Alkohol Narkotika Doping Tobak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alkohol Narkotika Doping Tobak"

Transkript

1 Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

2 Jönköpings kommun Februari 12 Arbetsgrupp högstadiet Arbetsgrupp gymnasiet Sammanställning Omslag Lotta Randau, utbildningsförvaltningen Lennart Reimblad, socialförvaltningen IdaSofia Bogren, utbildningsförvaltningen Andreas Fransson, socialförvaltningen Magnus Ehrenflod, socialförvaltningen Gunilla Kärrdahl, stadskontoret Lena Holmberg, stadskontoret

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANDT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 11 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling - 11 Gymnasiets årskurs 2 sammanfattning och utveckling METOD OCH SVARSFREKVENS 1 RESULTAT 11 Rökning 12 Vattenpipa 13 Snusning 14 Alkohol 16 Föräldrars inställning till rökning och alkohol Narkotika 25 Sniffning, läkemedel och anabola steroider 28 Alkohol/droger och trafik 28 Trivsel och trygghet i skolan 29 Skolk och välbefinnande 31 BILAGA Högstadiet årskurs 9 utveckling 11 uppdelat på kön Gymnasiet årskurs 2 utveckling 1 11 uppdelat på kön Enkätformulär 41 1

4 2

5 Alkohol- och drogvaneundersökning (ANDT) i högstadiet och i gymnasiets årskurs 2 hösten 11 BAKGRUND På uppdrag av Samarbetsorganet för barn- och ungdomsfrågor (SBU) genomförs varje år en undersökning om alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) i Jönköpings kommuns högstadieskolor samt i årskurs 2 i gymnasieskolorna. Undersökningen har genomförts varje år i högstadiet sedan mitten av 199-talet och i gymnasiet sedan 1. Högstadieskolorna har deltagit i en länsgemensam enkät sedan 4, medan gymnasieskolorna har deltagit sedan 6. Rapport om ANDT-undersökningens resultat lämnas i SBU. Därigenom får ledamöterna en aktuell bild av ungdomarnas ANDT-vanor. I rapporten redovisas även utvecklingen jämfört med tidigare års undersökningar. Rapporten ligger till grund för beslut om nödvändiga insatser avseende alkohol, narkotika och tobak inom berörda förvaltningar (fritid, kultur, skola/barnomsorg och social) samt förvaltningsövergripande satsningar. I SBU är även polismyndigheten och landstinget representerade. Lokala analyser genomförs och föräldrar får del av resultaten i samband med föräldramötesprogrammet Föräldrar Förebygger, som riktar sig generellt till föräldrar till barn och ungdomar i årskurserna 6-9. ANDT-undersökningen används vid utvärdering av nämnda föräldramötesprogram. Rapporten har sammanställts av representanter för utbildningsförvaltning och socialtjänst i samarbete med stadskontorets utredningsenhet. 3

6 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING Resultaten som redovisas i rapporten är ett genomsnitt för hela högstadiet respektive gymnasieskolans årskurs 2 i Jönköpings kommun. Skillnaderna mellan kommunens högstadieskolor respektive gymnasieskolor är påtagliga. Lokala analyser är nödvändiga för att utveckla ANDT-arbetet inom respektive skolområde. Exempel på frågeställningar som är viktiga att beakta: Hur ser den enskilda skolans förhållningssätt ut, när det gäller alkohol, rökning och skolk? Finns det lokala förklaringar till ett större bruk av alkohol och/eller narkotika än kommungenomsnittet? När tas kontakter med hemmet och hur sker samarbetet med föräldrarna? Vilka faktorer gör att ungdomar är trygga och trivs bra på sin skola? HÖGSTADIET Sammanfattning och utveckling 11 Rökning I högstadiet är det totalt 1 av eleverna som uppger att de röker, något större andel tjejer än killar. Andelen som röker är ungefär densamma som föregående år. I årskurs 7 är det 3, i årskurs 8 1 och i årskurs 9 19 som uppger att de röker. Andelen elever i årskurs 9 som röker varje eller nästan varje dag är 9. Vattenpipa Det är 17 av samtliga högstadieelever som uppger att de någon gång rökt vattenpipa med eller utan nikotin, något mindre andel tjejer än killar. Andelen har minskat sedan 1 med tre procentenheter, störst är minskningen bland killarna. Av de som uppgett att de någon gång rökt vattenpipa är det två av tio som uppger att de röker någon gång varje månad eller oftare. Snusning Det är totalt 5 av eleverna, 8 av killarna och 2 av tjejerna, som uppger att de snusar. Andelen är ungefär densamma som föregående år. Andelen killar i årskurs 9 som snusar varje eller nästan varje dag är 5. Alkohol Det är 26 av högstadieeleverna som uppger att de har druckit alkohol under det senaste året, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan år 1 och med 8 procentenheter sedan år 9. Förändringen är tydligast i årskurs 8, där andelen har minskat med 9 procentenheter. Ungefär 12 av samtliga elever kan betraktas som regelbundna alkoholkonsumenter, dvs. de dricker alkohol någon gång per månad eller oftare. Eftersom svarsalternativen i frågan har ändrats något, är det svårt att göra jämförelser med tidigare år. Andelen som dricker alkohol varje vecka har minskat till 2. 4

7 Narkotika Andelen högstadieelever som uppger att de någon gång använt narkotika är 3, vilket är lika stor andel som 1. I absoluta tal är det ca 1 elever av de som svarat på enkäten som uppger att de någon gång använt narkotika. Ungefär hälften av dessa uppger att de använt narkotika mer än en gång. Andelen elever i högstadiet som blivit erbjudna att köpa eller få narkotika har minskat från 14 till 12. I årskurs 9 har nästan var femte elev fått ett sådant erbjudande. Föräldrarnas inställning till alkohol och tobak Det är 66 av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att röka och lika stor andel som anser att de förbjuder dem att snusa. Det är en påtaglig ökning med 6 respektive 8 procentenheter sedan 1. Föräldrarna uppfattas fortfarande som mer tillåtande när det gäller alkohol. Det är 54 av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att dricka alkohol, vilket är en ökning med 11 procentenheter sedan 1! Dock anses det inte lika accepterat att dricka sig berusad (66). Alkohol och trafik Det är 12 av samtliga elever på högstadiet som uppger att de åkt med förare som de vet eller misstänker har varit påverkad av alkohol eller narkotika, något större andel tjejer än killar. Det är en minskning med 5 procentenheter sedan 1 års undersökning. Sniffning, anabola steroider och läkemedel Andelen högstadieelever som uppger att de har sniffat de senaste 12 månaderna är 3 vilket är en minskning med 1 procentenhet sedan föregående undersökning. Det är större andel killar än tjejer som uppger att de har sniffat. Andelen som uppger att de använt anabola steroider är ungefär densamma som föregående mätning, drygt 1. Det är något större andel killar än tjejer som uppgett att de använt anabola steroider. Även andelen som uppger att de använt läkemedel i berusningssyfte är oförändrad sedan föregående år (4 ), ungefär lika stor andel killar och tjejer. Trivsel, trygghet och skolk i skolan Av högstadieeleverna är det 89 som uppger att de trivs ganska eller mycket bra i skolan. Killar och tjejer trivs ungefär lika bra. Det är 4 som uppger att de trivs ganska eller mycket dåligt i skolan. De flesta elever på högstadiet känner sig trygga i skolan. Det är 93 som uppger att de oftast eller alltid känner sig trygga i skolan, medan 7 ibland, sällan eller aldrig känner sig trygga, något större andel tjejer än killar. Det är ungefär lika stor andel som i föregående års undersökning. Det är 23 av samtliga högstadieelever som uppger att de någon gång skolkat från undervisningen, vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört med 1 års undersökning. Andelen som uppger att de har skolkat är något större bland killarna än tjejerna. Det är 3 som skolkar en eller flera gånger varje vecka. 5

8 SÄRSKILT BÖR UPPMÄRKSAMMAS Föräldrar är oerhört viktiga när det gäller att förebygga att ungdomar börjar använda tobak, alkohol och narkotika. Därför har det i Jönköpings kommun sedan länge genomförts förebyggande föräldramötesprogram. Från och med läsåret 9/ 1 genomförs föräldramötesprogrammet Föräldrar förebygger, där samtliga föräldrar till barn och ungdomar i årskurs 6-9 bjuds in till möten en gång per läsår. I 1 års ANDT-undersökning var resultatet generellt något bättre jämfört med tidigare år, men det var då osäkert att dra några slutsatser om effekterna av programmet. I årets undersökning har resultatet förbättrats så påtagligt när det gäller faktorer som kan relateras till Föräldrar förebygger att en rimlig slutsats är att föräldramötesprogrammet har en tydlig effekt! Effekten syns särskilt tydligt i årskurs 8 där andelen som uppger att deras föräldrar har en förbjudande inställning när det gäller alkohol har ökat från 4 till 58. Samtidigt har andelen som inte druckit alkohol under det senaste året minskat med 9 procentenheter från 69 till 78. Betydligt lägre andel ungdomar i årskurs 8 har angett att de får smaka alkohol hemma eller att alkohol tillhandahålls av föräldrarna, en minskning från 11 till 6 och en större andel ungdomar vet sina föräldrars inställning, en ökning med 7 procentenheter. Andelen ungdomar i högstadieskolorna som har prövat narkotika, företrädesvis hasch och marijuana, är ungefär lika stor som i ANDT-undersökningen 1. En skillnad är dock att andelen killar som har prövat narkotika har minskat medan andelen flickor ökat i årskurs 9 och nu ligger på samma nivå (6). Uppskattningsvis handlar det om ett hundratal elever som någon gång använt narkotika. Bekymmersamt i sammanhanget är en under senare år tydlig attitydförändring bland ungdomarna mot en mer liberal inställning till hasch och marijuana. Det är fortfarande alltför lätt för ungdomar att få tag på tobak, alkohol och narkotika. Nästan var femte elev i årskurs 9 har blivit erbjudna att få eller få köpa narkotika. Var tolfte elev i årskurs 7, var sjunde i årskurs 8, knappt var fjärde i årskurs 9 och knappt hälften av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet har någon gång rökt vattenpipa. Det finns en utbredd uppfattning bland ungdomar att rökning med vattenpipa inte är lika farlig som vanlig rökning, eftersom eventuella farliga ämnen filtreras genom vatten. Så är emellertid inte fallet, och därför är det anmärkningsvärt att andelen som prövat på att röka med vattenpipa är så stor. Högstadieelevernas trivsel har ökat något. Killarna trivs något bättre än tjejerna. Bäst trivs eleverna i årskurs 7, där 92 trivs bra eller mycket bra. Andelen elever som uppger att de alltid eller ofta känner sig trygga i skolan är oförändrad sedan 1 (93 ). 6

9 GYMNASIET ÅRSKURS 2 Sammanfattning och utveckling 1 11 Rökning I gymnasiets årskurs 2 är det 27 av samtliga elever som röker, 29 av tjejerna och 25 av killarna. Totalt sett är andelen som röker något mindre jämfört med föregående år, både andelen killar och andelen tjejer som röker har minskat. Sett över perioden 1 11 Rökningen bland eleverna har totalt sett ökat sedan 5. Bland killarna har andelen ökat, medan andelen tjejer som röker har hållit sig på tämligen konstant nivå med viss variation under åren. Sett över perioden har andelen killar som röker ökat något. Andelen tjejer som röker är större än andelen killar men skillnaden har nu minskat. Snusning Totalt sett är det 12 av samtliga elever som snusar, 23 av killarna och 3 av tjejerna. Snusningen har minskat något bland både killar och tjejer från föregående år. Sett över perioden 1 11 Snusandet har minskat bland killarna, medan andelen tjejer som snusar har ökat något. Vattenpipa Det är 44 av eleverna som någon gång har rökt vattenpipa med eller utan nikotin, lika stor andel killar som tjejer. Andelen har minskat sedan 1, framför allt bland killarna. Drygt var femte elev av de som rökt vattenpipa det senaste året uppger att de rökt någon gång per månad eller oftare. Alkohol Det är 68 av samtliga elever som uppger att de har druckit alkohol det senaste året, 7 av tjejerna jämfört med 65 av killarna. Den totala andelen som druckit alkohol det senaste året har minskat med tre procentenheter två år i rad, främst bland killarna. Andelen elever i åk 2 i gymnasiet som dricker alkohol någon gång i månaden eller oftare är 45, något större andel tjejer än killar. Ungefär en tredjedel av killarna och en fjärdedel av tjejerna dricker motsvarande en halv flaska sprit eller mer någon gång per månad eller oftare. Andelen har ökat hos båda könen, främst bland tjejerna där andelen ökat med närmare 1 procentenheter. Andelen som dricker minst en gång per vecka är 9, 12 av killarna och 6 av tjejerna. Det är en liten minskning sedan föregående år. Sett över perioden 1 11 Andelen elever som dricker alkohol har de senaste åren varit omkring 7 eller strax däröver. Efter att ha minskat två år i följd, är årets resultat det lägsta sedan 5. Andelen elever som dricker alkohol någon gång i månaden eller oftare är 45, något fler tjejer än killar. Andelen verkar ha ökat men svarsalternativen på den här frågan är inte exakt desamma i årets undersökning som föregående år, vilket kan ha påverkat resultatet. 7

10 Narkotika Det är 11 av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de någon gång använt narkotika, vilket är något större andel än föregående år. Andelen killar som någon gång har använt narkotika är 12 medan andelen tjejer som någon gång använt narkotika ökat från 9 till 1. Under det senaste året har drygt hälften av de som använt narkotika använt det två eller flera gånger, en liten ökning sedan 1. Det är fortfarande hasch/marijuana som dominerar bland drogerna för såväl killar som tjejer. Det är 33 av eleverna som har blivit erbjudna att köpa eller få narkotika. Det är större andel killar än tjejer som erbjuds narkotika. Totalt sett har andelen som uppger att de erbjudits att köpa eller få narkotika ökat med 3 procentenheter jämfört med 1. Sett över perioden 1 11 Andelen elever som någon gång använt narkotika är i stort sett oförändrad sedan 9, men har totalt sett ökat något sedan 3. Ett undantag är 8, då andelen var högre. Sedan 1 har andelen tjejer som använt narkotika ökat med cirka 2 procentenheter. Andelen killar som använt narkotika har totalt sett minskat under perioden Under första delen av perioden minskade användningen och var som lägst 5, men har sedan ökat igen. Föräldrarnas inställning till tobak och alkohol Andelen elever som uppfattar att deras föräldrar förbjuder dem att röka har ökat något från 44 1 till 46 i årets undersökning. Andelen som anser att deras föräldrar förbjuder dem att snusa är ungefär oförändrad sedan föregående år (37). Eleverna uppfattar sina föräldrar som betydligt mer tillåtande när det gäller alkohol där 21 av eleverna anser att föräldrarna förbjuder dem att dricka alkohol. Det är en ökning från 16 i förra årets undersökning. Andelen som upplever att föräldrarna förbjuder att de dricker sig berusade har ökat från 28 till 33. Alkohol/droger och trafik Andelen elever som uppger att de åkt med någon som de vet eller misstänkt varit påverkad av alkohol eller narkotika är 22, något lägre än förra året. Det är fler tjejer än killar som har åkt med någon som är påverkad. Sett över perioden 6 11 (frågan har ställts sedan 6) Andelen elever som någon gång har åkt med någon som de vet har varit påverkad har varit i stort sett densamma sedan 6 med undantag av 8, då andelen vara något högre. Sniffning, anabola steroider och läkemedel Det är 2 av eleverna som uppger att de har sniffat, vilket är en minskning sedan föregående år. Andelen som uppgett att de använt anabola steroider är oförändrad drygt 1. Däremot har andelen som uppgett att de använt läkemedel i berusningssyfte ökat kontinuerligt till 6, vilket är det högsta resultatet sedan frågan började ställas 6. 8

11 SÄRSKILT BÖR UPPMÄRKSAMMAS Andelen som röker och/eller snusar minskar något bland såväl tjejer som killar. Den totala andelen som druckit alkohol någon gång under de senaste 12 månaderna har minskat med tre procentenheter två år i rad. Dock tycks andelen elever som dricker alkohol någon gång i månaden eller oftare ha ökat. Bland de som är regelbundna alkoholkonsumenter har andelen tjejer ökat med 1 procentenheter och är nu större än andelen killar. Noteras bör att svarsalternativen på den här frågan inte är exakt desamma i årets undersökning som föregående år, vilket kan ha påverkat resultatet. Den vanligaste platsen att dricka sig berusad på är hemma hos kompisar utan närvarande vuxna. Andelen killar som har prövat narkotika är i stort sett oförändrad medan andelen tjejer har ökat något. Av de som har prövat narkotika har de flesta (84) också druckit alkohol regelbundet det senaste året. Det är också betydligt större andel som mår dåligt, trivs dåligt i skolan och ser mörkt på sin framtid. Det är sex gånger vanligare (24 mot 4 för övriga) att skolka en eller flera gånger i veckan bland de som prövat narkotika. Av de som uppger att de röker varje dag har nästan hälften också prövat narkotika och av de dagliga snusarna är det nästan en tredjedel. Av de som uppger att de aldrig har rökt har nästan ingen heller prövat narkotika. 9

12 METOD OCH SVARSFREKVENS Under veckorna 46 5 hösten 11 har samtliga elever i grundskolans årskurser 7 9 samt i årskurs 2 i gymnasieskolan i Jönköpings kommun fått besvara en enkät om alkohol, dopning, narkotika och tobak (ADNT-enkät). Enkäten har genomförts som en webbenkät där eleverna fått besvara frågorna via Internet. Det är tolv olika högstadieskolor som har deltagit i undersökningen, varav en friskola. Skolorna är Attarpsskolan, Alfred Dahlinskolan, Junedalsskolan, Flahultsskolan, Ribbaskolan, Ljungarumsskolan, Stadsgårdsskolan, Rosenlundsskolan, Sanda idrottshögstadium, Herrgårdens utbildningsenhet, Grenna riksinternat samt friskolan Prolympia. De gymnasieskolor som har deltagit är Per Brahegymnasiet, Erik Dahlberggymnasiet, Sandagymnasiet, Bäckadalsgymnasiet, Grenna riksinternat, Tenhults naturbruksgymnasium samt friskolorna John Bauergymnasiet, Plusgymnasiet, Realgymnasiet, Kungsgymnasiet och Vettergymnasiet. Ett fåtal skolor har valt att inte svara på enkäten denna gång, däribland Engelska skolan. I högstadiet har enkäten genomförts sedan 199-talet, och det är åttonde gången skolorna deltar i den länsövergripande undersökningen. I gymnasiets årskurs 2 har enkäten genomförts sedan hösten 1. Gymnasieskolorna har deltagit i den länsövergripande undersökningen sedan 6. Den länsövergripande enkäten har samordnats av Folkhälsoavdelningen vid Jönköpings läns landsting, som svarar för utformning av frågorna samt genomförandet via Internet. Det praktiska genomförandet på respektive skola har skett under ledning av skolans rektor, IT-pedagog och kurator. Sedan föregående år har enkäten förändrats en hel del. Ett stort antal frågor om folkhälsa har lagts till och enkäten kallas numera Folkhälsoenkät ung. ANDT-frågorna är dock till stor del kvar, även om en del frågor har tagits bort och andra lagts till. I högstadiet är antalet besvarade enkäter Elevantalet i de deltagande skolorna var vid undersökningstillfället Svarsfrekvensen totalt är 87, vilket är fyra procentenheter högre än 1. I gymnasiets årskurs 2 är antalet besvarade enkäter Elevantalet i de deltagande skolorna var vid undersökningstillfället Svarsfrekvensen är totalt 6. Det är en betydligt lägre svarsfrekvens än 1, då den var 66. Bortfallet varierar stort mellan de olika skolorna. Svarsfrekvens Skola/årskurs Antal elever Antal besvarade Svarsfrekvens enkäter Högstadiet Årskurs Årskurs Årskurs Totalt

13 Skola/årskurs Antal elever Antal besvarade Svarsfrekvens enkäter Gymnasiet årskurs 2 Per Brahegymnasiet Erik Dahlbergsgymnasiet Bäckadalsgymnasiet Sandagymnasiet Grenna riksinternat Tenhults naturbruksgymnasium John Bauergymnasiet Plusgymnasiet Vettergymnasiet Kungsgymnasiet Realgymnasiet Totalt RESULTAT Resultatet redovisas i form av diagram med kommentarer i text. I de flesta fall redovisas samtliga årskurser (åk 7, åk 8, åk 9 samt gymnasiets åk 2) i gemensamma diagram, men i vissa fall förekommer också separata diagram för högstadiet och gymnasiet. Procentsatserna är beräknade på samtliga elever som har svarat på enkäten om inte annat anges. Det ska påpekas att skalan på diagrammens y-axel varierar för att redovisningen av resultatet ska bli tydlig. Jämförelser har i texten framför allt gjorts med motsvarande undersökning 1. För vissa frågor redovisas utvecklingen för samtliga årskurser under perioden 11 (gymnasiet 1 11). I slutet av rapporten redovisas dessutom utvecklingen för högstadiets årskurs 9 och för gymnasiet uppdelat på kön under perioden 1 11 för en del av enkätfrågorna. Några frågor har lagts till i ANDT-delen av enkäten, bland annat om föräldrarnas inställning till att röka vattenpipa och använda narkotika. Det finns också frågor om hur många gånger man druckit sig berusad var och tillsammans med vem. Jämförelser görs i vissa fall med den undersökning som Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning (CAN) gör varje år i hela landet. Dessa undersökningar genomförs under vårterminen till skillnad mot undersökningen i Jönköpings län som görs under höstterminen. De olika tidpunkterna kan möjligen påverka resultatet. 11

14 Rökning Frågorna om rökning respektive snusning har förändrats från och med 6 års enkät genom att det finns ett flertal ja- och nej-alternativ att ta ställning till, medan det tidigare endast fanns alternativen ja och nej. Huruvida detta har påverkat resultatet och möjligheterna till jämförelser med tidigare år är svårt att bedöma. I högstadiet är det 1 av eleverna som har svarat på något av de fem ja-alternativen om rökning, något större andel tjejer än killar. Andelen är densamma som 1. I årskurs 9 är det 21 av tjejerna som röker, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 1. Andelen killar som röker i årskurs 9 är 16, en liten minskning sedan föregående år. I årskurserna 7 och 8 har andelen rökare minskat sedan 1. Det är drygt 4 i årskurserna 7-9 som uppger att de röker varje eller nästan varje dag. I årskurs 9 är det knappt 9. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 26 av tjejerna och 19 av killarna som röker i årskurs 9. Röker du? ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga 1 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 I gymnasiets årskurs 2 är det 27 av samtliga elever som röker, 29 av tjejerna och 25 av killarna. Av dessa är det 11 som röker varje eller nästan varje dag. Andelen som röker har minskat något sedan 1, bland både killar och tjejer. Enligt CAN:s undersökning 1 för hela riket är det 39 av tjejerna och 32 av killarna som röker i gymnasiets årskurs 2. 12

15 Andel elever som röker utveckling 11 ( av samtliga) åk 7 åk 8 åk 9 gy åk Rökning med vattenpipa I högstadiet är det 17 av eleverna som någon gång har rökt vattenpipa, 16 av tjejerna och 18 av killarna. Det är en minskning med tre procentenheter sedan 1. Minskningen är störst bland killarna. Av dessa är det knappt 3 som vet att de rökt med nikotin och en fjärdedel att de rökt utan nikotin. Lika stor andel vet inte om de rökt med nikotin eller inte och ungefär har rökt både med och utan nikotin. Det är ungefär 7 av samtliga elever som har rökt en gång i månaden eller oftare (ca en femtedel av de som rökt vattenpipa). I årskurs 9 har 28 någon gång prövat på att röka vattenpipa. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 38 av tjejerna och 4 av killarna som röker vattenpipa i årskurs 9. I gymnasiets årskurs 2 är det 44 som någon gång har rökt vattenpipa, lika stor andel tjejer som killar. Det är en minskning med drygt sex procentenheter sedan 1. Även här är minskningen störst bland killarna. Precis som på högstadiet är det knappt 3 som vet att de rökt med nikotin. Det är drygt 5 av samtliga som rökt mer en gång i månaden eller oftare. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 59 av tjejerna och 6 av killarna som har provat på att röka vattenpipa. Det finns en utbredd uppfattning bland ungdomar att rökning med vattenpipa inte är lika farlig som vanlig rökning, eftersom eventuella farliga ämnen filtreras genom vatten. Så är emellertid inte fallet, och därför är det anmärkningsvärt att andelen som prövat på att röka med vattenpipa är så stor. 13

16 Rökning med vattenpipa ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga 1 Snusning åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 I högstadiet är det 5 av eleverna, 8 av killarna och 2 av tjejerna, som uppger att de snusar. Frågan om snusning innehåller tre ja-alternativ som har lagts samman. Andelen elever är ungefär densamma som i 1 års undersökning. Det är 3 som uppger att de snusar varje eller nästan varje dag. I årskurs 9 snusar 1, 16 av killarna och 5 av tjejerna. Andelen killar som snusar är oförändrad sedan 1, medan andelen tjejer har ökat med två procentenheter. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 3 av tjejerna och 12 av killarna som snusar i årskurs 9. Snusar du? ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga 1 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 14

17 I gymnasiets årskurs 2 är det 12 av samtliga elever som snusar, 3 av tjejerna och 23 av killarna. Det är 7 som snusar varje dag. Andelen som snusar har minskat sedan 1 bland både killar och tjejer. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är snusar 7 av tjejerna och 24 av killarna i gymnasiets årskurs 2. Andel elever som snusar utveckling 11 ( av samtliga) åk 7 åk 8 åk 9 gy åk Sammanfattning I högstadiet är det 1 av eleverna som röker, något större andel tjejer än killar. Det är ungefär lika stor andel som 1. Det är drygt 4 som röker regelbundet. Andelen elever som röker varierar mellan 6 och 14 i de olika högstadieskolorna. I årskurs 9 varierar andelen som röker mellan 14 och 27. Det är 5 av eleverna som uppger att de snusar, 8 av killarna och 2 av tjejerna. Andelen varierar mellan de olika skolorna från 3 till 9. I årskurs 9 varierar andelen som snusar mellan 5 och 21. I gymnasiets årskurs 2 är det drygt var fjärde elev som röker. Det är större andel tjejer än killar som röker, 29 respektive 25. Det är 11 av eleverna som röker regelbundet, vilket är en ökning med fyra procentenheter sedan 1. Totalt sett har andelen som röker dock minskat något bland både killar och tjejer. Andelen elever som röker varierar i de olika skolorna mellan 13 och ca 4. Det är 23 av killarna och drygt 3 av tjejerna som snusar. Jämfört med föregående år har snusningen minskat något bland både killar och tjejer. Det är 7 av eleverna som snusar varje eller nästan varje dag, vilket också är en liten minskning sedan 1. 15

18 Alkohol I högstadiet är det 25 bland tjejerna och 26 bland killarna som uppger att de har druckit alkohol det senaste året. Det är en tydlig minskning sedan 1 med fyra procentenheter. I årskurs 7 är det 11 som uppger att de har druckit alkohol, 22 i årskurs 8 och 43 i årskurs 9. Minskningen har framför allt skett i årskurs 8. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 59 av tjejerna och 55 av killarna som druckit alkohol det senaste året i årskurs 9. Har du druckit alkohol någon gång de senaste 12 månaderna? ( av samtliga) 1 8 Killar Tjejer Samtliga 6 4 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 Med alkohol menas öl, alkoläsk, starkcider, vin eller sprit. I gymnasiets årskurs 2 är det 68 av samtliga elever som har druckit alkohol det senaste året, 7 av killarna och 65 av tjejerna. ungefär lika stor andel bland både tjejer och killar. Andelen har minskat från 71 1 och det är framför allt andelen tjejer som har minskat. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 84 av tjejerna och 83 av killarna som druckit alkohol det senaste året i gymnasiets årskurs 2. 16

19 Dricker du alkohol?/har du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna? Utveckling 11 ( av samtliga) 1 8 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk I högstadiet ersattes frågeställningen Dricker du alkohol? år 4 med frågan Har du druckit alkohol det senaste året? Motsvarande förändring skedde för gymnasiet i och med 6 års enkät. Trots den något ändrade formuleringen av frågan har jämförelser gjorts med tidigare resultat. Hur ofta dricker du? I årets enkät har alternativen i frågan ändrats något. Det tidigare alternativet 1-2 gånger i månaden har ersatts med två alternativ - någon gång per månad och ett par gånger i månaden. Även om innebörden kan tyckas vara ungefär densamma, blir jämförelserna med tidigare år något osäkra. I högstadiet är det drygt 2 av samtliga elever som uppger att de dricker alkohol minst en gång i veckan. Det är något lägre andel än 1. Knappt 1 av samtliga elever i högstadiet dricker alkohol någon eller ett par gånger i månaden, vilket verkar vara en minskning från 12 föregående år. Det är 12 som kan betraktas som regelbundna alkoholkonsumenter, dvs. de dricker alkohol någon gång per månad eller oftare. Andelen regelbundna alkoholkonsumenter tycks ha ökat något sedan 1. I gymnasiets årskurs 2 är det 45 av samtliga elever som dricker regelbundet, något större andel tjejer än killar. Totalt sett har andelen ökat betydligt från 37 år 1. Av de som dricker regelbundet är det (9 av samtliga) som dricker alkohol minst en gång i veckan. Det är liten minskning sedan 1. 17

20 Dricker alkohol regelbundet någon gång per månad eller oftare ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga 1 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 Vad dricker du? Bland de elever på högstadiet som dricker alkohol är det vanligast att man dricker sprit (54), starkcider (47) och starköl (43). Minst vanligt är vin och folköl. Jämfört med undersökningen 1 har det blivit vanligare att dricka sprit och starköl, medan andelen som dricker starkcider och alkoläsk i stället har minskat. Även i årskurs 9 är sprit totalt sett den vanligaste drycken, följd av starkcider och starköl. Bland tjejerna dominerar sprit, medan killarna framför allt dricker starköl. Bland de elever som dricker alkohol i gymnasiets årskurs 2 är det vanligast att man dricker sprit, följd av starkcider och starköl. Även starköl och alkoläsk är vanliga drycker. Något mindre än två tredjedelar dricker sprit och andelen är något större bland killar än bland tjejer. Bland tjejerna är det något vanligare att dricka starkcider än sprit, medan det bland killarna är vanligare med starköl följt av sprit. Hur får du tag på alkohol? Av de som dricker alkohol i högstadiet är det 55 som får tag på alkohol genom kompisar och kompisars syskon, vilket är det vanligaste sättet precis som tidigare år. En tredjedel får alkoholen genom andra vuxna och en fjärdedel får smaka hemma. Var femte elev har tagit alkohol från sina föräldrar utan lov. Drygt en fjärdedel får tag på alkohol på annat sätt. Det är betydligt vanligare bland tjejerna än killarna att de får sin alkohol via kompisar och kompisars syskon eller andra vuxna än föräldrarna. De tar också från sina föräldrar utan lov i större utsträckning än killarna. Jämfört med tidigare år har andelen som får smaka hemma minskat, från ca 3 till 24. Däremot har andelen som får alkohol via kompisar och kompisars syskon ökat med några procentenheter. I gymnasiets årskurs 2 är det vanligaste sättet att få tag på alkohol för både tjejer och killar genom kompisar och kompisars syskon (knappt två tredjedelar). Ett annat vanligt 18

21 sätt (ungefär hälften) är genom andra vuxna än föräldrarna, något som är vanligare bland tjejerna än killarna. Bland killarna är det vanligare att köpa alkohol från lägenhet/långtradare eller på annat sätt än bland tjejerna. I övrigt är det ingen större skillnad mellan könen i hur man får tag på alkohol. Minst vanligt bland både högstadie- och gymnasieelever är att beställa via Internet (3 respektive 1). Hur lätt är det att få tag på alkohol? I högstadiet anser drygt en tredjedel av de elever som dricker alkohol att det är lätt att få tag i folköl eller cider i butik. Det är nästan lika lätt att få tag i smugglad alkohol, med det däremot är svårare att få tag på hembränt och alkohol som säljs via Systembolaget. Allra svårast är det att få tag i alkohol via Internet. Det är en stor andel av eleverna som inte alls vet om det är lätt eller svårt att få tag i alkohol på olika sätt. I vissa fall är det upp emot 6 som aldrig ens försökt att få tag på alkohol. I gymnasiets årskurs 2 är det ungefär hälften av de som dricker alkohol som tycker att det är lätt att få tag i folköl/cider i butik. Relativt stor andel tycker att det är lätt att få tag på alkohol som säljs via Systembolaget eller smugglad alkohol. Svårast är det att få tag i hembränt eller alkohol via Internet. Andelen som svarat har aldrig försökt är stor. Med vem har du druckit dig berusad? I högstadiet är det ungefär två tredjedelar av de som druckit alkohol som någon gång har druckit sig berusade. Bland dessa är det vanligast dricka sig berusad tillsammans med kompisar, vilket 28 har gjort i genomsnitt en gång i månaden eller oftare (mer än 11 gånger/år). Det är 8 som har druckit sig berusade tillsammans med flick- eller pojkvän, och 5-6 som har gjort det tillsammans med föräldrar eller syskon. I gymnasiet är det 84 av de som druckit alkohol som också någon gång druckit sig berusade. Även bland dessa är det vanligast att dricka sig berusad tillsammans med kompisar (i genomsnitt en gång per månad 44), medan andelen som gör det tillsammans med partner är 9. Endast 2-3 har gjort det tillsammans med föräldrar eller syskon. Var har du druckit dig berusad? Frågan har ett antal alternativ: i hemmet med/utan närvarande vuxen, i kompis hem med/utan närvarande vuxen, på pub/restaurang, i samband med föreningsaktivitet/ skolaktivitet, utanför järnvägs- eller busstation eller restaurang/pub samt plats där man kan vara ifred för vuxna. Det finns ingen plats som används regelbundet (mer än 11 gånger/år) i någon större utsträckning. Här redovisas i stället hur stor andel som någon gång druckit sig berusad på respektive plats. Det vanligaste svaret i högstadiet är i kompis hem utan närvarande vuxen (78) och i det egna hemmet utan närvarande vuxen (47). I kompis hem med närvarande vuxen har angetts av 22, övriga alternativ har fått ca 15 vardera. 19

22 I gymnasiet är det vanligast att dricka sig berusad i kompis hem utan närvarande vuxen (88) och på plats där man kan vara ifred för vuxna (63). Drygt hälften har svarat i det egna hemmet utan närvarande vuxen och 38 på pub/restaurang. Nästan lika stor andel (37) har angett i kompis hem med närvarande vuxen. Drygt en fjärdedel har svarat på järnvägs-/busstation eller utanför restaurang/pub, medan övriga alternativ har fått ca 15. Sammanfattning I högstadiet är det 26 av eleverna som uppger att de druckit alkohol det senaste året, vilket är en minskning med 3 procentenheter sedan föregående år. Andelen elever som uppger att de dricker alkohol någon gång i månaden eller oftare (regelbundna alkoholkonsumenter) varierar mellan de olika skolorna från 5 till 19. I årskurs 9 är motsvarande variation från 9 till 38. Andelen som dricker alkohol varje vecka har minskat något till drygt 2. I gymnasiets årskurs 2 är det 68 av samtliga elever som dricker alkohol, 7 av tjejerna och 65 av killarna. Det är en minskning sedan föregående år med tre procentenheter. Minskningen står framför allt killarna för. Det är 9 av samtliga elever som dricker alkohol en eller flera gånger i veckan, vilket är lika stor andel som 1. Bland de elever som uppger att de dricker alkohol, är det som tidigare starköl och sprit som dominerar killarnas alkoholintag. Tjejerna dricker främst sprit och starkcider. Av dessa är det knappt två tredjedelar av både killar och tjejer som dricker sprit, som totalt sett är det vanligaste alkoholslaget. Andelen elever som dricker alkohol varierar mellan de olika skolorna från 55 till 84. Det är ungefär en tredjedel som anger att de inte alls dricker alkohol, något större andel än 1. Föräldrars inställning till rökning och alkohol I enkäten har eleverna fått svara på frågan om hur de uppfattar föräldrarnas inställning till tobak och alkohol. De alternativ som kan anges är att de förbjuder mig, att de pratar med mig om att jag inte ska och att de tycker det är OK. Det finns också möjlighet att svara vet ej. Tobak I högstadiet är det två tredjedelar (66) av eleverna som anger att föräldrarna förbjuder dem att röka cigarretter, 29 pratar med dem om att de inte ska röka och endast drygt

23 1 tycker att det är OK (4 vet ej). Andelen som anger att föräldrarna förbjuder dem har ökat betydligt från 6 år 1. På motsvarande fråga om snus är det lika stor andel (66) av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att snusa. Det är 26 som pratar med dem om att de inte ska snusa och 2 tycker att det är OK (7 vet ej). Även när det gäller snusning har andelen föräldrar som förbjuder ökat betydligt från Både när det gäller föräldrars inställning till rökning och snusning har andelen elever som anger att de pratar med dem att de inte ska också ökat något. Andelen som har svarat vet ej har minskat märkbart. I årets enkät finns för första gången motsvarande fråga om föräldrarnas inställning till att röka vattenpipa. Även här är det 66 av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem, medan 21 pratar med dem om att de inte ska och 3 anser att det är OK. Andelen som har svarat vet ej är här något större (1). Samma fråga har även ställts om föräldrarnas inställning till att röka hasch. Det är 79 som anser att föräldrarna förbjuder dem och knappt 1 att det är OK. I gymnasiets årskurs 2 är det 46 av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att röka, 42 pratar med dem om att inte röka och 4 tycker att det är OK att de röker (8 vet ej). Andelen som anger att föräldrarna förbjuder dem är något större än 1, medan andelen som anger att föräldrarna pratar med dem är densamma. Andelen som tycker att det är OK har minskat något. Det är något lägre andel (43) av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att snusa, 37 pratar med dem och 7 tycker att det är OK (15 vet ej). Det anses mer accepterat att snusa bland killarna än bland tjejerna (1 respektive 3). Både andelen som anser att föräldrarna förbjuder dem respektive pratar med dem om att de inte ska har ökat betydligt från 36 respektive 33 år 1. Samtidigt har andelen som tycker att det är OK minskat något. Andelen som inte vet vad föräldrarna tycker är som tidigare år stor men har ändå minskat en del. Det är 39 av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att röka vattenpipa, medan 28 pratar med dem att de inte ska och 7 tycker att det är OK. Hela 25 har svarat vet ej. Drygt 7 anser att föräldrarna förbjuder dem att röka hasch, medan knappt 1 tror att det är OK. Föräldrarnas inställning har även betydelse för hur ofta eleverna röker. I gymnasiets årskurs 2 är det framför allt bland de elever som röker varje dag som föräldrarna är mer tillåtande. 21

24 Andel elever som anser att föräldrarna förbjuder dem att röka cigarretter ( av samtliga) 1 8 Killar Tjejer Samtliga 6 4 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 Alkohol I högstadiet är det 54 av eleverna som anser att föräldrarna förbjuder dem att dricka alkohol, 34 pratar med dem om att de inte ska och 5 tycker det är OK att dricka alkohol (7 vet ej). Andelen föräldrar som förbjuder alkohol är betydligt högre än 1, då den var 43. Andelen som tycker att det är OK har samtidigt ökat från 3 till 5 och andelen som svarat vet ej har minskat från 15 år 11. I gymnasiets årskurs 2 anser 21 av eleverna att föräldrarna förbjuder dem att dricka alkohol, 42 att de pratar med dem om att man inte ska dricka och 29 att de tycker att det är OK att dricka alkohol (8 vet ej). Andelen föräldrar som tycker att det är OK att dricka alkohol har ökat betydligt från 22 1, men samtidigt har andelen som anser att eleverna förbjuder dem att dricka alkohol ökat med fem procentenheter. 22

25 Andel elever som anser att föräldrarna förbjuder dem att dricka alkohol ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga 4 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 Det finns ett samband mellan elevernas uppfattning om föräldrarnas inställning till att dricka alkohol och hur ofta eleverna dricker. I högstadiet påverkar andelen föräldrar som förbjuder alkohol i hög grad hur ofta eleverna dricker. I gymnasiet däremot, där andelen föräldrar som förbjuder alkohol är relativt låg, är det även i hög grad de föräldrar som pratar med sina barn om att inte dricka alkohol som påverkar hur ofta skoleleverna dricker. Andelen förbjudande föräldrar är större bland de elever som inte alls dricker alkohol än bland de som gör det, framför allt i högstadiet. Det finns också ett starkt samband mellan föräldrarnas inställning till rökning eller alkohol och sannolikheten att eleverna ska ha testat narkotika. De som svarar att de har prövat narkotika någon gång uppfattar sina föräldrar som mer tillåtande till alkohol eller rökning. Hur ofta eleverna dricker i förhållande till deras uppfattning om föräldrarnas inställning till att dricka alkohol högstadiet ( av de som dricker alkohol) 1 8 Någon gång i veckan Någon eller ett par gånger/månad Några gånger per år eller mer sällan Dricker inte alkohol 6 4 Förbjuder Säger att jag inte ska Tycker att det är OK Vet inte 23

26 Hur ofta eleverna dricker i förhållande till deras uppfattning om föräldrarnas inställning till att dricka alkohol gymnasiet årskurs 2 ( av de som dricker alkohol) Någon gång i veckan Någon eller ett par gånger/månad Några gånger per år eller mer sällan Dricker inte alkohol 4 Förbjuder Säger att jag inte ska Tycker att det är OK Vet inte 24

27 Narkotika I högstadiet är det drygt 3 av samtliga elever som någon gång har använt narkotika, 4 av killarna och 3 av tjejerna. Det är ungefär lika stor andel som 1. I årskurs 7 är det en halv procent och i årskurs 8 3 som någon gång använt narkotika. I årskurs 9 är det 6 som någon gång använt narkotika, ungefär lika stor andel tjejer som killar. I årskurs 9 har andelen ökat något sedan 1. Framför allt har användningen ökat bland tjejerna, medan den däremot minskat något bland killarna. Ungefär 75 av de som någon gång använt narkotika har provat på hasch/marijuana. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 9 av killarna och 6 av tjejerna i årskurs 9 som någon gång använt narkotika. Har du någon gång använt narkotika? ( av samtliga) 15 1 Killar Tjejer Samtliga 5 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 I gymnasiets årskurs 2 är det 11 som någon gång använt narkotika, 1 av tjejerna och 12 av killarna. Andelen har ökat med en procentenhet sedan 1 och ökningen står tjejerna för. Drygt hälften (52) av de som använt narkotika har använt det två gånger eller fler det senaste året; en fjärdedel (25) har testat en gång. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 14 av tjejerna och av killarna i årskurs 2 i gymnasiet som någon gång använt narkotika. Det vanligast förekommande narkotikapreparatet är hasch/marijuana, som använts av ungefär 9 av de som någon gång använt narkotika. Därefter kommer spice (18). Av övriga narkotikapreparat är amfetamin, ecstasy och kokain ungefär lika vanligt förekommande (ca 15). Ett fåtal har använt GHB/GBL eller kat, medan heroin och 25

28 LSD är något vanligare. Andelen är beräknad på det antal elever som angett att de någon gång använt narkotika. Har använt narkotika någon gång. Utveckling 1 11 ( av samtliga) 15 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk Erbjuden att köpa eller få narkotika I högstadiet är det 12 som någon gång har blivit erbjudna att köpa eller få narkotika, 13 av killarna och 11 av tjejerna. Det är en minskning med två procentenheter sedan 1. I gymnasiet är det en tredjedel av eleverna som någon gång har blivit erbjudna narkotika, 35 av killarna och 31 av tjejerna. Andelen som blivit erbjuden narkotika har ökat sedan 1, framför allt bland tjejerna. Har du någon gång blivit erbjuden att köpa eller få narkotika Killar Tjejer Samtliga 1 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 26

29 Av vem får/köper du narkotika? I högstadiet är det vanligast att eleverna har köpt narkotika av någon de känner. Nästan lika vanligt är det att de antingen köpt av någon okänd eller blivit bjuden av någon de känner som är under år. I gymnasiets årskurs 2 är det vanligast att eleverna blivit bjudna på narkotika av någon de känner som är under år. Vanligt är också att de köpt narkotika av någon de känner eller blivit bjudna av någon de känner som är äldre än år. Det är generellt vanligare bland tjejer än bland killar att bli bjudna, medan det däremot är vanligare bland killarna att köpa narkotika. På frågan om av vem får/köper du narkotika har eleverna haft möjlighet att ange flera svarsalternativ. Det finns ett tydligt samband mellan regelbunden alkoholkonsumtion, rökning eller snusning och narkotikabruk. Sambandet mellan skolk och narkotikabruk är också starkt. Det är 24 av de som använt narkotika någon gång som skolkar en gång i veckan eller oftare, motsvarande siffra för samtliga är 4. Sammanfattning I högstadiet är det 3 av eleverna som uppger att de någon gång använt narkotika, lika stor andel som 1. Andelen varierar mellan de olika skolorna från 2 till 6. I årskurs 9 är motsvarande variation mellan 3 och 12. Det är 6 bland både killar och tjejer i årskurs 9 som någon gång använt narkotika. Knappt en femtedel (19) av samtliga elever i högstadiet uppger att de någon gång blivit erbjudna att köpa eller få narkotika. Andelen har minskat sedan 1 och varierar mellan skolorna från 7 till 17. I gymnasiets årskurs 2 är det 11 av samtliga elever som någon gång använt narkotika, 1 av tjejerna och 12 av killarna. Det är en ökning från föregående år med en procentenhet. Ökningen står tjejerna för. Andelen som någon gång använt narkotika varierar mellan skolorna från 7 till 14. Av de som prövat narkotika under det senaste året är det drygt hälften som har använt narkotika två gånger eller fler. Den vanligaste drogen är som tidigare hasch/marijuana för både killar och tjejer. Det vanligaste sättet att få tag på narkotika för både killar och tjejer är att de blir bjudna av någon person de känner och/eller köper av någon de känner. Det är en tredjedel av eleverna som har blivit erbjudna att köpa eller få narkotika, vilket är en ökning sedan föregående år. 27

30 Sniffning, anabola steroider och läkemedel Sniffning Det är 3 i högstadiet som uppger att de har sniffat en eller flera gånger under det senaste året. Det är en liten minskning jämfört med 1. Störst är andelen i årskurs 9. I gymnasiets årskurs 2 är andelen som har sniffat någon gång under det senaste året något lägre (2). Anabola steroider I högstadiet är det drygt 1 som uppger att de under det senaste året använt anabola steroider utan läkarordination. Det är en liten minskning sedan föregående år. I gymnasiets årskurs 2 har drygt 1 använt anabola steroider under senaste året. Läkemedel Det är knappt 4 i högstadiet har använt läkemedel i berusningssyfte en eller flera gånger, vilket är en ökning sedan 1. Det är framför allt i årskurs 9 (5) som läkemedel används i berusningssyfte. I gymnasiets årskurs 2 är det drygt 6 som använt läkemedel i berusningssyfte, vilket också är en ökning sedan föregående år. Alkohol/droger och trafik Ungefär 15 av samtliga elever i högstadiet har någon gång druckit så mycket alkohol att de känt sig berusade. Av dessa är det drygt en femtedel som någon gång kört moped eller annat motorfordon när de varit berusade, 25 av killarna och 17 av tjejerna. Eftersom frågan har formulerats om sedan 1, går resultatet inte att jämföra med tidigare år. Det är 12 som uppger att de någon gång åkt med någon som de vet eller som de misstänker var berusad av alkohol eller narkotika. Det är en minskning med fem procentenheter sedan 1. I gymnasiets årskurs 2 är det 55 som någon gång druckit så mycket att de känt sig berusade. Av dessa är det knappt en femtedel som kört moped eller annat motorfordon när de var berusade, 24 av killarna och 13 av tjejerna. Av de ungdomar som kör moped eller annat motorfordon berusade är det 88 som dricker alkohol regelbundet. Det är 22 som någon gång åkt med någon som de vet eller som de misstänker var berusad av alkohol eller narkotika, 25 av tjejerna och 19 av killarna. Totalt sett har andelen minskat från 26 år 1. Andelen tjejer är i stort sett oförändrad, medan andelen killar som åkt med något som har varit berusad har minskat betydligt med sju procentenheter. Av de ungdomar som har åkt med någon som har varit påverkad dricker ca 8 alkohol regelbundet. 28

31 Andel som någon gång åkt med någon som de vet eller misstänker var påverkad av alkohol eller narkotika ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga 1 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 Trivsel och trygghet i skolan I högstadiet är det 89 av eleverna som trivs ganska eller mycket bra i skolan, vilket är en liten ökning sedan 1. Något större andel tjejer än killar trivs ganska eller mycket bra i skolan (9 resp. 89). Det är 4 som uppger att de trivs ganska eller mycket dåligt. Trivseln har ökat mest i årskurs 9, där andelen som trivs ganska eller mycket bra har ökat med tre procentenheter. Mest har den ökat bland killarna från 79 till 86, medan den har minskat något bland tjejerna. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 84 av tjejerna och 86 av killarna i årskurs 9 som trivs ganska eller mycket bra i skolan. I gymnasiets årskurs 2 är det 88 som trivs ganska eller mycket bra i skolan, 9 bland killarna och 86 bland tjejerna. Det är en minskning sedan 1 med fyra procentenheter. Minskningen har framför allt skett bland tjejerna. Det är 3 av samtliga elever som trivs ganska eller mycket dåligt. Enligt CAN:s undersökning 11 för hela riket är det 89 bland både tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet som trivs ganska eller mycket bra i skolan. 29

32 Andel som trivs ganska eller mycket bra i skolan ( av samtliga) Killar Tjejer Samtliga åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 I högstadiet är det 93 av eleverna som alltid eller oftast känner sig trygga i skolan, något större andel killar än tjejer. Det är 7 som ibland, sällan eller aldrig känner sig trygga. Det är ungefär lika stor andel som 1. I gymnasiets årskurs 2 är det 96 som alltid eller oftast känner sig trygga i skolan, något större andel killar än tjejer. Det är något vanligare bland killarna att de ibland, sällan eller aldrig inte känner sig trygga (drygt 4). Andelen är densamma som 1. Andel elever som ibland, sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan ( av samtliga) 15 Killar Tjejer Samtliga 1 5 åk 7 åk 8 åk 9 gy åk 2 3

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 16 år (född 1995) Resulterande svar

Läs mer

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011

Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Drogvaneundersökning Åre Kommun Vårterminen 2011 Översikt Totalt antal svar 194 Filter Hur gammal är du? är lika med 18 år (född 1993) Resulterande svar

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008

LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 LÄNSBLAD NARKOTIKA - ÅRSKURS 9 VÅRTERMINEN 2008 Narkotika har någon gång använt narkotika Röd kommunen har en högre andel ungdomar, som har använt narkotika, än både länet och riket Grön kommunen har en

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18 Förhandspresentation Folkhälsoenkät Ung 13 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 14-3-18 Länsrapport med fokus på årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Vidareutveckling av en ANDT-enkät, genomfördes

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak ANDT-undersökningen 216 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak Årskurs 9-216 Antal deltagare: 85 Bortfall i antal: 15 Bortfall i procent: 15% Redovisade enkäter: 7 ANDT-undersökningen 216 Årskurs 2-216 Antal

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan

Personligt 2009 Piteå. En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Personligt 29 Piteå En undersökning bland eleverna i skolår 7, 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan Innehållsförteckning sid Inledning 3 Allmänt 3 Hälsa 3 Hur mår de unga? 4 Om skolan 5 Lag och

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2013 Undersökningen gjordes v 11-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 377 svar. Största andelen från åk 7 och 9 (ca 37

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol- och sniffningsvanor i årskurs 8 o 9 vårterminen 2005, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2005 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Drogvaneundersökning 2007

Drogvaneundersökning 2007 Drogvaneundersökning 7 Camilla Jalling Jörgen Larsson Maj 8 Innehållsförteckning Sammanfattning och kommentar... 3 Årskurs 8... 3 Tobak... 3 Alkohol... 3 Narkotika... 3 Årskurs 9... 3 Tobak... 3 Alkohol...

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer