Plötsligt duckande Sikta på en kollisionspunkt mitt på den andra båten, fall ai kraftigt, och halvr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "furerc@refu#ffi Plötsligt duckande Sikta på en kollisionspunkt mitt på den andra båten, fall ai kraftigt, och halvr"

Transkript

1 och hur man ska ducka, la-boga och 'slam dunka', sö skaffar man stg kontroll över åe lagen då man skar kurs med onrån båt. Lar man stg nar ", Av Pefer lsler ofta om centmetrar. lera spelet genom att r när man befnner sg täta och sedan gör ett bra slag över tll styrbord, kan man skaffa sg kontrollen över sn kon- andra båtar. Första steget AT reglerna bra. Kan man reglerna s självförtroende trånga lägen, lksom de möjlgheter man har att på bästa sätt utnyttja de tllfällen som erbjuds. Nästa steg är att lära sg den båthanterng och de taktska val man har när man möter en annan båt. I den här artkeln ska v ttta 3. Babordshalsen är det 'långa' slaget upp mot märket. Varje gång man kommer ul det vänstra hörnet av banan (e'ller om närmare på tre vanlga manövrar kurrent. 'plötslgt' och man kan göra det med 'öppna valmöjlgheter'. Der perrexrn DUcKANDET: I den bästa av världar, där S håller sn kurs, har B möjlgheten att utföra det perfekta duckandet. Konceptet lknar den 'perfekta' starten fall av tdgt för att bygga upp fart och sväng sedan mjukt upp tll dkt bdevnd, på gränsen tll att pna, vd sannngens ögonblck. Vd duckande nträffar detta då man passerar mllmetrar bakom akterspegeln på S. Då, när man kommer ut på andra sdan, så går man fortare och har bättre VMG än S. Nästa gång man möts, om allt annat är lka, så kommer S nte att kunna gå framför. Innan v tttar på de andra typerna av Tre $ätt"att ducka som nträffar på kryssen när två båtar närmar sg t_ \* varandra på motsatta halsar: duckandet, läbognngen och'slam dunk'. Alla har med varandra att göra (ett slam dunk kan t ex följa på ett duckande), men v ska ttta på varje moment för sg. V ska nte bara behandla den offensva sdan av varje stuaton, utan också undersöka vad det fnns för möjlgheter att försvara sg. Eftersom varje stuaton börjar med båtar på motsatta halsar, kommer jag att kalla den båt som nlednngsvs lgger på styrbordsslaget för 'S' och den andra båten för 'B', även om 'S' under manövrerandet slår över tll babord och vce versa. Plötslgt duckande har sn arsenal om det används med omdö- me. När man duckar offrar man dstans åt lovart, så det behövs goda skäl för att göra det. Jag kan tänka mg tre skäl för båtar som kommer för babord: 1. Man vll komma ut på banans högra sda av strategska skä1. Ett gynnsamt vndskft, mer vnd eller bättre ström kan mer än kompensera för för den nledande förlust man gör när man duckar (vlket kan handla om uppåt två båtlängder om man nästan kan gå för om styrbordsbåten). 2, Man vll få fördelen av att ha stvr- bordhalsen nästa gång man möter den andra båten. Detta kan vara ett kraftfullt vapen; om man duckar på ett effektvt sätt 62 Fall av tdgare och lte djupare än vd ett ::: : perfekt duckande; sväng upp tll max= höjd just nnan du når aktern på S s d HUR MAN DUCKAR Ibland måste man offra lte för att tjäna mycket. Denna taktk är svår att acceptera för nykomlngar kappseglng, men det kan vara ett av de mest värdefulla vapen man öppna valmötlgheter Skta på en kollsonspunkt mtt på den andra båten, fall a kraftgt, och halvr % B mllmetrar mellan båtarna ' n-, o., väljer aft gå bakom har du tre valmöjtgheter. Vlket sätt att ducka du använder beror på hur du tror att styrbordsbåten kommer att reagera. om den nte lägger märke tll dg kan det'perfekta duckandet'fungera. om du tror att den tänker slå på dg, måste du överväga något av de andra alternatven, beroende på s'ra'es ; ".:::::::e märket har lagts ut för långt ut tll höger) så kommer man att leta efter en möjlghet att gå rt åt höger. Ett väl awägt duckande kan ge dg en placerng lä och framför kon- duckande ska v gå genom de saker som kan gå snett nar män drckar. Man kan mssbedoma målet och kolldera eller, vanlgare, ge upp för mycket dstans (all över"en halv bågedd äoacceptabeltj. Styrbordsbåten kan göra ett slam dunk-slag på dg, kurrenten på det långa slaget. Det fnns tre olka sätt att ducka. Man kan göra det'perfekt', man kan göra det ellertoml-bogadg.faktumar,atgenoå Reprnted by permsson from Salng World, May 1997 by The New York Tmes Company Magazne Group. Seglng s the exclusve Lcensee of The New Tmes Company Magazne Group. SEGUNG

