Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag"

Transkript

1 Välkommen till Sigfridsborgs skola 2015 Världens bästa utbildning för alla barn och elever varje dag Nacka kommuns vision för förskola, fritids och skola

2 Välkommen till oss! Sigfridsborgs skola med förskolor ska vara en enhet som bedriver lärande på hållbar väg! Sigfridsborgs skola med förskolor ska vara en trygg, utmanande, kreativ och stimulerande arbetsplats för såväl barn, elever som vuxna, en arbetsplats där vi alla tar ansvar, visar på en laganda och har roligt varje dag tillsammans! Varje dag sker en fantastisk verksamhet på skolan och förskolorna och det råder en Siggananda som vi ska värna som innebär att vi tar hand om varandra och är den nära och trygga skolan. Eleverna och barnen gör mycket goda resultat och enheterna har fina resultat på kundundersökningen som vi är stolta över. Vår värdegrund Lika Unika, allas lika värde ska alltid ligga till grund för vår verksamhet. Våra värdeord är : Kunskap, nyfikenhet, självkänsla, ansvar och empati! Dessa ord har vi synliggjort i vår symbol Ryggsäcken! Nacka kommuns vision för skolan är: Världens bästa utbildning för barn och unga varje dag. Nacka kommuns övergripande vision är: Öppenhet och mångfald Mitt mål som rektor är att alla medarbetare ska tänka: Hur ska jag göra det bästa för alla barn och elever varje dag? Hur ska jag ta barnen/eleverna ett steg längre än de trodde var möjligt? Vi ska våga prova, våga prova nytt och säga JA! Det ska vara roligt att gå till skolan alla barn och elever ska vilja komma tillbaka imorgon. Det ska vara utmanande och spännande och alla barn har rätt att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin förmåga varje dag. Jag har höga förväntningar på mina medarbetare och hoppas att de kan ställa höga krav på mig som ledare för enheten. Jag vill även att du som förälder ska kunna ställa höga krav på vår verksamhet och jag ser dig som förälder som barnets viktigaste resurs, du är expert på ditt barn och ett samarbete är A & O för att främja ditt barns utveckling. Tillsammans ger vi barn och elever trygghet och i en trygg miljö växer vi tillsammans. Eleverna ska varje dag ta till sig ny kunskap och anta nya utmaningar och vara nyfikna. I en trygg miljö vågar eleverna ta ansvar och när vi känner att vi klarar av saker och att vuxna tror på vår förmåga växer självkänslan. I en trygg miljö ser vi varandra och tränar vår empatiska förmåga varje dag. Varmt välkomna till oss! Anne Sjö Rektor

3 Sigfridsborgs skola och Sigfridsborgs skola med förskolor är en kommunal enhet i vackra Älta Nacka. Skolan och förskolorna ligger naturskönt i Älta nära Nacka reservatet. Området växte fram i början av 70-talet. Till enheterna hör Sigfridsborgs förskola, Bäckalidens förskola och grundskola med förskoleklass, skolår 1-6, en mindre undervisningsgrupp samt fritidshem/fritidsklubb. Enheterna har stora härliga gårdar som inbjuder till lek och rörelse och vi är placerade nära naturen som lockar till naturupplevelser. På Sigfridsborgs skola går ca 420 elever, i enheten arbetar lärare, speciallärare, specialpedagoger, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare tillsammans med Ditt barn varje dag. Arbetet på skolan är indelat i team där pedagoger med olika kompetenser arbetar tillsammans under hela skoldagen/fritidshemstiden, skola och fritidshemsverksamheten går hand i hand och är nära integrerade. Vi är stolta över våra höga resultat och nöjda kunder. Varje år genomförs en kundenkät och vi har en mycket hög nöjdhet. Eleverna gör mycket goda resultat på Nationella prov i skolår 3 och 6, samt erhåller höga betyg när de lämnar Siggan i skolår 6. SKOLMAT På skolan lagas all mat och vi är stolta över den fina mat som serveras. Det serveras en varierad vällagad mat varje dag. Vi strävar efter att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Varje dag serveras mellanmål! Som förälder får du gärna besöka skolan och du är välkommen att äta lunch hos oss!

4 Vår Lika Unika Allas lika värde Sigfridsborgs skola är en arena för sociala och lärande möten. För oss är det viktigt att alla känner tillhörighet och finns i ett sammanhang med trygga vuxna. Vår verksamhet är organiserad i team ett team runt varje årskurs. I varje team arbetar lärare och fritidshemspersonal tillsammans med eleverna varje dag! En grupp vuxna runt en grupp elever ger trygghet och stabilitet. Vår värdegrund är golvet / grunden för all vår verksamhet, såväl kunskapsmässiga som det sociala. Värdegrunden och våra värdeord ska alltid finnas närvarande. LIKA UNIKA Vi arbetar utifrån allas lika värde! Var och en vågar vara och får vara den man är Var och en förstår och uppskattar olikheter Var och en förstår att vi är alla lika viktiga för varandra Lika Unika står för allas lika värde och är basen för vårt förhållningssätt, vår organisation och verksamhet. Vägen till kunskap går via våra gemensamma värdeord: empati, nyfikenhet, ansvar, självkänsla och kunskap som vi tränar och lär i det dagliga arbetet. En ryggsäck symboliserar innehållet och målet är att eleven har ryggsäcken full med färdigheter och kunskaper baserade på värdeordens betydelse när eleven lämnar Sigfridsborgs skola. Vi är angelägna om att möta varje elev individuellt så att eleven når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och egenskaper!

5 Våra team Arbetet på skolan är organiserat i Team På skolan och fritidshemmen är arbetet indelat i team där ditt barn möter samma pedagoger från morgon till eftermiddag. Fritidshemmet och fritidsklubbens verksamhet ingår i teamet och dessa pedagoger bildar tillsammans med lärarna ett team runt resp. årskurs. Teamen är sammansatta med olika pedagogkompetenser för att kunna möta alla elever. Elever i behov av särskilt stöd/extra stöd ska ges det inom ramen för teamen så långt det är möjligt. Varje skolår är en klass. Varje klass är sedan indelad i olika grupper. En basgrupp som har en mentor (lärare) som är huvudansvarig för den gruppen. Sedan kan klassen delas in i andra grupper, tex. smågrupper vid läs och skrivinlärning, tvärgrupper vid slöjd, idrott och musik eller andra grupper som teamet beslutar om för att gynna elevernas utveckling mot kunskapskraven. Vi ser en styrka i att vara flera lärare och pedagoger runt en grupp, detta ger en flexibilitet och gynnar elevens lärande. Vi ser också en stor fördel att arbeta hela årskursen tillsammans för att möta läroplanens kunskapskrav, centrala innehåll och intentioner.

6 Praktisk estetiska ämnen Teknik i skolan - Kultur Praktisk estetiska ämnen På Sigfridsborgs skola möter Ditt barn alla praktisk estetiska ämnen vilket vi är mycket stolta över! Vi har fina anpassade lokaler för dessa ämnen och välutbildade lärare i idrott, slöjd, musik och bild. Vi har härliga salar som är väl anpassade för att möta läroplanens krav i resp. ämne samt för att inspirera till lustfyllt lärande. För oss är det viktigt att alla kompetenser utvecklas hos våra elever och hela människan får utvecklas! Kulturåret På Sigfridbsorgsskolan får alla elever vara med om mycket kultur och musiken är central. Alla årskurser har ett ansvarsområde varje år, såsom musikal, advent, lucia, skolavslutning, valborg där eleverna i årskursen framträder för sina kamrater och även för Er föräldrar vissa år. Musiken bidrar till vår härliga Siggananda och eleverna växer. skolår 6 har vi Rockgrupper som en del i musikundervisningen och varje år blir det Rockkonsert där eleverna visar upp sina härliga Rockband! Teknik i skolan Vi använder IT i olika former som ett redskap i lärandet. Lärplattor redan från förskolan. Vi har digitala tavlor i alla klassrum från skolår 1-6 och självklart datorer. I skolår F-3 arbetar vi mycket med Lärplattor (IPAD) Alla elever i skolår 4-6 har en egen dator som de lånar under skoltiden, vi jobbar med Croomebooks och använder Google Apps for Education. Elever i behov av särskilt stöd har självklart tillgång till de kompensatoriska hjälpmedel som de behöver.

7 Styrdokument & Samarbete Styrdokument Skollagen och Läroplanen styr vår verksamhet. Nacka kommun har även tagit fram en Utbildningspolitisk strategi utifrån ovan dokument. Utifrån nedan områden tar varje team fram ett lokalt styrdokument för läsårets arbete. Läroplanens rubriker Elevens ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Bedömning och betyg Rektors ansvar Nacka kommuns strategi Mål Maximal utveckling Stimulerande lärande Reellt inflytande Trygg arbetsmiljö Nacka kommuns strategi riktlinjer Tydlig information Individuell utvecklingsplan För att stå i ständig utveckling arbetar vi med ett Systematiskt kvalitetsarbete som ligger till grund för att lyfta fram utvecklingsområden. En viktig del i detta arbete är Kundenkäten som genomförs i Nacka kommun en gång om året, där får Du som förälder möjlighet att lyfta fram områden som du tycker vi ska utveckla vidare. Skollagen Läroplanen Utvärderingar Spaning Vår värdegrund Lokalt styrdokument Medarbetarskap Ledarskap

8 Möten Information Möten och kommunikation Du som förälder är ditt barns viktigaste resurs. Tillsammans med dig skapar vi de bästa förutsättningar för ditt barn och dess utveckling. Du är alltid välkommen att besöka skolan och vår verksamhet. Varje termin inbjuds du som förälder till ett utvecklingssamtal. Vid de första samtalet får vi möjlighet att ta reda på ditt barns förväntningar och önskemål, vilka vi sedan tar till vara i vår planering. Du får även möjlighet att berätta om ditt barn och vad Du har för tankar inför starten i förskoleklass. Vid utvecklingssamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan. En gång om året (från skolår 1) erhåller Du som förälder ett skriftligt omdöme om elevens utveckling mot kunskapskraven i resp. ämne. I skolår 6 erhåller eleven betyg för första gången, det är terminsbetyg och slutbetyget erhålls på våren i skolår 9. Under året erhåller du information via veckobrev, fritidsbrev och annan daglig information via vår portal Schoolsoft. Du får en egen inloggning och kan där ta del av såväl information som de skriftliga omdömet och de individuella utv. planer som upprättas. Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning är också viktigt tillfälle för samtal, vi inbjuder även till föräldramöten.

9 Förskoleklassen och Fritidshemmens verksamhet Förskoleklassens verksamhet är ett första steg mot att börja i skolan. Förskoleklassens verksamhet ska utgå från den fria leken och lekens betydelse för barnets utveckling och går hand i hand med Fritidshemmens intentioner. Förskoleklass verksamheten ska vara ett år till inskolning i skolans miljö och verksamhet. Skolplikten börjar i skolår 1 och förskoleklassens verksamhet ska i en lugn miljö förbereda barnet för skolstarten. Introduktion En viktig del av förskoleklassens verksamhet är att introducera eleverna i skolan och skolans strukturer. Vi arbetar mycket med dagliga rutiner såsom påklädning, förflyttningar, äta i matsalen, turtagning, vara i idrotten mm. Det är viktigt att barnen i lugn miljö får ta till sig skolans rutiner och strukturer som självklart är annorlunda än förskolans verksamhet. Tryggheten kommer först och därför är det viktigt att ge en god introduktion i skolans verksamhet. Lek och lärande Vi skapar tid och rum för lek och lärande så att eleverna kan växa på egna villkor. Det finns material som stimulerar fantasi och kreativitet. Eleven ska känna delaktighet i planeringen av sitt arbete, allt efter tidigare erfarenheter och mognad. Det ska vara roligt och meningsfullt att lära! Alla elever måste få uppmärksamhet och erkännande att deras ansträngningar är värdefulla. Språket Språket är en del av vår identitet. Vi arbetar efter Bornholmsmodellen, för att skapa fonologisk medvetenhet och därmed förbereda elevens läs och skrivinlärning. I början av läsåret genomförs en fonologisk screening för att veta elevernas utvecklingsnivå. Under läsåret arbetar vi sedan strukturerat med språket och språkutveckling. I slutet av läsåret gör vi en ny screening där vi ser elevens utveckling, vi ser goda resultat och eleven har en bra grund inför skolstarten i år 1. Matematik Vi uppmärksammar matematiken i vardagen. Eleven utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematiken i meningsfulla sammanhang. När vi pratar matematik stödjer språket och matematiken varandra.

10 Förskoleklassen och Fritidshemmens verksamhet Skapande Medan handen arbetar utvecklas hjärnan Eleverna har behov av att göra saker med sina händer. De behöver få känna en skapande glädje som bygger på deras egen praktiska förmåga, där processen är viktigare än resultatet. Vi har en spännande verkstad på skolan som inbjuder till skapande. Rörelse Elevens behov av att röra sig tillgodoses till stor del vid utevistelse. Under elevens hela dag tränar vi fin och grovmotorik. I gymnastiken tränar vi grundrörelserna och stärker elevens kropps och rumsuppfattning. Kompisgrupper Förskloleklassen arbetar med Kompisgrupper där barn från alla grupper i förskoleklass möts för att lära känna varandra. Kompisgrupperna gör många spännande utflykter och de är ofta små grupper med 8-10 barn som åker iväg på aktiviteterna. Fritidshemmens verksamhet Fritidshemmens verksamhet är nära integrerad i alla team (skolår). Samma pedagoger arbetar tillsammans med Ditt barn hela dagen på Siggan. Fritidshemmens verksamhet bygger på det fria valet och ska ge barnen en meningsfull fritid. Fritidshemmen ska erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter som barnen kan välja. Fritidshemmen bygger mycket av sin verksamhet på att vara utomhus och Siggans placering nära skogen inbjuder även till flera spännande utflykter. Lustfyllt lärande

11 Inskolning och Skolval Skolval Skolvalet pågår Januari Skolvalet sker i Nacka 24 och du behöver E-legitimation för att utföra ditt val, det går även att ansöka om användarnamn och lösenord. All information finns på Nackas hemsida I mitten av Februari får du besked om skolplacering. Vi arbetar för att alla ska få sitt första hands val, men det är många 6 åringar i Älta så trycket är stort, men de senaste åren har vi berett plats för alla som önskat komma till oss. Om du ansöker till Sigfridsborgs skola är du även garanterad plats på skolans fritidshem. Introduktion och Inskolning Under vårterminen påbörjas skolbesöken och Ditt barn besöker förskoleklassens verksamhet. Vid besöken får Ditt barn möjlighet att bekanta sig med skolans pedagoger, lokaler, miljö och självklart sina nya kamrater. Vid det andra besöket äter Ditt barn mat i skolans restaurang. I augusti påbörjas inskolningen och en planering upprättas för Er och Ditt barn kring inskolningen ofta sker inskolningen på ett par dagar i samband med skolstarten i Augusti. Faddring För att skapa trygghet mellan skolåren arbetar vi med faddring. Skolår 3 är faddrar till förskoleklassen och under vårterminen startar den verksamheten då årskurserna möts och gör olika aktiviteter tillsammans.

12 Kontaktuppgifter Sigfridsborgs skola Evalundsvägen Älta Förskoleklass Ängen Har du frågor redan idag, ring Ängen! Rektor Anne Sjö , Biträdande rektor Roger Odell Ansvar F Mikaela Högskoog Ansvar Agneta Hansson Ansvar förskolorna E-post: Hemsida:

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014

Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 Förskolor och skolor i Partille kommun 2014 www.partille.se/barnochutbildning Innehåll Inledning Välkommen till våra förskolor och skolor 4 Förskolor och annan pedagogisk verksamhet 5 Grundskola, fritidshem

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se

GRUNDSKOLOR I SIGTUNA KOMMUN. Verksamhetskatalog VT 2013. www.sigtuna.se GRUNDSKOLOR I Verksamhetskatalog VT 2013 Här presenterar vi Sigtuna kommuns grundskolor för barn 6-16 år. Katalogen ger dig en inblick i våra verksamheter så att du kan välja den skola som BÄST passar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer