Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland"

Transkript

1 Datum Diarienr SPsH Anette Falkenrot Kristoffer Bergström Ove Larsson Delårsbokslut 2009:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatriförvaltningen har under våren framgångsrikt infört VAS-journalen, och det har i mångt och mycket präglat våra utvecklingsområden för första halvan av året. Under maj gick hela psykiatrin i skarp drift med viss produktivitetsnedgång som följd. Mycket av vårt arbete med att utveckla ett gemensamt ledningssystem har varit fokuserat på gemensamma rutiner kopplade till vår nya vårddokumentation, och detta som verktyg för verksamhetsutveckling. Samtidigt har vi fortsatt struktureringen av ledningssystemet och ser att vi i dagsläget i det närmaste uppfyller Socialstyrelsens krav på vårdverksamheters ledningssystem. Fokus under våren har också varit att implementera förvaltningens första gemensamma vårdprogram - Suicidprevention. Under sommaren har arbetet med vårt nästa vårdprogram intensifierats - Psykossjukdomar. Den 1 juni invigde vi vår nya åldersobundna och länsövergripande Ätstörningsverksamhet. I samband med detta avslutade också hela personalgruppen sin 7,5 hp-utbildning från Karolinska universitetet. Avdelningschef har, tillsammans med sina medarbetare, också fått i uppdrag att under hösten färdigställa ett vårdprogram för våra ätstörningspatienter. Detta arbete har påbörjats under sommaren. Vi har under våren färdigställt handläggningsöverenskommelser med närsjukvården kring såväl barn som vuxna, och införandet har för vuxenpsykiatrin i det närmaste avslutats. Revision sker under I januari-februari genomfördes Springlife-enkäten (medarbetarenkät), och förvaltningen uppvisar ett relativt gott resultat på 66 i medarbetarindex. Ett utvecklingsområde som identifierades var en ökad målstyrning, och vår bedömning är att ledningens arbete helt ligger i linjen med de förväntningarna. Handlingsplaner har begärts in från respektive avdelningschef. Revisionsförhandlingarna inom förvaltningen är färdiga. Kostnader för hyrpersonal har dessvärre ökat pga läkarbrist i norr och sjuksköterskebrist på

2 akutmottagningen i Halmstad. Positivt är att vi ser en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro. Det ekonomiska resultatet t o m augusti visar ett underskott på -7,6 mkr. Hela underskottet är knutet till regionvård av dömda. Avvikelsen från budget är dock endast 5,6 mkr då vi avropat 3 mkr på helårsbasis från fonderade medel. Helårsprognosen (budgetavvikelse) för förvaltningen är minus 21,8 mkr pga fortsatt hög kostnad för den köpta vården. Produktiviteten visar på en fortsatt ökad besöksfrekvens inom BUP, och en något sänkt produktivitet inom vuxenpsykiatrin i södra länsdelen, troligen beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken. Vår heldygnsvård uppvisar i norra länsdelen en ökad beläggningsgrad. Även BUP har en låg beläggningsgrad. Denna verksamhet är dock redan under omstrukturering. Ledning och styrning Psykiatristyrelsen har under våren fastslagit vårt styrkort för förvaltningen. Under senaste månaderna har arbetet med att förankra det nya arbetssättet initierats med chefsseminarium och utbildning/diskussioner ute i verksamheten. Förvaltningsledningen arbetar med att skapa en handlingsplan för uppföljning av mål som är angivna, och hur vi ska få en fungerande process kring de årliga revideringarna. Arbetet tar lite tid, då metoden är relativt ny i organisationen. Patientperspektivet Mål: Nöjda och engagerade medborgare Framgångsfaktor 1: Trygg och kompetent bedömning, utredning och behandling Under 2009 har arbetet fortsatt med att skapa ett gemensamt ledningssystem och därigenom förvaltningsgemensamma rutiner. Detta är ett grundläggande arbete för att säkra ovanstående framgångsfaktor. I samband med förvaltningens införande av VAS skapar vi gemensamma rutiner kring dokumentation, diagnosregistrering, KVÅ-registrering och vårdplaner m m; allt detta som ett väsentligt led i patientens omhändertagande. Psykiatrin har med hjälp av ledningens representant och avdelningscheferna identifierat verksamhetskritiska rutiner som nu håller på att färdigställas. Framgångsfaktor 2: God tillgänglighet Vårdgarantin är fortsatt i fokus och hittills under året har vi fortsatt att klara vårt uppdrag. Under våren har dock ett nytt beslut kommit från regeringen kring en förstärkt vårdgaranti för barn och ungdomar. Tanken är att den ska bli 2 (8)

3 lagstadgad från 1 januari 2011, men redan 2009 finns möjlighet till avrop av stimulansersättning om satta mål uppnås. Vår egen BUP-verksamhet har inlett analysarbetet och arbetar på flera nivåer för att vi ska kunna uppnå den nya förstärkta garantin så snart som möjligt. Vi använder sedan en tid en strukturerad telefonintervju som första kontakt, vilket vi hoppas ger oss en bättre sorteringsfunktion. I vårt styrkort har vi tydliggjort vårt ansvar att göra ordentliga bedömningar på patienter som remitteras till vår verksamhet, ett arbete som redan startats. Vi har under de senaste månaderna inlett införandet av den nya handläggningsöverenskommelsen med närsjukvården vad gäller vuxenpsykiatrin. Framfångsfaktor 3: Vänligt, varmt och respektfullt bemötande Vi har nu fått besked om att den nya nationella patientenkäten kommer att genomföras våren 2010 för specialistverksamhet, varför vi avvaktar med egen enkät under 2009 och istället ansluter oss till den nationella uppföljningen. Som ett led i utvecklandet av ett ledningssystem håller också förvaltningens rutiner kring patient- och närståendeklagomål att ses över. Vad gäller värdegrundsarbetet ser det olika ut inom de tre klinikerna, men på alla ställen finns det aktiva hovmästare, och ett antal av förvaltningens medarbetare har mer eller mindre aktivt deltagit i landstingets gemensamma värdegrundsmässa. Medarbetarperspektivet Mål: Stolta och engagerade medarbetare Tillgången på kvalificerad personal har under året varierat. Specialistutbildade läkare är en bristgrupp, och vakanssituationer har uppstått som inte gått att omedelbart ersätta. Detta gäller både inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna psykologer och specialistutbildade sjuksköterskor är andra grupper som uppvisar brist. De brister som finns har också lett till att vi har varit tvungna att använda oss av bemanningsföretag för att täcka vissa vakanser. Framgångsfaktor 1: Delaktigt (medvetet) medarbetarskap I organisationen arbetar vi med att alla ska ha medarbetarsamtal, och vi är ganska säkra på att vi kommer nå vårt mål om att alla ska ha medarbetarsamtal under Vi har också genomfört medarbetarenkäten Springlife, där vårt dynamiska fokustal är 66. De utvecklingsområden som det ska arbetas gemensamt med i 3 (8)

4 hela förvaltningen är målkvalitet och ledarskap. Avdelningscheferna ska också välja ut två till tre områden utöver de förvaltningsgemensamma som de ska arbeta med. Framgångsfaktor 2: Rätt kompetens som används på ett ändamålsenligt sätt Vi arbetar med att bli bättre på att identifiera hur verksamheten ska ersätta olika kompetenser vid rekryteringar. Vi följer också upp och utvecklar våra medarbetares kompetenser ur ett verksamhetsperspektiv på ett tydligare sätt än förr. Vi är med i det landstingsgemensamma arbetet med att skapa den nya FoUUverksamheten, bl a genom att vi har en aktiv del i rekryteringsarbetet. Framgångsfaktor 3: God arbetsmiljö Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka inom psykiatrin, vilket vi har sett under hela 2008, och tendensen ser ut att hålla i sig. En av anledningarna till detta tror vi har att göra med att våra chefer är mycket mer uppmärksamma på när medarbetarna går in i sjukdom och ser till att skapa förutsättningar för medarbetaren att komma tillbaka. Vi arbetar också på ett aktivt sätt med att förbättra den fysiska arbetsmiljön genom att ha ett samlat grepp på hur det ser ut i våra lokaler över länet. Skyddsronder är en viktig del i att upprätta en god arbetsmiljö vilket genomförs på avdelningsnivå. Likaså kommer det nya samverkansavtalet att föra arbetsmiljöarbetet närmare verksamheten genom att varje samverkansgrupp är tillika skyddskommitté. Process-/utvecklingsperspektivet Mål: God vård och hälsa Framgångsfaktor 1: Förvaltningsövergripande evidensbaserade vårdprocesser och vårdprogram I januari fastställde psykiatristyrelsen vårt första gemensamma vårdprogram - länsövergripande och åldersobundet. Vårdprogrammet handlar om suicidprevention och håller nu på att implementeras i hela förvaltningen. Vi planerar en intern revision under november-december. Västsvenska nätverket för suicidprevention är också behjälpliga med det externa arbetet. Vad gäller det landstingsövergripande uppdraget kring suicidprevention, har även det arbetet inletts med ett internt möte med närsjukvården och ett gemensamt kunskapsseminarium för alla driftsstyrelser och lokala nämnder. Arbetet med nästa vårdprogram för psykossjukdomar har nu levererat en första version, och förhoppningen är att kunna fastställa det under september-oktober. Förvaltningens gemensamma, åldersobundna ätstörningsenhet är i drift sedan 4 (8)

5 den 1 juni, och hela gruppen har avslutat sin högskoleutbildning. I samband med start har även denna enhet fått ett uppdrag att formulera ett gemensamt vårdprogram. Ett prioriterat mål i vårt styrkort är det fortsatta arbetet med att utveckla och revidera vårt nya styrkort. Arbetet kring detta har inletts i ett gemensamt seminarium för förvaltningens alla chefer. Under planeringsdagarna i september fortsatte uppföljningsarbetet, och beredningsprocessen för 2010 initierades. För att kunna följa upp målet kring livsstilssamtal har detta begrepp identifierats och aktualiserats i samband med införandet av VAS. Under årets första månader har också arbetet kring utformningen av länets beroendevård fortsatt. Dessvärre har vi pga sjuksköterskebrist var vi tvungna att flytta våra vårdplatser från Getteröns behandlingscenter. Under juni månad fick vi en rapport från Socialstyrelsen med svidande kritik kring den verksamhet vi bedrivit på Getterön, varför styrelsen i slutet av augusti beslutade om en permanent förflyttning av denna verksamhet till psykiatriska kliniken i Varberg. Under senvåren och sommaren har vårt arbete med implementeringen av nationella riktlinjer för beroendevården formaliserats, och ett gemensamt avtal för landstinget och de sex kommunerna har skrivits med SKL. Projektledare är utsedda och projektplan utformad. Det landstingsövergripande uppdraget kring neuropsykiatri har dessvärre inte kommit igång av flera skäl. Vi har själva haft en försenad process kring vårt interna omhändertagande, samt att bedömningen gjorts att det krävs en extern projektledare som inte kunnat rekryteras. Framgångsfaktor 2: Information och utbildning till patienter och närstående Arbetet med att stärka fokuset på utbildning till patienter och närstående har initierats, men någon uppföljning har ännu inte skett. Framgångsfaktor 3: Minimal miljöpåverkan Förvaltningen fortsätter sitt miljöarbete. Vi har börjat arbeta med gemensamma mål och rutiner kring detta och har en mycket aktiv grupp bestående av en miljösamordnare och ett antal miljöombud som engagerat driver arbetet ute i verksamheterna. 5 (8)

6 Ekonomiperspektivet Mål: Stark ekonomi Framgångsfaktor 1: Ekonomin ska styras och följas upp En mall är framtagen för att följa kostnader per besök och vårdplats, denna är redovisad för PLG och kommer att vidareutvecklas under året. Framgångsfaktor 2: Väl fungerande ekonomistyrning/stöd Ekonomicontrollern deltar vid PLG-möten varje månad. Där redovisas periodens ekonomi och vårdprestationer. Dessutom medverkar controllern en gång i månaden i verksamhetens ledningsgrupper. Framgångsfaktor 3: Kostnadskontroll Vårdproduktion Psykiatrin gick över från BMS-journalen till VAS under maj månad. Före VAS använde förvaltning Qlick-view för analys och rapportering. Efter VASinförandet använder vi det landstingsgemensamma verktyget BO. Detta innebär i införandefasen en viss osäkerhet i datafångst, registrering, rapportuttag och definitioner jämfört med BMS/Qlick-view. Ätstörningsverksamheten organisatoriska tillhörighet har ändrats under året från vuxenpsykiatrin till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Verksamhetens besök (januari-augusti 2009) redovisas i uppföljningsrapport 2 under BUP. Den positiva utvecklingen med mer öppenvårdsverksamhet inom BUP fortsätter. Läkarbesöken har ökat med 49 % (varav ätstörning 15 %) jämfört med samma tid 2008, även dagsjukvårdsbesök och sjukvårdande behandlingar har ökat. Inom heldygnsvården redovisas en minskning av vårddagar jämfört med Inom vuxenpsykiatrin redovisas något färre vårdtillfällen totalt, minskningen har skett vid kliniken i Halmstad. Däremot redovisar Varbergskliniken en ökning. Antalet vårddagar har samma utveckling, en marginell minskning vid klinken i Halmstad och ökning i Varberg. PIVA-avdelningen vid kliniken i Varberg öppnade fyra nya vårdplatser i december vilket bidrar till de ökande vårdvolymerna. Medelbeläggningen har ökat vid kliniken i Varberg (exkl avd 21) från 72 % 2008 till 83 % I Halmstad ligger beläggningen på samma nivå (70 %) som Avd 21 där främst LRV-patienter vårdas har varit fullbelagd hela året. 6 (8)

7 Läkarbesöken har ökat marginellt jämfört med Ökningen har skett vid båda verksamhetsområdena. Sjukvårdande behandlingar har minskat med drygt -9 % (varav ätstörning -3 %) jämfört med Hela minskningen har skett vid mottagningarna i söder, beroende på ett nytt arbetssätt inom hela kliniken och att man har fört över resurser till heldygnsvården Ekonomi Psykiatristyrelsen redovisar ett resultat för årets åtta första månader på -7,5 mkr och avvikelse mot budget med -5,5 mkr. Hela underskottet redovisas under regionvårdskostnader (LRV-patienter), egendrift och valfrihetsvård redovisar ett överskott på 8,7 mkr. Överskottet på egen drift kommer främst av lägre personalkostnader under semesterperioden. Styrelsen tar i anspråk 3 mkr av det egna kapitalet vilket ger två ekonomiska resultatbegrepp, periodens resultat (intäkter minus kostnader) och avvikelse mot budget (budgetavräkning) som i detta fall är 3 mkr bättre på helårsbasis än prognosresultatet. Extra tillskottet på 3 mkr finansierar extra kostnader för VAS-införandet och satsning på kompetensutveckling inom ätstörningsområdet. Helårsprognosen för Psykiatrin i Halland är negativt resultat med -24,8 mkr, och en avvikelse mot budget -21,8 mkr. Resultatredovisning Budgetredovisning utfall prognos utfall budget bu-diff prognos budget avjan-aug jan-dec jan-aug jan-aug jan-aug jan-dec jan-dec vikelse Nettokostnad egen drift 267,5 413,5 267,5 276,2 8,7 413,5 414,3 0,8 Nettokostnad regionvård 27,4 42,2 27,4 13,1-14,3 42,2 19,6-22,6 Hsu-ersättning -287,3-430,9 Totalt 7,6 24,8 294,9 289,3-5,6 455,7 433,9-21,8 Egen drift och valfrihetsvård Högre intäkter (asyl och utomlänspatienter) än budgeterat redovisas inom BUP och vuxenpsykiatrin i söder. Störst positiv avvikelse mot budget redovisas inom BUP. Dock har intäkterna minskat de senaste månaderna. Patientavgifterna har minskat jämfört med 2008 beroende på färre besök inom vuxenpsykiatrin och beslutet om avgiftsfrihet för tvångsvårdade patienter. 7 (8)

8 Det är tre kostnadsområden som tynger ner prognosen (-11,8 mkr) för egen drift exkl gemensamma medel. Ökade personalkostnader över budgetindexering, BUP:s finansiering av placeringar på behandlingshem och fortsatt ökade kostnader för köp från bemanningsföretag. Detta kompenseras med överskott på gemensamma medel för ofördelade anslag och valfrihetsvård med 12,6 mkr. Överskott gemensamma medel och underskott på verksamhetschefsområdena ger en förväntad prognosavvikelse mot budget på + 0,8 mkr på egen drift. Jämfört med uppföljningsrapport 1 där förväntat överskott var 4 mkr är det en försämring med -3,2 mkr. Försämringen beror på att intäkterna (ersättningar för utomlänspatienter och asylsökanden inom heldygnsvården) har minskat under tredje kvartalet. Regionvård Den remitterade regionvården för Psykiatrin i Halland kommer att ge ett förväntat budgetunderskott på -22,6 mkr och en kostnadsökning med drygt 5,0 mkr jämfört med Totalt har verksamheten en budget på 19,6 mkr för köpt remitterad vård, beräknat utfall ,2 mkr. Under året har det vårdats i genomsnitt 17 patienter vid externa enheter. (16 LRV-patienter och 1 LPT-patient), antalet patienter har varit stabilt sedan våren Till detta kommer kostnader för ätstörningsvård, behandlingshem och missbruksvård. Prognosen bygger på ett oförändrat antal patienter vid externa enheter året ut. Investeringar Det största investeringen för förvaltningen har skett vid kliniken i Varberg, där det har investerats enligt plan (avd 23 och administration) för att utrusta de nyrenoverade lokalerna. Bengt Eliasson Ordf i Styrelsen Anette Falkenrot Psykiatrichef Bilagor Resultaträkning -31 Årsprognos 2009 Balansräkning -31 Verksamhetsstatistik Personalbokslut -31 Väntetider 8 (8)

9 BU RR RESULTATRÄKNING 2009 exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland 8 MÅN Budget * Avvikelse (tkr) månader månader månader månader Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Resultat * Budget!/12-delar * antal månader. Ej periodiserad budget , resultaträkning (2)

10 BU PROG RESULTATPROGNOS: MÅN exkl förvaltningsinterna poster Psykiatrin i Halland Prognos Budget Avvikelse Avvikelse (tkr) Patientavgifter Intäkter såld vård Övriga intäkter Verksamhetens intäkter därav externt därav internt LT Personalkostnad Material, varor Tjänster, material Ers/avg f köpta tjänster, bidrag Avskrivningar Verksamhetens kostnader därav externt därav internt LT Verksamhetens nettokostnad Finansiering intäkter Finansiering kostnader Summa finansiering därav externt därav internt LT Årets resultat , prognos

11 Bilaga 5 LANDSTINGET HALLAND Förvaltning: BALANSRÄKNING -31 (TKR) TILLGÅNGAR Förändring Ktogr Anläggningstillgångar 12 Maskiner och inventarier , , ,1 Summa , , ,1 Omsättningstillgångar 14 Förråd och avräkningskonton , , ,5 15 Kundfordringar , , ,4 16 Övriga kortfristiga fordringar , , ,8 17 Interimsfordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter , , ,2 19 Kassa och bank , , ,4 Summa , , ,2 SUMMA TILLGÅNGAR , , ,0 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Eget kapital , ,0 0,0 Årets förändring av eget kapital , , ,9 Summa , , ,9 Långfristiga skulder 23 Långfristiga skulder , , ,1 Summa , , ,1 Kortfristiga skulder 24 Leverantörsskulder , , ,4 25 Genomgångs- och avräkningskonton , , ,6 26 Moms och särskilda punktskatter 0,0 374,0-374,0 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0,0 0,0 0,0 28 Övriga kortfristiga skulder , , ,7 29 Interimsskulder, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter , , ,3 Summa , , ,8 SUMMA EGET KAPITAL , , ,0 OCH SKULDER balansräkning,

12 Verksamhetsstatistik 2009 PSYKIATRISKVÅRD - EGEN PRODUCERAD VERKSAMHET Prestationer Psykiatriförvaltningen Specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk mottagningsverksamhet mottagningsbesök och hembesök, läkarbesök Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiser. psykiatrisk vård mottagningsbesök och hembesök, annan personalkategori Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård Psykiatrisk dagsjukvård besök, samtliga personalkategorier Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk dagsjukvård Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, Sida 1

13 Verksamhetsstatistik 2009 därav besök, läkare Budget Avvikelse Allmän psykiatri 0 Barn- och ungdomspsykiatri 0 Rättspsykiatri 0 Årbudget 2009 S:a specialiserad psykiatrisk dagsjukvård, läkare Psykiatrisk sluten vård vårdtillfällen/utskrivningar* Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a specialiserad psykiatrisk vård Tekniska platser 0 Specialiserad psykiatrisk mottagningsverksamhet besök och hembesök Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Arbetsterapeut Audionom/Hörselvårdsass 0 Logoped 0 Oftalmologass/Ortoptist 0 Psykolog Kurator Sjukgymnast Sjuksköterska Barnmorska 0 Undersköterska Övriga Totalt Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, Sida 2

14 Verksamhetsstatistik 2009 Antal vårdplatser inom den slutna specialiserade vården per enhet/sjukhus Genomsnittliga disponibla vårdplatser Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård Tekniska platser 0 Antal vårddagar Budget Avvikelse Årsbudget 2009 Allmän psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri Rättspsykiatri 0 S:a spec psykiatrisk vård Tekniska platser Verksamhetsstatistik 8 mån 2009, Psyk Egen, Sida 3

15 PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer Period: januari-augusti VUXENPSYKIATRI Antal intagningar Norra Halland Södra Halland Antal vårddagar Norra Halland Södra Halland Medelbeläggning 77,0% 75,2% 80,7% Norra Halland exkl avd 21 75,0% 72,0% 82,5% avd 21 83,0% 98,0% 100,2% Södra Halland 77,0% 70,0% 70,0% Antal läkarbesök Norra Halland Södra Halland Dagsjukvård Norra Halland Södra Halland Antal sjukvårdande behandlingar Norra Halland Södra Halland Totalt antal besök Norra Halland Södra Halland BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI Antal intagningar Antal vårddagar Antal läkarbesök varav ätstörning 282 Dagsjukvård varav ätstörning 870 Antal sjukvårdande behandlingar varav ätstörning Totalt antal besök

16 PSYKIATRIN I HALLAND Prestationer Period: januari-augusti FÖRVALTNING TOTALT Antal intagningar Antal vårddagar Antal läkarbesök Dagsjukvård Antal sjukvårdande behandlingar Totalt antal besök

17 Antalet anställda Jämfört med antalet tva vid förra delårsbokslut har vi minskat med 2 personer, det är dock en något osäker siffra som säkert kommer att röra sig upp och ner under året. Likaså så har antalet visstidsanställda minskat. Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Tillsvidare Administration-Ledning 40 HoS sjuksköterskor mfl 185 HoS undersköterskor mfl 153 Läkare 48 Läkarsekreterare 50 Rehab/Paramed 101 Teknisk personal 1 Övrig personal 14 Tillsvidare Summa: 592 Tva/Visstid AID-Gruppering Antal Visstid Administration-Ledning 2 HoS sjuksköterskor mfl 11 HoS undersköterskor mfl 8 Läkare 11 Läkarsekreterare 6 Rehab/Paramed 10 Visstid Summa: 48 Åldersstruktur Som många andra har vi en åldersfördelning som är sned vilket kommer innebära problem för oss när personalen börjar gå i pension Tillsvidare Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Tillsvidare Summa: Visstid Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Visstid Summa:

18 Heltid/Deltid Av de tva har vi en andel män på 25 % och förhållandevis få deltidsarbetande. Heltid Heltid Deltid Deltid M K M K Tot Tillsvidare Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Teknisk personal 1 1 Övrig personal Tillsvidare Summa: Visstid Administration-Ledning HoS sjuksköterskor mfl HoS undersköterskor mfl Läkare Läkarsekreterare Rehab/Paramed Visstid Summa: Medelålder Vår medelålder på tva är 48,42. Tva/Visstid/Övr AID-Gruppering Antal Ålder Administration-Ledning 40, 49,10 HoS sjuksköterskor mfl 187, 47,77 HoS undersköterskor mfl 153, 49,14 Läkare 48, 50,10 Läkarsekreterare 51, 48,32 Rehab/Paramed 101, 47,71 Teknisk personal 1, 43,00 Övrig personal 14, 47,00 Tillsvidare 595, 48,42 Administration-Ledning 2, 34,50 HoS sjuksköterskor mfl 11, 43,18 HoS undersköterskor mfl 8, 32,38 Läkare 11, 30,45 Läkarsekreterare 6, 48,33 Rehab/Paramed 10, 33,00 Visstid 48, 36,63

19 Snittanställda Snittanst Snittanst x Ssgr Psykiatri i Halland 643,18 610,54 Summa: 643,18 610,54 Timanställda Med i denna tabelll finns ett antal sommarvikarier. Förvaltning(O) Arbetade timmar Timlön Tjänster Psykiatri i Halland 34656,93 19, Summa: 19, Arbetad tid Vi har inte gjort någon jämförelse med förgående år, men vi hoppas att den trend som visade sig på helår för 2008 fortsätter dvs att andelen arbetad tid fortsätter att öka. Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Närvarotid Arbetad tid ,27 Kompetensutveckling ,39 Mer-/Övertid ,56 Timlön ,68 Närvarotid Summa: ,90 Tidsanvändning Grupper Arbetade timmar Frånvarotid Förtidspension/Sjukers tv 3 366,23 Lagstadgad ledighet ,67 Semester ,56 Sjukfrånvaro ,28 Övrigt ,83 Frånvarotid Summa: ,57 Summa: ,47

20 Sjukfrånvaro Den minskande trenden som vi har på sjukfrånvaron ser ut att fortsätta. Men den är förmodligen inte så tydlig som det ser ut i denna tabell utan minskningen är liten men ändå på väg åt rätt håll Procent Procent Procent Sjukfrånvaro 6 565,01 6,55% 6 317,47 6,49% 6 076,56 5,64% Övrig tid ,84 93,45% ,59 93,51% ,17 94,36% Summa: , , , Procent Procent Procent Procent 5 363,95 5,39% 5 525,78 5,75% 5 282,00 5,30% 5 003,74 4,69% ,92 94,61% ,81 94,25% ,79 94,70% ,32 95,31% , , , ,06 Summa: , , ,95 Inhyrd personal Tyvärr har kostnaderna för inhyrd personal ökat i år. Detta bl a på att vi har tappat en del läkare i norra delen av länet som vi har varit tvungna ersätta med inhyrda läkare. Vi har också varit tvungna att hyra in sjuksköterskor för att klara bemanningen på vår akutmottagning i Halmstad. Vi arbetar med att bemanna upp med ordinarie personal och räknar med att hyr sköterskorna ska vara borta i slutet av september. I samband med VAS införande har vi också tagit in läkarsekreterare via bemanningsföretag.

21 Tillgänglighet specialistmottagningar uppföljning delårsbokslut * med orsak/patient vald väntetid s Aktuell väntetid aug/sept 2008 Barn- o ungdomspsykiatri Aktuell väntetid aug/sept 2009 Antal väntande aug/sept 2008 Antal väntande aug/sept 2009 Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2008* Antal som väntat > 90 dgr aug/sept 2009* Antal inkomna remisser maj augusti Antal inkomna remisser maj augusti Antal genomfördan ybesök majaugusti 2008 Antal genomfördan ybesök majaugusti 2009 Kungsbacka 10 v Neuropsyk utredn 4-5 mån 3 mån Varberg 12 v Neuropsyk utredn 4 mån 2 mån Falkenberg 4 v Neuropsyk utredn 5 mån 10 mån Halmstad 4 v 4 v Neuropsyk utredn 3 mån 3 mån Vuxenpsykiatri Kungsbacka 5-8 v 5-8 v Neuropsyk utredn 12 mån 12 mån Varberg 8 v Neuropsyk utredn 2 mån 2 mån Falkenberg 5 v 5-8 v Neuropsyk utredn 6 mån v Halmstad 4 v 4 v Neuropsyk utredn 8 mån 8 mån Laholm 4 v 4v

22 Hylte 5 v 4v Ungdomspsykiatrisk mottagning Kungsbacka 4 v 4 v Varberg 2 v 2 v Falkenberg 1 v 1 v Halmstad 4 v 1v

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland

Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Datum Diarienr 2010-09-20 SPsH 090017 Anette Falkenroth Uppföljningsrapport 2010:2 - Psykiatrin i Halland Sammanfattning Psykiatrin i Halland har under årets första månader fortsatt hålla sin ekonomi samtidigt

Läs mer

Balanserat styrkort 2012

Balanserat styrkort 2012 Balanserat styrkort 2012 Rödmarkering innebär särskilt prioriterat område Psykiatrin Halland Telefon: 0346-571 15 Fax: 0346-581 50 E-post: psykiatrin@regionhalland.se Webb: www.regionhalland.se/psykiatrin

Läs mer

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013

Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 MÅNADSRAPPORT 1(11) Kontaktperson: Ingrid Kvist ingrid.kvist@regionhalland.se 2013-11-13 Månadsrapport Hallands sjukhus oktober 2013 Sammanfattning Verksamhet Tillgänglighet Personal Produktion Ekonomi

Läs mer

Åtgärder för en ekonomi i balans

Åtgärder för en ekonomi i balans Revisionsrapport Åtgärder för en ekonomi i balans Landstinget Gävleborg Bengt Andersson Hanna Franck Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland

Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin Halland 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Psykiatrin Halland 2013-02-13 DN PS120011, 74 Eva Osvald Gustafsson Förvaltningschef Driftnämnden Psykiatri Omorganisation/förändring av utbud inom Vuxenpsykiatrin

Läs mer

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd

Årsanalys 2007 - NSV Markaryd Kopia på årsredovisningen för Markaryds vårdcentral samt kopia på den skuggbudget som lagts med utgångspunkt från Vårdval Kronoberg, så man ser hur det slår (för Markaryds vårdcentral)? Årsanalys 2007

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-12 - 02 Psykiatrinämnden Tid: Torsdagen den 2 december, Klockan 16.00 Plats: Landstingets kansli, Halmstad Borgsalen Utvecklingskraft möte med LS -au 13.00 14.30

Läs mer

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013

Övergripande prognos. Verksamhet. Omvärldsanalys. 2013-06-20 LD13/00585 Periodrapport maj 2013 2013-06-20 LD13/00585 Landstingets samlade prognos per maj pekar mot ett resultat på plus 50 mkr (+/- 20 mkr). Det är 89 mkr sämre än budgeterat. RIPS-ränta försämrar resultatet med ytterligare 230 mkr.

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet

Västra Götalandsregionens egna verksamheter ska vara föregångare i miljöarbetet Sida 1(5) Årsredovisning 2015 Kultur i Väst 1. Sammanfattning Verksamheten på Kultur i Väst baseras på ett treårigt uppdrag som beslutats av Kulturnämnden där 2015 var första året. Verksamheten under året

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016

Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016 1(12) Regionservice Stab och ledning Monica Liljeroth Ekonomichef Datum Diarienummer 2016-04-18 DNRGS160031 Regionstyrelsen Uppföljningsrapport 1, period 1-3 år 2016 Uppföljningsrapport Driftnämnden Regionservice

Läs mer

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014

Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Årsbokslut/verksamhetsberättelse 2014 Resultatenhet: 314 Beroendecentrum Stockholm (BCS) Sammanfattning av det gångna året Inom sektionen för akut- och heldygnsvård har delningen av avdelning 52/54 genomförts.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm

Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år.

Kostnadsutvecklingstakten inom ADH sjukvård uppgår till 2,2 % jämfört med samma period föregående år. 01054 Datum -03-09 01054 MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Nämnd: DN Ambulans, diagnostik och hälsa (ADH) Period: Jan-Feb Kort sammanfattning Resultatet för perioden januari februari för förvaltningen Ambulans, diagnostik

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin

Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Förvaltningsberättelse för prognos 04 2003 för Centrum för Psykiatri och Samhällsmedicin Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län Balanserat styrkort för CPS Övergripande strategier Ekonomi Kund Process

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Uppföljning av arbetsmiljö 2014

Uppföljning av arbetsmiljö 2014 1(5) Diarienummer DN PS140035 Datum 2014-11-25 Fastställd i Driftnämnd Psykiatri 2014-12-xx Uppföljning av arbetsmiljö 2014 Bakgrund Inom Psykiatrin Halland bedrivs systematiskt arbetsmiljöarbete enligt

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin

Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 4 (40) Dnr CK 2012-0119 42 Svar på fråga från Lena Lundberg (FP) om psykiatrin Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF 2007 1 (5) Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson

Revisionsrapport. Landstinget Gävleborg. Barn och ungdomspsykiatri. efterlevnad av förstärkt vårdgaranti. September 2010 Karin Magnusson Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Barn och ungdomspsykiatri efterlevnad av förstärkt vårdgaranti September 2010 Karin Magnusson 1. Inledning...5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Revisionsfråga, kontrollmål och

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014

Delårsbokslut efter augusti 2014. T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Delårsbokslut efter augusti 2014 T2 2014 HSN 2 oktober 2014 Resultatet uppgår till 76 675 tkr, vilket avviker mot budget med +3 507 tkr Sammanfattning av andra tertialet 2014 Resultatet beror till stor

Läs mer

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007

Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 2007 Södertörn nyckeltal Personalförhållanden 27 Inledning Det finns nästan 36 människor som arbetar i Södertörnskommunerna plus kommun. Det är de som möter eleverna i skolan, som ger äldre och handikappade

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002

Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Granskning av delårsbokslut 2002-08-31 och prognos 2002 Länssjukhuset i Halmstad Leif Johansson Inger Andersson Komrev Box 324, 301 08 Halmstad Tel 035 15 17 00 Fax 035-15 17 36 Leif Johansson, Direkt:

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2014-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2014-11 Månadsrapport Socialnämnden -11 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt Socialförvaltningen Socialförvaltningen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun

Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Riktlinjer för löneprocessen i Nybro kommun Prel. 05 2015-11-01 1 Inledning Dessa riktlinjer gäller för samtliga anställda inom kommunen samt dess ägda bolag i tillämpliga delar. 2 Grundläggande principer

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson

Psykiatri på Gotland. Verksamhetschef Ulf Larsson Psykiatri på Gotland Verksamhetschef Ulf Larsson Verksamhetsbeskrivning Från årsskiftet 2003 är Gotland Psykiatri en klinik, där även barn/ ungdomspsykiatri ingår. Vi är lokaliserade som tidigare, men

Läs mer

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak

SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak SPUR-inspektion BEDÖMNING Inspektörer: Mia Törnqvist Lena Spak Inspektionsdatum: 120223-24 Landsting Sjukhus Landstinget i Västmanland BUP Västmanland STRUKTUR A. Verksamheten (3 p) Den barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga.

Periodens resultat -51,9 mkr och en budgetavvikelse på -51,5 mkr, se tabell i bilaga. 1 Datum Diarienummer Månadsrapport november Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: Januari november 2016 Kort sammanfattning Under oktober månad har ytterligare två vårdplatser öppnat på beroendeavdelningen

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005

Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 1(7) Uppföljning av överenskommelser om primärvård, äldrevård och psykiatri i Gotlands kommun 2005 Gotlands kommun har under 2001-2004 lämnat omfattande redovisningar av utvecklingen av arbetet med att

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015

Sammanställning rapporterade avvikelser 2015 Datum 2016-02-10 TJÄNSTESKRIVELSE Diarienummer 1(11) Sjukhusadministrationen Ingrid Kvist Utredare Återrapportering angående intern kontrollplan 2015 Driftnämnden Hallands sjukhus Enligt fastställt reglemente

Läs mer

Statusrapport och avrop av medel

Statusrapport och avrop av medel 1(6) av medel för förändrat uppdrag rörande logopediverksamheten Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Uppdrag... 2 2.1. Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppdrag till driftnämnderna vid Hallands sjukhus

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision:

Delårsrapport. för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015. (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: Delårsrapport för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2015 (Dnr 2015:03 / 8) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 (7) Delårsrapport 2015 1. Sammanfattning

Läs mer

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-08. Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri.

Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2012-02-08. Ärendets beredning Ärendet har beretts i Programberedningen för folkhälsa och psykiatri. HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-02-15 p 12 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2012-02-08 Handläggare: Andreas Falk Förlängning av avtal med Carema Hjärnhälsan AB och Praktikertjänst AB för lokal

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI

STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI STYRDOKUMENT FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE PSYKIATRI UPPGIFT Område psykiatris uppgift är att bedriva verksamhet inom allmän psykiatri, akutpsykiatri, psykosbehandling, äldrepsykiatri (psykogeriatrik), psykoterapi

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar.

För att minska miljöpåverkan skall antalet körda mil i tjänsten minska jämfört med 2014 och fler möten genomföras på distans via IT-lösningar. Sida 1(8) Detaljbudget 2015 Hälsan och Stressmedicin 1. Sammanfattning Hälsan och Stressmedicins uppdrag är att bedriva företagshälsovård för Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag samt att

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Väntetider för kroniskt sjuka i specialistvården Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2015-12-16 15REV39 2(16) Sammanfattning 2010 lagstadgades tillgängligheten till vården genom en vårdgaranti och

Läs mer

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april.

Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1. Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Ekonomiuppföljning 2013-04-16 1 Utfallet är per den 31 mars 2013. Prognosarbetet har genomförts mellan den 1-10 april. Uppföljning görs på samma nivå som presenterades i nämndbudgeten för 2013, vilket

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : /

! / » det finns en frustration. Trots. blivit något.« : : : / Det saknas 1 4 läkare på Sveriges vårdcentraler. Skillnaderna är stora mellan olika landsting, men inte ett enda av dem lever upp till målet: att det ska finnas en fast allmänläkare per 1 5 invånare. Det

Läs mer

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Samordningsförbundet RAR i Sörmland Samordningsförbundet RAR i Sörmland Delårsredovisning per 2013-07-31 1. Inledning Samordningsförbundet RAR i Sörmland bildades den 9 juni 2005 enligt lag (SFS 2003:1210) om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer