Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008"

Transkript

1 Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet i Lilla Edets kommun

2 FÖRORD Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise. John Steinbeck En undersökning som denna visar på både bra och mindre bra siffror angående situationen för ungdomar i Lilla Edets kommun. Det är dock viktigt att man även med relativt bra resultat inte nöjdförklarar sig utan fortsätter att verka för ungdomars bästa. Resultatet från denna undersökning synliggör framförallt den genomsnittlige skolungdomen i Lilla Edet. Vi vill passa på att tacka alla ungdomar som fyllt i enkäten och som varit med och aktivt deltagit i fokusgrupperna, samt alla lärare, rektorer och all skolpersonal som hjälpt oss med att distribuera enkäterna och koordinera fokusgrupperna. Utan er insats hade denna undersökning inte varit möjlig att genomföra. Citera och använd gärna resultatet i rapporten, men uppge källan, Splitvision Research och Folkhälsoutskottet i Lilla Edets kommun. Rapporten finns att hämta på För ytterligare information kan ni vända er till folkhälsosamordnare Ann Kristin Lövqvist, Lilla Edets kommun, Göteborg, den 15 januari 2009 Splitvision Research 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 1 Bakgrund och läsanvisningar 8 2 Tobak 13 3 Alkohol 28 4 Narkotiska preparat 48 5 Dopningspreparat 55 6 Sniffning/Boffning 57 7 Relationer & fritid 62 8 Skola 67 9 Spel Kort sammanställning av ungdomarnas beskrivning av hur det är att vara ung i Lilla Edet Tankar framåt 93 Referenslista 97 Om Splitvision Research 99 Enkät 101 3

4 SAMMANFATTNING OM UNDERSÖKNINGEN Årets ANT undersökning (2008) har genomförts i form av enkät som gått ut till ungdomar i årskurs 7, 8 och 9 samt genom genomförande av sex fokusgrupper med ungdomar i årskurs 8. Resultatet från fokusgrupperna stödjer det statistiska resultat och vice versa. Enkätundersökningen har en svarsfrekvens på 85%. TOBAK Majoriteten av ungdomarna i Lilla Edet har aldrig använt tobak. 58% har aldrig rökt medan nästan en femtedel röker i någon omfattning. Det är fler tjejer än killar som röker och de flesta börjar i årskurs 9. Det är vanligare att ungdomar i Lilla Edet röker än snusar, 75% har aldrig prövat snus. Sett till kön är det större andel tjejer som inte har snusat någon gång, även om skillnader mellan kön och årskurs inte är stora när det kommer till konsumtion av snus. Det är omkring en femtedel (18%) av högstadieungdomarna i Lilla Edet som uppger att de är tobakskonsumenter. Andelen tobakskonsumenter i årskurs 9 är högre jämfört med 2005 års undersökning och densamma som i 2002 års undersökning (28% 2002 vs 20% 2005 vs 28% 2008). I jämförelse med rikssnittet för årskurs 9 är det en ungefär lika stor andel av ungdomarna i Lilla Edet som röker och/eller snusar i någon omfattning. ALKOHOL Nästan hälften av ungdomarna i Lilla Edet uppger att de aldrig dricker alkohol. 31% dricker sällan eller har testat en gång. Av de ungdomar som dricker gör de flesta sin alkoholdebut vid 11 års ålder eller yngre. En fjärdedel av de som dricker uppger att de får tag på alkohol genom en förälder. 28% av ungdomar som konsumerar alkohol i årskurs 9 dricker fem till sju glas eller mer. 4

5 47% av ungdomarna i undersökningen uppger att de är alkoholkonsumenter. I Lilla Edet ligger andelen alkoholkonsumenter oförändrad i jämförelse med 2005 års undersökning och i jämförelse med CANs riksundersökning ligger ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet i linje med rikssnittet (60% i Lilla Edet 2008 vs 64% i CANs riksundersökning 2007). Den allmänna trenden i Sverige är annars att andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar i årskurs 9 minskar, men att konsumtionen bland de ungdomar som dricker alkohol har ökat mer, se Skolelevers drogvanor 2007 CAN Rapport 108. NARKOTISKA PREPARAT Av ungdomarna i undersökningen är det 5% som har testat någon form av narkotika. Ingen i årskurs 7 har testat narkotika någon gång. Av de som har testat narkotika är hasch/marijuana det vanligaste preparatet och lyfts fram som minst farlig. Det vanligaste sättet att få tag på narkotika är att bli bjuden uppger ungdomarna Något fler bland ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet i årets undersökning uppger att de någon gång har testat eller använt narkotika jämfört rikssnittet (8% vs 6%) samt jämfört med 2005 års undersökning (8% vs 4%). Dessa värden är dock statistiskt osäkra då årskurs 9 för denna fråga utgörs av en mycket liten grupp. DOPNINGSPREPARAT 2% av ungdomarna i Lilla Edet uppger att de har prövat dopningspreparat. Resultatet är oförändrat sedan 2005 års undersökning, då det också var 2%. Jämför man resultaten för årskurs 9 från CANs riksundersökning ligger ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet i fas med rikssnittet. SNIFFNING/BOFFNING Utmärkande för årets undersökning är att andelen ungdomar i Lilla Edet som har testat sniffning/boffning är väldigt hög jämfört med CAN och närliggande kommunerna Trollhättan och Vänersborg. 12% har testat sniffning/boffning någon gång. Det är en större andel killar än tjejer som har testat sniffning/boffning. RELATIONER OCH FRITID I Lilla Edets kommun träffar 76% av ungdomarna sina kompisar några gånger i veckan eller oftare. 15% av ungdomarna träffar sina kompisar några gånger i månaden eller mer sällan eller aldrig. 5

6 93% av högstadieeleverna har en kompis att vända sig till. 85% uppger att de har en vuxen som de har förtroende för och som de kan vända sig till vid problem. Det innebär att det är 15% av högstadieungdomarna som saknar någon vuxen som de har förtroende för och kan vända sig till vid problem. Det är främst ungdomar i årskurs 8 och 9 som saknar någon vuxen som de har förtroende för och kan vända sig till vid problem (19% för årskurs 8, 16% för årskurs 9 och 9% för årskurs 7). Resultatet är något lägre i jämförelse med 2005 års undersökning (16% av ungdomarna i årskurs 9 år 2008 vs 24% av ungdomarna i årskurs 9 år 2005). Dubbelt så många tjejer som killar uppger att de inte har någon vuxen som de har förtroende för och kan vända sig till vid problem. SKOLA 86% av högstadieeleverna trivs i sin skola i Lilla Edets kommun. 88% av högstadieeleverna uppger att de känner sig trygga i skolan. Upplevelsen av trygghet i skolan har ökat sedan undersökningen från 2005 (92% av ungdomarna i årskurs 9 uppger detta i 2008 års undersökning vs 87% 2005). 12% av eleverna uppger att har blivit utsatta för mobbning den senaste månaden. De som i högst procentuell grad anger att de blivit utsatta för mobbning är elever i årskurs 8 (17% vs snittet på 12%). 79% av eleverna skolkar aldrig från skolan. Majoriteten av de som skolkar uppger att anledningen är att de är för trötta eller inte orkar. SPEL Majoriteten av ungdomarna i Lilla Edets kommun spelar inte spel om pengar. Det är endast 2% som har spelat kasino respektive poker på internet de senaste 12 månaderna. Det är vanligare att ungdomar ägnar sig åt spel om pengar i form av lotter. 41% har deltagit i andra spel eller lotterier om pengar de senaste 12 månaderna. ÖKAD DELAKTIGHET I fokusgrupperna har flera av ungdomarna lyft att man önskar ett ökat inflytande (att politiker i högre grad inhämtar ungdomarnas önskningar och bild av situationen för frågor gällande ungdomar) och ökad delaktighet i kommunpolitiken (att ungdomarna får ta större del i den politiska processen och kan påverka besluten). 6

7 Diagram. Frågor gällande ungdomarnas situation i Lilla Edet, Per ungdomar i årskurs 7, 8 och 9. Tobakskonsument Röker Snusar Har varit berusade Alkoholkonsument Intensivkonsumerar alkohol Har använt narkotika Sniffar Har testat dopningspreparat Trygga i skolan Trivs i skolan Skolkar 18% 18% 5% 21% 5% 12% 2% 21% 32% 47% 88% 86% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7

8 Kapitel 1 Bakgrund och läsanvisningar 8

9 BAKGRUND OCH LÄSANVISNINGAR På uppdrag av Folkhälsoutskottet i Lilla Edets kommun har Splitvision Research för andra gången genomfört denna undersökning om alkohol, narkotika och tobaksvanor. Årets undersökning genomfördes gällande ungdomarna i årskurs 7, 8 och års undersökning genomfördes gällande ungdomarna i årskurs 9. Syftet med undersökningen är att synliggöra ungdomarnas attityder till användande av tobak, alkohol och narkotiska preparat och brukarmönster när det gäller tobak, alkohol och narkotiska preparat. Undersökningen ämnar också ge en bild av hur ungdomarnas fritid och skolsituation ser ut. I denna rapport kommer vi att ställa vissa frågor i undersökningen mot resultat från drogvaneundersökningen Splitvision Research genomförde 2005, men även mot resultat från CANs riksundersökning, 2007 och Vänersborgs och Trollhättans drogvaneundersökning, 2007 genomförda av Splitvision Research. Vi vill göra er uppmärksamma på att de flesta frågor i rapporten redovisas per samtliga högstadielever, det vill säga per ungdomar i årskurs 7, 8 och 9 totalt. I 2005 års undersökning omfattades enbart ungdomar i årskurs 9. I årets rapport görs jämförelser med årets och 2005 års undersökning därför enbart gällande ungdomar i årskurs 9. Notera dock att då ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet utgörs av en relativt liten grupp, är det svårt att redovisa med statistisk säkerhet. Undersökningen är en totalundersökning. Procenttal som redovisas i rapporten i text och diagram är närmevärden och har avrundats till hela tal. I vissa diagram i rapporten kan enskilda staplar i diagram, på grund av avrundning, ha ett högre värde än vad de får sammanslaget. I texten i rapporten redovisar vi det korrekta procentuellt sammanräknade värdet. Därför kan det vara så att statistiken i texten och diagrammet skiljer sig med 1 procentenhet. Statistik kan ge skenet av att leverera sanningar med en stor exakthet. Så är inte fallet. Därför ber vi Er läsa procentsatser och diagram utifrån att det visar tendenser. Lilla Edets kommun består av ett mindre elevantal (469 personer varav 400 har valt att besvara enkäten). Detta innebär att vid redovisning av årskurs 7, i undersökningen, består de av 131 svarande elever, årskurs 8 består av 126 elever och årskurs 9 består av 143 elever. Redovisat per tjejer består gruppen av 196 svarande personer och per killar av 204 svarande personer. 9

10 Då Lilla Edets kommun består av ett mindre elevantal (enligt ovan resonemang) kan ett fåtal personer som väljer att svara på en fråga på ett eller annat sätt få stor inverkan på procentsatserna. Man bör därför ta detta i beaktande när man ser till de statistiska resultaten. I rapporten använder vi främst begreppet årskurs 9 när vi pratar om ungdomar som går i skolår 9. På något ställe i rapporten använder vi begreppet år 9. I rapporten finns ett kapitel som heter Bötning som handlar om man har tvingats lämna ifrån sig värdesaker eller pengar under hot. I vissa sammanhang används också begreppet botning. Vi har dock valt att använda det förstnämnda (se kapitel 8, Skola). Tabeller och diagram numreras löpande i rapporten var för sig. Illustrationen på framsidan av rapporten är gjord av Marika Sigvardsson. DISPOSITION Rapportens kapitel bygger på de frågeområden som har varit övergripande för undersökningen. I kapitlen Tobak, Alkohol, Narkotiska preparat, Sniffning, Dopningspreparat, Spel, Relationer och fritid samt Skola presenteras resultatet av undersökningen. Löpande i slutet av varje kapitel har vi lagt in frågeställningar i relation till resultatet som vi på Splitvision Research anser vara bra att reflektera kring. I slutet av rapporten finns kapitlet Tankar framåt som på ett övergripande plan behandlar vad som vi ser som viktigt för preventivt arbete gällande alkohol, narkotika och tobak. Vi lyfter också åtta punkter i relation till undersökningens resultat som vi vill ge extra utrymme. Löpande i rapportens kapitel finns kommentarer från fokusgrupperna. I kapitel Ungdomarna om situationen i Lilla Edet presenteras frågor som diskuterats i fokusgrupperna som inte har tagit upp i kapitlen ovan. Rapporten avslutas med den enkät som resultatet av denna undersökning baserar sig på. Samtliga frekvenstabeller och enkätkommentarer samt vissa korstabeller finner ni i en separat bilaga. 10

11 METOD Undersökningen har genomförts under november Den har genomförts i två delar: En kvantitativ del som syftar till att visa generella tendenser i ungdomars inställning och brukarmönster av tobak, alkohol och narkotika och besvarar främst frågorna hur mycket och hur ofta. En kvalitativ del som syftar till att skapa en fördjupad förståelse runt ungdomars resonemang runt alkohol, narkotika, tobak och fritid och besvarar främst frågan varför. Kvalitativ del 6 fokusgrupper genomfördes med killar och tjejer var för sig under veckorna fokusgrupper genomfördes på Tingbergsskolan, 2 på Fuxernaskolan samt 2 på Strömskolan. Varje grupp har bestått av 6 8 deltagare och 2 moderatorer från Splitvision Research. Fokusgrupper är en bra metod för att erhålla en djupare bild av ungdomarnas attityder och värderingar kring alkohol, tobak och narkotika och utgör ett bra komplement till den insikt om ungdomars situation som erhålls vid enkätundersökningar. I fokusgrupperna har vi bland annat använt värderingsövningar och visuella projektiva metoder för att synliggöra deltagarnas attityder och värderingar. Kvantitativ del En enkät har tagits fram i dialog med representanter för Lilla Edets kommun. Den bygger på 2005 års underlag och bestod av 61 frågor. Enkäten har delats ut i skolan till alla ungdomar i Lilla Edets kommun som går i årskurs 7, 8 och 9, 469 elever, på Tingbergsskolan, Fuxernaskolan samt Strömskolan. Enkäten har besvarats under vecka 46, Svarsdata för den kvantitativa undersökningen har bearbetats i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för analys och sammanställning till frekvens och korstabeller. 11

12 Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen för undersökningen är 85% (400 svar av 469 elever), vilket är en acceptabel svarsfrekvens för den här typen av undersökningar. Vid 2005 års undersökning var det 76% som svarade. Bortfall Totalt för undersökningen har vi ett bortfall på 15%. Bortfallet är att betrakta som normalt i den här typen av undersökningar. Majoriteten av dem som inte har besvarat enkäterna var inte närvarande vid undervisningstillfället när enkäten delades ut. Generellt har 1 4 personer per klass varit frånvarande pga sjukdom eller annan giltig anledning samt några enstaka personer som varit frånvarande pga ogiltig anledning som exempelvis skolk. Ett fåtal enkäter är oseriöst ifyllda och har av denna anledning tagits bort ur materialet. 12

13 Kapitel 2 Tobak 13

14 Majoriteten av högstadieungdomar i Lilla Edet har aldrig använt tobak. 58% av ungdomarna har aldrig rökt och 75% har aldrig snusat. Det är vanligare att högstadieungdomarna i Lilla Edet röker än snusar. 18% röker i någon omfattning jämfört med 5% som snusar i någon omfattning. Det är en högre andel tjejer än killar som röker. Ju högre upp i årskurserna desto fler ungdomar röker. Den största andelen ungdomar ser vi börja röka i årskurs 9. Vad gäller de ungdomar som snusar förekommer det ingen större skillnad sett till årskurs och kön, men det är i högst omfattning tjejer som aldrig har snusat. Andelen tobakskonsumenter bland ungdomar i årskurs 9 har ökat i årets undersökning jämfört med 2005 års undersökning. I jämförelse med rikssnittet för årskurs 9 är det en ungefär lika stor andel av tjejerna och killarna i Lilla Edet som röker och/eller snusar i någon omfattning. TOBAKSKONSUMENTER Det är omkring en femtedel (18%) av högstadieungdomarna i Lilla Edet som är tobakskonsumenter. Enligt CANs definition är en tobakskonsument en person som i någon omfattning röker och/eller snusar. Det är en närmare dubbelt så stor procentuell andel ungdomar i årskurs 9 som är tobakskonsumenter jämfört med ungdomar i årskurs 7 och 8, se diagram 2:1. Det är främst andelen rökare som ökar i årskurs 9 (se diagram 2:6). Vidare konsumerar tjejer tobak i högre omfattning än killar. 22% av tjejerna är tobakskonsumenter jämfört med 15% av killarna (se diagram 2:1). Men ser vi till årskurs så är det ungdomar i årskurs 9 som konsumerar tobak som mest, där 28% konsumerar tobak i någon omfattning (se diagram 2:1). Drygt en femtedel av högstadieungdomarna i Lilla Edet är tobakskonsumenter. Främst är det ungdomar i årskurs 9 samt tjejer som konsumerar tobak. 14

15 Diagram 2:1. Konsumerar tobak (cigaretter och/eller snus) i någon omfattning (på fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 11% 15% 28% 15% 22% Samtliga 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ser vi till tjejerna ökar andelen tobakskonsumenter med omkring 10 procentenheter per årskurs, se diagram 2:2. Diagram 2:2. Konsumerar tobak (cigaretter och/eller snus) i någon omfattning (på fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Sett till förändring mellan årskurs. Per kön. 35% 30% 32% 25% 20% 15% 10% 20% 11% 11% 23% 5% 0% Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Andelen tobakskonsumenter i årskurs 9 är densamma som i 2002 års undersökning (28% 2002 vs 28% 2008), se diagram 2:3. Andelen tobakskonsumenter i årskurs 9 i Lilla Edet är densamma som i 2002 års undersökning. 15

16 Diagram 2:3. Konsumerar tobak (cigaretter och/eller snus) i någon omfattning (på fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Jämförelse mellan ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edets undersökningar (2002, 2005, 2008). Per kön. 35% 30% 31% 32% 25% 20% 25% 23% 23% 15% 16% 10% 5% 0% Jämförelse med rikssnittet för årskurs 9 samt med 2005 Andelen tobakskonsumenter bland ungdomar i årskurs 9 har ökat i årets undersökning jämfört med 2005 års undersökning. I jämförelse med rikssnittet för årskurs 9 är det en ungefär lika stor andel av tjejerna och killarna i Lilla Edet som röker och/eller snusar i någon omfattning, se diagram 2:4. Det är en ungefär lika stor andel ungdomar i årskurs 9 i Lilla Edet som konsumerar tobak jämfört med rikssnittet. Diagram 2:4. Konsumerar tobak (cigaretter och/eller snus) i någon omfattning (på fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Per kön i årskurs 9. Jämförelse med Lilla Edets undersökningar (2008 och 2005) samt CANs riksundersökning % årskurs 9 23% 30% Lilla Edet 2008 Lilla Edet % CAN 2007 årskurs 9 16% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% I Lilla Edets undersökning från 2005 var det också en lägre andel av ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet som konsumerade tobak jämfört med rikssnittet (23% av tjejerna i årskurs 9 i Lilla Edet 2005 vs 31% 16

17 CAN 2004 samt 16% av killarna i årskurs 9 i Lilla Edet 2005 vs 27% CAN 2004). Jämförelse tobakskonsumenter årskurs 9 med närliggande kommuner Andelen tobakskonsumenter i årskurs 9 är något lägre i Trollhättan (22%) och Vänersborg (18%) som i Lilla Edet (28%). Dock förekommer det inte någon skillnad mellan andelen killar och tjejer som konsumerar tobak i Vänersborg och Trollhättan, vilket det gör i Lilla Edet där det alltså är en högre andel tjejer än killar som konsumerar tobak. RÖKNING Hur många som röker Sammanlagt är det 18% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som röker i någon omfattning. 6% har angett att de bara röker ibland och 5% att de feströker. De som röker varje dag eller nästan varje dag uppgår till 8%, se diagram 2:5. Majoriteten av högstadieungdomar i Lilla Edet har aldrig rökt (58%). 22% anger att de bara har provat. 3% av ungdomarna anger att de har slutat röka, se diagram 2:5. 58% av högstadieungdomarna i Lilla Edet har aldrig rökt. Diagram 2:5. Röker du cigaretter? Nej, aldrig 58% Nej, har bara provat 22% Nej, har slutat 3% Ja, men bara ibland 6% Ja, feströker 5% 18% Ja, varje dag eller nästan varje dag 8% 0% 20% 40% 60% 80% Jämfört med Lilla Edets undersökning om högstadieungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor 2005 så är det en exakt lika stor Jämfört med 2005 har det inte skett någon förändring gällande i vilken omfattning ungdomarna i Lilla Edet röker. 17

18 andel som aldrig har rökt (58%) respektive röker i någon omfattning (18%). Det har alltså inte skett någon förändring över tid. Ungdomar som röker Sammanlagt är det 18% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som röker i någon omfattning (feströker, röker bara ibland eller röker varje dag eller nästan varje dag) (se diagram 2:5). Det är främst högstadieungdomar i årskurs 9 i Lilla Edet som röker i någon omfattning. Andelen ungdomar som röker är avhängt med en högre årskurs: ju högre årskurs desto fler ungdomar röker, se diagram 2:6. Den största ökningen vad gäller andelen som röker sker mellan årskurs 8 och årskurs 9, från 15% till 27% som röker i någon omfattning (se diagram 2:6). Det är fler tjejer än killar som röker i någon omfattning (se diagram 2:2). Diagram 2:6. Röker cigaretter i någon omfattning (feströker, röker ibland eller röker varje dag eller nästan varje dag). Per kön och årskurs. Ju högre årskurs desto fler högstadieungdomar röker. Den största ökningen sker mellan årskurs 8 och 9. Det är fler tjejer än killar som röker i någon omfattning. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 9% 15% 27% 14% 21% Samtliga 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ungdomar som röker varje dag eller nästan varje dag Sammanlagt är det 8% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som röker varje dag eller nästan varje dag (se diagram 2:5). Det är främst ungdomar i årskurs 9 som röker varje dag eller nästan varje dag. Det är få ungdomar i årskurs 7 som röker varje dag eller nästan varje dag. Andelen ungdomar som röker varje dag är högre i högre årskurser, se (diagram 2:7). Av dem som röker varje dag eller nästan varje dag förekommer det ingen större skillnad mellan könen (se diagram 2:7). 18

19 Diagram 2:7. Röker cigaretter varje dag eller nästan varje dag. Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 2% 8% 13% Andelen tjejer och killar som röker varje dag är oförändrad jämfört med 2005, men lägre än % 7% Samtliga 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sett över tid är andelen tjejer och killar på högstadiet i Lilla Edet som röker varje dag eller nästan varje dag ungefär densamma som i 2005 års undersökning, men lägre än i undersökningen från 2002, se diagram 2:8. Diagram 2:8. Röker varje dag eller nästan varje dag. Jämförelse mellan 2002, 2005 och 2007 års undersökning. Per kön. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 18% 12% 10% 8% 7% 6% Hur många cigaretter per dag? Av de ungdomar i Lilla Edet som röker varje dag eller nästan varje dag är det högst andel som anger att de röker mellan 6 10 cigaretter om dagen (36%). 32% anger att de röker mellan 1 5 cigaretter om dagen och 32% att de röker över 10 cigaretter om dagen. Observera att detta rör sig om en liten grupp så resultatet ska tolkas med viss försiktighet. Ungdomar som feströker eller röker ibland Det är 6% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som anger att de bara röker ibland och 5% att de feströker (se diagram 2:5). 19

20 Sett till den grupp som bara röker ibland förekommer det ingen större skillnad sett till årskurs och kön. Av dem som feströker är det en högre andel tjejer än killar som feströker. Det är främst tjejer som feströker. Diagram 2:9. Feströker cigaretter. Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 4% 3% 6% 2% 7% Samtliga 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Jämförelse rökning årskurs 9 med närliggande kommuner Det är en högre andel av ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet som röker jämfört med ungdomarna i årskurs 9 i Vänersborg kommun och Trollhättans kommun. Det är både en högre andel som i någon omfattning röker (feströker, röker bara ibland eller röker varje dag eller nästan varje dag) och en högre andel som röker varje dag eller nästan varje dag av ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet, se diagram 2:10. Det är fler ungdomar i årskurs 9 i Lilla Edet som röker jämfört med i Trollhättans och Vänersborgs kommuner. Diagram 2:10. Röker cigaretter. Jämförelse Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg. Per årskurs 9. Röker i någon omfattning 14% 20% 27% Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Röker varje dag eller nästan varje dag 8% 6% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 20

21 Jämförelse rökning årskurs 9 med rikssnittet I Lilla Edet i årskurs 9 är det en ungefär lika hög andel ungdomar som röker i någon omfattning (feströker, röker bara ibland eller röker varje dag eller nästan varje dag) jämfört med rikssnittet. Sett till ungdomar i årskurs 9 nationellt är det 20% av killarna som röker jämfört med 22% av killarna i Lilla Edet. Av tjejerna nationellt är det 30% som röker i årskurs 9 jämfört med 32% av tjejerna i Lilla Edet. Det är ungefär lika många ungdomar i årskurs 9 i Lilla Edet som röker jämfört med rikssnittet. I 2005 års undersökning var det en lägre andel än rikssnittet som rökte av ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet. Ungdomar som aldrig har rökt Sammanlagt är det 58% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som aldrig röker (se diagram 2:5). Värdet var detsamma i Lilla Edets undersökning från Det är främst ungdomar i årskurs 7 och 8 som aldrig har rökt. Främst är det ungdomar i årskurs 7 och 8 som aldrig har rökt, se diagram 2:11. Det förekommer ingen större skillnad sett till kön (se diagram 2:11). Diagram 2:11. Har aldrig rökt cigaretter. Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 49% 61% 65% 56% 60% Samtliga 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ungdomar som har provat att röka 22% av ungdomarna har angett att de bara har provat att röka någon gång (se diagram 2:5). Det förekommer inga större skillnader sett till årskurs och kön. 21

22 Hur ungdomarna får tag på cigaretter Av de högstadieungdomar i Lilla Edet som röker i någon omfattning (feströker, röker bara ibland eller röker varje dag) är det en ungefär lika stor andel som anger att de främst får tag i cigaretter genom att bli bjudna av kompisar (36%) som att någon myndig person köper ut cigaretter åt dem (33%). 10% har angett att man köper cigaretter av kompisar och 9% att de köper själva, se diagram 2:12. Vidare är det 6% av ungdomarna som röker i någon omfattning som har svarat att de främst får tag i cigaretter genom att ta hemma utan lov. 3% har svarat att de får cigaretter från sina föräldrar med lov (se diagram 2:12). Hur ungdomarna främst får tag på cigaretter: Blir bjuden av kompisar (36%) Från myndig person som köper ut (33%) Köper cigaretter av kompisar (10%) Köper cigaretter själva (9%) Resonemanget ovan följer samma linje som man har haft i fokusgrupperna. Man nämner inte någon butik eller affär där det går att köpa tobak i Lilla Edet. Däremot nämner några av ungdomarna att det finns butiker i Trollhättan och Göteborg där man kan köpa tobak. Ungdomarna i fokusgrupperna resonerade kring att det är bra att det finns en 18 årsgräns för tobak. Diagram 2:12. Hur de som röker i någon omfattning (feströker, röker ibland eller röker varje dag eller nästan varje dag) får tag på cigaretterna. Köper själv Köper av kompisar 9% 10% Blir bjuden av kompisar 36% Från mina föräldrar (med lov) Tar hemma utan lov 3% 6% Från annan myndig person som köper ut 33% På annat sätt 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% I diskussioner kring rökning i fokusgrupperna resonerade ungdomarna i termer av att rökning är en social handling. Man börjar röka på grund av grupptryck och för att man ska vara cool. Men sedan går rökningen över till att bli ett behov. De ungdomar som rökte säger att de röker för att det bland annat är avslappnande och att de blir lugna. Ungdomarna upplevde även att det var ganska coolt att röka och att det gav dem en tillhörighet. 22

23 Vidare nämndes det att skolan inte har ett ansvar vad gäller rökning bland elever, även om det fanns åsikter om att lärare bör ringa hem om eleverna röker på skolans område. När det kommer till snusning förknippas det mer med killar. er röker och killar snusar, även om det finns några tjejer som snusar också. I fokusgrupperna noterades det även att det finns lärare som snusar på lektionerna. Ungdomarna refererade också till att snusar är något man gör när man är äldre. Ungdomarna i fokusgrupperna resonerade kring att rökning är skadligare än snus eftersom rökning skadar andra personer runt omkring. Det nämndes att rökning förstör lungor, men ungdomarna tryckte framförallt på att rökning skadar andra genom passiv rökning. När man snusar skadar man bara sig själv. SNUSNING Hur många som snusar Sammanlagt är det 5% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som snusar i någon omfattning. 3% anger att de bara snusar ibland, 1% att de bara snusar när de festar och 1% att de snusar varje dag eller nästan varje dag, se diagram 2:13. 75% anger att de aldrig har snusat. Vidare är det 19% som anger att de bara har provat att snusa. 2% har svarat att de har slutat att snusa (se diagram 2:13). Det är endast 1% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som snusar varje dag eller nästan varje dag. Diagram 2:13. Snusar du? Nej, aldrig 75% Nej, har bara provat 19% Nej, har slutat 2% Ja, men bara ibland 3% Ja, snusar när jag festar 1% 5% Ja, varje dag eller nästan varje dag 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 23

24 Jämfört med Lilla Edets undersökning om högstadieungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor 2005 är det en ungefär lika stor andel som snusar i någon omfattning i år (7% 2005 vs 5% 2008). Ungdomar som snusar Sammanlagt är det 5% av högstadieungdomarna i Lilla Edet som snusar i någon omfattning (snusar vid fest, bara ibland eller varje dag eller nästan varje dag) (se diagram 2:13). Det förekommer inga större skillnader sett till årskurs och kön, se diagram 2:14. Observera att detta endast rör sig om en grupp på 20 personer så resultatet bör tolkas med försiktighet. Sett över tid så har det skett en förändring gällande andelen tjejer och killar som snusar. I föregående års undersökningar är det en högre andel killar än tjejer som snusar. I år förekommer ingen större skillnad sett till kön. Det är andelen snusande killar som har minskat. Diagram 2:14. Snusar i någon omfattning (snusar vid fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 3% 6% 6% 4% 6% Samtliga 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sett över tid så har det skett en förändring gällande att det i årets undersökning är en ungefär lika stor andel killar som tjejer som snusar. I Lilla Edets undersökning om högstadieungdomars alkohol, narkotika och tobaksvanor 2005 och 2002 var det en mycket större andel killar än tjejer som snusar. Andelen killar som snusar har alltså minskat, se diagram 2:15. 24

25 Diagram 2:15. Snusar i någon omfattning (snusar vid fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Jämförelse mellan 2002, 2005 och 2007 års undersökning. Per kön. 14% 12% 10% 8% 13% 13% 6% 4% 4% 6% 4% 2% 0% 2% Hur mycket snus per vecka? Då det endast är de personer som snusar varje dag eller nästan varje dag som ska besvara frågan och denna grupp utgörs av fem personer så går det inte att säga något om denna fråga med statisktik säkerhet. Jämförelse snusning årskurs 9 med närliggande kommuner Ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet snusar (snusar vid fest, bara ibland eller varje dag eller nästan varje dag) i lägre omfattning än ungdomarna i årskurs 9 i Vänersborg (6% Lilla Edet vs 10% Vänersborg). Ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet och Trollhättan snusar i samma omfattning (6% Lilla Edet vs 7% Trollhättan). Jämförelse snusning årskurs 9 med rikssnittet Jämfört med rikssnittet för andel ungdomar i årskurs 9 så är det en lägre andel av ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet, både killar och tjejer, som snusar (se diagram 2:16). Det är en lägre andel av ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet som snusar jämfört med rikssnittet. 25

26 Diagram 2:16. Snusar i någon omfattning (snusar vid fest, ibland eller varje dag eller nästan varje dag). Jämförelse med rikssnittet. Per kön årskurs 9. årskurs 9 1% 5% Lilla Edet årskurs 9 11% 17% Rikssnittet 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ungdomar som aldrig har snusat 75% av högstadieungdomarna i Lilla Edet anger att de aldrig har snusat (se diagram 2:13). Främst är det tjejer som aldrig har snusat (se diagram 2:17). Diagram 2:17. Har aldrig snusat. Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 68% 77% 80% 71% 78% Samtliga 75% 60% 65% 70% 75% 80% 85% Ungdomar som har provat att snusa 19% av ungdomarna anger att de bara har provat att snusa (se diagram 2:13). Det är främst ungdomar i årskurs 9 som har provat att snusa (se diagram 2:18). Det är främst ungdomar i årskurs 9 som har provat att snusa (men inte snusar regelbundet). 26

27 Diagram 2:18. Har bara provat att snusa. Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 15% 15% 25% 16% 21% Samtliga 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hur ungdomarna får tag på snus Av de ungdomar som snusar i någon omfattning (snusar vid fest, bara ibland eller varje dag eller nästan varje dag) så är det lika vanligt att de får tag på snuset genom att bli bjudna av kompisar (32%) som att någon myndig person köper ut (32%). 16% anger att de får tag på snuset genom att köpa själva, se diagram 2:19. Observera att detta endast rör sig om en grupp på 19 personer, så resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Hur ungdomarna främst får tag på snus: Blir bjuden av kompisar (32%) Från myndig person som köper ut (32%) Köper snus själv (16%) Diagram 2:19. Hur de som snusar i någon omfattning (snusar vid fest, snusar ibland eller snusar varje dag eller nästan varje dag) får tag på snuset. Köper själv 16% Köper av kompisar 5% Blir bjuden av kompisar 32% Från mina föräldrar (med lov) 5% Från annan myndig person som köper ut 32% På annat sätt 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De ungdomar som snusar får tag på snuset på samma sätt som de ungdomar som röker får tag på cigaretterna, med undantag för att det är en högre andel ungdomar som snusar som anger att de köper snuset själva (se diagram 2:12 och 2:19). Ungdomar som snusar och/eller röker får tag på tobaken på samma sätt, med undantag av att det är en högre andel ungdomar som snusar som uppger att de köper snuset själva. 27

28 Kapitel 3 Alkohol 28

29 Den allmänna trenden i Sverige, enligt CANs statistik, är generellt att andelen alkoholkonsumenter bland ungdomar i årskurs 9 minskar (det vill säga gruppen som dricker alkohol minskar). Men konsumtionen bland de ungdomar som dricker alkohol har ökat mer, se Skolelevers drogvanor 2007 CAN Rapport 108. Ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet följer inte mönstret ovan i årets undersökning. Den allmänna trenden är att killar får status genom att ha kontroll, vilket vi också har sett i våra tidigare genomförda undersökningar. Dock ser vi inte detta mönster för ungdomarna i Lilla Edet i årets undersökning. Här finns det beteendemönster och den norm som fanns tidigare med att det är manligt att dricka mycket kvar i Lilla Edet. ALKOHOLKONSUMENTER 47% av ungdomarna i undersökningen är alkoholkonsumenter. I högst omfattning uppger ungdomar i årskurs 9 att de är alkoholkonsumenter (60% vs snittet på 47%), se diagram 3:1. 47% av ungdomarna i högstadiet är alkoholkonsumenter. Diagram 3:1. Andel ungdomar som har svarat att de någon gång under de senaste 12 månaderna har druckit alkoholhaltiga drycker. Per samtliga ungdomar i undersökningen samt per årskurs och kön. Årskurs 7 30% Årskurs 8 48% Årskurs 9 60% 47% 46% Samtliga 47% 0% 20% 40% 60% 80% 100% För att klassificeras som alkoholkonsument i denna undersökning ska man jakande ha besvarat frågan om man under de senaste 12 månaderna har druckit någon alkoholhaltig dryck. I CANs undersökning beräknas ungdomarna vara alkoholkonsumenter eller ej utifrån den mängd eller de mängder alkohol de uppger att de dricker. 1 1 För att bli klassificerad som alkoholkonsument i CANs undersökning krävs det att vederbörande en gång om året eller mer sällan dricker antingen ett glas öl (gäller ej lättöl), 2 cl av så kallade blanddrycker, 2 cl vin eller 2 cl sprit. 29

30 I denna undersökning är klassificeringen för att vara alkoholkonsument något vidare än CANs klassificering, vilket medför att värdena i denna undersökning när det gäller dessa frågor kan ligga något högre än vad de skulle ha gjort med CANs sätt att mäta. Andelen alkoholkonsumenter för årskurs 9 i Lilla Edet ligger i linje med 2005 års undersökning. I jämförelse med CANs riksundersökning ligger ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet även i linje med rikssnittet, se diagram 3:2. Diagram 3:2. Andel ungdomar i årskurs 9 som har svarat att de någon gång under de senaste 12 månaderna har druckit alkoholhaltiga drycker. Jämförande statistik mellan Lilla Edet (2008, 2005), CAN (2007), Trollhättan (2007) och Vänersborg (2007). I tabeller har vi jämfört vad ungdomarna har svarat på frågan Har du någon gång under de senaste 12 månaderna druckit någon alkoholhaltig dryck? Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 i Lilla Edet ligger i linje med rikssnittet jämfört med CANs riksundersökning (2007). Lilla Edet % 58% Lilla Edet % 55% Rikssnittet CAN % 61% Trollhättan % 61% Vänersborg % 73% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I fokusgrupperna nämner ungdomarna att det är runt hälften av ungdomarna i årskurs 8 som dricker alkohol. ALKOHOLDEBUT De flesta ungdomar gör sin alkoholdebut vid 11 år eller yngre (se diagram 3:3). 36% uppger att de aldrig har druckit alkohol. Åldern för alkoholdebut skiljer sig mellan tjejer och killar. Killars debutålder har sin topp vid 11 år eller yngre medan tjejers debutålderstopp ligger vid 13 år. Liknande skillnader mellan tjejers och killars debutålder uppvisades i 2005 års undersökning. Denna definition har erhållits genom att kombinera den lägsta konsumtionsfrekvensen i frågeformuläret med den lägsta konsumtionskvantiteten för varje dryck. Alla personer som har svarat på frågan om frekvensen och kvantiteten för de drycker som ingått har klassificerats som alkoholkonsumenter eller icke konsumenter. 30

31 Diagram 3:3. Hur gammal var du när du drack alkohol för första gången? Per kön och samtliga. 33% av tjejerna och 39% av killarna har för denna fråga svarat att de aldrig har druckit alkohol. 36% av samtliga i undersökningen uppger att de aldrig har druckit alkohol. 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23% 21% 19% 15% 11 år eller yngre 12% 9% 18% 15% 17% 10% 13% 12% 4% 3% 2% 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 1% Samtliga Berusade I undersökningen kan vi se att de flesta ungdomarna har svarat att de var år när de blev berusade för första gången. Observera att redovisningen gäller samtliga högstadieungdomar. 2 Diagram 3:4. Hur gammal var du när du för första gången blev berusad? Per kön och samtliga.64% av tjejerna och 72% av killarna har för denna fråga svarat att de aldrig har blivit berusade. 68% av samtliga i undersökningen uppger att de aldrig har blivit berusade. 16% 14% 12% 10% 14% 13% 12% 12% 11% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2% 1% 3% 2% 1% 5% 4% 2% 1% 1% Samtliga 11 år eller yngre 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 2 Tre separata frågor om berusning ställs i undersökningen: dels Hur gammal var du när du första gången blev berusad?, dels Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad? och dels Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad?. 31

32 På en separat fråga svarar 12% av ungdomarna i årskurs 7, 28% av ungdomarna i årskurs 8 och 43% av ungdomarna i årskurs 9 att de har druckit så mycket alkohol att de har känt sig berusade. Jämfört med 2005 års undersökning uppger tjejerna i årskurs 9 i högre omfattning i årets undersökning att de har druckit så mycket alkohol att de har känt sig berusade (48% vs 36%), se diagram 3:5. I jämförelse med CANs riksundersökning är ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet något under rikssnittet för årskurs 9, se diagram 5:5. I CANs undersökning är det 53% av tjejerna i årskurs 9 och 46% av killarna i årskurs 9 som uppger att har druckit så mycket alkohol att de har känt sig berusade. Diagram 3:5. Andel ungdomar i årskurs 9 som har svarat att de någon gång har druckit så mycket alkohol att de har upplevt sig vara berusade. Jämförande statistik mellan Lilla Edet (2008, 2005, 2002), CAN (2007), Trollhättan (2007) och Vänersborg (2007). Lilla Edet % 48% Lilla Edet % 35% Lilla Edet % 73% Rikssnittet CAN % 46% Trollhättan % 34% Vänersborg % 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% HUR OFTA DRICKER UNGDOMAR ALKOHOL? Ser man till hur ofta ungdomarna dricker alkoholhaltiga drycker uppger närmare hälften (49%) av ungdomarna i undersökningen att de aldrig dricker, 31% uppger att de dricker sällan eller att de har testat en gång och 21% uppger att de dricker några gånger i månaden eller oftare, se diagram 3:6. 32

33 Diagram 3:6. Hur ofta dricker du alkoholhaltiga drycker? Per samtliga ungdomar i undersökningen. Dagligen Några gånger i veckan En gång i veckan 1% 1% 3% 21% Någon gång i månaden Sällan Har testat en gång 14% 17% 17% 31% Aldrig 49% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De som i hög omfattning uppger att de dricker någon gång i månaden eller oftare är ungdomar i årskurs 9, se diagram 3:7. Diagram 3:7. Andel ungdomar som dricker någon gång i månaden eller oftare. Per kön och årskurs. er i årskurs 8 och tjejer och killar i årskurs 9 uppger i hög omfattning att de dricker alkohol någon gång i månaden eller oftare. Årskurs 7 8% Årskurs 8 23% Årskurs 9 31% 24% 18% Samtliga 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ovanstående data stämmer ganska väl överens med den gängse bilden i fokusgrupperna, där flera av ungdomarna beskrev en generell bild av att man dricker någon gång i månaden eller oftare. Jämförelse med 2005 års undersökning I jämförelse med 2005 års undersökning uppger något fler killar i årskurs 9 i årets undersökning att de aldrig dricker alkohol (42% år 2008 vs 35% år 2005). I årets undersökning är det fler bland 33

34 ungdomarna i årskurs 9 som uppger att de dricker alkohol någon gång i månaden jämfört med 2005 års undersökning, se tabell 3:1. Tabell 3:1. Hur ofta dricker du alkoholhaltiga drycker. Per årskurs 9 och kön. Jämförande statistik mellan årets undersökning i Lilla Edet (2008) och 2005 års undersökning. Lilla Edet 2008 Lilla Edet 2005 er år 9 Killar år 9 er år 9 Killar år 9 Aldrig 30% 42% 30% 35% +7 Har testat en 11% 8% 16% 14% gång -5-6 Sällan 27% 19% 31% 26% -4-7 Någon gång i 28% 24% 20% 18% månaden En gång i 4% 4% 3% 6% veckan +1-2 Några gånger i veckan / dagligen --- 3% % Druckit under de senaste 7 dagarna 18% av ungdomarna i högstadiet uppger att de har druckit alkohol under de senaste 7 dagarna. Ungdomarna i årskurs 9 uppger i högst omfattning att de har druckit alkohol under de senaste 7 dagarna, se diagram 3:8. Diagram 3:8. Andel ungdomar som har druckit alkohol under de senaste 7 dagarna. Per årskurs och kön. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 9% 19% 27% 14% 23% Samtliga 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 34

35 Ser vi till vad ungdomarna uppger att de har druckit under de senaste 7 dagarna uppger de i högst omfattning att de har druckit sprit och starköl, se diagram 3:9. Diagram 3:9. Andel ungdomar som under de senaste 7 dagarna har druckit alkohol. Per de ungdomar som uppgett att de har druckit alkohol de senaste 7dagarna. Flera svar har varit möjliga att ange för denna fråga. Ja, folköl 16% Ja, starköl 23% Ja, alkoläsk 15% Ja, vin 7% Ja, sprit 27% Ja, starkcider 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Hur ofta dricker ungdomarna sig berusade? Majoriteten, 69% av ungdomarna i högstadiet uppger att de aldrig dricker så mycket alkohol att de känner sig berusade och 13% uppger att de gör det någon gång i månaden eller oftare, se diagram 3: I undersökningen ställs frågan om ungdomarna varit berusade på olika sätt: dels Har du någon gång druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad?, dels Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig berusad? och dels Hur gammal var du när du första gången blev berusad?. 35

36 Diagram 3:10. Hur ofta ungdomarna i Lilla Edet dricker så mycket alkohol att de känner sig berusade. Per samtliga ungdomar i undersökningen. Någon gång i veckan 2% Ett par gånger i månaden 4% 13% Någon gång i månaden 7% Några gånger per år 4% Sällan 14% Aldrig 69% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ser vi till gruppen som uppger att de dricker alkohol att de känner sig berusade någon gång i månaden eller oftare så uppger främst ungdomarna i årskurs 9 att de gör detta i hög omfattning, se diagram 3:11. Diagram 3:11. De ungdomar i Lilla Edet som dricker så mycket alkohol att de känner sig berusade någon gång i månaden eller oftare. Per kön och årskurs. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 9% 19% 27% 22% 28% Samtliga 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Var ungdomar dricker någonstans Ungdomarna i fokusgrupperna berättar att man umgås i olika gäng. I vissa gäng förekommer alkohol, i andra inte. De ungdomar som dricker beskriver att man träffas hemma och dricker där. Man dricker framförallt det man får tag på. För att inte föräldrarna ska märka att man dricker sover man ofta över hos någon kompis. 36

37 VARFÖR DRICKER UNGDOMARNA ALKOHOL? Enligt ungdomarna i fokusgrupperna är en stor anledning till att ungdomar dricker alkohol grupptryck och att man vill vara cool. Att dricka alkohol utgör enligt ungdomarna i fokusgrupperna varken någon statushöjare eller statussänkare. Däremot, menar ungdomarna, att om man dricker alkohol tar det bort nördstämpeln. Samtliga ungdomar i fokusgrupperna nämner att det är vanligt att ungdomar i deras ålder dricker alkohol. Ett flertal ungdomar nämnde att man måste vara stark för att stå emot och inte dricka alkohol och att de tyckte att personer som står på sig och som inte dricker för att alla andra gör det är starka. Ungdomarna nämner också att de flesta ungdomar dricker då det inte finns något annat att göra. Det finns inte några andra aktiviteter som man kan säga att man ska göra istället för att träffa kompisarna och dricka. Utan det vanliga är att man träffas hos varandra. Man träffas ofta på helgerna och dricker. Man dricker för att det inte finns något annat att göra. Några av ungdomarna i fokusgrupperna resonerade kring att man vill testa att dricka alkohol. MÄNGDEN ALKOHOL Ungdomar i årskurs 7 uppger i högre grad än övriga årskurser att de inte dricker alkohol, se tabell 3:2. 10% av ungdomarna i årskurs 7, 25% av ungdomarna i årskurs 8 och 41% av ungdomarna i årskurs 9 uppger att de dricker tre till fyra glas eller mer en typisk dag då de dricker alkohol, se tabell 3:2. Det är inte någon skillnad mellan tjejers och killars drickande av stora kvantiteter alkohol. Det är inte någon skillnad mellan tjejers och killars drickande av stora kvantiteter alkohol. 37

38 Tabell 3:2. Mängden dryck ungdomar dricker en typisk dag då de dricker alkohol. Per årskurs. Glas innebär ölglas, vinglas, drinkglas eller snapsglas. Flaskor med starköl, starkcider, mellancider och folköl beräknas som ett glas och burkar beräknas som 1 ½ glas. Årskurs 7 Årskurs 8 Årskurs 9 Dricker inte alkohol 70% 52% 38% Ett till två glas 20% 24% 21% Tre till fyra glas 3% 8% 12% Fem till sju glas 6% 7% 17% Åtta eller fler glas 1% 9% 12% Konsumtion av stora kvantiteter Andelen ungdomar i årskurs 9 som dricker fem till sju glas eller mer har ökat i jämförelse med 2005 års undersökning, se tabell 3.3. Tabell 3:3. Mängden dryck ungdomar dricker en typisk dag då de dricker alkohol. Per årskurs 9. Jämförelse mellan 2008 och 2005 års undersökning i Lilla Edet. Glas innebär ölglas, vinglas, drinkglas eller snapsglas. Flaskor med starköl, starkcider, mellancider och folköl beräknas som ett glas och burkar beräknas som 1 ½ glas. Andelen ungdomar i årskurs 9 som dricker fem till sju glas eller mer har ökat i jämförelse med 2005 års undersökning. Årskurs 9 Lilla Edet 2008 Lilla Edet 2005 Dricker inte alkohol 38% % Ett till två glas 21% -1 22% Tre till fyra glas 12% +1 11% Fem till sju glas 17% +5 12% Åtta eller fler glas 12% +8 4% Intensivkonsumtion I CANs undersökning nämns ungdomars konsumtion av alkohol bland annat i måttet intensivkonsumtion av alkohol, vilket enligt CAN innebär att ungdomar dricker alkohol motsvarande minst en halv halvflaska sprit eller en hel flaska vin eller 4 burkar starköl eller samma mängd blanddrycker (t ex cider och alkoläsk) eller 6 burkar folköl vid samma tillfälle korsat med att ungdomarna dricker någon gång i månaden eller oftare. Utformningen av frågorna angående alkohol i Lilla Edets enkät stämmer inte tillfullo överens med CANs frågebatteri, vilket medför att en direkt jämförelse inte kan göras gällande intensivkonsumtion. I diagram 3:12 presenteras de i Lilla Edets undersökning som dricker i intervallet fem till sju glas till åtta eller fler glas (rödfärgade celler i tabellerna 3:2 3:3) samt dricker någon gång i månaden eller oftare. I högst procentuell omfattning är ungdomar i årskurs 9 intensivkonsumenter, se diagram 3:12. 38

39 Diagram 3:12. Intensivkonsumtion av alkohol. Per årskurs och kön. Årskurs 7 6% Årskurs 8 18% Årskurs 9 28% 21% 20% Samtliga 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% I jämförelse med 2005 års undersökning har en ökning av andelen intensivkonsumenter bland ungdomarna i årskurs 9 skett, se diagram 3:13. I jämförelse med CANs riksundersökning ligger tjejer i årskurs 9 i Lilla Edet runt rikssnittet (26% vs 23%) och killar i årskurs 9 över rikssnittet (31% vs 23%), se diagram 3:13. Ungdomarna i årskurs 9 i Lilla Edet uppger även i högre omfattning att de är intensivkonsumenter i jämförelse med Trollhättan och Vänersborg. När det gäller intensivkonsumtion ligger tjejer i årskurs 9 runt rikssnittet och killar i årskurs 9 ligger över rikssnittet. Diagram 3:13. Intensivkonsumtion av alkohol. Per årskurs 9 och kön. Jämförande statistik mellan Lilla Edet (2008, 2005, 2002), CAN (2007), Trollhättan (2007) och Vänersborg (2007). Lilla Edet % 31% Lilla Edet % 10% Lilla Edet % 43% Rikssnittet CAN % 23% Trollhättan % 13% Vänersborg % 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 39

40 När dricker man för ofta och för mycket? Enligt flertalet ungdomar i fokusgrupperna dricker man för ofta om man dricker flera gånger per helg. Några av killarna nämner att man dricker för ofta om det går ut över skolarbetet. Någon av ungdomarna i fokusgrupperna nämner när man blir redlös, då har man druckit för mycket. VAD DRICKER UNGDOMARNA? Det som flest ungdomar uppger att de dricker är i fallande ordning folköl/mellancider (31%), starkcider/alkoläsk (29%) och starköl (21%), se diagram 3:14. Det flest ungdomar uppger att de dricker är: folköl/mellancider starkcider/alkoläskl starköl Diagram 3:14. Vad dricker du oftast när du dricker alkohol? Per samtliga ungdomar i undersökningen som dricker alkohol. Hembränt 3% Vin 3% Starksprit 13% Starköl 21% Starkcider/alkoläsk 29% Folköl/mellancider 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% I fokusgrupperna resonerade de flesta ungdomarna att ungdomar dricker det som är lättast att få tag på. Men det som är lättast och billigast att få tag på är dock sprit. Något motsägelsefullt säger ungdomar att det killar framförallt dricker är öl och tjejer dricker oftast cider, något som stämmer överens med diagrammen nedan. Några av ungdomarna i fokusgrupperna menade att sprit är billigare än öl och att många ungdomar kombinerar att dricka sprit och folköl. Ungdomar i årskurs 7 dricker i hög omfattning folköl/mellancider när de dricker alkohol, se diagram 3:15 3:17. 40

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2.

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaksvanor i Vänersborgs kommun. Version 2. Maj 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd av Splitvision

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika- och tobaksvanor i Lilla Edets kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika- och tobaksvanor i Lilla Edets kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika- och tobaksvanor i Lilla Edets kommun December 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsorådet i Lilla

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning 2019

Drogvaneundersökning 2019 Sjuttonde året i rad (3-19). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 28 januari Hedenskolan,

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2012/2013 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2013-07-16 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Sextonde året i rad (3-18). Genomförs på vårterminen årligen i åk 7-9 i kommunens tre högstadieskolor. Samma enkät görs i ca 15 kommuner i år. Drogvaneundersökning Genomfördes 5

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad

Malmöelevers levnadsvanor 2009 Hyllie, Malmö stad Copyright GfK Sverige AB, Lund 2 Innehållet är skyddat enligt Lagen om upphovsrätt 196:729 och får inte utan GfK Sverige AB:s medgivande reproduceras eller spridas i någon form, lagras i elektroniska media,

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 18 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 18, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I: TOBAK...

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år)

Kommun: Genomförande. -Sjunde gången - Årligen från och med år 2008 (ej samma elever udda och jämna år) Kommun: Genomförande -Sjunde gången - Årligen från och med år 28 (ej samma elever udda och jämna år) - Webbenkät i skolår 7 och 2 på gymnasiet - År 9 pappersenkät och färre frågor pga. andra undersökningar

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning År 2, Gymnasiet Drogvaneundersökning, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... 6 DEL

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning 2018

Drogvaneundersökning 2018 Drogvaneundersökning 18 Genomfördes digitalt på högstadiet i Mogaskolan den 5 februari 18. Utomstående funktionärer. Eleverna var inte förberedda. 288 av totalt 334 elever deltog i enkäten (externt bortfall

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Jämtland Härjedalen. Foto: Jabiru/Mostphotos

Skolelevers drogvanor 2015 Jämtland Härjedalen. Foto: Jabiru/Mostphotos Foto: Jabiru/Mostphotos 1 Bakgrund Enkäten Skolelevers drogvanor genomförs varje år av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) på ett riksrepresentativt urval i årskurs 9 samt gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-06 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2. INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Resultat från drogvaneenkäten(can) i åk 9, 2016

Resultat från drogvaneenkäten(can) i åk 9, 2016 Resultat från drogvaneenkäten(can) i åk 9, 2016 Först presenteras resultat som publicerades sommaren 2016. Kompletterande resultat på vissa hälsofrågor har lagts till sist i dokumentet, i december 2016.

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Drogvaneundersökning Ånge kommun

Drogvaneundersökning Ånge kommun Drogvaneundersökning 217 Ånge kommun Drogvaneundersökningen i Ånge Görs årligen på högstadiet i Ånge kommun sedan 215. Drogvaneundersökningen genomfördes i år på webben (tidigare pappersenkät) Samma enkät

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN

UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 2007 FÄLTARNA I OSKARSHAMN UNDERSÖKNING AV GYMNASIEELEVERS DROGVANOR I ÅR 2 OSKARSHAMN 27 FÄLTARNA I OSKARSHAMN Redovisning gymnasieenkäten 27... 3 Inledning/Bakgrund... 3 Samfattning... 4 Resultat... 5 2 Redovisning gymnasieenkäten

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet

Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Sammanställning av drogvaneenkät för gymnasiet Härjedalens kommun läsåret 2017/2018 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2018-08-08 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 1. Inledning... 2 2. Tobaksvanor... 3 4. Alkoholvanor...

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

Bilaga 1, Fyra grupper Vallentuna - kommunen med ungdomar i fokus, 2011 Resultat från Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, år 8 och år 2 på

Bilaga 1, Fyra grupper Vallentuna - kommunen med ungdomar i fokus, 2011 Resultat från Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, år 8 och år 2 på Bilaga 1, Fyra grupper Vallentuna - kommunen med ungdomar i fokus, 2011 Resultat från Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, år 8 och år 2 på gymnasiet Bilaga 1 Fyra grupper Fyra grupper För att

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Sammanfattning och kommentar

Sammanfattning och kommentar Sammanfattning och kommentar De data som redovisats här har publicerats tidigare i samband med respektive års ordinarie studier i nian (görs varje år) och sexan (vartannat), men då inte analyserats eller

Läs mer

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING

Personligt 2008 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING Personligt 28 PITEÅ SVAR PÅ ENKÄTUNDERSÖKNING PERSONLIGT 28 Innehåll INLEDNING ALLMÄNT HÄLSA HUR MÅR DE UNGA? OM SKOLAN LAG OCH RÄTT TOBAK, ALKOHOL OCH DROGER INFLYTANDE FORTSATT ARBETE MED PERSONLIGT

Läs mer

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet med olika drogvanor, 2018

Andel (%) flickor och pojkar i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet med olika drogvanor, 2018 Regionstyrelseförvaltningen 18-7-4 Cora Juniwik, Veronica Hermann, Delresultat från drogvaneenkäten (CAN, Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning) i årskurs 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet

Läs mer

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent

Grundskolan Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent Grundskolan 2008 Norsjöskolan år 9 Kille Tjej Totalt Andel procent 46 54 100 Hur trivs du i skolan? Mycket bra 12,0 24,1 18,4 Bra 56,0 48,3 51,9 Varken eller 28,0 27,6 27,8 Dåligt 4,0 0,0 1,9 Mycket dåligt

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Livsstilsstudien rapport

Livsstilsstudien rapport Livsstilsstudien 14 - rapport Undersökningen Livsstilsstudien har genomförts i Danderyds kommun vartannat sedan 4. Enkäten har genomförts även i andra kommuner i Stockholms län, då under namnet Stockholmsenkäten.

Läs mer

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet

Drogvanenkät vt-2006 Kalmar kommun högstadiet Drogvanenkät vt-26 Kalmar kommun högstadiet Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län beslutat att genomföra en undersökning om grundskolelevers

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning vt 2012

Drogvaneundersökning vt 2012 Drogvaneundersökning vt 2012 DVE Åre 2012 Årskurs grupp Översikt Totalt antal svar 172 Filter Vilken klass går du i? är lika med Årskurs 9 Resulterande svar 73 Gruppera efter fråga nej Är du kille eller

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Splitvision. Juni 2005 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) GRs effektstudie 2005 Rapport gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003 Juni 2005 Undersökningen är genomförd av

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Drogvaneundersökning 2016

Drogvaneundersökning 2016 Drogvaneundersökning Genomfördes i Gullhögskolan och i Sundlergymnasiet den 29 augusti 216 Totalt deltog 47 av 447 elever (bortfall 9 %) Årskurs 7: 2 av 1 elever (bortfall 7 %) Årskurs 8: 6 av 1 elever

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Svenska elevers drogvanor

Svenska elevers drogvanor Svenska elevers drogvanor Siri Thor; siri.thor@can.se Trender, problem och självskattad hälsa. Trender i ANT i Sverige Jämförelse med ungdomar i Europa Självrapporterade alkoholrelaterade problem Tillgänglighet

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016

Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun. Resultat Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Drogvaneundersökning bland elever i år 2 på Tyresö gymnasium Tyresö kommun Resultat 2004-2016 Drogvaneundersökning i år 2, Tyresö kommun 2016 Svarsfrekvens: 2004: 83 % (354 svar) 2011: 78% (248 svar) 2005:

Läs mer