Likabehandlingsplan. Vikdalens barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Vikdalens barn"

Transkript

1 Likabehandlingsplan för föräldrakooperativet Vikdalens barn 2019 Reviderad mars

2 Innehållsförteckning INLEDNING 3 VISION 3 VAD SÄGER BARNKONVENTIONEN?...4 VAD SÄGER LAGEN? 5 FRÄMJANDE ARBETE 6 HUR GÖR VI? 8 BARNENS TRIVSELREGLER 10 ÅTGÄRDSPROGRAM BETRÄFFANDE DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 10 UTVÄRDERING FÖREGÅENDE ÅR 12 FÖREBYGGANDE ARBETE - KARTLÄGGNING NULÄGE...12 MÅL INFÖR KOMMANDE ÅR

3 Inledning Föräldrakooperativet Vikdalens barn är en förskola som drivs av föräldrarna som ansvarar för ekonomi och övrigt styrelse/administrativt arbete. Personalen består av två förskollärare och två barnskötare samt en kock och en lokalvårdare. Barnantalet varierar mellan stycken. Förskolan ligger i Vikdalen som är ett etablerat villaområde i centrala Nacka. Vi huserar i ett sekelskifteshus med en stor gård och vi har nära till natur och kommunikationer. Förskolan har bedrivits som kooperativ sedan På Vikdalens barn inspireras vi av Reggio Emilia filosofin. Vision På Vikdalens barn strävar vi efter: Att arbeta utifrån ett demokratiskt synsätt där medinflytande och medbestämmande genomsyrar verksamheten. Vi vill uppmuntra öppna frågeställningar och undvika att servera färdiga svar. Vi strävar efter att arbeta medforskande, lyhört och med respekt för varje barns kunnande. En förutsättning för att detta ska lyckas är att hem och förskola samarbetar och har en öppen dialog. Att skapa en trygg, lustfylld och utvecklande miljö där empati, tillit, omtanke och omsorg får råda. Vi uppmuntrar barnen att trösta och hjälpa varandra och vi talar ofta om olika känslouttryck (glad, ledsen etc.). Vi ser barnet som kompetent, aktivt och nyfiket. Denna barnsyn innebär att barnets utveckling sker i ett samspel mellan intellekt, motorik och den sociala och emotionella utvecklingen. Att synliggöra och bekräfta varje barn så att vi som pedagoger kan bemöta dem på ett respektfullt och jämlikt sätt. Vi vill att varje barn ska få utvecklas i sin egen takt och få den stimulans för just den utvecklingsfas barnet befinner sig i. Vi stärker barnets självförtroende genom att uppmuntra, berömma och bejaka de positiva sidorna. Att öka medvetenheten om vår miljö så att vi respekterar och värnar om den både ute och inne. Vi arbetar målmedvetet med att få barnen att lära sig ett vettigt förhållningssätt till 3

4 förskolans lokaler och material men även till dess närmiljö utomhus. Det är viktigt att barnen förstår att de är en del i ett större sammanhang och att alla är viktiga (stora som små) för att göra vår värld lite bättre att leva i. Vad säger barnkonventionen? Artikel 2: Icke-diskriminering Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro. Artikel 29: Utbildning Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att: (a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga (b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förenta nationernas stadga (c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen (d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella 4

5 och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar (e) utveckla respekt för naturmiljön Vad säger lagen? Enligt Lpfö -98 (rev 2010): Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen skall barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Skollagen Denna likabehandlingsplan grundar sig på en lag, om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, som trädde i kraft (SFS 2006:67). Lagen förtydligar och förstärker verksamhetens ansvar och ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande uttryck/identitet. Definition av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling: Diskriminering innebär att någon direkt, eller indirekt, missgynnas av orsaker som hänger samman med diskrimineringsgrunderna: kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck. 5

6 Trakasserier är ett beteende som kränker någons värdighet utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett beteende som kränker någons värdighet utan att ha samband med diskrimineringsgrunderna. Mobbing är en upprepad negativ handling där kränkande behandling eller trakasserier används för att tillfoga skada (Skolverket. Allmänna råd och kommentarer: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.) Främjande arbete För samtliga pedagoger på Vikdalens barn innebär det främjande arbetet att förskolan alltid måste ligga ett steg före för att motverka varje form av diskriminering och alltid ta alla barns/föräldrars upplevelse av kränkning på största allvar. Enligt Lpfö -98 (rev 2010): Arbetslaget skall ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen och samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan [ ] Alla som arbetar i förskolan skall v isa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet och stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra Förskolechefens ansvar: Att informera samtliga pedagoger och föräldrar om förskolans likabehandlingsplan Att ansvara för att det pedagogiska arbetet bedrivs aktivt och medvetet för att motverka de sju (tidigare nämnda) diskrimineringsgrunderna utifrån likabehandlingsplanen. Tillsammans med pedagogerna utvärdera och revidera likabehandlingsplanen vid det årliga kvalitetsredovisningsarbetet. 6

7 Ansvara för att pedagogerna utreder, dokumenterar och aktivt arbetar utifrån likabehandlingsplanens åtgärdsprogram vid fall där man misstänker någon form av diskriminering. Ansvara för att uppföljning av åtgärdsprogram görs. Pedagogernas ansvar: Aktivt och medvetet följa likabehandlingsplanen. Skapa förutsättningar för trygghet och trivsel på förskolan. Att i vårt beteende mot varandra tänka på att vi alltid är förebilder för barnen. Regelbundet diskutera våra värderingar och vårt förhållningssätt gentemot barn och föräldrar. Regelbundet prata och diskutera med barnen om tilltal och bemötande. Att regelbundet se över förskolans inne och ute miljö för att säkerställa att den speglar våra värderingar i enlighet med diskrimineringsgrunderna. Att regelbundet se över förskolans inne och ute miljö ur ett trygghets/säkerhetsperspektiv. Barnen ska känna sig trygga i miljön och kunna leka fritt och ostört, men samtidigt ska pedagogerna ha en god överblick för att undvika att kränkande handlingar uppstår. Att årligen utvärdera och revidera likabehandlingsplanen. Att utreda, åtgärda och dokumentera i fall där någon av diskrimineringsgrunderna misstänks. Uppföljning av åtgärdsprogram. Föräldrarnas ansvar: Att ta avstånd från all behandling och uppträdande som kan vara diskriminerande eller på annat sätt kränkande. Att omedelbart kontakta förskolan vid misstanke om diskriminering eller annan kränkande behandling. Är det så att just ditt barn diskriminerar eller kränker något annat barn, vill vi att du som förälder, i samråd med pedagoger eller förskolechef, pratar med ditt barn om allvaret i situationen och att du inte accepterar ett sådant beteende. Barnens ansvar: Trevligt uppträdande och tilltal. 7

8 Hänsyn och respekt för varandra. Ett hjälpsamt och vänligt sätt. 8

9 Hur gör vi? Samtliga anställda på Vikdalens barn ska alltid arbeta på ett demokratiskt och jämlikt sätt så att inget barn ska behöva känna sig utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Enligt Lpfö -98 (rev 2010): En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. Utvärdering och revidering Vi utvärderar och reviderar likabehandlingsplanen årligen. Vi sammanställer tankar och idéer från barn/föräldrar Vi bearbetar svaren från kommunens föräldrar enkät Vad har vi gjort? Vad behöver vi göra? Vad var bra/mindre bra? Har vi nått de mål vi satt upp? Hur går vi vidare? Hur når vi ut med likabehandlingsplanen? Vårt mål är att alla pedagoger och alla föräldrar ska känna till likabehandlingsplanen. Beträffande barnens kännedom så samtalar vi ständigt om tilltal, etik och moral hur man är en bra kompis. Likabehandlingsplanen och Skolverkets allmänna råd och kommentarer finns lättillgänglig för både pedagoger och föräldrar. Samtliga pedagoger har ett eget exemplar och den hänger även i vår hall samt på hemsidan. På styrelsemötena en gång/månad, då föräldrar och en pedagog närvarar, har vi möjlighet att diskutera delar av denna likabehandlingsplan. 9

10 9 Hur medvetandegör vi likabehandlingsplanen? Genom att varje termin utforma några viktiga trivselregler, som baserar sig på vår värdegrund, tillsammans med barnen. Likabehandlingsplanen finns som ett naturligt arbetsredskap på våra personalmöten. Hur upptäcker och förhindrar vi diskriminering och annan kränkande behandling? Alla barn har rätt till en trygg vistelse på förskolan. Alla barn är olika och måste så få vara. Alla barn ska bemötas på ett lyhört och respektfullt sätt. Varje barn har rätt att bemötas som en enskild individ med specifika behov och intressen. Varje barn ska ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens genom konflikthantering, träning i lyssnande - dialog och förmåga att känna empati. Alltid ha uppsikt och finnas i barnens närhet, speciellt vid övergångssituationer från en aktivitet till en annan. Aktivt observera och dokumentera Uppfatta barns och föräldrars signaler och ta dessa på största allvar. Regelbundna samtal pedagoger emellan men även samtal i föräldragruppen om förhållningssätt. Utbildning och litteratur i ämnet. Granska och utvärdera förhållningssätt och rutiner vid varje termins slut. Arbeta aktivt på ett sätt som främjar jämställdheten så att material och miljö används på ett så kreativt och utvecklande sätt som möjligt Det är viktigt att som pedagog handla professionellt och se varje barn som den unika människa den är. Genom till exempel temaarbete, litteratur och material ge barnen en större kunskap och öppenhet om olikheter. Vid behov använder vi oss av extern expertishjälp som till exempel logoped, förskolepsykolog eller BVC. På Vikdalens barn är förutsättningarna i den yttre miljön inte optimala. Vår förskola ligger högt belägen i ett kuperat område med många trappor, både utanför och inom gården. Inne på förskolan har vi även där trappor samt utrymmen och prång som är trånga. Trösklar och dörröppningar skulle tyvärr göra det mycket svårt för en rullstolsbunden att ta sig fram. Denna fråga diskuteras i kooperativet och med kommunen. 10

11 10 Barnens trivselregler Barnens trivselregler 2019: Säga hej och god morgon till varandra på morgonen Ha roligt och leka Släppa in kompisar i leken Prata snällt med varandra Trösta om någon är ledsen Vara snälla mot varandra Fråga vad det är om någon är ledsen Samarbeta Om någon inte vill ha hjälp så ska man respektera det Lyssna på varandra lyssna på alla när de pratar Man säger att man är kär Man får inte göra illa varandra Åtgärdsprogram beträffande diskriminering och annan kränkande behandling Barn gentemot barn Så fort som möjligt försöka att prata med barnen om händelsen. Förklara vad som är acceptabelt/oacceptabelt beträffande beteende eller agerande. Informera föräldrar och förskolechef vid återkommande kränkningar. Upprätta ett åtgärdsprogram och dokumentera vad som gjorts och vad som ska göras. Uppföljning inom snar framtid med ett datum spikat för uppföljningssamtal. 11

12 Vuxna gentemot barn Reagera och säg till omedelbart om någon vuxen beter sig kränkande mot något barn. Samtala i enrum med personen ifråga om vad som hänt Informera och involvera förskolechefen i de fall där pedagogerna inte själva kan reda ut händelserna. Eftersom detta är ett föräldrakooperativ och förskolechefen är en i arbetslaget så kontaktar vi personal ansvarig förälder i de situationer där förskolechefen är inblandad. Alla åtgärder som görs ska dokumenteras. Uppföljning inom snar framtid med ett datum spikat för uppföljningssamtal. Vuxen gentemot vuxen Reagera och säg till omedelbart om någon vuxen beter sig kränkande mot någon annan vuxen. Informera förskolechefen i de fall där de inblandade inte själva kan reda ut händelserna. Informera personalansvarig om förskolechefen är involverad i konflikten. Dokumentationen sker på färdigtryckt blankett (se bilaga). 12

13 Utvärdering 2018 års mål 12 Vi har arbetat förebyggande genom att prata om olikheter, om hur man är en bra kompis och med samarbetsövningar. Vi har även läst litteratur med barnen som berör ämnet. Vi har tränat empati genom att uppmuntra barnen att hjälpa och trösta varandra. Vi har också arbetat med olika strategier för konfliktlösning, där barnen har fått lösa konflikterna själva med pedagogen som stöd. Vi kan se att barnen på det stora hela bemöter varandra respektfullt och vi har relativt få konflikter i barngrupperna. Kottarna har däremot inte lekt över ålders- och könsgränserna på det sätt vi sett i tidigare grupper. De har varit mer uppdelade och har kanske inte fullt ut accepterat varandras olikheter. Våra stortjejer har dragit sig undan och ibland blivit besvärade av våra yngre killar. Vi har sett över vår miljö och vårt material för att säkerställa att de olikheter och den mångfald som finns i vårt samhälle är representerad. Vi har lånat böcker på biblioteket där olika kulturer och familjekonstellationer beskrivs. På Kottarna har vi även fört många och långa samtal om allas lika värde samt de olikheter som finns i vårt eget, men också i andra samhällen. Vi jobbar kontinuerligt med våra egna normer och värderingar genom att diskutera hur vi tror att vi tänker. Att synliggöra det omedvetna är svårt men mycket viktigt. Vi har tidigare läst och diskuterat aktuell forskning från boken Normkritisk pedagogik: makt, lärande och strategier för förändring av Bromseth och Darj, samt tagit del av normkritiskt material från Pedagogiska Institutionen vid Stockholms universitet. Nu under våren ska vi använda oss av de värderingsövningar vi tidigare gjort. Förebyggande arbete - Kartläggning för 2019 Vi har kartlagt nuläget genom att observera barngruppen samt föra samtal med barnen om hur 13

14 de själva upplever sin situation på förskolan. Vi har även avsatt tid för diskussion på våra planeringsmöten där vi kunnat jämföra våra observationer med varandras. Utvärdering och revidering av ovanstående LBP ska genomföras i mars Mål Vi vill återskapa den fina stämning med omtänksamhet och gott kamratskap som vi tidigare haft hos Kottarna. Konkreta åtgärder: Vi är goda förebilder genom att vi tänker på hur vi bemöter barnen, föräldrarna och varandra. Vi för pågående dialoger med barnen om hur man är en bra kompis. Barnen är delaktiga i utformningen av sina egna trivselregler. 2. Vi fortsätter att se över vår miljö och vårt material, böcker, leksaker mm, för att säkerställa att de olikheter och den mångfald som finns i vårt samhälle är representerad. Konkreta åtgärder: Vi tittar regelbundet igenom våra avdelningar, tänker till lite extra vid nya inköp samt för en ständig dialog på våra planeringsmöten. Vi lånar böcker som berör ämnet vid varje biblioteksbesök. 3. Vi fortsätter att lyfta fram och synliggöra våra egna normer och värderingar för att på ett medvetet sätt kunna bemöta barnen. Konkreta åtgärder: Vi följer aktuell litteratur och forskning inom normkritiken och följer upp våra tankar på planeringsmöten. 14

15 Bilaga 1 Uppföljning beträffande diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Likabehandlingsplanen Datum: Namn på inblandade: Beskriv händelsen: 15

16 Åtgärdsprogram: Nytt uppföljningsdatum: Namnunderskrifter: 16

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn Likabehandlingsplan för föräldrakooperativet Vikdalens barn 2015 Reviderad mars 2015 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN... 3 VAD SÄGER LAGEN?... 3 FÖREBYGGANDE ARBETE... 4 GENOMFÖRANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn Likabehandlingsplan för föräldrakooperativet Vikdalens barn 2015 Reviderad mars 2015 Tillägg augusti 2015 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 VAD SÄGER BARNKONVENTIONEN?...4 VAD SÄGER LAGEN?...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VIKDALENS BARN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VIKDALENS BARN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIVET VIKDALENS BARN 2017 REVIDERAD MARS 2017 1 INNEHÅLL Inledning...3 Vision...3 Vad säger barnkonventionen?...3 Vad säger lagen?...4 Främjande arbete...5 Hur gör

Läs mer

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn Likabehandlingsplan för föräldrakooperativet Vikdalens barn 2015/2016 Reviderad januari 2015 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 NORMER OCH VÄRDEN... 1 SKOLLAGEN... 1 FÖR SAMTLIGA PEDAGOGER PÅ VIKDALENS

Läs mer

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn

Likabehandlingsplan. Vikdalens barn Likabehandlingsplan för föräldrakooperativet Vikdalens barn 2014/2015 Reviderad februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 NORMER OCH VÄRDEN... 1 SKOLLAGEN... 1 FÖR SAMTLIGA PEDAGOGER PÅ VIKDALENS

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/2014 Inledning På vår förskola skall varje barn känna trygghet, få utveckla sin egen identitet och känna sig respekterad. Barnet ska utvecklas i sin

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIV DUNDERKLUMPEN EN FÖRSKOLA I TECKOMATORP

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIV DUNDERKLUMPEN EN FÖRSKOLA I TECKOMATORP LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRÄLDRAKOOPERATIV DUNDERKLUMPEN EN FÖRSKOLA I TECKOMATORP 1 FÖRSKOLAN DUNDERKLUMPENS LIKABEHANDLINGSPLAN En plan mot kränkande behandling Från 1 april, 2006 gäller en ny lag om

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING MALUNGSFORS SKOLA Verksamhetsåret 2015/2016 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika rättigheter

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola

Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Likabehandlingsplan Bergsgårdens Förskola Ledningsdeklaration På Bergsgårdens Förskola ska ingen kränkande behandling förekomma vara sig i barn eller personalgrupp. Alla ska känna sig trygga, glada och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Norrskenets förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Norrskenets förskola 2015/2016 Inledning Förskolan ska aktivt och medvetet inkludera likabehandlingsplanen i den dagliga verksamheten. Alla som vistas

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2011-2012 Inledning På Akvarellens förskola arbetar vi målmedvetet för att motverka alla former av trakasserier, diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran Förskolan Myran 1(5) Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Myran 2014-2015 2(5) Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER TÄPPANS FÖRSKOLA 2017 REGELVERK Diskriminering & trakasserier lyder under Diskrimineringslagen (2008:567) Kränkande behandling lyder under Skollagen kap. 14a I Läroplan

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Norrskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2016-10-31 2017-10-31 Stockslycke förskola avdelning Norrskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Tanneförskolan 2017/2018 Gemensam vision för alla kommunens förskolor All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier

Läs mer

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013

SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 SOLNA STAD LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande särbehandling TALLBACKA FÖRSKOLEENHET 2013 Förskolan: Stenbacka Likabehandlingsplan - Handlingsplan mot kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bullerbyn Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bullerbyn Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bullerbyn 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Oljekrukans förskola 2016-2017 Innehållsförteckning Inledning..2 Diskriminering..3 Mål och ansvar..4 Uppföljning...4 Främjande arbete...5

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande handling. Saltsjö-Duvnäs förskola

Plan mot diskriminering och kränkande handling. Saltsjö-Duvnäs förskola Plan mot diskriminering och kränkande handling Saltsjö-Duvnäs förskola 2015-2016 1 Bakgrund På Saltsjö-Duvnäs förskolor har alla barn, personal, föräldrar/vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Pratbubblans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsarbete handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Palettens förskola läsåret 2017/2018...

Läs mer

LIKABEHANLDINGSPLAN NORRGÅRDENS FÖRSKOLA

LIKABEHANLDINGSPLAN NORRGÅRDENS FÖRSKOLA LIKABEHANLDINGSPLAN 2014 NORRGÅRDENS FÖRSKOLA Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan Förskolans värdegrund och uppdrag: Förskolan ska ta tillvara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för. Förskolan Skattkammaren

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för. Förskolan Skattkammaren Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Förskolan Skattkammaren 2018 Förskolan Skattkammaren Villa Göta Stadsparken 544 33 Hjo Telefon: 0503 35090 E-post: skattkammaren@hjomail.se 1.

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling. Hösten- 13

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling. Hösten- 13 Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Hösten- 13 Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Förskolan TRYGGHETSPLAN YDRE KOMMUNS FÖRSKOLOR

Förskolan TRYGGHETSPLAN YDRE KOMMUNS FÖRSKOLOR TRYGGHETSPLAN YDRE KOMMUNS FÖRSKOLOR 2019 Innehåll Till dig som barn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ålegårdens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Ålegårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ålegårdens förskola 2016-2017 Ansvariga för planen är: Förskolechef tillsammans med förskolans pedagoger. Vilka omfattas av planen: Samtliga barn i verksamheten.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA.

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING. FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. 100825 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING FAMILJEDAGHEMSVERKSAMHETEN I HINDÅS och RÄVLANDA. Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014

LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014 mot diskriminering och alla former av kränkande behandling Varje förskola ska årligen utarbeta plan för sitt arbete mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Saltsjö-Duvnäs förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Saltsjö-Duvnäs förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Saltsjö-Duvnäs förskola 2018-2019 1 Bakgrund På Saltsjö-Duvnäs förskolor har alla barn, personal, föräldrar/vårdnadshavare, ett gemensamt ansvar i det förebyggande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola

Likabehandlingsplan Småfötternas förskola 1 Likabehandlingsplan Småfötternas förskola Vår vision på Småfötternas förskola är att alla visar varandra omtanke att alla tar ansvar att alla skall känna sig trygga att alla skall känna en framtidstro

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola

Trygghetsplan för Romarebäckens förskola 2016-04-06 Förvaltning för livslångt lärande Trygghetsplan för Romarebäckens förskola Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Tallängen, Romarebäcken och Ekebys förskolor

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling vid Vallda Backa förskola Förskolechef och pedagoger tar avstånd från alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling. Mål: Alla ska känna

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING SKOGSKOJANS FÖRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING SKOGSKOJANS FÖRSKOLA Jan.2018 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING SKOGSKOJANS FÖRSKOLA En trygg förskola för alla! Vårt gemensamma ansvar! barn - personal föräldrar 1. Inledning I skollagen (2010:800)

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Prästkragen Vision På förskolan Prästkragen förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Utdrag ur FN:s barnkonvention

Utdrag ur FN:s barnkonvention Inledning Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade. Varje barn har rätt att bli respekterad som den person den är och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Fastställd av förskolechef Ann-Sofie Landin

Likabehandlingsplan Förskolan Fastställd av förskolechef Ann-Sofie Landin Likabehandlingsplan Förskolan 2017-2018 Fastställd 2018-10-01 av förskolechef Ann-Sofie Landin Inledning All personal på Ängens/Älvens förskola tar helt avstånd från handlingar som indirekt eller direkt

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan för kränkande behandling Föräldrakooperativet Olympia ekonomisk förening 2014/2015 BAKGRUND Från den 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan April 2018 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Örnens förskola www.katrineholm.se Förskolan Örnens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2017-10-31 2018-10-31 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 3 Mål 3 Syfte 3 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan för förskolan och Plan mot kränkande behandling Att med glädje och engagemang våga och vilja lära tillsammans nu och för framtiden Änggårds förskolor 1 1. Mål/Vision... 3 2. Giltighetstid

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Krossens förskola 2018/19

Plan mot kränkande behandling för Krossens förskola 2018/19 Plan mot kränkande behandling för Krossens förskola 2018/19 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Ekebackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekebackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekebackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2018/2019 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011 Sida 1(8) Olympens förskola Likabehandlingsplan Upprättad i oktober 2011 2 Bakgrund och syfte Den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

ENEBYDUNGEN AB. Likabehandlingsplan för Enebydungen AB läsåret

ENEBYDUNGEN AB. Likabehandlingsplan för Enebydungen AB läsåret Likabehandlingsplan för Enebydungen AB läsåret 2017-2018 Mål: Barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna, trygga och väl sedda på förskolan/arbetsplatsen. Lagen innehåller sju diskrimineringspunkter:

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling; Likabehandlingsplan för Solberga förskoleenhet.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling; Likabehandlingsplan för Solberga förskoleenhet. Plan mot diskriminering och kränkande behandling; Likabehandlingsplan för Solberga förskoleenhet. Bräcke Hede Boken 2018-2019 Trygghet Respekt Ansvar Ingen form av diskriminering, trakasserier eller kränkande

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19. Framtagen av: Personalen Datum: Version: 1.0 1 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för KLOSTERÄNGENS FÖRSKOLA 2018/19 Framtagen av: Personalen Datum: 2018-08-31 Version: 1.0 1. Mål 3 2. Giltighetstid för denna plan 4 3. Ansvarig för denna plan 4 4. Styrdokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Nallegården Vision På Nallegården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun

LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun LIKABEHANDLINGSPLAN för förskolan i Surahammars kommun 2013-05-28 Styrdokument: Skollagen (14 a kapitlet) Förskolans huvudman ska se till att förskolan: - bedriver ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling NY LAG Från 2006 04 01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola

Lika behandlingsplan. Hanna Förskola Lika behandlingsplan Hanna Förskola 2015-2016 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 3 Hanna förskolas likabehandlingsplan 4 Definitioner 4 Mål 5 Åtgärder 6-7 Till dig som förälder!

Läs mer

Förskolan Solrosen/Vitsippan

Förskolan Solrosen/Vitsippan Förskolan Solrosen/Vitsippan Likabehandlingsplan 2017-2018 Likabehandlingsplan för förskolan Vitsippan/Solrosen Likabehandlingsplanen utgår från: Skollagen 6 kap, Diskrimineringslagen 1 kap 1, 2 kap 5-7,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola !

Plan mot diskriminering och kränkande behandling! för Pixbo förskola ! Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Pixbo förskola 2016-2017 Inledning Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Vasavägen Vasavägen 2 Planen gäller 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3. Syfte.. 3 4. Lagar och styrdokument 3 5. De sju diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN

Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Ånge Kommun LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN PARKBACKEN Juni 2010 Innehållsförteckning 1.Vision och mål 3 2. Processen- Så här har vi arbetat fram likabehandlingsplanen 4 3. Kartläggning och nulägesanalys

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

M3P. Likabehandlingsplan för Förskolan Trollsländan

M3P. Likabehandlingsplan för Förskolan Trollsländan M3P Likabehandlingsplan för Förskolan Trollsländan Reviderad mars 2016 1 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lilla Bållebergets förskola 2016/2017

Likabehandlingsplan för Lilla Bållebergets förskola 2016/2017 Likabehandlingsplan för Lilla Bållebergets förskola 2016/2017 1. Bakgrund 1.1. Lagrum Likabehandlingsplanen Lilla Bållebergets förskola tar sin grund i skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567)

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet

Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller Stockslycke förskola avdelning Månskenet Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 20131101-20141031 Stockslycke förskola avdelning Månskenet 1 Innehåll Inledning 2 Mål 2 Syfte 2 Förskolans mål enligt Lpfö

Läs mer

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017

Djuptjärns förskola. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 Djuptjärns förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2017 1 Innehåll Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av likabehandlingsplan Definitioner Främjande arbete Kartläggning Förebyggande

Läs mer