Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016"

Transkript

1 Förskolan Engelbrektsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum

2 Innehåll Likabehandling... 3 Begrepp... 3 Normer... 3 Normkritik... 3 Hur går det till?... 4 Diskrimineringsgrunderna... 5 Kön... 5 Etnisk tillhörighet... 5 Religion och annan trosuppfattning... 5 Funktionsnedsättning... 5 Könsöverskridande identitet eller uttryck... 5 Sexuell läggning... 5 Ålder... 5 Främja... 5 Främjande arbete... 5 Kartlägga... 6 Handledning 1 Kartlägga... 6 Handledning 2 Relationer... 6 Handledning 3 Språket... 7 Förebygg... 7 Om risker för diskriminering eller kränkning finns efter kartläggning - Gör en plan!... 7 Åtgärda... 7 Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn... 7 Rutiner för att utreda när barn kränks av personal... 7 Rutiner för uppföljning... 8 Ansvarsförhållande... 8 Policypärm... 8 Vikariepärm... 8 Föräldrar och barn... 8 Referenser... 8

3 Likabehandling Förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Likabehandlingsarbetet är inte ett mål utan en process där målet är att öka respekten för mångfalden i verksamheten genom att medvetandegöra och synliggöra värderingar, fördomar och beteenden. Det handlar om förändringsprocesser på olika nivåer i verksamheten. Likabehandlingsarbetet handlar om hur man arbetar och definierar verksamhetens värdegrund och det regleras av diskrimineringslagen och skollagen. Likabehandling, handlar inte om att behandla alla lika, mer om att ge alla en likvärdig behandling och att alla har samma rättigheter att få sina behov tillgodosedda. Vi gör likvärdig behandling och får likabehandling. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra hela verksamheten: pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner. Likabehandlingsarbetet är även en del av förskolans värdegrundsarbete. I likabehandlingsplanen ska finnas möjlighet till delaktighet för alla som berörs av förskolans verksamhet, så som personal, barn och föräldrar. Begrepp Normer Normer är informella regler och påverkar vad som i en given situation uppfattas som normalt Normkritik Normkritik är inte en metod utan ett förhållningssätt. Det innebär att medvetandegöra, ifrågasätta, omforma och ibland skapa nya normer. En utmaning är att uppmärksamma på vilket sätt vi förmedlar till barnen hur de ska upptäcka världen. Det handlar inte så mycket om vad man lär sig utan att se vad man inte lär sig och att göra osynliga gränser synliga. Normkritiskt arbete handlar om att: Synliggöra normer Ifrågasätta normer Synliggöra privilegier Granska sin egen position Uppkomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan oftast kopplas till de normer som råder på förskolan och i det övriga samhället. Att anta ett normkritiskt perspektiv innebär att man fokuserar på de normer och maktstrukturer som gör att vissa personer uppfattas som avvikare och de konsekvenser detta får. Syftet är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi strävar med ett normkritiskt perspektiv efter att se en ökad förändringsbenägenhet i verksamheten, ökat samarbete, ökat inflytande i barngruppen och ett tolerant och utvecklande diskussionsklimat. Detta är då indikatorer på att teorin med normkritik, funkar i praktiken. Det handlar om att det främmande, ovana berikar och utmanar istället för att det begränsar. Exempelvis om man upplever ett dilemma i praktiken kring ett barn så finns alternativet att se det problematiska kring barnet som en indikator på ett mönster som man kanske själv är med och skapar, normkritiskt arbetssätt problematiserar helheten istället för det enskilda. Diskriminering innebär att ett barn missgynnas direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande, förutsätter

4 detta någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheten är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Indirekt diskriminering Framstår som neutralt men i praktiken missgynnar personer i relation till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Att behandla olika lika. Trakasserier och kränkande behandling - Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Ett barn kan bli utsatt för trakasserier och kränkande behandling av såväl personal som av andra barn. Barn som upplever sig vara trakasserade eller kränkta av personal är särskilt utsatta eftersom de befinner sig i beroendeställning. Kränkningar som begås av personal måste därför betraktas som mycket allvarliga. Trakasserier är ett uppträdande, enskild handling som kränker någons värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Det är trakasserier även när det har samband med till exempel en anhörigs funktionsnedsättning, könsidentitet, religion, sexuell läggning, och så vidare. Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker barns värdighet men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Mobbning är en form av systematisk kränkning. Ingen juridisk term. Det handlar alltså om kränkande behandling eller om det handlar om diskrimineringsgrunderna diskriminering. Mobbning är på väg bort från styrdokumenten. Anledning: lagstiftare anser att en handling inte ska behöva upprepas för att anses bryta mot lagen. Hur går det till? Främjande Förskolan har en skyldighet att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Förebyggande - Förskolan ska arbeta förebyggande för att förhindra att barn utsätts för trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska upprätta en plan med översikt över de åtgärder som behövs för att främja och förebygga samt Åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen gäller ett läsår. Det är ett redskap som varje år utvärderas för att hitta nya metoder för att uppnå likabehandling. Viktigt med planen är att arbetet dokumenteras, detta för att kunna se på framsteg eller saker som förbises. All handledning och kartläggning anpassas efter förskolornas behov där pedagogerna står i centrum och exempel kommer från den egna verksamheten. Detta för att arbetet inte ska bli på en alltför visionär nivå. Vid en sammanställning kan gemensamma nämnare eller olikheter som vid analys vid läsårets slut kan ge signaler huruvida det behövs fortbildning samt hur organisationen kan struktureras och samarbeten kan utvecklas. Föräldrar ges delaktighet på föräldramöten och genom enkäter. Barnen ska göras delaktiga genom att likabehandlingsarbetet ska inkluderas i verksamheten. Kartläggning av verksamheten sker i arbetslagen med utgångspunkt från sin barngrupp, sitt arbetslag och sin miljö men handledning kan även ske i tvärgrupper, för att öka förståelse, medvetenhet och samverkan mellan arbetslagen på förskolan. Handledning och reflektionstillfällen sker tillsammans med områdets specialpedagog. Barnhälsoteamsmöten ordnas tre gånger varje läsår där pedagoger har möjligheten att få stöd i frågor gällande barn eller en grupp som får behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamen sker tillsammans med specialpedagoger från stödenheten.

5 Planer för förskolans olika policydokument och handlingsplaner ska revideras under året för att stärka upp tryggheten och det gemensamma tillvägagångsättet på förskolorna. Vid läsårets slut sammanfattas, analyseras och utvärderas arbetet för att nästa års plan kan utgå utifrån denna. Diskrimineringsgrunderna Kön Att någon är flicka eller pojke, kvinna eller man. Etnisk tillhörighet Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Religion och annan trosuppfattning Alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Föräldrar har rätt att uppfostra barn i enlighet med sin tro. Annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller har ett samband med en religiös åskådning, till exempel ateism. Funktionsnedsättning Innefattar en varaktig nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionsnedsättning beskriver inte ett statiskt tillstånd eller hur en person är. Funktionsförmågan varierar beroende på situationen och miljön. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsidentitet eller könsuttryck menas en persons identitet eller uttryck i form av kläder, kroppsspråk, beteende eller annat liknande förhållande med avseende på kön. Sexuell läggning Avser homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder Skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla unga som gamla i olika sammanhang. Förbudet är inte absolut utan det finns vissa undantag. Det innebär alltså inte att det i förskolan är förbjudet att dela in barnen i åldersgrupper eller på annat sätt beakta deras ålder. Främja Främjande arbete Identifiera och stärka positiva förutsättningar för likabehandling i verksamheten. Behöver inte utgå från definierade problem i verksamheten utan från förskolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Skapa en trygg förskolemiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Ska omfatta diskrimineringsgrunderna. Riktas mot alla, bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning Främjande arbete kan handla om att skaffa sig kunskap inom varje specifik diskrimineringsgrund samt att kontinuerligt reflektera över verksamheten för att kunna upptäcka mönster och normer. Inom förskolan ska vi arbeta med att främja ett medvetet normkritiskt tänkande i verksamheten och för att kunna främja detta krävs diskussioner och reflektioner för att lära sig att se sig själv, sin

6 verksamhet och sina värderingar, förändra, anpassa och utmana på ett bra sätt samt diskutera utifrån flera perspektiv Det sociala klimatet är viktigt och påverkar även verksamheten med barnen. Det är viktigt att vi alla strävar efter ett gott socialt klimat och visar respekt för varandra. I läroplanen beskrivs förskolans övergripande uppdrag för värdegrundsarbetet. Det ska förankras i allt planeringsarbete och utvärderingsarbete på förskolan. Kartlägga Det är viktigt att skaffa sig kunskap om hur det fungerar i den egna verksamheten. Att få syn på hur man själv bidrar till skapandet av normer är nödvändigt för att kunna bryta de oönskade mönster som finns. Det är en fördel att arbeta med kartläggning och efterföljande analys tillsammans i arbetslaget. Det blir då en gemensam lärprocess, där man lär av varandra och får en gemensam kunskapsbas för det fortsatta arbetet. Att tänka på: Kartläggningen är inte till för att leta fel eller bedöma varandra. Den syftar till att synliggöra mönster som vi alla är med och skapar och därmed kan förändra. Ha ett öppet sinne och se kartläggningen som en möjlighet att lära sig att se verksamheten med nya ögon. Många gånger leder kartläggningen till nya idéer för observationer. Handledning 1 Kartlägga Vid första handledningen diskuteras de olika diskrimineringsgrunderna. Fokus bör ringas in, vilken/vilka diskrimineringsgrunder som känns nödvändiga att fokusera på under året, för att arbetet ska kännas greppbart. Vi ska skapa förutsättningar för alla barn att vara delaktiga och lyckas utan att ha en förutbestämd idé om vad detta är. Vi strävar efter att bejaka olikheter istället för att tolerera olikheter och hur det ska gå till. Som arbetsredskap kan med fördel husmodellen användas, som är ett arbetsverktyg från JämO. Detta verktyg hjälper till att synliggöra var barn och personal befinner sig på förskolan och hur de använder den pedagogiska miljön. Man arbetar med en förenklad skiss över förskolan och dess utemiljö. Olika utrymmen namnges och ritas in på skissen. Verksamhetens olika aktiviteter, så som exempelvis samling, förs även det in på skissen. Vidare ställs frågor till arbetslaget att ta med sig in i verksamheten. Exempelvis kan man utifrån diskrimineringsgrunden kön kartlägga med färger eller symboler var flickor respektive pojkar tycker om att leka och var de ogillar eller inte brukar vara på förskolan Handledning 2 Relationer Vid det andra handledningstillfället kommer vi att arbeta med att kartlägga hur våra dagliga kontakter i barngruppen ser ut, för att säkra att alla barn blir sedda (Denna handledning måste ske i arbetslagen) däremot diskussioner om samverkan kan med fördel ske i tvärgrupper. Det är även av vikt att titta på hur samverkan mellan pedagogerna fungerar. God samverkan i arbetslaget är en stark främjande faktor, när detta fungerar sämre blir det konsekvenser i barngruppen som påverkar likabehandling. När olika förhållningssätt finns bland pedagoger, blir barnen osäkra vilket leder till fler konflikter och maktkamp och hierarkier bland barnen, vilket inte är bra i likabehandlingsperspektiv. Samverkan stärker även förmågan att reflektera gemensamt och att kunna vara självkritisk. Är samverkan sämre måste man hävda sig inför kollegor och detta gör det svårt att utvecklas och att utveckla verksamheten.

7 Handledning 3 Språket Vid det tredje handledningstillfället arbetar vi med att identifiera vårt språkbruk genom att diskutera filmsekvenser, ljudupptagningar eller observationer angående språket i verksamheten. Vi använder Pnina Kleins 5 kriterier, ett analysredskap för att synliggöra kommunikation. Även här har frågor kring samverkan i arbetslaget stor betydelse gällande kommunikationsklimatet på förskolan. Förebygg Om risker för diskriminering eller kränkning finns efter kartläggning - Gör en plan! Att göra en enkel plan för förändringsarbetet ökar chansen att lyckas. En gemensam plan tydliggör vad ni vill åstadkomma och gör arbetet lättare att följa upp. Planen kan se ut så här: 1. Vad vill vi förändra? Här väljer ni ut ur observations- och analysmaterialet något som ni vill åtgärda. Kom ihåg: ta inte för stor bit utan dela upp det i flera små! 2. Hur gör vi? Formulera tydliga mål. Vad ska göras? Hur ska det göras? Vem ska göra det? När ska det göras? Beskriv konkret svaret på frågorna. 3. Vad vill vi uppnå? Sätt ett mål för åtgärden. Vad vill ni att åtgärden ska leda till? 4. Hur blev det? Har målet uppnåtts? Varför/varför inte? Hur går vi vidare? Hur ska åtgärderna utvärderas? 5. Utse ansvariga. Åtgärda Det behövs fungerande rutiner för att hantera situationer när ett barn utsätts för kränkningar av något slag. All personal ska känna till rutinerna, liksom barn och vårdnadshavare. På förskolan är alla barn allas ansvar, alla pedagoger har samma ansvar för att alla barn ska må bra och vara trygga på förskolan. Pedagogerna ska vara närvarande i verksamheten med barnen. Alla pedagoger har ansvar för sitt bemötande gentemot andra barn och vuxna på förskolan. All personal vet hur de förväntas agera vid misstanke om att ett barn utsätts för kränkningar av något slag. Barnen själva vet vilka rättigheter de har och vem de ska vända sig till när de själva eller någon kamrat upplever sig vara utsatt. Vårdnadshavare känner till vilka rättigheter deras barn har och hur de kan gå tillväga för att göra en anmälan till förskolan. Det finns riktlinjer för uppföljning, utvärdering och dokumentation i det enskilda fallet. Ha särskilda rutiner för att hantera kränkningar som utförs av anställda. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn Uppmärksamma händelsen direkt och samtala med barnen om vad som hänt. Alla barn som är involverade i händelsen måste få komma till tals. Dokumentera händelse och samtal. Kontakta och informera föräldrar till de barn som är berörda. Pedagogerna berättar hur de upplevde situationen och vilka strategier som finns i det fortsatta arbetet. Händelsen dokumenteras och Förskolechef underrättas. (bilaga 1) Rutiner för att utreda när barn kränks av personal Händelsen anmäls till förskolechef. Förskolechefen utreder händelsen tillsammans med berörda parter. Vårdnadshavare underrättas. Händelsen dokumenteras samt upprättande av åtgärdsprogram. (bilaga 1)

8 Rutiner för uppföljning Uppföljande samtal mellan berörda parter. Uppföljning av åtgärdsprogram (om detta finns). Sammanställning och analys, beslut om vidare åtgärder. Ansvarsförhållande Förskolechefen är ytterst ansvarig för att incidenter utreds och åtgärdas. All personal i förskolan är skyldig att följa planen mot diskriminering och kränkande behandling. Förskollärare eller annan personal som får kännedom om händelser som kan vara trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla det till förskolechefen. Förskolechefen är i sin tur skyldig att informera huvudmannen Policypärm På varje förskola ska finnas en policypärm, där handlingsplaner och policys för förskolan finns att tillgå. Denna ska revideras varje år och är tänkt att fungera som trygghet för alla pedagoger då vi ska arbeta och verka för gemensamma tillvägagångssätt som ska resultera i en tryggare förskola för både barn, föräldrar och pedagoger. Vikariepärm På varje förskola ska på alla avdelningar finnas en vikariepärm. För att vikarier ska känna till regler och viktig information som gör förskolan till en tryggare vistelse för barnen. I denna pärm ska exempelvis finnas: Namn, bild och nödvändig info om alla barn. Namn, bild på pedagoger Förhållningssätt och information om förskolan Grundläggande rutiner att förhålla sig till Handlingsplaner och Policys Föräldrar och barn Föräldrar ska få möjlighet till delaktighet i förskolans likabehandlingsarbete. Vi kan erbjuda information och diskussion på exempelvis föräldramöten samt genomför vi varje år en föräldraenkät där vi kan kartlägga föräldrars tankar kring likabehandling. Föräldrars tankar och medverkan ska finnas med vid varje reflektion och analys. Föräldrar ska få information om hur de kan följa likabehandlingsarbetet samt vem som kan kontaktas om de upplever att sitt barn blir utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Vi arbetar kontinuerligt med att bygga goda relationer med vårdnadshavare genom att reflektera över kommunikation, information, bemötande och förhållningssätt. Barnen ska alltid få möjlighet att delta i likabehandlingsarbetet. Det ligger på pedagogernas ansvar att se till att barnen inkluderas i arbetet. Värdegrundsarbetet är en central del i förskolans arbete för likabehandling. Likväl som det är viktigt att förstå sina rättigheter är det viktigt att veta sina skyldigheter, genom detta skapar vi gemensamma normer i grupperna för att få en förskola där alla bemöts med respekt. Referenser Lika rättigheter i förskolan, diskrimineringsombudsmannen, Lika behandling i förskola och skola, Kajsa Svaleryd och Moa Hjertsson, Skolverkets allmänna råd; Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 2012,

9 Jämställdhetsarbete i förskola och skola, Eva- Karin Wedin

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015.

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015. Likabehandlingsplan Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015. 1 Ansvariga Ansvariga för planen är pedagogerna och förskolechefen vid Vitå förskola Vår vision är En förskola för alla På Vitå

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016-2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016.

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016. Likabehandlingsplan Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016. 1 Ansvariga Ansvariga för planen är pedagogerna och förskolechefen vid Vitå förskola. Vår vision är En förskola för alla På Vitå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2014-10-01 Planen gäller till 2015-09-30

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång.

Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång. Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång. Innehåll Vad säger lagen?. Definition av begrepp.. Åby förskolas likabehandlingsplan... Målsättning Främjande arbete Åtgärdande arbete Förankring.

Läs mer

Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag

Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag SYNTELEJE FÖRSKOLA Utskriftsversion likabehandlingsplan 20151001-20161001 Innehåll Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag Diskrimineringsgrunder Vår plan mot kränkande/diskriminerande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad Torshälla Förskolor Torshällas förskolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inledning Alla förskolor ska arbeta aktivt och målinriktat

Läs mer

Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det?

Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det? Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det? Johan Lilly Gyberg Diskrimineringsombudsmannen (2011) do@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Upprättad 2014-09-01 Revidering under hösten 2015 1 INNEHÅLL Likabehandlingsplan...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012 1(6) Sörgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012 2 Vår vision Vi vill att: alla barn på Sörgården ska känna att de har samma rättigheter och möjligheter, flickor

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor Reviderad i november 2012 INNEHÅLL 1. Vision... 3 2. Begrepp... 3 3. Resultat av föregående års konkreta åtgärder...

Läs mer

Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan

Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan för Förskola 2011 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 Läroplan förskolan... 3 FÖRSKOLANS MÅL... 3 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING? DEFINITIONER... 4 SÅ

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vika År 2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Tove Jensen pedagoger Lena Johansson Planen gäller från 2015-03-01

Läs mer

Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mariedals förskola 2015/2016 Mariedals vision Mariedals förskola ska vara trygg för

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Senast genomläst och reviderad på Personalmötet den 12 januari 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Innehållsförteckning: Sid. Målsättning...2 Vad säger läroplanen..3 Definitioner.4-5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Glasmästaregatan 6 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll Likabehandling... 3 Begrepp... 3 Normer... 3 Normkritik... 3 Hur går det till?...

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Förskolan Karlavagnen 2013 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande behandling.

Läs mer

Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Fjällmons Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 VÅR VISION Fjällmons förskolor sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga att utvecklas och påverka våra liv. Här

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prärien Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-18 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lövkojans förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lövkojans förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lövkojans förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola Vår Vision Stöttestenens barn och personal ska aktivt i ord och handling visa att man tar avstånd från alla former av kränkande behandling.

Läs mer

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet

BRUK. bedömning reflektion utveckling kvalitet BRUK bedömning reflektion utveckling kvalitet Vad är BRUK? BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. BRUK är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Läs mer

Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet, F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Förskolan Hästen Avdelningen Hästskon Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014

Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Syrenen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition 4. Delaktighet

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsarbete i förskolan Läsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Mobacken/Villan Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation Mobacken/Villans förskola Moviksgatan 1 83070 Hammerdal

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010 Ärlans förskola 2009-12-15 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling

Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling Billeshögsskolan / fritidshem Inger Forsén Upprättad i april 2015 Inledning Alla förskole-

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal -

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal - LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal - MÅL Vår skola ska vara en trygg miljö för alla. Det betyder att ingen som helst diskriminering får förekomma. Exempel på

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Adolfsbergs intraprenad Förskolorna Skeppet och Skutan 2015-2016 1. Vision Trygghetsarbete handlar om att skapa en förskola som

Läs mer

Arbetsplan för Kometen

Arbetsplan för Kometen Köpings kommun Arbetsplan för Kometen Läsår 2015 2016 Lena Malmberg, Lotta Zilén 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014. Förskolan Kastanjen

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014. Förskolan Kastanjen Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Kastanjen Reviderad juni 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingspla n. Norrtälje södra förskoleområde Köpmanholms förskola 2015/2016 2015-12-14

Likabehandlingspla n. Norrtälje södra förskoleområde Köpmanholms förskola 2015/2016 2015-12-14 Likabehandlingspla n Norrtälje södra förskoleområde Köpmanholms förskola 2015/2016 2015-12-14 Innehåll Kön sid. 2 Könsidentitet och uttryck sid. 3 Funktionshinder sid. 4 Etnicitet sid. 5 Religion och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Bakgrund Många barn och ungdomar utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling i skolan, detta kan självfallet aldrig accepteras. Att skolan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område 1 Innehåll Inledning...3 1. Utvärdering...4 Förra årets arbete...4 Samtliga insatser och åtgärder...4

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling STODENE FÖRSKOLA 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Vision 2 2 Utvärdering 2 3 Kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Koltrasten 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet i Kungsörs kommun 2016 Likabehandlingsplan Deklaration Kungsörs kommun arbetar för att alla elever ska ha samma rättigheter. På vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Roma, Hogrän och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2013/2014 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Förskolans namn: Karusellen Adress: Nygatan 44 Telefon: 207383 Ansvarig förskolechef: Eva Edsgården 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Bulltofta förskola. Lokal Arbetsplan

Bulltofta förskola. Lokal Arbetsplan Bulltofta förskola Lokal Arbetsplan Lokal arbetsplan Vår förskola Bulltofta förskola är en enavdelningsförskola på Kirseberg. Förskolan ligger mitt emot Bulltoftaskolan och har närhet till bland annat

Läs mer

SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Vad står diskrimineringsbegreppen för... 2 Förskolans vision... 3 Policy... 3 Främjande

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Syrenen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Grunduppgifter Likabehandlingsplan 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt

Läs mer

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde lagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun

Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och annan kränkande behandling i skolan i diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Sätralinjens förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Sätralinjens förskola 2015-2016 Sätralinjens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Sätralinjens förskola 2015-2016 Rutiner och dokumentation 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Förskolechef,

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen

Läs mer

En skola fri från mobbning och kränkningar

En skola fri från mobbning och kränkningar En skola fri från mobbning och kränkningar Elever har rätt till en trygg skola Det är nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Du som jobbar i skolan har ett ansvar att se till att alla barn

Läs mer

FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 15/16

FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 15/16 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-11-16 FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING B Barn-och skolförvaltning Lunds stad 1 (6) 2006-05-15, 2006-09-29 2007-01- Skolkontoret 11, 2008-01-03, rev.2008-12-10 SKOLA/FÖRSKOLA: Nordvästan UPPRÄTTAD: 2010-03-29 Förskolechef: Eva Böttern REVIDERAD:

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2015 2016 Planen gäller från november 2015 till november 2016

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan Likabehandlingsplan kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan Vad innebär den och vad säger lagen? Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016. Nykroppa förskola. ansvarig förskolechef Katarina Magnusson

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016. Nykroppa förskola. ansvarig förskolechef Katarina Magnusson September 2015 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016 Nykroppa förskola ansvarig förskolechef Katarina Magnusson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Vår vision 3. Så

Läs mer

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13 Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13 1 Innehåll - Inledning (beskrivning av Grindstugans vision, värdegrund och pedagogiska inriktning).

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2015- november 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Vision

Läs mer

SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL

SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL På Solgläntan tar vi ett gemensamt ansvar för att var och en känner sig välkommen, trygg, respekterad för den man är, och får uppleva gemenskap. LEVNADSREGLER

Läs mer

Verksamhetsplan Vommedalens förskola 2014-2015

Verksamhetsplan Vommedalens förskola 2014-2015 Verksamhetsplan Vommedalens förskola 2014-2015 Tillsammans skapar vi utveckling" Bakgrund och syfte Av stadens styrprinciper framgår att samtliga nämnder ska upprätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Översikt, kompetenser Relationell/ Visa intresse att etablera kontakt med barn, skapa relationer med barn, skapa förtroendefulla relationer med barn, Ledarskap Didaktisk Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018

Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018 Strategi för Kulturrådets arbete med lika rättigheter och möjligheter 2016-2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att alla ska få möjlighet att delta i kulturlivet, i enlighet med

Läs mer

Fjärilens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fjärilens plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 7 Fjärilens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Smedbergsskolans likabehandlingsplan 2013/2014

Smedbergsskolans likabehandlingsplan 2013/2014 Smedbergsskolans likabehandlingsplan 2013/2014 Likabehandlingsplan 2013/2014 Främja Smedbergsskolans värdegrund ska ligga till grund för all verksamhet i skolan. Smedbergsskolans värdegrund Alla på skolan

Läs mer

RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Lagar och regler Människolivet är okränkbart, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tallbackens förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tallbackens förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbackens förskola 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Förskolechefen, ledningsgruppen och alla i arbetslaget

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Hela arbetslaget, Förskolechefen samt

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete Förskolans namn: Ansvarig förskolechef: Sörgårdens förskola nov-15. Kristine Johansson 9. Sammanställ och dokumentera Hur blev det? 8. Utvärdering av genomförda

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vattmyra förskola 1

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vattmyra förskola 1 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vattmyra förskola 1 Läsåret 2014/2015 Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Vuxenutbildningen Laholms Kommun. Likabehandlingsplan

Vuxenutbildningen Laholms Kommun. Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen Laholms Kommun Likabehandlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Vision och syfte 3 Ansvar 4 Rutiner och flödesschema 5 Lagstöd 6-7 Definitioner 7-8 Kränkande behandling 9 Bilagor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport År: 2016 Organisationsenhet: NYEFSK/FSK Nye Förskola Fokusområde: Demokrati och värdegrund Övergripande mål: Normer och värden Deluppgift: Klassens kvalitetsrapport

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING.2 KOMMUNGEMENSAM DEL..3 1. Bakgrund.3 2. Lagstöd 4 3. Definitioner.

Läs mer

Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-4 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Augusti 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Miljö och material på förskolan, hållbar utveckling

Miljö och material på förskolan, hållbar utveckling Minnesanteckningar från föräldramöte på 9/10 2014 Tack till er alla som nyfiket och intresserat deltog under kvällen. Under kvällen berättade pedagogerna hur vi möter vardagen tillsammans med era barn

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Utbildningsförvaltningen Södra skolområdet Förskolor Sturefors Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015 2016 Förskolor Sturefors Stureforsvägen Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner

Läs mer

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i

Vi brister i det förebyggande arbetet, liksom att våra insatser för att förstärka värdegrunden i Under v. 45-50 genomfördes den årliga enkätundersökningen riktad till barn, elever, ungdomar och föräldrar i Lärande och kulturnämndens verksamheter. Resultaten som presenteras är kopplade till kommunfullmäktiges

Läs mer

Förskolan Solbacken. Köpings kommun. Läsår 2015 2016. Britta Selin, Birgitta Halvardsson, Kattarina Vikander, Maria Ljusell 2015 10 09

Förskolan Solbacken. Köpings kommun. Läsår 2015 2016. Britta Selin, Birgitta Halvardsson, Kattarina Vikander, Maria Ljusell 2015 10 09 Köpings kommun Förskolan Solbacken Läsår 2015 2016 Britta Selin, Birgitta Halvardsson, Kattarina Vikander, Maria Ljusell 2015 10 09 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2014-2015, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2014-2015, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2014-2015, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Österåkers kommun Tråsättraskolan Datum: 2013-08-21 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013/2014 MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Inledning Grunden för Likabehandlingsplanen är Lagen mot förbud mot diskriminering

Läs mer

Kvaliten på fritidshemmet, hur och för vem mäter vi den? Lena Garberg Högskolan Väst

Kvaliten på fritidshemmet, hur och för vem mäter vi den? Lena Garberg Högskolan Väst Kvaliten på fritidshemmet, hur och för vem mäter vi den? Lena Garberg Högskolan Väst 2 Idag Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet Säkring av kvalitet på fritidshemmet 3 Fritidshemmets styrkedja

Läs mer

Fors skola 2010-2011. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling.

Fors skola 2010-2011. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Fors skola 2010-2011. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Barn, elever och alla som verkar inom skolan och förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen, 1

Läs mer

Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola år 1-5. a för planen Lotta Frelin, förskolechef Mi

Läs mer

SOLLEBRUNNS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLLEBRUNNS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLLEBRUNNS FRITIDSHEM PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTIFRÅN FÖRVALTINGENS VISION LUST ATT LÄRA Denna plan gäller under läsåret 2014-2015. Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer