Enkätundersökning i samarbete med MSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning i samarbete med MSN"

Transkript

1 Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det som BRIS stödverksamhet ger, när det gäller tonåringars uppfattning i för BRIS aktuella frågor. Det handlar framförallt om tillgång till och uppfattning om vuxenstöd i olika former, men också om möjlighet till inflytande och vad som bidrar till att man mår bra. Undersökningen genomfördes under tiden Under nio av dessa dagar fanns en textlänk synlig i dialogrutan på MSN. Där bjöds åringar in att svara på frågor från BRIS, och via länken kom man till BRIS.se där åtta frågor med fasta svarsalternativ fanns. Dessutom fanns möjlighet att utveckla sina tankar i ett särskilt diskussionsforum på BRIS.se, och länk dit fanns efter den sista frågan. Under enkätperioden registrerades svar på den första frågan, därefter fallande antal ned till fråga nr 8 med svar. Den procentuella fördelningen på svarsalternativen förändrades inte mycket efter de första ca tusen svaren. Köns- och åldersfördelning bland de som svarat visas i nedanstående figurer: 35% 30% 14 år; 29% 25% 20% 15 år; 24% 16 år; 21% 17 år; 19% Pojkar 40% 15% Flickor 60% 10% 5% 18 år; 7% Fig 1 Könsfördelning i undersökningen, n = 9783 Fig 2 Åldersfördelning i undersökningen, n=9783 0% 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år Resultat Nedan redovisas samtliga frågor, och respektive svar. Vanligtvis redovisas sammantagna svar utan köns- och åldersuppdelning. På något ställe redovisas pojkar och flickor för sig, då det rymmer intressanta skillnader, och en del kommentarer tar fasta på åldersvariationer. Alla svarsalternativ är i efterhand sorterade utifrån störst andel svar, i enkäten var ordningen som regel en annan. Sidan 1 av 5

2 Fråga 1 Om du har ett personligt problem som du behöver prata med någon vuxen utanför familjen om vem skulle du i första hand välja? Jag kommer inte på någon* 26% Någon annan* 21% Någon i släkten 18% Skolkurator 8,7% Lärare 6,5% En kompis förälder 5,5% Skolsköterska 4,1% BRIS 3,9% Bekant till familjen/granne 3,2% Tränare/fritidsledare 2,9% n = 9783 * Dessa alternativ var alltså i enkäten placerade efter uppräkningen av olika personer Kommentar: Mer än en fjärdedel svarar här att man inte kommer på någon (utanför familjen) att prata med. Denna siffra är konstant över de olika åldrarna. De yngre anger i högre utsträckning att man skulle prata med BRIS eller lärare. Fler pojkar än flickor nämner någon i släkten medan närmare dubbelt så hög andel flickor som pojkar anger skolkurator (10,7 resp 5,6 %). Fråga 2 För många är det viktigt att ha någonstans att vara på fritiden. Finns det ungdomsgård, fritidsgård eller liknande där du bor? Ja men det är inget för mig 46% Ja funkar bra för mig. 17% Nej men jag saknar det inte 11% Nej men jag skulle vilja att det fanns 9,8% Ja men öppet för lite/för långt dit 8,8% Jag vet inte om det finns 7,2% n = 9441 Kommentar: Alternativet inget för mig ökar med ålder, och här finns också fler flickor. Ca 25 % av 14-åringarna har angett Ja funkar bra för mig, medan ca 20 % av svaren från högstadieåldrarna efterfrågar mer/bättre tillgänglighet. Sidan 2 av 5

3 Fråga 3 Vad är viktigast för dig för att du ska må bra? Markera max tre saker. Kompisar 27% 27% 27% Föräldrar 16% 17% 17% Pojk-/flickvän 14% 9,9% 12% Intressen/aktiviteter, idrott, musik mm 13% 9,3% 11% Att jag känner att jag behövs 5,9% 9,1% 7,8% Syskon 6,9% 8,1% 7,7% Att jag är nöjd med hur jag ser ut 4,8% 7,4% 6,4% Att jag känner mig duktig på något 5,1% 4,5% 4,7% Saker mobil, Ipod, kläder mm 4,5% 4,6% 4,5% Far-/morföräldrar 2,2% 1,6% 1,9% Annan vuxen som är viktig för mig 0,7% 1,0% 0,9% n = (Här hade alltså varje svarande möjlighet att markera upp till tre alternativ, n-siffran anger alltså totalantalet vilket kan antas motsvara ca 9000 svarspersoner) Kommentar: Här visas separata siffror för pojkar resp flickor, då det kan vara intressant. Notera t ex att kompisar är klart viktigast för alla, liksom föräldrar. Familjen (föräldrar + syskon) står tillsammans för drygt 24 %. Pojk-/flickvän är viktigare för pojkar, och den skillnaden är konstant i alla åldrar. Pojkar anger också i högre utsträckning intressen/aktiviteter och att man är duktig på något, medan flickor generellt ligger högre när det gäller familj och att känna sig nöjd med utseende och att vara behövd. Andelen flickor som värderar att man känner sig duktig på något ökar med ålder. De som värderar saker (telefon, ipod, kläder mm) är förhållandevis få, och värdet är konstant mellan könen i alla åldrar. Fråga 4 Ibland får man anledning till kontakt med socialtjänsten. Det kan t ex gälla problem i familjen, alkohol och droger eller ekonomi. Vilket stämmer för dig? Jag vet inget om socialtjänsten 45% Jag tror att jag skulle få bra hjälp av soc om jag behövde 19% Jag är tveksam till om jag kan få bra hjälp där 11% Jag tror inte jag kan få bra hjälp där 9,9% Jag har haft kontakt med soc, men blev inte bra bemött 7,6% Jag har haft kontakt med socialtjänsten, och blev bra bemött 7,4% n = 8780 Kommentar: En påfallande stor andel vet inget om socialtjänsten. Detta gäller hälften av pojkarna (49 %) och 42 % av flickorna. Bland de som har haft kontakt med socialtjänsten är det sammantaget lika många som ger gott betyg som dåligt. Ser man däremot på 18-åringarna så är siffrorna för de som ger dåligt betyg högre än de som ger bra betyg (14 % resp 9 %). Totalt säger 17 % av 18-åriga flickor (n = 344) att de har haft kontakt med socialtjänsten, men blev inte bra bemötta. Siffran för de 18-åriga flickor som haft kontakt och menat sig blivit bra bemötta är 9 %. Sidan 3 av 5

4 Mer än var femte tonåring känner tveksamhet eller tror inte att de kan få bra hjälp av socialtjänsten. Närmare hälften menar sig inte veta något om socialtjänsten. Fråga 5 Till en ungdomsmottagning kan du som är ung vända dig för att få råd och hjälp när det gäller psykisk eller fysisk hälsa, sexualitet mm. Finns det ungdomsmottagning där du bor? Ja, och jag kan tänka mig att gå dit om jag behöver 48% 57% 53% Ja, men jag kan inte tänka mig att gå dit 18% 14% 16% Ja, men det är svårt för mig att komma dit (t ex på grund av avstånd eller öppettider) 9,9% 13% 12% Nej, finns inte 8,0% 4,7% 6,0% Vet inte 16% 12% 13% n = 8624 Kommentar: Även här kan en könsuppdelad tabell vara intressant. Vad som är bra resultat här kan naturligtvis diskuteras, beroende på vilka mål verksamheterna har. Av flickor år anger % att UM finns, och att de kan tänka sig att gå dit om de behöver (alt 1 ovan). Totalt 15 % av tonåringarna anger att det finns en UM, men de kan inte tänka sig att gå dit. Ungefär en av fem säger sig antingen inte veta eller att det inte finns UM. Av flickor år säger 14 % att det finns en UM, men det är svårt för mig att komma dit. Fråga 6 De vuxna på skolan har ansvar för att förebygga och förhindra mobbning och kränkningar. Vilket stämmer bäst med hur det fungerar på din skola? Jag tycker skolans personal gör det de kan för att förebygga och förhindra mobbning och kränkningar 31% Skolans personal gör ganska mycket, men det räcker inte 28% Skolans personal gör nästan inget 21% Skolans personal verkar inte se om mobbning och kränkningar förekommer 20% n = Kommentar: En grov uppdelning säger att en knapp tredjedel tycker att skolpersonalen gör det de kan, medan drygt två tredjedelar efterfrågar mer. En femtedel menar att skolans personal inte verkar se om mobbning och kränkningar förekommer. Sidan 4 av 5

5 Fråga 7 Vi undrar vilka möjligheter du har att påverka saker i din kommun. Ibland finns t ex särskilda ungdomsråd eller ungdomsombud. Vad stämmer bäst för dig? Jag vet inget om hur jag skulle kunna påverka 25% 34% 31% Jag är inte intresserad av att påverka 32% 22% 26% Jag vet inte om det finns, så jag väljer andra sätt 21% 27% 24% Vi har råd/ombud, men jag väljer hellre andra sätt. (insändare, internet etc) 7,1% 6,6% 6,8% Vi har ett ungdomsråd/ombud i min kommun som jag kontaktar 8,0% 5,7% 6,6% Vi har inget råd/ombud så jag väljer andra sätt 7,4% 5,1% 6,0% n = 8087 Kommentar: Här finns skillnader mellan pojkar och flickor. Pojkarna säger sig i större utsträckning inte vara intresserade, medan flickorna säger att de inte vet hur de ska göra. Man kan fråga sig om det är en faktisk skillnad i intresse/förmåga, eller olika sätt att uttrycka samma sak? Förekomsten av ungdomsråd/-ombud (detta svarsalternativ stod först i enkäten) tycks dock vara mycket begränsad, åtminstone vetskapen om dem och viljan att nyttja dem. Notera att (endast) 26 % säger sig vara ointresserade av att påverka saker i sin kommun. Fråga 8 Hur fungerar elevhälsan eller skolhälsovården på din skola vilket alternativ passar bäst? Vi har sköterska och kurator och man kan oftast få tag på någon av dem 42% Vi har sköterska och kurator, men de är svåra att få tag på 33% Vi har bara sköterska, men han/hon är svår att få tag på 12% Vi har bara sköterska, och han/hon är lätt att få tag på 4,5% Vet inte 8,8% n = 8055 Kommentar: Knappt hälften menar att man oftast/lätt kan få tag i sköterska eller kurator, men nästan lika många, 44 %, säger att det är svårt att få tag på dessa. Jämförelser pojkar/flickor visar att pojkarnas andel vet inte när det gäller elevhälsan/skolhälsovården är dubbelt så stor som flickornas, och att okunskapen också är större i högre åldrar (gymnasiet). Sammanställning av Martin Höög och Peter Irgens Sidan 5 av 5

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor...

Politiska handlingar... 28 Hur tolkar vi resultaten om politiska handlingar och prioriteringar?... 30 Diskussion... 31 5 Trygghetsfrågor... Sundsvalls ungdomars syn på ungdomspolitikens områden genom LUPP-enkäten 2009 1 Innehåll Förord... 4 1 Bakgrund... 5 Metod... 5 Vilka har svarat på enkäterna?... 6 2 Hur är det i skolan?... 7 Några kvalitetsaspekter

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker

VECKOPENGEN IV. FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker VECKOPENGEN IV FöreningsSparbanken och samverkande sparbanker Rapport Veckopengen IV Institutet för privatekonomi Ulla Samuel December 2001 US/Veckopengen IV Institutet för privatekonomi 2 (37) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej?

Effekter av ITiS. Regeringen har haft en särskild satsning på IT i skolan som kallas ITiS. Har du varit med i ITiS eller ej? 85 7 Effekter av ITiS Nytt för 2004 är att vi undersökt om det är någon skillnad i attityder och användning av IT mellan lärare som deltog i regeringens satsning på IT i skolan (ITiS) 1999 2002, och de

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14

RAPPORT. Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet. Resultat från enkätundersökning våren 2012. Analys & Strategi 2012-06-14 RAPPORT Markägarnas synpunkter på Kometprogrammet Resultat från enkätundersökning våren 2012 2012-06-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer