ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun"

Transkript

1 ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan år. Syftet med kartläggningen var att undersöka målgruppens förhållningssätt till alkohol, narkotika, doping, tobak och spel(andt). Syftet var även att upptäcka samband mellan ungdomars olika levnadsvanor men även mellan andra faktorer som kan samvariera. Resultaten blir ett viktigt underlag för prioritering och uppföljning av kommunens ANDTförebyggande arbete. Metod och material En webbaserad enkätundersökning har genomförts under lärarledd mentorstid på högstadieskolorna samt gymnasieskolorna i Karlshamns kommun. Enkäten bestod av 52 frågor som har arbetats fram av kommunens ANDT-Strateg med inspiration från länets övriga levnadsvaneundersökningar samt CAN(centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). Enkätverktyget defgo har använts vid såväl enkätens upprättande samt vid analys och slutrapport. Enkäten nådde 1517 elever och 1121 svar kom in, det vill säga en svarsfrekvens på 73 procent. Dock med stor skillnad i svarsfrekvens mellan högstadiet och gymnasiet. Högstadieskolorna hade en svarsfrekvens på 83 % i årskurs 7, 9 % i årskurs 8, 79 % i årskurs 9 samt gymnasieskolan på 53 % i År 1 och 4 % i År 2 vilket innebär att resultatet från gymnasieskolan inte går att säkerställa statistiskt och inte heller presenteras i dess helhet. Sammanställningen är skriven av Jenny Andersson ANDT- Strateg Karlshamns kommun

2 ALKOHOL Alkohol Pojkar 16,98 29,63 46,53 Flickor 12,96 35,35 5 Pojkar södra Sverige 49 Flickor södra Sverige 55 Diagrammet ovan visar hur många procent som druckit alkohol från årskurs 7 till årskurs 9. Undersökningen visar även att 34,29 % av eleverna på högstadiet inte dricker alkohol alls. Undersökningen visar även att eleverna oavsett ålder vanligtvis får tag i alkohol via kompisar eller kompisars syskon. Det är vanligare att ta alkohol hemma utan lov på högstadiet än på gymnasiet vilket samvarierar med att acceptansen från föräldrarna/vårdnadshavarna ökar med åldern. 16,67 % på högstadiet och 25,31 % på gymnasiet svarar att de har en annan vuxen som köper ut alkohol till dem. Kring 6 % av samtliga elever från såväl högstadiet som gymnasiet svarar även att andra vuxna bjuder dem på alkohol. Undersökningen visar även hur högstadieelever väljer bland den alkohol som finns på marknaden. Starkcider och sprit är det som konsumeras i störst utsträckning bland högstadieeleverna. Undersökningen visar även att pojkar väljer att konsumera starköl och sprit i första hand och flickor väljer i första hand vin, starkcider och sprit. Undersökningen visar föräldrar/vårdnadshavares acceptans till att deras ungdomar dricker alkohol enligt högstadieelevernas svar i undersökningen. 68,67 % av högstadieeleverna vet att ingen av deras föräldrar/vårdnadshavare tillåter att ungdomarna konsumerar alkohol och endast 5,87 % svarar att båda föräldrar/vårdnadshavare tillåter. Detta visar även på en samvariation med det faktum att alkoholkonsumtionen stiger i takt med elevernas ålder och även att föräldrar/vårdnadshavare blir mer tillåtande gällande ungdomarnas alkoholvanor genom högstadiet. Ett trettiotal elever på högstadiet uppger även att de är oroliga för sina föräldrars/vårdnadshavares alkoholvanor. Forskning visar att uppväxtmiljön har stor betydelse för barn och ungas framtida beteende och levnadsvanor. 71,72 % av högstadieeleverna anser att det är oansvarigt att förse sina ungdomar med alkohol.

3 NARKOTIKA Narkotika Pojkar,98 3,82,42 Flickor 7,29 6,54 Pojkar södra Sverige 6 Flickor södra Svergie 4 Diagrammet ovan visar hur många procent som någon gång använt någon form av narkotika från årskurs 7 till årskurs 9. 14,57 % av Karlshamns högstadieelever har någon gång blivit erbjudna att prova narkotika. Undersökningen visar även att ett stort antal elever på såväl högstadieskolor som gymnasieskolor väl känner till vem som skulle kunna förse dem med narkotika. 9,8 % på högstadiet uppger sig med säkerhet veta vem som säljer, och motsvarande siffra på gymnasiet är 17, %. Ungefär den dubbla siffran uppger att de tror sig veta vem som skulle kunna sälja narkotika till dem. I jämförelse med CANs mätningar för södra Sveriges ungdomar i årskurs 9 så befinner Karlshamn sig flera procentenheter över snittet. Något som utmärker sig i Karlshamn är att det är fler flickor än väntat som testat narkotika i unga åldrar. Viktigt att ta hänsyn till här är att det är livstidsprevelansen som diagrammet ovan visar, dvs alla som någonsin testat. För att få fördjupad förståelse för narkotika användandet är det betydelsefullt att titta på regelbundenheten i bruket. Den narkotika som används i störst utsträckning är cannabis(hasch, marijuana). Det skiljer sig avsevärt mellan andelen som testat cannabis vid ett tillfälle till dem som är mer frekventa användare av drogen, alltså har använt cannabis mer än 5 gånger. Vad gäller regelbundenheten framkommer att det är mer ovanligt att flickor blir frekventa användare av drogen. Det är mer vanligt förekommande att flickor testar vid ett engångstillfälle, medan undersökningen visar att det är mer vanligt att pojkar blir mer frekventa användare. Se diagram nedan.

4 Procent i Karlshamn Har använt cannabis 5 gånger eller fler Pojkar 1,2 8,6 Flickor 3,7 NÄTDROGER På högstadiet visar det sig vara relativt ovanligt att beställa droger via internet. Användningen av så kallade nätdroger, exempelvis spice eller annan rökmix är även det ovanligt och endast 1,87 % av högstadieeleverna uppger sig har provat den typ av substanser. På gymnasiet ökar siffran något till 2,6 %. Ett 8-tal ungdomar känner någon som har beställt narkotika via internet och uppger att det är kompisar eller någon annan i störst utsträckning och det gäller samtliga respondenter. Nätdroger som tidigare lyfts fram som ett stort orosmoment används alltså av mycket få ungdomar, få uppger att de någon gång använt spice eller liknande rökmix. TOBAK 25 Rökning Pojkar 3,72 5,84 13,45 Flickor 7 2,69 Pojkar södra Sverige 11 Flickor södra Sverige 17 Diagrammet visar hur många procent som röker från årskurs 7 till årskurs 9.

5 Högstadieeleverna som är rökare uppger själva att de främst blir bjudna av andra kompisar som röker, men 12,94 % uppger även att de köper sina cigaretter själva. 18,24 % köper cigaretter av kompisar och 9,41 % köper smuggelcigaretter. Positivt är att mycket liten andel får cigaretter från föräldrar/vårdnadshavare. Det vanligaste stället de köper cigaretter på är kiosker. Denna aspekt lyftes upp då det är intressant för tillsynsmyndighet samt polis att med informationen kunna utveckla sitt sätta att prioritera var tillsynsresurserna bör läggas. Samverkan sker redan i kommunen kring tillsynsarbetet men en ny tobaksstrategi är under revidering. Då det kommer till acceptans från föräldrar/vårdnadshavares sida kring rökning visar undersökningen att 37,87 % av högstadieelevernas föräldrar inte tillåter att deras ungdomar röker. Även då resultatet är svagt i gymnasiet visar undersökningen att fler föräldrar tillåter att deras ungdomar röker och därmed ökar även rökningen hos ungdomarna mellan årskurs 9 och år 1 på gymnasiet. Den största ökningen sker hos pojkar som näst intill dubbleras. Dessa resultat är användbara då förebyggande och kunskapshöjande insatser planeras för föräldrar. Undersökningen visar även när ökningen sker bland ungdomarna och ger ett underlag inför planering av förebyggande insatser i exempelvis skolans verksamhet. Det finns även samband som tidigare är kända från andra undersökningar som visar sig finnas även i Karlshamn. Exempelvis att sannolikheten för att testa droger är högre för de som röker och konsumerar alkohol. Att undvika tobak och alkohol i unga år minskar risken att komma i kontakt med andra droger och därför är det tobaksförebyggande arbetet otroligt viktigt och bör prioriteras. En analys gjordes på alla ungdomar som svarat att de aldrig rökt eller druckit alkohol. Av dessa 477 svarande hade endast,86 % av dem har någon gång testat narkotika, vilket motsvarar kring 4 ungdomar Snus Pojkar 2,79 8,9 12,5 Flickor Pojkar södra Sverige 12 Flickor södra Sverige 2 Diagrammet visar hur många procent som snusar från årskurs 7 till årskurs 9. Det är få flickor som snusar vilket överensstämmer med nationell statistik. Högstadieeleverna uppger att 61,96 % av deras föräldrar inte tillåter att de snusar. (stämmer siffrorna vad gäller tillåtelse? Jag tänker då främst på rökningen. Där det endast skulle vara 37 % av föräldrarna som inte tillåter sina barn att röka men betydligt fler om inte tillåter sina barn att snusa. Båda siffrorna känns väldigt låga och borde rimligtvis följa varandra alternativt vara mycket högre för rökning. Även här följer skillnaden ökning precis som tidigare gällande alkohol och rökning. Här syns åter igen att acceptansen hos föräldrar/vårdnadshavare är högre på gymnasiet än på högstadiet. Det är fler pojkar än flickor som snusar och det är näst intill inga flickor som snusar regelbundet. Ca % har någon gång testat att snusa men inte fortsatt.

6 HÄLSOFRÄMJANDE MILJÖER Som omnämndes i avsnittet alkohol säger forskning att miljön har betydelse för ungas framtida beteende och levnadsvanor. Detta innebär en ökad risk att växa upp med en närstående som röker i sin omgivning. Risken är alltså högre för ungdomar som växer upp i en miljö där dagligrökare finns. Av högstadieeleverna uppger 5,44 % att de inte har någon alls som röker i deras omgivning. Undersökningen visar att det inte är fler föräldrar/vårdnadshavare som börjat röka i ungdomarnas närhet under högstadiet, utan i stället är det kompisar i deras närhet som börjat röka och därmed ökningen av människor i ungdomarnas närhet som röker. För att förebygga att unga människor börjar röka krävs arbete med hälsofrämjande miljöer, I detta arbete är skolan en viktig hälsofrämjande arena. En strategi för tobaksfri skoltid bör finnas på varje skolan i kommunen. Kommunen tillämpar även rökfri arbetstid inom kommunal verksamhet vilket ska revideras enligt plan senast Ungdomarna har själva fått ge förslag på vilka insatser och aktiviteter skolan kan göra för att arbeta förebyggande mot droger. En del menar att det helt är föräldrarnas ansvar, medan andra menar att det är skolans. Att ge mer stöd åt de ungdomar som behöver det, och tala mer om narkotika, konsekvenserna av droger och hur allvarligt det är framkommer som förslag. Fler föreläsningar i skolan kopplande till ANDT och att de generellt talar mer öppet om ämnet. TRIVSEL OCH PSYKISK HÄLSA På högstadiet svarar majoriteten av eleverna att de trivs mycket bra till bra i skolan och det är endast 11 % som svarar varen bra eller dåligt och strax under 4 % som upplever sig trivas ganska dåligt till dåligt. 93,55 % av eleverna på högstadiet trivs med förhållandet till sin familj. 21,44 % av högstadieleverna uppger sig vara deprimerade eller må psykiskt dåligt flera gånger i månaden, 33,96 % uppgav någon gång per termin och 3,31 % alltid. Detta innebär att andelen som uppger att de aldrig känner sig deprimerade eller mår psykiskt dåligt är 44,46 % på högstadiet. Enligt ungdomarnas egna svar så finns det ett samband mellan dåligt mående och användningen av narkotika. I frågor där ungdomarna ges möjligheten att själva skriva ner motivering till varför de tror att en del människor väljer att prova narkotika av olika slag, upprepar svaren sig. Majoriteten svarar att de gör det för att de mår dåligt, att de vill fly verkligheten, glömma allt som är jobbigt och må bättre. Andra svarar grupptryck, att de umgås i fel kretsar, för att de vill vara coola, för att kompisar tjatar, tycker att det är coolt och häftigt och vill imponera på kompisar. SPEL Undersökningen visar även ungdomarnas förhållningssätt till spel. Det finns i dag inga vetenskapliga studier som visar på samband mellan överdrivet spelande och ANDT men däremot visar denna undersökningen på att flera elever själva anser att de lägger ner för mycket tid på spel. Få beskriver att de spelar om pengar utan det handlar främst om dataspel, mobiltelefon, spelkonsoller som Xbox exempelvis. 21 % på högstadiet uppger att de spelar flera timmar om dagen. 31 % av högstadieeleverna har uppgett att deras spelande har haft negativ inverkan på exempelvis sömn/trötthet, ej hunnit göra läxor eller annan fritidsaktivitet. Ungerfär 15 % av alla svarande uppger att deras föräldrar anser det är ok att de lägger ner den tiden på spelande.

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Alkohol Narkotika Dopning Tobak Liv och Hälsa Ung 2011 Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län i samarbete med länets kommuner. REDAKTÖRER Anna Haid, Lina Lundvik, Paula Lindqvist Grinde GRAFISK FORM Marjo

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3

Rökfri skoltid. - Kraftsamling för rökfria skolgårdar. Rapport 2013:3 Rökfri skoltid - Kraftsamling för rökfria skolgårdar Rapport 2013:3 Titel: Rökfri skoltid kraftsamling rökfria skolgårdar Utgiven av: Länsstyrelsen i Södermanland Utgivningsår: 2013 Författare: Ida Våhlin

Läs mer

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström

LUND. Rapport 2001:1. Drogvaneundersökning 2001. Fotomontage: Martin Ekström Rapport 2001:1 Drogvaneundersökning 2001 Fotomontage: Martin Ekström Drogvanor hos unga Resultatet av en enkätundersökning i årskurs 9 samt gymnasiets andra årskurs i Lund 2001. Samordningsgruppen för

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder

Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Tonåringar om tobak vanor, kunskaper och attityder Maria Nilsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se

Läs mer