LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN"

Transkript

1 RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

2 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken Burlövs kommun Datum:

3 Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner... 5 Om undersökningen... 6 A. Bakgrundsfrågor... 8 B. Fritid... 9 C. Skola D. Politik, samhälle, inflytande E. Trygghet F. Hälsa G. Arbete H. Framtid Burlöv LUPP

4 Våga förändra kommunen. Ta emot den kritik dom får. Lyssna mer på vad ungdomarna tycker och tänker TJEJ PÅ HÖGSTADIET Burlöv LUPP

5 Sammanfattande reflektioner Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. De nya målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut och insatser som tas rörande unga ska utgå från dessa perspektiv. 1 Tre prioriterade områden har även tagits fram i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet och dessa är: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa. Vad LUPP-resultatet visar i Burlöv är att kommunen inom flera temaområden ligger på samma eller likvärdiga nivåer som rikssnittet för LUPP Ungdomars livssituation ser i Burlöv alltså ut på liknande sätt som i flera andra kommuner. Att det ser ut på liknande sätt i andra kommuner har i relation till de ungdomspolitiska målen i sig dock inte så stor betydelse. Målen så som ovan specificerat, gäller att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Vi rekommenderar att man läser hela rapporten för att få en bild av ungdomarnas livssituation i Burlöv. Några framträdande slutsatser om tendenserna och relationer både till rikssnittet 2013 samt skillnader mellan kön och andra faktorer presenteras dock här. Ungdomarna i Burlöv vill vara med och påverka En av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ungdomsinflytandet är att ungdomar faktiskt vill vara med och påverka. En stor andel av ungdomarna har svarat att de vill vara med och påverka i frågor som berör kommunen, totalt 5. Motsvarande siffra i rikssnittet för LUPP 2013 är 39%. Andelen som svarat att de ser sig ha goda möjligheter att påverka och föra fram sina åsikter är i Burlöv 33%, och ligger därmed högt över rikssnittet på 18%. Ungdomarna tenderar även vara positivt inställda till att träffa politiker. Att ta tillvara på ungdomarnas intresse för politik och samhälle samt vilja att vara med och påverka i olika frågor kan därav bli 1 Regeringens proposition 2013/14:191 viktigt. Ungdomarna vill framför allt vara med och påverka i frågor som rör skolan och fritiden. Ungdomarna vill dock även i stor utsträckning påverka i andra frågor, som att motverka främlingsfientlighet och kriminalitet i kommunen. Utsatthet i skolmiljö En relativt stor andel av ungdomarna anser att mobbning, våld och främlingsfientlighet är problem i skolan. De som blir/blivit utsatta för mobbning eller orättvis behandling har även svarat att det till stor del sker i skolmiljön. Att ungdomar ska känna sig trygga i skolan är så klart viktigt, och skolan spelar en viktigt och central roll för ungdomarnas liv vid sidan om hemmet. Genus och mångfald inom fritidsområdet Fritiden för ungdomar i Burlöv tenderar att se ut på lite olika sätt för tjejer respektive killar. er anser i högre utsträckning att det finns väldigt lite eller ganska lite att göra på fritiden medan killar i större utsträckning är nöjda med fritidsutbudet. Killar besöker fritidsgårdar i högre utsträckning samt är mer aktiva inom idrott. Killar är i högre utsträckning också medlemmar i föreningar och aktiva i föreningslivet. er däremot läser, skriver, sjunger/spelar instrument i högre utsträckning än killar. Den kommunala fritidsverksamheten kan därav bevaka att jämbördiga satsningar görs, exempelvis i form av anläggningar och bidrag till verksamheter som intresserar främst tjejer samt främst killar. En medvetenhet om att tjejer och killar ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor är även viktig. Att bejaka mångfald inom området kultur och fritid kan även komma att bli viktigt. Vid en fördjupad analys framkommer det att ungdomar med utländsk bakgrund i lägre utsträckning är medlemmar i föreningar samt besöker kulturevenemang i lägre utsträckning än de ungdomar som inte har utländsk bakgrund. Burlöv LUPP

6 Om undersökningen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s (tidigare Ungdomsstyrelsen) LUPP-undersökning har 2014 genomförts i Burlöv på högstadiet. LUPP-undersökningen genomfördes under oktober 2014 och insamlingen genomfördes genom en webbenkät. Webbenkäten besvarades på skolorna. Undersökningen har genomförts av Burlövs kommun och analysen och sammanställningen har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Burlövs kommun. Om LUPP LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF, år LUPP är en metod för att få en bild av ungdomars situation lokalt. LUPP är en nationell undersökning där kommuner får möjlighet att delta för att samla in kunskap om ungdomars levnadssituation. Svarsfrekvens Totalt har 327 av 436 elever svarat på undersökningen i årskurs. Svarsfrekvensen är således 75%. Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög för att underlaget ska bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever varit sjuka. Bortfallsanalys För vissa frågor finns det internt bortfall, dvs. att ungdomar på grund av olika anledningar valt att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om runt 2% men varierar mellan frågorna. Det kan exempelvis vara så att elever bedömt frågan som irrelevant eller att det rört sig om känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna. Analys Enkätfabriken har gjort analys och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av ungdomars upplevelser i Burlövs kommun. Rapporten innefattar jämförelser mellan killar och tjejer. Jämförelser, inte bara för kön, utan även mellan andra undergrupper gör att man kan få en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i samhället. Att få denna kunskap är viktig för att arbeta vidare med förändring och anpassa insatserna för ungdomsrelaterade frågor. Regeringens proposition för den nya ungdomspolitiken betonar även vikten av statistik om ungdomars levnadsvillkor och i första hand resultatskillnader mellan kön och ålder, men även i andra hand, och om möjligt, skillnader vad gäller andra bakgrundsfaktorer. 1 Därav innefattar rapporten även vissa nedbrytningar på vilken skola ungdomarna går i eller uppdelat på bostadsområde inom relevanta frågor samt inom fördjupningsområdena. 1 Regeringens proposition 2013/14:191 Burlöv LUPP

7 I den löpande texten berörs även på olika ställen jämförelser till rikssnittet för LUPP Rikssnittet som hänvisas till i denna rapport gäller endast rikssnittet för högstadieungdomar, det vill säga åldern år. Jämförelser med snittet syftar till att ge en överblick över tendenserna nationellt, och, trots att en sådan jämförelse har vissa brister, kan det vara fördelaktigt för att se kommunens resultat i en större kontext. Statistisk sambandsanalys Vissa områden i rapporten innehåller en fördjupad analys. Som en del i denna fördjupade analys används statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två eller flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. dvs. vi kan inte bevisa att en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar. Rapportens upplägg Rapportens upplägg följer LUPP-enkätens temaområden; A. Bakgrundsfrågor, B. Fritid, C. Skola, D. Politik, samhälle och inflytande, E. Trygghet, F. Hälsa, G. Arbete och slutligen F. Framtid. Läsanvisningar Siffrorna och diagrammen i rapporten ger uppfattningar om tendenserna som råder för ungdomarna och deras upplevelser i Burlöv. De allra flesta frågor som fanns i LUPP-enkäten redovisas i denna rapport. För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna fram. Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma, är att i vissa fall har några av svarsalternativen uteslutits i redovisningen. Detta har också gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av frågorna hänvisar vi till MUCF:s verktyg Wlupp. 2 Information om vilka kommuner som deltog år 2013 finns på Snittet för 2013 används då data ej vid tillfället funnits tillgänglig för kommunerna som deltog år 2014 Burlöv LUPP

8 A. Bakgrundsfrågor Könsfördelningen i undersökningen framgår i diagrammet nedan. Fig. A2: Könsfördelning 1% 47% 51% A2. Är du..? & Fig. A4a: Var är du och dina föräldrar födda? Sverige Norden Europa Utanför Europa Din mamma 54% 2% 19% 25% Din pappa 54% 3% 19% 24% Du själv 83% 1% 8% 8% Fig. A4b: Hur länge har du bott i Sverige? 5 47% 4 På högstadiet deltog elever från Vårdboskolan i Arlöv samt Dalslundsskolan i Åkarp. Ungdomarna som deltagit i undersökningen går på årskurserna 7, 8 eller % 24% Fig. A6. Vad heter skolan du går i? Antal Andel Vårboskolan i Arlöv % Dalslundskolan i Åkarp % Fråga A5.b. Vilken årskurs går du i? ÅRKURS Andel åk 7 33 % åk 8 30 % åk 9 37 % Totalt 100 % (327 svar) Ungdomarna fick svara på var de själva och deras föräldrar är födda. De som själva var födda utanför Sverige fick även ange hur länge de bott i Sverige. 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år Totalt har 12% av ungdomarna angett att de har någon funktionsnedsättning. Fig, A.10: Har du någon funktionsnedsättning? 12% 88% Nej Ja Burlöv LUPP

9 B. Fritid Sammanfattning Fig. B1: Hur mycket fritid har du? Detta avsnitt fokuserar på olika frågor som relaterar till ungdomarnas fritidssituation. Några sammanfattade slutsatser är att: u Fritidssituationen för ungdomar i Burlöv överensstämmer i stort med fritidssituationen för ungdomar i flertalet andra kommuner (sett till rikssnittet för LUPP 2013) u Ungdomarna i Burlöv efterfrågar fler aktiviteter som är kopplade till idrott och sport % 65% u Fritidsaktiviteterna ser lite olika ut mellan killar och tjejer och tenderar att följa mer traditionella könsmönster. Killar är även generellt mer nöjda än tjejer med utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen 2 14% 21% 18% 15% Hur mycket fritid ungdomar har Majoriteten av ungdomarna, 66%, känner att de har lagom med fritid. er känner i högre utsträckning än killar att de inte har tillräckligt med fritid. 18% av tjejerna har svarat att de ofta har för lite fritid, motsvarande siffra för killar är 15%. jag känner ofta att jag har för mycket fritid lagom med fritid Hur mycket finns att göra? jag känner ofta att jag har för lite fritid 77% av ungdomarna anser att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden, se figur B2 på nästa sida. Killar upplever i högre utsträckning än tjejer att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden i Burlövs kommun. Burlöv LUPP

10 B. Fritid Fig. B2: Hur mycket finns det att göra på fritiden? % 83% Fig. B4: Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd? % 86% % 2 17% 2 11% 14% väldigt mycket / ganska mycket Vad saknas? ganska lite eller väldigt lite/ingenting Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka? Ungdomarna fick även skriva öppna svar om de anser att det saknas fritidsaktiviteter i kommunen, och, i så fall vilka. Ungdomarna efterfrågar olika aktiviteter kopplade till idrott och sporter. Bl.a. nämns gymnastik, dans, badminton, boxning och basket. Fotbollsturneringar eller olika tävlingar efterfrågas också. En del av ungdomarna efterfrågar även mötesplatser, bl.a. nämns ungdomscafé och parker. Några nämner även att de önskar att det arrangerades gemensamma utflykter och aktiviteter för ungdomar i kommunen. ja nej Totalt 13% av ungdomarna har svarat att det finns något som de skulle vilja göra på fritiden som de inte kan vara med på för att de eller deras familj inte har råd. Ungdomar med utländsk bakgrund har i högre utsträckning svarat ja jämfört ungdomar som inte har någon utländsk bakgrund. Var ungdomarna träffas En majoritet av ungdomarna, 64%, träffas oftast hemma hos varandra på fritiden. Ungdomarna i Burlöv träffas i något lägre utsträckning sina kompisar hemma hos varandra än rikssnittet för LUPP I Burlöv träffas ungdomarna oftast utomhus i högre utsträckning än rikssnittet för LUPP Vad som även framgår är att killar träffar sina kompisar utomhus i högre utsträckning än tjejer. er träffar istället sina kompisar i högre utsträckning än killar i köpcentrum eller galleria samt i centrum/ på stan. Burlöv LUPP

11 B. Fritid Fig. B5: Var ungdomar träffar sina kompisar % 61% hemma hos varandra 28% 44% utomhus 31% på galleria / köpcentrum 18% 13% i centrum/ på stan 12% 12% i en idrottshall/sporthall i samband med idrott 12% 3% 9% 3% 7% 3% 3% annanstans Ungdomarnas fritidsaktiviteter på ett ungdomens hus fritidsgård på ett café 1% i en föreningslokal högre andel killar som svarat att de idrottar varje dag jämfört med tjejer. Vad som vidare kan noteras är att högstadieungdomar i Burlöv besöker bibliotek högre utsträckning än rikssnittet för LUPP Fig. B6: Vad ungdomarna oftast gör (varje dag + varje vecka) a. Idrottar/motionerar i klubb eller förening 61% 67% b. Idrottar/motionerar men inte i klubb /förening 41% 61% f. Läser böcker (även läsplatta) 56% 44% d. Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/ gör bild (t.ex målar, tecknar, foto, film) 53% 33% e. Syr/slöjdar/snickrar/annat textilarbete eller annat hantverk 32% 29% l. Besöker ett sportevenemang 14% 22% j. Går på ungdomens hus, fritidsgård 1 25% c. Skriver (t.ex. poesi, dagbok, bloggar) 2 11% k. Är ute i naturen/fiskar/jagar 15% 16% g. Besöker bibliotek 13% 16% i. Deltar aktivt i föreningsverksamhet (t.ex. styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller liknande) h. Går på konsert/teater/musikal/ dansuppvisning/museum/utställning/bio 6% 13% 4% 7% Som det framgår i tabellen (figur B6 ) idrottar 64% av högstadieungdomarna i Burlöv i en förening varje dag eller varje vecka. Andelen som idrottar, men inte i en förening, varje dag eller varje vecka är 51%. När man ser på resultaten fördelat på kön framgår det att tjejer läser och skriver samt sjunger/ spelar instrument/dansar i högre utsträckning och oftare än killar. Killar som idrottar är dock högre än andelen tjejer som gör detsamma, detta gällerspeciellt de som idrottar utan en koppling till en förening. Det är även en De aktiviteter som ungdomar i störst utsträckning uppger att de aldrig gör är: u Skriver, t.ex. poesi, dagbok, bloggar (68%) u Deltar aktivt i föreningsverksamhet (6) u Går på ungdomens hus / fritidsgård (56%) u Syr / slöjdar / snickrar eller hantverk (46%) Burlöv LUPP

12 B. Fritid Procenten i parentesen (föregående sida) anger hur stor andel som svarat att de aldrig gör respektive fritidsaktivitet. Medlemskap i föreningar Fig. B8: Är du medlem i någon av följande föreningar? 10 83% 84% 8 I Burlöv är 63% av killarna och 53% av tjejerna medlemmar i en förening. Killar har alltså i högre utsträckning medlemskap i föreningar än tjejer (se figur B7). Idrottsföreningar, hobbyföreningar, religiösa föreningar/församlingar och skolföreningar är de vanligaste föreningarna som ungdomarna är medlemmar i. er är i högre utsträckning än killar medlemmar i skolföreningar och kulturföreningar, killar är däremot i högre utsträckning medlemmar i dator- eller spelföreningar. Fig, B7: Är du medlem i någon förening? % 63% 47% 37% tjej kille Idrottsförening/ klubb 31% 32% 25% 2 18% 19% 17% 18% 18% 16% 12% 1 1 9% 5% 2% 2% 6% 8% Hobbyförening Skolförening Religiös förening/ församling Annan Kulturförening Friluftsförening Datorförening/ spelförening Etnisk förening Politisk parti/ ungdomsförbund Förening/organisation samhällsfrågor 2 ja nej Burlöv LUPP

13 B. Fritid Inflytande i föreningsverksamhet Fig. B9: Upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet? % 36% 35% 32% 29% 29% Resor 7 av ungdomarna har under de senaste 12 månaderna gjort en utlandsresa. Fig. B10: Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon utlandsresa som varat minst en vecka? % 73% % 27% ja, så mycket som jag vill ja, men mindre än jag skulle vilja jag vill inte påverka ja nej Totalt upplever 38 procent av ungdomarna att de kan påverka sin förenings verksamhet i den utsträckning de vill. 33 procent upplever att de kan påverka i lägre utsträckning än vad de skulle vilja. Detta framgår i diagrammet ovan, figur B9. Burlöv LUPP

14 B. Fritid - fördjupad analys Den fria tiden är en viktig arena för ungas lärande och självförverkligande. I regeringens strategi för ungdomspolitiken framhålls tillgången till kultur som grundläggande i en demokrati samt som ett kraftfullt redskap för ett aktivt deltagande i samhället. 1 Vissa fritidsverksamheter domineras av killar, andra av tjejer, eller kan i uppläggningen vara mindre tilltalande för någotdera könet och kan på olika sätt vara utestängande. Den kommunala fritidsverksamheten bör därav bevaka att jämbördiga satsningar görs, exempelvis i form av anläggningar och bidrag till verksamheter som intresserar främst tjejer samt främst killar. De måste även ha en medvetenhet om att tjejer och killar ska kunna delta i samma aktiviteter på lika villkor. 2 Vad som även kan vara ett viktigt förhållningssätt är att jämställdhetsarbetet bör bedrivas med unga, snarare är för unga. Vad som LUPP-undersökningen i Burlöv visar är att fritidsintressena tenderar följa traditionella könsmönster. Killar idrottar och besöker fritidsgårdar i högre utsträckning än tjejer. Killar är i högre utsträckning också aktiva inom föreningslivet samt medlemmar i föreningar. er läser, skriver och spelar instrument eller sjunger i högre utsträckning än killar. er anser även i större uträckning än killar att det finns lite eller ganska lite att göra på fritiden i kommunen. Nationellt ses även liknande tendenser. Dock är andelen killar och tjejer som besöker fritidsgårdar, idrottar/motionerar utan koppling till förening samt är medlemmar i föreningslivet i rikssnittet för LUPP relativt jämfördelad mellan könen. Skillnaderna mellan könen är alltså i Burlöv något högre vad gäller dessa fritidsaspekter än i rikssnittet för LUPP Något att reflektera över vad gäller området fritid är huruvida aktiviteterna eller miljön på fritidsgårdarna i Burlöv tilltalar killar i högre utsträckning än tjejer, samt även 1 MUCF: Fokus 14: Om ungas fritid 2 MUCF : Fokus 13: Unga och jämställdhet vad gäller arenor och platser för idrott och motion. Samma sak gäller dock tvärtom vad gäller att sjunga, teckna/måla eller spela instrument, som är vanligare aktiviteter bland tjejer i kommunen. Ett jämställdhetsarbete som riktar sig till unga tjejer och killar torde vara viktigt för jämställdheten inom kultur- och fritidsområdet. Någonting som även går att reflektera över mot bakgrund av detta är hur möjligheterna till fritidsaktiviteter ser ut för icke sportintresserade killar. 3 ϐϐ ϐϐ Ett förslag är att göra en genusanalys av ekonomiska beslut inom området fritid och kultur i kommunen, för att vidare kunna arbeta mot ökad jämställd fritid Utbildningar i genus och mångfald för exempelvis fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar inom fritid och kultur kan även ge resultat inom området Vid en vidare analys av de fritextsvar som inkommit vad gäller frågan om det saknas aktiviteter i kommunen, och i så fall vilka, har de som är mer missnöjda med fritiden (hur mycket det finns att göra i Burlöv) gett förslag på aktiviteter i större utsträckning i fritext. Detta tyder på att de som saknar aktiviteter eller är mer missnöjda med utbudet ändå har en bild eller idéer på vad de skulle vilja göra på sin fritid. ϐϐ Att bejaka mångfald och allas delaktighet inom området kultur och fritid kan även komma att bli viktigt. Vid en fördjupad analys framgår det att ungdomar med utländsk bakgrund 4 i lägre utsträckning är medlemmar i föreningar samt även besöker kulturevenemang i lägre utsträckning jämfört med de ungdomar som inte har någon utländsk bakgrund 3 MUCF: Fokus 13: Unga och jämställdhet 4 Utländsk bakgrund: själva är födda utanför Sverige eller någon av förlädrarna är födda utanför Sverige Burlöv LUPP

15 C. Skola Sammanfattning I detta avsnitt redovisas de frågor som berör ungdomarnas skolsituation. En majoritet av ungdomarna i Burlöv är i största allmänhet nöjda med frågorna som berör skolan. Annat som kan vara värt att uppmärksamma är att: Som det framgår i diagrammet (fig. A9) har 82% av ungdomarna angett att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sin skolsituation. Nästan lika stor andel, 79% har svarat att de är nöjda med sin utbildning. Inga större skillnader finns vad gäller dessa två frågor mellan skolorna i kommunen. u En relativt stor andel upplever att mobbning och våld är problem i skolan u Högstadieungdomar i Burlöv anser i högre utsträckning än rikssnittet att de får vara med och påverka i olika skolfrågor, vilket tyder på ett välfungerande elevinflytande. Dock vill ungdomarna i Burlöv vara med och påverka i större utsträckning än vad de idag upplever att de får Fig. A9: Hur nöjd är du i största allmänhet när det kommer till följande? Din utbildning 31% 48% 12% 6% 3% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Din arbetseller skolsituation 32% 5 1 5% 3% Burlöv LUPP

16 C. Skola Skolsituationen Ungdomarna fick även ta ställning till ett antal påståenden om skolsituationen. En majoritet, 68% i Vårdboskolan och 78% i Dalslundskolan anser att det är bra stämning i skolan. Vad som vidare framgår är att ungdomar på Vårdboskolan i större utsträckning än ungdomarna på Dalslundskolan anser att skolan agerar om en elev mobbas av en annan elev. Fig. C3a: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp Det är bra stämning i skolan 68% 78% Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 65% 57% Skolan agerar om en lärare kränker en elev 59% 53% Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev 6 49% Det är bra stämning i skolan 72% 72% Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 57% 65% Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev 49% 59% Skolan agerar om en lärare kränker en elev 56% 56% Utsatthet Vad gäller olika former av utsatthet i skolan kan man konstatera att mobbning är det som flest ungdomar anser är ett problem. Vad gäller påståendet mobbning är ett problem i skolan har 24% av ungdomarna på båda skolorna svarat att det stämmer mycket bra eller ganska bra. 2 har vad gäller påståendet våld är ett problem i skolan svarat att det stämmer mycket eller ganska bra. Motsvarande siffra i rikssnittet för lupp är 12%. Fig. C3b: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp Flickor får bättre möjligheter än pojkar 14% 29% Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 19% 2 Mobbning är ett problem i skolan 24% 24% Pojkar får bättre möjligheter än flickor 12% 15% Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 15% 16% Våld är ett problem i skolan 21% 2 Flickor får bättre möjligheter än pojkar 13% 28% Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 16% 24% Mobbning är ett problem i skolan 23% 25% Pojkar får bättre möjligheter än flickor 13% 13% Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 14% 17% Våld är ett problem i skolan 16% 25% Burlöv LUPP

17 C. Skola Omdöme skola Inflytande i skolfrågor LUPP enkäten innefattade även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation; skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälsovården, tillgång till datorer samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd. Ungdomarna är nöjdast med skolbiblioteket och lärarna. Minst nöjda är ungdomarna med skolmaten och tillgången till datorer. Vad som även framgår är att elever på Vårdboskolan är något mer nöjda med de olika aspekterna än elever på Dalslundskolan, undantaget är aspekten skolmiljö, som elever på Dalslundskolan är nöjdare med. Fig. C4: Vad tycker du om de här sakerna i din skola? % 72% Skolbiblioteket 72% 67% Lärarna 68% 65% Undervisningen 67% 57% Extra hjälp 46% 68% Skolmiljö n 56% 48% Elevhälsovården 44% 36% Tillgång till datorer Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp 39% 37% Skolmaten Ett välfungerande elevinflytande är viktigt då skolan utgör en central roll i ungdomarnas liv. En förutsättning för att utveckla ungdomarnas inflytande i skolan är att de får veta vad de kan och bör ha inflytande över i sin skola, samt att forumen, exempelvis elevråd eller liknande, även uppmuntras av skolan och personalen. Enligt MUCF krävs det idag mer kunskap om elevers faktiska möjlighet till inflytande i skolan samt att elever ges möjligheter till mer inflytande. 1 Elever på Vårboskolan anser i större utsträckning än elever på Dalslundskolan att elevrådet tas på allvar. På Dalslundsskolan instämmer däremot en högre andel elever i påståendet jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Vad som även framgår i figur c3 på följande sida är att tjejer i mycket lägre utsträckning än killar anser att de har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Fig. C3c: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Per skola Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp 57% 45% 32% 4 44% 43% 1 Burlöv LUPP

18 C. Skola Fig. C3c: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Per kille/tjej Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd 51% 55% 25% 47% 38% 5 Ungdomarna fick även ange hur mycket de vill och hur mycket de får påverka i olika frågor i skolan. Vad som framgår i diagrammet, figur c5, är att ungdomarna vill i större utsträckning än de får vara med och påverka i alla skolfrågor. Jämfört med rikssnittet för LUPP 2013 anser ungdomar i Burlöv i högre utsträckning att de får vara med och påverka i olika skolfrågor. Exempelvis anser 58% i Burlöv att de får påverka i frågor som rör hur de ska arbeta. Motsvarande siffra i rikssnittet för LUPP är 42%. Fig. C5: Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om? Hur mycket får du som elev vara med och bestämma om? % 54% hur ni ska arbeta tex grupparbete 77% 43% vad du får lära dig 63% 45% skolmiljön inne 7 34% läxorna 7 34% proven 6 4 skolmiljön ute 61% 34% reglerna i skolan 64% 26% schema 62% 28% läromedel 66% 23% skolmaten Vill bestämma Får bestämma Burlöv LUPP

19 D. Politik, samhälle, inflytande Sammanfattning I slutet på föregående avsnitt berördes inflytande specifikt för skolfrågor. I detta avsnitt berörs ungdomarnas inflytande i en bredare kontext, i kommunen. Ungdomarna i Burlöv är generellt mer intresserade av att vara med och påverka i frågor som rör kommunen jämfört med rikssnittet. Ungdomarna i Burlöv vill även i större utsträckning träffa politiker. Fig. D1: Hur intresserad är du av följande? Andel som svarat mycket intresserad + ganska intresserad 8 75% 68%, årskurs 8, årskurs 8 6 u Ungdomarna vill i störst utsträckning påverka i frågor som berör deras aktuella livssituation, exempelvis i frågor som berör skola och utbildning, men även i stor utsträckning i frågor om samhället i stort så som kriminalitet, främlingsfientlighet och miljön 4 49% 54% 5 48% u Ungdomarna i Burlöv har ett större intresse för politik och samhälle samt vill i högre utsträckning vara med och påverka i kommunen än rikssnittet för högstadieungdomar i LUPP Att ta tillvara på ungdomarnas vilja och intresse kan därav bli viktigt i kommunen 2 u 20 ungdomar vill påverka, vill träffa politiker och upplever att de har goda möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer politik samhällsfrågor vad som händer i andra länder Intresse för samhällsfrågor Ungdomarna fick även ange hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder. Ungdomarna är mest intresserade av vad som händer i andra länder. Andelen intresserade av de tre frågorna är högre i Burlöv om man ser till rikssnittet för LUPP Andelen som svarat att de är intresserade av politik i rikssnittet är 22%, motsvarande siffra i Burlöv är 52%. Burlöv LUPP

20 D. Politik, samhälle, inflytande Engagemang Vad gäller tillvägagångsätt för att påverka är de sätt som flest ungdomar använt att skriva insändare eller chatta/ debattera politik på internet. 46% skulle även kunna tänka sig att ta kontakt med politiker. Det tillvägagångssätt som flest ungdomar svarat att de aldrig skulle använda är att delta i bojkotter. De viktigaste frågorna Nedan listas de saker som ungdomarna tycker att skulle vara viktigast att satsa på om de var politiker, i fallande ordning. Ungdomarna anser främst att politiker bör satsa på: skola, arbete mot kriminalitet och arbete mot främlingsfientlighet samt att skapa arbeten för unga. Detta reflekteras även i fritextkommentarerna (se sida 22). Fig. D2: Engagemang skriva insändare chatta/ debattera politik på internet 19% 31% 4 41% 42% 28% Det skulle jag aldrig göra Inte gjort, men kan tänka mig att göra 1. skola (55%) 2. arbete mot kriminalitet (44%) 3. arbete mot främlingsfientlighet och rasism (41%) 4. skapa arbeten för unga (32%) 5. motverka diskriminering av olika grupper (17%) 6. hälsa (17%) 7. idrottsanläggningar (16%) 8. arbete för miljön (16%) 9. bostäder (15%) 10. äldreomsorg (13%) demostrationer 13% 45% 42% Har jag gjort ta kontakt med någon politiker lämna medborgarförslag bojkotter 12% 1 8% 2 38% 46% % 4 54% 8 10 Vad som kan vara viktigt att uppmärksamma är att ungdomarna här fick välja max fyra saker i listan. Detta medför att de lägst rangordnade frågorna inte nödvändigtvis betraktas som oviktiga, utan istället att de är mindre viktiga i relation till de övriga frågorna. I listan ovan rangordnas de 10 frågor som flest ungdomar kryssat för. Att få reda på varför ungdomarna har valt dessa frågor är dock svårare, och det finns fler tänkbara anledningar. Exempelvis kan det vara så att ungdomarna anser att det finns problem i kommunen med valt alternativ eller att det finns ett missnöje med hur politiken inom området sköts eller på grund av personliga erfarenheter. Burlöv LUPP

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet.

LUPP. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet. LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 Ungdomsenkät i år 8 grundskolan och år 2 gymnasiet www.ronneby.se Innehåll Inledning... 3 Att tänka på när du läser rapporten... 4 Fritid... 5 Politik, samhälle

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008

Resultat från Luppundersökningen. Kramfors kommun 2008 Resultat från Luppundersökningen Kramfors kommun 2008 Januari 2009 Först av allt riktas ett stort TACK till alla ungdomar i Kramfors som tog sig tid och engagemang att besvara LUPP-enkäten! Ett tack riktas

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström

Presentation av Unga16 UNGA 16. Folkhälsoråd. 27 maj Peter Thuresson Ebba Sundström UNGA 16 Folkhälsoråd 27 maj 2016 Peter Thuresson Ebba Sundström Upplägg presentation Syftet med Unga-undersökningen Umeå kommuns folkhälsomål Bakgrund till undersökningen Förändringar i enkäten? Resultat

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun

Om ni frågar oss. Unga under LUPP i Uddevalla kommun Om ni frågar oss Unga under LUPP i Uddevalla kommun 1 Förord Ettusenåttahundranittioen ungdomar har tyckt till om Uddevalla. För andra gången genomfördes under hösten 2013 undersökningen LUPP1 för åk 8

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Smedjebacken. från LUPP till handling

Smedjebacken. från LUPP till handling Smedjebacken från LUPP till handling 2010 INNEHÅLL Från Lupp till handling... 4 Bokstäverna A-H motsvarar frågekategorier som återkommer i tabellerna. Årskurs 7-9 A Inledande frågor... 5 B Fritid... 6

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun

Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun 2 Förord Under många år har Mora kommun arbetat med olika metoder och verktyg för ungas inflytande och delaktighet. Ett verktyg är Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs. 8 och gymnasiet årskurs 2

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs. 8 och gymnasiet årskurs 2 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i grundskolan årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2 INNEHÅLL Fritid 6-8 Skola 9-11 Inflytande 12-14 Hälsa 15-16 Trygghet 18-18 Arbete 19 Framtid 20 UNG UNDER LUPP ÖRNSKÖLDSVIK

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

ungdomspolitiken 2011

ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Högstadieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Säter

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT

BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT BILAGA 1. LIV OCH HÄLSA UNG 2015 ENKÄT Fråga Svarsalternativ 1 Hur mår du? Styrkor och svårigheter (SDQ-Sve) Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Dåligt Mycket dåligt Jag försöker vara vänlig mot andra.

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården Ung i Bengtsfors, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Januari 2009 Sammanställningen är

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SÄTERS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Säter

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer