Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen"

Transkript

1 Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008

2 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn och unga är inte en grupp som står på tillväxt. De bor och lever här och nu. Alla är de fullvärdiga samhällsmedborgare. De är helt enkelt experter på att vara barn och unga i Kalmar kommun. De har olika erfarenheter, kunskaper och åsikter som är värdefulla för att utveckla och förbättra samhället och vår kommun. Eller som en ung samhällsmedborgare tydligare uttryckte detta i enkäten: Tänk på att alla röster är viktiga, även från barn och ungdomar. Det är glädjande att majoriteten av ungdomarna som svarat på LUPPenkäten i Kalmar 2008 ser positivt eller mycket positivt på sin framtid. Med denna rapport vill vi låta kommunens medborgare ta del av ungas åsikter och tankar om sina liv och om kommunen. Undersökningen är framför allt ett viktigt underlag för oss politiker i Kalmar kommun för att göra prioriteringar, satsningar och fatta beslut. Undersökningen är också en grund för det fortsatta arbetet med barn- och ungdomsfrågor. Jag hoppas och vill att du som ung kommer att märka skillnad, att vi har tagit till oss av dina åsikter! Du är alltid välkommen att kontakta mig eller besöka mig i Stadshuset! Birgitta Elfström, kommunalråd i Kalmar kommun Vad är lupp? LUPP betyder lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en omfattande enkät för ungdomar i åldrarna år. Bakom enkäten står Ungdomsstyrelsen, på uppdrag av regeringen. År 2008 genomfördes undersökningen av Kalmar kommun. Över ungdomar i Kalmar har deltagit i undersökningen och svarat på frågorna. E nkäten är indelad i sju olika ämnesområden. Här kommer vi att ta upp och titta mer på: Trygghet Hälsa Fritid Skola Politik Framtid Enkäten, som består av ungefär 80 frågor, är anpassad för tre olika åldersgrupper, varav två har valts i Kalmar kommun. Samtliga elever i årskurs 8 på högstadiet, respektive årskurs 2 på gymnasiet, fick via webben möjlighet att svara på frågorna. Enkäten besvarades anonymt. I årskurs 8 deltog 513 elever och det ger en svarsfrekvens på 73%. Majoriteten, 95%, är födda 1994 och könsfördelningen är relativt jämn. När det gäller årskurs 2 på gymnasiet, deltog 514 elever. Det ger en svarsfrekvens på 66%. Majoriteten, 83%, är födda 1991 och även här är könsfördelningen jämn.

3 I Kalmar ska alla kunna känna sig trygga. Kommunen ska arbeta för att få bort utanförskap, otrygghet och orättvisor och därigenom minska risken för brottslighet, missbruk och andra sociala problem. Ungdomarna har svarat på frågor om trygghet, våld, mobbning och orättvis behandling. K illarna är otryggare än tjejerna i sitt bostadsområde på dagen, i hemmet och i skolan, medan tjejerna är otryggare i bostadsområdet på kvällen. Majoriteten av alla elever i undersökningen upplever skolan som en säker plats. Mest otrygga känner sig ungdomarna på diskotek eller annat nöjesställe. Det är framför allt tjejerna som har varit med om att inte våga gå ut. Dessutom är det 18 tjejer och 9 killar som under det senaste halvåret uppger att de har blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande. När det gäller misshandel är siffrorna omvända då 12 tjejer och 25 killar har varit utsatta för misshandel. Mobbning och utfrysning sker på alla platser där ungdomar vistas, även på den digitala arenan. Skolan är den vanligaste platsen för mobbning. Det är också vanligt att mobbningen sker via telefonsamtal, sms, e-post eller hemsida. Men mobbning sker även på ställen där ungdomar med gemensamma intressen möts, som t ex på träning, föreningslokaler och nöjesställen. Runt 10% har svarat att de har blivit mobbade eller utfrysta någon gång det senaste halvåret. Tjejerna på högstadiet är den mest utsatta gruppen, medan Trygghet Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? Andel som har svarat ja. någon har stulit från mig någon har hotat Känner du dig trygg på följande ställen? Ja, alltid Ja, oftast Nej Utomhus i mitt bostadsområde på kvällen 90% 9% 1% Utomhus i mitt bostadsområde på dagen 60% 34% 6% På väg till eller från skolan 87% 11% 2% I klassrummet 89% 9% 2% På rasterna i skolan 84% 14% 2% På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 70% 23% 7% På diskotek eller annat nöjesställe 48% 43% 9% Ute på stan, på allmän plats 62% 35% 4% På buss, tåg, tunnelbana eller liknande 55% 40% 5% I hemmet 94% 4% 2% mig jag har inte vågat gå ut % 5% 10% 15% 20% 25% högstadiet killar högstadiet tjejer gymnasiet killar gymnasiet tjejer tjejerna på gymnasiet är minst utsatt. Tjejerna har oftare än killarna upplevt orättvis och kränkande behandling. De svarande tillbringar mest tid i skolan och därför är det inte oväntat att det också är där som de oftast upplever orättvis behandling. Men även den egna familjen står för en stor andel av kränkningarna, särskilt när det gäller tjejernas upplevelser. Killarna har oftare än tjejerna kryssat för alternativet som innebär att de blivit kränkta av polisen eller rättsväsendet. Bland de ungdomar med utländsk bakgrund som har upplevt kränkningar anser 29% att orsaken var utländsk bakgrund/ hudfärg och 21 procent att det var religion.

4 Alla invånare i Kalmar ska ges lika möjligheter och förutsättningar till god hälsa. Kommunen ska ta hänsyn till de många olika faktorer som påverkar folkhälsan som t ex meningsfull fritid, god fysisk miljö, sunda kost- och levnadsvanor samt medborgarnas inflytande. Livsstilen - eller hur vi väljer att leva, spelar en stor roll för hur vi mår idag och hur vi kommer att må i framtiden. Hur ofta har du haft följande besvär under det senast halvåret? Andel som har valt svarsalternativen "Varje dag" eller "Flera gånger i veckan" Känt dig stressad Svårt att somna Huvudvärk högstadiet killar högstadiet tjejer gymnasiet killar gymnasiet tjejer 0% 20% 40% 60% 80% 100% U ngdomarna i Kalmar har en positiv syn på sin hälsa, vilket är glädjande. Ca 80% av ungdomarna anser enlig undersökningen att deras allmänna hälsotillstånd är mycket bra eller ganska bra. Det är små skillnader mellan högstadieoch gymnasiegruppen. Däremot är skillnaden mellan killar och tjejer stora. Nästan hälften av killarna upplever att de har en mycket bra hälsa, medan endast drygt en tredjedel av tjejerna upplever att deras hälsa är mycket bra. Flickorna på gymnasiet mår sämst och särskilt bekymmersamt är det att 8% av tjejerna på gymnasiet har svarat att de mår ganska eller mycket dåligt. En rad preciserade besvär kan betecknas som psykosomatiska, dvs. psykiska problem som visar sig som fysiska. T ex handlar det om sömn, trötthet, stress och ont i magen respektive huvudet. En oroväckande stor andel av eleverna är trötta under dagarna. Det är stora skillnader mellan könen. Skillnaden är störst mellan killarna på högstadiet, där knappt hälften har svarat ja på den här frågan och tjejerna på gymnasiet, där hela 72% känner sig trötta under dagen. Många elever känner sig stressade varje dag eller flera gånger i veckan och majoriteten av dem är tjejer. Många, ca 30%, hoppar över frukosten. Det är dubbelt så många tjejer som hoppar över lunchen, jämfört med killarna. Det vanligaste är att ungdomarna tränar flera gånger i veckan. Gymnasietjejerna tränar minst. I den gruppen är det en femtedel som tränar mindre än en gång i veckan. Runt en femtedel av flickorna har ont i magen och/ eller ont i huvudet varje dag eller flera gånger i veckan. Hälsa De elever som bedömt sitt hälsotillstånd som mycket dåligt har också angett att de oftare än andra är sjuka, att de oftare har ont i huvudet, känner sig stressade, är trötta och hoppar över frukosten. Inte helt överraskande visar det sig också att de med god hälsa tränar ofta. Det starkaste sambandet kan man se mellan stress och trötthet.

5 I Kalmar kommun finns ett drogpolitiskt program som syftar till att stoppa och långsiktigt förhindra drogmissbruk bland ungdomar. Kommunens vision är att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till en trygg uppväxtmiljö med låg alkoholkonsumtion och frihet från andra droger. D et är relativt vanligt att ungdomarna dricker alkohol och så pass stora mängder att de känner sig berusade. Det är ingen större skillnad mellan killar och tjejer, när det gäller hur ofta detta sker, däremot mellan åldersgrupperna. I årskurs 8 är det drygt 10% som dricker alkohol varje månad och av dessa dricker sig nästan alla berusade. Det är ytterst få som dricker flera gånger i veckan och 78% som aldrig/eller nästan aldrig dricker. Gymnasiets killar är den grupp som dricker mest och 64% dricker någon gång i månaden eller oftare. Nästan var tredje kille och tjej berusar sig mer än en gång i månaden. Alla ungdomarna i undersökningen är under 20 år och får därför inte handla på systemet. De fem vanligaste sätten för ungdomarna att få tag på alkohol är: Från kompisar eller kompisars syskon Från annan vuxen På annat sätt Från egna föräldrar (med lov) Från annan vuxen som bjuder g y m n a s ie t h ö g s t a d ie t Debutåldern för att dricka sig berusad är 13 år eller yngre för ca 12% av ungdomarna. kille tjej kille tjej Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad? En majoritet av eleverna i årskurs 8 får inte dricka alkohol för sina föräldrar. Det är vanligare att få tilllåtelse bland gymnasieungdomarna, hälften av killarna och var fjärde tjej får tilllåtelse av sina föräldrar att dricka alkohol. 54 Majoriteten av ungdomarna använder inte tobak och det är nästan bara killar som snusar. I högstadiegruppen har 14% provat på att röka för första gången när de var 12 år eller yngre och det är 4% som röker flera gånger i veckan eller varje dag. Det är vanligare att röka bland gymnasisterna. En femtedel av gymnasietjejerna är vanerökare. 57 Med droger menas: Alkohol, narkotika, icke medicinsk föreskriven beroendeframkallande psykofarmaka, dopningspreparat och lösningsmedel/gas/lim % 20% 40% 60% 80% 100% aldrig/en gång om året eller mera sällan några gånger per år/någon gång i månaden ett par gånger i månaden/någon gång i veckan När det gäller narkotika visar det sig att majoriteten, 95 procent av de svarande, inte har använt narkotika någon gång. Det är framför allt killarna på gymnasiet som har testat narkotika. Det vanligaste preparatet är hasch och marijuana. 5% har svarat att de har använt både hasch, marijuana och annan narkotika. Svarsalternativet mer än 20 gånger har valts av 17 ungdomar

6 Fritid I Kalmar ska det finnas ett rikt kultur- och fritidsliv och stödet till barns och ungdomars aktiviteter är en självklar prioritering. gymnasiet högstadiet killar tjejer killar tjejer Hur mycket, av det som du är intresserad av, finns det att göra på fritiden? % 20% 40% 60% 80% 100% Med den här undersökningen får vi reda på hur mycket fritid ungdomarna har, vad de gör, samt vad de vill ha ut av sin fritid. Allt detta är viktigt för kommunen att veta, när de ska utveckla verksamheten för de unga. D et är stora skillnader mellan tjejer och killar då det gäller datorspel/tv-spel, en sysselsättning som en majoritet av pojkarna ägnar sig åt. Det är i första hand tjejer på högstadiet som läser på fritiden, medan bara en tredjedel av gymnasiekillarna läser på sin fritid. Högstadiet 40% sjunger, spelar instrument eller skapar musik 40% går runt på stan med sina kompisar 37% deltar i föreningar 36% är ute i naturen det finns väldigt mycket att göra det finns ganska lite att göra Drygt 80% av ungdomarna träffas hemma hos varandra. I högstadiegruppen är det också vanligt (cirka 40%) att träffas utomhus. Svaren från gymnasieungdomarna visar stora skillnader mellan könen. Nästan 25% av gymnsiekillarna träffas i idrottsanläggningar, medan drygt 40% av gymnasietjejerna träffas på café. Ungdomarna eftersöker också ställen att bara träffas på, ett café med långa öppettider med mysiga soffor, billigt kaffe och schysst musik. Det är endast en liten del av ungdomarna som ofta använder fritidsgården för att träffas. På högstadiet uppgår andelen till 10% av samtliga. Många ungdomar saknar tillgång till fritidsgårdar. det finns ganska mycket att göra det finns väldigt lite/ingenting att göra Killarna, på både högstadiet och gymnasiet, tycker att de har lagom mycket fritid. Det tycker också högstadietjejerna, men tjejerna på gymnasiet anser att de har för lite fritid. Majoriteten av gymnsietjejerna tycker att de har så lite fritid att de inte vet hur de ska hinna med det de vill. Att surfa och chatta, umgås med kompisar och att idrotta är populära sysselsättningar för både tjejer och killar, bland såväl högstadiesom gymnasieungdomar. Det är mycket ovanligt att ungdomarna träffas på restaurang, pub, bar eller i en föreningslokal. Färre än 5% använder dessa ställen för möten med kamraterna. Gymnasiet 35% är ute i naturen 28% går på fest 25% deltar i föreningar 24% sjunger, spelar instrument eller skapar musik Önskemål Ett hus för ungdomar från hela Kalmar. Som en fritidsgård med pingisbord, biljardbord, TV, spel, tidningar och kanske utomhusaktiviteter. Ett coolt ställe som många ungdomar vill åka till och inte tycker är töntigt.

7 N ågra frågor syftade till att studera ungdomarnas engagemang i föreningar. Den yngre gruppen är oftare än den äldre med i en eller flera föreningar. Det är något vanligare att gymnasieungdomarna är med i politiska föreningar. Nästan hälften av ungdomarna upplever att de kan vara med och påverka i sin föreningsverksamhet, medan 30% inte vill påverka. Undantaget är gymnasie- killarna. Denna grupp har störst andel, 41%, som inte vill påverka, samtidigt som de har minst andel, 36%, som anser att de inte kan påverka i den utsträckning de vill. Är du just nu medlem i någon/några av följande föreningar? Bland högstadieungdomarna är det 16% som inte är med i någon förening. Motsvarande andel för gymnasieungdomarna är 23%. Intresset är störst för idrott, då 64% av högstadieeleverna och drygt hälften av gymnasieeleverna är medlemmar i en idrottsförening eller klubb. Lägst antal medlemmar har friluftsföreningar och förening eller organisation för samhällsfrågor. Det är stora skillnader mellan tjejers och killars val av föreningsverksamhet. Medan killar på såväl högstadiet som gymnasiet är med i supporterklubbar och dator- eller spelföreningar är tjejerna oftare med i kulturföreningar. Supporterklubb Dator / spelförening t.ex. Sverok Kulturförening t.ex. musik/dans/teater Louise Weidolf, Förvaltningschef på Kultur- och fritidsförvaltningen: Kultur och fritid är jätteviktigt för hur en stad "andas". Ingen vill ju "bara bo". Vi vill leva också, fylla våra liv med innehåll och vi vill påverka! Genom att föra dialog och lyssna på ungdomar vill vi utveckla, utmana och bryta gränser och kunna erbjuda olika typer av arenor för möten högstadiet kille högstadiet tjej gymnasiet kille gymnasiet tjej 0% 10% 20% 30% 40% 50%

8 Kjell-Ove Peterson, Barn- och ungdomsförvaltningens chef: I Kalmar kommun har vi trygga förskolor, fritidshem och skolor med välutbildade lärare. I den goda pedagogiken står elevens kunskaper och välbefinnande i centrum. För att öka möjligheterna till fria val för barn, elever och föräldrar erbjuder kommunen en stor variation av pedagogiska inriktningar. Flertalet av ungdomarna på högstadiet och gymnasiet i Kalmar kommun är nöjda med sina skolor. De tycker att det är en positiv stämning i skolan och att både lärare och elever bemöter varandra med respekt. S tämningen i skolan upplevs som mycket positiv. På högstadiet är det 80% och på gymnasiet 93% som anser att det stämmer mycket bra eller ganska bra att det är bra stämning i skolan. Majoriteten anser inte att det är ojämlikt mellan killar och tjejer eller att främlingsfientlighet, sexuella trakasserier eller mobbning är problem i skolan. Eleverna tar temperaturen på skolan: Hur ni ska arbeta, t.ex. grupparbete/projektarbete' Vilka böcker/läromedel ni Undersökningen visar att eleverna genomgående vill påverka mer i skolan än de får. Hur mycket VILL/FÅR du vara med och bestämma om? ska ha Proven Läxorna Vad du får lära dig % 20% 40% 60% 80% 100% Skola högstadiet vill påverka högstadiet får påverka gymnasiet vill påverka gymnasiet får påverka 75% av samtliga elever är nöjda med skolmiljön. 75% tycker att möjligheten att få extra hjälp eller stöd är bra. 60% är nöjda med sitt schema. 60% tycker att skolbiblioteket är bra. 50% av eleverna tycker att skolmaten är bra. Högstadieelever 80% skolkar aldrig. 70% vill påverka schemat, men bara 18% får vara med och påverka. 70% vill påverka skolmaten. 40% tycker att de får påverka skolmiljön. Gymnasieelever 40% skolkar aldrig. 80% vill påverka schemat, 23% av dem tycker att de får det. 66% vill påverka skolmaten. 22% tycker att de får påverka skolmiljön.

9 Inom området politik, samhälle och inflytande handlar frågorna om ungdomarnas intresse för politik, deltagande i politiska aktiviteter, vad de tycker är viktigt att satsa på samt om deras intresse för att påverka. I ntresset för politik bland ungdomarna är generellt ganska svagt. Mest intresserade är gymnasiekillarna, men endast 32% av dessa har svarat att de är mycket eller ganska intresserade. gymnasiet högstadiet Hur intresserad är du av politik? killar tjejer killar tjejer % 20% 40% 60% 80% 100% mycket intresserad ganska intresserad inte särskilt intresserad inte alls intresserad Ca 40% av ungdomarna vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Majoriteten vet inte hur stor möjlighet de har att framföra sina åsikter eller till vem de ska vända sig. En majoritet tycker att det är mycket viktigt att ungdomar och beslutsfattare träffas. Det är framför allt brist på intresse som är anledningen till att ungdomarna inte vill vara med och påverka, men det saknas också kunskap om hur man gör. En majoritet, ca 68%, av ungdomarna kan inte tänka sig att vara medlemmar i ett politiskt parti, eller chatta/debattera politik på internet. Över hälften skulle aldrig ta kontakt med en politiker, men de flesta skulle kunna tänka sig att skriva på en namninsamling. Den yngre gruppen tar större avstånd än den äldre när det gäller att vara politiskt aktiv. En stor majoritet tar avstånd från olagliga aktiviteter som t ex att skada andras eller allmän egendom i protest, ockupera byggnader eller måla politiska slagord på allmän plats. Tjejerna tar betydligt oftare avstånd än killarna till att delta i dessa aktiviteter. I nedanstående tabell visas andelen ungdomar som faktiskt har genomfört någon av de föreslagna politiska aktiviteterna. Det har jag gjort: högstadiet gymnasiet Skrivit på en namninsamling 28% 35% Burit märken/symboler som uttrycker en åsikt 11% 15% Ta kontakt med någon politiker 6% 13% Skrivit insändare 6% 9% Chattat/debatterat politik på internet 6% 9% Deltagit i lagliga demonstrationer 6% 6% Skadat andras/allmän egendom i protest 4% 4% Deltagit i bojkotter/köpstrejker 4% 4% Varit medlem i ett politiskt parti 2% 6% Deltagit i olagliga demonstrationer/aktioner 3% 4% Målat politiska slagord på allmän plats 3% 3% Ockuperat byggnader 3% 3% Politik I enkäten fanns en fråga om vad ungdomarna tycker är viktigt att satsa på i Kalmar kommun. De sex vanligaste svaren blev följande: Sjukvård Skola Lika lön för lika arbete för män och kvinnor Arbete mot kriminalitet Bostäder för unga Skapa arbeten för unga Högstadiegruppen prioriterar oftare arbete mot kriminalitet, arbete för att minska användandet av alkohol och droger bland unga, lika lön för män och kvinnor samt djurens rättigheter. Gymnasiet prioriterar oftare bostäder och arbeten för unga, kollektivtrafik och äldreomsorg. Jämförelse mellan könen visar att killar prioriterar idrottsanläggningar, stöd till föreningar och fritidsaktiviteter, medan tjejerna oftare väljer arbete mot främlingsfientlighet och ungas psykiska ohälsa.

10 Sophia Sundlin, Ungdomsombud: Som ungdomsombud tycker jag att det är viktigt att Kalmar är en bra plats för unga att bo på både nu och i framtiden. Genom att arbeta med verktyg som LUPP:en får kommunen reda på mer om vad ungdomar tycker och hur de har det. Ungas kunskap och åsikter är en stor tillgång för kommunen. Vi behöver den kunskapen för att tillsammans forma en så bra framtid som möjligt! Framtid Det är viktigt att få reda på hur ungdomarna funderar kring sin egen framtid. Vad de har för drömmar och förhoppningar. De flesta ungdomarna ser allmänt ljust på framtiden och ungefär 50% är mycket positiva till sin egen framtid. F rågorna kring den närmaste framtiden handlade om vad ungdomarna skulle vilja göra om de hade alla möjligheter. Eleverna i årskurs 8 fick svara på vad de helst skulle vilja göra direkt efter grundskolan. Majoriteten av såväl killarna som tjejerna vill helst gå en gymnasieutbildning i kommunen. Av de elever som har valt ett annat alternativ är det en betydligt större andel tjejer Många ungdomar planerar för att studera på högskola eller universitet. som vill gå en gymnasieutbildning i en annan kommun, medan killarna är de som i störst utsträckning vill jobba. Drygt 30% av ungdomarna på gymnasiet vill börja jobba direkt efter avslutad gymnasieutbildning. En något mindre andel vill studera. Störst är intresset för att åka ut och resa, framför allt bland tjejerna. Tjejerna är också betydligt mer intresserade av att jobba eller studera utomlands. Tjejerna siktar på högskolestudier i större omfattning än killarna. Två tredjedelar av tjejerna och nästan hälften av killarna planerar högskolestudier. Siffrorna är betydligt lägre bland högstadieeleverna. Om du hade alla möjligheter, vad skulle du då HELST göra efter gymnasiet? studera utomlands 7 13 studera på högskola eller universitet i Sverige åka ut och resa jobba utomlands jobba någon annanstans i Sverige 7 6 killar jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten 6 16 tjejer 0% 10% 20% 30% 40% 50%

11 Vad TROR du att du kommer att göra direkt efter gymnsiet? studera utomlands 3 4 studera på högskola eller universitet i Sverige åka ut och resa jobba utomlands 6 11 jobba någon annanstans i Sverige jobba här i kommunen eller i en kommun i närheten killar tjejer 0% 10% 20% 30% 40% 50% M ånga ungdomar är pessimistiska och tror inte att de kommer att genomföra sina önskemål om sysselsättning efter gymnasiet. Detta gäller särskilt vistelser utomlands, men också studier vid högskola eller universitet. Ungdomarna fick frågor om flyttning till och från kommunen. Det är stora skillnader mellan könen, då det är fler tjejer som tror att de kommer att flytta. Sammantaget tror drygt hälften av ungdomarna att de kommer att flytta från kommunen, medan nästan 15% tänker bo kvar. Det är även en stor del som har svarat vet inte. Det vanligaste motivet till att flytta från kommunen är jobb. Tjejerna kan oftare än killarna tänka sig att flytta för att pröva något nytt eller för att studera. Även motiven för att flytta tillbaka till kommunen bedöms på olika sätt av killar och tjejer. Närhet till släkt, familj, flick-/pojkvän eller kompisar är viktiga motiv för att flytta tillbaka enligt en stor del av ungdomarna. Trots detta är det stora skillnader mellan könen då det gäller andelen som har valt dessa motiv. Medan tjejerna oftare än killarna väljer de nära relationerna, väljer killarna oftare jobb som en anledning att flytta tillbaka. Den sista frågan om boende handlade om var ungdomarna helst skulle vilja bo om tio år. En tredjedel av ungdomarna skulle vilja bo utomlands och nästan lika stor andel i en storstad i Sverige. Killarna vill oftare än tjejerna bo kvar i kommunen. Det är viktigt att satsa på jobben för unga i Kalmar kommun!

12 Till sist... Ett stort TACK till de 1027 ungdomar som svarat på enkäten, samt till de lärare, rektorer och annan skolpersonal som har hjälpt till med genomförande av LUPP:en. Vill du veta mer om LUPP:en går det jättebra att kontakta mig så hjälper jag dig! Det går också bra att gå in på och söka på lupp för att ladda ner rapporten. Med vänliga hälsningar Sophia Sundlin Faktaruta: Kontaktperson: Sophia Sundlin, ungdomsombud eller Besöksadress: Södra Långgatan 39, Kalmar Detta är en broschyr utgiven av Kalmar kommun i samarbete med Elisabeth Elmeroth och Christina Björnvall på Högskolan i Kalmar. Tryckeriet Högskolan i Kalmar,

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Allt som rör mig 2012-03-27 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Finspång 2011 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten

UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2-3 SYFTE OCH METOD 4 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 5 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER RAPPORTEN 5 BAKGRUNDSFRÅGOR 5 FRITID 5-9 SKOLA

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete.

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete. 1 Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan baseras huvudsakligen på jämförelser mellan kön. Detta beror på att urvalet är litet och att det är första gången undersökningen genomförts i Västmanland.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer