Rapport från Luppenkät 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från Luppenkät 2015"

Transkript

1 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga år bosatta i kommunen

2 INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola Inledning 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete Utbildning Kompisar Familj Ekonomi Fritid Livet i sin helhet 0 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Enkäten riktades hösten 15 till unga i åldern år bosatta i Trelleborg. Undersökningen har genomförts i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), vars uppdrag är att bland annat utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Rapporten redovisar vad unga i Trelleborg upplever, vad de tycker är positivt men även vad som upplevs som mindre bra. Enkäten besvarades klassvis under schemalagd lektionstid. Motsvarande Luppenkät genomfördes vid samma tidpunkt i totalt 49 kommuner varför jämförelser har kunnat göras mot genomsnittet för övriga som undersökte gruppen år. Dessa kommuner är geografiskt spridda över hela landet och såväl större som mindre än Trelleborg. Av de som erbjöds delta i enkäten var den relativa svarsfrekvensen 37 procent (690 svar). Bortfall kan bland annat förklaras med elevers sjukdom och att deltagandet i enkäten byggde på frivillighet. Hela resultatet av Lupp finns lagrat och förhoppningen är att denna rapport ska fungera som en aptitretare som väcker nyfikenhet att arbeta vidare med underlaget. Det går att göra nya körningar och utveckla analysen ytterligare då det finns mängder av spännande ansatser att fördjupa sig i. Vissa delar berör i högre grad vissa verksamheter medan annat behöver hanteras gemensamt på en kommunövergripande nivå. Syftet med rapporten är att materialet ska användas som underlag för diskussioner och samtal i olika sammanhang och därför redovisas slutsatser och analyser endast undantagsvis. Rapporten ska även vara en del i politikers och tjänstemäns beslutsunderlag i frågor som rör unga och kommer att användas vid mer långsiktiga planeringar. Cecilia Lejon, förvaltningschef Ola Johnsson, arbetsmarknadschef Kommentarer och metodbeskrivning för arbetet med analysen: Att vara Ung i Trelleborg GRAFISK DESIGN OCH TEXT: Byrå Siffra & Grafik AB OMSLAGSBILD: Trelleborgs kommun Syftet med rapporten är att den ska vara så lättillgänglig som möjligt. Därför har förhållanden som inte redovisats i figurerna istället visats i textavsnitt i anslutning till dessa. Det har alltså funnits bakgrundsmaterial som förtjänat uppmärksamhet trots att det inte redovisats i figurerna, dessa talar för sig själva och kommenteras endast undantagsvis. Strävan har varit att åskådliggöra ungas svar så tydligt som möjligt såväl grafiskt som i kommenterande texter. I de fall då inga kommentarer getts angående skillnader mellan könstillhörighet eller riket beror detta på att svaren varit mycket lika de som redovisats i figurerna. På vissa av frågorna har de unga haft möjlighet att ange flera svarsalternativ varför summan av staplarna kan överstiga 0 procent. 31

3 Fritid Drygt hälften av samtliga tycker att det finns mycket att göra på fritiden. Idrott, onlinespel, att läsa och att vara ute i naturen är populära sysselsättningar. De vanligaste platserna där man träffar sina kompisar är hemma hos varandra, utomhus, i centrum eller ute på nätet. Ungefär hälften av samtliga är medlem i en förening. Var tredje tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor, en lika stor andel är nöjd med mängden fritidsaktiviteter medan en tredjedel svarar att de inte vet hur det är med den saken. Figur 3. Jag gör följande saker minst en gång i veckan på min fritid? (%) Tränar, idrottar Teater, musik, dansar Foto, film, tecknar, målar Fler killar än tjejer har mycket att göra Genomsnittet för samtliga som svarat att det finns väldigt eller ganska mycket att göra på fritiden är 63 procent. Av tjejerna svarar 56 procent och av killarna 71 procent att de tycker de har väldigt mycket eller ganska mycket att göra. Därmed är skillnaden mellan könen 15 procentenheter. Jämfört med riket svarar en två procentenheter lägre andel i Trelleborg att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden. Något svårare för tjejer att utnyttja fritidsutbudet På samtliga alternativ, utom jag kan inte ta mig dit, har något fler tjejer än killar svarat att det förhåller sig på det viset. Den största skillnaden mellan könen kan ses på svarsalternativet det kostar för mycket där åtta procentenheter fler tjejer angett det svaret. Jämförelsen mot riket visar att en lika stor andel unga i Trelleborg som i hela riket svarat att det finns inget som intresserar dem eller att det kostar för mycket. Två procentenheter fler i Trelleborg (12 %), jämfört med riket ( %), anger att det finns saker att göra men att de inte får delta för sin familj. Två procentenheter fler i riket (42 %), jämfört med Trelleborg ( %), anger att det finns saker att göra men att de inte kan ta sig dit. Figur 1. Hur mycket finns det att göra på fritiden? (%) 70 Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting Figur 2. Det finns saker att göra på min fritid, men... (%) inget som intresserar mig jag får inte för familjen jag kan inte ta mig dit det kostar för mycket Onlinespel, data/tv-spel Läser tidningar, bloggar Besöker bibliotek Är ute i naturen Fritidsgård eller liknande Går på match el idrottseven. Annat 70 Det här gör jag på min fritid Mer än hälften av alla tillfrågade idrottar varje vecka. Att idrotta i den omfattningen är vanligare bland killar (75 %) än bland tjejer (64 %). Att läsa, spela online/data/tv-spel är andra populära fritidssysselsättningar Det är mycket stora skillnader mellan könen då det gäller vad man sysselsätter sig med på sin fritid. De allra största skillnaderna är de 78 procent killar mot procent tjejer som spelar olika typer av dataspel minst en gång i veckan. läser tidningar/böcker/bloggar betydligt oftare än killar (61 mot 37 %). är även mer intresserade av kulturella aktiviteter som teater, musik, dans, foto, film samt att teckna och måla. En populär sysselsättning för drygt var tredje tjej och kille är att vara ute i naturen. Vid en jämförelse mot genomsnittet för hela riket är det mindre vanligt att unga i Trelleborg ägnar sig åt uppräknade aktiviteter. Undantagen är att gå på match/ idrottsevenemang och annat som är vanligare i Trelleborg. 4 5

4 RITID Figur 4. Är du medlem i någon förening? (%) Medlemskap i föreningar är i högre grad än tjejer medlemmar i någon förening. Skillnaden mellan könen är tio procentenheter. Figur 6. Var träffar du dina kompisar på fritiden? (%) Hemma hos varandra FRITID Jämfört med riket är den andel som är medlem i någon förening fyra procentenheter lägre i Trelleborg. Utomhus I centrum, på stan Sociala medier, internet Galleria, köpcentrum Sporthall, genom idrott På ett café Figur 5. Saknas det fritidsaktiviteter där du bor? (%) Fritidsaktiviter i de ungas närområde Sex procentenheter fler tjejer, jämfört med killar, svarar att de tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Restaurang, pub.liknande Åtta procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, svarar att de inte tycker att det saknas fritidssysselsättningar där de bor. Oftast ses man hemma hos varandra Det absolut vanligaste är att man träffas hemma hos varandra, i synnerhet gäller det för tjejer. Ja Nej Vet inte Några procentenheter fler tjejer svarar att de inte vet om det saknas fritidsaktiviteter. Jämfört med riket tycker en procentenheter färre unga i Trelleborg att det saknas fritidsaktiviter där de bor. Bland killar är det nästan dubbelt så vanligt, jämfört med tjejer, att ses utomhus, i samband med idrott/sporthall eller på sociala medier/internet. träffas, jämfört med killar, många gånger oftare i en galleria/köpcentrum eller på ett café. Vid en jämförelse mot hela riket är det mindre vanligt att unga i Trellleborg träffar sina kompisar hemma hos varandra, på sociala medier, i en sporthall eller på ett café. I Trelleborg är det vanligare, jämfört med riket, att ses på en restaurang, i en galleria/köpcentrum, i centrum/på stan eller utomhus. 6 7

5 Skola En stor majoritet är nöjda med undervisning och lärare, de allra flesta upplever också att det råder en bra stämning på skolan och att elever och lärare bemöter varandra med respekt. Minst en dubbelt så stor andel vill vara med och påverka i skolan, detta i förhållande till den andel som anser sig ha möjlighet till det. Mobbningen inom gruppen år i Trelleborg är något högre jämfört med hela riket och tjejer anser i något högre grad än killar att mobbning förekommer. Foto: Kenneth Hellman Figur 7. Nöjda med undervisning och lärare. (%) Figur 8. Är rasism och sexuella trakasserier ett problem? (%) Figur 9. Jag VILL vara med och bestämma ganska eller väldigt mycket. (%) Figur. Jag FÅR vara med och bestämma ganska eller väldigt mycket. (%) 15 Vad du lär dig Arbetssätt Vad du lär dig Arbetssätt Läxorna Schemat Läxorna Schemat Undervisning Lärare Rasism Sexuella trakasserier De flesta är nöjda med undervisning och lärare Som framgår av figuren tycker några procentenheter fler tjejer, jämfört med killar, ganska eller mycket bra om undervisningen. En procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, är nöjda med sina lärare. Jämfört med riket är unga i Trelleborg marginellt mindre nöjda (1 procentenheter färre) med undervisning och lärare. Rasism och sexuella trakasserier En något större andel killar, jämfört med tjejer, svarar att påståendet huruvida det förekommer rasism på skolan stämmer helt eller till stor del. Skillnaden mellan könen är fyra procentenheter. Ett par procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, svarar att det förekommer sexuella trakasserier på skolan. Var tredje elev svarar att de inte vet om rasism eller sexuella trakasserier förekommer. Jämfört med riket svarar några procentenheter fler i Trelleborg att påståenden om rasism och sexuella trakasserier stämmer helt eller till stor del. Viljan att vara delaktig i de beslut som påverkar skolan kan i allmänhet sägas vara minst dubbelt så stor, på ett antal delfrågor flera gånger större, jämfört med hur eleverna själva bedömer sina möjligheter att delta i påverkansprocessen. Det gäller för såväl tjejer som killar. Följande VILL jag vara med och påverka i skolan vill till större andel, jämfört med killar, vara med och bestämma inom samtliga områden. Undantaget är frågan om schemat där det inte är någon skillnad mellan könen. Den största skillnaden mellan könen är på frågan om hur de ska arbeta i skolan där drygt tio procentenheter fler tjejer vill vara med och påverka. På samtliga frågor vill unga i Trelleborg, i lägre grad än riket, vara med och påverka. Skillnaden, jämfört med riket, varierar beroende på område mellan 2-6 procentenheter. Följande FÅR jag vara med och påverka i skolan Då det gäller till vilken utsträckning man själv får vara med och påverka är förhållandet mellan könen det omvända jämfört med viljan att vara med och påverka. På samtliga frågor, utom arbetssätt, svarar killar i högre grad än tjejer att de får vara med och påverka. Jämfört med riket svarar några procentenheter fler i Trelleborg att de får vara med och påverka vad de lär sig. Inom övriga tre områden svarar en procentenheter fler i riket att de får påverka. 8 9

6 SKOLA Figur 11. Psykosocialt klimat i skolan. (%) Figur 12. Mobbning förekommer i min skola. (%) 0 Det är bra stämning i skolan Lärare och elever bemöter varandra med respekt Stämmer inte alls Stämmer till viss del Stämmer tilll stor del Stämmer helt Vet inte Så upplever jag min skola är, jämfört med tjejer, mer nöjda både med stämningen på skolan och hur lärare och elever bemöter varandra. Skillnaden mellan könen är i båda fall ungefär åtta procentenheter. Jämfört med riket svarar några procentenheter färre i Trelleborg att det råder en bra stämning i skolan (79 mot 83 %). Även den andel som tycker att lärare och elever bemöter varandra med respekt är lägre i Trelleborg (71 mot 75 %). Att bli mobbad eller utfryst Av figuren går att utläsa att några procentenheter fler tjejer, jämfört med killar, tycker att påståendet om mobbning stämmer helt eller till stor del. Fem procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, svarar att de inte vet om mobbning förekommer i skolan. Jämfört med riket svarar en sex procentenheter högre andel elever i Trelleborg att påståendet om mobbning i skolan stämmer helt eller till stor del. SKOLA

7 Inflytande och politik INFLYTAN Hälften av alla vill vara med och påverka i kommunen, den främsta orsaken till att inte vilja vara med och påverka är ointresse. Nästan varannan vet inte vem de skulle vända sig till och en lika stor andel svarar att de inte vet hur stora deras möjligheter till påverkan inom kommunen är. Förtroendet för vuxna och politiker är betydligt större bland killar medan intresset för politik och samhällsfrågor är ungefär lika stort för respektive kön. Figur 13. Jag vill vara med och påverka i Trelleborgs kommun. (%) Varannan vill vara med och påverka En något större andel tjejer, jämfört med killar vill vara med och påverka i frågor som rör Trelleborgs kommun. Genomsnittet för båda kön är,5 procent. En lika stor andel som i riket vill vara med och påverka kommunala frågor. Figur 15. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka i din kommun? (%) Figur 16. Mina möjligheter att framföra åsikter till de som bestämmer i kommunen. (%) Någon jag känner Politiskt parti ungdomsförb. Internet/sociala medier Tjänstemän politiker Förening organisation Vet inte Figur 14. Varför vill du inte vara med och påverka inom kommunen? (%) Kan för lite Det spelar ingen roll Har inte tid Inte intresserad Ointresse störst orsak att inte vilja påverka På frågan svarar de som tidigare uppgett att de inte vill vara med och påverka. Den enskilt främsta orsaken till att inte vilja vara med och påverka är ointresse. Störst är skillnaden mellan könen på svarsalternativen kan för lite och inte intresserad med ungefär tio procentenheter fler tjejer som angett dessa svar. Jämfört med riket har lika stora andelar i Trelleborg svarat att de kan för lite eller att de inte har tid. Jämförelsen mot riket visar också att en fyra procentenheter lägre andel i Trelleborg inte tror att det spelar någon roll. Vem ska jag prata med då jag vill påverka? Nästan hälften av båda kön vet inte var de ska vända sig om de vill påverka något inom Trelleborgs kommun. skulle i något högre grad än killar vända sig till någon de känner, ett politiskt parti/ungdomsförbund, använda sig av internet/sociala medier eller en förening/ organisation. Fler tjejer svarar också att de inte vet var de ska vända sig. Något fler killar, jämfört med tjejer, skulle vända sig till en tjänsteman eller politiker. På samtliga alternativ har några fler procentenheter i riket, jämfört med Trelleborg, svarat att de använder respektive alternativ om de vill påverka i sin kommun. Stora Små/inga Vet inte Upplevda möjligheter att påverka Sex procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, tycker att de har stora möjligheter att framföra sina åsikter. Fler killar än tjejer svarar att de har små eller inga möjligheter till detta. Det förklaras av att en lägre andel killar svarat att de inte vet. Tio procentenheter fler tjejer uppger att de inte vet vilka deras möjligheter är att komma till tals med kommunala företrädare. Jämfört med riket svarar lika stora andelar i Trelleborg att de har stora, små/inga eller att det inte vet vilka möjligheter de har att framföra sina åsikter. En åtta procentenheter lägre andel i Trelleborg, jämfört med riket, är inte tillräckligt intresserade. Undantaget är den högre andel i Trelleborg som angett Vet inte, även här är skillnaden några procentenheter

8 INFLYTANDE OCH POLITIK Figur 17. Jag har stort förtroende för vuxna personer. (%) Figur 18. Jag är ganska eller mycket intresserad av följande. (%) Figur 19. Har du gjort något av följande det senaste året eller kan du tänka dig att göra det? (%) 70 Politik Gillat eller delat inlägg om politik Politiker Vuxna i allmänhet Samhällsfrågor Händelser i andra länder 70 Chattat om politik Demonstrerat Skrivit medborgarförslag Kontaktat politiker eller tjänsteman Förtroendet för vuxna har lite större förtroende för vuxna i allmänhet jämfört med förtroendet för politiker. har något större förtroende för politiker jämfört med vuxna i allmänhet. Den stora skillnaden mellan könen är uppenbar med de tre gånger fler killar som, jämfört med tjejer, har förtroende både för politiker och vuxna i allmänhet. Jämfört med riket är förtroendet för politiker sju procentenheter lägre i Trelleborg. Även förtroende för vuxna i allmänhet är lägre i Trelleborg, i det fallet skiljer det med fyra procentenheter mot riket. Intresse för samhälle och politik Politik 38 % tjejer och 41 % killar är intresserade av politik. Jämfört med riket är intresset en procentenhet högre. Samhällsfrågor 55 % tjejer och % killar är intresserade av samhällsfrågor. Jämfört med riket är intresset en procentenhet högre. Händelser i andra länder 65 % tjejer och % killar är intresserade av händelser i andra länder. Jämfört med riket är intresset i Trelleborg en halv procentenhet högre. Olika sätt att framföra sin åsikt Den aktivitet som är vanligast vad gäller politiska manifestationer är att gilla eller dela ett inlägg om politik. Av tjejerna hade 51 procentenheter och av killarna hade 38 procentenheter gjort det någon gång under det senaste året. Den näst vanligaste aktiviteten för båda kön är att chatta om politik, det vill säga att diskutera samhällsfrågor och politik på forum eller bloggar på internet. Jämfört med riket är det bara små skillnader till vilka andelar man angett de olika alternativen. Som mest skiljer det med en procentenhet

9 Hälsa och trygghet Drygt sjuttio procent av alla unga i Trelleborg bedömer sin hälsa som bra eller mycket bra, samtidigt finns det individer som upplever obehag i vardagen. I synnerhet tjejer svarar att de lider av besvär som huvudvärk, ont i magen, stress och sömnsvårigheter. I genomsnitt för båda kön tränar mer än hälften av alla varje dag eller flera gånger i veckan, killar tränar i större utsträckning än tjejer, Tryggheten i Trelleborg är väldigt god och ligger på samma nivåer som för hela riket, de platser där tryggheten upplevs som något sämre är främst på allmänna platser, tjejer är mer otrygga än killar. Inget har hänt Figur. Hur bedömer du din hälsa det senaste halvåret? (%) Bra, mkt bra Varken bra eller dålig Dålig, mkt dålig De allra flesta mår bra Av samtliga svarande bedömer 74 procentenheter att de mår bra eller mycket bra. Tio procentenheter fler killar, jämfört med tjejer, uppger att de mår bra eller mycket bra. Var sjätte av samtliga tillfrågade bedömer sin hälsa som varken bra eller dålig medan var tionde svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt. Sex procentenheter fler tjejer, jämfört med killar, mår dåligt eller mycket dåligt. Jämfört med hela riket svarar två procentenheter fler i Trelleborg att de mår bra eller mycket bra medan en två procentenheter lägre andel i Trelleborg svarar att de varken mår bra eller dåligt. Jämförelsen mot riket visar att en exakt lika stor andel i Trelleborg som i hela riket mår dåligt eller mycket dåligt. Den andelen är tio procentenheter. Figur 21. Jag har haft följande besvär minst en gång i veckan det senaste halvåret. (%) Stress Huvudvärk Ont i magen Nedstämd att Svårt deppig somna Sovit dåligt upplever fler psykosomatiska besvär På samtliga frågor har tjejer, jämfört med killar, haft besvär i högre utsträckning minst en gång i veckan under det senaste halvåret. Skillnaden mellan könen är mycket stor och på flera av frågorna har tjejer haft uppräknade besvär i dubbelt så stor omfattning som killar. Figur 22. Hur ofta tränar du så att du blir andfådd eller svettas? (%) 70 Varje dag/ flera ggr veckan En gång/ vecka Någon gång i månaden/ aldrig Tre av fyra tränar varje dag/flera gånger i veckan Flitigast att träna är de 66 procentenheter killar som tränar varje dag eller flera gånger i veckan. Även tjejer tränar flitigt med 47 procentenheter som tränar varje dag eller flera gånger i veckan. Det är vanligare att tjejer tränar en gång i veckan, i det fallet skiljer det med fem procentenheter mellan könen. Jämförelsen mot riket visar att unga år i Trelleborg upplevt samtliga besvär i något högre grad än jämnåriga elever i hela riket. Undantaget är nedstämd, deppig där en något större andel i riket angett det alternativet. Skillnaden mot riket är inte på något svarsalternativ större än två procentenheter. Var tredje tjej mot var femte kille tränar någon gång i månaden eller aldrig. Jämfört med riket är det mindre vanligt i Trelleborg att man tränar så ofta som varje dag eller flera dagar i veckan (55 mot 59 %). Även att träna en gång i veckan är vanligare i riket än i Trelleborg, skillnaden är tre procentenheter. Den större skillnaden, vid samma jämförelse mot riket, är den sju procentenheter högre andelen i Trelleborg som tränar någon gång i månaden eller aldrig

10 HÄLSA OCH TRYGGHET Figur 23. Jag gör sällan eller aldrig följande... (%) 0 Folköl Nästan ingen tjej (0,3 %) och fyra procentenheter killar dricker folköl flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag. Jämfört med riket är det marginellt fler i Trelleborg som dricker folköl i den omfattningen. Figur 25. Har något av detta hänt dig det senaste halvåret? (%) 15 Starköl, vin, sprit Väldigt få tjejer (0.6 %) och fem procentenheter killar dricker starkare alkohol så ofta som varje dag eller flera gånger i veckan. Även då det gäller konsumtion av starkare alkohol är det marginellt vanligare att sådant nyttjas i Trelleborg. Skillnaden mot riket är en halv procent. 5 Röker Snusar Dricker Dricker folköl starköl, vin, sprit Nedanstående siffror visar de som nyttjar varje dag eller flera gånger i veckan. Nyttjande av alkohol och tobak Rökning Elva procentenheter tjejer och femton procentenheter killar röker flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag. Jämfört med hela riket är det tre procentenheter vanligare att man röker om man är bosatt i Trelleborg. Snus En procentenhet tjejer och femton procentenheter killar snusar flera gånger i veckan eller i stort sett varje dag. Jämfört med riket är det två procentenheter färre i Trelleborg som snusar.. Figur 24. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? (%) 0 Ja Nej Vet inte Hotad Bestulen Sexuellt våld/utnyttjad Misshandlad Incidenter i vardagen Figuren visar på en klar majoritet för killar som drabbade av hot, stölder och misshandel. Däremot är tjejer överrepresenterade då det gäller sexuellt våld eller utnyttjande. Ett svarsalternativ var Vill inte svara och en dubbelt så stor andel killar, jämfört med tjejer, har angett det alternativet på de fyra delfrågorna. Jämfört med riket har unga i Trelleborg svarat i stort sett identiskt. Den största skillnaden är de tre procentenheter färre i Trelleborg som blivit bestulna. Figur 26. Jag känner mig alltid eller oftast trygg på följande ställen. (%) Trygga - men inte alltid och överallt Undersökningen visar att tryggheten i Trelleborg är god men att det även finns platser där den kan vara något sämre. Föräldrars syn på ungas alkoholvanor Nästan exakt hälften av båda kön får dricka alkohol för sina föräldrar, andelen killar är några procentenheter högre jämfört med tjejer. Sju procentenheter fler tjejer (36 mot 29 %) svarar att de inte får dricka alkohol. Den andel som inte vet hur föräldrarna ställer sig i frågan är några procentenheter högre bland killar jämfört med tjejer. Då det gäller den andel som får dricka alkohol för sina föräldrar är andelen betydligt högre i Trelleborg jämfört med riket ( mot 35 %). I Trelleborg svarar 18 procentenheter, jämfört med 26 procentenheter i riket att de inte vet om de får dricka för sina föräldrar. På nätet Buss, tåg På stan, i centrum Till el. från skolan I skolan Där jag bor Hemmet (Observera bruten axel) I allmänhet kan sägas att killar, jämfört med tjejer, känner sig mer eller minst lika trygga på uppräknade platser. Störst är skillnaden mellan könen på buss/tåg, ute på nätet eller på stan/i centrum. I sitt bostadsområde eller i hemmet är tjejer marginellt tryggare än killar. Skillnaden mellan könen är mindre än en procentenhet. Jämfört med riket är unga i Trelleborg ungefär lika trygga på uppräknade platser. De största skillnaderna vid en jämförelse mot riket är de högre andelar i riket som är trygga på buss/tåg/liknande (3 procentenheter fler), på väg till eller från skolan (3 procentenheter fler) och i skolan (4 procentenheter fler). Samma jämförelse mot riket visar att tryggheten i Trelleborg är något högre i hemmet och där man bor

11 Framtid och arbete Över 90 procent ser positivt på framtiden. Sex av tio tror att de kommer flytta från kommunen medan det främsta skälet för att inte flytta vore närheten till släkt/familj, kompisar och flick/pojkvän. De populäraste alternativen efter gymnasiet är att börja jobba eller att studera vidare. En högre andel i Trelleborg, jämfört med riket, har eller vore beredda att starta ett eget företag. Hälften av alla hade ett sommarjobb och var femte hade misslyckats med att skaffa ett extrajobb. Figur 27. Jag ser positivt på min framtid. (%) Framtidstro Över 90 procentenheter av samtliga ser ganska eller mycket positivt på framtiden, men det finns även de som är mer tveksamma till hur den egna framtiden kan komma att gestalta sig. Den andel som ser ganska eller mycket negativt på sin framtid är åtta procentenheter för tjejer och tio procentenheter för killar. Jämfört med riket är det något färre i Trelleborg som ser positivt på den egna framtiden. Skillnaden är cirka en procentenhet. Figur 28. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet? (%) Figur 29. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet? År 1-3. (%) Högskola i Sverige Högskola i Sverige Studera utomlands Studera utomlands Jobba i Sverige Jobba i Sverige Jobba utomlands Resa Jobba utomlands Resa Vad jag tror att jag gör efter gymnasiet Högskola i Sverige Var tredje vill studera vidare på en högskola i Sverige. Jmf. med riket: 2 procentenheter fler i Trelleborg. Studera utomlands 2 procentenheter fler tjejer väljer det här alternativet. Jmf. med riket: Samma andel som i Trelleborg. Jobba i Sverige 8 procentenheter fler killar vill börja jobba i Sverige. Jmf. med riket: 4 procentenheter fler i Trelleborg. Jobba utomlands En procentenheter fler killar vill jobba utomlands. Jmf. med riket: 1 procentenheter fler i riket. Resa Mer än dubbelt så många tjejer skulle vilja resa. Jmf. med riket: 1 procentenheter fler i Trelleborg. Vad jag helst skulle vilja göra efter gymnasiet Högskola i Sverige 24 procentenheter vill studera vidare på en högskola i Sverige. Jmf. med riket: 1 procentenheter fler i Trelleborg. Studera utomlands 5 procentenheter fler tjejer väljer det här alternativet. Jmf. med riket: Samma andel som i Trelleborg. Jobba i Sverige Betydligt fler killar vill börja jobba i Sverige. Jmf. med riket: Samma andel som i Trelleborg. Jobba utomlands En procentenheter fler killar vill jobba utomlands. Jmf. med riket: 2 procentenheter fler i riket. Resa En dubbelt så stor andel tjejer skulle vilja resa. Jmf. med riket: Samma andel som i Trelleborg. 21

12 FRAMTID OCH ARBETE Figur. Tror du att du kommer att flytta från Trelleborg? Figur 32. Vad är det bästa med att bo i Trelleborg? (%) 70 Jobb Studier Flick-/pojkvän, kompisar Släkt familj Närhet större stad Bra miljö barn Vet inte En del kommer stanna kvar, andra kanske flyttar Drygt hälften av samtliga tror att det finns en möjlighet att de kommer lämna Trelleborg. Andelen tjejer är, jämfört med killar, två procentenheter högre. Jämfört med riket är det en lägre andel i Trelleborg som tror att de kommer att flytta från hemkommunen. Skillnaden mot riket är åtta procentenheter. Olika skäl för att vilja bo kvar i Trelleborg En betydligt större andel tjejer anger släkt och familj som ett skäl för att inte flytta. Skillnaden mellan könen är 18 procentenheter. En nästan dubbelt så stor andel killar, jämfört med tjejer, anger jobb som något av det bästa med att bo i Trelleborg. tycker i högre grad än killar att det bästa med att bo i Trelleborg är släkt/familj, närheten till en större stad och miljön för barnen. Motsvarande för killar är jobb, flickvän och en något större andel, jämfört med tjejer, har angett alternativet vet inte. Figur 31. Arbetsrelaterade frågor. (%) Jag har eller ska starta ett företag Unga i Trelleborg har svarat i stort sett som genomsnittet för hela riket. En större skillnad är de 18 procentenheter i Trelleborg mot 7 procentenheter i riket som angett Närhet till en större stad. Hade jobb i somras Ej lyckats skaffa extrajobb Vill ej ha ett extrajobb Arbetsrelaterade frågor Jag har eller ska starta ett företag 43 procentenheter tjejer och 59 procentenheter killar har eller kan tänka sig att starta ett företag. Jmf. med riket: 5 procentenheter fler i Trelleborg. Ej lyckats skaffa ett sommarjobb Var femte tjej och kille har sökt men inte lyckats hitta ett extrajobb. Jmf. med riket: procentenheter fler i Trelleborg. 22 Hade jobb i somras Ungefär tio procentenheter fler tjejer hade jobb i somras. Jmf. med riket: 16 procentenheter färre i Trelleborg. Vill ej ha ett extrajobb En nästan dubbelt så stor andel killar vill inte ha ett extrajobb. Jmf. med riket: 5 procentenheter fler i riket. 23

13 ATT VARA UNG I TRELLEBORG TEXT OCH LAYOUT: Byrå Siffra & Grafik AB Trelleborgs kommun Trelleborg

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Sölvesborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 7-9 grundskolan, år 1-3 gymnasiet, unga INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Min ekonomi

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan Att vara ung i Säter LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Säter år 7-9 grundskolan INNEHÅLL INLEDNING 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Trollhättan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Så här tycker 22% av unga mellan 19-25 år bosatta i Trollhättan! Rapport från Luppenkät 14 unga 19-25 år INNEHÅLL 4 Bakgrundsfaktorer

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 8 12 16 Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete Lupprapport

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

UNG I FALKÖPING 2015 SWECO

UNG I FALKÖPING 2015 SWECO 2 UNG I FALKÖPING 2015 SWECO Stockholm, 18 mars 2016. Hållbar samhällsutveckling kräver väl underbyggda beslut av kommuner, myndigheter, regioner och företag. Swecos mål är att bidra till ett hållbart

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs. 8 och gymnasiet årskurs 2

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs. 8 och gymnasiet årskurs 2 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 INNEHÅLL Fritid 6-8 Skola 9-11 Inflytande 12-14 Hälsa 15-16 Trygghet 18-18 Arbete 19 Framtid 20 UNG UNDER LUPP ÖRNSKÖLDSVIK

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Säter

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT Fråga Svarsalternativ 1 Hur mår du? Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Jag försöker vara vänlig mot andra.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Hur mår barn och unga i Skåne?

Hur mår barn och unga i Skåne? Hur mår barn och unga i Skåne? Resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 Birgit Modén: Samhällsanalys, Region Skåne Folkhälsorapportering i Region Skåne Folkhälsorapport Barn och Föräldrar

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016 ÖSTERÅKERS KOMMUN FEBRUARI 2017 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016 ÖSTERÅKERS KOMMUN FEBRUARI 2017 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2016 ÖSTERÅKERS KOMMUN FEBRUARI 2017 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare:

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer