Plötsligt duckande Sikta på en kollisionspunkt mitt på den andra båten, fall ai kraftigt, och halvr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "furerc@refu#ffi Plötsligt duckande Sikta på en kollisionspunkt mitt på den andra båten, fall ai kraftigt, och halvr"

Transkript

1 och hur man ska ducka, la-boga och 'slam dunka', sö skaffar man stg kontroll över åe lagen då man skar kurs med onrån båt. Lar man stg nar ", Av Pefer lsler ofta om centmetrar. lera spelet genom att r när man befnner sg täta och sedan gör ett bra slag över tll styrbord, kan man skaffa sg kontrollen över sn kon- andra båtar. Första steget AT reglerna bra. Kan man reglerna s självförtroende trånga lägen, lksom de möjlgheter man har att på bästa sätt utnyttja de tllfällen som erbjuds. Nästa steg är att lära sg den båthanterng och de taktska val man har när man möter en annan båt. I den här artkeln ska v ttta 3. Babordshalsen är det 'långa' slaget upp mot märket. Varje gång man kommer ul det vänstra hörnet av banan (e'ller om närmare på tre vanlga manövrar kurrent. 'plötslgt' och man kan göra det med 'öppna valmöjlgheter'. Der perrexrn DUcKANDET: I den bästa av världar, där S håller sn kurs, har B möjlgheten att utföra det perfekta duckandet. Konceptet lknar den 'perfekta' starten fall av tdgt för att bygga upp fart och sväng sedan mjukt upp tll dkt bdevnd, på gränsen tll att pna, vd sannngens ögonblck. Vd duckande nträffar detta då man passerar mllmetrar bakom akterspegeln på S. Då, när man kommer ut på andra sdan, så går man fortare och har bättre VMG än S. Nästa gång man möts, om allt annat är lka, så kommer S nte att kunna gå framför. Innan v tttar på de andra typerna av Tre $ätt"att ducka som nträffar på kryssen när två båtar närmar sg t_ \* varandra på motsatta halsar: duckandet, läbognngen och'slam dunk'. Alla har med varandra att göra (ett slam dunk kan t ex följa på ett duckande), men v ska ttta på varje moment för sg. V ska nte bara behandla den offensva sdan av varje stuaton, utan också undersöka vad det fnns för möjlgheter att försvara sg. Eftersom varje stuaton börjar med båtar på motsatta halsar, kommer jag att kalla den båt som nlednngsvs lgger på styrbordsslaget för 'S' och den andra båten för 'B', även om 'S' under manövrerandet slår över tll babord och vce versa. Plötslgt duckande har sn arsenal om det används med omdö- me. När man duckar offrar man dstans åt lovart, så det behövs goda skäl för att göra det. Jag kan tänka mg tre skäl för båtar som kommer för babord: 1. Man vll komma ut på banans högra sda av strategska skä1. Ett gynnsamt vndskft, mer vnd eller bättre ström kan mer än kompensera för för den nledande förlust man gör när man duckar (vlket kan handla om uppåt två båtlängder om man nästan kan gå för om styrbordsbåten). 2, Man vll få fördelen av att ha stvr- bordhalsen nästa gång man möter den andra båten. Detta kan vara ett kraftfullt vapen; om man duckar på ett effektvt sätt 62 Fall av tdgare och lte djupare än vd ett ::: : perfekt duckande; sväng upp tll max= höjd just nnan du når aktern på S s d HUR MAN DUCKAR Ibland måste man offra lte för att tjäna mycket. Denna taktk är svår att acceptera för nykomlngar kappseglng, men det kan vara ett av de mest värdefulla vapen man öppna valmötlgheter Skta på en kollsonspunkt mtt på den andra båten, fall a kraftgt, och halvr % B mllmetrar mellan båtarna ' n-, o., väljer aft gå bakom har du tre valmöjtgheter. Vlket sätt att ducka du använder beror på hur du tror att styrbordsbåten kommer att reagera. om den nte lägger märke tll dg kan det'perfekta duckandet'fungera. om du tror att den tänker slå på dg, måste du överväga något av de andra alternatven, beroende på s'ra'es ; ".:::::::e märket har lagts ut för långt ut tll höger) så kommer man att leta efter en möjlghet att gå rt åt höger. Ett väl awägt duckande kan ge dg en placerng lä och framför kon- duckande ska v gå genom de saker som kan gå snett nar män drckar. Man kan mssbedoma målet och kolldera eller, vanlgare, ge upp för mycket dstans (all över"en halv bågedd äoacceptabeltj. Styrbordsbåten kan göra ett slam dunk-slag på dg, kurrenten på det långa slaget. Det fnns tre olka sätt att ducka. Man kan göra det'perfekt', man kan göra det ellertoml-bogadg.faktumar,atgenoå Reprnted by permsson from Salng World, May 1997 by The New York Tmes Company Magazne Group. Seglng s the exclusve Lcensee of The New Tmes Company Magazne Group. SEGUNG

2 att vsa sn hand och falla av tdgt för att - " göra det 'perfekta' duckandet, så gör man det enklare för S nte bara att slam dunka eller lä-boga, utan också att genomföra ett bsarrt scenaro som tllåts av de nya reglerna: S kan falla av och möta dg. Om B faller av tdgt, är det numera tllåtet för S att också falla och styra mot B (så länge som S nte bryter mot nya Regel 16). När B faller av mer kan också S göra det, och så vdare och så vdare tlls de båda gppar. Medan detta kanske är mer vanlgt match racng, är det ändå nte otänkbart att det kan hända även ett fleet race. Der plörslrca DUcKANDET: Ett duckande som sker plötslgt och abrupt är ngen vacker manöver, men det kan vara effektvt om man absolut måste ut på högra sdan och om man tror att en slam dunk-attack är - rg (mer om detta senare). Styr på koll-, Att ducka 'plötslgt' rskurs mtt på S ända tl ssta sekunden, \a-r sedan kraftgt för att slnka ner bakom hans akter. Genom att falla av ssta ögonblcket hndrar man S från att slå eftersom han antaglgen skulle obstruera dg enlgt - 'gel 13; när väl S har möjlghet att slå är \ -edan på väg mot fr vnd på högra sdan. :r)ucxaruoe 0s4.s/g, * MED öppna valmöjlicheter: De 'öppna valmöjlgheternas' duckande är som ett verklgt konservatvt perfekt duckande. Det är ytterlgare ett sätt att försvara sg mot ett slam dunk och används när man vll hålla sg kvar på motsatta slaget, ur fas med fenden. Md detta duckande faller B av tdgt så att, när han når S' akter, redan har svängt upp tll lte drygt max-höjd, varvd han lämnar ett anngen större gap än vd ett perfekt duckande. Om S slår, kan B också slå samtdgt. Denna manöver är nget för folk med svaga nerver; om man gör det rätt, kan man svära på att båtarna kommer att kolldera. Men med övnng kan man skaffa sg självförtroende. Om S nte slår, kan man fortsätta på lycklga gatan efter att ha offrat bara lte mer dstans än vd ett perfekt duckande. tlär man planerar ett duckande är det \rrtgt att vara medveten om S' taktska vapen, varav ett är slam dunk (se nedan). 51e-,-;V.Å?t Ett annat är, tack vare de nya reglerna, ett I\* _ drag som utnyttjas av match racng-seglarna - den tdga lovnngen. Så här fungerar r. Med färre restrktoner när det gäller \rt and.u kurs, får S lova upp tdgt, medan B fortfarande är en båtlängd eller så bort (men närmar sg snabbt!). Så länge som S nte lovar förb vndögat, har han fortfarande rätt tll väg. Med ett hnder rakt framför nosen, som dessutom tycks vara på väg att utföra ett tdgt slam dunk, är B ställd nför ett dlemma och har nte mycket td att bestämma sg för vad han ska göra. B kan antngen falla av ytterlgare (d v s fortsätta duckandet), vlket kunde resultera en mycket ful ssta sekunden-manöver där B halvvndar n bakom S. Eller också kan B slå över tll styrbord ett försök att gå en annan väg än den (som det tycks) stagvändande S. Om S sköter korten rätt, blr B:s sannolka beslut det senare, vlket gör att S kan falla av gen för styrbord och hamna ett läge med nosen strax framför B, som därmed låses lä. Detta är möjlgt med vssa båtar och förhållanden eftersom S bara behöver göra halva svängen jämfört med B SEGUNG Betta år det mlnst snygga äåttet att ducka: Det plötslga duckandet används när man absolut vll komma ut på banans högra sda och nte vll rskera att någon slår på en. * Håll dn kurs tll ssta sekunden, fall sedan av kraftgt. 2: Du kommer att lgga på halwnd när du seglar förb bakom aktern på styrbordsbåten. =* Sväng upp tll bdevnd ungefär en halv båtlängd senare. Foton av Sally Samns

3 fjl att haurna fjl 2 sr-*'=.----= å=*=:----= :E ---:=:- s1r'rbords hals gen (clet kanske aldre bll eflektvt lättvkrga jollal sour kan clra nvtl- -\'ett klaltlullt rullslag). Onr B stället ltjr att slå plörslgr väjer at1 1ör-söka clucka genon'r bakom aktcrn på S. r'skelrr resultatet att nte hellel' bl särsklt bra. Eftcrsont S hal ett kraftet för'språng orn hon vll slå ör,er tll babold kan hon söra ett ellektvt slarr clunk. Vad ska clz stackars B gör'a'l Den lrsta taktken är att nrnra sg S nrecl ctt extra konsen'atvt cluckanclc a\/ t\/pen 'öppna valmöjlghcter'. Onr S ctå e)r.cn tclg lovnng. komrler B leclan alt \jara ganska lrg och behör'cl nte gör'a en ylcl ssta sekunclenlallnng för att korrn'ra genorr och ut fr vncl p: babordshalscn. Onr clcn hgl-a sclan av banan av n:gon anle clnng är slarkt svr.rrracl. kan S vlja att f rekor.nma cle polentclla rskerna ntcd a1t Io'a r-rpp ellel slarr-r clunka genom att helt cnkclt sl på B:s lä-bog. Lncler cle samla r-cglcrna verkacle detta clrag nte slsklt bla. eltcrsor.r.r B olta 'ar 1'är'cl rnecl att ndra kuls f r att clucka.jlrst n:r.s nleclcle stt slag. Mcn nl nrln nll tagl Lrorl clen ontr,ända bcvsbrrrlan (clen slgr'änclandc bå1en mrstc bcvsa att clcn nlc slast Iör' nåra) Llr' ll\ l r',*ll'1tlr. krrtt tlult tr tt]lrnjr ct'ttuttte la \rara ganska slker lrr- S. sa lnge sorr S slu- valten sorn lggcr uncler B:s kortrpasskurs. Rcgcl 16 b(rl ge S tllrcklet skvclcl l'r'n varje vclare kulsncllns av B när S väl hal passerat vncl)ga1. tå-bognrhtg Meloclen alt lä-boga anr,äncls ofta av er.t baboldsbl som rnöter cn stvrborclsbå1. De1 kan vara e11 kraltlullt vapcn. särsklt pr en barta nrecl baboldsrr-rnclnngar. Måle1 rnecl cn l-bognng är alt avsluta sn stagr,ånclnng s nra l (och ntecl clen csna l'ören slr'ax 1'r'am1ör clen andra båtens för) at1 konklrrrenlen hamnar ens strcla vnd. Dct kan för'stonc kanske vtra s\'åt't att fjrestlla sg hul sr,r effekten av störcl vnd krn vu'a lot'urt orr ens trzt. men har ntan \'all lått upplcva det själv s:1 tvvlar r.nan nle := = långrc. Forst g2llel de t att avgöra on.r en l:-bosnrng konrrlel alt l'ungcra. Genelellt sett kan mar.r säga. alt om bda brtalna skulle lortsä1ta på sna kursel och B:s för skulle 1r'ä11'a S. clä är' en lr-bognng nget altelnatr,. Omvnt gäller. a1t onr båtarna genom att fortslla sna kur-ser och S' för' skulle trlfla B. cl: lnns clet en chans att lä-bognng kan l'ungela. Ju stcjn'e leclnng B har. desto bttre r odclsen för en frantsångsr.k lä-.. -'l-rr bognng. Nlr man :r säker- på att en lä-bognng kzrn l'unqela. måste rn:rn bestmma om det är en bra d6 att genorrföra den. Det fnns flera anlednngar tll att det kan vara det: Den vnstra sdan av banan är'g)/nnåtd a\/ strategska skä1. St1'rbor-dsslaset är det 'lrnsa' slaset tll rrär'ket. Man vll skada S Ått lå-boga är ett offensvt drag som vanlgen används av en babordsbåt som vll komma ut på banans vänstra sda, före en annalkande styrbordsbåt. 1 Bedöm först om det går att lä-boga - eftersom styrbordsbåtens för skulle träffa babordsbåten om de båda fortsatte på sna kurser, är svaret ja. 2 Båten för babord slår ssta ögonblcket, varvd hon 3 hamnar tätt lä och med fören framför styrbordsbåten, vlket 4 gör att denna kommer att lgga störda vndar. 64 geuom att tvnga honofn att göra extra slag. ellcl ett slag ut nlot os\/nnsannla förhärlanden. Fr rnaxr.nal utdelnng bör B r'änta rned sla.eet tll ssta qekurrtlen. r)ren ntc serrrle. för' då kommer B att störa S på ett legelvdrgt sätt. Åtcrgen är clet borttagande t av SEGLTNc

4 GFeere #esffk bevsbörclan 1r'ån r-cglclrta sottt kart rret,a hur cle t hela g:r. B hat' lor'1l'artncle elt kr.altgt nclaurenl at slä så nära S sonr rrr jlrgt. och S kan prolcstcra ont han trtser a1t B:s attack tvngacle honorr att nclra kuls nnan B nåclcle,.t clkt trclevncl p: nt'a halse n. Frnvaron av klaltsulen onr bcvslrör'cla blr 1'örnrodlgen tvcllgast prolcstrllmlnet. clr (ont clet ät' tttotstt-clga r ttnesntrl) julvn s^nnol kt avsltt- S' pr-o1cst. Ft' S ger- clc nva rc.le rna en nv r'(jrclsc- behve r nlc lrne,t'e hrlla sn konrnät'b Itärtu:r sg. Dcn gatttla t'cseln ga\' B ctt ntvckct staclgt ntål att skta p. Men clct är'olla11 hut'uvcla S'nll 1r'hct lrhct - S passkurs gei honor.r.r ett e [leklyt Yapcn lör' att 1ol-- mot I-bogrtns. S kan upltcnbat-lgen 1'alla av ner mot hallvncl och tlrrttecl tvnga B att slz ör'er-en lg.c f l och då. nr' P 'lår'. lova tllbaka Lrpp len tll clkt bclc1 lr att rppna upp ctt nrcllanrllnt ntclsvar':r sg bå1ar.na. N4cu vacl t.änal S etenllecn pa clctta. cltcrsott.t B gc:rom ltt slt lclgale kommcr- att hlnrta llngt'c 1t-ant el'ter' stt slag tll sn'rbor.cl'.) S' tlacltoncllt f jt-sva' nto1 cn I2-hogn ng l.,r at1 göl'a r.uccl qocl lart tllot lolrrl när' B slår. S vll hanrna tllrucltlgt lngt lovarl om B 1'ör att kotttntt ttttclatt clenttcs störcla vnclar. Orn B tttsstreclntel tttant vern ellet gal clt cllgl slag. kart cletla rtt möta konlrontatoncn lu:rtt sccllrt 1a c11 kra11e.t'ltlr'' lo\/al'tskl\/ b\/las ntol 1'a11 l'r-arttrt och attvt-tdas lll att köra cver.b. C)m B gcnonr'l err bra läbognng och clct f ntts go11 onr plats tll höger pr banan (ocl nsen spcccll anlcclnng att stanna fr stvlbolcl på bckostnacl av falt). cl bör' S slå bort nnan hau ttpprr far-1. Det f nns nbl'g,gcla r.ske r Iä-bosnns. Om B mssbedt)mcr katt ltatt sl f l nla och grra sg skvlclg tll lcgclbrotl. Onr B f t' 3 ett cllgt slag p g a r'åsol cllcl l'claktg brthanlcrng. kan han koltttt.tt att ltattttla Ittccl fören bakortt S. Lka lla lan clct g'r onr B 'lssbcclömer- l ör'hnl lartclcnl. Dc t t a t' r'arl- r-r-rvckct lätt yncl cllcr- ntyckct hrr-t vaclel nt'cle n clstans tttatt l)t'lotat' cn staqr'änclnng år stöt'rc. I clessa lgen lan cn l- bognng bl ett slam clttnk tlot cn slv n-een vacket' syul 5LAÅ4 DUNK seglacle jag hörde termetl'slan't jag sor.t.t gäst p I 2:an Fr-eedor-r-r. n-red Denns Conner sonl rol-s- För'sta gången dunk' rlan. uncler en ör'nngsdag undet' hans frarrgångslka Amet'ca's Cup-kampanj V 1åg Iör st1'rbord och när v nät'made oss sparrngbåten. sa storsegeltrl-ntraren John Malshall. "Ttla nul". Den andrzt 12:an dr-rckacle bakon'r oss. r'an'd Counetslog ovanför'den ocl skaffade sg en stalk kontlollpostor.r. "Det där var ett 'slam dunk'!'' log shall. Efter to år-på rratch lacns-banorna har IVIar jag också lär't rrg behärska slam dunk. Enkelt uttrl,ckt nträlfar ett slarr dunk när S slrr på en duckande Bl rnen det fnns r-nånga varatoner utför'artde och resultat. Om det görs effektr,l. rtnebär' ett slalr dunk nte bara att B låses ett 1äge där han nte kan slå för att kot.t.trua fr-. det get'också S möjlgheten att tjäna dstans clär'1ör' att SEGLTNG 't styrbordsbåt som vll störa en babordsbåt som försöker ducka. lnlednngsvs börjar babordsbåten stt duckande ner bakom styrbordsbåten. 2 51yl6ordsbåten påbörjar sn sväng när babordsbåten når hans akter (eller lte tdgare); han fullbordar stt slag så att hans för lgger framför läbåten, varvd denna fastnar ett läge där den nte kan slå tllbaka. 3 Nu kan lovartsbåten tjäna om den har bra båtfart. han kan hlla cn httgle l'ar1 stt osttjrcla spår. Men clet lnls tyr'åt-r ngen gat-ant lör.at1 et1 slam dunk ska l1'ckas. Mot en kunrlq konkurrent kan clet helt enlcll resultela att bztama delar på sg. Ätcrgen är clet så att tvpen av bå1. r'ncl- och sjöförhllanclen och de relatva fat'terna hos de 1r'å båtarna påverkal om ett slan dunk kommet'att fungela. Jag förskel redan för-e t1nt1 21vgöra on förhållandena är. g1'nnsamrlla för slanr dunk. och även ott.t cle är det. sr unclvket'r' manör,eln om v tllfällgt gåt' långsamt p g a att v.just slagt eller mött en störande \'åg. Nrr.ett slam dunk nte fr,rngerar.så nnebär det att det llla ör'eltag S halt 1örvancllas tll en stor förlust - ned B sorn r.ned full fart seglar genorn hans lä - r'lket tvt.rgar S att slå bor-t. r'alvd han både förlorar lednngen och fördelen av att Ita stvr-bordshals vd nästa mö1e. Låt oss ta en närlnare ltt på effekten av cle nya lcglerna när' clet gäller slarr dunk. Uncler de gamla reglet'na hade S en bättle chans att få ett slarr-r dur-rk att futtgera om han kunde slr och konrna en poston clär 65

5 Försvar mot lä-hognng han befann sg mast tvärs; därgenom hndrade han B från att lova (luffa) så länge överappen varade. Under de nya reglerna går gränsen för när B får lova gentemot en S som är på väg att genomföra ett slam dunk vd det ögonblck när S passerar genom vndögat. Om B vd detta ögonblck har överlapp (d v s hans för korsar en nje dragen parallellt med S' akterspege), då har B 'lovnngs-rättgheter' (även om nya Regel 16 förändrar de typer av lovnngar som är tllåtna). Om det nte förelgger någon överlapp detta ögonblck är B begränsad av Regel 17.1 och får nte segla högre än sn tllbörlga kurs (som sannolkt är dkt bdevnd) så 1änge överlappen varar, även medan S håller på att fullborda stt slag och svänger ner mot dkt bdevnd. Det enda undantaget är om B slår bort. Vd första anblcken verkar det svårt för B att skaffa sg lovnngsrättgheter vd ett slam dunk. Men genom att undersöka scenarot på en datorserad seglngssmulator har jag kommt fram tl att det är möjlgt för B att skaffa sg en överapp vd det kr- tska ögonblcket om han kommer n Byglfa upp larten och ta ett klv ål torrart är en styrbordsbåts försvar mot en OäOorasdals planer på att lä-boga. S kan ntalt falla av från dkt bdevnd, vlket tvngar B att slå tdgare, för att sedan höja gen och ta sg mot lovart genom att pna höjd (genom att överskota seglen) medan B slår (S1). Detta öppnar upp ett mellanrum sdled och får S att halka lte bakåt, där hon kan leva med B's störda vndar, åtmnstone tllfältgt (S2). Om S skulle ha fortsatt rakt fram, skulle hon helt enkelt ha hamnat B:s störda vnd. Förelgger E-fueför överlapp {r. S \W+ 'w duckande-fasen med hög fart och sedan svänger upp tll max-höjd eler ännu högre sedan han korsat S' akterspegel. Och om S är det mnsta sen med stt slam dunk är det ännu enklare för B att få en överlapp. Det här är ett område av de nya reglerna som v alla måste lära oss. På de flesta båtar stter ngen den perfekta postonen för att se om överlappen har nträffat vd det kr- tska ögonblcket. Aven ett match race med domare på banan, är det tveksamt om dessa kommer att befnna sg det rätta läget för att se överlappen. Det blr svårt för B att bevsa att hans för korsade S akterspegel, men väldgt lätt att bevsa att han därefter lovade. Såvda man nte kommer fram tll och allmänt kommer överens om att vssa båtar och/eller förhållanden (d v s stora vnklar mellan slagen) B får en överlapp vd tdpunkten för S' slag, så förefaller det därför som att de nya reglerna tar bort de flesta möjlgheterna för B att lova mot den båt som gör ett slam dunk - antngen under slaget, eller sedan båtarna seglat vdare en stund. Detta är goda nyheter för S. Dessutom kan S, när han är på väg n manövetn, numera börja ändra kurs upp mot vndögat (så länge som han ger B utrymme för att hålla undan) tdgare än förr (se den tdga lovnngen ovan), vlket bör elmnera alla möjlgheter för B att få överlappen och också göra det svårare för B att ducka. Hur som helst, närstuatoner på kryssen kommer alltd att nträffa. Om du tar dg tden att lära dg behärska dessa manövrar, både offensvt och defensvt, kommer dna resultat att uppvsa en klar förbättrng. De nya reglerna kommer att skapa nya stuatoner man kan utnyttja, lksom varatoner på den taktk som redan gäller. De seglare om har ett öppet snnelag och funderar på de nya möjlgheterna kommer att skaffa sg en fördel ute på kappseglngsbanan. Enlgt de nya reglerna kan B bara luffa.(lova mot en Ssom gör ett slam dunk B-h.'. en-överlåpp det ögonblck som S passerar vndögat. Om nte, måste B segla sn tllbörlga kurs under hela det överlapps-läge som följer, varvd han berövas ett potentellt medel för attack mot s under och efter dennes slag. o- 66 Peter Isler r seglare av vrldsklass och fast medarbetu"e Salng World. SEGLTNG

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

Utvärdering av "Monoaxeln" 8/1-93

Utvärdering av Monoaxeln 8/1-93 Utvärderng av "Monoaxeln" 8/1-93 Vd genomgång och provkörnng av monoaxeln fann v att den fungerade som det var avsett. V märkte dock att det krävs tränng och vana för att få flyt hanterngen. Vd körnng

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga

DOM. 2011-09- 1 6 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter (härefter A), sje bilaga Mgratonsöverdomstolen Avdelnng l DOM 2011-09- 1 6 Meddelad Stockholm (/Sda l (15) KLAGANDE Sekretessbelagda uppgfter (härefter A), sje blaga Ombud och offentlgt bträde: Advokaten Per Stadg Box 4129 102

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014

Nyckeln til arbete www.rattstodtillarbete.se 1 Till dig som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete 1 Tll dg som söker arbete 2014 Nyckeln tll arbete Copyrght 2014 Handkappförbunden Projektledare: Fredrk Lndgren Manus: Lena Henrkson, Textbolaget Stockholm HB Illustratoner: Sofa Wrangsjö

Läs mer

Folkrätten och kriget mot terrorismen

Folkrätten och kriget mot terrorismen Mänsklga demokrat Folkrätten FN I den här teorbakgrunden: presenterar v en överskt av folkrätten de hot den har utsatts för genom det onskränkta krget mot terrorsmen åskådlggör v FN:s roll ett väl fungerande

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Många krafter måste dra åt samma håll Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Sverge behöver större forskargrupper Många krafter måste dra åt samma håll Den globala kunskapskonkurrensen hårdnar Om

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7.

Framtidens Karriär. Industriföretagens och myndigheters imagevärde. Ta mångfald på allvar. Hetaste tjänsterna finns inom industrin. Sida 6 7. Framtdens Karrär Industrföretagens och myndgheters magevärde Intervju med Tord Hermansson, FoU-chef Volvo Personvagnar och Peter Haglnd, CIO Försvarsmakten om populartet bland ngenjörer. Sda 6 7 Ta mångfald

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecfka vllkor Dessa lånespecfka vllkor utgör tllsammans med de allmänna vllkoren för Akta Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 vllkoren för detta lån. De allmänna vllkoren tllämpas om

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid

Framtidens Karriär. Forskning och utveckling gruvbranschens framtid Framtdens Karrär Affärsdén är tre procent av att starta företag och genomförandet de resterande 97 procenten Välj väg utfrån det du själv är ntresserad av. Då gör du ett rktgt bra jobb Martn Lorentzon,

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång

BRUS. Öbacka EXTRA TUNT NUMMER. Tips och fakta om sjukdomar. Lättlästa böcker. Japanska konstformer. Baksidan: På gång Öbacka BRUS Mars 2015 EXTRA TUNT NUMMER 24 SIDOR Tps och fakta om sjukdomar Lättlästa böcker Japanska konstformer Baksdan: På gång Daglg verksamhets andra nya enhetschef INNEHÅLL 3 Turer med kärnkraft

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide

Power Ethernet WLAN DSL. Internet. Thomson ST585(v6) Installationsguide DSL Power Ethernet WLAN Internet Thomson ST585(v6) Installatonsgude Thomson ST585(v6) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta dokument,

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Thomas Östros, vd för Svenska Bankförenngen Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, affärsutvecklng och säkerhet Förankrad

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide

Power. Ethernet USB WLAN DSL. Internet Voice. Thomson ST780 (WL) Installationsguide DSL WLAN USB Ethernet Power Internet Voce Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Thomson ST780 (WL) Installatonsgude Copyrght Copyrght 1999-2007 Thomson. Med ensamrätt. Vdarebefordran och koperng av detta

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Det är vktgt att regelverken gör det möjlgt för försäkrngsbolagen att fylla sn roll på ett bra sätt Chrstna Lndenus, vd för Svensk Försäkrng Kundernas förtroende

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Psykatrkerrollen har erbjudt mg en frhet att skräddarsy mn egen yrkesroll Smon Kyaga, psykatrker och överläkare Läkare ska kunna fokusera på dagnostk, behandlng och det medcnska ansvaret Hed Stensmyren,

Läs mer

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en

Framtidens Karriär. Flexibel arbetstid och högre lön attraherar på mindre ort. Att arbeta som sjuksköterska på en Framtdens Karrär Sjuksköterska Arbetsbelastnng, vllkor och patentsäkerhet fokus Flexbel arbetstd och högre lön attraherar på mndre ort Erbjuder påverkansmöjlgheter, ansvar och varaton Den undersöknng som

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 3 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 3 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-20 13:14: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n denna tll oss av msstag. Därför

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Cancerforskning som gör skillnad

Cancerforskning som gör skillnad Denna tematdnng är en annons från Radumhemmets Forsknngsfonder Cancerforsknng som gör skllnad Ingår som blaga Svenska Dagbladet 18:e mars 2010 Cancerförenngen Stockholm pg 90 06 90-9 Stftelsen Konung Gustaf

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400

2013-04-16. Motion om bättre villkor för vissa grupper beträffande uthyrning av FaBo s lägenheter. Dnr KS 2012-400 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott Falkenberg FALKENBERG 2013-04-16 130 Moton om bättre vllkor för vssa grupper beträffande uthyrnng av FaBo s lägenheter. Dnr KS

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015

Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Tåget 2 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-02 17:19: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring DennA tematd nng är en från nextm e D A Foto: Fredrk Persson/Scanpx Jag är övertygad om att mobltelefonen kommer att vara ett av våra vktgaste verktyg för bankärenden och betalnngar nom några år Chrstan

Läs mer

Framtidens Karriär Läkare

Framtidens Karriär Läkare Fokus bör lgga på att läkare får lägga merparten av sn td på uppgfter som är värdeskapande för patenterna Anna Nergårdh, chefläkare Stockholms läns landstng Framtdens Karrär Läkare Hälso- och sjukvårdens

Läs mer

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior

Resultat av egna ord-frågorna i Föräldrajuryn om skolkafeterior Resultat av egna ord-frågorna Föräldrajuryn om skolkafeteror Fråga 3 Här har du möjlghet att med egna ord utveckla dtt resonemang krng skolkafeterornas funkton. Kommentar Jag tycker det är mysgt med kafeteror

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Framtidens Kommuner & Landsting

Framtidens Kommuner & Landsting Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Framtdens Kommuner & Landstng för tllväxt och sysselsättnng SKL för harmonserng nte centralstyrnng Lärarförbundets skolrankng 2014: Vellnge

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Annons DennA tematd nng är en Annons från nextm e D A Annons Med utvecklngen kommer många nya utmanngar och nya konkurrenter Johan Hansng, chefsekonom på Svenska Bankförenngen. Fokus borde lgga på hur

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Måsen 12 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-25 10:50: Hej, I enlghet med mal från er råkade n skcka n er rapport tll oss stället för

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld

Denna tematidning är en annons från NextMedia. Forskning recept på framgång i en globaliserad värld Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Forsknng från dé tll applkaton Möjlgheter tll nnovaton fnns all forsknng Forsknng recept på framgång en globalserad värld Nya modeller krävs för att

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer