Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling."

Transkript

1 Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad Torshälla Förskolor Torshällas förskolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inledning Alla förskolor ska arbeta aktivt och målinriktat för att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen 1 och skollagen 2 förbjuder all form av diskriminering och kränkande behandling, och reglerar förskolans ansvar i arbetet för likabehandling. Även barnkonventionen stödjer ett arbete för barnens rättigheter. Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990, vilket innebär att Sverige har förbundit sig att folkrättsligt följa den. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Enligt delegationsordningen för Torshälla stads nämnd har förskolechef delegation på att upprätta och fastställa en plan mot diskriminering och kränkande behandling, se till utredning startas och att nödvändiga åtgärder vidtas. Varje år i december fastställs en ny årlig plan för enheten gällande kommande år. Den övergripande likabehandlingsplanen revideras i samband med detta. Huvudmannen får den övergripande planen samt enheternas årliga planer för information, i samband med nämndens möte i februari varje år. Varför finns en likabehandlingsplan? En likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur verksamheterna arbetar främjande och förebyggande. I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen och deras vårdnadshavare medverkar i det främjande och förebyggande arbetet och i framtagandet av planen. Planen ska även beskriva rutiner för att hantera eventuella diskrimineringar, kränkningar och trakasserier. För Torshällas förskolor finns en gemensam övergripande likabehandlingsplan som beskriver de delar av arbetet mot diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, som är gemensamt för alla 1 Diskrimineringslagen 2008:567 2 Skollagen 2010:800, kap 6 Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun Datum 2 (6) förskolor. Varje enhet upprättar en årlig plan som en bilaga till den övergripande planen. Den årliga planen utgår från en aktuell kartläggning av enhetens behov och förutsättningar, och beskriver det planerade arbetet för året. Definitioner Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. För att en handling ska kunna anses vara kränkande behandling krävs en viss ålder och mognad hos barnet som utför handlingen. Barn under cirka 5 år kan därför inte anses kränka varandra, utan det handlar snarare om bristande tillsyn när incidenter i med kränkande inslag, kan uppkomma. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

3 Eskilstuna kommun Datum 3 (6) Torshälla förskolors vision Hos oss känner sig alla barn trygga och bemöts med respekt. Vår verksamhet är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet Pedagogerna samtalar dagligen och reflekterar tillsammans med barnen om förhållningssätt gentemot varandra. Omfattningen av barnens deltagande anpassas efter deras ålder och mognad. Den årliga barnenkäten ger alla 5-åringar möjlighet att ge sin bild av verksamheten, omfattande bland annat frågor om hur de trivs och bemöts i förskolan. Den årliga föräldraenkäten ger föräldrar till barn i förskolan möjlighet att ge sin bild av verksamheten, omfattande bland annat frågor om hur barnen och föräldrarna trivs och bemöts i förskolan. Samtliga barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor, och resultatet ska vara en del i kartläggningen, genom till exempel barnintervjuer. Utvecklingssamtal genomförs med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Kartläggning Ett sätt att motverka diskriminering och kränkande behandling är att återkommande kartlägga förhållandena i den egna verksamheten. I Torshällas förskolor genomförs kartläggning av den egna verksamheten utifrån likabehandlingsperspektiv, i samband med arbetet kring prioriteringar inför kommande års lokala verksamhetsplan. Resultatet av kartläggningen ligger sedan till grund för framtagandet av en ny årlig plan. En kartläggning kan bland annat innebära att se över om verksamheten genom sin organisation, regler, gruppindelningar, rutiner, schemaläggning och andra inslag leder till att barn blir diskriminerade eller utsätts för kränkande behandling. Det är viktigt att kartläggningen återspeglar förhållanden på förskoleenheten. Det finns olika metoder att använda vid en kartläggning. Val av metoder ska anpassas efter den egna enhetens behov och förutsättningar. Exempel på metoder är; trygghetsvandringar, barnagenter, observationer, samtal etc. Vid de årliga utvecklingssamtalen ska även föräldrars synpunkter och tankar om barnets trivsel och trygghet ingå. Förankring Likabehandlingsplanen kommuniceras med vårdnadshavare vid inskolningssamtal och på föräldramöten. Den finns även utlagd på förskolans hemsida. Personalen samtalar med barnen om förhållningssätt och kamratrelationer i olika för barnet meningsfulla sammanhang.

4 Eskilstuna kommun Datum 4 (6) Främjande arbete. Det främjande arbetet är en del av det vardagliga arbetet som syftar till att lyfta fram faktorer som förstärker respekten för allas lika värde och skapar en miljö där barnen känner sig trygga och kan utvecklas. Arbetet utgår från förskolans läroplan 3 och dess mål inom normer och värden. I Torshällas förskolor ska all personal vara utbildade i ICDP, vägledande samspel, som är ett förhållningssätt som bygger på att personalen är lyhörd inför barnets initiativ och aktivitet. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och avser att vidga lyhördhet och empati i tanke och handling. När ny personal anställs ansvarar förskolechefen för att säkerställa medarbetarens kompetens i ICDP. Varje år genomförs kompletterande utbildning för att hålla arbetet levande. I Torshälla förskolor möter personalen alltid upp barnet och dess vårdnadshavare när de lämnas och hämtas på förskolan. I den dagliga kontakten utbyts information som är till gagn för barnets mående och utveckling. Utvecklingssamtal genomförs med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Vid utvecklingssamtalet beskrivs förskolans värdegrundsarbete. Förebyggande arbete Arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar de riskfaktorer som identifierats i en kartläggning av verksamheten. I arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Utgår från en uppföljning av fjolårets åtgärder i likabehandlingsplanen. Utgår från en årlig kartläggning av såväl den egna enhetens organisation och arbetssätt som av barnens trygghet och trivsel samt av barnens uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån en analys av kartläggningen formuleras konkreta och mätbara/bedömningsbara mål. Utifrån en analys av kartläggningen planeras vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året för att nå målen. I planeringen framgår vem som är ansvarig för att insatserna genomförs. Upptäcka, utreda och åtgärda Personalen ska alltid ha god uppsikt över de områden och platser där barn befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Personalen ska i sitt arbetssätt och förhållningssätt planera och organisera för att kunna samspela, kommunicera och interagera med barnen, med grund i ICDP. När trakasserier/kränkande behandling upptäcks tas det upp som ett allmänt ämne i barngruppen. Aktiviteterna runt ämnet styrs av barnens ålder och 3 Lpfö98/10

5 Eskilstuna kommun Datum 5 (6) dess mognad. I barngruppen talar man om trakasserier/kränkande behandling i allmänhet och personalen visar att detta tas på största allvar och inte tolereras. Om personal diskriminerar/trakasserar/kränker ett barn ska förskolechef omgående informeras och vidta nödvändiga åtgärder. Om man som förälder får veta att ens barn behandlas upplever sig kränkt ska man omgående kontakta förskolans personal. Förskolechef skall omgående informeras. Rutiner för akuta händelser När barn kränker barn Den pedagog som upptäckt händelsen dokumenterar den skyndsamt. Förskolechefen kontaktas. Vid behov vidtas omedelbara åtgärder. Förskolechef tillsammans med pedagog startar omgående en utredning. Beroende på utredningens resultat upprättas en plan för åtgärder. Förskolechef skickar anmälan till huvudman omgående. Vårdnadshavare informeras om händelsen. Förskolechef följer upp och reviderar eventuell plan. Ovan beskrivna aktiviteter sker ofta parallellt och alltid skyndsamt. När vuxen kränker barn Den pedagog/chef som upptäckt händelsen dokumenterar den. Förskolechefen kontaktas. Vid behov vidtas omedelbara åtgärder. Förskolechef anmäler till huvudman och informerar samtidigt HR-chef och utvecklingsstrateg. Förskolechef startar en utredning tillsammans med. HRchef/utvecklingsstrateg. Förskolechef upprättar en plan för åtgärder tillsammans med HRchef/utvecklingsstrateg. Förskolechef informerar vårdnadshavare Förskolechef följer upp, eventuellt upprättas en ny plan, tillsammans med HR-chef/utvecklingsstrateg. Ovan beskrivna aktiviteter sker ofta parallellt och alltid skyndsamt. Styrande och stödjande dokument: Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 2010:800, kap 6 Barnkonventionen (FN s konvention om barns rättigheter) Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskrimineringar och kränkningar

6 Eskilstuna kommun Datum 6 (6) Bilagor: Mall för årlig plan, Bilaga 1 Mall för anmälan till huvudman, Bilaga 2 Mall för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, bilaga 3

7 Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad Torshälla Förskolor Torshällas förskolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inledning Alla förskolor ska arbeta aktivt och målinriktat för att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen 1 och skollagen 2 förbjuder all form av diskriminering och kränkande behandling, och reglerar förskolans ansvar i arbetet för likabehandling. Även barnkonventionen stödjer ett arbete för barnens rättigheter. Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990, vilket innebär att Sverige har förbundit sig att folkrättsligt följa den. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Enligt delegationsordningen för Torshälla stads nämnd har förskolechef delegation på att upprätta och fastställa en plan mot diskriminering och kränkande behandling, se till utredning startas och att nödvändiga åtgärder vidtas. Varje år i december fastställs en ny årlig plan för enheten gällande kommande år. Den övergripande likabehandlingsplanen revideras i samband med detta. Huvudmannen får den övergripande planen samt enheternas årliga planer för information, i samband med nämndens möte i februari varje år. Varför finns en likabehandlingsplan? En likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur verksamheterna arbetar främjande och förebyggande. I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen och deras vårdnadshavare medverkar i det främjande och förebyggande arbetet och i framtagandet av planen. Planen ska även beskriva rutiner för att hantera eventuella diskrimineringar, kränkningar och trakasserier. För Torshällas förskolor finns en gemensam övergripande likabehandlingsplan som beskriver de delar av arbetet mot diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, som är gemensamt för alla 1 Diskrimineringslagen 2008:567 2 Skollagen 2010:800, kap 6 Eskilstuna den stolta Fristaden

8 Eskilstuna kommun Datum 2 (6) förskolor. Varje enhet upprättar en årlig plan som en bilaga till den övergripande planen. Den årliga planen utgår från en aktuell kartläggning av enhetens behov och förutsättningar, och beskriver det planerade arbetet för året. Definitioner Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. För att en handling ska kunna anses vara kränkande behandling krävs en viss ålder och mognad hos barnet som utför handlingen. Barn under cirka 5 år kan därför inte anses kränka varandra, utan det handlar snarare om bristande tillsyn när incidenter i med kränkande inslag, kan uppkomma. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

9 Eskilstuna kommun Datum 3 (6) Torshälla förskolors vision Hos oss känner sig alla barn trygga och bemöts med respekt. Vår verksamhet är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet Pedagogerna samtalar dagligen och reflekterar tillsammans med barnen om förhållningssätt gentemot varandra. Omfattningen av barnens deltagande anpassas efter deras ålder och mognad. Den årliga barnenkäten ger alla 5-åringar möjlighet att ge sin bild av verksamheten, omfattande bland annat frågor om hur de trivs och bemöts i förskolan. Den årliga föräldraenkäten ger föräldrar till barn i förskolan möjlighet att ge sin bild av verksamheten, omfattande bland annat frågor om hur barnen och föräldrarna trivs och bemöts i förskolan. Samtliga barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor, och resultatet ska vara en del i kartläggningen, genom till exempel barnintervjuer. Utvecklingssamtal genomförs med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Kartläggning Ett sätt att motverka diskriminering och kränkande behandling är att återkommande kartlägga förhållandena i den egna verksamheten. I Torshällas förskolor genomförs kartläggning av den egna verksamheten utifrån likabehandlingsperspektiv, i samband med arbetet kring prioriteringar inför kommande års lokala verksamhetsplan. Resultatet av kartläggningen ligger sedan till grund för framtagandet av en ny årlig plan. En kartläggning kan bland annat innebära att se över om verksamheten genom sin organisation, regler, gruppindelningar, rutiner, schemaläggning och andra inslag leder till att barn blir diskriminerade eller utsätts för kränkande behandling. Det är viktigt att kartläggningen återspeglar förhållanden på förskoleenheten. Det finns olika metoder att använda vid en kartläggning. Val av metoder ska anpassas efter den egna enhetens behov och förutsättningar. Exempel på metoder är; trygghetsvandringar, barnagenter, observationer, samtal etc. Vid de årliga utvecklingssamtalen ska även föräldrars synpunkter och tankar om barnets trivsel och trygghet ingå. Förankring Likabehandlingsplanen kommuniceras med vårdnadshavare vid inskolningssamtal och på föräldramöten. Den finns även utlagd på förskolans hemsida. Personalen samtalar med barnen om förhållningssätt och kamratrelationer i olika för barnet meningsfulla sammanhang.

10 Eskilstuna kommun Datum 4 (6) Främjande arbete. Det främjande arbetet är en del av det vardagliga arbetet som syftar till att lyfta fram faktorer som förstärker respekten för allas lika värde och skapar en miljö där barnen känner sig trygga och kan utvecklas. Arbetet utgår från förskolans läroplan 3 och dess mål inom normer och värden. I Torshällas förskolor ska all personal vara utbildade i ICDP, vägledande samspel, som är ett förhållningssätt som bygger på att personalen är lyhörd inför barnets initiativ och aktivitet. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och avser att vidga lyhördhet och empati i tanke och handling. När ny personal anställs ansvarar förskolechefen för att säkerställa medarbetarens kompetens i ICDP. Varje år genomförs kompletterande utbildning för att hålla arbetet levande. I Torshälla förskolor möter personalen alltid upp barnet och dess vårdnadshavare när de lämnas och hämtas på förskolan. I den dagliga kontakten utbyts information som är till gagn för barnets mående och utveckling. Utvecklingssamtal genomförs med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Vid utvecklingssamtalet beskrivs förskolans värdegrundsarbete. Förebyggande arbete Arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar de riskfaktorer som identifierats i en kartläggning av verksamheten. I arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Utgår från en uppföljning av fjolårets åtgärder i likabehandlingsplanen. Utgår från en årlig kartläggning av såväl den egna enhetens organisation och arbetssätt som av barnens trygghet och trivsel samt av barnens uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån en analys av kartläggningen formuleras konkreta och mätbara/bedömningsbara mål. Utifrån en analys av kartläggningen planeras vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året för att nå målen. I planeringen framgår vem som är ansvarig för att insatserna genomförs. Upptäcka, utreda och åtgärda Personalen ska alltid ha god uppsikt över de områden och platser där barn befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Personalen ska i sitt arbetssätt och förhållningssätt planera och organisera för att kunna samspela, kommunicera och interagera med barnen, med grund i ICDP. När trakasserier/kränkande behandling upptäcks tas det upp som ett allmänt ämne i barngruppen. Aktiviteterna runt ämnet styrs av barnens ålder och 3 Lpfö98/10

11 Eskilstuna kommun Datum 5 (6) dess mognad. I barngruppen talar man om trakasserier/kränkande behandling i allmänhet och personalen visar att detta tas på största allvar och inte tolereras. Om personal diskriminerar/trakasserar/kränker ett barn ska förskolechef omgående informeras och vidta nödvändiga åtgärder. Om man som förälder får veta att ens barn behandlas upplever sig kränkt ska man omgående kontakta förskolans personal. Förskolechef skall omgående informeras. Rutiner för akuta händelser När barn kränker barn Den pedagog som upptäckt händelsen dokumenterar den skyndsamt. Förskolechefen kontaktas. Vid behov vidtas omedelbara åtgärder. Förskolechef tillsammans med pedagog startar omgående en utredning. Beroende på utredningens resultat upprättas en plan för åtgärder. Förskolechef skickar anmälan till huvudman omgående. Vårdnadshavare informeras om händelsen. Förskolechef följer upp och reviderar eventuell plan. Ovan beskrivna aktiviteter sker ofta parallellt och alltid skyndsamt. När vuxen kränker barn Den pedagog/chef som upptäckt händelsen dokumenterar den. Förskolechefen kontaktas. Vid behov vidtas omedelbara åtgärder. Förskolechef anmäler till huvudman och informerar samtidigt HR-chef och utvecklingsstrateg. Förskolechef startar en utredning tillsammans med. HRchef/utvecklingsstrateg. Förskolechef upprättar en plan för åtgärder tillsammans med HRchef/utvecklingsstrateg. Förskolechef informerar vårdnadshavare Förskolechef följer upp, eventuellt upprättas en ny plan, tillsammans med HR-chef/utvecklingsstrateg. Ovan beskrivna aktiviteter sker ofta parallellt och alltid skyndsamt. Styrande och stödjande dokument: Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 2010:800, kap 6 Barnkonventionen (FN s konvention om barns rättigheter) Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskrimineringar och kränkningar

12 Eskilstuna kommun Datum 6 (6) Bilagor: Mall för årlig plan, Bilaga 1 Mall för anmälan till huvudman, Bilaga 2 Mall för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, bilaga 3

13 Torshälla stads nämnd Datum 1 (6) Torshälla stad Torshälla Förskolor Torshällas förskolor Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Inledning Alla förskolor ska arbeta aktivt och målinriktat för att främja barns lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelser i diskrimineringslagen 1 och skollagen 2 förbjuder all form av diskriminering och kränkande behandling, och reglerar förskolans ansvar i arbetet för likabehandling. Även barnkonventionen stödjer ett arbete för barnens rättigheter. Barnkonventionen ratificerades i Sverige 1990, vilket innebär att Sverige har förbundit sig att folkrättsligt följa den. Barnkonventionen syftar till att ge alla barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Enligt delegationsordningen för Torshälla stads nämnd har förskolechef delegation på att upprätta och fastställa en plan mot diskriminering och kränkande behandling, se till utredning startas och att nödvändiga åtgärder vidtas. Varje år i december fastställs en ny årlig plan för enheten gällande kommande år. Den övergripande likabehandlingsplanen revideras i samband med detta. Huvudmannen får den övergripande planen samt enheternas årliga planer för information, i samband med nämndens möte i februari varje år. Varför finns en likabehandlingsplan? En likabehandlingsplan innehåller en beskrivning av hur verksamheterna arbetar främjande och förebyggande. I planen finns mål för de främjande och förebyggande insatserna som bygger på kartläggningar och utvärderingar av tidigare års arbete. Där finns också en beskrivning av vilket arbete som planeras och vilka rutiner som gäller. Planen beskriver hur barnen och deras vårdnadshavare medverkar i det främjande och förebyggande arbetet och i framtagandet av planen. Planen ska även beskriva rutiner för att hantera eventuella diskrimineringar, kränkningar och trakasserier. För Torshällas förskolor finns en gemensam övergripande likabehandlingsplan som beskriver de delar av arbetet mot diskriminering/trakasserier och kränkande behandling, som är gemensamt för alla 1 Diskrimineringslagen 2008:567 2 Skollagen 2010:800, kap 6 Eskilstuna den stolta Fristaden

14 Eskilstuna kommun Datum 2 (6) förskolor. Varje enhet upprättar en årlig plan som en bilaga till den övergripande planen. Den årliga planen utgår från en aktuell kartläggning av enhetens behov och förutsättningar, och beskriver det planerade arbetet för året. Definitioner Diskriminering innebär att ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. I verksamheterna är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Om någon ur personalen utsätter ett barn för trakasserier benämns det diskriminering. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. För att en handling ska kunna anses vara kränkande behandling krävs en viss ålder och mognad hos barnet som utför handlingen. Barn under cirka 5 år kan därför inte anses kränka varandra, utan det handlar snarare om bristande tillsyn när incidenter i med kränkande inslag, kan uppkomma. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

15 Eskilstuna kommun Datum 3 (6) Torshälla förskolors vision Hos oss känner sig alla barn trygga och bemöts med respekt. Vår verksamhet är fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Barnens och vårdnadshavarnas delaktighet Pedagogerna samtalar dagligen och reflekterar tillsammans med barnen om förhållningssätt gentemot varandra. Omfattningen av barnens deltagande anpassas efter deras ålder och mognad. Den årliga barnenkäten ger alla 5-åringar möjlighet att ge sin bild av verksamheten, omfattande bland annat frågor om hur de trivs och bemöts i förskolan. Den årliga föräldraenkäten ger föräldrar till barn i förskolan möjlighet att ge sin bild av verksamheten, omfattande bland annat frågor om hur barnen och föräldrarna trivs och bemöts i förskolan. Samtliga barn ska ges möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor, och resultatet ska vara en del i kartläggningen, genom till exempel barnintervjuer. Utvecklingssamtal genomförs med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Kartläggning Ett sätt att motverka diskriminering och kränkande behandling är att återkommande kartlägga förhållandena i den egna verksamheten. I Torshällas förskolor genomförs kartläggning av den egna verksamheten utifrån likabehandlingsperspektiv, i samband med arbetet kring prioriteringar inför kommande års lokala verksamhetsplan. Resultatet av kartläggningen ligger sedan till grund för framtagandet av en ny årlig plan. En kartläggning kan bland annat innebära att se över om verksamheten genom sin organisation, regler, gruppindelningar, rutiner, schemaläggning och andra inslag leder till att barn blir diskriminerade eller utsätts för kränkande behandling. Det är viktigt att kartläggningen återspeglar förhållanden på förskoleenheten. Det finns olika metoder att använda vid en kartläggning. Val av metoder ska anpassas efter den egna enhetens behov och förutsättningar. Exempel på metoder är; trygghetsvandringar, barnagenter, observationer, samtal etc. Vid de årliga utvecklingssamtalen ska även föräldrars synpunkter och tankar om barnets trivsel och trygghet ingå. Förankring Likabehandlingsplanen kommuniceras med vårdnadshavare vid inskolningssamtal och på föräldramöten. Den finns även utlagd på förskolans hemsida. Personalen samtalar med barnen om förhållningssätt och kamratrelationer i olika för barnet meningsfulla sammanhang.

16 Eskilstuna kommun Datum 4 (6) Främjande arbete. Det främjande arbetet är en del av det vardagliga arbetet som syftar till att lyfta fram faktorer som förstärker respekten för allas lika värde och skapar en miljö där barnen känner sig trygga och kan utvecklas. Arbetet utgår från förskolans läroplan 3 och dess mål inom normer och värden. I Torshällas förskolor ska all personal vara utbildade i ICDP, vägledande samspel, som är ett förhållningssätt som bygger på att personalen är lyhörd inför barnets initiativ och aktivitet. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och avser att vidga lyhördhet och empati i tanke och handling. När ny personal anställs ansvarar förskolechefen för att säkerställa medarbetarens kompetens i ICDP. Varje år genomförs kompletterande utbildning för att hålla arbetet levande. I Torshälla förskolor möter personalen alltid upp barnet och dess vårdnadshavare när de lämnas och hämtas på förskolan. I den dagliga kontakten utbyts information som är till gagn för barnets mående och utveckling. Utvecklingssamtal genomförs med barn och vårdnadshavare minst en gång per år. Vid utvecklingssamtalet beskrivs förskolans värdegrundsarbete. Förebyggande arbete Arbetet syftar till att avvärja sådana faktorer som riskerar att leda till diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar de riskfaktorer som identifierats i en kartläggning av verksamheten. I arbetet med att förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Utgår från en uppföljning av fjolårets åtgärder i likabehandlingsplanen. Utgår från en årlig kartläggning av såväl den egna enhetens organisation och arbetssätt som av barnens trygghet och trivsel samt av barnens uppfattning om förekomsten av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån en analys av kartläggningen formuleras konkreta och mätbara/bedömningsbara mål. Utifrån en analys av kartläggningen planeras vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under året för att nå målen. I planeringen framgår vem som är ansvarig för att insatserna genomförs. Upptäcka, utreda och åtgärda Personalen ska alltid ha god uppsikt över de områden och platser där barn befinner sig för att kunna upptäcka trakasserier och kränkande behandling. Personalen ska i sitt arbetssätt och förhållningssätt planera och organisera för att kunna samspela, kommunicera och interagera med barnen, med grund i ICDP. När trakasserier/kränkande behandling upptäcks tas det upp som ett allmänt ämne i barngruppen. Aktiviteterna runt ämnet styrs av barnens ålder och 3 Lpfö98/10

17 Eskilstuna kommun Datum 5 (6) dess mognad. I barngruppen talar man om trakasserier/kränkande behandling i allmänhet och personalen visar att detta tas på största allvar och inte tolereras. Om personal diskriminerar/trakasserar/kränker ett barn ska förskolechef omgående informeras och vidta nödvändiga åtgärder. Om man som förälder får veta att ens barn behandlas upplever sig kränkt ska man omgående kontakta förskolans personal. Förskolechef skall omgående informeras. Rutiner för akuta händelser När barn kränker barn Den pedagog som upptäckt händelsen dokumenterar den skyndsamt. Förskolechefen kontaktas. Vid behov vidtas omedelbara åtgärder. Förskolechef tillsammans med pedagog startar omgående en utredning. Beroende på utredningens resultat upprättas en plan för åtgärder. Förskolechef skickar anmälan till huvudman omgående. Vårdnadshavare informeras om händelsen. Förskolechef följer upp och reviderar eventuell plan. Ovan beskrivna aktiviteter sker ofta parallellt och alltid skyndsamt. När vuxen kränker barn Den pedagog/chef som upptäckt händelsen dokumenterar den. Förskolechefen kontaktas. Vid behov vidtas omedelbara åtgärder. Förskolechef anmäler till huvudman och informerar samtidigt HR-chef och utvecklingsstrateg. Förskolechef startar en utredning tillsammans med. HRchef/utvecklingsstrateg. Förskolechef upprättar en plan för åtgärder tillsammans med HRchef/utvecklingsstrateg. Förskolechef informerar vårdnadshavare Förskolechef följer upp, eventuellt upprättas en ny plan, tillsammans med HR-chef/utvecklingsstrateg. Ovan beskrivna aktiviteter sker ofta parallellt och alltid skyndsamt. Styrande och stödjande dokument: Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 2010:800, kap 6 Barnkonventionen (FN s konvention om barns rättigheter) Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Skolverkets allmänna råd Arbetet mot diskrimineringar och kränkningar

18 Eskilstuna kommun Datum 6 (6) Bilagor: Mall för årlig plan, Bilaga 1 Mall för anmälan till huvudman, Bilaga 2 Mall för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, bilaga 3

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011

Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för läsåret 2010-2011 - Hagagymnasiets plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1. Inledning Bestämmelser i 14 a kap.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling. Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Tallets förskola 2014/2015 Likabehandlingsplanen gäller enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (kap. 6) Reviderad september 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015.

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015. Likabehandlingsplan Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2014/2015. 1 Ansvariga Ansvariga för planen är pedagogerna och förskolechefen vid Vitå förskola Vår vision är En förskola för alla På Vitå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef pedagoger Planen gäller från 2014-10-01 Planen gäller till 2015-09-30

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vika År 2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: förskolechef Tove Jensen pedagoger Lena Johansson Planen gäller från 2015-03-01

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016.

Likabehandlingsplan. Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016. Likabehandlingsplan Lika rättigheter i förskolan Vitå förskola 2015/2016. 1 Ansvariga Ansvariga för planen är pedagogerna och förskolechefen vid Vitå förskola. Vår vision är En förskola för alla På Vitå

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Broby förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen Ansvarig förskollärare Sandra M Karlsson

Läs mer

Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mariedals förskola 2015/2016 Mariedals vision Mariedals förskola ska vara trygg för

Läs mer

Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång.

Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång. Vi vill skapa en trygg miljö där olikheter är en tillgång. Innehåll Vad säger lagen?. Definition av begrepp.. Åby förskolas likabehandlingsplan... Målsättning Främjande arbete Åtgärdande arbete Förankring.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN ARKEN PLAN FÖR FRÄMJANDE AV LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015 Upprättad 2014-09-01 Revidering under hösten 2015 1 INNEHÅLL Likabehandlingsplan...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stöttestenens Förskola Vår Vision Stöttestenens barn och personal ska aktivt i ord och handling visa att man tar avstånd från alla former av kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling

Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling Likabehandlingsplan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och för likabehandling Billeshögsskolan / fritidshem Inger Forsén Upprättad i april 2015 Inledning Alla förskole-

Läs mer

Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag

Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag SYNTELEJE FÖRSKOLA Utskriftsversion likabehandlingsplan 20151001-20161001 Innehåll Bakgrund - Förskolans värdegrund och uppdrag Diskrimineringsgrunder Vår plan mot kränkande/diskriminerande behandling

Läs mer

RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. RÖSJÖSKOLAN Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Lagar och regler Människolivet är okränkbart, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för verksamhet vid Strövelstorps förskolor Reviderad i november 2012 INNEHÅLL 1. Vision... 3 2. Begrepp... 3 3. Resultat av föregående års konkreta åtgärder...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012 1(6) Sörgårdens förskola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2011-2012 2 Vår vision Vi vill att: alla barn på Sörgården ska känna att de har samma rättigheter och möjligheter, flickor

Läs mer

Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan

Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan Ölycke rektorsområde Likabehandlingsplan för Förskola 2011 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 Läroplan förskolan... 3 FÖRSKOLANS MÅL... 3 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING? DEFINITIONER... 4 SÅ

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det?

Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det? Skolans likabehandlingsarbete och integration Hur fungerar det? Johan Lilly Gyberg Diskrimineringsombudsmannen (2011) do@do.se, 08-120 20 700 Det här är DO Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Förskolan Karlavagnen 2013 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Löderups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Vårskogen, Svaleboskogen 7 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare Hela arbetslaget

Läs mer

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Fjällmons Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 VÅR VISION Fjällmons förskolor sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga att utvecklas och påverka våra liv. Här

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Senast genomläst och reviderad på Personalmötet den 12 januari 2016 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR: I Ur och Skur Förskolan Upptäckarna Innehållsförteckning: Sid. Målsättning...2 Vad säger läroplanen..3 Definitioner.4-5

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Koltrasten 2013 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision... 2 2. Vad säger lagen... 2

Läs mer

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Mullekojans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016-2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område

Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandlingsplan Åkershults förskola, Lendahls område 1 Innehåll Inledning...3 1. Utvärdering...4 Förra årets arbete...4 Samtliga insatser och åtgärder...4

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun

Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun Likabehandlingsplan för Ljusne Förskola i Sydöstra området, Söderhamns Kommun Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och annan kränkande behandling i skolan i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015

Likabehandlingsplan 2015 Grunduppgifter Likabehandlingsplan 2015 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechefen Vår vision Till Pusselbitens förskola går alla utan rädsla för att bli utsatt

Läs mer

Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Måttsundsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Fritidshemmet, F-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6

Läs mer

En skola fri från mobbning och kränkningar

En skola fri från mobbning och kränkningar En skola fri från mobbning och kränkningar Elever har rätt till en trygg skola Det är nolltolerans mot kränkningar i förskolan och skolan. Du som jobbar i skolan har ett ansvar att se till att alla barn

Läs mer

MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Österåkers kommun Tråsättraskolan Datum: 2013-08-21 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013/2014 MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Inledning Grunden för Likabehandlingsplanen är Lagen mot förbud mot diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Lantgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lövkojans förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lövkojans förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lövkojans förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13

Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13 Plan för arbetet med likabehandling och mot diskriminering av kränkande behandling. Grindstugan 12/13 1 Innehåll - Inledning (beskrivning av Grindstugans vision, värdegrund och pedagogiska inriktning).

Läs mer

SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Vad står diskrimineringsbegreppen för... 2 Förskolans vision... 3 Policy... 3 Främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde

Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Likabehandlingsplan för Jämjö samverkansområde Bakgrund Många barn och ungdomar utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling i skolan, detta kan självfallet aldrig accepteras. Att skolan ska

Läs mer

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016. Nykroppa förskola. ansvarig förskolechef Katarina Magnusson

PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016. Nykroppa förskola. ansvarig förskolechef Katarina Magnusson September 2015 PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. 2015-2016 Nykroppa förskola ansvarig förskolechef Katarina Magnusson 1 Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Vår vision 3. Så

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN MULLVADEN Hemse förskoleområde 2014 2015 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Adolfsbergs intraprenad Förskolorna Skeppet och Skutan 2015-2016 1. Vision Trygghetsarbete handlar om att skapa en förskola som

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prärien Läsåret 2014/15 Fastställd 2014-09-18 Marianne Nilsson Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling 2009-2010 Ärlans förskola 2009-12-15 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44.

Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Fastställd 2015-09-17, 44. 1 Riktlinjer för Kultur- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Fastställd 2015-09-17, 44. 1 2 Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Förskolan Hästen Avdelningen Hästskon Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Sid 1 (6) 2016-01-08 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2016 Nynässkolan Innehållsförteckning Förord sid 2 Styrdokument sid 3 Definition av kränkande behandling sid 3 Utvärdering sid

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal -

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal - LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR HAVELIDENS SKOLA - Avseende elever såväl som personal - MÅL Vår skola ska vara en trygg miljö för alla. Det betyder att ingen som helst diskriminering får förekomma. Exempel på

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 för Förskolan Förskolans namn: Karusellen Adress: Nygatan 44 Telefon: 207383 Ansvarig förskolechef: Eva Edsgården 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vuxenutbildningen Laholms Kommun. Likabehandlingsplan

Vuxenutbildningen Laholms Kommun. Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen Laholms Kommun Likabehandlingsplan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Vision och syfte 3 Ansvar 4 Rutiner och flödesschema 5 Lagstöd 6-7 Definitioner 7-8 Kränkande behandling 9 Bilagor

Läs mer

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero.

Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Plan för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier, för trygghet och studiero. Mål Alla som arbetar på Södertälje friskola arbetar aktivt för att motverka mobbning och diskriminering.

Läs mer

Arbetsplan för Kometen

Arbetsplan för Kometen Köpings kommun Arbetsplan för Kometen Läsår 2015 2016 Lena Malmberg, Lotta Zilén 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lergökens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014. Förskolan Kastanjen

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014. Förskolan Kastanjen Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Kastanjen Reviderad juni 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar

Läs mer

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012

Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Vittra Lambohov Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för den Frivilliga Verksamheten Läsåret 2011 / 2012 Bakgrund och upprättande av likabehandlingsplanen Från 1 april 2006 trädde lagen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2015 2016 Planen gäller från november 2015 till november 2016

Läs mer

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016

Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Syrenen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun

Likabehandlingsplan. introduktionsprogrammet i Kungsörs. Vuxenutbildningen och. kommun Likabehandlingsplan Vuxenutbildningen och introduktionsprogrammet i Kungsörs kommun 2016 Likabehandlingsplan Deklaration Kungsörs kommun arbetar för att alla elever ska ha samma rättigheter. På vuxenutbildningen

Läs mer

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem Annerstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling, motverka diskriminering och annan kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling, motverka diskriminering och annan kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling För att främja likabehandling, motverka diskriminering och annan kränkande behandling Blåklintens Förskola 2015/2016 Innehåll Vision... 3 Vad säger lagen?...

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Sätralinjens förskola 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Sätralinjens förskola 2015-2016 Sätralinjens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Sätralinjens förskola 2015-2016 Rutiner och dokumentation 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvarig för planen Förskolechef,

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan Likabehandlingsplan kränkande behandling för verksamheten inom fritidshem, förskoleklass och grundskolan Vad innebär den och vad säger lagen? Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett säkert, tydligt

Läs mer

SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL

SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL SOLGLÄNTANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-11-24 MÅL På Solgläntan tar vi ett gemensamt ansvar för att var och en känner sig välkommen, trygg, respekterad för den man är, och får uppleva gemenskap. LEVNADSREGLER

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vattmyra förskola 1

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vattmyra förskola 1 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vattmyra förskola 1 Läsåret 2014/2015 Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 (6) Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Njutångers skola, Fritidshem LÅ 2011-2012 Planen reviderad 20111212 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utgår

Läs mer

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern

Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern 2011-09-20 Bedömningspunkter förskola och annan pedagogisk verksamhet för barn i förskoleåldern Förskola Öppen förskola Pedagogisk omsorg Måluppfyllelse och resultat Här beskrivs verksamhetens sammantagna

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun.

Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. Likabehandlingsplan Årlig plan mot kränkande behandling i Degerfors kommun. 2012-10-15 tom 2013-10-14 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING.2 KOMMUNGEMENSAM DEL..3 1. Bakgrund.3 2. Lagstöd 4 3. Definitioner.

Läs mer

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling

Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6. Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling Erikslundskolan 20130423 Grundskola F-9 Fritidshem F-6 Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2013 Inledning Till Erikslundskolan ska alla elever gå med glädje varje dag. Alla elever ska känna

Läs mer

Bulltofta förskola. Lokal Arbetsplan

Bulltofta förskola. Lokal Arbetsplan Bulltofta förskola Lokal Arbetsplan Lokal arbetsplan Vår förskola Bulltofta förskola är en enavdelningsförskola på Kirseberg. Förskolan ligger mitt emot Bulltoftaskolan och har närhet till bland annat

Läs mer

Ansökan om drift av fristående förskola Åby ängar

Ansökan om drift av fristående förskola Åby ängar SID 1/7 Ansökan avser FÖRSKOLA Uppgifter om huvudman HUVUDMAN, NAMN ORGANISATIONSFORM ORGANISATIONSNUMMER/PERSONNUMMER ADRESS POSTADRESS TELEFON (ÄVEN RIKTNUMMER) MOBILTELEFONNUMMER E-POSTADRESS ORGANISATIONSFORM

Läs mer

Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-4 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014

Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolans plan främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Syrenen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3. Definition 4. Delaktighet

Läs mer

Pedagogisk målplan FÖRSKOLA - HEM 2014-09-01

Pedagogisk målplan FÖRSKOLA - HEM 2014-09-01 Pedagogisk målplan FÖRSKOLA - HEM 2014-09-01 för planering av verksamhetens innehåll och genomförande utifrån Lpfö 98/10 1. Pedagogiskt område: Förskola - Hem 2. Nulägesbeskrivning Vad står vi nu? 1-5

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetförskolan Mimer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetförskolan Mimer Sidan 1 av 6 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetförskolan Mimer INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande

Läs mer

Skolplan för Svedala kommun 2012 2015

Skolplan för Svedala kommun 2012 2015 skolplan 2012 2015 Skolplan för Svedala kommun 2012 2015 Nulägesbeskrivning Den kommunala förskolan, grundskolan och gymnasieskolan i Svedala kommun har en gemensam verksamhetsidé. Syftet med verksamhetsidén

Läs mer

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016

Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bovallstrands förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2015/2016 Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Augusti 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

FÖR SVENSHÖGS FÖRSKOLA

FÖR SVENSHÖGS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINSPLAN FÖR SVENSHÖGS FÖRSKOLA 2016-2017 Innehållsförteckning Vår vision...2 Inledning...3 Definitioner.. 3. Diskriminering...3 Trakasserier och kränkande behandling.. 4 Grunduppgifter 4 Utvärdering.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ringens förskola Bagartorps förskoleområde

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ringens förskola Bagartorps förskoleområde Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ringens förskola Bagartorps förskoleområde 2015-2016 SID 2 (15) Innehållsförteckning Vision... 3 Inledning... 4 Systematiskt och målinriktat likabehandlingsarbete...

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Nyborgen 2012/2013

Likabehandlingsplan förskolan Nyborgen 2012/2013 Likabehandlingsplan förskolan Nyborgen 2012/2013 Förskolan Nyborgens arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2012-08-17 Innehåll Ledningsdeklaration... 3 Regelverk... 3 Diskrimineringslagen

Läs mer

Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Lillberget och Kilsmyrans förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola år 1-5. a för planen Lotta Frelin, förskolechef Mi

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling STODENE FÖRSKOLA 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Vision 2 2 Utvärdering 2 3 Kartläggning

Läs mer

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Likabehandlingsplan 2011-06-01

Sandeplanskolan. Kunskap, arbetsro och trivsel. Likabehandlingsplan 2011-06-01 Sandeplanskolan Kunskap, arbetsro och trivsel Likabehandlingsplan 2011-06-01 På Sandeplanskolan vill vi ge våra elever bästa möjliga utbildning och omsorg. Ingen på skolan ska utsättas för mobbning, diskriminering,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Kvaliten på fritidshemmet, hur och för vem mäter vi den? Lena Garberg Högskolan Väst

Kvaliten på fritidshemmet, hur och för vem mäter vi den? Lena Garberg Högskolan Väst Kvaliten på fritidshemmet, hur och för vem mäter vi den? Lena Garberg Högskolan Väst 2 Idag Systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet Säkring av kvalitet på fritidshemmet 3 Fritidshemmets styrkedja

Läs mer

FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 15/16

FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 15/16 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-11-16 FÖRSKOLAN FYRKLÖVERNS LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2015- november 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Vision

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Utbildningsförvaltningen Södra skolområdet Förskolor Sturefors Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015 2016 Förskolor Sturefors Stureforsvägen Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsarbete i förskolan Läsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Mobacken/Villan Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation Mobacken/Villans förskola Moviksgatan 1 83070 Hammerdal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLHAGENS FÖRSKOLA BJÖRKÖ LÄSÅRET 2014-2015 Vi på Solhagens förskola vill bygga upp en trygg miljö, där vi visar hänsyn och omtanke och där alla skall känna

Läs mer

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015

ÅRLIG PLAN BLÅ HUSET 2015 ÅRLIG PLAN mot kränkande behandling / Likabehandlingsplan BLÅ HUSET 2015 Innehåll 1. Vision 2. Bakgrund 3. Likabehandlingsarbete 4. Definitioner/ begrepp 5. Kartläggning/Mål 6. Åtgärder 7. Uppföljning

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer