ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004"

Transkript

1 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år

2 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas öl eller 2 cl vin eller 2 cl blanddryck eller 2 cl sprit. Skolår 6 0,4 procent av pojkarna och 1,4 procent av flickorna har rökt i Värnamo, motsvarande siffror för riket är 2 procent och 3 procent. 0,9 procent av eleverna har snusat i Värnamo, riksgenomsnittet är 2 procent för pojkar och 0 procent för flickor. 7 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna uppger att de har druckit alkohol, motsvarande siffror för riket är 40 procent och 32 procent. Den vanligaste alkoholdrycken är folköl för både flickor och pojkar. Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom sina föräldrar; 5,1 procent av eleverna svarar så. På frågan om föräldrarna försöker få eleven att sluta dricka är det endast 4,7 procent som svarat. Av dem har de flesta svarat att föräldrarna inget vet eller förbjuder dem att dricka. 0,4 procent av eleverna har någon gång haft lust att använda narkotika och 0,2 procent har använt narkotika. Riksgenomsnittet på frågan om man någon gång haft lust att använda narkotika är 2 procent för pojkar och 1 procent för flickor. 1 procent av elever i år 6 har enligt CAN använt narkotika. 2

3 Skolår 7-9 Det är 3,2 procent av eleverna som röker i år 7, 6,4 procent i år 8 och 12,6 procent i år 9. I år 9 är det 15,9 procent av flickorna som röker och 11,8 procent av pojkarna. Riksgenomsnittet för flickor i år 9 är 30 procent och för pojkar 20 procent. I år 7 är det 4,1 procent av pojkarna som snusar och 1,2 procent av flickorna. I år 9 är motsvarande siffror 31,4 procent för pojkar och 2,9 procent för flickor. I CAN:s rapport är det 25 procent av pojkarna som snusar i år 9 och 6 procent av flickorna. Från att var tionde elev har druckit alkohol i år 7 är det var femte i år 8 och nästan varannan i år 9. Enligt riksgenomsnittet har 70 procent av pojkarna och 75 procent av flickorna druckit alkohol i år 9. Flickorna dricker oftare alkohol än pojkarna. Störst är skillnaden i år 8 där 8,2 procent av flickorna uppger att de dricker alkohol 1-2 gånger i månaden, motsvarande siffra för pojkarna är 2,8 procent. De som uppger att de dricker en stor mängd alkohol ett par gånger i månaden ökar från 1,6 procent av flickorna och 0,5 procent av pojkarna till 4,3 procent av flickorna och 0,5 procent av pojkarna i år 8. Motsvarande siffror i år 9 är 9,1 procent av flickorna och 7,3 procent av pojkarna och för riket 20 procent respektive 21 procent. Andelen elever som känner sig berusade varje gång de dricker alkohol ökar från 0,2 procent av eleverna i år 7 till 4,0 procent av eleverna i år 8 och till 4,6 procent av eleverna i år 9. För elever i år 7 är det vanligaste sättet att få tag på alkohol att smaka hemma. I år 8 och 9 är det vanligaste sättet att få tag på alkohol genom kompisar. I år 9 svarade 7 procent av eleverna att de har haft lust att använda narkotika. Det är 7,3 procent av pojkarna och 6,7 procent av flickorna, motsvarande siffror i riket är 4 procent och 6 procent. Av eleverna i år 9 har 3,7 procent svarat att de har använt narkotika någon gång, motsvarande siffra i riket är 7 procent. 3

4 Gymnasiet år 2 Närmare var tredje flicka på gymnasiet år 2 röker. Var fjärde pojke på gymnasiet år 2 snusar. Var åttonde elev dricker alkohol. Det är något fler flickor än pojkar som dricker; 80,9 procent av flickorna och 77,9 procent av pojkarna. Pojkarna dricker oftare alkohol än flickorna. 8,4 procent av pojkarna och 4,4 procent av flickorna dricker alkohol en eller flera gånger i veckan. På frågan om hur ofta man dricker en stor mängd alkohol svarar 51,6 procent av pojkarna och 48,5 procent av flickorna några gånger per år eller ett par gånger i månaden. 33,1 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet har svarat att de känner sig berusade nästan varje gång de dricker alkohol. 38 procent av eleverna svarar att deras föräldrar accepterar att de dricker. 12 procent av eleverna har svarat att de någon gång haft lust att använda narkotika. 7,2 procent av eleverna har någon gång använt narkotika. 4

5 Innehållsförteckning Inledning/bakgrund 4 Om att undersöka elevers drogvanor 4 Ungdomars drogvanor i Sverige 5 Elevunderlag 8 Resultat 9 Skolår 6 9 Skolår Gymnasiet år 2 19 Enkäten 24 Tabeller för skolår 6 bilaga 1 Tabeller för skolår 7 9 bilaga 2 Tabeller för gymnasiet år 2 bilaga 3 5

6 Inledning I samarbete med samtliga Jönköpings läns kommuner har en kartläggning av ungdomars alkohol- och drogvanor genomförts. Luppen kunskapscentrum 1 har i samarbete med kommunerna bearbetat enkätmaterialet. Kartläggningen är genomförd för att ge ett aktuellt underlag om ungdomars användande av alkohol och narkotika för information till föräldrar och för de professionella som arbetar med ungdomar, skolpersonal och fältarbetare inom socialtjänsten. Resultatredovisning för hela länet kommer att presenteras i en rapport från Luppen kunskapscentrum under våren Sofia Enell 2 har skrivit föreliggande rapport och gjort samtliga beräkningar och sammanställningar utifrån enkätmaterialet för Värnamo kommun. Undersökningen genomfördes i hela Jönköpings län under veckorna 42-45, år 2004 i form av en anonym enkät med tillhörande instruktionsbrev till berörd lärare. Enkäten har i Värnamo gått ut till skolår 6-9 på grundskolan samt skolår 2 på gymnasiet, totalt elever. Om att undersöka elevers drogvanor Erfarenheten från andra undersökningar visar att elever som medvetet överdriver sina drogvanor är ganska få. Det alkohol- och narkotikapolitiska klimatet i samhället kan påverka hur ungdomar svarar; är det ett mindre restriktivt klimat kan det påverka ungdomar att uppge högre konsumtion. Det är dock troligt att en mindre restriktiv drogpolitik också medför att fler prövar droger. Överdrifterna är oftast av den karaktären att det är lätt att exkludera dessa blanketter vid inmatningen. Att elever rapporterar en för låg konsumtion av alkohol och droger kan inte uteslutas, men anses vara mindre troligt än 1 För mer information om Luppen kunskapscentrum, se 2 Sofia Enell är socionom och är projektanställd på Luppen kunskapscentrum. 6

7 överdrifter (Skolelevers drogvanor 2003, CAN). Ett större problem är externt och internt bortfall. För Värnamo gymnasium är det externa bortfallet så stort, 65 procent, att det blir svårt att dra några slutsatser för hur alkohol- och drogvanorna ser ut på gymnasiet. Rent generellt bör man vara försiktig med att dra slutsatser när det är få elever som har besvarat frågeställningen. Endast två enkäter har tagits bort p.g.a. att de har bedömts vara orealistiskt ifyllda. Ungdomars drogvanor i Sverige Alkohol I Sverige har vi mångårig erfarenhet av drogvaneundersökningar. Nationellt görs sådana fortlöpande av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Sett över hela undersökningstiden från 1971 kan man sammanfattningsvis konstatera att andelen alkoholkonsumenter i skolår 9 var högre under mellanölstiden jämfört med idag. När mellanölet togs bort i juli 1977 följde en minskning av andelen alkoholkonsumenter under de nästkommande 10 åren. Från 1988 har det funnits en svag ökning av konsumentgruppen fram tills 2003 då CAN: s undersökning redovisar att de flesta variabler rörande alkohol visar på en nedgång eller stabilisering. Man påpekar dock att relativt många elever har en betydande alkoholkonsumtion samt att flickornas konsumtion av alkohol har ökat starkt under de senaste tio åren. Narkotika Mönstret kring narkotikavanor i år 9 har stora likheter med alkoholvanorna. År 1971 uppgav 14 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna att de använt narkotika. År 1974 hade siffran sjunkit till 9 respektive 8 procent och låg sedan på ungefär samma nivå under resten av 1970 talet fram till 1983 då andelen elever med narkotikaerfarenheter var 5 procent bland båda könen. Under senare delen av åttiotalet låg siffrorna på ca 3 7

8 procent och lika mellan pojkar och flickor. Därefter har ökningarna från ett år till ett annat inte varit stora, men sammantaget blir förändringarna betydande. I resultatet från 2003 års undersökning visar CAN att av eleverna är det 7 procent som uppger att de har använt narkotika. Siffrorna är dock betydligt högre i storstäder som t.ex. Stockholm. 8

9 Elevunderlag i Värnamo kommun Skolår Antal elever som Antal elever i Bortfall besvarat enkäten kommunen procent pojkar 3 : flickor: procent pojkar: flickor: procent pojkar: flickor: procent pojkar: flickor: (gymn) procent pojkar: flickor: Summa procent 3 Då en del elever i varje skolår inte har svarat vilket kön de har, stämmer inte antalet pojkar och flickor med hur många som svarat på enkäten. 9

10 Resultat Nedan redovisas vad elever svarat från år 6, år 7-9 och från gymnasiet år 2. CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) genomför undersökningar av ungdomars drogvanor årligen. I resultatdelen jämförs en del av svaren från Värnamos elever med hur elever svarat i CAN:s rapport CAN undersöker elevers drogvanor i år 6 och år 9, vilket gör att det blir jämförelser med de två skolåren. I rapporten är eleven alkoholkonsument om man under året har druckit minst 1 glas öl eller 2 cl vin eller 2 cl blanddryck eller 2 cl sprit. I rapportens resultatdel presenteras endast en översikt av resultatet. Tabeller för nedanstående resultat finner du i bilagor. I tabellerna redovisas endast de svarsalternativ som elever har angett i sina svar. Skolår 6 Tobak Det är fler flickor än pojkar som har rökt i år 6. Att det är fler flickor som röker överensstämmer också med hur elever i år 6 i riket har svarat, men andelen rökare är mindre i Värnamo än riksgenomsnittet. 0,4 procent av pojkarna och 1,4 procent av flickorna har rökt i Värnamo, motsvarande siffror för riket är 2 procent och 3 procent. I Värnamo är det lika många flickor som pojkar som någon gång har snusat vilket avviker från riksgenomsnittet, men andelen snusare är lägre; 0,9 procent av eleverna har snusat i Värnamo och riksgenomsnittet är 2 procent för pojkar och 0 procent för flickor. Dessa siffror är så låga att det är svårt att veta om man kan dra några slutsatser utifrån dem samtidigt som andelen snusare är låg även i riket. Alkohol Andelen elever som har druckit alkohol är betydligt lägre i Värnamo än riksgenomsnittet. 7 procent av pojkarna och 6 procent av flickorna uppger att de har druckit alkohol, motsvarande siffror för riket är 40 procent och 32 procent. Den vanligaste 10

11 alkoholdrycken är folköl för både flickor och pojkar. På frågan om storkonsumtion och berusning är det för få som har svarat för att vi ska kunna använda siffrorna. Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom sina föräldrar; 5,1 procent av eleverna svarar så. På frågan om föräldrarna försöker få eleven att sluta dricka är det endast 4,7 procent som svarat. Av dem har de flesta svarat att föräldrarna inget vet eller förbjuder dem att dricka. Nedan redovisas i tabellform hur ofta elever i år 6 dricker alkohol i Värnamo. Tabell 1, år 6. Hur ofta dricker Du alkohol? Kön Percent 1 0 Pojke Flicka 1-2 gånger i månaden En el fler ggr/vecka Några gånger om året Narkotika 0,4 procent av eleverna har någon gång haft lust att använda narkotika och 0,2 procent har använt narkotika. Hasch/marijuana och amfetamin är de sorters narkotika som uppges ha använts. Riksgenomsnittet på frågan om man någon gång haft lust att använda narkotika är 2 procent för pojkar och 1 procent för flickor. 1 procent av elever i år 6 har enligt CAN använt narkotika. Övrigt Det är 0,9 procent av flickorna och 0 procent av pojkarna som svarat att de har sniffat någon gång under det senaste året. Riksgenomsnittet är 1,5 procent av pojkarna och 1 procent av flickorna. 11

12 På frågan om eleverna har förhindrat eller försökt förhindra en berusad person att köra ett fordon är det fler som har svarat att de har gjort det, 8,4 procent, än elever som svarat att de någon gång har åkt med en person som de vet var eller misstänker var berusad, 3,7 procent. Skolan 87,8 procent av eleverna har svarat att de aldrig har skolkat. Av dem som uppger att de har skolkat har de flesta gjort det någon gång/termin. 57 procent har svarat att de trivs mycket bra i skolan och 1,6 procent svarar att de trivs ganska dåligt eller mycket dåligt i skolan. Skolår 7-9 Tobak Antalet elever som röker ökar under skolåren 7-9. Det är 3,2 procent av eleverna som röker i år 7, 6,4 procent i år 8 och 12,6 procent i år 9. Det är skillnader mellan könen, fler flickor röker än pojkar. I år 9 är det 15,9 procent av flickorna som röker och 11,8 procent av pojkarna. Riksgenomsnittet för rökande flickor i år 9 är 30 procent och för pojkar 20 procent. 1,9 procent av flickorna och 1,2 procent av pojkarna röker varje vecka, vilket motsvaras av 2 procent och 1 procent i CAN:s rapport. I år 7 och 8 har de rökande eleverna svarat att de flesta av föräldrarna inte vet om att de röker. I år 9 är det lika många föräldrar som vet och som inte vet att eleverna röker. En liknande ökning av rökare i skolåren finns av snusare. I år 7 är det 4,1 procent av pojkarna som snusar och 1,2 procent av flickorna. I år 9 är motsvarande siffror 31,4 procent för pojkar och 2,9 procent för flickor. I CAN:s rapport är det 25 procent av pojkarna som snusar i år 9 och 6 procent av flickorna. 12

13 Alkohol Från att var tionde elev har druckit alkohol i år 7 är det var femte i år 8 och nästan varannan i år 9. Den mest markanta ökningen står flickorna för; 9,4 procent har druckit alkohol år 7, 22,7 procent i år 8 och 47,1 procent i år 9. För pojkarna är motsvarande siffror 14,4 procent i år 7, 17,9 procent i år 8 och 47,3 procent i år 9. Det är alltså fler flickor än pojkar som dricker alkohol i år 8 medan pojkarna ligger högre övriga skolår. Enligt riksgenomsnittet har 70 procent av pojkarna och 75 procent av flickorna druckit alkohol i år 9. Pojkarna i år 7 dricker oftast folköl och i år 8 starköl. Pojkarna i år 9 dricker oftast starköl och därefter starkcider och sprit. Flickorna dricker både i år 7 och 8 oftast alkoläsk. Flickorna i år 9 dricker oftast starkcider och därefter alkoläsk och vin. I år 8 uppger 8,7 procent av flickorna och 8 procent av pojkarna att de dricker sprit, motsvarande siffra i år 7 var 1,6 procent för flickorna och 2,7 procent av pojkarna. Det är 0,8 procent av eleverna i år 7 och 8 som svarat att de har druckit hembränd sprit, i år 9 är det 2,2 procent. Flickorna dricker oftare alkohol än pojkarna. Störst är skillnaden i år 8 där 8,2 procent av flickorna uppger att de dricker alkohol en till två gånger i månaden, motsvarande siffra för pojkarna är 2,8 procent. Tabellerna nedan visar hur ofta eleverna har uppgett att de dricker alkohol i respektive skolår. Tabell 2, år 7. Hur ofta dricker Du alkohol? Kön Percent 2 0 Flicka Pojke 1-2 gånger i månaden Några gånger om året 13

14 I år 7 år det 10,8 procent av pojkarna och 6,6 procent av flickorna som svarat att de dricker alkohol några gånger om året. 1,8 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna har svarat att de dricker alkohol en till två gånger i månaden. Det är 89,2 procent av eleverna som inte har svarat på frågan. Tabell 3, år 8. Hur ofta dricker Du alkohol? Kön Percent 2 0 Flicka Pojke 1-2 gånger i månaden Några gånger om året Det är fler flickor (8,2 procent) än pojkar (2,8 procent) som dricker alkohol en till två gånger i månaden i år 8. 15,6 procent av pojkarna och 13,5 procent av flickorna dricker alkohol några gånger om året. 80,1 procent har inte svarat på frågan. 14

15 Tabell 4, år 9. Hur ofta dricker Du alkohol? Kön Percent 0 Flicka Pojke En el fler ggr/vecka 1-2 gånger i månaden Några gånger om året I år 9 är det 3,8 procent av flickorna och 3,3 procent av pojkarna som svarat att de dricker alkohol flera gånger i veckan. Det är även fler flickor (14,4 procent) än pojkar (11,4 procent) som dricker alkohol 1-2 gånger i månaden. Det är 52,7 procent som inte har svarat på frågan. De som uppger stor konsumtion ökar stort från år 7 till år 8. De som uppger att de dricker en stor mängd alkohol ett par gånger i månaden ökar från 1,6 procent av flickorna och 0,5 procent av pojkarna till 4,3 procent av flickorna och 0,5 procent av pojkarna i år 8. Motsvarande siffror i år 9 är 9,1 procent av flickorna och 7,3 procent av pojkarna och för riket 20 procent och 21 procent. Av alkoholkonsumenterna i år 9 uppger de flesta pojkarna att de dricker en stor mängd alkohol några gånger per år och de flesta flickorna att det är mer sällan. Andelen elever som känner sig berusade varje gång de dricker alkohol ökar från 0,2 procent av eleverna i år 7 till 4,0 procent av eleverna i år 8 och till 4,6 procent av eleverna i år 9. Det är 14,4 procent av flickorna och 13,1 procent av pojkarna i år 9 som svarat att de nästan varje gång känner sig berusade när de dricker. Motsvarande siffror för riket är 25 procent och 19 procent. För elever i år 7 är det vanligaste sättet att få tag på alkohol att smaka hemma. I år 8 och 9 är det vanligaste sättet att få tag på alkohol genom kompisar. Det näst vanligaste svaret 15

16 av eleverna i år 8 och 9 på frågan hur de får tag på alkohol är på annat sätt vilket betyder att vi inte har lyckats fånga in de flesta svarsalternativen. De flesta eleverna i år 7-9 som dricker alkohol har svarat att deras föräldrar inte vet om att de dricker alkohol. I år 9 svarar fler elever att deras föräldrar accepterar att de dricker än att deras föräldrar förbjuder dem att dricka. Narkotika I år 7-8 svarade ca 1,5 procent av eleverna att de har haft lust att använda narkotika. I år 9 svarade 7 procent av eleverna att de har haft lust att använda narkotika. Det är 7,3 procent av pojkarna och 6,7 procent av flickorna, motsvarande siffror i riket är 4 procent och 6 procent. Det är alltså fler elever i Värnamo i år 9 som har haft lust att använda narkotika någon gång än vad riksgenomsnittet visar. I tabellerna nedan finner du elevernas drogvanor för varje skolår i Värnamo. Tabell 5, år 7. När använde Du narkotika senast?,5,4,3,2 Percent,1 0,0 Kön Flicka Pojke Det senaste året Mer än ett år sedan 0,4 procent av flickorna i år 7 har använt narkotika för mer än ett år sedan och det senaste året. 16

17 Tabell 6, år 8. När använde Du narkotika senast? 1,2 1,0,8,6,4 Kön Percent,2 0,0 Flicka Pojke Den senaste månaden Det senaste året Mer än ett år sedan Om man räknar ihop de staplar som visas ovan är det 1,5 procent av eleverna i år 8 som använt narkotika någon gång. Det är 0,5 procent av både pojkarna och flickorna som har använt narkotika den senaste månaden eller det senaste året. Tabell 7, år 9. När använde Du narkotika senast? 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Kön Percent,5 0,0 Flicka Pojke Den senaste månaden Det senaste året Mer än ett år sedan 17

18 Av eleverna i år 9 är det 0,5 procent av flickorna och 3,3 procent av pojkarna som svarat att de har använt narkotika den senaste månaden, motsvarande siffra i riket är 2 procent för båda könen. Den vanligast förekommande drogen är hasch/marijuana, men elever i år 9 har även svarat att de använt amfetamin, heroin, ecstasy, GHB/GBL, kat och annan typ av narkotika. Av eleverna i år 9 är det 3,5 procent som har använt hasch/marijuana fler än en gång. 3,2 procent av pojkarna i år 9 har svarat att de någon eller flera gånger har använt anabola steroider. Denna siffra motsvaras av 1 procent i riket. Övrigt 5,3 procent av pojkarna och 1,9 procent av flickorna i år 9 har svarat att de har sniffat någon gång under det senaste året. Riksgenomsnittet är 6 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna. Det är fler elever i år 7-9 som har förhindrat eller försökt förhindra en berusad person från att köra än som har åkt med en förare som de vet var eller misstänker var berusad. Det är 16 procent av eleverna i år 9, 15,4 procent av eleverna i år 8 och 6,6 procent av eleverna i år 7 som har åkt med en förare som de vet var eller misstänker var berusad. Skolan Det är fler elever i år 9 som skolkar från undervisningen. Nio av tio skolkar aldrig från undervisningen i år 7-8, medan tre av tio skolkar från undervisningen i år 9. Det är fler pojkar som skolkar än flickor. I CAN:s undersökning är det 3 procent av pojkarna och 3 procent av flickorna som skolkar flera gånger i veckan, motsvarande siffror i Värnamo är 0,5 procent för flickorna och 3,3 procent för pojkarna. I år 7-8 trivs de flesta eleverna mycket bra i skolan. De flesta eleverna i år 9 trivs ganska bra. Av pojkarna i år 9 trivs 6,2 procent ganska eller mycket dåligt i skolan, motsvarande siffra för flickorna är 2,9 18

19 procent. I CAN:s rapport är det 7 procent av pojkarna och 8 procent av flickorna som trivs ganska eller mycket dåligt. Samband med alkoholkonsumtion Nedan redovisas en tabell där eleverna i skolår 7-9 redovisas utifrån sina alkoholvanor och hur de utifrån dem förhåller sig till narkotikaanvändande, fritidsaktiviteter, frånvaro från undervisning och vantrivsel i skolan. Syftet med tabellen är att visa eventuella skillnader i de elevernas beteende utifrån alkoholvanor. I gruppen regelbunden alkoholkonsument finns de elever som på frågan hur ofta de dricker alkohol har svarat att de dricker alkohol en till två gånger i månaden eller en eller flera gånger i veckan. I gruppen ej alkoholkonsument finns de elever som svarat nej på frågan om de har druckit alkohol under det senaste året. De procentsatser som anges under respektive grupp är antalet elever av gruppen i procent, det är alltså inte utifrån totalpopulationen. Det är 107 elever; 61 flickor och 46 pojkar, som ingår i gruppen regelbunden alkoholkonsument och 982 elever; 491 flickor och 491 pojkar, som ingår i gruppen ej alkoholkonsument. Det totala antalet elever som svarat på enkäten i skolår 7-9 är

20 Tabell 8, skolår 7-9 Regelbunden Ej alkoholkonsument alkoholkonsument Flicka Pojke Flicka Pojke Narkotikavanor 4 6,6 % 17,4 % 0,0 % 0,2 % Idrottsförening 5 39,3 % 63,0 % 60,3 % 64,0 % Kyrka 8,2 % 10,9 % 25,9 % 22,6 % Fritidsgård 3,3 % 4,3 % 6,5 % 9,6 % Annat 19,7 % 13,0 % 29,1 % 13,2 % Frånvaro från 9,8 % 26,1 % 0,4 % 0,4 % undervisningen 6 Vantrivsel i skolan 7 4,9 % 19,6 % 1,4 % 1,4 % Om föräldrarna försöker få eleven att sluta dricka De accepterar att jag dricker De vet inget 8,2 % 21,7 % 0,2 % 0,2 % 55,7 % 54,3 % 0,2 % 0,0 % 4 I denna variabel är det de elever som angett att de den senaste månaden eller det senaste året använt narkotika. 5 I variablerna idrottsförening, kyrka, fritidsgård och annat har eleverna haft möjlighet att ange mer än ett alternativ, vilket läsaren måste beakta för att läsa procentsatserna rätt. 6 I denna variabel är det de elever som angett att de skolkar från undervisningen två till tre gånger/månad, en gång i veckan eller flera gånger i veckan. 7 I denna variabel är det de elever som svarat att de trivs ganska eller mycket dåligt i skolan. 20

21 Gymnasiet, år 2 Tobak Närmare var tredje flicka på gymnasiet år 2 röker. Det är totalt 21,7 procent av eleverna som röker och 11,4 procent röker varje dag. Var fjärde pojke på gymnasiet år 2 snusar. Det är nästan var tredje pojke som snusar varje eller nästan varje dag. Av flickorna är det 7,3 procent som snusar någon gång. Alkohol Åtta av tio elever dricker alkohol, det är något fler flickor än pojkar som dricker; 80,9 procent av flickorna och 77,9 procent av pojkarna. Den vanligaste alkoholdrycken bland pojkar är starköl och därefter sprit. För flickor är den vanligaste drycken starkcider och därefter sprit. 50 procent av eleverna har svarat att de dricker sprit och 3 procent dricker hembränd sprit. Pojkarna dricker oftare alkohol än flickorna. 8,4 procent av pojkarna och 4,4 procent av flickorna dricker alkohol en eller flera gånger i veckan, se tabell nedan. Tabell 9, år 2 på gymnasiet. Hur ofta dricker Du alkohol? Percent 10 0 Kön Flicka Pojke En el fler ggr/vecka 1-2 gånger i månaden Några gånger om året 21

22 På frågan om hur ofta man dricker en stor mängd alkohol svarar 51,6 procent av pojkarna och 48,5 procent av flickorna några gånger per år eller ett par gånger i månaden. 33,1 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet har svarat att de känner sig berusade nästan varje gång de dricker alkohol. Det vanligaste sättet att få tag på alkohol är genom kompisar, därefter på annat sätt och genom föräldrar. 38 procent av eleverna svarar att deras föräldrar accepterar att de dricker. Narkotika 12 procent av eleverna har svarat att de någon gång haft lust att använda narkotika. 7,2 procent av eleverna har någon gång använt narkotika, se tabell nedan. Tabell 10, år 2 på gymnasiet. När använde Du narkotika senast? 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Kön Percent,5 0,0 Flicka Pojke Den senaste månaden Det senaste året Mer än ett år sedan Den vanligaste sorten narkotika som eleverna har svarat att de använde är hasch/marijuana; 6,6 procent har svarat så. Av övriga sorters narkotika är det amfetamin, ecstasy och annan typ av narkotika som elever uppger att de har använt. 3,6 procent av eleverna har använt hasch/marijuana mer än en gång. 22

23 Övrigt 1,8 procent av eleverna svarar att de har sniffat någon gång under det senaste året. 31,9 procent av eleverna har någon åkt med en förare som de vet var eller misstänker var berusad av alkohol eller narkotika och 37 procent har svarat att de någon gång förhindrat eller försökt förhindra en berusad person att köra. Skolan Varannan elev har svarat att de skolkar från undervisningen någon gång/termin eller två till tre gånger i månaden. Det är ingen av eleverna som har svarat att de trivs mycket dåligt i skolan, de flesta (84,4 procent) trivs ganska eller mycket bra i skolan. 23

24 ANT-enkät På uppdrag av länets samtliga kommuner genomför Luppen kunskapscentrum (Kommunförbundet i Jönköpings län) 8 en enkätundersökning av ungdomars alkohol- och drogvanor. Du ska nu fylla i en enkät om alkohol och droger. Enkäten är till för att se hur ungdomars alkohol- och droganvändning ser ut. De svar som du ger kommer att vara anonyma, vilket betyder att ingen kommer att veta vad Du har svarat. Dina svar är viktiga, tänk därför efter innan Du svarar på frågorna. När Du svarar ska Du fylla i rutan med ett kryss, se exempel: Du ska bara fylla i ett kryss i en ruta, om det inte står att Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. När Du har fyllt i enkäten, kolla att Du inte har hoppat över någon fråga som Du ska svara på. 8 För mer information om Luppen kunskapscentrum se 24

25 1. Vilken skola går Du på? + + Aneby Jönköping Tranås Furulid Attarp Ängaryd Junedal Junkaremål Eksjö Ljungarum Lövstad Grevhagen Stadsgård Holavedsgym. Hult Flahult Höreda Rosenlund Värnamo Prästängen Kungsäng Hånger Norrtull Sanda grundskola Kårda Linné Anna och Alfred Dalin Bredaryd Furulund Ribba Forsheda Ingatorp PROLYMPIA Gröndal Hjältevad Grennaskolan Apladal Nifsarpsgymn. Bor Östanå gymn. Mullsjö + Rydaholm Store gårdsgymn. Sandhem PROLYMPIA Gunnarsbo Finnvedens- Gnosjö Trollehöjd gymnasium Bäcka Habo Hillerstorp Gnosjöandans- Kunskapscentrum Hagaboda Sävsjö Alla skolor i Sävsjö 2. I vilken årskurs går Du? Årskurs 6 År 1 på gymnasiet Årskurs 7 År 2 på gymnasiet Årskurs 8 År 3 på gymnasiet Årskurs 9 3. Är Du? Pojke Flicka

26 4. Röker Du? Om nej, gå vidare till fråga Nej Ja 5. Hur ofta röker Du? Ibland Varje vecka Varje dag 6. Om Du röker varje dag - hur många cigaretter varje dag? 1-5 cigaretter 6-10 cigaretter Mer än 10 cigaretter 7. Vet dina föräldrar om att Du röker? Nej Ja + 8. Snusar Du? Om Du varken snusar eller röker, kan Du gå till fråga 11. Nej Ja, ibland Ja, varje eller nästan varje dag 9. Vet dina föräldrar om att Du snusar? Nej Ja 10. Hur får Du vanligen tag på cigaretter/snus? Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. + + Köper själv Från kompisar Från egna föräldrar Från annan person (18 år eller äldre) 26

27 11. Har Du druckit alkohol under det senaste året? + + Du svarar ja om Du någon gång under året druckit minst 1 glas öl eller 2 cl vin eller 2 cl blanddryck eller 2 cl sprit. Räkna inte med vanlig cider eller lättöl! Om Du inte dricker alkohol, kan Du gå till fråga 19. Nej Ja 12. Om ja - vad dricker Du? Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. Folköl Starköl Starkcider Alkoläsk + Vin Sprit Hembränd sprit 13. Hur ofta dricker Du alkohol? Några gånger om året 1-2 gånger i månaden En eller flera gånger i veckan 14. Hur ofta händer det att Du vid ett och samma tillfälle dricker alkohol motsvarande minst en halv flaska sprit, eller en hel flaska vin, eller 4 burkar starköl, eller 4 stora flaskor starkcider eller, 6 burkar öl, klass II (folköl)? Någon gång i veckan Ett par gånger i månaden Några gånger per år Mer sällan Aldrig

28 15. Hur ofta händer det att Du känner dig berusad när Du dricker alkohol? + + Aldrig Sällan Någon gång ibland Nästan varje gång Varje gång 16. Hur får Du vanligen tag i alkohol? Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. Får smaka hemma Genom föräldrar Genom syskon Genom kompisar Köper själv på systembolaget Köper själv i butik + Köper själv i lägenhet och/eller långtradare På annat sätt 17. Försöker dina föräldrar få Dig att sluta dricka alkohol? Nej, de vet inget Nej, de accepterar att jag dricker Ja, de pratar lite med mig om att jag ska sluta Ja, de försöker få mig att sluta Ja, de förbjuder mig att dricka 18. Har Du någon gång haft lust att använda narkotika? Nej Ja 19. Vet Du någon som skulle kunna ge eller sälja narkotika till Dig? + + Nej Ja, det tror jag Ja, det vet jag säkert 28

29 20. Har Du själv sålt vidare narkotika? + + Nej Ja 21. När använde Du narkotika senast? Om Du aldrig har använt narkotika, gå vidare till fråga 27. Har aldrig använt narkotika Någon eller några gånger för mer än ett år sedan Någon eller några gånger det senaste året Någon eller några gånger den senaste månaden 22. Vilken eller vilka sorters narkotika har Du använt? Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. Hasch/Marijuana Amfetamin Heroin + Ecstasy GHB/GBL Kat Annan typ av narkotika Vet inte 23. Hur många gånger har Du använt hasch/marijuana det senaste året? Ingen gång 1 gång 2-5 gånger 6-10 gånger Fler än 10 gånger 24. Hur många gånger har Du använt annan narkotika än hasch/marijuana? + + Ingen gång 1 gång 2-5 gånger 6-10 gånger Fler än 10 gånger 29

30 25. Hur har Du fått tag på narkotika? Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. + + Köpt av en okänd Köpt av någon jag känner Blivit bjuden av någon jag känner (yngre än 20 år) Blivit bjuden av någon jag känner (äldre än 20 år) På annat sätt. 26. Känner dina föräldrar till att Du har använt narkotika? Nej Ja Jag vet inte 27. Har Du använt anabola steroider under senaste året? Nej Ja, en gång + Ja, några gånger Ja, fler än fem gånger 28. Har Du sniffat någon gång under det senaste året? Om nej gå vidare till fråga 30. Nej Ja 29. Vet Dina föräldrar om att Du har sniffat? Nej Ja 30. Om Du har använt något annat i berusningssyfte, t ex läkemedel, skriv vad i rutan nedan

31 31. Om Du har blivit erbjuden att köpa någon drog under senaste året, skriv vad i rutan nedan. T ex alkohol, narkotika, läkemedel eller anabola steroider Deltar Du regelbundet i någon fritidsverksamhet, i så fall av vilket slag? Du kan kryssa i mer än ett svarsalternativ. Ingen Idrottsförening Kyrka Fritidsgård Annat 33. Har Du någon gång kört cykel, moped eller annat fordon (t ex EPAtraktor, bil) berusad? Nej Ja Har Du någon gång åkt med en förare som Du vet var eller misstänker var berusad av alkohol eller narkotika? Nej Ja 35. Har Du någon gång förhindrat/försökt förhindra en berusad person att köra? Nej Ja 36. Brukar Du skolka från undervisningen? + + Nej, aldrig Ja, någon gång/termin Ja, 2-3 gånger/månad Ja, en gång/vecka Ja, flera ggr/vecka 31

32 37. Hur trivs Du i skolan? + + Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Mycket dåligt 38. Övriga synpunkter: Här kan Du skriva ner dina åsikter om droger och denna enkät. Eller Du kanske har idéer om hur vi kan arbeta mot droganvändare (inkl alkohol som ju också är en drog). Dina synpunkter är värdefulla! Skriv en bokstav per ruta

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Ungdomars drogvanor i år 9, 2009

Ungdomars drogvanor i år 9, 2009 FoU-rapport Ungdomars drogvanor i år 9, 2009 - en enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) drogvanor i Jönköpings läns kommuner Thorbjörn Ahlgren FoU-rapport 2010:1 IFO Individ- och familjeomsorg

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006) 1 Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april ) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Salems kommun, Björn Callmar och Jörgen Larsson, Prev & InFo.

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna Nyman

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 2 på gymnasiet Resulterande svar 99 Gruppera efter fråga nej Är

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 6 i Tyresö kommun Resultat 2004-2011 Drogvaneundersökning i år 6, Tyresö kommun 2011 Svarsfrekvens: 2004:84% (tot antal svarande elever 485 st) 2005:85% (urvalsundersökning,

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 2011 En enkätundersökning av grundskoleelevers (år 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Daniel Leo Statistiker Mars 2012 Sammanfattning Folkhälsoenkät Ung 2011 är en vidareutveckling

Läs mer

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA

AN ALKOHOL OCH NARKOTIKA Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Oh-bild 1 Myter Genom att köpa ut alkohol vet jag vad mitt barn dricker och jag behöver inte vara rädd för

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol- och Drogvanor

Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol- och Drogvanor Rapport om Ungdomars Tobaks- Alkohol- och Drogvanor i Järfälla kommun Årskurs, november Undersökning nr 3 21 1 2 3 2 Jörgen Larsson Rapport om ungdomars drogvanor i Järfälla kommun åk (nov ) Denna drogvaneundersökning

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2

Elevers drogvanor läsår 2015/2016. Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Elevers drogvanor läsår 2015/2016 Länsrapport Värmland Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökningen ska bidra med aktuellt kunskapsunderlag över attityder till droger och drogvanor för planering och beslut av

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Enkätbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Folkhälsoenkät Ung 2015 Detta är en enkät om hälsa och levnadsvanor som görs i alla kommuner i Jönköpings län. Resultaten kommer att användas som ett kunskapsunderlag

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 2 på gymnasiet. Antal svar: 59 Den här undersökningen har totalt 59 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05

Läs mer

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97

Drogvaneundersökning Barn och elevhälsa. Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Barn och elevhälsa Vilken klass går du i? : Årskurs 9. Antal svar: 97 Den här undersökningen har totalt 97 respondenter och en svarsfrekvens på 0%. Undersökningen utfördes från 2014-05-05 till 2014-08-04.

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2010 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2010 Svarsfrekvens: 2004: 83% (tot antal svarande elever 354st)

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2

Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 Sammanställning av Folkhälsoenkät Ung 2015 GYMNASIET ÅR 2 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Är du? 7 I vilket skolår går du? 9 Vilka bor du tillsammans med? 10 Var är du och dina föräldrar födda? 11 - Du själv

Läs mer

Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008

Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008 FoU-rapport Ungdomars drogvanor i år 2 på gymnasiet 2008 - en enkätundersökning av gymnasieelevers (år 2) drogvanor i Jönköpings läns kommuner Malin Broddegård FoU-rapport 2009:1 IFO Individ- och familjeomsorg

Läs mer