Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008"

Transkript

1 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet i Lilla Edets kommun

2 FÖRORD Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise. John Steinbeck En undersökning som denna visar på både bra och mindre bra siffror angående situationen för ungdomar i Lilla Edets kommun. Det är dock viktigt att man även med relativt bra resultat inte nöjdförklarar sig utan fortsätter att verka för ungdomars bästa. Resultatet från denna undersökning synliggör framförallt den genomsnittlige skolungdomen i Lilla Edet. Vi vill passa på att tacka alla ungdomar som fyllt i enkäten och som varit med och aktivt deltagit i fokusgrupperna, samt alla lärare, rektorer och all skolpersonal som hjälpt oss med att distribuera enkäterna och koordinera fokusgrupperna. Utan er insats hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Citera och använd gärna resultatet i rapporten, men uppge källan, Splitvision Research och Folkhälsoutskottet i Lilla Edets kommun. Detta är ett utdrag ur rapporten Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 och rapporten i sin helhet finns att hämta på För ytterligare information kan ni vända er till folkhälsosamordnare Ann Kristin Lövqvist, Lilla Edets kommun, Göteborg, den 15 januari 2009 Splitvision Research 2

3 OM UNDERSÖKNINGEN Årets ANT undersökning (2008) har genomförts i form av enkät som gått ut till ungdomar i årskurs 7, 8 och 9 samt genom genomförande av sex fokusgrupper med ungdomar i årskurs 8. Resultatet från fokusgrupperna stödjer det statistiska resultat och vice versa. Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på 85%. TOBAK Majoriteten av ungdomarna i Lilla Edet har aldrig använt tobak. 58% har aldrig rökt medan nästan en femtedel röker i någon omfattning. Det är fler tjejer än killar som röker och de flesta börjar i årskurs 9. Det är vanligare att ungdomar i Lilla Edet röker än snusar, 75% har aldrig prövat snus. Sett till kön är det större andel tjejer som inte har snusat någon gång, även om skillnader mellan kön och årskurs inte är stora när det kommer till konsumtion av snus. Det är omkring en femtedel (18%) av högstadieungdomarna i Lilla Edet som uppger att de är tobakskonsumenter. Andelen tobakskonsumenter i årskurs 9 är högre jämfört med 2005 års undersökning och densamma som i 2002 års undersökning (28% 2002 vs 20% 2005 vs 28% 2008). I jämförelse med rikssnittet för årskurs 9 är det en ungefär lika stor andel av ungdomarna i Lilla Edet som röker och/eller snusar i någon omfattning. ALKOHOL Nästan hälften av ungdomarna i Lilla Edet uppger att de aldrig dricker alkohol. 31% dricker sällan eller har testat en gång. Av de ungdomar som dricker gör de flesta sin alkoholdebut vid 11 års ålder eller yngre. En fjärdedel av de som dricker uppger att de får tag på alkohol genom en förälder. 28% av ungdomar som konsumerar alkohol i årskurs 9 dricker fem till sju glas eller mer. 47% av ungdomarna i undersökningen uppger att de är alkoholkonsumenter. I Lilla Edet ligger andelen alkoholkonsumenter oförändrad i jämförelse med 2005 års undersökning och i jämförelse med CANs riksundersökning ligger ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet i linje med rikssnittet (60% i Lilla Edet 2008 vs 64% i CANs riksundersökning 2007). Den allmänna trenden i Sverige är annars att andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar i årskurs 9 minskar, men att konsumtionen bland de ungdomar som dricker alkohol har ökat mer, se Skolelevers drogvanor 2007 CAN Rapport

4 NARKOTISKA PREPARAT Av ungdomarna i undersökningen är det 5% som har testat någon form av narkotika. Ingen i årskurs 7 har testat narkotika någon gång. Av de som har testat narkotika är hasch/marijuana det vanligaste preparatet och lyfts fram som minst farlig. Det vanligaste sättet att få tag på narkotika är att bli bjuden uppger ungdomarna Något fler bland ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet i årets undersökning uppger att de någon gång har testat eller använt narkotika jämfört rikssnittet (8% vs 6%) samt jämfört med 2005 års undersökning (8% vs 4%). Dessa värden är dock statistiskt osäkra då årskurs 9 för denna fråga utgörs av en mycket liten grupp. DOPNINGSPREPARAT 2% av ungdomarna i Lilla Edet uppger att de har prövat dopningspreparat. Resultatet är oförändrat sedan 2005 års undersökning, då det också var 2%. Jämför man resultaten för årskurs 9 från CANs riksundersökning ligger ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet i fas med rikssnittet. SNIFFNING/BOFFNING Utmärkande för årets undersökning är att andelen ungdomar i Lilla Edet som har testat sniffning/boffning är väldigt hög jämfört med CAN och närliggande kommunerna Trollhättan och Vänersborg. 12% har testat sniffning/boffning någon gång. Det är en större andel killar än tjejer som har testat sniffning/boffning. RELATIONER OCH FRITID I Lilla Edets kommun träffar 76% av ungdomarna sina kompisar några gånger i veckan eller oftare. 15% av ungdomarna träffar sina kompisar några gånger i månaden eller mer sällan eller aldrig. 93% av högstadieeleverna har en kompis att vända sig till. 85% uppger att de har en vuxen som de har förtroende för och som de kan vända sig till vid problem. Det innebär att det är 15% av högstadieungdomarna som saknar någon vuxen som de har förtroende för och kan vända sig till vid problem. Det är främst ungdomar i årskurs 8 och 9 som saknar någon vuxen som de har förtroende för och kan vända sig till vid problem (19% för årskurs 8, 16% för årskurs 9 och 9% för årskurs 7). Resultatet är något lägre i jämförelse med 2005 års undersökning (16% av ungdomarna i årskurs 9 år 2008 vs 24% av ungdomarna i årskurs 9 år 2005). Dubbelt så många tjejer som killar uppger att de inte har någon vuxen som de har förtroende för och kan vända sig till vid problem. 4

5 SKOLA 86% av högstadieeleverna trivs i sin skola i Lilla Edets kommun. 88% av högstadieeleverna uppger att de känner sig trygga i skolan. Upplevelsen av trygghet i skolan har ökat sedan undersökningen från 2005 (92% av ungdomarna i årskurs 9 uppger detta i 2008 års undersökning vs 87% 2005). 12% av eleverna uppger att har blivit utsatta för mobbning den senaste månaden. De som i högst procentuell grad anger att de blivit utsatta för mobbning är elever i årskurs 8 (17% vs snittet på 12%). 79% av eleverna skolkar aldrig från skolan. Majoriteten av de som skolkar uppger att anledningen är att de är för trötta eller inte orkar. SPEL Majoriteten av ungdomarna i Lilla Edets kommun spelar inte spel om pengar. Det är endast 2% som har spelat kasino respektive poker på internet de senaste 12 månaderna. Det är vanligare att ungdomar ägnar sig åt spel om pengar i form av lotter. 41% har deltagit i andra spel eller lotterier om pengar de senaste 12 månaderna. ÖKAD DELAKTIGHET I fokusgrupperna har flera av ungdomarna lyft att man önskar ett ökat inflytande (att politiker i högre grad inhämtar ungdomarnas önskningar och bild av situationen för frågor gällande ungdomar) och ökad delaktighet i kommunpolitiken (att ungdomarna får ta större del i den politiska processen och kan påverka besluten). Diagram. Frågor gällande ungdomarnas situation i Lilla Edet, Per ungdomar i årskurs 7, 8 och 9. Tobakskonsument Röker Snusar Har varit berusade Alkoholkonsument Intensivkonsumerar alkohol Har använt narkotika Sniffar Har testat dopningspreparat Trygga i skolan Trivs i skolan Skolkar 18% 18% 5% 21% 5% 12% 2% 21% 32% 47% 88% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 5