Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola 2013-2014"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Björkhagaskolan Grundskola

2 Björkhagaskolan Systematiskt kvalitetarbete Kvalitetsrapport GRUNDFAKTA Enhetens namn Björkhagaskolan Antal elever (15 oktober) 358 st Elevgruppens sammansättning 52 flickor 48 pojkar Elever med annat modersmål 44,5 Antal anställda, lärare 40 st Andel lärare med högskoleexamen F RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade mål : - Alla barn/elever känner trygghet och har möjlighet till gemenskap Enhetens mål: Eleverna känner sig trygga på toaletterna. Målet är uppfyllt när: Eleverna kan gå på toaletten utan att känna rädsla för att någon ska låsa upp eller hålla för dörren. Fotbollsplanen är en trygg plats att vistas på. Målet är uppfyllt när: Eleverna kan vara på fotbollsplanen utan att bli utsatta för kränkande handlingar. Eleverna är på fotbollsplanen på lika villkor. 2

3 Påstånde: Årets res. Årets res Jag känner mig trygg i skolan Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Det finns arbetsro i klassrummet Det är lugnt på rasterna Lärarna på min skola behandlar oss elever på ett bra vis inte alls/ dåligt bra/ helt och hållet inte alls/ dåligt bra/ helt och hållet inte alls/ dåligt bra/ helt och hållet 4,3 95,7 5,0 95,0 5,7 92, ,8 83,2 16,5 78,5 6,5 93,5 5,9 94,1 5,7 87,1 13,1 86,9 9,2 90,8 8,6 87, ,0 95,0 1,4 96,4 13,8 86,2 14,3 85,7 10,0 85,7 1,4 98,6 0,8 99,2 0,7 83,5 17,4 82,6 37,0 63, ,3 80,7 3,6 96,4 5,0 95,0 Det finns någon vuxen 7,3 92,7 5,9 94,1 som jag kan berätta för om jag eller någon annan blir utsatt för trakasserier / kränkningar Jag trivs i skolan 6,5 93,5 6,7 93,3 3

4 Analys: Plan mot kränkande behandling De åtgärder som sattes in runt elevernas otrygghet runt att gå på toaletten har gett resultat. Eleverna uppger i kartläggningen att de känner sig trygga vid toalettbesöken. Däremot kan vi se att fotbollsplanen är en fortsatt otrygg plats för eleverna. Där behöver vi arbeta kontinuerligt för en ökad trygghet. Detta innebär att målet förs över till kommande plan mot kränkande behandling. Trivselenkät Uppfattningen på skolan är att eleverna trivs och är trygga. Eleverna är mycket nöjda med lärarnas stöd och upplever att lärarna behandlar dem väl och har höga förväntningar på dem. Eleverna anser även att de har någon att vända sig till om de känner sig utsatta. Vi har haft arbetsro som ett prioriterat mål på hela Björkhagaskolan och det har gett betydligt bättre resultat i jämförelse med förra året. Vi kommer även detta läsår att behålla arbetsro som ett prioriterat mål för att ytterligare förbättra resultaten. Ungefär en femtedel av eleverna upplever att det inte är så lugnt på rasterna. Det är bl.a. runt fotbollsplanen som flera elever känner sig otrygga. Vi har också haft problem med att eleverna skriver om varandra på nätet på fritiden som sedan har följt med till skolan. Åtgärder/Nya mål: Plan mot kränkande behandling Matsalen Eleverna upplever att matsalen är en plats där det inte finns matro. Skollunchen och mellanmålet ska upplevas som en stund på dagen som inbjuder till avkoppling och lugn och ro. Skollunchen ska också vara en mötesplats som inbjuder till samtal mellan elever och pedagoger. Målet är uppfyllt när: Eleverna upplever att det är en acceptabel ljudnivå i matsalen. Åtgärder: Pedagogerna diskuterar tillsammans med eleverna vad som behöver göras för att eleverna ska uppleva att det är matro. Detta arbete kan t ex göras på klassråd och elevråd. Utvärdering sker minst två gånger per termin. Fotbollsplanen Fotbollsplanen är en trygg plats att vistas på. Målet är uppfyllt när: Eleverna kan vara på fotbollsplanen utan att bli utsatta för kränkande handlingar. Eleverna är på fotbollsplanen på lika villkor. Utvärdering sker minst två gånger per termin. 4

5 Åtgärder: Pedagogerna tydliggör reglerna som gäller vid fotbollsplanen. Vuxennärvaro i närheten av fotbollsplanen som agerar när regler inte följs. Trivselenkät Vi kommer att fortsätta diskussionen om arbetsro, både i personalgruppen, men även med eleverna. Det är viktigt att vi tillsammans definierar vad arbetsro innebär på Björkhagaskolan. När det gäller frågan om att väcka nyfikenhet och att eleverna ska veta vad som förväntas av dem kommer vi att jobba vidare med att utveckla arbetet med LPP:er, hur vi kommuniserar dessa med eleverna och deras delaktighet i planering inom ett område. Under vårterminen har vi jobbat för att motverka nätmobbning. Vi har startat upp med ett föräldra- elevmöte där ungdomspoliserna haft en föreläsning i ämnet och svarat på frågor som kom upp. Elever och föräldrar fortsatte i smågrupper att diskutera dessa frågor (föräldrar träffar andra barn och föräldrar i sina diskussionsgrupper). Under terminen fortsatte pedagogerna arbetet utifrån ett material som alla på Källan använde. Mål runt skolgården och fotbollsplanen finns med i Plan mot kränkande behandling. 2.2 Utveckling och lärande i förskoleklass Enhetens mål: Förskoleklassen på Björkhagaskolan har utgått från samma prioriterade mål som övriga skolan. Resultat/Analys: Förskoleklasserna står inför samma utmaning år efter år. De ska ta över elever från flera förskolor och skapa en grupp av dessa. Detta har de lyckats med och under våren var arbetsron bra i förskoleklassen. Det beror på ett strukturerat arbete som går ut på att skapa trygghet på Björkhagaskolan och struktur för att klara sig i grundskolan. I år har grupperna varit större vilket har gjort att det varit en större utmaning men pedagogerna har löst det på ett mycket bra sätt. I arbetsområdet skrivning så har ett nytt arbetsmaterial införts. Det är ett bra material men pedagogerna behöver mer tid för att sätta sig in i materialet och att göra det till sitt. Förskoleklasserna har en god måluppfyllelse på de prioriterade målen för Björkhagaskolan. Åtgärder: Pedagogerna behöver fortsätta det strukturerade arbetet för att skapa arbetsro i de nya förskoleklasserna. För att fortsätta arbeta med detta behöver man ha möjlighet att diskutera förhållningssätt och regler med varnadra. Skolan behöver se över pedagogernas gemensamma planeringstid så att den kan användas till pedagogiska diskussioner. Arbetet med att implementera materialet i svenska fortsätter. Även här behövs diskussioner på planeringstid för att fördjupa kunskaperna i materialet. 5

6 2.3 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål Mål: BUN:s prioriterade mål : - Andelen elever som når kravnivån i respektive delprov i matematik och svenska, i de nationella proven i årskurs 3 ska öka från föregående år. - Andelen elever som når kravnivån i respektive delprov i matematik, svenska och engelska, i de nationella proven i årskurs 6 ska öka från föregående år. - Genomsnittligt meritvärde för ungdomar som slutar skolår 9 i kommunens skolor är minst 210 poäng. - Genomsnittligt meritvärde för pojkar som slutar skolår 9 i kommunens skolor ska öka från föregående år. Resultat: Skolår Resultat i nationella prov skolår 3. Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G Matematik Pojkar Flickor Totalt Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G Delprov H Svenska Pojkar #### #### Flickor Totalt SVAS Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G Delprov H Pojkar Flickor #### Totalt Delprov matematik Delprov A Delprov B Delprov C Delprov D Delprov E Delprov F Delprov G geometriska begrepp, enkla mätningar proportionella samband, likhetstecken, huvudräkning begrepp, matemat. resonemang, problemlösning, bilder, symboler geometriska mönster, proportionella samband, huvudräkning välja metod för enkla beräkningar, skriftliga räknemetoder Strategier, bråk, huvudräkning, likhetstecken, beskriva tillvägagångssätt Matemat. begrepp, relaterande begrepp, naturliga tal, geometriska begrepp 6

7 Redovisning av enhetens sammanlagda måluppfyllelse för skolår 1-5 Antal p Antal fl Måluppf Måluppf Antal Antal p fl Pojkar Flickor Totalt Ämne Bl ,0 100,0 99,5 En ,9 91,6 91,2 Hk ,0 100,0 100,0 M spr Id ,9 96,8 95,9 Ma ,9 92,6 91,8 Mu ,0 100,0 100,0 Bi ,9 96,8 95,9 Fy ,2 96,2 94,8 Ke ,9 94,7 92,8 Ge ,9 93,7 93,3 Hi ,9 96,8 94,8 Re ,9 96,8 95,4 Sk ,9 95,8 94,3 Sv ,9 92,6 91,2 Sl ,5 100,0 99,2 Tk ,0 97,9 97,4 Redovisning betygsspridning i nationella provresultat ma, sv, eng i skolår 6 Matematik Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Pojkar Flickor Totalt Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Svenska Pojkar Flickor Totalt Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Svas Pojkar Flickor Totalt Antal Betyg F Betyg E Betyg D Betyg C Betyg B Betyg A Engelska Pojkar Flickor Totalt

8 Redovisning av enhetens sammanlagda måluppfyllelse för skolår 6 (utifrån betyg) Åk6 Totalt Måluppf Måluppf Antal p Antal fl Antal p Antal fl Pojkar Flickor Totalt Ämne Bl ,8 100,0 98,2 En ,2 90,3 85,5 Hk ,8 100,0 98,2 M spr 0 0 Id ,8 96,8 96,4 Ma ,0 96,8 87,3 Mu ,8 100,0 98,2 Bi ,3 96,8 90,9 Fy ,5 96,8 92,7 Ke ,2 96,8 89,1 Ge ,5 96,8 92,7 Hi ,3 96,8 90,9 Re ,5 96,8 92,7 Sk ,2 100,0 90,9 Sv ,0 96,8 87,3 Sl ,7 100,0 96,4 Tk ,8 100,0 98,2 Analys: Om vi jämför resultaten från föregående år ser vi att årskurs 1-3 måste höja resultaten i matematik och då främst arbeta med skriftliga räknemetoder. Detta är ett område där vi visat brister förut och som vi nu måste fokusera på. Den låga måluppfyllelsen kan härledas till våra sva-elever. Där måste skolan arbeta med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt och utveckla elevernas ordförråd och begreppsförståelse. Skolan behöver generellt, i alla ämnen, arbeta för att alla elever utvecklar ett rikt språk och förmågorna att reflektera, resonera och analysera. För årskurs fyra och fem kan vi se att idrotten inte når upp till hundra procent beroende på att eleverna inte förväntas nå kunskapskravet för simning. I övriga ämnen påverkas resultaten av elever där det finns insatser kring. Det är elever vi känner till och arbetar med genom åtgärdsprogram. De flesta elever som inte når målen i dessa ämnen är även sva-elever. Dock kan detta inte enbart förklaras av detta utan påverkas även av andra faktorer. Utifrån resultaten kan vi även se att sva-eleverna behöver arbeta mer med ord och begrepp för att de ska få en högre måluppfyllelse. För att vi ska få ett högre meritvärde när eleverna slutar åk 6 så behöver eleverna utveckla förmågorna att reflektera, resonera och analysera. Detta är något vi behöver börja arbeta med tidigt. Betygsmässigt kan vi se att eleverna som får ett högre betyg får det i flera ämnen medan det är samma sak för en elev som får ett lägre betyg. Detta kan kopplas till förmågorna som är likvärdiga i många ämnen. 8

9 Vi måste framhålla de goda resultaten i svenska på nationella proven i åk 3. Även betygen i svenska och engelska vill vi framhålla då 31 av eleverna nådde betyget A eller B. Exempelvis författarbesök och kurser i skrivprocessen tror vi har gett goda resultat på skolan. Vi kan se att författarbesöken samt vår fantastiska bibliotekarie har gett ökad utlåning i skolbiblioteket. Åtgärder: Skriftliga räknemetoder kommer bli ett fokusområde för årskurs 1-3 under kommande läsår. Matematiklyftet kommer att vara ett stöd för de lärare som har gått eller kommer att gå. Skolan behöver se över organisationen för sva-eleverna. Hur skapar skolan de bästa förutsättningarna för dessa elever? Hur arbetar vi med ett språkutvecklande arbetssätt? Skolan behöver se över detta redan på organisationsnivå för att höja sva-elevernas måluppfyllelse över tid. Eleverna som inte förväntas nå kunskapskraven i simning kommer ges fortsatt möjlighet att få extra simundervisning för att nå kunskapskraven i idrott och hälsa. Det långsiktiga arbetet med skrivning kommer fortsätta på skolan. Vi ser att vi når en högre måluppfyllelse inom svenska och det är viktigt att hålla i och hålla ut. 9

10 2.4 Eleverinflytande och demokrati (inkl samverkan skola-hem) Mål: Enhetens mål: Arbetsro Vid läsåret 13/14 visar föräldrar och elever en högre nöjdhetsfaktor i nöjdhets- och trivselenkäter. Vad anser föräldrarna om: Årets res. Årets res. Förra året Förra året Sällan/ aldrig Ofta eller alltid Sällan/ aldrig Ofta eller alltid Barnets trivsel 2,5 96,8 1,6 98,4 Arbetsglädje 3,8 93,7 1,6 96,4 Arbetsro 22,3 77,1 15,9 82,6 Personalen bryr sig om mitt barn 2,5 95,5 2,4 95,3 Stämningen mellan personal och barn 4,5 94,2 3,2 96,8 Personalen är goda förebilder 3,8 92,4 0,8 95,2 Bra bemötande av skolans personal 3,1 94,9 0,8 99,2 Info om målen som styr verksamheten 12,7 82,8 6,4 92,8 Hur barnet stimuleras till utveckling och 10,2 89,8 4,8 94,4 lärande Hur barnets utveckling och 7 89,2 3,2 95,1 lärande dokumenteras och följs upp Info om mitt barns utveckling och 8,9 89,2 3,2 96,0 lärande Jag känner mig delaktig i mitt barns 8,9 88,6 5,6 92,9 skolarbete Jag är nöjd med övrig information från 8,3 89,8 5,6 94,4 skolan. Kommer på föräldramöten 7,6 88,5 10,4 88,9 Nöjd med föräldramötena 5,8 87,9 9,5 84,9 Nöjd med mitt barns skola 7,7 91,1 1,6 96,8 Kan rekommendera skolan till andra 6,3 90,4 1,6 96,8 10

11 Redovisning av elevenkäten (frågorna 2-4) Påstånde: Årets res. Årets res Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Lärarna i skolan ta hänsyn till elevernas åsikter Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena inte alls/ dåligt bra/ helt och hållet inte alls/ dåligt bra/ helt och hållet inte alls/ dåligt bra/ helt och hållet ,8 83,2 16,5 78,5 6,5 93,5 5,9 94,1 5,7 87,1 13,1 86,9 9,2 90,8 8,6 87,1 Analys: Under läsåret har ett av målen fokuserat på arbetsro då vi ser att både elever och föräldrar har varit missnöjda över arbetsron på skolan. Vi har under året som gått arbetat med arbetsro både på föräldramöten och i klassrummet tillsammans med eleverna. Vi har diskuterat vad arbetsro innebär och pedagogerna har pratat med eleverna om hur man når arbetsro i klassrummet. Vi kan se att eleverna tycker att arbetsron har blivit bättre även om vi ännu inte är nöjda. Föräldrarna anser fortfarande, och där försämras resultatet, att arbetsron är dålig. I kommentarerna skriver föräldrarna mycket om stora grupper och att detta skapa oro bland eleverna. Vi på skolan upplever att vi har arbetsro i klassrummen med få undantag. Vi behöver fortsätta dialogen med elever och föräldrar om vad arbetsro är och gemensamt arbeta för att resultaten på enkäterna förbättras. Skolan behöver även arbeta med att höja svarsfrekvensen på nöjdhetsenkäten. Åtgärder: Arbetsro kommer vara en av punkterna på höstens föräldramöten. Personalen kommer då att ha en genomgång av nöjdhetsenkäten samt föra en dialog med föräldrarna om vad arbetsro innebär. Även poängtera vikten av enkätens betydelse för skolans verksamhet. Tillsammans med eleverna kommer vi fortsätta arbeta med att öka arbetsron i klassrummet. Inför nöjdhetsenkäten 2015 skickar skolan ut en sammanställning av fjolårsresultatet och svarsfrekvens samt en uppmaning till föräldrarna om att fylla i enkäten. Arbetsro kommer vara ett prioriterat mål för Björkhagaskolan även kommande läsår. 11

12 3. REKTORS SAMMANFATTNING Under året som gått så har vi genomfört en stor omorganisation på skolan. Personal och elever på skolan kommer från höstterminens start att arbeta i nya lokaler. I samband med omorganisationen har vi haft förmånen att få samarbeta med Regionförbundets skolstödsenhet. Tillsammans med dem har vi gjort en kartläggning av organisationen för att se hur vi ska arbeta vidare med en utvecklingsplan på skolan. I arbetet kartläggningen har all personal, elever och föräldrar deltagit. Arbetet under läsåret Vi har under året arbetat med skrivning i alla ämnen, vi har kommit en bra bit på väg men är inte riktigt i mål. Vi kommer fortsätta jobba med genreskrivning även kommande läsår. Matematiklyftet har varit en god kompetensutveckling och har gett/kommer ge lärarna stöd i arbetet med att fokusera på bl.a. skriftliga räknemetoder. Personalen på skolan uppfattar att det är arbetsro på lektionerna men denna uppfattning delas inte av elever och föräldrar. Vi behöver arbeta vidare för att nå en samsyn vad arbetsro är och hur den ska uppnås. Resultat Resultaten för Björkhagaskolan är likvärdiga mot förra året. Vi kan se att pojkar och flickors resultat skiljer sig åt i olika klasser. I vissa klasser är pojkarnas resultat bättre än i flickornas och ibland tvärtom. Detta beror på elever som det finns insatser runt och det resultatet överaskar ej. Tittar vi på hela skolan så ligger flickornas resultat något högre än pojkarnas. Resultatet är fortsatt i samma nivå om än något sämre. Detta kommer lyftas tillsammans med personalen vid skrivande av lokal verksamhetsplan för kommande läsår. För att eleverna ska nå ett högre betyg behöver vi utveckla deras förmåga att resonera, reflektera, analysera och jämföra i flera led. Det är ett område som behöver arbetas med i alla ämnen. De elever som inte når kunskapskraven är kända och de får stöd i sin kunskapsutveckling. Vi ser att många av de elever som inte når kunskapskraven är sva-elever. Behoven hos dessa elever är skilda och beror inte enbart på att de är sva-elever. Framgångsfaktorer Vi kommer givetvis att fortsätta vidareutveckla alla framgångsfaktorer som finns på skolan. Ett axplock: - Formativ bedömning, koppling till Lgr 11 - Samrättning av nationella proven - Matematiklyftet - Att skriva sig till läsning - Språkutvecklande arbetssätt - Fokus på förmågorna 12

13 Arbete framåt Vi ser att eleverna är trygga på skolan men att vi kommande år behöver arbeta med en utökad trygghet på fotbollsplanen och matsalen. Dessa områden är prioriterade i planen mot kränkande behandling. Det stora projektet under kommande läsår är att skapa en utvecklingsplan på skolan utifrån ledorden värdegrund, samsyn och samarbete. Vi har under året omorganiserat oss för att kunna skapa EN SKOLA utifrån de tre ledorden. Ett led i detta arbete är också att skapa en utvecklingsgrupp. Björkhagaskolan kommer att arbeta med att utveckla ett språkutvecklande arbetssätt och utveckla elevernas ordförråd och begreppsförståelse. Skolan behöver generellt, i alla ämnen, arbeta för att alla elever utvecklar ett rikt språk och förmågorna att reflektera, resonera och analysera. 4. PRIORITERADE ÅTGÄRDER - EN SKOLA samsyn, samarbete och värdegrund - Sva - Språkutvecklande arbetssätt - Arbetsro - Matematik /Skriftliga räknemetoder f-3 - Kvalitetsarbete Fritids 5. PRIORITERADE MÅL FÖR KOMMANDE PERIOD Nya mål för verksamheten sätts vid höstterminens start. 6. UNDERSKRIFT Johan Ringaby Lena Warvne 13

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan 7-9 2014/2015 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2014/2015 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanens mål 5 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan

Kvalitetsredovisning. Björkhagaskolan Kvalitetsredovisning Björkhagaskolan 2011-2012 1 1. Grundfakta Enhetens namn: Björkhagaskolan Verksamhetsform: Grundskola Antal elever (15 oktober): 320 Elevgruppens sammansättning ålder, genus och kulturell

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Barn- och utbildning Stålvallaskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Maria Sjödahl Nilsson Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3

Läs mer

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola

Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokal verksamhetsplan lå 13/14 Ärla skola Lokalt åtagande Flickors stress Vårterminen -13 svarade flickorna i åk 5 på Ärla skola att 10% av dem upplevde stress pga skolarbetet dagligen. Kommunens medelvärde

Läs mer

Kvalitetsrapport Frövi F-6

Kvalitetsrapport Frövi F-6 2015-06-18 Kvalitetsrapport Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 2015-06-18 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s prioriterade

Läs mer

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014

Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Barn och skola 2014-12-02 1 (5) Lars Andreasson Utvecklingsstrateg Resultatbeskrivning Barn/elev- och föräldraenkät i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem - hösten 2014 Sammanfattning av

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik

Nulägesanalys. Nolhagaskolan grundskola 13/14. Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik 140917 Nulägesanalys Nolhagaskolan grundskola 13/14 Denna nulägesanalys har ringat in att utvecklingsområde läsåret 14/15 är: Ämnesfortbildningar i språkutvecklande arbetssätt och matematik Uppföljning

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Barn och utbildning Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Ferlinskolan Gun Palmqvist rektor Innehållsförteckning 1. Resultat och måluppfyllelse... 2 1.1 Kunskaper....2 1.1.1 Måluppfyllelse...2

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola

Resultatprofil. Läsåret 2014-2015. Alsike skola Resultatprofil Läsåret 2014-2015 Alsike skola Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 2 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation... 3 2. Kontinuitet av elever...

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan Björkhagaskolan 2014-2015 Verksamhetsbeskrivning Björkhagaskolan Enheten Björkhagaskolan är en F-6 skola med ca 340 elever. Skolans verksamhet omfattar två enheter. En med elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015

Kvalitetsrapport för. Montessoriskolan Castello. läsåret 2014-2015 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello läsåret 2014-2015 2 Kvalitetsrapport Pysslingens skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011

Rapport Gemensam skolundersökning åk 8 Göteborgsregionen 2011 Rapport Gemensam skolundersökning åk Göteborgsregionen Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen är bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett

Läs mer

Kvalitetsanalys. Lärandesektion

Kvalitetsanalys. Lärandesektion Kvalitetsanalys Lärandesektion Lärandesektionens resultat Normer och värden Barnens/elevernas/de studerandes trivsel i förskola, fritidshem och skola ska öka samt målgruppen för verksamheten inom kultur

Läs mer

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007

Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 Kvalitetsredovisning Bobygda skola 2007 1 Innehållsförteckning GRUNDFAKTA 3 VÅRT KVALITETSARBETE 3 VISION 5 NORMER OCH VÄRDEN 5 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE 6 KUNSKAPER 7 SKOLA OCH HEM 8 EXEMPEL PÅ

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem

Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Kvalitetsrapport 2014 Hamburgsund Ro Grundskola och fritidshem Lärande Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Nått målen i alla delprov Procent Svenska Åk 3 41 28 68 % Åk 6 29 27 93 % Åk 9 32

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9

Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Kvalitetsrapport 2015 Tanumskolan åk 7-9 Lärande Verksamhetens måluppfyllelse Svenska Åk 3 Studieresultat ämnesprov grundskolan Antal elever Antal elever som har: Procent Nått målen i ämnesprovet* Svenska

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport Ramshyttans skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Ramshyttans skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området

Arbetsplan läsåret 09/10 Stentägtskolan Centrala området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 ÅSENSKOLAN Linda Karlsson Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2013-14 Resultat och måluppfyllelse Filipstads kommun har ett dedikerat uppdrag att arbeta med kontinuerliga

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Underlag för systematiskt kvalitetsarbete 1(10) Underlag för systematiskt kvalitetsarbete Enhet: Klostergårdsskolan Ansvarig: Marita Christoffersson 1 2(10) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Befästa arbetet med UNIKUM så att det

Läs mer

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län

UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 1 år 2013 Sammanställning alla enheter UN:s verksamhetsmål: Borgholms barn är kunnigast i Kalmar län Måluppfyllelse åk 1-5 görs i kvartal 3 år 2013 Köpings skola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2013 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2014-02-20 Norrsätraskolans kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Skolan består av 2 arbetslag F-3, 4-6. Vi är uppdelade i två byggnader

Läs mer

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Bengtsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 6-9 a för planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 BOS/GUN Brittmarie Byström Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Grundfakta: Elevantal grundskola: 124 elever Elevantal: förskoleklass: 37 barn Totalt Celsiusskolan, F-6: 161 barn Personaltäthet: 8,0

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan

Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Rinkebyskolan Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-09 Handläggare Carina Rennermalm Telefon: Till Rinkebyskolan Verksamhetsplan 2015 för Rinkebyskolan Förslag till beslut Rinkebyskolan 16305 Spånga

Läs mer

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun

Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun Dnr: KS 2014/590 Revideras varje år Innehåll Kvalitetsrapport på huvudmannanivå för förskola, grundskola i Gullspångs kommun...

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsrapport Så här går det

Kvalitetsrapport Så här går det Kvalitetsrapport Så här går det Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet på Terra Novaskolan Verksamhetsåret 2014/2015 Kort sammanfattning av enhetens kvalitetsarbete under verksamhetsåret Det

Läs mer

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011. April 2011 Genomförd av CMA Research AB Norrköpings kommun Brukarundersökning 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB Sammanfattning Grundskoleelever För tredje året i rad har Norrköpings kommun genomfört en brukarundersökning bland grundskoleelever

Läs mer

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014

Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Kvalitetsredovisning Ljungbyhedsskolan Färingtofta skola läsåret 2013-2014 Områdets beskrivning av verksamheten, nyckeltal Personaltäthet Ljungbyhedsskolan: Totalt antal personal: 39.89 varav lärartjänster

Läs mer

Engelska skolan, Järfälla

Engelska skolan, Järfälla Elever År - Våren svar, % Kunskaper och bedömning. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 0 0 Medelvärde,,,,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 0 0,0,,,. Lärarna

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Elevenkät år 6-9 2012

Elevenkät år 6-9 2012 Elevenkät år 6-9 2012 Vilken skola går du på? A. Barkestorpsskolan B. Falkenbergsskolan C. Kalmarsundsskolan D. Lindsdalsskolan 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0,5 E. Vasaskolan 0 0 F. Östra Funkaboskolan G. Kalmar

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet Lå 2008-2009 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Metod...4 Resultat...5 Trivsel och trygghet...

Läs mer

Information skriftliga omdömen

Information skriftliga omdömen Skriftliga omdömen Inför läsåret 2011-2012 infördes i grundskolan en ny samlad läroplan. I den ingår övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, kursplaner och kunskapskrav för respektive ämne. Många

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Centrumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola år 1-6, fritidsverksamhet, Grundsärskolan 1-6, Träningsskola Läsår: 2015

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Klicka för datum Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Louise Olsson Rektor Bruksskolan Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6

Kvalitetsrapport 2015. Persöskolan f-6 Kvalitetsrapport 2015 Persöskolan f-6 Persöskolan f-6, Kvalitetsrapport 2015 2(25) Inledning Denna kvalitetsredovisning avser verksamhetsåret 2014/2015 och beskriver processer, resultat och måluppfyllelse

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan

Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2012/13 Grundskolan Ankarsviks skola Lena Funseth Norberg 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/14

Verksamhetsplan 2013/14 BARN OCH UTBILDNING 2013-09-23 Verksamhetsplan 2013/14 Sundsvalls kommunala grundskolor Högom skola Anna-Carin Olsson 1. Värdegrund Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det

Läs mer

Beslut för fristående grundskola

Beslut för fristående grundskola Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Rektorn vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla Beslut för fristående grundskola efter tillsyn av Internationella Engelska Skolan i Järfälla kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212

Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 1 (8) 2012-11-20 Lärande Lärande Centralt Hulanskolan Kvalitetsrapport för Hulanskolan 20121212 LERUM100, v 1.0, 2008-07-25 1. Allmän del - Beskrivning av verksamheten Verksamhetsidé På Hulanskolan har

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14

NORDMALINGS KOMMUN 1. Artediskolan. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 1 Artediskolan Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 NORDMALINGS KOMMUN 2 Innehåll Inledning sid 2 Förutsättningar sid 2 Elevernas arbetsmiljö sid 3 Elevernas lärande och skolans studieresultat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun 2015-12-18 Systematiskt kvalitetsarbete Sektor barn och utbildning i Munkedals kommun Läsår 2014-2015 Ann-Catrin Göthlin Sektorchef Barn och utbildning Sida 2 av 10 Skolans verksamhet måste utvecklas så

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet

Dokumentation av kvalitetsarbetet 1 (10) Dokumentation av kvalitetsarbetet för förskoleklass, fritidshem och grundskola vid Veta skola läsåret 2012/13 Syfte och målgrupp Huvudsyftet med denna dokumentation av pågående kvalitetsarbete är

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012 Datum 2012-04-24 Norum/Westerman-Annerborn KUN2012/101 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2012 2010 34 svarande av 36 elever, 15 flickor och 19 pojkar (enligt Procapita 11/3) dvs 94 % 2011 37 svarande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6

15-07-10. Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 15-07-10 Kvalitetsrapport Fritidshem Frövi F-6 Läsåret 2014-2015 1 2015-07-10 Systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Kvalitetsrapport 2014-2015 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Mål: BUN:s

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Elundskolan

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Elundskolan Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Elundskolan Köpings kommun Rapporten skriven av: Roland Andersson 2015-06-17 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll Innehåll Rektor

Läs mer

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena.

Urfjäll. Elever År 3 - Våren 2011. Genomsnitt Upplands-Bro kommun. 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Urfjäll Elever År - Våren Kunskaper och bedömning 8 0 9 Medelvärde 10,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 70 5 1. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår. 81 1,8.

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning

Kvalitetsrapport 2013-14. Föllinge Barn och Utbildning Kvalitetsrapport 2013-14 Föllinge Barn och Utbildning Föllinge Barn och Utbildning Lisbeth Lehtipalo, tf rektor Förord Föllingebygdens Barn och Utbildning är ett rektorsområde i Krokoms kommun som är störst

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor

Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor 1 (15) Utbildningsförvaltningen 2015-06-08 Dokumentation av kvalitetsarbetet i Mjölby kommuns förskolor och skolor Innehåll Inledning... 1 Vision... 2 Uppdrag och mål... 2 Pedagogiskt ledarskap... 2 Hur

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011

Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 Kvalitetsredovisning ht 2010 - vt 2011 NEPTUNISKOLAN F-5 Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Lena Hagström 2011-09-29 1 (17) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. GRUNDSKOLA: RUTINER, DOKUMENTATION OCH

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Fliseryd fkl/grundskola/fritids Intäkter -30 000-130 709 435,7% Personalkostnader 6 257 141 5 899 277

Läs mer

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området

Arbetsplan 2010 Stenbergaskolan1-6 Sydöstra området Arbetsplan läsåret 07/08 Arbetsplanen ska bygga på Söderhamns kommuns skolplan, samt målen från BUN:s verksamhetsplan. Övriga styrdokument är läroplan Lpo 94, våra kursplaner och allmänna råd för skolbarnsomsorg.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 5 våren 2015 2012 31 svarande av 36 elever, 15 flickor och 16 pojkar (enligt Procapita 15/2) dvs 86 % 2013 37 svarande

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor)

Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Gymnasieskola Magnus Alehed (rektor), Jan Ohlsson (bitr rektor), Anders Olsson-Lenz (bitr rektor) Skolsyster Ingela Bergling, Specialpedagog Agneta Ernstson, Kurator Åsa Berg Alma Lindblom, Elevrådsordförande

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14

UTVÄRDERING. av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 Dokumentation grundsärskola Malmö stad KVALITETSRAPPORT UTVÄRDERING av utvecklingsområden efter läsåret 2013/14 skickas senast 1/9 till grfkvalitet@malmo.se Skola: Stenkulaskolan / Grundsärskolan Rektor:

Läs mer

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem

Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Samrealskolan åk F-6 inklusive fritidshem Onsdag 14 november 2012 Ansvarig för internkontrollen Jan Gayen 1 Innehåll Bakgrund... 2 Fakta om Samrealskolan åk

Läs mer

Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby

Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby Bygga broar mellan fo rskola och skola i Sundby Bakgrund Många av våra barn kommer redan som ettåringar till förskolan för att sedan befinna sig i vår verksamhet fram tills man slutar år 5 som 11-12-åringar.

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan

Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Söderfjärdsskolans likabehandlingsplan Handlingsplan mot alla typer av kränkande behandling VAXHOLM Reviderad mars 2015 Innehållsförteckning Likabehandlingsplan varför det? Sidan 3 Söderfjärdsskolans ställningstagande

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner

Individuella utvecklingsplaner Ett arbetsmaterial för arbetet med Individuella utvecklingsplaner Barn- och ungdomsförvaltningen 2004-09-17 1 Innehåll Inledning, Syfte 3 Mål, Innehåll, Struktur, Uppföljning, Förvaring 4 Överlämnande,

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Mälargymnasiet Rapport November 2014 Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010

Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Kvalitetsredovisning ht 2009 - vt 2010 Fastebolskolan Ansvarig för kvalitetsredovisningen: Leena Nystrand 2010-10-01 1 (13) Innehåll 1. UPPGIFTER OM SKOLAN...2 2. RUTINER, DOKUMENTATION OCH PERSONAL...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Sövestad skola Ansvarig rektor: Jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 2013 31 svarande av 36 elever, 17 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 86 % 2014 39 svarande

Läs mer

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015

Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Storå Rektorsområde Storåskolan 4-9 2014-09-16 Verksamhetsplan för Storåskolan 4-9 2014-2015 Skolans vision Skolan där alla ska lyckas 1 Utveckling och lärande Utvecklade undervisningsmetoder med stöd

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011

Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Barn- och utbildningsförvaltningen Klippans kommun Färingtofta skola Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 Nyckeltal för verksamhet, F-3 Färingtofta Fklass: 10 barn; 0,85 pedagog;8,50 lärare/100elever;

Läs mer

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Backens skola och Strömsbruks skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Backens skola och Strömsbruks skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 13:35 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Orions förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Orions förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016

Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Likabehandlingsplan mot kränkande behandling Ugglemoskolan 2015/2016 Vision Ugglemoskolan vill att alla inom skolan ska känna samma rättvisa, likvärdighet och trygghet. Arbetslaget ska utveckla en skola

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014

Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Kvalitetsrapport kring måluppfyllelse 2013/2014 Verksamhet: Rostaskolan Betyg och bedömning, skola Stödtimmen i åk 5-6 har gjort att vi fått högre måluppfyllelse. Tidiga utvecklingssamtal har bidragit

Läs mer