2 att vsa sn hand och falla av tdgt för att - " göra det 'perfekta' duckandet, så gör man det enklare för S nte bara att slam dunka eller lä-boga, utan också att genomföra ett bsarrt scenaro som tllåts av de nya reglerna: S kan falla av och möta dg. Om B faller av tdgt, är det numera tllåtet för S att också falla och styra mot B (så länge som S nte bryter mot nya Regel 16). När B faller av mer kan också S göra det, och så vdare och så vdare tlls de båda gppar. Medan detta kanske är mer vanlgt match racng, är det ändå nte otänkbart att det kan hända även ett fleet race. Der plörslrca DUcKANDET: Ett duckande som sker plötslgt och abrupt är ngen vacker manöver, men det kan vara effektvt om man absolut måste ut på högra sdan och om man tror att en slam dunk-attack är - rg (mer om detta senare). Styr på koll-, Att ducka 'plötslgt' rskurs mtt på S ända tl ssta sekunden, \a-r sedan kraftgt för att slnka ner bakom hans akter. Genom att falla av ssta ögonblcket hndrar man S från att slå eftersom han antaglgen skulle obstruera dg enlgt - 'gel 13; när väl S har möjlghet att slå är \ -edan på väg mot fr vnd på högra sdan. :r)ucxaruoe 0s4.s/g, * MED öppna valmöjlicheter: De 'öppna valmöjlgheternas' duckande är som ett verklgt konservatvt perfekt duckande. Det är ytterlgare ett sätt att försvara sg mot ett slam dunk och används när man vll hålla sg kvar på motsatta slaget, ur fas med fenden. Md detta duckande faller B av tdgt så att, när han når S' akter, redan har svängt upp tll lte drygt max-höjd, varvd han lämnar ett anngen större gap än vd ett perfekt duckande. Om S slår, kan B också slå samtdgt. Denna manöver är nget för folk med svaga nerver; om man gör det rätt, kan man svära på att båtarna kommer att kolldera. Men med övnng kan man skaffa sg självförtroende. Om S nte slår, kan man fortsätta på lycklga gatan efter att ha offrat bara lte mer dstans än vd ett perfekt duckande. tlär man planerar ett duckande är det \rrtgt att vara medveten om S' taktska vapen, varav ett är slam dunk (se nedan). 51e-,-;V.Å?t Ett annat är, tack vare de nya reglerna, ett I\* _ drag som utnyttjas av match racng-seglarna - den tdga lovnngen. Så här fungerar r. Med färre restrktoner när det gäller \rt and.u kurs, får S lova upp tdgt, medan B fortfarande är en båtlängd eller så bort (men närmar sg snabbt!). Så länge som S nte lovar förb vndögat, har han fortfarande rätt tll väg. Med ett hnder rakt framför nosen, som dessutom tycks vara på väg att utföra ett tdgt slam dunk, är B ställd nför ett dlemma och har nte mycket td att bestämma sg för vad han ska göra. B kan antngen falla av ytterlgare (d v s fortsätta duckandet), vlket kunde resultera en mycket ful ssta sekunden-manöver där B halvvndar n bakom S. Eller också kan B slå över tll styrbord ett försök att gå en annan väg än den (som det tycks) stagvändande S. Om S sköter korten rätt, blr B:s sannolka beslut det senare, vlket gör att S kan falla av gen för styrbord och hamna ett läge med nosen strax framför B, som därmed låses lä. Detta är möjlgt med vssa båtar och förhållanden eftersom S bara behöver göra halva svängen jämfört med B SEGUNG Betta år det mlnst snygga äåttet att ducka: Det plötslga duckandet används när man absolut vll komma ut på banans högra sda och nte vll rskera att någon slår på en. * Håll dn kurs tll ssta sekunden, fall sedan av kraftgt. 2: Du kommer att lgga på halwnd när du seglar förb bakom aktern på styrbordsbåten. =* Sväng upp tll bdevnd ungefär en halv båtlängd senare. Foton av Sally Samns

3 fjl att haurna fjl 2 sr-*'=.----= å=*=:----= :E ---:=:- s1r'rbords hals gen (clet kanske aldre bll eflektvt lättvkrga jollal sour kan clra nvtl- -\'ett klaltlullt rullslag). Onr B stället ltjr att slå plörslgr väjer at1 1ör-söka clucka genon'r bakom aktcrn på S. r'skelrr resultatet att nte hellel' bl särsklt bra. Eftcrsont S hal ett kraftet för'språng orn hon vll slå ör,er tll babold kan hon söra ett ellektvt slarr clunk. Vad ska clz stackars B gör'a'l Den lrsta taktken är att nrnra sg S nrecl ctt extra konsen'atvt cluckanclc a\/ t\/pen 'öppna valmöjlghcter'. Onr S ctå e)r.cn tclg lovnng. komrler B leclan alt \jara ganska lrg och behör'cl nte gör'a en ylcl ssta sekunclenlallnng för att korrn'ra genorr och ut fr vncl p: babordshalscn. Onr clcn hgl-a sclan av banan av n:gon anle clnng är slarkt svr.rrracl. kan S vlja att f rekor.nma cle polentclla rskerna ntcd a1t Io'a r-rpp ellel slarr-r clunka genom att helt cnkclt sl på B:s lä-bog. Lncler cle samla r-cglcrna verkacle detta clrag nte slsklt bla. eltcrsor.r.r B olta 'ar 1'är'cl rnecl att ndra kuls f r att clucka.jlrst n:r.s nleclcle stt slag. Mcn nl nrln nll tagl Lrorl clen ontr,ända bcvsbrrrlan (clen slgr'änclandc bå1en mrstc bcvsa att clcn nlc slast Iör' nåra) Llr' ll\ l r',*ll'1tlr. krrtt tlult tr tt]lrnjr ct'ttuttte la \rara ganska slker lrr- S. sa lnge sorr S slu- valten sorn lggcr uncler B:s kortrpasskurs. Rcgcl 16 b(rl ge S tllrcklet skvclcl l'r'n varje vclare kulsncllns av B när S väl hal passerat vncl)ga1. tå-bognrhtg Meloclen alt lä-boga anr,äncls ofta av er.t baboldsbl som rnöter cn stvrborclsbå1. De1 kan vara e11 kraltlullt vapcn. särsklt pr en barta nrecl baboldsrr-rnclnngar. Måle1 rnecl cn l-bognng är alt avsluta sn stagr,ånclnng s nra l (och ntecl clen csna l'ören slr'ax 1'r'am1ör clen andra båtens för) at1 konklrrrenlen hamnar ens strcla vnd. Dct kan för'stonc kanske vtra s\'åt't att fjrestlla sg hul sr,r effekten av störcl vnd krn vu'a lot'urt orr ens trzt. men har ntan \'all lått upplcva det själv s:1 tvvlar r.nan nle := = långrc. Forst g2llel de t att avgöra on.r en l:-bosnrng konrrlel alt l'ungcra. Genelellt sett kan mar.r säga. alt om bda brtalna skulle lortsä1ta på sna kursel och B:s för skulle 1r'ä11'a S. clä är' en lr-bognng nget altelnatr,. Omvnt gäller. a1t onr båtarna genom att fortslla sna kur-ser och S' för' skulle trlfla B. cl: lnns clet en chans att lä-bognng kan l'ungela. Ju stcjn'e leclnng B har. desto bttre r odclsen för en frantsångsr.k lä-.. -'l-rr bognng. Nlr man :r säker- på att en lä-bognng kzrn l'unqela. måste rn:rn bestmma om det är en bra d6 att genorrföra den. Det fnns flera anlednngar tll att det kan vara det: Den vnstra sdan av banan är'g)/nnåtd a\/ strategska skä1. St1'rbor-dsslaset är det 'lrnsa' slaset tll rrär'ket. Man vll skada S Ått lå-boga är ett offensvt drag som vanlgen används av en babordsbåt som vll komma ut på banans vänstra sda, före en annalkande styrbordsbåt. 1 Bedöm först om det går att lä-boga - eftersom styrbordsbåtens för skulle träffa babordsbåten om de båda fortsatte på sna kurser, är svaret ja. 2 Båten för babord slår ssta ögonblcket, varvd hon 3 hamnar tätt lä och med fören framför styrbordsbåten, vlket 4 gör att denna kommer att lgga störda vndar. 64 geuom att tvnga honofn att göra extra slag. ellcl ett slag ut nlot os\/nnsannla förhärlanden. Fr rnaxr.nal utdelnng bör B r'änta rned sla.eet tll ssta qekurrtlen. r)ren ntc serrrle. för' då kommer B att störa S på ett legelvdrgt sätt. Åtcrgen är clet borttagande t av SEGLTNc

4 GFeere #esffk bevsbörclan 1r'ån r-cglclrta sottt kart rret,a hur cle t hela g:r. B hat' lor'1l'artncle elt kr.altgt nclaurenl at slä så nära S sonr rrr jlrgt. och S kan prolcstcra ont han trtser a1t B:s attack tvngacle honorr att nclra kuls nnan B nåclcle,.t clkt trclevncl p: nt'a halse n. Frnvaron av klaltsulen onr bcvslrör'cla blr 1'örnrodlgen tvcllgast prolcstrllmlnet. clr (ont clet ät' tttotstt-clga r ttnesntrl) julvn s^nnol kt avsltt- S' pr-o1cst. Ft' S ger- clc nva rc.le rna en nv r'(jrclsc- behve r nlc lrne,t'e hrlla sn konrnät'b Itärtu:r sg. Dcn gatttla t'cseln ga\' B ctt ntvckct staclgt ntål att skta p. Men clct är'olla11 hut'uvcla S'nll 1r'hct lrhct - S passkurs gei honor.r.r ett e [leklyt Yapcn lör' att 1ol-- mot I-bogrtns. S kan upltcnbat-lgen 1'alla av ner mot hallvncl och tlrrttecl tvnga B att slz ör'er-en lg.c f l och då. nr' P 'lår'. lova tllbaka Lrpp len tll clkt bclc1 lr att rppna upp ctt nrcllanrllnt ntclsvar':r sg bå1ar.na. N4cu vacl t.änal S etenllecn pa clctta. cltcrsott.t B gc:rom ltt slt lclgale kommcr- att hlnrta llngt'c 1t-ant el'ter' stt slag tll sn'rbor.cl'.) S' tlacltoncllt f jt-sva' nto1 cn I2-hogn ng l.,r at1 göl'a r.uccl qocl lart tllot lolrrl när' B slår. S vll hanrna tllrucltlgt lngt lovarl om B 1'ör att kotttntt ttttclatt clenttcs störcla vnclar. Orn B tttsstreclntel tttant vern ellet gal clt cllgl slag. kart cletla rtt möta konlrontatoncn lu:rtt sccllrt 1a c11 kra11e.t'ltlr'' lo\/al'tskl\/ b\/las ntol 1'a11 l'r-arttrt och attvt-tdas lll att köra cver.b. C)m B gcnonr'l err bra läbognng och clct f ntts go11 onr plats tll höger pr banan (ocl nsen spcccll anlcclnng att stanna fr stvlbolcl på bckostnacl av falt). cl bör' S slå bort nnan hau ttpprr far-1. Det f nns nbl'g,gcla r.ske r Iä-bosnns. Om B mssbedt)mcr katt ltatt sl f l nla och grra sg skvlclg tll lcgclbrotl. Onr B f t' 3 ett cllgt slag p g a r'åsol cllcl l'claktg brthanlcrng. kan han koltttt.tt att ltattttla Ittccl fören bakortt S. Lka lla lan clct g'r onr B 'lssbcclömer- l ör'hnl lartclcnl. Dc t t a t' r'arl- r-r-rvckct lätt yncl cllcr- ntyckct hrr-t vaclel nt'cle n clstans tttatt l)t'lotat' cn staqr'änclnng år stöt'rc. I clessa lgen lan cn l- bognng bl ett slam clttnk tlot cn slv n-een vacket' syul 5LAÅ4 DUNK seglacle jag hörde termetl'slan't jag sor.t.t gäst p I 2:an Fr-eedor-r-r. n-red Denns Conner sonl rol-s- För'sta gången dunk' rlan. uncler en ör'nngsdag undet' hans frarrgångslka Amet'ca's Cup-kampanj V 1åg Iör st1'rbord och när v nät'made oss sparrngbåten. sa storsegeltrl-ntraren John Malshall. "Ttla nul". Den andrzt 12:an dr-rckacle bakon'r oss. r'an'd Counetslog ovanför'den ocl skaffade sg en stalk kontlollpostor.r. "Det där var ett 'slam dunk'!'' log shall. Efter to år-på rratch lacns-banorna har IVIar jag också lär't rrg behärska slam dunk. Enkelt uttrl,ckt nträlfar ett slarr dunk när S slrr på en duckande Bl rnen det fnns r-nånga varatoner utför'artde och resultat. Om det görs effektr,l. rtnebär' ett slalr dunk nte bara att B låses ett 1äge där han nte kan slå för att kot.t.trua fr-. det get'också S möjlgheten att tjäna dstans clär'1ör' att SEGLTNG 't styrbordsbåt som vll störa en babordsbåt som försöker ducka. lnlednngsvs börjar babordsbåten stt duckande ner bakom styrbordsbåten. 2 51yl6ordsbåten påbörjar sn sväng när babordsbåten når hans akter (eller lte tdgare); han fullbordar stt slag så att hans för lgger framför läbåten, varvd denna fastnar ett läge där den nte kan slå tllbaka. 3 Nu kan lovartsbåten tjäna om den har bra båtfart. han kan hlla cn httgle l'ar1 stt osttjrcla spår. Men clet lnls tyr'åt-r ngen gat-ant lör.at1 et1 slam dunk ska l1'ckas. Mot en kunrlq konkurrent kan clet helt enlcll resultela att bztama delar på sg. Ätcrgen är clet så att tvpen av bå1. r'ncl- och sjöförhllanclen och de relatva fat'terna hos de 1r'å båtarna påverkal om ett slan dunk kommet'att fungela. Jag förskel redan för-e t1nt1 21vgöra on förhållandena är. g1'nnsamrlla för slanr dunk. och även ott.t cle är det. sr unclvket'r' manör,eln om v tllfällgt gåt' långsamt p g a att v.just slagt eller mött en störande \'åg. Nrr.ett slam dunk nte fr,rngerar.så nnebär det att det llla ör'eltag S halt 1örvancllas tll en stor förlust - ned B sorn r.ned full fart seglar genorn hans lä - r'lket tvt.rgar S att slå bor-t. r'alvd han både förlorar lednngen och fördelen av att Ita stvr-bordshals vd nästa mö1e. Låt oss ta en närlnare ltt på effekten av cle nya lcglerna när' clet gäller slarr dunk. Uncler de gamla reglet'na hade S en bättle chans att få ett slarr-r dur-rk att futtgera om han kunde slr och konrna en poston clär 65

5 Försvar mot lä-hognng han befann sg mast tvärs; därgenom hndrade han B från att lova (luffa) så länge överappen varade. Under de nya reglerna går gränsen för när B får lova gentemot en S som är på väg att genomföra ett slam dunk vd det ögonblck när S passerar genom vndögat. Om B vd detta ögonblck har överlapp (d v s hans för korsar en nje dragen parallellt med S' akterspege), då har B 'lovnngs-rättgheter' (även om nya Regel 16 förändrar de typer av lovnngar som är tllåtna). Om det nte förelgger någon överlapp detta ögonblck är B begränsad av Regel 17.1 och får nte segla högre än sn tllbörlga kurs (som sannolkt är dkt bdevnd) så 1änge överlappen varar, även medan S håller på att fullborda stt slag och svänger ner mot dkt bdevnd. Det enda undantaget är om B slår bort. Vd första anblcken verkar det svårt för B att skaffa sg lovnngsrättgheter vd ett slam dunk. Men genom att undersöka scenarot på en datorserad seglngssmulator har jag kommt fram tl att det är möjlgt för B att skaffa sg en överapp vd det kr- tska ögonblcket om han kommer n Byglfa upp larten och ta ett klv ål torrart är en styrbordsbåts försvar mot en OäOorasdals planer på att lä-boga. S kan ntalt falla av från dkt bdevnd, vlket tvngar B att slå tdgare, för att sedan höja gen och ta sg mot lovart genom att pna höjd (genom att överskota seglen) medan B slår (S1). Detta öppnar upp ett mellanrum sdled och får S att halka lte bakåt, där hon kan leva med B's störda vndar, åtmnstone tllfältgt (S2). Om S skulle ha fortsatt rakt fram, skulle hon helt enkelt ha hamnat B:s störda vnd. Förelgger E-fueför överlapp {r. S \W+ 'w duckande-fasen med hög fart och sedan svänger upp tll max-höjd eler ännu högre sedan han korsat S' akterspegel. Och om S är det mnsta sen med stt slam dunk är det ännu enklare för B att få en överlapp. Det här är ett område av de nya reglerna som v alla måste lära oss. På de flesta båtar stter ngen den perfekta postonen för att se om överlappen har nträffat vd det kr- tska ögonblcket. Aven ett match race med domare på banan, är det tveksamt om dessa kommer att befnna sg det rätta läget för att se överlappen. Det blr svårt för B att bevsa att hans för korsade S akterspegel, men väldgt lätt att bevsa att han därefter lovade. Såvda man nte kommer fram tll och allmänt kommer överens om att vssa båtar och/eller förhållanden (d v s stora vnklar mellan slagen) B får en överlapp vd tdpunkten för S' slag, så förefaller det därför som att de nya reglerna tar bort de flesta möjlgheterna för B att lova mot den båt som gör ett slam dunk - antngen under slaget, eller sedan båtarna seglat vdare en stund. Detta är goda nyheter för S. Dessutom kan S, när han är på väg n manövetn, numera börja ändra kurs upp mot vndögat (så länge som han ger B utrymme för att hålla undan) tdgare än förr (se den tdga lovnngen ovan), vlket bör elmnera alla möjlgheter för B att få överlappen och också göra det svårare för B att ducka. Hur som helst, närstuatoner på kryssen kommer alltd att nträffa. Om du tar dg tden att lära dg behärska dessa manövrar, både offensvt och defensvt, kommer dna resultat att uppvsa en klar förbättrng. De nya reglerna kommer att skapa nya stuatoner man kan utnyttja, lksom varatoner på den taktk som redan gäller. De seglare om har ett öppet snnelag och funderar på de nya möjlgheterna kommer att skaffa sg en fördel ute på kappseglngsbanan. Enlgt de nya reglerna kan B bara luffa.(lova mot en Ssom gör ett slam dunk B-h.'. en-överlåpp det ögonblck som S passerar vndögat. Om nte, måste B segla sn tllbörlga kurs under hela det överlapps-läge som följer, varvd han berövas ett potentellt medel för attack mot s under och efter dennes slag. o- 66 Peter Isler r seglare av vrldsklass och fast medarbetu"e Salng World. SEGLTNG

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk

Lösningar modul 3 - Lokala nätverk 3. Lokala nätverk 3.1 TOPOLOGIER a) Stjärna, rng och buss. b) Nät kopplas ofta fysskt som en stjärna, där tll exempel kablar dras tll varje kontorsrum från en gemensam central. I centralen kan man sedan

Läs mer

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-05-06 Meddelad i Stockholm I' ~~ KAMARRTTEN I STOCKHOLM Mgratonsöverdomstolen Avdelnng 1 DOM 2010-05-06 Meddelad Stockholm Sda 1 (3) Mål nr UM 1259-10 KLAGANE Offentlgt btrde: ÖVERKAGAT AVGORANDE Länsrättens Stockholms län, mgrtonsdomstolen,

Läs mer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis!

Bras-Spisen, ett bra val till din öppna spis! Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet. Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många år av tre olka patent.

Läs mer

odeller och storlekarw

odeller och storlekarw odeller och storlekarw Bras-Spsen, ett bra val tll dn öppna sps! Bras-Spsen nsats var före sn td när den kom ut på marknaden mtten av 80-talet Eldnngsteknken och rökkanalsystemet skyddades under många

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Nyheter i Kappseglingsreglerna Mycket kort sammanfattning för Snipeseglare

Nyheter i Kappseglingsreglerna Mycket kort sammanfattning för Snipeseglare Nyheter i Kappseglingsreglerna 2009 2012 Mycket kort sammanfattning för Snipeseglare Vart fjärde år, året efter en Olympiad, revideras kappseglingsreglerna. Vissa gånger är ändringarna stora. Denna gång

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

Lättvindssegling Bo Rogalin Regler

Lättvindssegling Bo Rogalin Regler Kappsegla 2015 Agenda Lättvindssegling Revning Storsegel Regler SRSp Bo Rogalin Torbjörn Gunnarsson. Lättvindssegling Agenda Lättvindssegling Revning Storsegel Regler SRSp Bo Rogalin Torbjörn Gunnarsson.

Läs mer

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1

hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:00 page 19 #1 Runstenstur Vänge V Vänge Runstenstur Vänge Carn Ax Vd Åltomtabro Från järnvägsvadukten vd Åltomtabro ser man ut över de stora gärdena. Det blänker ett ltet

Läs mer

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok

IN1 Projector. Snabbstart och referenshandbok IN Projector Snabbstart och referenshandbok Läs häftet med säkerhetsanvsnngar nnan du nstallerar projektorn. Packa upp kartongen Detta fnns med: Ljud- och vdeokablar är nte nkluderade. Du kan köpa dem

Läs mer

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG.

SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLIGT - PA DET STADIUM., SOM PROJEKTET F N BEFINNER SIG. ' ~ REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK CGDTEBORGS HAltNDAG 26/9-85) ATT 6E REDERNÄRNGENS SYN PA SCANDNAVAN LNK ÄR NTE BARA. SVÅRT UTAN SNARARE OMÖJLGT - PA DET STADUM., SOM PROJEKTET F N BEFNNER SG. DE

Läs mer

Kappseglingskurs. Tillfälle 2

Kappseglingskurs. Tillfälle 2 Kappseglingskurs Tillfälle 2 Agenda Startprocedur (Flagga I,Z,Svart) Repetition Regler KSR 10 17 Taktik Starten Och lite om första kryss. Regler KSR 18 21 KSR 26 KSR 30.1 KSR 30.2 KSR 30.3 Repetition KSR

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 TEKNSKA HÖGSKOLAN LNKÖPNG nsttutonen ör Fysk, Kem och Bolog Gala Pozna Tentamen mekank TFYA6 Tllåtna Hjälpmedel: Physcs Handbook utan egna antecknngar, aprogrammerad räknedosa enlgt F:s regler. Formelsamlngen

Läs mer

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts?

Om ja, hur har ni lagt upp och arbetat i Grön Flagg-rådet/samlingarna med barnen och hur har det upplevts? I er rapport dokumenterar n kontnuerlgt och laddar upp blder. N beskrver vad n har gjort, hur n har gått tllväga arbetsprocessen och hur barnen fått nflytande. Här fnns utrymme för reflektoner från barn

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman

Handlingsplan. Grön Flagg. I Ur och Skur Pinneman Handlngsplan Grön Flagg I Ur och Skur Pnneman Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-23 12:55: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor. Se er själva

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 2010 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15-10 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale

Attitudes Toward Caring for Patients Feeling Meaninglessness Scale Atttudes Toward Carng for Patents Feelng Meannglessness Scale Detta frågeformulär handlar om olka exstentella känslor, tankar, förståelse samt stress som kan uppstå vården av patenter lvets slutskede.

Läs mer

Generellt ägardirektiv

Generellt ägardirektiv Generellt ägardrektv Kommunala bolag Fastställt av kommunfullmäktge 2014-11-06, 223 Dnr 2014.0450.107 2 Generellt ägardrektv för Fnspångs kommuns drekt eller ndrekt helägda bolag Detta ägardrektv ska antas

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo lamnatgolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V

II{FORMATIOFI TrR 1 BRF MAJROPARKE]V {FORMATOF TrR BRF MAJROPARKE]V ÅngTs FoRSTA MEDDELAYDE 9 l. TT STYREL.ST'TT 999-03-05.', :.. r.:;..a Årsstämman999 Tden går nu så fort att v redan är framme årsstämmotder. Årsstämman är beslutad att äga

Läs mer

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg

2 Jämvikt. snitt. R f. R n. Yttre krafter. Inre krafter. F =mg. F =mg Jämvkt Jämvkt. Inlednng I detta kaptel skall v studera jämvkten för s.k. materella sstem. I ett materellt sstem kan varje del, partkel eller materalpunkt beskrvas med hjälp av dess koordnater. Koordnatsstemet

Läs mer

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak.

Partikeldynamik. Fjädervåg. Balansvåg. Dynamik är läran om rörelsers orsak. Dynamk är läran om rörelsers orsak. Partkeldynamk En partkel är en kropp där utsträcknngen saknar betydelse för dess rörelse. Den kan betraktas som en punktmassa utan rotaton. Massa kan defneras på två

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan

Handlingsplan. Grön Flagg. Pysslingförskolan Gläntan Handlngsplan Grön Flagg Pysslngförskolan Gläntan Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-19 11:18: Vlka fna och vktga utvecklngsområden n valt - det n gör kommer säkert att skapa engagemang och nyfkenhet

Läs mer

Hjälpmedel: Penna, papper, sudd, linjal, miniräknare, formelsamling. Ej tillåtet med internetuppkoppling: 1. Skriv ditt för- och efternamn : (1/0/0)

Hjälpmedel: Penna, papper, sudd, linjal, miniräknare, formelsamling. Ej tillåtet med internetuppkoppling: 1. Skriv ditt för- och efternamn : (1/0/0) Prov ellära, Fya Lugnetgymnaset, teknkprogrammet Hjälpmedel: Penna, papper, sudd, lnjal, mnräknare, formelsamlng. Ej tllåtet med nternetuppkopplng: Elektrsk laddnng. Skrv dtt för och efternamn : (/0/0).

Läs mer

Förklaring:

Förklaring: rmn Hallovc: EXTR ÖVNINR ETIND SNNOLIKHET TOTL SNNOLIKHET OEROENDE HÄNDELSER ETIND SNNOLIKHET Defnton ntag att 0 Sannolkheten för om har nträffat betecknas, kallas den betngade sannolkheten och beräknas

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Hässlegårdens förskola 15 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-15 15:26: N har på ett engagerat och varerat sätt arbetat med ert Grön flagg-arbete.

Läs mer

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson

Slagsidan 1-2009. Medlemstidning för Wisby Segelsällskap. Bild:Sten Jönsson 1-2009 Medlemstdnng Wsby Segelsällskap Årgång 4 Bld:St Jönsson 62 Kappseglngarna WSS 2008 Klubb gomde under 2008 sex styck sanktonerade kappseglngar vlka alla ngck klubbmästerskap fyra dstrktmästerskap

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det?

Arbetslivsinriktad rehabilitering för sjukskrivna arbetslösa funkar det? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Uppsats fortsättnngskurs C Författare: Johan Bjerkesjö och Martn Nlsson Handledare: Patrk Hesselus Termn och år: HT 2005 Arbetslvsnrktad rehablterng för

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor

Handlingsplan. Grön Flagg. Bosgårdens förskolor Handlngsplan Grön Flagg Bosgårdens förskolor Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 14:16: Det är nsprerande att läsa hur n genom röstnng tagt tllvara barnens ntressen när n tagt fram er handlngsplan.

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 4-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande

Skoldemokratiplan Principer och guide till elevinflytande Skoldemokratplan Prncper och gude tll elevnflytande I Skoldemokratplan Antagen av kommunfullmäktge 2012-02-29, 49 Fnspångs kommun 612 80 Fnspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@fnspang.se

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse

FRISKIS&SVETTIS. malmö VERKSAMHETS. berättelse FRISKIS&SVETTIS malmö VERKSAMHETS berättelse 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 2 Lasse Twetman heter jag och är chef för Malmöförenngen vlket jag vart sen starten 1979, först Sk Club Skåne, sen den förenng

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

N A T U R V Å R D S V E R K E T

N A T U R V Å R D S V E R K E T 5 Kselalger B e d ö m n n g s g r u vattendrag n d e r f ö r s j ö a r o c h v a t t e n d r a g Parameter Vsar sta hand effekter Hur ofta behöver man mäta? N på året ska man mäta? IPS organsk Nngspåver

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Arken 14 nov 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-11-14 09:03: Ännu en gång har n skckat n en mponerande rapport. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal

Bofakta. Brf Äppelblom Hildedal Bofakta ldedal 2 Välkommen hem Att flytta tll ett nytt hem är alltd lka spännande. Att dessutom flytta tll ett helt nybyggt hem, där ngen bott tdgare, är extra specellt. ldedal Park förenar både grönska

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Sagomossens förskola Handlngsplan Grön Flagg Sagomossens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-11 12:42: Det låter som en bra dé att ntegrera mljörådet förskolerådet som har en sån bred representaton. N har vktga

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

Kvalitetssäkring med individen i centrum

Kvalitetssäkring med individen i centrum Kvaltetssäkrng med ndvden centrum TENA har tllsammans med äldreboenden Sverge utvecklat en enkel process genom vlken varje enskld ndvd får en ndvduell kontnensplan baserad på hans eller hennes unka möjlgheter

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Utbildningsavkastning i Sverige

Utbildningsavkastning i Sverige NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Markus Barth Handledare: Bertl Holmlund Vårtermnen 2006 Utbldnngsavkastnng Sverge Sammandrag I denna uppsats kommer två olka

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Strategisk Planering! Varför det?

Strategisk Planering! Varför det? Strategsk Planerng! Varför det? Strategsk planerng är processen för att utveckla och behålla en lvskraftg kombnaton av organsatonens mål, kompetenser, resurser och dess föränderlga marknadsmöjlgheter"

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Näckrosen Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Näckrosen Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-07-28 12:15: N har vktga och spännande utvecklngsområden krng tema. Utmana gärna barnen med öppna frågor de olka utvecklngsområdena

Läs mer

GRÖN GUIDE. För Gröna tränare Guiden utgör ett kom ihåg - underlag med målbilder som hjälp för tränaren i träningsarbetet med gröna seglare.

GRÖN GUIDE. För Gröna tränare Guiden utgör ett kom ihåg - underlag med målbilder som hjälp för tränaren i träningsarbetet med gröna seglare. GRÖN GUIDE För Gröna tränare Guiden utgör ett kom ihåg - underlag med målbilder som hjälp för tränaren i träningsarbetet med gröna seglare. Observera att flera målbilder kan ses som överkurs eftersom de

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600..

Monterings- och bruksanvisning. VideoTerminal 2600.. Monterngs- och bruksanvsnng VdeoTermnal 2600.. Innehållsförtecknng Beskrvnng...3 Montage...4 Demontage av glasplattan...5 Användnng...5 Vanlga samtal...6 Ta mot samtal... 6 Genomsläppsfunkton... 7 Avsluta

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ

DOM. Meddelad Malmö. Trelleborgs tingsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se bilaga A. Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ . Nummer DT 1224 l (9) 000AD01.SAM Överklagat avgörande Trelleborgs tngsrätts dom 1995-10-19, DT 556, se blaga A Klagande Gustaf Them, 160628-4519 Barsebäcksgatan 64, 216 20 MALMÖ Ombud Bolagsjursten Lef

Läs mer

Viktig information från din kommun!

Viktig information från din kommun! Vktg nformaton från dn kommun! Att bry sg om, är att öka tryggheten för oss alla! Foto: Johnny Franzén V vll alla uppnå det goda lvet. Där är tryggheten och säkerheten vktga beståndsdelar. Därför är de

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2013 EBI slista % (UTANFÖRBINDELSE) PÅ VEKLUNDHs_ STÅLPLOGÅB_ OCH LANDTBBUKSBEDSKAP -. SAMT Ä ÅKDON M. M. FRÅN yaprn;m5 (FÖRR A HJELMAFORST POSTADRESS: W115PRV DALSQTORP

Läs mer

Stela kroppars rörelse i ett plan Ulf Torkelsson

Stela kroppars rörelse i ett plan Ulf Torkelsson Föreläsnng /10 Stela kroppars rörelse ett plan Ulf Torkelsson 1 Allmän stelkroppsrörelse ett plan Den allmänna stelkroppsrörelsen ett plan kan delas upp den stela kroppens rotaton krng en axel och axelns

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

svenskt militärhistoriskt bibliotek presenterar överraskande krigshistoriska fakta juli 2012 Himmlers SS-stad Av filosofie doktor Eva Kingsepp

svenskt militärhistoriskt bibliotek presenterar överraskande krigshistoriska fakta juli 2012 Himmlers SS-stad Av filosofie doktor Eva Kingsepp svenskt mltärhstorskt bblotek presenterar överraskande krgshstorska fakta jul 2012 Hmmlers SS-stad v flosofe doktor Eva Kngsepp Ett tema som ofta brukar lyftas fram såväl populärhstorska som mer uttalat

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Berga förskola Handlngsplan Grön Flagg Berga förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-12-13 09:50: Bra utvecklngsområden med aktvteter som passar barnen. Tänk på att vara medforskare och låta barnen styra. Berätta

Läs mer

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg

ÅMK NYTT. Medlemsblad för Årsta MotorbåtKlubb. Ta Förarintyg Nummer /2012 ÅMK NYTT Medlemsblad Årsta MotorbåtKlubb läs om nya mljöregler båtbesktnng VTS-regler Pub-kvällar om parkerngsproblem v efterlyser ledare ungdomsverksamhet kunnga hantverkare Ta Förarntyg

Läs mer

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg

Dia. Boom. Den första Cradle to Cradle-certifierade produkten inom branschen produktmedia! Hållbar mugg Boom Den första Cradle to Cradle-certferade produkten nom branschen produktmeda! Da Världens befolknng beräknas växa väldgt snabbt kommande åren! Från 7 mljarder år 0 upp tll 0 mljarder år 00. V behöver

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015

Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 18 maj 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-05-11 09:08: skckar tllbaka enl tel samtal 2015-05-18 15:32: Det har vart rolgt att läsa er

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande ADVIA Centaur -nstrumenten Dmenson Vsta -nstrumenten IMMULITE -nstrumenten CC 17-06.A.OU Januar 2017 Förhöjda resultat patentprover på grund av korsreaktvtet med DHEA- vd progesteronanalys Enlgt våra noterngar

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016

Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 20 jan 2016 Kommentar från Håll Sverge Rent 2016-01-20 09:07: Förskolan Kalven, n har lämnat n en toppenrapport även denna gång! Bra områden

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder.

Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tinnitus, käkmuskelfunktion och mätmetoder. Tnntus, käkmuskelfunkton och mätmetoder. NUTEK projekt nr nr 92 92 -- 11904 Assar Assar Bjorne, Bjorne, Specalsttandvården, Ystad Ystad Johan Johan Hedbrant, Hedbrant, Lnköpngs Lnköpngs teknska teknska

Läs mer

Fajansfiske i Bredsjön

Fajansfiske i Bredsjön hembygdsbok_ver11 2007/7/8 21:03 page 129 #1 Fajansfske Bredsjön V Vänge Fajansfske Bredsjön Krsto:er Hellsng Det jag skall berätta nu är en hstora, som n knappast kommer att tro. I varje fall hade jag

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Kalven Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Kalven Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-03 10:27: Vlket bra sätt att ha aktvteter som även görs hemma hos barnen. Ett bra ntatv för att sprda rngar på vattnet.

Läs mer

Ensamma kan vi inte förändra

Ensamma kan vi inte förändra 2013, vnter/vår Behandlngsföreståndaren har ordet Drogtestnng Ultmatum på jobbet ledde tll nyktert lv Vårdutbldnngsprogram för företagshälsovården Ideella resurser vd mssbruk för företagshälsovården Arbetsplatsprogram

Läs mer

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0

socialen.info 1 of 14 Antal svar i procent Antal svar Mycket viktigt 81,6% 40 Ganska viktigt 18,4% 9 Mindre viktigt 0,0% 0 Oviktigt 0,0% 0 socalen.nfo 1. Artklar om socalpoltk mm Socaltjänsten.nfo har en egen redakton som skrver och publcerar artklar om socalpoltk, socalförsäkrngar, arbetsmarknad, ntegraton mm. Artklarna publceras på nätet

Läs mer

DEL I. Matematiska Institutionen KTH

DEL I. Matematiska Institutionen KTH 1 Matematsa Insttutonen KTH Lösnngar tll tentamenssrvnng på ursen Dsret Matemat, moment A, för D och F, SF1631 och SF1630, den 4 jun 009 l 08.00-13.00. Hjälpmedel: Inga hjälpmedel är tllåtna på tentamenssrvnngen.

Läs mer

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren

Innehåll. Finlands snyggaste modellserie är redo för sommaren SVENSKA 2015 03 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Innehåll Fnlands snyggaste modellsere är redo för sommaren Yamarnmodelsere 79 Day Cruser 68 Day Cruser 68 Cabn/Cabn DS 65 Day Cruser

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Föräldrakooperativet Dalbystugan 22 sep 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Föräldrakooperatvet Dalbystugan 22 sep 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-09-22 17:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform

Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform. Billigaste väg: Matematisk modell i vektor/matrisform Vägar: Bllgaste väg Bllgaste väg s t Indata: Rktad graf med bågkostnader c, start/slutnod s, t. Bllgaste väg-problemet: Fnn en väg från s tll t med mnmal kostnad. Kostnaden för en väg är summan av kostnaderna

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pilagårdens förskola 15 maj 2014

Grön Flagg-rapport Pilagårdens förskola 15 maj 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Plagårdens förskola 15 maj 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-05-15 13:34: N har en jättefn och nsprerande rapport. Det ser ut som om barnens fantas

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL

Lektion 8 Specialfall, del I (SFI) Rev 20151006 HL Lekton 8 Specalfall, del I (SFI) Rev 0151006 HL Produktvalsproblem och cyklsk planerng Innehåll Nvå 1: Produktval (LP-problem) (SFI1.1) Cyklsk planerng, produkter (SFI1.) Nvå : Maxmera täcknngsbdrag (produktval)

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

Mätfelsbehandling. Lars Engström

Mätfelsbehandling. Lars Engström Mätfelsbehandlng Lars Engström I alla fyskalska försök har de värden man erhåller mer eller mndre hög noggrannhet. Ibland är osäkerheten en mätnng fullständgt försumbar förhållande tll den precson man

Läs mer

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide

Koppla upp din hushållsapparat mot framtiden. Quick Start Guide Koppla upp dn hushållsapparat mot framtden. Quck Start Gude Nu börjar framtden hemma hos dg! ra att du använder Home onnect * Hjärtlga gratulatoner tll dtt köp av morgondagens hushållsapparat. Redan från

Läs mer