LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN"

Transkript

1 RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

2 Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken Burlövs kommun Datum:

3 Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner... 5 Om undersökningen... 6 A. Bakgrundsfrågor... 8 B. Fritid... 9 C. Skola D. Politik, samhälle, inflytande E. Trygghet F. Hälsa G. Arbete H. Framtid Burlöv LUPP

4 Våga förändra kommunen. Ta emot den kritik dom får. Lyssna mer på vad ungdomarna tycker och tänker TJEJ PÅ HÖGSTADIET Burlöv LUPP

5 Sammanfattande reflektioner Den 17 juni 2014 beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik. De nya målen för ungdomspolitiken är att alla ungdomar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut och insatser som tas rörande unga ska utgå från dessa perspektiv. 1 Tre prioriterade områden har även tagits fram i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet och dessa är: ungdomars inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa. Vad LUPP-resultatet visar i Burlöv är att kommunen inom flera temaområden ligger på samma eller likvärdiga nivåer som rikssnittet för LUPP Ungdomars livssituation ser i Burlöv alltså ut på liknande sätt som i flera andra kommuner. Att det ser ut på liknande sätt i andra kommuner har i relation till de ungdomspolitiska målen i sig dock inte så stor betydelse. Målen så som ovan specificerat, gäller att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Vi rekommenderar att man läser hela rapporten för att få en bild av ungdomarnas livssituation i Burlöv. Några framträdande slutsatser om tendenserna och relationer både till rikssnittet 2013 samt skillnader mellan kön och andra faktorer presenteras dock här. Ungdomarna i Burlöv vill vara med och påverka En av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla ungdomsinflytandet är att ungdomar faktiskt vill vara med och påverka. En stor andel av ungdomarna har svarat att de vill vara med och påverka i frågor som berör kommunen, totalt 5. Motsvarande siffra i rikssnittet för LUPP 2013 är 39%. Andelen som svarat att de ser sig ha goda möjligheter att påverka och föra fram sina åsikter är i Burlöv 33%, och ligger därmed högt över rikssnittet på 18%. Ungdomarna tenderar även vara positivt inställda till att träffa politiker. Att ta tillvara på ungdomarnas intresse för politik och samhälle samt vilja att vara med och påverka i olika frågor kan därav bli 1 Regeringens proposition 2013/14:191 viktigt. Ungdomarna vill framför allt vara med och påverka i frågor som rör skolan och fritiden. Ungdomarna vill dock även i stor utsträckning påverka i andra frågor, som att motverka främlingsfientlighet och kriminalitet i kommunen. Utsatthet i skolmiljö En relativt stor andel av ungdomarna anser att mobbning, våld och främlingsfientlighet är problem i skolan. De som blir/blivit utsatta för mobbning eller orättvis behandling har även svarat att det till stor del sker i skolmiljön. Att ungdomar ska känna sig trygga i skolan är så klart viktigt, och skolan spelar en viktigt och central roll för ungdomarnas liv vid sidan om hemmet. Genus och mångfald inom fritidsområdet Fritiden för ungdomar i Burlöv tenderar att se ut på lite olika sätt för tjejer respektive killar. er anser i högre utsträckning att det finns väldigt lite eller ganska lite att göra på fritiden medan killar i större utsträckning är nöjda med fritidsutbudet. Killar besöker fritidsgårdar i högre utsträckning samt är mer aktiva inom idrott. Killar är i högre utsträckning också medlemmar i föreningar och aktiva i föreningslivet. er däremot läser, skriver, sjunger/spelar instrument i högre utsträckning än killar. Den kommunala fritidsverksamheten kan därav bevaka att jämbördiga satsningar görs, exempelvis i form av anläggningar och bidrag till verksamheter som intresserar främst tjejer samt främst killar. En medvetenhet om att tjejer och killar ska kunna delta i aktiviteterna på lika villkor är även viktig. Att bejaka mångfald inom området kultur och fritid kan även komma att bli viktigt. Vid en fördjupad analys framkommer det att ungdomar med utländsk bakgrund i lägre utsträckning är medlemmar i föreningar samt besöker kulturevenemang i lägre utsträckning än de ungdomar som inte har utländsk bakgrund. Burlöv LUPP

6 Om undersökningen Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s (tidigare Ungdomsstyrelsen) LUPP-undersökning har 2014 genomförts i Burlöv på högstadiet. LUPP-undersökningen genomfördes under oktober 2014 och insamlingen genomfördes genom en webbenkät. Webbenkäten besvarades på skolorna. Undersökningen har genomförts av Burlövs kommun och analysen och sammanställningen har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Burlövs kommun. Om LUPP LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF, år LUPP är en metod för att få en bild av ungdomars situation lokalt. LUPP är en nationell undersökning där kommuner får möjlighet att delta för att samla in kunskap om ungdomars levnadssituation. Svarsfrekvens Totalt har 327 av 436 elever svarat på undersökningen i årskurs. Svarsfrekvensen är således 75%. Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög för att underlaget ska bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever varit sjuka. Bortfallsanalys För vissa frågor finns det internt bortfall, dvs. att ungdomar på grund av olika anledningar valt att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om runt 2% men varierar mellan frågorna. Det kan exempelvis vara så att elever bedömt frågan som irrelevant eller att det rört sig om känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna. Analys Enkätfabriken har gjort analys och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av ungdomars upplevelser i Burlövs kommun. Rapporten innefattar jämförelser mellan killar och tjejer. Jämförelser, inte bara för kön, utan även mellan andra undergrupper gör att man kan få en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i samhället. Att få denna kunskap är viktig för att arbeta vidare med förändring och anpassa insatserna för ungdomsrelaterade frågor. Regeringens proposition för den nya ungdomspolitiken betonar även vikten av statistik om ungdomars levnadsvillkor och i första hand resultatskillnader mellan kön och ålder, men även i andra hand, och om möjligt, skillnader vad gäller andra bakgrundsfaktorer. 1 Därav innefattar rapporten även vissa nedbrytningar på vilken skola ungdomarna går i eller uppdelat på bostadsområde inom relevanta frågor samt inom fördjupningsområdena. 1 Regeringens proposition 2013/14:191 Burlöv LUPP

7 I den löpande texten berörs även på olika ställen jämförelser till rikssnittet för LUPP Rikssnittet som hänvisas till i denna rapport gäller endast rikssnittet för högstadieungdomar, det vill säga åldern år. Jämförelser med snittet syftar till att ge en överblick över tendenserna nationellt, och, trots att en sådan jämförelse har vissa brister, kan det vara fördelaktigt för att se kommunens resultat i en större kontext. Statistisk sambandsanalys Vissa områden i rapporten innehåller en fördjupad analys. Som en del i denna fördjupade analys används statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två eller flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. dvs. vi kan inte bevisa att en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar. Rapportens upplägg Rapportens upplägg följer LUPP-enkätens temaområden; A. Bakgrundsfrågor, B. Fritid, C. Skola, D. Politik, samhälle och inflytande, E. Trygghet, F. Hälsa, G. Arbete och slutligen F. Framtid. Läsanvisningar Siffrorna och diagrammen i rapporten ger uppfattningar om tendenserna som råder för ungdomarna och deras upplevelser i Burlöv. De allra flesta frågor som fanns i LUPP-enkäten redovisas i denna rapport. För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna fram. Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma, är att i vissa fall har några av svarsalternativen uteslutits i redovisningen. Detta har också gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av frågorna hänvisar vi till MUCF:s verktyg Wlupp. 2 Information om vilka kommuner som deltog år 2013 finns på Snittet för 2013 används då data ej vid tillfället funnits tillgänglig för kommunerna som deltog år 2014 Burlöv LUPP

8 A. Bakgrundsfrågor Könsfördelningen i undersökningen framgår i diagrammet nedan. Fig. A2: Könsfördelning 1% 47% 51% A2. Är du..? & Fig. A4a: Var är du och dina föräldrar födda? Sverige Norden Europa Utanför Europa Din mamma 54% 2% 19% 25% Din pappa 54% 3% 19% 24% Du själv 83% 1% 8% 8% Fig. A4b: Hur länge har du bott i Sverige? 5 47% 4 På högstadiet deltog elever från Vårdboskolan i Arlöv samt Dalslundsskolan i Åkarp. Ungdomarna som deltagit i undersökningen går på årskurserna 7, 8 eller % 24% Fig. A6. Vad heter skolan du går i? Antal Andel Vårboskolan i Arlöv % Dalslundskolan i Åkarp % Fråga A5.b. Vilken årskurs går du i? ÅRKURS Andel åk 7 33 % åk 8 30 % åk 9 37 % Totalt 100 % (327 svar) Ungdomarna fick svara på var de själva och deras föräldrar är födda. De som själva var födda utanför Sverige fick även ange hur länge de bott i Sverige. 10 år eller längre 4 9 år 0 3 år Totalt har 12% av ungdomarna angett att de har någon funktionsnedsättning. Fig, A.10: Har du någon funktionsnedsättning? 12% 88% Nej Ja Burlöv LUPP

9 B. Fritid Sammanfattning Fig. B1: Hur mycket fritid har du? Detta avsnitt fokuserar på olika frågor som relaterar till ungdomarnas fritidssituation. Några sammanfattade slutsatser är att: u Fritidssituationen för ungdomar i Burlöv överensstämmer i stort med fritidssituationen för ungdomar i flertalet andra kommuner (sett till rikssnittet för LUPP 2013) u Ungdomarna i Burlöv efterfrågar fler aktiviteter som är kopplade till idrott och sport % 65% u Fritidsaktiviteterna ser lite olika ut mellan killar och tjejer och tenderar att följa mer traditionella könsmönster. Killar är även generellt mer nöjda än tjejer med utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen 2 14% 21% 18% 15% Hur mycket fritid ungdomar har Majoriteten av ungdomarna, 66%, känner att de har lagom med fritid. er känner i högre utsträckning än killar att de inte har tillräckligt med fritid. 18% av tjejerna har svarat att de ofta har för lite fritid, motsvarande siffra för killar är 15%. jag känner ofta att jag har för mycket fritid lagom med fritid Hur mycket finns att göra? jag känner ofta att jag har för lite fritid 77% av ungdomarna anser att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden, se figur B2 på nästa sida. Killar upplever i högre utsträckning än tjejer att det finns mycket eller ganska mycket att göra på fritiden i Burlövs kommun. Burlöv LUPP

10 B. Fritid Fig. B2: Hur mycket finns det att göra på fritiden? % 83% Fig. B4: Finns det något som du skulle vilja göra på din fritid, som många andra i din ålder gör, men som du inte kan vara med på för att du/din familj inte har råd? % 86% % 2 17% 2 11% 14% väldigt mycket / ganska mycket Vad saknas? ganska lite eller väldigt lite/ingenting Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter, i så fall vilka? Ungdomarna fick även skriva öppna svar om de anser att det saknas fritidsaktiviteter i kommunen, och, i så fall vilka. Ungdomarna efterfrågar olika aktiviteter kopplade till idrott och sporter. Bl.a. nämns gymnastik, dans, badminton, boxning och basket. Fotbollsturneringar eller olika tävlingar efterfrågas också. En del av ungdomarna efterfrågar även mötesplatser, bl.a. nämns ungdomscafé och parker. Några nämner även att de önskar att det arrangerades gemensamma utflykter och aktiviteter för ungdomar i kommunen. ja nej Totalt 13% av ungdomarna har svarat att det finns något som de skulle vilja göra på fritiden som de inte kan vara med på för att de eller deras familj inte har råd. Ungdomar med utländsk bakgrund har i högre utsträckning svarat ja jämfört ungdomar som inte har någon utländsk bakgrund. Var ungdomarna träffas En majoritet av ungdomarna, 64%, träffas oftast hemma hos varandra på fritiden. Ungdomarna i Burlöv träffas i något lägre utsträckning sina kompisar hemma hos varandra än rikssnittet för LUPP I Burlöv träffas ungdomarna oftast utomhus i högre utsträckning än rikssnittet för LUPP Vad som även framgår är att killar träffar sina kompisar utomhus i högre utsträckning än tjejer. er träffar istället sina kompisar i högre utsträckning än killar i köpcentrum eller galleria samt i centrum/ på stan. Burlöv LUPP

11 B. Fritid Fig. B5: Var ungdomar träffar sina kompisar % 61% hemma hos varandra 28% 44% utomhus 31% på galleria / köpcentrum 18% 13% i centrum/ på stan 12% 12% i en idrottshall/sporthall i samband med idrott 12% 3% 9% 3% 7% 3% 3% annanstans Ungdomarnas fritidsaktiviteter på ett ungdomens hus fritidsgård på ett café 1% i en föreningslokal högre andel killar som svarat att de idrottar varje dag jämfört med tjejer. Vad som vidare kan noteras är att högstadieungdomar i Burlöv besöker bibliotek högre utsträckning än rikssnittet för LUPP Fig. B6: Vad ungdomarna oftast gör (varje dag + varje vecka) a. Idrottar/motionerar i klubb eller förening 61% 67% b. Idrottar/motionerar men inte i klubb /förening 41% 61% f. Läser böcker (även läsplatta) 56% 44% d. Sjunger/spelar instrument/skapar musik/dansar/spelar teater/ gör bild (t.ex målar, tecknar, foto, film) 53% 33% e. Syr/slöjdar/snickrar/annat textilarbete eller annat hantverk 32% 29% l. Besöker ett sportevenemang 14% 22% j. Går på ungdomens hus, fritidsgård 1 25% c. Skriver (t.ex. poesi, dagbok, bloggar) 2 11% k. Är ute i naturen/fiskar/jagar 15% 16% g. Besöker bibliotek 13% 16% i. Deltar aktivt i föreningsverksamhet (t.ex. styrelsearbete, arrangerar aktiviteter eller liknande) h. Går på konsert/teater/musikal/ dansuppvisning/museum/utställning/bio 6% 13% 4% 7% Som det framgår i tabellen (figur B6 ) idrottar 64% av högstadieungdomarna i Burlöv i en förening varje dag eller varje vecka. Andelen som idrottar, men inte i en förening, varje dag eller varje vecka är 51%. När man ser på resultaten fördelat på kön framgår det att tjejer läser och skriver samt sjunger/ spelar instrument/dansar i högre utsträckning och oftare än killar. Killar som idrottar är dock högre än andelen tjejer som gör detsamma, detta gällerspeciellt de som idrottar utan en koppling till en förening. Det är även en De aktiviteter som ungdomar i störst utsträckning uppger att de aldrig gör är: u Skriver, t.ex. poesi, dagbok, bloggar (68%) u Deltar aktivt i föreningsverksamhet (6) u Går på ungdomens hus / fritidsgård (56%) u Syr / slöjdar / snickrar eller hantverk (46%) Burlöv LUPP

12 B. Fritid Procenten i parentesen (föregående sida) anger hur stor andel som svarat att de aldrig gör respektive fritidsaktivitet. Medlemskap i föreningar Fig. B8: Är du medlem i någon av följande föreningar? 10 83% 84% 8 I Burlöv är 63% av killarna och 53% av tjejerna medlemmar i en förening. Killar har alltså i högre utsträckning medlemskap i föreningar än tjejer (se figur B7). Idrottsföreningar, hobbyföreningar, religiösa föreningar/församlingar och skolföreningar är de vanligaste föreningarna som ungdomarna är medlemmar i. er är i högre utsträckning än killar medlemmar i skolföreningar och kulturföreningar, killar är däremot i högre utsträckning medlemmar i dator- eller spelföreningar. Fig, B7: Är du medlem i någon förening? % 63% 47% 37% tjej kille Idrottsförening/ klubb 31% 32% 25% 2 18% 19% 17% 18% 18% 16% 12% 1 1 9% 5% 2% 2% 6% 8% Hobbyförening Skolförening Religiös förening/ församling Annan Kulturförening Friluftsförening Datorförening/ spelförening Etnisk förening Politisk parti/ ungdomsförbund Förening/organisation samhällsfrågor 2 ja nej Burlöv LUPP

13 B. Fritid Inflytande i föreningsverksamhet Fig. B9: Upplever du att du kan vara med och påverka föreningens verksamhet? % 36% 35% 32% 29% 29% Resor 7 av ungdomarna har under de senaste 12 månaderna gjort en utlandsresa. Fig. B10: Har du under de senaste 12 månaderna gjort någon utlandsresa som varat minst en vecka? % 73% % 27% ja, så mycket som jag vill ja, men mindre än jag skulle vilja jag vill inte påverka ja nej Totalt upplever 38 procent av ungdomarna att de kan påverka sin förenings verksamhet i den utsträckning de vill. 33 procent upplever att de kan påverka i lägre utsträckning än vad de skulle vilja. Detta framgår i diagrammet ovan, figur B9. Burlöv LUPP

14 B. Fritid - fördjupad analys Den fria tiden är en viktig arena för ungas lärande och självförverkligande. I regeringens strategi för ungdomspolitiken framhålls tillgången till kultur som grundläggande i en demokrati samt som ett kraftfullt redskap för ett aktivt deltagande i samhället. 1 Vissa fritidsverksamheter domineras av killar, andra av tjejer, eller kan i uppläggningen vara mindre tilltalande för någotdera könet och kan på olika sätt vara utestängande. Den kommunala fritidsverksamheten bör därav bevaka att jämbördiga satsningar görs, exempelvis i form av anläggningar och bidrag till verksamheter som intresserar främst tjejer samt främst killar. De måste även ha en medvetenhet om att tjejer och killar ska kunna delta i samma aktiviteter på lika villkor. 2 Vad som även kan vara ett viktigt förhållningssätt är att jämställdhetsarbetet bör bedrivas med unga, snarare är för unga. Vad som LUPP-undersökningen i Burlöv visar är att fritidsintressena tenderar följa traditionella könsmönster. Killar idrottar och besöker fritidsgårdar i högre utsträckning än tjejer. Killar är i högre utsträckning också aktiva inom föreningslivet samt medlemmar i föreningar. er läser, skriver och spelar instrument eller sjunger i högre utsträckning än killar. er anser även i större uträckning än killar att det finns lite eller ganska lite att göra på fritiden i kommunen. Nationellt ses även liknande tendenser. Dock är andelen killar och tjejer som besöker fritidsgårdar, idrottar/motionerar utan koppling till förening samt är medlemmar i föreningslivet i rikssnittet för LUPP relativt jämfördelad mellan könen. Skillnaderna mellan könen är alltså i Burlöv något högre vad gäller dessa fritidsaspekter än i rikssnittet för LUPP Något att reflektera över vad gäller området fritid är huruvida aktiviteterna eller miljön på fritidsgårdarna i Burlöv tilltalar killar i högre utsträckning än tjejer, samt även 1 MUCF: Fokus 14: Om ungas fritid 2 MUCF : Fokus 13: Unga och jämställdhet vad gäller arenor och platser för idrott och motion. Samma sak gäller dock tvärtom vad gäller att sjunga, teckna/måla eller spela instrument, som är vanligare aktiviteter bland tjejer i kommunen. Ett jämställdhetsarbete som riktar sig till unga tjejer och killar torde vara viktigt för jämställdheten inom kultur- och fritidsområdet. Någonting som även går att reflektera över mot bakgrund av detta är hur möjligheterna till fritidsaktiviteter ser ut för icke sportintresserade killar. 3 ϐϐ ϐϐ Ett förslag är att göra en genusanalys av ekonomiska beslut inom området fritid och kultur i kommunen, för att vidare kunna arbeta mot ökad jämställd fritid Utbildningar i genus och mångfald för exempelvis fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar inom fritid och kultur kan även ge resultat inom området Vid en vidare analys av de fritextsvar som inkommit vad gäller frågan om det saknas aktiviteter i kommunen, och i så fall vilka, har de som är mer missnöjda med fritiden (hur mycket det finns att göra i Burlöv) gett förslag på aktiviteter i större utsträckning i fritext. Detta tyder på att de som saknar aktiviteter eller är mer missnöjda med utbudet ändå har en bild eller idéer på vad de skulle vilja göra på sin fritid. ϐϐ Att bejaka mångfald och allas delaktighet inom området kultur och fritid kan även komma att bli viktigt. Vid en fördjupad analys framgår det att ungdomar med utländsk bakgrund 4 i lägre utsträckning är medlemmar i föreningar samt även besöker kulturevenemang i lägre utsträckning jämfört med de ungdomar som inte har någon utländsk bakgrund 3 MUCF: Fokus 13: Unga och jämställdhet 4 Utländsk bakgrund: själva är födda utanför Sverige eller någon av förlädrarna är födda utanför Sverige Burlöv LUPP

15 C. Skola Sammanfattning I detta avsnitt redovisas de frågor som berör ungdomarnas skolsituation. En majoritet av ungdomarna i Burlöv är i största allmänhet nöjda med frågorna som berör skolan. Annat som kan vara värt att uppmärksamma är att: Som det framgår i diagrammet (fig. A9) har 82% av ungdomarna angett att de är ganska nöjda eller mycket nöjda med sin skolsituation. Nästan lika stor andel, 79% har svarat att de är nöjda med sin utbildning. Inga större skillnader finns vad gäller dessa två frågor mellan skolorna i kommunen. u En relativt stor andel upplever att mobbning och våld är problem i skolan u Högstadieungdomar i Burlöv anser i högre utsträckning än rikssnittet att de får vara med och påverka i olika skolfrågor, vilket tyder på ett välfungerande elevinflytande. Dock vill ungdomarna i Burlöv vara med och påverka i större utsträckning än vad de idag upplever att de får Fig. A9: Hur nöjd är du i största allmänhet när det kommer till följande? Din utbildning 31% 48% 12% 6% 3% Mycket missnöjd Ganska missnöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska nöjd Mycket nöjd Din arbetseller skolsituation 32% 5 1 5% 3% Burlöv LUPP

16 C. Skola Skolsituationen Ungdomarna fick även ta ställning till ett antal påståenden om skolsituationen. En majoritet, 68% i Vårdboskolan och 78% i Dalslundskolan anser att det är bra stämning i skolan. Vad som vidare framgår är att ungdomar på Vårdboskolan i större utsträckning än ungdomarna på Dalslundskolan anser att skolan agerar om en elev mobbas av en annan elev. Fig. C3a: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp Det är bra stämning i skolan 68% 78% Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 65% 57% Skolan agerar om en lärare kränker en elev 59% 53% Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev 6 49% Det är bra stämning i skolan 72% 72% Elever och lärare bemöter varandra med respekt i skolan 57% 65% Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev 49% 59% Skolan agerar om en lärare kränker en elev 56% 56% Utsatthet Vad gäller olika former av utsatthet i skolan kan man konstatera att mobbning är det som flest ungdomar anser är ett problem. Vad gäller påståendet mobbning är ett problem i skolan har 24% av ungdomarna på båda skolorna svarat att det stämmer mycket bra eller ganska bra. 2 har vad gäller påståendet våld är ett problem i skolan svarat att det stämmer mycket eller ganska bra. Motsvarande siffra i rikssnittet för lupp är 12%. Fig. C3b: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp Flickor får bättre möjligheter än pojkar 14% 29% Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 19% 2 Mobbning är ett problem i skolan 24% 24% Pojkar får bättre möjligheter än flickor 12% 15% Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 15% 16% Våld är ett problem i skolan 21% 2 Flickor får bättre möjligheter än pojkar 13% 28% Främlingsfientlighet är ett problem i skolan 16% 24% Mobbning är ett problem i skolan 23% 25% Pojkar får bättre möjligheter än flickor 13% 13% Sexuella trakasserier är ett problem i skolan 14% 17% Våld är ett problem i skolan 16% 25% Burlöv LUPP

17 C. Skola Omdöme skola Inflytande i skolfrågor LUPP enkäten innefattade även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation; skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälsovården, tillgång till datorer samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd. Ungdomarna är nöjdast med skolbiblioteket och lärarna. Minst nöjda är ungdomarna med skolmaten och tillgången till datorer. Vad som även framgår är att elever på Vårdboskolan är något mer nöjda med de olika aspekterna än elever på Dalslundskolan, undantaget är aspekten skolmiljö, som elever på Dalslundskolan är nöjdare med. Fig. C4: Vad tycker du om de här sakerna i din skola? % 72% Skolbiblioteket 72% 67% Lärarna 68% 65% Undervisningen 67% 57% Extra hjälp 46% 68% Skolmiljö n 56% 48% Elevhälsovården 44% 36% Tillgång till datorer Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp 39% 37% Skolmaten Ett välfungerande elevinflytande är viktigt då skolan utgör en central roll i ungdomarnas liv. En förutsättning för att utveckla ungdomarnas inflytande i skolan är att de får veta vad de kan och bör ha inflytande över i sin skola, samt att forumen, exempelvis elevråd eller liknande, även uppmuntras av skolan och personalen. Enligt MUCF krävs det idag mer kunskap om elevers faktiska möjlighet till inflytande i skolan samt att elever ges möjligheter till mer inflytande. 1 Elever på Vårboskolan anser i större utsträckning än elever på Dalslundskolan att elevrådet tas på allvar. På Dalslundsskolan instämmer däremot en högre andel elever i påståendet jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Vad som även framgår i figur c3 på följande sida är att tjejer i mycket lägre utsträckning än killar anser att de har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan. Fig. C3c: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Per skola Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Vårboskolan i Arlöv Dalslundskolan i Åkarp 57% 45% 32% 4 44% 43% 1 Burlöv LUPP

18 C. Skola Fig. C3c: Hur tycker du att det är i din skola (andel som svarat stämmer mycket bra + stämmer ganska bra) Per kille/tjej Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen i skolan Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över i skolan Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd 51% 55% 25% 47% 38% 5 Ungdomarna fick även ange hur mycket de vill och hur mycket de får påverka i olika frågor i skolan. Vad som framgår i diagrammet, figur c5, är att ungdomarna vill i större utsträckning än de får vara med och påverka i alla skolfrågor. Jämfört med rikssnittet för LUPP 2013 anser ungdomar i Burlöv i högre utsträckning att de får vara med och påverka i olika skolfrågor. Exempelvis anser 58% i Burlöv att de får påverka i frågor som rör hur de ska arbeta. Motsvarande siffra i rikssnittet för LUPP är 42%. Fig. C5: Hur mycket vill du som elev vara med och bestämma om? Hur mycket får du som elev vara med och bestämma om? % 54% hur ni ska arbeta tex grupparbete 77% 43% vad du får lära dig 63% 45% skolmiljön inne 7 34% läxorna 7 34% proven 6 4 skolmiljön ute 61% 34% reglerna i skolan 64% 26% schema 62% 28% läromedel 66% 23% skolmaten Vill bestämma Får bestämma Burlöv LUPP

19 D. Politik, samhälle, inflytande Sammanfattning I slutet på föregående avsnitt berördes inflytande specifikt för skolfrågor. I detta avsnitt berörs ungdomarnas inflytande i en bredare kontext, i kommunen. Ungdomarna i Burlöv är generellt mer intresserade av att vara med och påverka i frågor som rör kommunen jämfört med rikssnittet. Ungdomarna i Burlöv vill även i större utsträckning träffa politiker. Fig. D1: Hur intresserad är du av följande? Andel som svarat mycket intresserad + ganska intresserad 8 75% 68%, årskurs 8, årskurs 8 6 u Ungdomarna vill i störst utsträckning påverka i frågor som berör deras aktuella livssituation, exempelvis i frågor som berör skola och utbildning, men även i stor utsträckning i frågor om samhället i stort så som kriminalitet, främlingsfientlighet och miljön 4 49% 54% 5 48% u Ungdomarna i Burlöv har ett större intresse för politik och samhälle samt vill i högre utsträckning vara med och påverka i kommunen än rikssnittet för högstadieungdomar i LUPP Att ta tillvara på ungdomarnas vilja och intresse kan därav bli viktigt i kommunen 2 u 20 ungdomar vill påverka, vill träffa politiker och upplever att de har goda möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer politik samhällsfrågor vad som händer i andra länder Intresse för samhällsfrågor Ungdomarna fick även ange hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor och vad som händer i andra länder. Ungdomarna är mest intresserade av vad som händer i andra länder. Andelen intresserade av de tre frågorna är högre i Burlöv om man ser till rikssnittet för LUPP Andelen som svarat att de är intresserade av politik i rikssnittet är 22%, motsvarande siffra i Burlöv är 52%. Burlöv LUPP

20 D. Politik, samhälle, inflytande Engagemang Vad gäller tillvägagångsätt för att påverka är de sätt som flest ungdomar använt att skriva insändare eller chatta/ debattera politik på internet. 46% skulle även kunna tänka sig att ta kontakt med politiker. Det tillvägagångssätt som flest ungdomar svarat att de aldrig skulle använda är att delta i bojkotter. De viktigaste frågorna Nedan listas de saker som ungdomarna tycker att skulle vara viktigast att satsa på om de var politiker, i fallande ordning. Ungdomarna anser främst att politiker bör satsa på: skola, arbete mot kriminalitet och arbete mot främlingsfientlighet samt att skapa arbeten för unga. Detta reflekteras även i fritextkommentarerna (se sida 22). Fig. D2: Engagemang skriva insändare chatta/ debattera politik på internet 19% 31% 4 41% 42% 28% Det skulle jag aldrig göra Inte gjort, men kan tänka mig att göra 1. skola (55%) 2. arbete mot kriminalitet (44%) 3. arbete mot främlingsfientlighet och rasism (41%) 4. skapa arbeten för unga (32%) 5. motverka diskriminering av olika grupper (17%) 6. hälsa (17%) 7. idrottsanläggningar (16%) 8. arbete för miljön (16%) 9. bostäder (15%) 10. äldreomsorg (13%) demostrationer 13% 45% 42% Har jag gjort ta kontakt med någon politiker lämna medborgarförslag bojkotter 12% 1 8% 2 38% 46% % 4 54% 8 10 Vad som kan vara viktigt att uppmärksamma är att ungdomarna här fick välja max fyra saker i listan. Detta medför att de lägst rangordnade frågorna inte nödvändigtvis betraktas som oviktiga, utan istället att de är mindre viktiga i relation till de övriga frågorna. I listan ovan rangordnas de 10 frågor som flest ungdomar kryssat för. Att få reda på varför ungdomarna har valt dessa frågor är dock svårare, och det finns fler tänkbara anledningar. Exempelvis kan det vara så att ungdomarna anser att det finns problem i kommunen med valt alternativ eller att det finns ett missnöje med hur politiken inom området sköts eller på grund av personliga erfarenheter. Burlöv LUPP

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION

RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014. Tanums Kommun POPULÄRVERSION RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun POPULÄRVERSION Titel: Författare: Uppdragsgivare: Populärversion: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 LKOJ4 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson.

PROTOKOLL 2011-12-05. Till att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Roland Isaksson. PROTOKOLL 2011-12-05 1 Närvarande:Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Eva Lott Andersson Siv Bergström Kathrine Kahlman Kajsa Mattsson Karin Gabrielsson Henrik Svedberg Roland Isaksson Agnetha

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

X Unga vuxna 19-25 år

X Unga vuxna 19-25 år X Unga vuxna 19-25 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF11 Ungdomsenkäten LUPP Ålder 19-25 Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

ungdomspolitiken 2011

ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Högstadieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Gymnasieungdomarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de mår Vad de gör på fritiden Hur de trivs i skolan Sommar- och extrajobb Vad de vill ha för inflytande

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

UNG I DALS-ED. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2014. Sammanställd av Linda Andersson

UNG I DALS-ED. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2014. Sammanställd av Linda Andersson UNG I DALS-ED Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2014 Sammanställd av Linda Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH METOD 3 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 3 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER RAPPORTEN 3-4 VAD

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Trollhättan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Så här tycker 22% av unga mellan 19-25 år bosatta i Trollhättan! Rapport från Luppenkät 14 unga 19-25 år INNEHÅLL 4 Bakgrundsfaktorer

Läs mer

UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten

UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten UNG I DALS-ED 2010 Rapport från LUPP-enkäten INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 2-3 SYFTE OCH METOD 4 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 5 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER RAPPORTEN 5 BAKGRUNDSFRÅGOR 5 FRITID 5-9 SKOLA

Läs mer

OM NI FRÅGAR OSS. Unga under LUPP i Uddevalla kommun. Rapport LUPP 2013 Uddevalla kommun

OM NI FRÅGAR OSS. Unga under LUPP i Uddevalla kommun. Rapport LUPP 2013 Uddevalla kommun OM NI FRÅGAR OSS Unga under LUPP i Uddevalla kommun Rapport LUPP 2013 Uddevalla kommun Rapport LUPP 2013 2 (58) Kommunen genomförde LUPP 2013 inom ramen för EU-projektet "Engagera Mera som Uddevalla kommun

Läs mer

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad LUNK 2014 Lunds ungdomsenkät Resultat och slutsatser Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad Inger Aldrin Barn- och skolförvaltning Lund Öster Tor Ohlsson Anna Sigurgeirsdóttir Kultur-

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Liv & Hälsa ung för alla

Liv & Hälsa ung för alla Liv & Hälsa ung för alla Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos elever i särskolan Metod- och resultatrapport från länsövergripande pilotstudie våren 2014. Kort version med diskussionsfrågor Inledning

Läs mer

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014

Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Folkhälsorapport för Växjö kommun 2014 Det övergripande målet för folkhälsoarbete är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det är särskilt angeläget

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

LUPP 2007 Söderhamns Kommun

LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 Söderhamns Kommun LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 1 LUPP 2007 SÖDERHAMNS KOMMUN 2 INLEDNING 4 SAMMANFATTNING 5 LUPP ÅR 8 8 BAKGRUND 8 FRITID 8 SKOLAN 11 SAMHÄLLSENGAGEMANG 14 TRYGGHET 17 HÄLSA 18

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv

Lupp. som pedagogiskt verktyg. Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lupp som pedagogiskt verktyg Foto: Sam Lawson, Mora Bygdearkiv Lärarhandledning för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Mora kommun. 1 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen

Trelleborg. Att vara ung i. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Trelleborg år 3 gymnasiet 22-åringar bosatta i kommunen Att vara ung i Trelleborg LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Trelleborg år 3 gymnasiet ingar bosatta i kommunen Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Öppna svar 18 Hälsa och

Läs mer

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Ung i Härnösand Resultat av LUPP-undersökningen 2006 Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Anette Gustafsson Samhällsförvaltningen Härnösands Kommun Förord Under oktober månad 2006 genomförde

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas

Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas TANUMS KOMMUN LUPP i Tanum Rapport om LUPPenkäten 2011 Gabrielsson, Karin Nilsson, Jonas Innehåll INLEDNING... 2 OM UNDERSÖKNINGEN... 2 OM KOMMUNEN... 3 RAPPORTENS RESULTAT... 5 FRITID... 5 SKOLA... 11

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2014-09-09. Sammanträdesrum Kasen 13:00 torsdagen den 18 september 2014 Ordförande

Kallelse Föredragningslista 2014-09-09. Sammanträdesrum Kasen 13:00 torsdagen den 18 september 2014 Ordförande Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-09-09 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS!!! Plats och tid Sammanträdesrum Bäve 08:30 torsdagen den 18 september 2014 Sammanträdesrum Kasen 13:00 torsdagen

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8.

Bakgrund 2. Syfte 2. Metod 2. Alkohol 3-4. Narkotika 4-5. Tobak 6-7. Hälsofrämjande miljöer 7-8. Trivsel, frånvaro och psykisk hälsa 8. AN D T Rapport 215 Jenny Andersson ANDT Strateg, Karlshamns kommun 17 augusti 215 Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Metod 2 Resultat Alkohol 3-4 Narkotika 4-5 Tobak 6-7 Hälsofrämjande miljöer 7-8

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Norrtälje kommun, Gymnasiet

Norrtälje kommun, Gymnasiet 10 9 8 7 6 5 4 3 Röker du? Norrtälje kommun, Gymnasiet Nej, har aldrig rökt Nej, har bara prövat Nej, har slutat Ja, när jag blir bjuden Ja, 1-5 cigaretter per dag Ja, mer än fem cigaretter per dag Pojkar

Läs mer