Tabeller och figurer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabeller och figurer"

Transkript

1 Tabeller och figurer till BRIS-rapporten 2008 Tabeller och figurer till BRIS-rapporten 2008

2 Innehåll Inledning 3 Tioårshistorik barnkontakter 5 Kön & ålder 5 Boende 6 Kontaktområden 6 Förövare, fysisk misshandel 8 Förövare, sexuella övergrepp 8 Hänvisningar 9 Underlag Peter Irgens Text Martin Höög Ad Kristina Schollin-Borg Riksförbundet BRIS Tel

3 BRIS dokumentation av stödkontakter Varje dag kontaktar barn och ungdomar BRIS anonymt via telefon eller mejl. I BRIS databas samlas stora mängder information med t ex uppgifter om kön och ålder och i många fall om barns boende. Här beskrivs erfarenheter och upplevelser, vuxenkontakter och myndighetsrelationer. Ur databasen kan såväl kvantitativa uppgifter, t ex antal kontakter om mobbning, som barns egna beskrivningar av hur de upplever mobbning hämtas. BRIS-rapporten beskriver barns erfarenheter med exempel, analys och reflektion kring framträdande och aktuella teman. I denna tabellbilaga kompletterar vi informationen med den siffermässiga statistiken. För att rätt förstå och använda siffror och statistik krävs vetskap om hur dessa har samlats in. Alla uppgifter som presenteras i BRIS-rapporten och i denna tabellbilaga grundar sig på berättelser från barn och ungdomar som själva valt att kontakta BRIS. De utgör alltså inget tvärsnitt eller representativt urval av Sveriges barn och ungdomar, och följaktligen ska inte heller uppgifterna användas så. BRIS kan utifrån sina siffror inte säga något om hur många barn som t ex drabbas av olika former av psykisk ohälsa. Däremot kan vi uppmärksamma förändringar över tid, vi kan berätta om barns upplevelser och behov och vi kan notera skillnader i hur pojkar och flickor eller olika åldersgrupper beskriver sin situation. Eftersom BRIS ofta får ta del av unik information från barn och ungdomar, är den samlade bilden i BRIS-rapporten angelägen för alla som intresserar sig för barns uppväxtvillkor i Sverige idag. BRIS kontakter med barn och ungdomar sker via Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlen. I slutet av 2007 startade även en försöksperiod med BRIS-chatten, och de drygt 50 chattar som hanns med räknas in i de totalt kontakter som dokumentationen för 2007 omfattar. Varje samtal eller mejl utgör en unik kontakt, och eftersom barn kan kontakta BRIS flera gånger gäller det totala antalet kontakter antagligen inte lika många barn. Genomgående dokumenteras de uppgifter som kommer fram i samtalet eller mejlet men BRIS frågar inte efter uppgifter om det inte är relevant utifrån de frågor barnet vill ta upp. Det innebär att uppgifter om t ex ålder och boende inte alltid finns med. Vid varje figur finns ett n-värde som anger hur många kontakter uppgifterna grundar sig på. Utöver de dokumenterade kontakterna har BRIS varje år ett stort antal kortare kontakter, framförallt via telefon, som rymmer för lite information för att dokumenteras djupare. Dessa uppringningar kan vara helt tysta eller utgöra mycket korta samtal av informations- eller testkaraktär.

4 4

5 Tioårshistorik barnkontakter Antal dokumenterade barnkontakter via telefon och mejl under den senaste tioårsperioden. BRIS började dokumentera mejlväxling med barn år 2000, och under 2001 startade BRIS-mejlen som en egen del av stödverksamheten. Antalet kontakter har under de senaste åren endast skiftat marginellt, däremot har andelen mejl ökat och har under de senaste två åren utgjort 46 % av kontakterna. I 2007 års statistik ingår även 53 st kontakter via den chatt som i slutet av året påbörjade sin testperiod i begränsad omfattning. Figur 1 Stödjande, dokumenterade barnkontakter År Barnens Hjälptelefon BRIS-mejlen Kön & ålder Figuren visar vilken andel av samtliga barnkontakter som respektive åldersgrupp utgör, och hur dessa fördelas på flickor och pojkar. Som tydligt framgår är flickor i stor majoritet bland dem som kontaktar BRIS och utgör 79 % av alla kontakter. Ser man enbart till BRIS-mejlen är flickornas andel 88 %. Medelåldern är i princip densamma för pojkar och flickor, sammantaget 14,1 år. Närmare hälften av alla kontakter tas av åringar. Figur 2 Könsuppdelad åldersfördelning 20 % År < >18 n tot = Pojkar; n = Flickor; n =

6 Boende I hälften av kontakterna får BRIS uppgift om barns boende. I Barnens Hjälptelefon där det finns möjlighet att ställa frågor framkommer uppgift om boendet i sju av tio samtal, medan endast vart fjärde mejl ger uppgift om detta. Boendemönstret är sig mycket likt sedan föregående år. Figur 3 Barnens boende Boende Andel av barnkontakterna Kärnfamilj 56% Ensamstående mor 14% Delat boende 7,5% Styvfamilj 6,1% Ensamstående far 5,5% Eget boende 3,2% Familje- (foster-) hem 3,1% Behandlingshem eller motsv. 1,9% Annat 2,6% n = Kontaktområden Varje samtal och mejl dokumenteras utifrån de områden som barnet väljer att ta upp. Inte sällan handlar varje samtal/mejl om flera områden t ex såväl familjekonflikter och missbruk som ensamhet och livsfrågor. Tabell 1, på nästa sida, visar hur stor andel av alla kontakter som handlat om respektive område och även hur stor andel av samtal/mejl respektive kontakter om pojkar/flickor som dokumenterats på det området. Eftersom en barnkontakt alltså oftast ger markörer på flera områden blir totalsiffran i varje spalt större än 100 %. Till exempel svarar tabellen på frågor som: Hur stor del av alla kontakter handlar (bland annat) om sorg? Hur vanligt är ämnet ensamhet i kontakter om flickor? Sammanställningen visar t ex också att psykisk ohälsa oftare berörs i mejlkontakter, medan ämnen som mobbning, misshandel och övergrepp är vanligare i telefon. (Se även BRIS-rapporten s 7 för fler kommentarer)

7 Tabell 1 De 32 vanligaste kontaktområdena Område Andel av alla Barnkontakter 2007 Antal Andel av Mejl Andel av Samtal Andel av kontakter om Pojkar Andel av kontakter om Flickor Familjekonflikter 21% % 20% 16% 22% Kamratrelationer 19% % 17% 13% 21% Kärleksrelationer 15% % 14% 13% 16% Ensamhet 14% % 14% 12% 15% Mobbning 14% ,7% 18% 21% 12% Annan 1 psykisk ohälsa 12% % 8,7% 9,3% 13% Existensiella/livsfrågor 9,9% % 8,6% 8,5% 10% Självmord/ självmordstankar 9,3% % 5,7% 6,3% 10% Självdestruktivitet 9,1% % 5,8% 3,8% 10% Identitetsfrågor 8,1% ,5% 6,9% 6,9% 8,4% Sorg 7,8% ,0% 7,7% 5,4% 8,5% Fysisk misshandel 7,5% ,9% 9,0% 10% 6,9% Skolproblem 7,5% ,1% 7,8% 7,8% 7,5% Kropp/utseende 7,0% ,7% 5,5% 6,0% 7,2% Boende 6,6% ,8% 7,3% 5,3% 6,9% Sexualitet 6,4% ,2% 7,4% 9,0% 5,7% Sexuella övergrepp/ ofredanden 6,2% ,5% 8,4% 5,1% 6,5% Stress 5,2% ,1% 4,5% 3,5% 5,7% Missbruk i familjen 4,6% 975 3,8% 5,2% 4,2% 4,7% Skilsmässoproblem 4,3% 927 4,6% 4,1% 3,7% 4,5% Ätstörningar 4,0% 864 5,4% 2,9% 0,9% 4,9% Könsutveckling 4,0% 846 3,6% 4,3% 5,4% 3,6% Psykisk misshandel 3,9% 824 3,5% 4,2% 3,9% 3,9% Fysisk ohälsa 3,2% 687 3,1% 3,3% 3,2% 3,2% Barnets missbruk 2,9% 620 2,0% 3,7% 2,9% 2,9% Vanvård/Omsorgssvikt 2,8% 600 2,3% 3,2% 2,4% 2,9% Fysisk/Psykisk ohälsa 2,6% 552 2,4% 2,7% 2,0% 2,7% Graviditet 2,4% 513 1,3% 3,3% 0,9% 2,8% Myndighetsproblem 2,1% 459 1,4% 2,7% 1,7% 2,3% Om BRIS 2,0% 434 2,0% 2,0% 1,8% 2,1% IT-relaterat 1,7% 356 2,0% 1,4% 1,7% 1,7% Ekonomi 1,6% 343 1,3% 1,9% 1,3% 1,7% Totalt Misshandel & övergrepp* 14% % 18% 16% 14% Totalt Psykisk ohälsa** 24% % 17% 15% 27% n = * Misshandel och övergrepp summerar kontakter om Fysisk och Psykisk misshandel samt Sexuella övergrepp/ofredanden. ** Psykisk ohälsa summerar kontakter om Självmord/självmordstankar, Självdestruktivitet, Ätstörningar och Annan psykisk ohälsa. 1 Annan = annan psykisk ohälsa än Självmord/självmordstankar, Självdestruktivitet och Ätstörningar 7

8 Förövare, fysisk misshandel kontakter handlade om fysisk misshandel, och i 96 % av dessa har barnen också angett vem som är förövare. Den samlade bilden är sig ganska lik år från år. I tre av fyra fall utförs misshandeln av någon i barnets familj och i 10 % av fallen beskriver barn misshandel som sker inom skolan, vilket är en ökning jämfört med föregående års siffra på 5,7 %. I mer än två tredjedelar av samtliga fall handlar det om en manlig förövare. Figur 4 Förövare vid barnkontakter om fysisk misshandel Far Mor Båda föräldrarna Pojkvän/flickvän Styvfar Syskon Lärare/skolpersonal Annan känd jämnårig Annan känd vuxen Annan/okänd n = % Förövare, sexuella övergrepp I 93 % av de dokumenterade kontakterna om sexuella övergrepp finns förövare angiven. Jämfört med kontakter om fysisk misshandel är andelen jämnåriga förövare ungefär densamma, här 21 %, medan förövare inom familjen är lägre, 53 %. Med undantag av andelen kvinnliga förövare som har minskat något jämfört med föregående år, har inga stora förändringar skett över tid. Figur 5 Förövare vid barnkontakter om sexuella övergrepp/ ofredanden Far Styvfar Mor Pojkvän Lärare/skolpersonal Syskon Annan i familjen Annan känd jämnårig Annan känd vuxen Annan/okänd n = % 8

9 Hänvisningar En del av syftet med BRIS stödjande kontakter är att informera barn och ungdomar om var de kan få hjälp och stöd från samhällets olika instanser. I samtal och mejlsvar försöker vi därför hänvisa till dessa, och i samtal dokumenteras detta som en hänvisning endast i de fall barnet accepterar förslaget och avser ta en sådan kontakt. I mejlen kan vi föreslå, men vet inte hur barnet ställer sig till den möjligheten. Dokumentationen visar att andelen hänvisningar i telefonen är betydligt färre än våra förslag i mejlen, vilket blir särskilt tydligt vid hänvisningar till skolhälsovården och ungdomsmottagningar. Detta kan vara ett uttryck för att barnen utifrån sina erfarenheter av tillgänglighet eller tidigare bemötande hyser tveksamhet till att ta sådana kontakter, men den typen av direkt återkoppling kan vi få endast i telefonen. BRIS erfarenheter här bekräftar att barn som kontaktar oss ofta har försökt att prata med vuxna, såväl bland familj och vänner som olika professionella, men inte upplever att de blivit bra bemötta eller förstådda (se även BRIS-rapporten s 50 för kommentarer kring detta). Andelen hänvisningar i Barnens Hjälptelefon har minskat med tio procentenheter jämfört med föregående år, och under 2007 gjordes sådana i 61 % av samtalen. Figur 6 Överenskomna (i samtal) respektive föreslagna (i mejl) vidare kontakter/ hänvisningar Vuxen inom familjen Totalt skolan varav Skolkurator/-psykolog Skolsköterska Lärare Rektor Jämnårig Ungdomsmottagning BUP/övrig Hälso- & sjukvård Socialtjänsten Polisen Annan vuxen utom familjen n tot = Andel av alla samtalskontakter med hänvisningar; n = Andel av alla mejlkontakter med hänvisningar; n =

B R I S - R A P P O R T E N

B R I S - R A P P O R T E N B R I S-RAPPORTEN - R A P P O R T E2007 N 2 0 0 7 Tabeller och figurer till BRIS-rapporten 2007 B R I S - R A P P O R T E N 2 0 0 7 2 Innehåll Barnkontakter 4 Tioårshistorik barnkontakter 4 Kön & ålder

Läs mer

rapporten 2012 tabellbilaga

rapporten 2012 tabellbilaga rapporten 2012 tabellbilaga Innehåll Varför dokumenterar och statistikför bris sina stödjande kontakter? 3 bris dokumentation 4 Stödjande och övriga kontakter 5 Kön och ålder 6 Kontaktområden 7 OMRÅDEN

Läs mer

BRIS-RAPPORTEN Tabellbilaga

BRIS-RAPPORTEN Tabellbilaga BRIS-RAPPORTEN 2010 Tabellbilaga B R I S - R A P P O R T E N 2 0 10 2 Innehåll Varför dokumenterar och statistikför BRIS sina stödjande? 3 BRIS dokumentation 4 Stödjande och övriga 5 Kanaler 6 Genomsnittsålder

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

BRIS-rapporten ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2003

BRIS-rapporten ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2003 BRIS-rapporten ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2003 Innehåll Innehåll BRIS-rapporten ungdom 1. Samtalen från barn och ungdomar...sid 03 2. BRIS.se och BRIS-mejlen...sid 06 3. Samtal från vuxna...sid

Läs mer

BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS år 2003

BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS år 2003 BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS år 2003 innehåll 2003 Innehåll BRIS-rapporten 1. Sammanfattning...4 2. Samtalen från barn och ungdomar...6 3. BRIS.se...18 4. BRIS-ombud och jourare...24 5. Barn

Läs mer

Säg bara hej så tar vi det därifrån.

Säg bara hej så tar vi det därifrån. Säg bara hej så tar vi det därifrån. Siffror från Bris stödverksamhet 2014/2015 Med barn och unga som våra uppdragsgivare I över två år har Bris stödverksamhet bemannats av utbildade kuratorer med lång

Läs mer

BRIS-rapporten. Samtal och mejl till BRIS år 2004

BRIS-rapporten. Samtal och mejl till BRIS år 2004 04 BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS år 2004 brisrapporten 2004 : innehåll Innehåll BRIS-rapporten 2004 1. Sammanfattning...5 2. Sammanlagda stödjande barnkontakter 2004...6 3. Samtalen från barn

Läs mer

tidningen BRISrapporten #1/2007 Barn i utsatthet Psykisk ohälsa Barns sorg

tidningen BRISrapporten #1/2007 Barn i utsatthet Psykisk ohälsa Barns sorg tidningen BRISrapporten 2007 Barn i utsatthet Psykisk ohälsa Barns sorg #1/2007 Barnens Hjälptelefon: 0200-230 230 BRIS Vuxentelefon om barn: 077-150 50 50 BRIS-mejlen: www.bris.se www.bris.se BRIS kanslier

Läs mer

BRIS remissyttrande över förslag till nationellt program för suicidprevention S2006/10114/FH

BRIS remissyttrande över förslag till nationellt program för suicidprevention S2006/10114/FH Riksförbundet BRIS YTTRANDE Karlavägen 121 2007-05-11 115 26 Stockholm Tel: 08-59 88 88 00 Fax: 08-59 88 88 01 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa 103 33 Stockholm BRIS remissyttrande över förslag

Läs mer

rapporten 2010 Låt barnen komma till tals! Och ta dem på allvar! Om myndighetskontakter, skola, psykisk ohälsa och pojkar

rapporten 2010 Låt barnen komma till tals! Och ta dem på allvar! Om myndighetskontakter, skola, psykisk ohälsa och pojkar rapporten 2010 Låt barnen komma till tals! Och ta dem på allvar! 2010 Om myndighets, skola, psykisk ohälsa och pojkar BRIS Kanslier BRIS Karlavägen 121 115 26 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888

Läs mer

rapporten 2011 BRIS 40 år - tema fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och myndigheters agerande.

rapporten 2011 BRIS 40 år - tema fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och myndigheters agerande. rapporten 2011 BRIS 40 år - tema fysiskt och psykiskt våld, 2011 sexuella övergrepp och myndigheters agerande. BRIS-mejlen och BRIS-chatten BRIS-mejlen ger personligt svar inom några dagar. På Diskussionforum

Läs mer

BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS 2005

BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS 2005 BRIS-rapporten utkommer även som BRIS-tidningen nr. 1-2006. 05 BRIS-rapporten Samtal och mejl till BRIS 2005 brisrapporten 2005 : innehåll Innehåll BRIS-rapporten 1. Sammanfattning... 5 2005 2. Barnkontakter

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mejl till BRIS

Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mejl till BRIS Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mejl till BRIS INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Metod 4 Resultat 5 1) Kärleks- och kamratrelationer 5 2) Kränkningar och

Läs mer

Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mejl till BRIS

Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mejl till BRIS Vad berättar barn om Internet, IT och mobiltelefoner? En studie av samtal och mejl till BRIS Innehåll Bakgrund och sammanfattning...3 Metod...4 Resultat...4 1) Kärleks- och kamratrelationer...5 2) Kränkningar

Läs mer

RAPPORTEN SAMTAL OCH MEJL TILL BRIS ÅR 2002

RAPPORTEN SAMTAL OCH MEJL TILL BRIS ÅR 2002 RAPPORTEN SAMTAL OCH MEJL TILL BRIS ÅR 2002 INNEHÅLL 01 SAMMANFATTNING SIDAN 04 02 BRIS OCH OMVÄRLDEN SIDAN 07 03 SAMTALEN FRÅN BARN OCH UNGDOMAR SIDAN 10 Statistikförda samtal 11 Kön, ålder & boende 11

Läs mer

Allt fler barn mår dåligt

Allt fler barn mår dåligt BRIS ÅRSRAPPORT FÖR 2016 TILL BARN OCH UNGA Allt fler barn mår dåligt Hur kan vi ändra på det? #psykbryt Innehåll 01 Bris och barnen 02 Om Bris stödverksamhet 06 Psykisk ohälsa 12 Om att få hjälp Ordförklaringar

Läs mer

BRIS. Sammanlagda stödjande barnkontakter 2004

BRIS. Sammanlagda stödjande barnkontakter 2004 BRIS BRIS Barnens Rätt I Samhället bildades 1971 och är en ideell, partipolitiskt obunden organisation som bistår barn som far illa samt är ett komplement till myndigheter och en länk mellan barn, vuxna

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

BRIS BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET

BRIS BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET BRIS-rapporten Samtalen till BRIS stödtelefoner 2000 Publicerad i februari 2001 BRIS BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET Innehåll Sammanfattning 4 Fortsatt ökning av samtalen från barn och ungdomar 4 300 000 försök

Läs mer

- 2BRIB0 2S-rar09 pp p o p rten t en

- 2BRIB0 2S-rar09 pp p o p rten t en - BRIS-rapporten 2009 Barnens Hjälptelefon för dig upp till 18 år. Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 0200-230 230 BRIS Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13

Läs mer

rapport BRIS- Skilsmässor Föräldrarollen Förebyggande verksamhet Myndighetsproblem Bemötande Far- och morföräldrar #3/2008 BRIS Vuxentelefon om barn

rapport BRIS- Skilsmässor Föräldrarollen Förebyggande verksamhet Myndighetsproblem Bemötande Far- och morföräldrar #3/2008 BRIS Vuxentelefon om barn tidningen BRIS- rapport BRIS Vuxentelefon om barn 2008 Skilsmässor Föräldrarollen Förebyggande verksamhet Myndighetsproblem Bemötande Far- och morföräldrar #3/2008 Barnens Hjälptelefon: 0200-230 230 BRIS

Läs mer

otrygg, kränkt eller hotad

otrygg, kränkt eller hotad Känner du dig otrygg, kränkt eller hotad av någon du lever nära? Eller känner du någon du vill hjälpa? Våld är som genom att den skrämmer, smärtar, skadar eller kränker försöker påverka annan person att

Läs mer

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv.

Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. Det här är Bris. Ett enda samtal kan förändra ett barns liv. När vuxenvärlden sviker och ingen ser eller lyssnar så finns Bris. För många barn som kontaktar oss är det första gången de vänder sig till

Läs mer

rapport Vuxenstöd 2012 tema Psykisk ohälsa

rapport Vuxenstöd 2012 tema Psykisk ohälsa rapport Vuxenstöd 2012 tema Psykisk ohälsa 80 kr sek #2/2012 bris 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Kanslier bris Box 3415 103 68 Stockholm

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1 De flesta av oss har en tendens att

Läs mer

Barnen, bris och it. Ungas vardag online sammanställning och analys av BRIS kontakter #1/2008

Barnen, bris och it. Ungas vardag online sammanställning och analys av BRIS kontakter #1/2008 Barnen, bris och it 2011 Ungas vardag online sammanställning och analys av BRIS kontakter #1/2008 bris Kanslier bris Sveavägen 38 Box 3415 103 68 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post:

Läs mer

BRIS-rapporten Ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2005

BRIS-rapporten Ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2005 05 BRIS-rapporten Ungdom Samtal och mejl till BRIS år 2005 BRIS-rapporten ungdom, 2005 För att skydda barnets anonymitet är alla barncitat något omgjorda. Personer på bilderna har ingen anknytning till

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Jag. om brott, stöd och hjälp. INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Jag. om brott, stöd och hjälp.  INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Jag vill veta om brott, stöd och hjälp INFORMATION FRÅN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP

VAD GÖR JAG. Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP VAD GÖR JAG Om jag tror att ett BARN blivit MISSHANDLAT eller UTSATT FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP Barnahus i Dalarna kring barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn 1(5) mars 2011 De flesta av oss har en

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet

Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Beroendedagen 4 dec 2012 Maria Boustedt Hedvall Socialstyrelsen/Socialdepartementet Våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Länge en sparsamt belyst fråga! Men uppmärksammad i: - Att ta ansvar

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

Vi på Herrhagsskolan har en plan för att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan.

Vi på Herrhagsskolan har en plan för att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Vi på Herrhagsskolan har en plan för att alla elever ska må bra och känna sig trygga i skolan. Herrhagsskolan 16/17 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vad handlar vår plan om? Den handlar

Läs mer

Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling Buskhyttans skola lå 16/17 Vad handlar vår plan om? Den handlar om att alla barn på vår skola ska ha det bra och känna sig trygga. Vår plan talar

Läs mer

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL?

FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? FÅR JAG GIFTA MIG MED VEM JAG VILL? KÄNNER DU IGEN DIG? ÄR DU OROLIG ATT DU...... inte får gifta dig med vem du vill?... inte får vara kär i någon av samma kön?... inte kan skilja dig om du redan är gift?

Läs mer

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016

Stödlinjens tertialrapport 1 januari 30 april 2016 Stödlinjens tertialrapport 1 januari 3 april 1 Sammanfattning Under perioden 1/1-3/4 kontaktades Stödlinjen av totalt 981 personer, varav 69 via telefonsamtal (62%), 254 via chattar (26%) och 118 via e-

Läs mer

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014

Lyft ungas hälsa. Program för hälso- och sjukvård för barn och unga. Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 Lyft ungas hälsa Program för hälso- och sjukvård för barn och unga Folkpartiet Liberalerna i Västra Götaland Mandatperioden 2011-2014 2 Hälsan grundläggs tidigt i barnaåren. De förhållanden som råder under

Läs mer

Rapport - Uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling FSKF

Rapport - Uppföljning av diskriminering eller annan kränkande behandling FSKF SIGNERAD 2015-09-01 Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2015-09-18 Vår referens Mats Ahlin Planeringssekreterare mats.ahlin@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - Uppföljning av diskriminering eller

Läs mer

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa.

En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. bris.se 1 Redaktör: Charlotte Ljunggren Art director: Marie Landelius/Landelius design Illustratör: Mia Valgren/Darling management Tryck: Digaloo Var och

Läs mer

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila

Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Tecken pfi att barn och ungdomar far /Ila Ett viktigt steg för att färre barn och ungdomar ska utsättas för misshandel, sexuella övergrepp och omsorgssvikt är att vi upptäcker de som är utsatta. Det handlar

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

bris Vuxentelefon om barn 0200-230 230 www.bris.se 077-150 50 50 Pg 90 15 04-1

bris Vuxentelefon om barn 0200-230 230 www.bris.se 077-150 50 50 Pg 90 15 04-1 Barnens Hjälptelefon 0200-230 230 BRIS-mejlen BRIS-chatten BRIS Forum www.bris.se BRIS Vuxentelefon om barn 077-150 50 50 Medlemskap och gåva Pg 90 15 04-1 bris Vuxentelefon om barn 2009 b r i s Karlavägen

Läs mer

Barnen, BRIS och it 2009

Barnen, BRIS och it 2009 Barnen, BRIS och it 2009 jag vill bara tacka alla underbara människor på den här hemsidan, när man loggar in hit kommer man på bättre tankar och man förstår att man inte är ensam om sina problem. det känns

Läs mer

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd

Hot och våld i nära relationer. - vägledning, stöd och skydd Svenska Hot och våld i nära relationer - vägledning, stöd och skydd Bergs kommuns vision är att ingen i kommunen utsätts för våld eller hot om våld i nära relation www.berg.se Planera för din säkerhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet

Ungdomar som är sexuellt utsatta. Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet Ungdomar som är sexuellt utsatta Gisela Priebe Dr. med.vet, leg.psykolog/psykoterapeut Lunds universitet, Linnéuniversitetet 1 Förekomst sexuell utsatthet Incidens = antal upptäckta fall per år Polisanmälda

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling POLICY Datum 2015-08-31 1(6) Franserudsskolan Birgitta Stenbratt Birgitta.stenbratt@bengtsfors.se Antagen av Rektor Plan mot kränkande behandling Reviderad 2015-09-03 2 Syfte Alla elever har samma rättigheter

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

Rektor, Hagaskolan Dals Ed LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 1 BAKGRUND Syfte Alla elever har samma rättigheter och skyldigheter flickor som pojkar och oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder

Läs mer

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention

Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Unga som begått sexuella övergrepp risk för återfall och prevention Cecilia Kjellgren universitetslektor/institutionen för socialt arbete Linnéuniversitetet Unga som begår sexuella övergrepp Ungdomar 12-17

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA Det räddar liv!

PSYKISK OHÄLSA Det räddar liv! Våga prata om PSYKISK OHÄLSA Det räddar liv! Informationsguide Vart kan du vända dig för att hjälpa dig själv eller andra? Hit kan du vända dig för att få hjälp I den här guiden finns information om vart

Läs mer

28 Missriktad. 4 Sammanfattande. 18 Tema. 32 Okända. 9 Bildcitat. 40 Medlemsnytt. 25 BRIS-akademin

28 Missriktad. 4 Sammanfattande. 18 Tema. 32 Okända. 9 Bildcitat. 40 Medlemsnytt. 25 BRIS-akademin BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Kanslier bris Box 3415 103 68 Stockholm Tel: 08-598 888 00 Fax: 08-598 888 01 E-post: info@bris.se

Läs mer

Det försummade barnet

Det försummade barnet Barn som far illa Barn som far illa Fysisk misshandel och försummelse Psykisk misshandel och försummelse Medicinsk försummelse Pedagogisk försummelse Non organic failure to thrive Sexuellt övergrepp Missbruk

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Ungdomar och sex mot ersättning - en kvalitativ studie om professionellas perspektiv och erfarenheter. Charlotta Holmström

Ungdomar och sex mot ersättning - en kvalitativ studie om professionellas perspektiv och erfarenheter. Charlotta Holmström Ungdomar och sex mot ersättning - en kvalitativ studie om professionellas perspektiv och erfarenheter Charlotta Holmström Ungdomar och sex mot ersättning Varför är frågan om unga och sex mot ersättning

Läs mer

BRIS BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET

BRIS BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET BRIS-rapporten Samtalen till BRIS stödtelefoner 1999 Publicerad i mars 2000 BRIS BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET Innehåll Sammanfattning 4 Mer barnsamtal än någonsin 4 200 000 försök att nå Barnens Hjälptelefon

Läs mer

Att bemöta barn och unga i kris och sorg Onkologisk och palliativ fysioterapi, Stockholm

Att bemöta barn och unga i kris och sorg Onkologisk och palliativ fysioterapi, Stockholm Att bemöta barn och unga i kris och sorg Onkologisk och palliativ fysioterapi, Stockholm 2017-03-14 Johanna Joneklav, kurator på Onkologiska kliniken Universitetssjukhuset i Örebro och grundare av Nära

Läs mer

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se

om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Jag vill veta om brott, stöd och hjälp www.jagvillveta.se Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det är många barn i Sverige som är med om brott. Det kan hända till exempel hemma, i skolan, på

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp)

Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp) Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Samt en plan för hur vi agerar om någon far illa (ex. sexuella övergrepp) Johannisbergs AIK Lika be JAIK lägger stor vikt i att alla

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007

Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 BARNAVERNDARSTOFA Ungdomar som placerades på behandlingshem på Island under åren 2000-2007 Deras sociala situation och deras inställning till behandlingen år 2012 HÖFÐABORG BORGARTÚNI 21 105 REYKJAVÍK

Läs mer

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen

Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Sida 1 av 5 Orosanmälan enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen Innan en orosanmälan görs är det viktig att prata med barnets vårdnadshavare om den oro man känner för barnet. Vårdnadshavaren ska få information

Läs mer

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld

Basutbildning våld i nära relation. Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Basutbildning våld i nära relation Barn som har bevittnat våld Barn som har utsatts för våld Ann Dahl Lisa Petersson När våld är vardag 10 % av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa

rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa rapporten 2012 t e m a Psykisk ohälsa BRIS 116 111 för dig upp till 18 år Måndag till fredag: kl 15-21 Lördag, söndag och helgdag: kl 15-18 bris Vuxentelefon om barn Måndag till fredag: kl 10-13 077-150

Läs mer

Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008

Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008 Föräldratelefonen och Föräldramejlen Årsrapport 2008 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min

FILMGUIDE. för samtal och diskussion. En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min FILMGUIDE för samtal och diskussion En dokumentärfilm av: Åsa Ekman, Oscar Hedin och Anders Teigen År: 2015 Längd: 74 min Filmproducent och distributör: Film and Tell Kontakt: info@filmandtell.com 08-55

Läs mer

Tidiga insatser till ensamkommande barn och nyanlända familjer. Kristin Marklund Anna Gärdegård

Tidiga insatser till ensamkommande barn och nyanlända familjer. Kristin Marklund Anna Gärdegård Tidiga insatser till ensamkommande barn och nyanlända familjer Kristin Marklund Anna Gärdegård Kajsa Lönn Rodin Kaisa Snidare NVC NVC Länsstyrelsen Länsstyrelsen Besök vår hemsida: Integrationnorden.org

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Delrapport: Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling för elever

Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling för elever Eneskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling för elever 2014-2015 Fastställd och samverkad med elevråden i november 2014 Eneskolan Mölnbovägen 25 153 32 Södertälje Det

Läs mer

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT

att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT att vara - funktionsnedsatt och leva i en hederskultur TRIPPELT UTSATT En kortfattad vägledning kring arbete och bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning som utsätts för hedersrelaterat

Läs mer

- Får jag vara anonym? En studie av samtalen till BRIS Barnens Hjälptelefon

- Får jag vara anonym? En studie av samtalen till BRIS Barnens Hjälptelefon Linköpings universitet Grundskollärarprogrammet, 1-7 Nina Franzén - Får jag vara anonym? En studie av samtalen till BRIS Barnens Hjälptelefon Examensarbete 10 poäng LIU-IUVG-EX--01/01--SE Handledare: Ragnar

Läs mer

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014

VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 VÄNERGYMNASIETS LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2013/2014 UPPDATERAS INFÖR VARJE LÄSÅR Skolans vision På Vänergymnasiet strävar vi efter att alla elever känner sig delaktiga, trygga och sedda. Detta är ett

Läs mer

Illustrationer av Hanna Stenman

Illustrationer av Hanna Stenman FAIR SEX Sex kan man ha med sig själv eller tillsammans med andra, med någon av samma kön eller annat kön, sällan, ofta eller aldrig och på en massa olika sätt till exempel hångel, oralsex, smeksex, analsex,

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan/rutiner vid misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola

Kommunövergripande handlingsplan/rutiner vid misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola STRÄNGNÄS KOMMUN 2011-05-06 Utbildningskontoret Dnr 110/04-629 Kommunövergripande handlingsplan/rutiner vid misstanke om sexuella trakasserier eller övergrepp mot barn/elever i förskoleverksamhet/skola

Läs mer

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25

Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink. Redovisning 2011-08-25 Utökad statistik, barn och unga Annika Almqvist, Per Åsbrink Redovisning 2011-08-25 1 Initiativ från FOU Välfärd, Gävleborg Figur 1. Projektets olikasteg. Barn- och ungdomsprojektet Uppföljning: Kartläggning,

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Mål och myndighet en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86) 2016-02-02 Dnr 10.1-27264/2015 1(5) Utvärdering och analys Sara Dahlin sara.dahlin @socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet

Läs mer

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn

Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn 2009-05-06 dnr 40/09-750 1 Antagen av Socialnämnden 2009-05-06, 35 Riktlinjer för arbetet med våldutsatta kvinnor och barn I Älvsbyns kommun ska våldsutsatta kvinnor och alla barn som bevittnat eller själva

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

P L A N E R A. Syskon som anhöriga

P L A N E R A. Syskon som anhöriga Syskon som anhöriga P L N Bakgrund Barn / ungdomar har samma rättigheter oavsett var eller vem som identifierar behov av stöd eller ohälsa i samband med anhörigs svåra sjukdom. Lagen om barn som anhörig

Läs mer