Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun"

Transkript

1

2 2

3 Förord Under många år har Mora kommun arbetat med olika metoder och verktyg för ungas inflytande och delaktighet. Ett verktyg är Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkäten är utformad av statliga Ungdomsstyrelsen i samråd med kommuner och forskare, och har tagits fram för att kommuner ska kunna få kunskap om ungas situation och utifrån det skapa ett kunskapsbaserat underlag för arbetet med att förbättra ungas villkor. Enkäten består av ett antal områden såsom fritid, skola, politik och delaktighet, trygghet, arbete och framtid Hösten 2012 genomförde Mora kommun Lupp-enkäten för fjärde gången bland samtliga elever på högstadiet och gymnasiet. Svarsfrekvensen är 67,5% (86 procent högstadiet och 49 procent gymnasiet) vilket är bra. Detta gör att svaren kan anses beskriva Moras ungdomar på ett tillfredsställande sätt. För första gången har 6 ungdomar från gymnasiet anlitats för att arbeta med LUPP under sin sommarferiepraktik. De har analyserat siffrorna och tagit fram olika behov. I rapporten finns beskrivet vad som kan eller bör åtgärdas, vad kan utvecklas, och även förslag på lösningar presenteras. Ett viktigt forum för inflytande, och dialog mellan ungdomar och beslutsfattare i Mora kommun är den årligt återkommande Demokratidagen i oktober. Det är inte bara denna rapport som kommer att ligga som grund för årets diskussioner utan även den rapport som Högskolan Dalarna presenterade i maj 2013 (Finns att läsa på Åke Nyström Ungdomssamordnare Mora kommun 3

4 Innehållsförteckning Moratriangeln Inledning Metod Resultat Stötta Sport och uteliv Lärare och undervisning Kommunala feriepraktikplatser Fysisk hälsa Förbättra Användande av Lupp-enkäten Elevernas inflytande Mötesplatser för unga Politiskt intresse Psykisk hälsa Egenföretagande Kollektivtrafik Stoppa Mobbing och trakassering Otrygghet Ovetande ungdomar Elever hoppar över viktiga mål Diskussion Stötta Sport och uteliv Kommunal feriepraktik Förbättra Användande av Lupp-enkäten Elevernas inflytande Mötesplatser för unga Politiskt intresse Kollektivtrafik Stoppa Elever hoppar över viktiga mål Otrygghet Ovetande ungdomar Mobbning och trakassering Övrigt Övriga punkter Förbereda ungdomar inför vuxenlivet Förslag på evenemang Graffitti Basket

5 Moratriangeln Moratriangeln sammanfattar allt som vi har uppmärksammat från Lupp-enkäten, vilket vi har delat upp i vad vi vill stötta, förbättra samt stoppa. Stötta Sport och uteliv Lärare och undervisning Kommunala feriepraktikplatser Fysisk hälsa Förbättra Användande av Lupp-enkäten Elevernas inflytande Mötesplatser för unga Politiskt intresse Psykisk hälsa Egenföretagande Kollektivtrafik Stoppa Mobbning och trakassering Otrygghet Ovetande ungdomar Elever hoppar över viktiga mål 5

6 1 Inledning 1.1 Metod Vi har påbörjat arbetet med att pararellt studera graferna för samtliga svar till Lupp-enkäten för både högstadiet och gymnasiet. Svaren var även genusuppdelade. Vi granskade graferna i syftet att finna procentsatser som vi ansåg vara anmärkningsvärda, antingen för att de representerade något vi ville stötta, förbättra eller stoppa. Sedan jämförde vi det vi hade valt ut som intressant med riksgenomsnittet samtidigt som vi diskuterade innebörden. Med Wlupp kunde vi även filtrera med bakgrundsfrågor och leta samband mellan exempelvis den familjeekonomiska situationen och hur frekvent eleverna hoppade över frukosten. Wlupp gav oss även det exakta antalet elever som hade svarat och de exakta procenttalen, som vi använde i rapporten. Under granskandedelen diskuterade vi eventuella lösningar, som är nedskrivna i diskussionen. 6

7 2 Resultat Annotation: Begreppet skolelever syftar alltid på eleverna på högstadiet och gymnasiet, de som Lupp-enkäten riktar sig till. 2.1 Stötta Sport och uteliv Moras ungdomar är aktiva inom idrott och motionerar regelbundet. 25 % av gymnasieeleverna idrottar i en klubb varje dag, och 26 % gör det varje vecka. På högstadieskolorna idrottar nästan hälften av alla elever, 45 %, i klubb varje vecka. Ungefär 38 % av Moras samtliga skolelever har uppgett att de aldrig idrottar i en klubb, men cirka 43 % av dessa motionerar varje vecka på egen hand. Endast cirka 11 % av alla moras skolungdomar idrottar eller motionerar aldrig varken i klubb eller på egen hand. Ungdomar i Mora vistas i naturen, bara 21 % vistas aldrig i naturen jämfört med riksgenomsnittet 27 %. De flesta ungdomar i Mora vistas i naturen varje år eller varje månad, 41 % respektive 23 %. Moras ungdomar är intresserade av sportevenemang. 20 % av Moras ungdomar besöker sportevenemang varje månad, 15 % varje vecka och 2,8 % varje dag. Alla dessa procentsatser ligger över riksgenomsnittet Lärare och undervisning Både eleverna på högstadieskolorna och gymnasiet är nöjda med undervisningen 51 % av samtliga elever uppger att undervisningen är ganska bra, och 19 % uppger att den är mycket bra, jämfört med de 6 % som har uppgett att den är ganska dålig eller mycket dålig. Likaså anser nästan hälften av samtliga elever att skolmiljön och lärarna är ganska bra Kommunala feriepraktikplatser Alla som går ut 9:an och 1:an på gymnasiet erbjuds av Mora kommun en feriepraktikplats. 73 % av de som gick ut 9:an förra året hade en feriepraktikplats, och 79 % av de som gick ut 1:an hade en feriepraktikplats. I hela Sverige hade 61 % av de som gick ut 9:an en feriepraktikplats, och 69 % av de som gick ut 1:an hade en feriepraktikplats. Av de som gick ut 9:an i Mora och hade en feriepraktikplats fick 54 % feriepraktikplatsen av kommunen, vilket är 15 procentenheter högre än riksgenomsnittet. Av de som gick ut 1:an i Mora och hade en feriepraktikplats fick 41 % feriepraktikplatsen av kommunen, vilket är 6 procentenheter högre än riksgenomsnittet. 7

8 2.1.4 Fysisk hälsa Av alla moras skolelever anser 77 % att deras hälsa har varit ganska bra eller mycket bra under det senaste halvåret. 2.2 Förbättra Användande av Lupp-enkäten 2012 års Lupp-enkät besvarades av 67,5 % av Moras skolelever 86 % högstadieelever, men endast 49 % gymnasieelever Elevernas inflytande Ungdomarna i Mora blev i Lupp-enkäten tillfrågade hur mycket det fick- och hur mycket de ville påverka sin skolgång. De gavs fyra svarsalternativ: Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt lite/ingenting Deras inflytande över skolgången delades upp i en rad olika frågor: Vad du får lära dig Vilka böcker/läromedel ni ska ha Hur ni ska arbeta, till exempel grupparbeten och projektarbeten Skolmiljön inne Skolmiljön ute Reglerna i skolan Läxorna Proven Skolmaten Schemat En genomgående trend är att eleverna vill påverka väldigt- eller ganska mycket. Tillsammans utgör alltid den grupp som har svarat något av dessa alternativ mer än häften av skoleleverna med undantag för hur mycket högstadieeleverna vill påverka vilka böcker/läromedel de vill använda sig av, där svarsalternativen väldigt- eller ganska mycket är mindre än 50 %. Samma sak gäller för frågan om skolmiljön utomhus för gymnasiet. Dock upplever alltid mer än hälften av både högstadieeleverna och gymnasieeleverna att de får påverka ovanstående punkter ganska- eller mycket lite. Mellan 60- till 85 % uppger det. Gruppen som uppger att de vill påverka väldigt mycket uppger alltid att de får påverka nästan inget, eller ingenting, samma sak gäller för den grupp som har svarat att de vill påverka ganska mycket Mötesplatser för unga På frågan När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då oftast vara?, som är en flervalsfråga, så svarar över 75 % av eleverna både på högstadiet och på gymnasiet att de träffas hemma hos varandra, följt av 30,8 % på högstadiet som träffas i centrum/på stan och 29,6 % av gymnasieeleverna som träffas i en 8

9 idrottshall eller på annat ställe med anknytning till idrott. 21,5 % av eleverna i högstadiet träffas också i en idrottshall eller liknande med anknytning till sport och 23,6 % av eleverna på gymnasiet träffas i centrum/på stan. 27 % av högstadieeleverna träffar sina vänner utomhus, medan 18,1 % av gymnasieelever träffar sina vänner utomhus Politiskt intresse Mer än hälften av både högstadie- och gymnasieleverna är inte särskilt, eller inte alls intresserade av politik och samhällsfrågor. Hälften av gymnasieeleverna intresseras inte heller av vad som händer i världen, vilket dock mer än hälften av högstadieeleverna är ganska intresserade av, eller mycket intresserade av. Få elever har, med undantag för att skriva insändare, inte engagerat sig i något av följande: Ta kontakt med någon politiker Lämna medborgarförslag till kommunen Delta i bojkotter Delta i demonstrationer Chatta/debattera/blogga om samhällsfrågor/politik på nätet I genomsnitt på de sex ovanstående givna frågorna insändare inkluderat har endast 7,3 % av gymnasieeleverna svarat att de har engagerat sig. Den genomsnittliga siffran för högstadiet är 5,2 %. I genomsnitt 32 % av gymnasieeleverna och 36 % av högstadieeleverna har inte engagerat sig, men kan tänka sig att göra det. Dock är svarsalternativet det skulle jag aldrig göra överrepresenterat och i genomsnitt på de sex frågorna har 58 % av gymnasieeleverna och samma siffra, 58 %, av högstadieeleverna angett att de aldrig skulle engagera sig Psykisk hälsa Flera gånger i veckan känner sig 24 % av skoleleverna stressade och 8,4 % av högstadieeleverna känner sig stressade varje dag, ett tal som har ökat till 11,4 % på gymnasiet. Om dessa tal delas upp efter kön märks en markant skillnad mellan hur frekvent tjejer och killar upplever sig stressade. Stressen ökar även mellan högstadiet och gymnasiet. Se diagrammet nedan. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Varje dag Flera gånger i veckan En gång i veckan Någon gång i månaden Diagram 1. Hur ofta har du känt dig stressad det senaste halvåret? Enkät: Mora åk Kille Tjej Mer sällan eller aldrig 9

10 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Varje dag Diagram 2. Hur ofta har du känt dig stressad det senaste halvåret? Enkät: Mora Gymnasiet år Likaså är många ungdomar trötta under dagarna. Se diagrammet nedan. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Varje dag Diagram 3. Hur ofta har du känt dig trött under dagarna det senaste halvåret? Enkät: Mora åk 7-9 & Gymnasiet år Egenföretagande Flera gånger i veckan Flera gånger i veckan En gång i veckan En gång i veckan Någon gång i månaden Någon gång i månaden Mer sällan eller aldrig Kille åk 7-9 Tjej åk 7-9 Kille gymnasiet Tjej gymnasiet Angående huruvida eleverna kunde tänka sig att starta eget företag i framtiden gavs tre svarsalternativ: ja, nej och vet inte. 50 % av gymnasieeleverna och 45 % av högstadieeleverna kan tänka sig att starta ett eget företag i framtiden. 39 % av Kille Tjej Mer sällan eller aldrig 10

11 gymnasieeleverna och 47 % av högstadieeleverna vet inte. 11 % av gymnasieeleverna och 8 % av högstadieeleverna kan inte tänka sig att starta ett eget företag Kollektivtrafik I avsnittet Öppna frågor förekommer det ofta synpunkter på kollektivtrafiken i Mora. Ungdomarna skriver mycket om att busstiderna är dåliga för stunden och menar på att de behöver förbättras. Speciellt bussarna ut till byarna och till och från skolorna. Flera bussar önskas även på kvällar och helger. Det önskas också gratis busskort för studerande under vinterhalvåret. På grund av busstiderna som inte passar så anser de att de har mindre möjlighet att träffa sina vänner utanför hemmet som till exempel hos andra vänner, ute på stan och på fritidsgårdar speciellt då under kvällstid. 2.3 Stoppa Mobbing och trakassering 7,5 % av gymnasie- och 13 % av högstadieeleverna har blivit mobbade det senaste halvåret. Av de som har blivit mobbade anger 58 % av gymnasieeleverna och 69 % av högstadieeleverna att de har blivit mobbade på rasterna. En stor del av ungdomarna upplever att de har blivit orättvist behandlade 7 % av skoleleverna säger att de har blivit det flera gånger och 24 % någon gång Otrygghet På frågan Om du tänker tillbaka på det senaste halvåret, har något av följande hänt dig? så uppger 23,3 % av eleverna på högstadiet att de har inte har vågat gå ut eller har blivit utsatt för någonting av detta; hot, stöld, misshandel samt sexuellt våld/utnyttjande. I gymnasiet så svarar 26,1 % av de som svarat att de har inte har vågat gå ut eller har blivit utsatta för något av det som nämnts ovan Ovetande ungdomar När eleverna blev tillfrågade hur de tyckte att det var på skolan framgick det att eleverna inte vet om till exempel mobbning är ett problem, om våld är ett problem, osv. Ungefär 50 % av gymnasieeleverna och 40 % högstadieelever har svarat att de inte vet om: Mobbning är ett problem i skolan Skolan agerar om en elev mobbar en annan elev Främlingsfientlighet är ett problem i skolan Sexuella trakasserier är ett problem i skolan Skolan agerar om en lärare kränker en elev Våld är ett problem Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över Elevrådet tas på allvar och lyssnas på av personalen 11

12 2.3.4 Elever hoppar över viktiga mål På frågan Hur ofta händer följande? och då under Att du hoppar över frukosten så svarar 11,2 % av högstadieeleverna att de hoppar över frukosten varje dag. 13,7 % svarar att de gör det flera gånger i veckan. 8,7 % hoppar över frukosten en gång i veckan. I gymnasiet så uppger 10,3 % av de svarande att de hoppar över frukosten varje dag, 15,9 % hoppar över frukosten flera gånger i veckan. 7,3 % säger att de hoppar över frukosten en gång i veckan. Alarmerande är att av de elever som har svarat att de inte har kunnat köpa något som de vill ha, och som många andra i deras ålder har, på grund av deras familjs dåliga ekonomiska situation, så skippar 22 % frukosten varje dag och 20 % gör det varje vecka. Dessa tal är högre än för den gruppen som har uppgett att de alltid kan köpa saker de vill ha och som många andra i deras ålder har. Se diagrammet nedan. De tre olika staplarna är svaren på frågan Har det hänt att du inte kunnat köpa något du vill ha, och som många andra i din ålder har, för att du inte haft råd? 70% 60% 50% ja, flera gånger ja, en gång nej 40% 30% 20% 10% 0% Varje dag Flera gånger i veckan En gång i veckan Någon gång i Mer sällan eller månaden aldrig Diagram 4. Hur ofta händer det att du hoppar över frukosten? Enkät: Mora åk 7-9 & Gymnasiet år När det kommer till att hoppa över lunchen så svarar 3,3 % i högstadiet att de gör det varje dag, 11,4 % gör det flera gånger i veckan och 11 % gör det en gång i veckan. På gymnasiet är siffrorna något lägre 1,7 % hoppar över lunchen varje dag, 6,4 % gör det flera gånger i veckan och 11,3 % gör det en gång i veckan. 12

13 3 Diskussion 3.1 Stötta Sport och uteliv I Mora så är vårt sport och uteliv bra. Det är många som är ute och rör på sig och motionerar regelbundet både i klubb och på egen hand. Detta är något vi vill stötta. Moras ungdomar vistas tämligen mycket i naturen och håller på med olika aktiviteter i naturen som t.ex. fiske och jakt. Mora satsar också på olika sporter som väcker intresse hos ungdomar så som längdskidor, innebandy, fotboll, gymnastik och hockey Kommunal feriepraktik I Mora får många ungdomar feriepraktik via kommunen. Det är ett jättebra initiativ. Kommunens praktikplatser kräver inget CV vilket gör det lättare för ungdomar att söka praktikplatsen. Det ger ungdomarna lön under sommaren och arbetslivserfarenhet som kan användas i sitt framtida CV. I år, 2013, var det 250 ungdomar som sökte feriepraktik via kommunen. För att fler ungdomar ska få chansen till feriepraktik, kan skolorna upplysa mer om de kommunala praktikplatserna. 3.2 Förbättra Användande av Lupp-enkäten 2012 års Lupp-enkät besvarades av 67,5 % av Moras skolelever 86 % högstadieelever, men endast 49 % gymnasieelever. Det kan anses vara bra men ett högre antal som besvarar enkäten kan bidra till att man får en mer realistisk uppfattning om vad ungdomarna faktiskt tycker. Enligt efterforskning så framkom det att lärare på gymnasiet inte har gett den tid enkäten behöver, vilket kan vara anledningen till det stora externa bortfallet av elever som inte svarat. Om både lärare och elever informeras om hur viktig enkäten egentligen är och hur den används så kan nog både det externa- och interna bortfallet minskas Elevernas inflytande Resultatet från enkäten visar att ungdomar känner att de vill bestämma mer än vad de känner att de får. En anledning till det här kan vara att tiden det tar mellan det att eleven ger ett förslag och en förändring sker är för lång. Detta kan leda till bristande engagemang hos ungdomarna Mötesplatser för unga Enkäten visar att de flesta ungdomar i Mora träffar sina kompisar hemma hos varandra. Anledningen till det kan vara att det inte finns så många platser att hänga på, speciellt inte under kvällstid. En lösning skulle kunna vara att utnyttja Moras utomhusområden. Ett exempel är Tingsnäs, som redan är en mötesplats för ungdomar. Om vi skulle kunna förbättra Tingsnäs till ett trivsammare ställe med fler bänkar, bord, grillplatser och soptunnor, skulle säkert fler ungdomar i alla åldrar samlas där. Ett annat exempel är att upprätta pergolas runt om i Mora. Pergolas kan vara en plats som man kan vara på, som erbjuder skydd från regn och utsmyckar Mora mer. En fråga som tas upp i övriga frågor är att ungdomar tycker det händer för lite i Mora. Under sommaren skulle då evenemang kunna arrangeras där populära band för både 13

14 ungdomar och vuxna spelar. Exempel på liknande event är Granny Goes Street i Falun, Junifestivalen i Rättvik och Vattenfestivalen i Leksand. Annars finns det även evenemang som återkommer hela sommaren, som Tisdagskul i Rättvik Politiskt intresse Mer än hälften av skoleleverna är inte intresserade av politiska frågor. Vi tror att det politiska intresset kan öka om ungdomarna får mer information om vad de olika partierna står för och deras olika åsikter. Ett bra exempel på en lösning är en debattdag då samtliga ungdomsförbund infinner sig på de olika skolorna. Ökar man det politiska intresset ökar man även engagemangen inom samhällsfrågor Kollektivtrafik Kollektivtrafiken i Mora är en av de frågor som tas upp mest i öppna frågor. Det anses som ett stort problem, och förhindrar många ungdomar från att träffa sina vänner speciellt under kvällstid. Eftersom Mora är en så utspridd kommun så behövs det en fungerande kollektivtrafik med bra tider för alla, även senare resor. En utredning kan utföras under ett helt år för att få en uppfattning om vilka resor som utnyttjas. Vi anser även att man borde tillfråga resenärerna vilka busstider de behöver. Då kan man ta bort resorna som inte används och byta ut dem till resor som behövs. 3.3 Stoppa Elever hoppar över viktiga mål En stor mängd av eleverna hoppar över viktiga mål. Anledningen till att de hoppar över t.ex. frukosten kan vara brist på tid eller att vissa inte klarar av att äta på morgonen. Frukosterbjudanden på skolan är en idé för att skolungdomarna ändå skulle få chansen att få i sig sin frukost. En eventuell idé skulle kunna vara en frukostbox som skolkafeterian säljer vilket kan leda till bättre koncentrerade elever på lektionerna Otrygghet Enkäten visar också på att det förekommer otrygghet i kommunen i form av sexuellt våld/utnyttjande, misshandel, hot och att ungdomar inte vågar gå ut i Mora. Vi upplever att det är för höga siffror eftersom det inte borde få förekomma alls. Diagrammet nedan visar hur många personer som har blivit utsatta. Dessa är endast de som har svarat på Luppenkäten, sedan finns det elever som inte har svarat på Lupp-enkäten, så det totala talet är antagligen större. 14

15 jag har inte vågat gå ut 71 Diagram 5. Har något av följande hänt dig? Antal personer Enkät: Mora åk 7-9 & Gymnasiet år Moras resultat är bättre än rikssnittet och det har förbättras sen år 2009, men otrygghet borde inte förkomma alls Ovetande ungdomar När eleverna blev tillfrågade hur de tyckte att det var på skolan framgick det att eleverna ofta är ovetande om situationen. Vi tror att det finns flera anledningar till det. Orsakerna kan vara brist på ork att svara på frågorna i Lupp, okunskap eller avsaknad av åsikt. Eftersom procentsatserna är så mycket större i Mora än i resten av Sverige, så blir det här ett problem. Lösningarna till det här kan vara att dela upp enkäten eller pausa den så att man kan göra den vid flera olika tillfällen. llen. En annan lösning för de ovetande och de som saknar åsikt skulle vara att ge mer information om dessa punkter. Frågor som vi har reagerat på där procentsatserna är för stora är: Mobbning är ett problem Främlingsfientlighet är ett problem Sexuella trakasserier asserier är ett problem Skolan agerar om en elev kränker en annan elev Skolan agerar om lärare kränker en elev Våld är ett problem Pojkar får bättre möjligheter än flickor Flickor får bättre möjligheter än pojkar Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och elevråd Elevråd tas på allvar och lyssnas på av personalen Mobbning och trakassering En annan viktig punkt är att det förekommer mobbing. Vi anser att det inte borde få förekomma över huvud taget och att man måste upplysa ungdomar att mobbing faktiskt är ett brott och vad konsekvenserna kan bli av det. För under det senaste halvåret så har 95 skolelever 31 på gymnasiet och 64 på högstadiet uppgivit att de hade känt sig mobbade eller utfrysta. Det är för tal siffror som måste stoppas. Vi drar slutsatsen att skolorna gör alldeles för lite för att hjälpa utsatta, upplysa om- och förhindra mobbing. 57 någon har hotat någon har stulit mig från mig 14 jag har blivit utsatt för misshandel 16 jag har blivit utsatt för sexuellt våld/utnyttjande 15

16 4 Övrigt Det är många frågor som vidiskuterat under de här veckorna. Några av frågorna går kanske inte att relatera direkt till Lupp-undersökningen, men vi finner dem ändå relevanta ta med. 4.1 Övriga punkter Förbereda ungdomar inför vuxenlivet Något som vi känner att vi saknar i undervisningen är någon sorts kurs för alla på gymnasiet där man får lära sig hur man t. ex skriver sitt eget CV, betalar räkningar och söker jobb. För tillfället är det bara ekonomiprogrammet som får lära sig sådant. Vi tror att det kan vara ett bra sätt att förbereda ungdomar för vuxenvärlden Förslag på evenemang Tidigare nämnde vi förslaget om sommarevenemang för att det ska hända saker i Mora. Ett exempel på hur vi skulle vilja ha det är någonting likt Granny Goes Street i Falun, sammanslaget med en vattenfestival då vi kan utnyttja vårt fina vatten. Exempel på aktiviteter under dagtid är kanoter, kajaker, kneeboard, vattenskidor och bananbåt. Det finns även aktiviteter man kan ordna på land som t.ex. sumodräkter, fiskedamm och ett stort vattenkrig för alla åldrar. På kvällstid kan man ha någonting konsertlikt för ungdomar Graffitti Mora borde stödja den moderna konsten genom att upprätta fler graffittiplank. Efter att graffitiplanket upprättades visar statistiken att allmänningar av klotter har minskat. Om vi upprättar mer och synligare graffitiplank kommer nog klottret minska mer Basket Denna punkt är tillskillnad från ovanstående punkter relaterad till Lupp-enkäten, då 15 personer på högstadiet har efterfrågat ett basketlag. Detta anknyter även väl till de som har efterfrågat sporter som inte utövas på elitnivå som kräver satsning från tidig ålder, utan mer kan utövas för att motionera och för att det är roligt. Basket, som i Sverige inte är så stort, är ett exempel på en sådan sport. 16

17 I Mora finns det saker Men inte så många saker Därför vill vi ha mer saker Men vad för saker? Finns det sådana saker? Har vi pengar till saker? Livet går dock inte ut på saker Men vi vill ha saker Så mycket mera saker Då kan vi äntligen bada i saker Saker, en dikt av anonym ungdom i Mora Från vänster: Jacob Blomgren, Edit Williams, Gustav Gatu, Hanna Damm, Jonna Harkén, Daniel Tängerfors. 17

18 18

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport

Lupp 2009 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN. lupp 09 rapport Lupp 29 UPPFÖLJNING AV DEN LOKA- LA UNGDOMSPOLITIKEN I LUDVIKA KOMMUN lupp 9 rapport LUDVIKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (11) Sammanfattning av Lupp- enkäten 29 Den femte luppundersökningen med nära 2 frågor

Läs mer

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun

Idekulla skola. Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Idekulla skola Ungdomsstyrelsens LUPP-undersökning av högstadieskolor i Tingsryds kommun Vad är LUPP? En elektronisk enkät. Genomförd med ungdomar på högstadiet och gymnasiet ht 2010. Beställd av Tingsryds

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier.

Lupp Lokal uppföljning vart tredje år. Bättre precision. Alla länets kommuner. Fem fokusområden. Tre ålderskategorier. 1 Lupp 2013 Lokal uppföljning vart tredje år Bättre precision Alla länets kommuner Fem fokusområden Inflytande och delaktighet Utbildning Kompetensförsörjning Fritid med kultur Tryggt och säkert Tre ålderskategorier

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 POPULÄRVERSION SKÖVDE KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Sammanfattande reflektioner...3 Om undersökningen...5 A. Bakgrundsfrågor...6

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID

LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET FRAMTID ARBETE SKOLA FRITID LUPP 2010 SVALÖVS KOMMUN FRITID SKOLA POLITIK &INFLYTANDE HÄLSA & TRYGGHET ARBETE FRAMTID Inledning 3 Fritid...4 Skola...8 Politik & Inflytande...15 Hälsa & Trygghet...19 Arbete.. 26 Framtid..28 LUPP 2010

Läs mer

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SOLLEFTEÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sollefteå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka.

Tjörns ungdomar 2011. LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Tjörns ungdomar 2011 LUPPEN Tjörns ungdomar på högstadiet och gymnasiet svarar på frågor om livet, framtiden och makten att påverka. Förord 2011 deltog för första gången Tjörns kommuns ungdomar på högstadiet

Läs mer

UNG I ESLOV. Lupp 2009

UNG I ESLOV. Lupp 2009 UNG I ESLOV Lupp 09 Fritid 4 Skola 7 Politik & inflytande 11 Hälsa & trygghet 17 UNG I ESLÖV - LUPP 09 Ansvarig utgivare: Peter Juterot Tel: 0413-62656 E-post: peter.juterot@eslov.se Arbete 24 Framtid

Läs mer

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett läns- och kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Lupp Lokal uppföljning

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006

UNG I MORA. Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 UNG I MORA Rapport om LUPP-undersökningen i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 4 Internationella

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet.

LUPP om Skolan. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. LUPP om Skolan LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I SUNDSVALL HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Sundsvall åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

För litet fritidsutbud: åk8

För litet fritidsutbud: åk8 För litet fritidsutbud: åk8 Frågan lyder: Hur mycket finns det att göra på fritiden?, med svarsalternativen: Det finns väldigt mycket att göra; ganska mycket att göra; ganska lite att göra; väldigt lite/ingenting

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I HÄRNÖSAND HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Härnösand åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014

Läs mer

Lupprapport. Hur ungdomar upplever Mora. Fanny Magnusson Frida von Seth Karin Gustavar Aron Helander Gezim Morina Filip Melin Dalia Chihade

Lupprapport. Hur ungdomar upplever Mora. Fanny Magnusson Frida von Seth Karin Gustavar Aron Helander Gezim Morina Filip Melin Dalia Chihade Lupprapport Hur ungdomar upplever Mora Fanny Magnusson Frida von Seth Karin Gustavar Aron Helander Gezim Morina Filip Melin Dalia Chihade 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 1.1 Metod.. 3 2. Resultat...4

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3

LUPP 2010. Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 LUPP 2010 Sammanställning av LUPP enkät 2011-05-25 Version 3 Innehåll 1 BAKGRUND...3 2 FRITID...4 2.1 Hur mycket fritid har ungdomarna?...4 2.2 Fritidsutbudet...5 2.3 Här träffar man sina kompisar...5

Läs mer

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling

LUPP I TIMRÅ HÖSTEN FÖRHANDS- RAPPORTERING. Ungdomar i Timrå åsikter och attityder. Rolf Dalin och Anton Askling LUPP I TIMRÅ HÖSTEN 2012 - FÖRHANDS- RAPPORTERING Ungdomar i Timrå åsikter och attityder Rolf Dalin och Anton Askling FOU VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand

Läs mer

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Sammanfattning LUPP Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid,

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2015

Rapport från Luppenkät 2015 Att vara ung i Trelleborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 15 undersökning unga 16-19 år bosatta i kommunen INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Skola

Läs mer

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen!

Förord. Slutligen, ett stort TACK till alla som deltagit i undersökningen! Förord På andra raden i Växjö kommuns mångfaldsprogram 2010-2014, Olikheter som berikar, kan man läsa att makt och inflytande ska delas rättvist i alla delar av samhällslivet. Det är i grunden givetvis

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun

Ung i Marks kommun, 2007. Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun ÅR Ung i Marks kommun, 2007 Resultat gällande ungdomar i årskurs 8 från Lupp-undersökning 2007 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Marks kommun Innehåll Förord av Tommy

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Resultatredovisning LUPP 2012 åk 2 gymnasiet Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Älvdalen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 1 ISBN 978-91-86397-06-7 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet

Rapport. Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Rapport Ung i Vänersborg, 2008 Resultat från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 8 samt årskurs 2 på gymnasiet Mars 2009 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006

Ung i Ljusdal. Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Ung i Ljusdal Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Ljusdals kommun 2006 Inledning Syfte och metod 3 Svarsfrekvens 3 Bakgrundsfakta Ljusdals kommun 3 Sammanfattande diskussion 4 Enkätresultat Bakgrund

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2012 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Elvir Mesanovic, elvir.mesanovic@landskrona.se Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknad vill rikta

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen

Ungdomar sätter Kalmar. lupp. under luppen Ungdomar sätter Kalmar lupp under luppen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar kommun 2008 B Kommunen under ungas lupp arn och unga är framtiden. Så brukar vi uttrycka oss och så är det! Men barn

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad 2014 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Landskrona stad Mirela Aljic och Christine Olsson Skanna QR-koden eller läs mer om Ung i Landskrona på landskrona.se Förord Undertecknade vill rikta ett stort tack

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 13-16 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Lupp-enkäten 2004. Rapport

Lupp-enkäten 2004. Rapport 2005-08-22 Lupp-enkäten 2004 Rapport 1 (48) Innehållsförteckning INLEDNING 4 Bakgrund 4 Metod 5 SAMMANFATTNING 6 DISKUSSION 7 RESULTAT GRUNDSKOLAN ÅK 8 8 Om skolan 8 Hur är det på din skola? 8 Politik,

Läs mer

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback

Appendix till Lupp. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv. Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:7 Appendix till Lupp Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Jämtlands län 2009 sett ur ett kommunperspektiv Marianne Westring Nordh Jörgen Söderback Appendix till

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

LUPP om Fritid, arbete och framtid

LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP om Fritid, arbete och framtid LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har

Läs mer

KULTUR OCH FRITID LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010

KULTUR OCH FRITID LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010 KULTUR OCH FRITID LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Gävle kommun 2010 Kontakt Karl Nässén, Ungdomsstrateg, 026-17 97 87 Staffan Stahl, Planeringssekreterare, 026-17 97 16 2011 Gävle kommun

Läs mer

UNG I DALS-ED. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2014. Sammanställd av Linda Andersson

UNG I DALS-ED. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2014. Sammanställd av Linda Andersson UNG I DALS-ED Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2014 Sammanställd av Linda Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH METOD 3 SVARSFREKVENS OCH BORTFALL 3 ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄSER RAPPORTEN 3-4 VAD

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan

Att vara ung i. Säter. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 i Säter år 7-9 grundskolan Att vara ung i Säter LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Säter år 7-9 grundskolan INNEHÅLL INLEDNING 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet 2O Framtid och arbete

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Sölvesborg Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 7-9 grundskolan, år 1-3 gymnasiet, unga INNEHÅLL Jag är ganska eller mycket nöjd med... (%) Min ekonomi

Läs mer

Ung i Ulricehamn, 2007

Ung i Ulricehamn, 2007 Ung i Ulricehamn, 2007 -Resultat från Lupp-undersökningen 2007 Innehåll Förord av förvaltningschef 3 I korta drag 4 Kapitel 1 Inledning 7 Kapitel 2 Beskrivning av situationen 11 Kapitel 3 Fritid 18 Kapitel

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2012

LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2012 LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholm 2012 Ungdomar årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet 2 (55) Förord Laholms kommun har för första gången genomfört Ungdomsstyrelsens LUPP-enkät (Lokal uppföljning

Läs mer

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Malung-Sälen 2010 Killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010-05-09 ISBN 978-91-86397-05-0 Dalarnas

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

INNEHÅLL. Tack! NÅGRA TANKAR OM LUPP.. 3 LUPP POLITISKA MÅL I HALMSTAD.. 5 HÄLSA 6 SKOLA 12 INFLYTANDE.. 18 FRITID..

INNEHÅLL. Tack! NÅGRA TANKAR OM LUPP.. 3 LUPP POLITISKA MÅL I HALMSTAD.. 5 HÄLSA 6 SKOLA 12 INFLYTANDE.. 18 FRITID.. HÄLSA LUPP 2015 FRAMTID FRITID INFLYTANDE SKOLA t Att vara ung i Halmstads kommun INNEHÅLL NÅGRA TANKAR OM LUPP.. 3 LUPP 2015.. 4 POLITISKA MÅL I HALMSTAD.. 5 HÄLSA 6 SKOLA 12 INFLYTANDE.. 18 FRITID..

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

UNG I DALS-EDS KOMMUN

UNG I DALS-EDS KOMMUN 2007:13 UNG I DALS-EDS KOMMUN RESULTAT FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNINGAR INOM PROJEKTET LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIK (LUPP) UTVÄRDERINGSENHETEN UPPSALA KOMMUNS GEMENSAMMA UTVÄRDERINGSRESURS Innehållsförteckning

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

UNG RÖST Haparanda 2011

UNG RÖST Haparanda 2011 UNG RÖST Haparanda 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

UNG RÖST Strömsund 2011

UNG RÖST Strömsund 2011 UNG RÖST Strömsund 2011 Ung Röst 2011 Projektledare: Ola Mattsson, Michaela Sjögren Cronstedt, Region Öst. Anders Persson, Region Väst. Marie Forsberg, Region Nord. Maria Eneqvist, Region Syd. Arbetsgrupp:

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken Att vara ung i Ludvika LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Dalarna ska bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion - och Ludvika ska vara Dalarnas bästa ungdomskommun.

Läs mer

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid

Ung i Härnösand. Resultat av LUPP-undersökningen 2006. Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Ung i Härnösand Resultat av LUPP-undersökningen 2006 Fritid Skola Politik Trygghet Hälsa Arbete - Framtid Anette Gustafsson Samhällsförvaltningen Härnösands Kommun Förord Under oktober månad 2006 genomförde

Läs mer

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3

1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND TILL LUPP 1 1.2 ENKÄTENS UTFORMNING 1 2 UNGDOMARS FRITID 3 2.1 FRITID 3 2.2 FÖRENINGSDELTAGANDE 6 2.3 INTERNATIONELL ERFARENHET 7 3 DET POLITISKA INTRESSET 8 4 VARDAGEN I SKOLAN

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet

Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Ung i Kungsbacka, 2010 Resultat från Lupp undersökningen 2010 gällande ungdomar i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet Mars 2011 Sammanställningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Kungsbacka

Läs mer