrng. De nya reglerna kommer att skapa nya stuatoner man kan utnyttja, lksom varatoner på den taktk som redan gäller. De seglare om har ett öppet snnelag och funderar på de nya möjlgheterna kommer att skaffa sg en fördel ute på kappseglngsbanan. Enlgt de nya reglerna kan B bara luffa.(lova mot en Ssom gör ett slam dunk B-h.'. en-överlåpp det ögonblck som S passerar vndögat. Om nte, måste B segla sn tllbörlga kurs under hela det överlapps-läge som följer, varvd han berövas ett potentellt medel för attack mot s under och efter dennes slag. o- 66 Peter Isler r seglare av vrldsklass och fast medarbetu"e Salng World. SEGLTNG

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte

Denna tematid ning är en annons från n extm e D ia. Framtidens Karriär. Det ska löna sig att vara ingenjör chef eller inte a nnons Denna tematd nng är en annons från n extm e D a a nnons Mn cvlngenjörsexamen har vart grunden mn karrär Börje Ekholm, vd för Investor och ordförande för KTH Framtdens Karrär Nuvarande jobbet språngbrädan

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Forsknng SSF har systempåverkande roll som forsknngsfnansär stftelsen för strategsk forsknng höjer nu utdelnngarna och påbörjar arbetet

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Framtidens Energi. Positiva trender för förnybar energi i Sverige och världen DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Energ för en hållbar utvecklng och konkurrenskraft Energforsknng ntegrerad del av svensk energpoltk Postva trender för förnybar energ Sverge och världen

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Energi för en hållbar utveckling

Framtidens Energi för en hållbar utveckling Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samarbeten och statlgt stöd ger lösnngar världsklass Sverge har nått en världsledande ställnng nom en rad områden när

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning

DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA. Framtidens Energi. Med siktet på framstående energiforskning ANNONS DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NEXTMEDIA ANNONS Framtdens Energ för en hållbar utvecklng Samverkan en förutsättnng för att klara energmål Energmyndgheten ska verka för ett tryggt, effektvt

Läs mer

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt

TV-avgiften blir kvar med vissa förändringar Det kan bli resultatet av den analys regeringen beställt Jag tror knappt mna ögon Det s händer nära är vktgt Anders Hvdfeldt häpnar över mängden artklar ESC. nr 9 31 maj 2013 Interntdnng för Televson Tas Skoglund betydelsen av lokala nyheter. Sdan 5 Sdan 10

Läs mer

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav

DennA tematid ning är en Annons från nextm e D i A. Satsningar i linje med Trafikverkets krav DennA tematd nng är en från nextm e D A Framtdens Infrastruktur för konkurrenskraft och hållbara transporter Regerngen: Drft och underhåll fokus Den 20 september lämnade regerngen stt budgetförslag för

Läs mer

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön

GårdVilla. Familjeliv och egna lösningar i Englunds svarta hus. Med Cadillacen tar Hennings semester. De bytte villan mot sommarhus vid sjön s k a r a b o r g Nr 4 jun 2015 Famljelv egna lösnngar nglunds svarta hus Med Cadllacen tar Hennngs semester De bytte vllan mot sommarhus vd sjön samarbete med Vllaägarna Skaraborg Vllaägarna Skaraborg

Läs mer

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE

DVD-SPELARE VIDEOBAND- SPELARE -SPELARE VIDEOBAND- SPELARE BRUKSANVISNING MODEL : RN-850 PAL R Swedsh Innan du kopplar n, använder eller ställer n denna apparat så läs genom bruksanvsnngen noggrant. Säkerhetsföreskrfter / Vktg nformaton

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör

Framtidens Karriär. Sveriges främste itentreprenör Framtdens Karrär Kombnerar konsultkarrär med kvnnlgt ledarskap Sverges främste tentreprenör mot nya mål Affärssystem ett brett och mångfacetterat yrkesområde Ett tungt vägande skäl tll att välja 4 en konsultkarrär

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer