Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling"

Transkript

1 Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA Planen gäller från november 2015 till november

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Vision och inledning 3 1. Utvärdering av föregående års plan 3 2. Kartläggning och nulägesanalys 4 3. Diskrimineringsgrunder 4 Kön 5 Könsöverskridande identitet 6 Etnisk tillhörighet 6 Religion och annan trosuppfattning 7 Funktionshinder 8 Sexuell läggning 9 Annan kränkande behandling 9 4. Upprättande av likabehandlingsplanen Begreppsförklaring Ansvarsfördelning 11 Förskolechefs ansvar Personalens ansvar 7. Processen från signaler om trakasserier eller 12 kränkande behandling till genomförande: Bilaga Fallbeskrivning/Incidentrapport 14 2

3 Vision I vår förskoleverksamhet finns ingen diskriminering eller annan kränkande behandling. Jag är värdefull och duger för den jag är. På Sångtrastens förskola ska alla barn och personal känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egen person. Förskolan ska vara en miljö som är fri från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Ingen ska vara rädd eller känna obehag för att gå till förskolan. Varje form av kränkande behandling är otillåten och skall förhindras. I skollagen slås det fast att förskolan vilar på demokratins grund och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Planen för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har, liksom diskrimineringslagen och skollagen, till syfte att främja barns lika rättigheter oavsett kön, sexuell läggning/tillhörighet, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Enligt skollagens 6 kap och diskrimineringslagen 1-4 kap ska huvudmannen: Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka att det sker någon form av kränkande behandlingar mot barn. Se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling. Se till att det varje år upprättas en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ansvarar för att kartlägga och analysera sin organisation och sitt arbetssätt. Det främjande arbetet bör bedrivas systematiskt, långsiktigt och vara en del av vardagen. 1. Utvärdering av föregående års plan Vi har arbetet med alla områden genom att läsa litteratur och samtala dagligen med barnen. Vi behöver bli bättre på att integrera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten och hålla den mer levande. Vi behöver bli mer medvetna om vårt eget förhållningssätt och lyfta dessa frågor till diskussioner i arbetslaget. 3

4 2. Kartläggning och nulägesanalys. Vår strategi för att förebygga, upptäcka och kartlägga eventuell diskriminering, trakasserier eller kränkningar är: Samtal med barnen enskilt och i grupp om stämningen i barngruppen. Utvecklingssamtal med barn och föräldrar. Dagliga kontakter med föräldrar. Dagliga observationer som följs upp vid avdelningsplanering. Enkät till föräldrar. Samtal om likabehandling i samband med föräldramöte. Kartläggning av situationer, områden, miljöer där diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling skulle kunna förekomma. Vi använder husmodellen Vi för samtal på samlingen och mer inriktat när situationer uppstår. Vi gör barnen medvetna om andra människors empati och känslor. Rutinsituation: Turordning, turtagning använda en trevlig ton i samtalet, lyfter olikheterna på ett positivt sätt t ex matallergi, religion och trosuppfattning, funktionsnedsättning mm. Varje år skriver vi nya kompisregler med barnen. Lyfta olikhet på ett positivt sätt. Vi vuxna är närvarande i barnens aktiviterer och lek. Som vuxen är vi med och skapar god miljö i verksamheten. Vi vuxna jobbar ständigt med att vara goda förebilder. Analys utifrån kartläggningen Nu finns vuxna på olika platser inne och på gården vilket gör att leken fungerar bättre och att barnen leker mer blandat på avdelningarna. Barnen leker mer grupp- lekar spontant. Trivselregler arbetas fram tillsammans med barnen. Varje avdelning konkretiserar och synliggör trivselreglerna. Med utgångspunkt från våra kartläggningar samt vad som framkommit i föregående årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kommer vi under året att arbeta enligt följande: 3. Diskrimineringsgrunder När man beskriver de olika diskrimineringsgrunderna och arbetet för att nå likabehandling på förskolan enligt dessa grunder används begreppen främjande och förebyggande. Främjande innebär det övergripande arbete som når alla barn, det värdegrundsarbete som genomsyrar verksamheten. Förebyggande utgår från de identifierade riskfaktorer som upptäckts i kartläggningen, vilket ska minimera risken för kränkningar. 4

5 Kön Genus är de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. Ur förskolans läroplan: Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Så här arbetar vi för att främja flickor och pojkars lika rättigheter: Vi delar in barnen i mindre grupper för att främja och uppmuntra till nya lekkamrater och andra och nya lekar. Grupperna är köns och åldersblandade. Pedagogerna bemöter alla barn jämställt och undviker att uppmärksamma barnen utifrån utseende och kläder. Vi ska erbjuda och läsa böcker för barnen som bryter traditionella könsmönster. Vi pedagoger försöker planera och genomföra vår verksamhet med Genusglasögon. Genus genomsyrar hela vår verksamhet och pågår hela tiden i vårt arbete. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Alla barn känner att de har lika värde och kan ta plats oavsett kön. Att alla avdelningar gör en kartläggning för ett mer systematiskt arbete med jämställdhet. Aktiviteter för att nå målen: - Barnen har fått vara med och utforma trivsel regler. - Vi erbjuder barnen böcker som bryter traditionella könsroller. - Vi är goda förebilder. - Vi är uppmärksamma på hur vi bemöter varandra, både barn och vuxna. Uppföljning och utvärdering: - Vi följer upp aktiviteterna under våren. - Vi följer upp barnens trivsel vid utvecklingssamtalen samt i den dagliga kontakten. - Vi intervjuar de äldre barnen (3-5 år) om deras trivsel på förskolan. - Vad följer vi upp som är förebyggande? Kompisreglerna som finns på varje avdelning. Vi skapar miljöer där flickor och pojkar får samma möjligheter. Delar in barnen i lekgrupper som består av olika kön och ålder. - Analys i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad 2014 Görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad. Ansvar: Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi ser att barnen leker mer köns och åldersblandat. Vi bemöter alla barn jämställt och undviker att uppmärksamma barnen utifrån utseende och kläder. Vi har lånat böcker från bokbussen Vi försöker ha Genusglasögon på oss hela tiden. 5

6 Könsöverskridande identitet eller uttryck Från och med den 1 januari 2009 finns ett förbud mot diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses i diskrimineringslagen att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Läroplanens mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet och respekt. Så här arbetar vi för att främja rättigheter för könsöverskridande identitet eller uttryck: Alla ska bli respekterade för den man är. Vi pratar om det, vi har en levande dialog tillsammans med barnen och vuxna. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Alla ska bli respekterade för den man är. Vi pratar om det, vi har en levande dialog tillsammans med barnen och vuxna. Vi lägger inte värde vid barnens kläder. Vi vuxna granskar kritiskt vårt eget tänkande och ger varandra feedback. Aktiviteter för att nå målen: Vi lånar böcker på bokbussen. Vi letar i andra media om ämnet. Uppföljning och utvärdering: Görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad. Ansvar Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Etnisk tillhörighet Alla människor har en etnisk tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan också ha flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. Läroplanens mål: Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Så här arbetar vi för att främja rättigheter för olika etniska tillhörigheter: Vi arbetar med bilderböcker och musik från andra länder. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Vi synliggör andra kulturer. 6

7 Synliggör andra kulturer och uppmärksamma personal och de barn som har annat ursprung. Aktiviteter för att nå målen: Vi använder oss av modersmålstränarnas erfarenheter och kunskaper. Vi arbetar med bilderböcker och musik från andra länder. Vi lånar böcker och musik från bokbussen Vi behöver mer samarbete med modersmålsläraren Vi ser på filmer från UR om barn i andra kulturer. Uppföljning och utvärdering: Görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad. Ansvar Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Religion och annan trosuppfattning Alla har rätt till sin religion/trosuppfattning. Begreppet annan trosuppfattning innefattar religiös åskådning t ex buddism och ateism. Ur förskolans läroplan: Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Så här arbetar vi för att främja rättighet till sin egen religion eller trosuppfattning: Föräldrarna har möjlighet vid inskolningen att påverka vårt arbete genom att berätta och visa hur de firar sina traditioner och högtider. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier kring: Förskolan respekterar alla religioner och trosuppfattningar. Aktiviteter för att nå mål Genom vårt värdegrunds arbete jobbar vi med allas lika värde, människors rättigheter och olikheter. Lånar böcker som handlar om andra länder och kulturer. Tar hjälp av föräldrar och modersmålslärare Uppföljning och utvärdering: Analys i samband med utvärderingen av utvecklingsplanen i maj månad Analys i samband med utvärderingen av utvecklingsplanen i maj månad. Värdegrundsarbete genomsyrar hela vår verksamhet Vi läser böcker om andra länder och kulturer Vi behöver utveckla ett bättre samarbete med föräldrar och modersmålslärare 7

8 Ansvar: Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Under funktionsnedsättning återfinns även de neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ex ADHD och autism. Läroplanens mål och uppdrag: Förståelsen för att alla människor har lika värde oberoende av funktionshinder. Den pedagogiska verksamheten ska anpassa till alla barn i förskolan. Så här arbetar vi för att främja allas lika värde och anpassa vår verksamhet till alla barn: Vi har gjort tekniska och pedagogiska åtgärder. På två avdelningar har vi ljuddämpande skärmar, vaxdukar på borden, tennisbollar på stolsben, underlägg i lek lådor, plasttallrikar och muggar. Vi tänker på ljussättning och placering av barnen i samlingen, vid matbordet, på vilan. Barnen delas in i mindre grupper på avdelningen. Vi arbetar med att hålla en låg ljudnivå i barngruppen. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Alla barn trivs och känner sig trygga på förskolan. Verksamheten och miljön är anpassad efter alla barns olika behov. Aktiviteter för att nå målen: Varje höst är barnen med och utformar trivselregler på sin avdelning. Vi läser barnböcker om hur man ska vara mot varandra. Vi samtalar dagligen med barnen om hur vi ska vara mot varandra. Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra. Alla som vill får vara med och leka. Vi uppmärksammar det barnen är bra på. Vid behov tar vi hjälp av externa resurser som ex. Tummen, Bvc, områdets specialpedagog, hörselvården och Klaraborgs specialpedagogiska område. Uppföljning och utvärdering: Görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad. Genom intervjuer med barnen om hur de trivs på förskolan och att de känner sig trygga på förskolan. Vi diskuterar kontinuerligt i arbetslaget hur vi ska motverka diskriminering och trakasserier. Analys görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad Våra tekniska åtgärder på avdelningarna har fungerat bra Även våra pedagogiska åtgärder fungerar bra och vi tänker fortsätta som hittills med att hålla låg ljudnivå i barngruppen och dela in barnen i mindre grupper. Vi tänker på placeringen av barn med funktionsnedsättning när det gäller platsen vid tex matbordet, samlingen, placering av klädhyllan, vilan osv. 8

9 Ansvar: Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Sexuell läggning Med sexuell läggning menas homosexualitet, bisexualitet och heterosexuell läggning. Läroplanens mål: Förståelse av alla människors lika värde oberoende av sexuell läggning Så här arbetar vi för att främja förståelse för olika familjebildningar och alla människors lika värde: På barnens platser ute i hallen använder vi ordet förälder/ vårdnadshavare/ namn istället för mamma och pappa. Vi lånar och läser böcker om olika familjekonstellationer. Vi samtalar med barnen om att familjen kan se olika ut. Årets mål för att förebygga diskriminering och trakasserier: Barnen förstår att familjer kan se olika ut. Vi accepterar inte kränkningar (diskriminering och trakasserier) på grund av sexuell läggning. Aktiviteter för att nå målen: Vi lånar och läser böcker om olika familjekonstellationer. Uppföljning och utvärdering: Görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad. Vi följer upp och reviderar i december. Gör en analys i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad Vi har läst böcker om olika familjekonstellationer Vi tar tillvara barnens spontana frågor och funderingar kring olika familjekonstellationer Ansvar: Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Kränkande behandling Ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker ett barns värdighet. Ur förskolans läroplan: Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. Så här arbetar vi för att främja likabehandling: 9

10 Vi samtalar dagligen med barnen om hur man ska vara mot varandra. I temaarbetet dramatiserar vi hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kamrat. Årets mål för att förebygga kränkande behandling: Alla barnen trivs och känner sig trygga i alla förskolans miljöer förskolan Aktiviteter för att nå målen: Varje höst utformar vi trivselregler tillsammans med barnen. Vi samtalar dagligen med barnen om hur man ska vara mot varandra. I temaarbetet dramatiserar vi hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kamrat. Vi använder oss av olika media som t ex UR för att se filmer om ämnet. Vi läser litteratur som handlar om hur man ska vara mot varandra. Uppföljning och utvärdering: Vid utvecklingssamtal och i barnintervjuer följer vi upp barnens trivsel på förskolan. Analys görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad Vi pratar dagligen med barnen om hur man ska vara mot varandra Vi har tillsammans med barnen upprättat gemensamma regler som vi har synliga för alla, t ex en blomma eller sol Intervjuer har fungerat som ett bra verktyg för att ta reda på hur barnen trivs på vår förskola. Görs i samband med utvärderingen av målen i utvecklingsplanen i maj månad. Ansvar: Pedagogerna på förskolan och förskolechef följer upp resultat som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 4. Upprättande av likabehandlingsplanen Under september till oktober gör varje avdelning en kartläggning och nulägesanalys som grund för 2015/2016 års likabehandlingsplan. Planen gäller från november 2015 till november Begreppsförklaringar Diskriminering Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ, och därmed kränkande, behandling av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler, undervisning och utbildning eller de anställdas förhållningssätt. Trakasserier Trakasserier är en behandling som kränker ett barns värdighet och som har 10

11 koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, Kränkande behandling Med kränkande behandling menas ett uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som saknar koppling till en diskrimineringsgrund Kränkningar kan vara fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier). Befogade tillsägelser Förbudet att utsätta barn för kränkande behandling gäller naturligtvis inte tillrättavisningar som är befogade för att upprätthålla ordning och god miljö, även om barn kan uppleva tillrättavisningar som kränkande. 6. Ansvarsfördelning Förskolechefs ansvar Det är förskolechefs ansvar enligt lag och förarbeten: Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering och kränkande behandling inte är tillåten i förskolan. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete att främja barns och eller elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, Upprätta och utvärdera en årlig plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i samarbete med personal, barn/ vårdnadshavare. Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om förskolan får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Personalens ansvar Det är personalen ansvar att: Följa förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Föra regelbundna samtal om barns trivsel med både barn och föräldrar. Planera och genomföra den dagliga verksamheten på ett sådant sätt att ingen utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. 11

12 Dokumentera händelser som upplevs kränkande och vidta åtgärd enligt förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling, förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska presenteras varje hösttermin för barnens vårdnadshavare. Det är personalens ansvar att göra föräldrarna delaktiga kring arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Alla vuxna agerar direkt då vi ser att någon blir kränkt eller utsatt. 7 Processen från signaler om trakasserier eller kränkande behandling till genomförande: Skollagen kap 6 10 En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Så snart förskolan får kännedom om att kränkningar har eller kan ha skett skall uppgiften utredas. All utredning ska dokumenteras. I varje enskilt fall görs en bedömning om hur man går vidare med ärendet. Vårdnadshavare informeras och vid behov upprättas en handlingsplan. Personal som blir vittne till kränkande behandling ingriper omedelbart genom att tydligt avbryta handlingen och vidta åtgärder. Innan utredning sker i arbetslaget informeras alltid förskolechef. Om en förälder känner oro eller uppmärksammat någon form av kränkning kan de prata med någon medarbetare eller med förskolechef. Efter detta samtal startas en utredning av ärendet. 1. Anmälan från förskollärare eller annan personal görs till förskolechefen om ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamhet. 2. Utredning görs (använd blanketten i detta dokument). Dokumentera noga. 3. Ansvarig personal informerar vårdnadshavare vad som har skett. 4. Anmälan görs till huvudman av förskolechefen om händelsen handlar om 5. ränkande behandling. Blankett finns på solsidan. 6. En plan för åtgärder upprättas, både för den som blivit utsatt och den som kränkt. 7. Tid för uppföljning planeras in 12

13 8. Anmälan från lärare, förskollärare eller annan personal görs till förskolechefen om ett barn har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamhet. 9. Utredning görs (använd blanketten i detta dokument). Dokumentera noga. 10. Ansvarig personal informerar vårdnadshavare vad som har skett. 11. Anmälan görs till huvudman av förskolechefen om händelsen handlar om kränkande behandling. Blankett finns på solsidan. 12. En plan för åtgärder upprättas. Att anmäla till BEO 13. Vårdnadshavare kan göra en anmälan till BEO och/eller Skolinspektionen om ditt barn eller du som är elev är kränkt eller mobbad och inte får hjälp från din skola. 14. När ärendet är uppföljt och medarbetare anser att ärendet är uppklarat, avslutas ärendet. Blankett finns på solsidan. 15. Dokumentation samlas in och arkiveras av förskolechef Personal som kränker barn. Alla, oavsett tjänsteställning är enligt lagen skyldiga att ingripa och se till att ledningen får information om kränkningar. Det är inte tillåtet att vara tyst. Men att berätta för chefen handlar inte om att skvallra på någon som gjort fel. Det handlar om att lösa problemen på ett bra och effektivt sätt så att inget barn ska behöva bli illa behandlat igen. Så här gör du om en vuxen kränker ett barn Ta upp det direkt med den vuxne Informera förskolechef om det som inträffat Medarbetare alternativt förskolechef genomför samtal med berörd vuxen när kränkning framkommit. Åtgärder dokumenteras. Handlingsplan mot kränkningar följs Uppföljning med barn/vårdnadshavare sker inom en vecka. I samband med uppföljning utvärderas åtgärderna. Anses trakasserierna vara av digniteten att det utgör ett brott kontaktas sociala myndigheter. Vid händelse som inneburit fara för liv och hälsa informeras arbetsmiljöverket och vid behov polis. Oavsett om förskolan anmält ärendet vidare sker en utredning på förskolan Förebyggande Medarbetare diskuterar värderingar och enas kring rätt agerande i svåra situationer. Tillsammans bestämer medarbetarna på enheten hur man ger varandra feedback vid svåra ärenden. Diskussion görs tillsammans med förskolechef på enhetsmöten eller på möten med arbetslagen som görs upp vid behov. 13

14 Fallbeskrivning/Incidentrapport Den utsatte: Larm från: Datum Detta har hänt Signatur Samtal med: Uppföljningssamtal: Hur har det gått: Vi har informerat: Signatur: Datum:

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2015- november 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Vision

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSKOGENS FÖRSKOLA 2015 Planen gäller från januari 2015 till januari 2016 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015.

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015. Likabehandlingsplan Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015. 1 Ansvariga Ansvariga för planen är pedagogerna och förskolechefen vid Vitå förskola Vår vision är En förskola för alla På Vitå

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016.

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016. Likabehandlingsplan Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016. 1 Ansvariga Ansvariga för planen är pedagogerna och förskolechefen vid Vitå förskola. Vår vision är En förskola för alla På Vitå

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2013 2014 Planen gäller från november 2013 till november 2014

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling STODENE FÖRSKOLA 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Vision 2 2 Utvärdering 2 3 Kartläggning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Upprättad 2014-09-01 Revidering under hösten 2015 1 INNEHÅLL Likabehandlingsplan...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2014 2015 Planen gäller från november 2014 till november 2015

Läs mer

Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag

Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag SYNTELEJE FÖRSKOLA Utskriftsversion likabehandlingsplan 20151001-20161001 Innehåll Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag Diskrimineringsgrunder Vår plan mot kränkande/diskriminerande behandling

Läs mer

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Fjällmons Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 VÅR VISION Fjällmons förskolor sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga att utvecklas och påverka våra liv. Här

Läs mer

Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång.

Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång. Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång. Innehåll Vad säger lagen?. Definition av begrepp.. Åby förskolas likabehandlingsplan... Målsättning Främjande arbete Åtgärdande arbete Förankring.

Läs mer

Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan

Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan för Förskola 2011 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 Läroplan förskolan... 3 FÖRSKOLANS MÅL... 3 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING? DEFINITIONER... 4 SÅ

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016. Nykroppa förskola. ansvarig förskolechef Katarina Magnusson

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016. Nykroppa förskola. ansvarig förskolechef Katarina Magnusson September 2015 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016 Nykroppa förskola ansvarig förskolechef Katarina Magnusson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Vår vision 3. Så

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Förskolan Karlavagnen 2013 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Senast genomläst och reviderad på Personalmötet den 12 januari 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Innehållsförteckning: Sid. Målsättning...2 Vad säger läroplanen..3 Definitioner.4-5

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Förskolan Hästen Avdelningen Hästskon Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad Torshälla Förskolor Torshällas förskolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inledning Alla förskolor ska arbeta aktivt och målinriktat

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012 1(6) Sörgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012 2 Vår vision Vi vill att: alla barn på Sörgården ska känna att de har samma rättigheter och möjligheter, flickor

Läs mer

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016-2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING B Barn-och skolförvaltning Lunds stad 1 (6) 2006-05-15, 2006-09-29 2007-01- Skolkontoret 11, 2008-01-03, rev.2008-12-10 SKOLA/FÖRSKOLA: Nordvästan UPPRÄTTAD: 2010-03-29 Förskolechef: Eva Böttern REVIDERAD:

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor Reviderad i november 2012 INNEHÅLL 1. Vision... 3 2. Begrepp... 3 3. Resultat av föregående års konkreta åtgärder...

Läs mer

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Syrenen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2014-10-01 Planen gäller till 2015-09-30

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010 Ärlans förskola 2009-12-15 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat

Läs mer

Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det?

Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det? Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det? Johan Lilly Gyberg Diskrimineringsombudsmannen (2011) do@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig

Läs mer

En skola fri från mobbning och kränkningar

En skola fri från mobbning och kränkningar En skola fri från mobbning och kränkningar Elever har rätt till en trygg skola Det är nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Du som jobbar i skolan har ett ansvar att se till att alla barn

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lövkojans förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lövkojans förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lövkojans förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Förskolans namn: Karusellen Adress: Nygatan 44 Telefon: 207383 Ansvarig förskolechef: Eva Edsgården 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Österåkers kommun Tråsättraskolan Datum: 2013-08-21 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013/2014 MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Inledning Grunden för Likabehandlingsplanen är Lagen mot förbud mot diskriminering

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prärien Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-18 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014. Förskolan Kastanjen

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014. Förskolan Kastanjen Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Kastanjen Reviderad juni 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar

Läs mer

Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mariedals förskola 2015/2016 Mariedals vision Mariedals förskola ska vara trygg för

Läs mer

FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 15/16

FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 15/16 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-11-16 FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vika År 2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Tove Jensen pedagoger Lena Johansson Planen gäller från 2015-03-01

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun

Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och annan kränkande behandling i skolan i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Koltrasten 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsarbete i förskolan Läsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Mobacken/Villan Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation Mobacken/Villans förskola Moviksgatan 1 83070 Hammerdal

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Grunduppgifter Likabehandlingsplan 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område 1 Innehåll Inledning...3 1. Utvärdering...4 Förra årets arbete...4 Samtliga insatser och åtgärder...4

Läs mer

Likabehandlingspla n. Norrtälje södra förskoleområde Köpmanholms förskola 2015/2016 2015-12-14

Likabehandlingspla n. Norrtälje södra förskoleområde Köpmanholms förskola 2015/2016 2015-12-14 Likabehandlingspla n Norrtälje södra förskoleområde Köpmanholms förskola 2015/2016 2015-12-14 Innehåll Kön sid. 2 Könsidentitet och uttryck sid. 3 Funktionshinder sid. 4 Etnicitet sid. 5 Religion och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014

Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Syrenen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition 4. Delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola Vår Vision Stöttestenens barn och personal ska aktivt i ord och handling visa att man tar avstånd från alla former av kränkande behandling.

Läs mer

Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet, F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Bakgrund Många barn och ungdomar utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling i skolan, detta kan självfallet aldrig accepteras. Att skolan ska

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Roma, Hogrän och Vänge förskolor, Roma förskoleområde Verksamhetsåret 2013/2014 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Adolfsbergs intraprenad Förskolorna Skeppet och Skutan 2015-2016 1. Vision Trygghetsarbete handlar om att skapa en förskola som

Läs mer

Bulltofta förskola. Lokal Arbetsplan

Bulltofta förskola. Lokal Arbetsplan Bulltofta förskola Lokal Arbetsplan Lokal arbetsplan Vår förskola Bulltofta förskola är en enavdelningsförskola på Kirseberg. Förskolan ligger mitt emot Bulltoftaskolan och har närhet till bland annat

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING.2 KOMMUNGEMENSAM DEL..3 1. Bakgrund.3 2. Lagstöd 4 3. Definitioner.

Läs mer

SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL

SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL På Solgläntan tar vi ett gemensamt ansvar för att var och en känner sig välkommen, trygg, respekterad för den man är, och får uppleva gemenskap. LEVNADSREGLER

Läs mer

Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Utbildningsförvaltningen Södra skolområdet Förskolor Sturefors Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015 2016 Förskolor Sturefors Stureforsvägen Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130

Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Skebo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 151201-161130 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Hela arbetslaget, Förskolechefen samt

Läs mer

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal -

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal - LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal - MÅL Vår skola ska vara en trygg miljö för alla. Det betyder att ingen som helst diskriminering får förekomma. Exempel på

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan Likabehandlingsplan kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan Vad innebär den och vad säger lagen? Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsarbetet skall genomsyra hela verksamheten, pedagogiken, didaktiken, pedagogernas förhållningssätt, regler och rutiner,

Läs mer

Förskolan Fyren. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Förskolan Fyren. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (14) 2016-01-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska

Läs mer

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13 Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13 1 Innehåll - Inledning (beskrivning av Grindstugans vision, värdegrund och pedagogiska inriktning).

Läs mer

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet i Kungsörs kommun 2016 Likabehandlingsplan Deklaration Kungsörs kommun arbetar för att alla elever ska ha samma rättigheter. På vuxenutbildningen

Läs mer

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde lagen

Läs mer

Vuxenutbildningen Laholms Kommun. Likabehandlingsplan

Vuxenutbildningen Laholms Kommun. Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen Laholms Kommun Likabehandlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Vision och syfte 3 Ansvar 4 Rutiner och flödesschema 5 Lagstöd 6-7 Definitioner 7-8 Kränkande behandling 9 Bilagor

Läs mer

RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Lagar och regler Människolivet är okränkbart, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola, Fritidshem LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Sätralinjens förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Sätralinjens förskola 2015-2016 Sätralinjens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Sätralinjens förskola 2015-2016 Rutiner och dokumentation 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Förskolechef,

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN

FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN FÖRSKOLAN ÅSTUGANS TRYGGHETSPLAN 2016 Trygghet, respektfullt bemötande och ett demokratiskt förhållningssätt är grunden för det livslånga lärandet TILL DIG SOM BARN Förskolan Åstugan arbetar utifrån att

Läs mer

SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Vad står diskrimineringsbegreppen för... 2 Förskolans vision... 3 Policy... 3 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola

Likabehandlingsplan. Nordanby förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Nordanby förskola November 2010 Inledning Det här är Nordanby förskolas handlingsplan för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och

Läs mer

Smedbergsskolans likabehandlingsplan 2013/2014

Smedbergsskolans likabehandlingsplan 2013/2014 Smedbergsskolans likabehandlingsplan 2013/2014 Likabehandlingsplan 2013/2014 Främja Smedbergsskolans värdegrund ska ligga till grund för all verksamhet i skolan. Smedbergsskolans värdegrund Alla på skolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tallbackens förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tallbackens förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallbackens förskola 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskolan a för planen Förskolechefen, ledningsgruppen och alla i arbetslaget

Läs mer

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Likabehandlingsplan 2011-06-01

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Likabehandlingsplan 2011-06-01 Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Likabehandlingsplan 2011-06-01 På Sandeplanskolan vill vi ge våra elever bästa möjliga utbildning och omsorg. Ingen på skolan ska utsättas för mobbning, diskriminering,

Läs mer

Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-4 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2014-2015, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2014-2015, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2014-2015, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling

Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling Billeshögsskolan / fritidshem Inger Forsén Upprättad i april 2015 Inledning Alla förskole-

Läs mer

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete

Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete Handlingsplan för systematiskt kvalitetsarbete Förskolans namn: Ansvarig förskolechef: Sörgårdens förskola nov-15. Kristine Johansson 9. Sammanställ och dokumentera Hur blev det? 8. Utvärdering av genomförda

Läs mer

Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola år 1-5. a för planen Lotta Frelin, förskolechef Mi

Läs mer

Fors skola 2010-2011. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling.

Fors skola 2010-2011. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Fors skola 2010-2011. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Barn, elever och alla som verkar inom skolan och förskolan har rätt att känna trygghet på sin arbetsplats. I lagstiftningen, 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling, motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling, motverka diskriminering och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling, motverka diskriminering och annan kränkande behandling Blåklintens Förskola 2015/2016 Innehåll Vision... 3 Vad säger lagen?...

Läs mer

Miljö och material på förskolan, hållbar utveckling

Miljö och material på förskolan, hållbar utveckling Minnesanteckningar från föräldramöte på 9/10 2014 Tack till er alla som nyfiket och intresserat deltog under kvällen. Under kvällen berättade pedagogerna hur vi möter vardagen tillsammans med era barn

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan. Stockholms byggtekniska gymnasium

Likabehandlingsplan. Stockholms byggtekniska gymnasium Sida 1 (5) Likabehandlingsplan Till dig som elev Vår ambition är att alla elever skall trivas och känna samhörighet med varandra och med skolans personal. Detta är förutsättningar för trygghet och gemenskap.

Läs mer

FÖR SVENSHÖGS FÖRSKOLA

FÖR SVENSHÖGS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINSPLAN FÖR SVENSHÖGS FÖRSKOLA 2016-2017 Innehållsförteckning Vår vision...2 Inledning...3 Definitioner.. 3. Diskriminering...3 Trakasserier och kränkande behandling.. 4 Grunduppgifter 4 Utvärdering.

Läs mer

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Lodet Upprättad november 2014 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetförskolan Mimer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetförskolan Mimer Sidan 1 av 6 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetförskolan Mimer INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande

Läs mer